Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 6. juni 2012

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Onsdag den 06-06-2012 kl. 14:30

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Anlægsbevilling - Reparation af Rismarksbroen

Åbent - 2012/048216

 

Sagsresumé

Rismarksbroen er en del af den ring, der dannes omkring Odense, når Odins bro står færdig i 2014. Ringen skal være med til at afvikle trafikken, når Thomas B. Thriges Gade lukker.

 

Rismarksbroen har lige siden den blev bygget, haft problemer med holdbarheden i betonen. Broens konstruktion gør, at der trænger vand ind i betonen, som forårsager små revner i betonen. Jo flere revner, jo dårligere bliver broens bæreevne.

Broens bæreevne er nu så ringe, at der er lukket for al trafik over 24 tons.

 

Broerne i Odense Kommune tilses hvert 6. år jf. normerne for brovedligeholdelse.

 

Kammeradvokaten har foretaget en juridisk vurdering, hvorefter det ikke er muligt at gøre et erstatningsansvar gældende i anledning af manglerne ved Rismarksbroen, som kommunen overtog fra det tidligere Fyns Amt.

 

Der er to mulige løsninger for at reparere broen: En delvis reparation og en total reparation.

I reparationsperioden skal broen lukkes enten helt eller delvist, uanset hvilken reparationsløsning der vælges. Lukningen vil medføre en øget trafikmængde og skabe udfordringer i spidsbelastningsperioderne.

 

Af hensyn til lastbilerne kan byrådet vælge at give midlertidig dispensation fra Miljøzonen. Dette vil dog give gener for de borgere, der bor, hvor den tunge lastbiltrafik øges.

 

Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at det vil koste ca. 40.000.000 kr. at reparere broen. Der er i princippet 2 forskellige måder at finansiere reparationen af broen på. Enten ved omprioritering fra eksisterende anlægsrammer eller ved helt eller delvist kassefinansieret tillægsbevilling.

 

Da det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-15 blev besluttet, at alle nye tiltag skal finansieres af eksisterende budgetrammer, fremlægger forvaltningen derfor forslag til, at finansiering af reparationen så vidt muligt sker indenfor eksisterende anlægsrammer, samt ved at der foreslås et mersalg på ejendomsområdet. Finansieringsforslaget er følgende:

 

- 1.000 kr., 2012 priser - kr.

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

Vejregulering

4.000

 

 

 

 

4.000

Asfaltslidlag

4.000

 

 

 

 

4.000

Mersalg af ejendomme

11.000

 

 

 

 

11.000

Østre Stationsvej, Kvarterplan

 

 

 

1.300

14.500

15.800

Rugårdsvej/Kgs.gade, Kvarterplan

 

3.200

2.000

 

 

5.200

I alt

19.000

3.200

2.000

1.300

14.500

40.000

 

Udgifterne til reparation af broen forventes fordelt med 8.000.000 kr. i 2012 og 32.000.000 kr. i 2013. Ovennævnte finansieringsforslag vil derfor medføre en positiv påvirkning af kommunens kassebeholdning i 2012, mens der i 2013 vil komme et midlertidigt kassetræk, som vil være endeligt dækket ind i 2016.

 

Finansieringsforslaget vil medføre udskydelse af vejreguleringer, og et lavere niveau for asfaltarbejder i 2012. Det generelle salg af kommunens ejendomme er pt. i en fornuftig udvikling, hvorfor det vurderes, at der kan findes finansiering for ca. 11.000.000 kr. i 2012.

 

I Kvarterplan By/havn er der afsat midler til tilretninger af Østre Stationsvej og krydset Rugårdsvej/Kongensgade. Siden kvarterplanen blev vedtaget, er det blandt andet besluttet, at Østre Stationsvej ikke skal lukkes som forudsat i planen. Dette vil medføre en øget trafikbelastning de to steder. Det vurderes derfor, at områderne kan tilpasses, hvor der anvendes billigere materialer end forudsat. Dette vil dog medføre, at de to byrum vil blive mindre integreret i bymidten end forudsat i Kvarterplanen. Konsekvenser af finansieringsforslaget er uddybende beskrevet i Økonomiafsnittet.

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Der foretages en total reparation af Rismarksbroen til en anslået pris på ca. 40.000.000 kr.

 2. Rismarksbroen holdes delvis åben under reparationen.

 3. Den nuværende miljøzone fastholdes.

 4. Der frigives en anlægsbevilling ”Reparation af Rismarksbroen”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik på 40.000.000 kr., fordelt med 8.000.000 kr. i 2012 og 32.000.000 kr. i 2013.

 5. Anlægsbevillingen finansieres, som beskrevet i økonomiafsnittet.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Sagen har været forelagt By- og Kulturudvalget til drøftelse på mødet den 22/5 2012.

 

Rismarksbroen blev bygget i 1975, men har lige siden den blev bygget haft problemer med holdbarheden af betonen. Der er foretaget en juridisk vurdering af Kammeradvokaten, hvorefter det ikke er muligt at gøre et erstatningsansvar gældende i anledning af manglerne ved broen, som kommunen fik overdraget fra det tidligere Fyns Amt.

 

Broens konstruktion gør, at der trænger vand ind i betonen, som forårsager små revner i betonen.

 

By- og Kulturforvaltningen lukkede derfor broen den 3/5 2012 for store lastbiler over 24 tons. Lukningen er sket i samarbejde med politiet, rådgivende ingeniør og vognmændenes brancheforening. Politiet kontrollerer fremover, at de store lastbiler ikke kører over broen.

De tunge lastbiler udgør 1-2 % af trafikken på Rismarksbroen.

 

For at de tunge lastvogne igen kan køre over broen, kræver det en renovering af broen.

På grund af renoveringsopgavens omfang, skal opgaven udbydes. Økonomien i løsningsforslagene er derfor pt. bedste bud på prisen for renoveringen.

 

En reparation af Rismarksbroen vil tage mellem 17-23 måneder, alt efter hvilken løsning der vælges. Hvis Rismarksbroen skal repareres inden åbningen af Odins bro, kræver det, at reparationsarbejdet igangsættes hurtigst muligt. By- og Kulturforvaltningen sætter derfor nu opgaven i udbud, således at reparationen kan startes hurtigst muligt efter en politisk beslutning i Odense Byråd. Såfremt byrådet ikke vælger, at broen skal repareres - annulleres udbuddet.

 

By- og Kulturudvalget har på møde den 22/5 2012 besluttet at reducere de mulige løsninger til 2.

 

 1. Total reparation – anslået pris 40.000.000 kr.
  Broen renoveres, så der ikke er risiko for, at skaderne udvikler sig yderligere. Hermed kan de tunge lastbiler igen benytte broen.
  Med den viden vi har i dag, forventes der ingen reparationer i betonen i lang tid. Selve reparationen vil have en garantiperiode på 5 år.

  Samfundsøkonomisk vil dette være den billigste løsning, da udgifterne til broen vil være lavest på lang sigt. Der vil også være færre trafikale gener, fordi broen kun skal renoveres én gang.
  Den rådgivende ingeniør anbefaler denne løsning.

2.    Delvis reparation – anslået pris 30.000.000 kr.
Da broen kun repareres delvist, er der en risiko for, at skaderne længere nede i broen udvikler sig. Broen skal repareres igen indenfor en 10-15 årig periode, hvor den igen lukkes midlertidigt. Der er en risiko for, at man allerede i forbindelse med den første reparation kan konstatere, at skaderne har udviklet sig. Dette vil medføre udgifter ud over de 30.000.000 kr. og vil forlænge reparationsperioden.

Samfundsøkonomisk vil dette være den dyreste løsning, da udgifterne til broen vil være højere på lang sigt. Der vil komme mange trafikale gener, fordi broen flere gange skal lukkes helt eller delvist på grund af små reparationer. Den samfundsøkonomiske beregning viser, at denne løsning er 70.000.000 kr. dyrere end løsning 1.
Den rådgivende ingeniør anbefaler ikke denne løsning.

Hvordan skal den tunge trafik afvikles?


Da de tunge lastbiler over 24 tons ikke længere kan passere Rismarksbroen, er de tvunget til at finde en længere alternativ rute. De tunge lastbiler, som ikke har partikelfilter, kan ikke køre igennem miljøzonen og må finde en anden rute. Denne rute kunne fx være Bogensevej, Stavadgyden, Sandvadgyden, Rugårdsvej, se kort neden for.

 

Der er mulighed for, at byrådet kan ændre miljøzonen midlertidigt, mens Rismarksbroen renoveres. Dette vil give lastbiler over 24 tons uden partikelfilter mulighed for at køre ad ruten Bogensevej, Næsbyvej, Gammelsø, Toldbodgade, Åløkke Allé og Ruggårdsvej, se kort neden for.

 


Resultatet vil forøge trafikken med 1-2 %. Med denne løsningsmodel vil der blive opsat skilte med forbud mod, at tunge lastbiler kører gennem Åløkke Allé fra Næsbyvej til Toldbodgade. Fyns Amts vognmandsforening har spurgt om muligheden for at dispensere fra miljøzonen, mens Rismarksbroen repareres. Det må forventes, at en øget trafik af tunge lastbiler gennem byen vil give visse støjgener for de borgere, der bor langs den markerede rute.

 

Hel eller delvis lukning af Rismarksbroen ved reparation?

Der er to muligheder, uanset om der vælges total eller delvis reparation. Enten lukkes det ene spor, eller også lukkes broen for al trafik. Der kører i dag ca. 17.700 køretøjer i døgnet på Rismarksbroen.

 

Hvis broen lukkes i det ene spor, vil det give mindst pres på trafikken i nærområdet. Biltrafikken vil søge ad henholdsvis: Gammelsø, Toldbodgade, Åløkke Allé eller over Korup. Ved denne reparationsform skal broen understøttes i etaper. Den bløde jordbund under broen vanskeliggør understøttelsen. Det giver en risiko for, at tidsplanen ikke kan overholdes i forhold til åbningen af Odins bro. I værste fald forlænges reparationsperioden med 4-6 mdr. Som udgangspunkt forventes det, at reparationen kan udføres inden åbningen af Odins bro.

 

Hvis broen lukkes helt, kan reparationen med sikkerhed være færdig til åbningen af Odins bro. Biltrafikken vil søge ind gennem byen og vil søge ad henholdsvis: Gammelsø, Toldbodgade, Åløkke Allé eller over Korup. Dette kan give kø og trafikale problemer i spidsbelastningsperioderne i broens nærområde.

 

Begge løsninger kræver, at Skolevej spærres for gennemkørsel. Dette gøres, da en stor del af trafikken ellers vil søge denne vej, hvilket Skolevej ikke kan klare. Spærring for gennemkørslen vil især betyde noget for de borgere, som bruger vejen som gennemkørselsvej.

 

Økonomi

Udgifter til reparation af broen, samt forslag til finansiering er følgende:

 

- 1.000 kr., 2012 priser - kr.

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter til reparation:

 

 

 

 

 

 

 - Anlægsbevilling

8.000

32.000

 

 

 

40.000

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering:

 

 

 

 

 

 

Vejregulering

4.000

 

 

 

 

4.000

Asfaltslidlag

4.000

 

 

 

 

4.000

Mersalg af ejendomme

11.000

 

 

 

 

11.000

Østre Stationsvej, Kvarterplan

 

 

 

1.300

14.500

15.800

Rugårdsvej/Kongensgade, Kvarterplan

 

3.200

2.000

 

 

5.200

Finansiering i alt

19.000

3.200

2.000

1.300

14.500

40.000

 

 

 

 

 

 

 

Påvirkning af kassebeholdning

11.000

-28.800

2.000

1.300

14.500

0

 

Som det fremgår, vil der være en positiv påvirkning af kassebeholdningen på 11.000.000 kr. i 2012, mens der vil være en midlertidig kassetræk på 28.800.000 kr. i 2013, der dog samlet set er udlignet i 2016.

 

Forslaget til finansiering vil få følgende konsekvenser:

 

Vejreguleringer. Der vil ikke blive gennemført projekter, som øger fremkommenlighed, sikkerhed og forebyggende arbejder.

 

Asfaltslidlag. Planlagte asfaltarbejder udskydes, hvilket vil medføre forværring af vejenes tilstand og risiko for forøgede omkostninger.

 

Mersalg af ejendomme. Det generelle salg af kommunens ejendomme er pt. i en fornuftig udvikling, hvorfor det vurderes, at der kan findes finansiering for ca. 11.000.000 kr. i 2012. Det skal bemærkes, at der efter udvalgets drøftelse af sagen den 22/5 2012 er gennemført et større udbud på ejendomsområdet, der har muliggjort denne løsning.

 

Østre Stationsvej. I Investeringsplanen for Kvarterplan og Trafik- og mobilitetsplan, er der afsat 26.000.000 kr. til Østre Stationsvej. Pengene er afsat til at omdanne Østre Stationsvej fra en bred firesporet trafikvej, til en tosporet sivegade med brede fortove, beplantning og udeservering m.v. Odense Byråd har den 7/9 2011 besluttet, at der skal være gennemkørende biltrafik på Østre Stationsvej. Da der også skal være letbane på Østre Stationsvej, betyder det, at der ikke længere er plads til at anlægge en stor del af de fodgængerarealer, som kvarterplanen forudsatte.

 

Hvis projektet på Østre Stationsvej nedjusteres fra 26.000.000 kr. til 10.400.000 kr., så vil det naturligvis ikke være muligt at opnå de samme løsninger for færre penge. Projektet vil dog stadig kunne indfri de overordnede ideer med projektet

 

Overordnet vil Østre Stationsvej, og området nord for Østre Stationsvej, i det reducerede projekt, integreres mindre i bymidten.

 

Rugårdsvej/Kongensgade. I Investeringsplanen for Kvarterplan og Trafik- og mobilitetsplan er der afsat 18.300.000 kr. til Rugårdsvej/Kongensgade. Pengene er afsat til at omdanne Rugårdsvej, ud for Vesttorvet og det nye citycenter VIVA, til en busgade, og til at ombygge overgangen fra Rugårdsvej til Kongensgade.

 

Hvis projektet på Rugårdsvej/Kongensgade nedjusteres fra 18.300.000 kr. til 13.300.000 kr., så vil det naturligvis ikke være muligt at opnå de samme løsninger for færre penge. Projektet vil dog stadig kunne indfri de overordnede ideer med projektet.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Lokalplanforslag nr. 11-723, Lodsvej, Skippervej samt del af Stigevej, Kirkegyden og Rørkrogen i Stige. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/043619

 

Sagsresumé

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om nedrivning af Lodsvej 19. Bygningen er fra 1600-tallet og dermed en af de ældste gårde. I kommuneplanen er den optaget som bevaringsværdig i kategori 3, hvilket er en høj bevaringsværdi.

 

I forslag til Tematillæg til Kommuneplanen for Kulturhistorie er Stige udpeget som kystkulturmiljø. På den baggrund nedlagde Odense Kommune i henhold til planloven § 14 forbud mod nedrivning. I gældende kommuneplan er det fastlagt, at der ved fornyet planlægning i Stige skal udarbejdes en bevarende lokalplan.

 

Lokalplanområdet omfatter den ældste del af Stige, i det nordlige Odense ved Odense Kanal. Byen har bevarede bygninger fra 4 århundreder.

 

Lokalplanens formål er at sikre det gamle Stiges karakteristiske bebyggelsesstruktur, landskabstræk og bevaringsværdige bygninger.

 

Lokalplanen er udarbejdet i dialog med borgerne i Stige. Der blev i august 2011 afholdt borgermøde og byvandring. Planforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, hvor der indkom 5 indsigelser. Indsigelserne vedrører især individuelle forhold omkring den enkelte indsigers ejendom. Kun 3 henvendelser vedrører utilfredshed med bygningers tildelte kategori. Indsigelserne er delvist imødekommet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Lokalplanforslag nr. 11-723 Lodsvej, Skippervej samt del af Stigevej, Kirkegyden og Rørkrogen i Stige vedtages endeligt.

 2. Indsigelser besvares som foreslået.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at bevare det gamle Stiges karakteristiske træk, herunder vigtige landskabstræk, bebyggelsesstruktur, passager og værdifulde sigtelinjer. Lokalplanen sikrer bevaringsværdige bygninger og træer mod nedrivning, samt sikrer, at bevaringsværdige bygningers istandsættelse sker i overensstemmelse med områdets karakter og bygningens oprindelige arkitektur.

Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse opføres i en arkitektur, der harmonerer med helheden.

 

Lokalplanen opererer med 3 kategorier. Kategori A og B er de ældste bygninger, som i kraft af deres beliggenhed, byggestil og volumen bidrager positivt til miljøet og helheden i Stige. Husene i kategori A og B er alle fra før 1940.

Kategori C har ingen bestemmelser for bevaring, men ny bebyggelse og renovering af eksisterende bebyggelse skal udføres i en arkitektur, der harmonerer med områdets traditionelle byggeskik.

 

Ejer, der bor i en bevaringsværdig bolig, kan i henhold til byfornyelsesloven søge om tilskud til udvendig istandsættelse.

 

Indsigelser

 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 5 indsigelser til lokalplanens indhold:

 1. Lone og Lars Andersen, Stigevej 268, Stige, Odense N
 2. Karsten og Ulla Egeager, Stigevej 273, Stige, Odense N
 3. Preben Albrechtsen, Lodsvej 49, Stige, Odense N
 4. Familien Kjeldsen, Skippervej 50, Stige, Odense N
 5. Kystdirektoratet, Højbovej 1, Lemvig

 

1. Lone og Lars Andersen

Der gøres indsigelse mod bevaringsværdien B på baghus og garage på deres ejendom, idet Odense Kommune har givet byggetilladelse til at nedrive baghus og ombygge garage.

Endvidere er der ønske om, at vinduerne bør kunne udskiftes til træ/alu vinduer, for dermed at kunne opnå et energivenligt vindue.

 

Ad 1.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Byggetilladelse, der er givet forud for lokalplanen, er stadig gældende. Den nye tilbygning og garage ændres til kategori C. Beboelseshuset fastholdes i kategori B.

 

Med hensyn til vinduer kan det oplyses, at der kan opnås samme energimæssige fordele med koblede vinduer i træ. Odense Kommune vil dog gerne imødekomme ønsket om alternativer til træ på bygninger i kategori C og tilretter lokalplanens punkt 7.5: ”vinduer og døre, der er synlige fra offentlig vej eller sti, skal udføres som traditionelle opsprossede trævinduer..”, og tilføjer: ’der kan gives tilladelse til andre materialer, såfremt vinduer og døre i udformning, detaljering og farve fremstår som traditionelle trævinduer’.

 

2. Karsten og Ulla Egeager

Gør indsigelse på følgende punkter:

 1. Ønsker ikke deres ejendom i kategori A, og mener ikke, at baghuse har bevaringsværdi.
 2. Ønsker ikke del af deres matrikel overført til byzone på grund af dyrehold.
 3. Mener generelt, at bestemmelserne i lokalplanen vil forringe muligheden for at renovere ejendommen på grund af krav til materialer.
 4. Vil gerne udtages af lokalplanen, subsidiært have huset i kategori C.
 5. Ønsker mulighed for tilskud til ombygninger, hvis huset er i kategori A eller B.

 

Ad 2.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

 1. Odense Kommune har på ny vurderet ejendommen og vil gerne imødekomme en lavere kategori grundet renoveringer, der ikke helt er i tråd med husets oprindelige arkitektur. Huset er dog velproportioneret og har en markant placering i svinget på Stigevej. Forhus ændres til kategori B. Baghus ændres til kategori C.
 2. Odense Kommune vil gerne imødekomme ønsket om fortsat at ligge i landzone, da matriklerne i kommuneplanens rammeområde 11.B10 ikke nødvendigvis skal overføres til byzone. Det er således en fejl, at dele af matr. 14a og 29 Hauge By Lumby nævnes i lokalplanen som landzone, der overføres. Fejlen rettes.
 3. Odense Kommune mener, at lokalplanen indeholder fleksibilitet i forhold til valg af materialer, men vil dog gerne udvide mulighederne for vinduer og døre på bygninger i kategori C. Til lokalplanens punkt 7.5: ”vinduer og døre, der er synlige fra offentlig vej eller sti, skal udføres som traditionelle opsprossede trævinduer..”, tilføjes: ’der kan gives tilladelse til andre materialer, såfremt vinduer og døre i udformning, detaljering og farve fremstår som traditionelle trævinduer’.
 4. Afgrænsningen af lokalplanen er til dels lavet ud fra kommuneplanrammernes afgrænsning. Ejendommen tages ikke ud af lokalplanen, da den har en synlig placering, når man ankommer til den ældste del af Stige.
 5. I henhold til byfornyelsesloven er det muligt at søge om tilskud til istandsættelse, når ens ejendom er kategoriseret som bevaringsværdig i en lokalplan.

 

3. Preben Albrechtsen

Indsiger er utilfreds med at hans ejendom er i kategori A, da dette vil gøre vedligeholdelse af huset dyrere og gøre ejendommen sværere at sælge. Ønsker mulighed for tilskud til istandsættelse.

 

Ad 3.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

Odense Kommune ønsker at fastholde ejendommen i kategori A, da den har en høj bevaringsværdi. I henhold til byfornyelsesloven er det muligt at søge om tilskud til istandsættelse, når ens ejendom er kategoriseret som bevaringsværdig i en lokalplan.

 

4. Familien Kjeldsen

Indsiger er stort set enig i alle lokalplanens punkter. Indsiger ejer en af de bevaringsværdige passager, men har overvejet at nedlægge den på grund af megen renholdelse og vedligeholdelse. Spørger om Odense Kommune eventuelt vil overtage passagen.

 

Ad 4.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

Den smalle sti er en vigtig forbindelse mellem Stigevej og Lodsvej, som giver gående en alternativ adgang mellem vejene.

Odense Kommune er ikke interesseret i at overtage stien eller stå for vedligeholdelsen.

 

5. Kystdirektoratet, Lemvig

Kystdirektoratet foreslår, at der fastsættes en laveste sokkelkote på mindst 1,71 m DVR90 (Dansk Vertikal Referende 1990) for at hindre oversvømmelsesskader ved en 50 års vandstand.

 

Ad 5.

Der er ikke lovhjemmel i Planloven til at begrunde sokkelhøjder mod oversvømmelsesfarer. Vandstandsproblematikken vil blive behandlet i den kommende revision af Kommuneplan 2013, og forvaltningen er opmærksom på, at lovændringen om ’klimalokalplaner’ er på vej.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag 11-723 Lodsvej, Skippervej m.v. (11-723 bevarende lokalplan for Lodsvej, Skippervej og del af Stigevej - endelig.pdf)

 

 

 3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplanforslag nr. 7-722 Faaborgvej 39 - Rikkesminde, bolig- og serviceområde. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/118319

 

Sagsresumé

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om nedrivning og opførelse af 32 nye boliger. Da der er tale om et væsentligt kulturhistorisk miljø nedlagde Odense Kommune et § 14 forbud efter planloven mod nedrivning.

 

Hensigten med lokalplanen er at bevare det unikke bygningsanlæg, Rikkesminde, Faaborgvej 39, og give mulighed for øgede anvendelsesmuligheder, der kan indpasses i eksisterende bygninger, uden at det går ud over bevaringsværdien.

 

Lokalplan og kommuneplantillæg ændrer på denne baggrund området fra et boligområde til bolig/serviceområde. Lokalplanen sikrer ejendommen mod nedrivning og fastsætter bestemmelser for vedligehold og ombygning.

 

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger, hvor der indkom 4 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne vedrører især anvendelsesbestemmelserne, parkerings- og tilkørselsforhold.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 vedtages endeligt.

 2. Lokalplanforslag nr. 7-722 Faaborgvej 39 – Rikkesminde, bolig- og serviceområde vedtages endeligt.

 3. Bemærkninger/indsigelser besvares som foreslået.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter ejendommen Faaborgvej 39, beliggende mellem bydelscenteret ved Dalumvej/Faaborgvej og parcelhusområdet Rikkeshave.

 

Lokalplanen har til formål at sikre det samlede anlægs store arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, at sikre bygningerne mod nedrivning, og at sikre at de bevaringsværdige bygningers karakter, byggestil, proportioner og materialer fastholdes ved ombygning, vedligeholdelse og ændret anvendelse.

 

Lokalplanen sikrer også bevaring af lindealléen og enkelte solitære træer.

 

Der skal bevares gennem benyttelse. Lokalplanens formål er derfor tillige at give ejeren en række muligheder for at anvende ejendommen til andet end boligformål, som den gældende byplanvedtægt giver mulighed for.

 

Området kan efter vedtagelse af lokalplanen anvendes til boliger, privat og offentlig service samt mindre erhvervsvirksomhed, som kan indpasses i det eksisterende bygningsanlæg, og som ikke er til gene for omgivelserne.

 

Ud over liberale erhverv, såsom advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende, kontorer og administration, giver lokalplanen blandt andet mulighed for at indpasse café- og restaurationsvirksomhed, undervisnings- og kursusvirksomhed, kunsthåndværk, udstilling, galleri mv.

 

Vejadgangen til området skal ske ad alléen fra Faaborgvej og fra Rikkeshave.

 

Der er udlagt et areal nordøst for gården til parkering. Der er også mulighed for parkering i mindre omfang i gårdrummet.

 

Der kan søges støtte i henhold til byfornyelsesloven til ombygning af privat erhverv til udlejningsbolig.  Ejer, der bebor en bevaringsværdige bolig, kan søge støtte til udvendig istandsættelse.

 

Indsigelser

 

I offentlighedsperioden indkom der 4 bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget:

 1. Ida Roux-Fouillet, ejer af Rikkesminde, Faaborgvej 39
 2. Bonnesen Advokater, Hunderupvej 202, Odense M, som advokat for ejeren af Rikkesminde
 3. Grundejerforeningen Rikkeshave v/ fmd. Jan Holm Pedersen
 4. Dalum Fysioterapi & Idrætsklinik v/Lars Becker, Faaborgvej 2A, Odense SV

 

1. Ida Roux-Fouillet

Ida Roux-Fouillet, der er ejer af Rikkesminde, har følgende ønsker til ændring af lokalplanforslaget:

 1. Bestemmelserne om maksimalt antal boliger i de enkelte bygninger, og samlet set inden for lokalplanområdet, ønskes fjernet (lokalplanens pkt. 3.2).
 2. Bestemmelser for, hvor der kan indrettes boliger og erhverv i ejendommen, ønskes fjernet.
 3. Byggefelt ønskes udlagt i haven bag parkeringspladsen mod Faaborgvej (lokalplanens område P/F).

 

Ad 1

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

 

 1. Bestemmelsen om maksimalt antal boliger samlet set inden for området fastholdes. Det maksimale antal boliger på ejendommen er fastsat for at styre antallet af boliger, som kan indrettes på ejendommen i forhold til, hvad ejendommen med rimelighed kan anvendes til. Ved fastsættelsen af det maksimale antal boliger på 12 har hensynet til udearealer, bygningernes egnethed til indretning og nabohensyn været væsentlige parametre i vurderingen.
 2. Bestemmelsen om maksimalt antal boliger i de enkelte bygninger A1 – A4 udgår. Med fjernelse af denne begrænsning, giver lokalplanen ejeren fri mulighed for indretning af bolig og erhverv i alle bygninger.
  Lokalplanens pkt. 3.2 tilrettes i henhold til ovenstående.
 3. Område P/F fastholdes til parkering og friareal, hvorfor det ikke vil være muligt at udlægge et byggefelt i dette område. Begrundelsen herfor er, at det er nødvendigt at anvende en del af P/F, hvis parkeringsbehovet skal kunne opfyldes på ejendommen, samtidig med at der sikres tilstrækkeligt med velbeliggende opholdsarealer.

 

2. Bonnesen Advokater på vegne af Ida-Elise Juulmann Roux-Fouillet

Der gøres generelt indsigelse mod, at der bliver pålagt ejendommen nogle bevaringsforanstaltninger, der efter indsigers opfattelse i realiteten har samme retsvirkning som en bygningsfredning.

 

Det anføres desuden, at udgiften ved at sætte ejendommen i stand, så den kan anvendes i overensstemmelse med lokalplanens krav, slet ikke vil stå mål med den forrentning, der kan opnås efterfølgende.

 

Endvidere anføres det, at en fremtidig anvendelse af ejendommen ikke sikres ved en bevarende lokalplan, og at lokalplanens bevarende bestemmelser vil virke mod hensigten.

 

Såfremt lokalplanen vedtages uændret eller i det mindste uden væsentlige ændringer og uden hensyntagen til denne indsigelse, nedlægges under henvisning til planlovens § 49 påstand om, at hele ejendommen overtages af kommunen. Der ønskes i første omgang en tilkendegivelse fra kommunen om, hvorvidt man mener, at planlovens bestemmelser i § 49 er opfyldt, således at kommunen skal overtage ejendommen efter begæring herom fra ejer.

 

De konkrete indsigelser/bemærkninger kan sammenfattes i følgende:

 

Lokalplanens anvendelsesbestemmelser

Der ønskes en præcisering af anvendelsesbestemmelserne, idet det anføres, at det er vanskeligt at sondre mellem de forskellige kategorier af skolevirksomhed, der tillades på ejendommen.

 

Der gøres indsigelse mod, at der maksimalt må indrettes 12 boliger inden for lokalplanområdet, og der ønskes mulighed for at indrette flere boliger i den midterste lade (bygning A4).

 

Lokalplanens bestemmelser om parkering

Det anføres, at det virker for restriktivt, at parkeringspladserne skal anlægges bag bygningerne (område P/F). Det foreslås at inddrage den kommunale park vest for lokalplanområdet i en samlet planlægning med Rikkeshave, således at området P/F kan anvendes til fornuftige formål herunder også til parkeringsarealer.

 

Ad 2

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

 

Lokalplanen er en bevarende lokalplan og ikke en fredningsplan.

 

Lokalplanens bestemmelser er udformet således, at der er foretaget en afvejning af bevaringsinteresser og muligheden for at sikre en varieret fremtidig anvendelse af bygningerne.

 

Ad. Spørgsmålet om overtagelsespligt for kommunen

Ejendommen er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 80. Af byplanvedtægten fremgår det, at det område B, hvor gården ligger, udlægges til åben lav boligbebyggelse. Området må kun anvendes til boligformål.

 

Samtidigt med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som ændrer området fra boligområde til bolig/serviceområde. Dermed gives mulighed for en bredere anvendelse af ejendommen end den nuværende, hvor området er udlagt til boligformål.

 

Lokalplanen giver på den baggrund ejeren en række nye muligheder for udnyttelse af ejendommen, som ikke findes i det gældende plangrundlag.

 

Det er forvaltningens umiddelbare opfattelse, at kommunen i den konkrete sag ikke har overtagelsespligt efter planlovens § 49. Overtagelsespligt påhviler kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. Dette vurderes umiddelbart ikke at være tilfældet, da lokalplanen åbner for øgede anvendelsesmuligheder. Virkningen af den bevarende lokalplan er ikke til hinder for, at en hidtidig udnyttelse af ejendommen kan fortsætte.

 

Det er ejeren, der har bevisbyrden for, at ejendommen på grund af nedrivningsforbuddet er afskåret fra at give et rimeligt afkast sammenlignet med andre ejendomme med en lignende benyttelse og beliggenhed.

 

I sidste instans er det Taksationskommissionen og Overtaksationskommissionen, der træffer afgørelse om overtagelsespligt.

 

Ad. Lokalplanens anvendelsesbestemmelser

Lokalplanen skelner mellem egentlig folkeskole og friskole, som ikke kan indrettes på ejendommen, og fritidsvirksomhed for børn og voksne, eksempelvis ungdomsskole, som kan. Baggrunden herfor er, at folkeskole- og friskole er dagbrug og stiller store krav til friarealer, parkering og adgangsforhold, som ejendommen ikke vil kunne opfylde.

 

Det foreslås at fastholde lokalplanens skelnen mellem folkeskole/friskole og fritidsvirksomhed, men præcisere forskellen, så der ikke opstår tvivl om forståelsen heraf.

 

Angående anvendelsesbestemmelserne for antal boliger henvises til ad 1 ovenfor.

 

Ad. Lokalplanens bestemmelser om parkering

Lokalplanen giver både mulighed for etablering af parkering i gårdrummet F1 og i område P/F, og ikke, som advokaten anfører, bag bygningerne.

 

Det kan ikke anbefales at udvide lokalplanens område med den offentlige park, der grænser op til Rikkesminde for blandt andet at løse ejendommens parkeringsbehov.

 

3. Grundejerforeningen Rikkeshave v/fmd. Jan Holm Pedersen

Grundejerforeningen bemærker, at beboerne som helhed er positive overfor forslaget til lokalplan, der overordnet tilgodeser bevaringsværdien af bygningerne og de omkringliggende arealer.

 

Grundejerforeningen gør opmærksom på, at den private fællesvej Rikkeshave er et lukket vænge, hvor der bor mange børnefamilier. Vejarealet anvendes i vid udstrækning til børnenes leg. Beboerne har derfor stor interesse i at undgå øget trafik ind i Rikkeshave.

 

På den baggrund gøres der indsigelse mod 1) Opsætning af henvisningsskilte ved indkørsel til Rikkeshave og 2) Indkørsel til Faaborgvej 39/Rikkesminde via Rikkeshave (ud for ejendommen Rikkeshave 22).

 

Angående opsætning af henvisningsskilte anføres, at Rikkeshave i dag udelukkende er private villaer, og at der er forbud mod såvel erhvervsvirksomhed, samt skiltning for dette. Der er i forvejen opsat skilte med teksten ”Legende børn”.

 

Angående indkørsel til Faaborgvej 39 via Rikkeshave er grundejerforeningen stærk modstander af øget trafik på Rikkeshave. Foreningen foreslår derfor, at de bestående overkørsler til Faaborgvej, det vil sige overkørslen til den offentlige parkeringsplads og alléen til Rikkesminde, alene benyttes som adgangsveje til Rikkesminde.

 

Ad 3

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

 

For at udvide ejendommens anvendelsesmuligheder skal der sikres bedre mulighed for at køre til og fra ejendommen. Faaborgvej er stærkt trafikeret, og den bestående ud- og indkørsel til Faaborgvej har begrænset kapacitet.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Odense Politi vurderet mulige alternativer for vejadgang til Faaborgvej 39 i forbindelse med den forventede øgede benyttelse, som lokalplanen giver mulighed for.

 

Odense Politi har derfor udtalt, at det er nødvendigt, at der sikres ejendommen mulighed for også at kunne benytte vejen Rikkeshave som en alternativ ind- og udkørsel til ejendommen.

              

Der gives mulighed for et mindre henvisningsskilt ved begge adgange henholdsvis fra Faaborgvej og fra Rikkeshave.

 

4. Dalum Fysioterapi & Idrætsklinik v/Lars Becker

Dalum Fysioterapi & Idrætsklinik oplyser, at de ikke har ændringsforslag til lokalplanen, men ønsker at gøre opmærksom på virksomhedens interesse i at være en del af ”projektet Rikkesminde”.

 

Virksomheden har været en aktiv part i sundhedsudbuddet i Dalum og omegn i over 30 år fra adressen Fåborgvej 2A. Virksomheden mener, at Dalum kunne have stor glæde af et mere koordineret sundhedstilbud, end det er tilfældet i dag. Såfremt det kunne lade sig gøre, ville ”Rikkesminde” være et godt udgangspunkt til et sådant koordineret sundhedstilbud i form af et Sundhedscenter/Sundhedshus.

 

Ad 4

Bemærkningen tages til efterretning.

Henvendelsen er administrativt formidlet videre til ejeren af Rikkesminde.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

2. Lokalplanforslag nr. 7-722 Faaborgvej 39, Rikkesminde (Lokalplanforslag 7-722 Faaborgvej 39, Rikkesminde - endelig.pdf)
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 Faaborgvej (Tillæg nr 25 Faaborgvej 39 - endelig.pdf)

 

 

 4. Seden Nord, ved Bullerupvej

Byggemodning og prisfastsættelse af parcelhusgrunde.

Åbent - 2011/083263

 

Sagsresumé

Med henblik på at sikre et varieret udbud af boligjord til opførelse af parcelhusgrunde, foreslår By- og Kulturforvaltningen, at et område i Seden ved Bullerupvej byggemodnes med 32 parcelhusgrunde.

 

Området er omfattet af lokalplanforslag nr. 3-694 Seden Nord, ved Bullerupvej, som forelægges i byrådets møde den 6/6 2012 til endelig godkendelse. Sagens godkendelse er derfor betinget af byrådets godkendelse af lokalplanforslaget.

 

Den samlede byggemodningsudgift er opgjort til 8.000.000 kr. Der ansøges derfor om frigivelse af anlægsbevilling på 8.000.000 kr. på budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, Jordforsyning med forbrug på 6.000.000 kr. i 2012, 1.000.000 kr. i 2013 og 1.000.000 kr. i 2014. Alle beløbene er ekskl. moms. Der er budgetmæssig dækning på budgetområdet.

 

Parcelhusgrunde, som forventes udbudt til salg efteråret 2012, foreslås prisfastsat til en byggeret pr. grund på 225.000 kr. inkl. moms, samt en m²-pris på 500 kr. pr. m² inkl. moms. Grundstørrelserne varierer fra ca. 660-900 m², hvilket medfører grundpriser, som varierer fra 555.000 kr. til 675.000 kr. inkl. moms.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, betinget af byrådets godkendelse af lokalplanforslag nr. 3-694, til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Salgspriserne fastsættes som anført.

 

By- og Kulturforvaltningen indstiller, betinget af byrådets godkendelse af lokalplanforslag nr. 3-694, at udvalget godkender:

 

 1. Projekt som omfatter 32 parcelhusgrunde.

 2. På budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, Jordforsyning, meddeles der en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. med forbrug på 6.000.000 kr. i 2012, 1.000.000 kr. i 2013 og 1.000.000 kr. i 2014.

 3. Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, Jordforsyning, projekt ”Ikke bevilgede boligjord”.

 4. Boligvejen klassificeres som privat fællesvej.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt a og godkender punkterne b, c, d og e.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag nr. 3-694 Seden Nord, ved Bullerupvej forelægges for byrådet til endelig godkendelse den 6/6 2012. Lokalplanen udlægger området til 32 parcelhusgrunde, 2 storparceller til tæt/lav boligbebyggelse, et serviceområde, et erhvervsområde samt boldbaner.

 

Med henblik på at sikre et varieret udbud af parcelhusgrunde, foreslår By- og Kulturforvaltningen, betinget af lokalplanens endelige godkendelse, at byggemodning af de 32 parcelhusgrunde igangsættes.

 

Projektbeskrivelse.

Byggemodningen omfatter 480 m boligvej, der får grønne rabatter. Projektet omfatter 250 m nye stier til det eksisterende stisystem i området. Der etableres et rekreativt område syd for bebyggelsen med et voldanlæg ud til Bullerupvej.

I området etableres et nyt drænsystem til sikring af veje og boligarealer.

 

Prisfastsættelse og offentligt udbud.

 

De 32 parcelhusgrunde prisfastsættes til en byggeret pr. grund på 225.000 kr. inkl. moms samt en m²-pris på 500 kr. pr. m² inkl. moms. Grundstørrelserne varierer fra ca. 660-900 m², hvilket medfører grundpriser, som varierer fra 555.000 kr. til 675.000 kr. inkl. moms.

 

Grundene forventes udbudt til salg efteråret 2012. Salget vil ske til højestbydende blandt de indkomne tilbud. De grunde, som ikke bliver solgt ved udbudsfristens udløb, vil efterfølgende blive solgt til mindstepriserne efter ”først til mølle”-princippet.

 

Økonomi

Byggemodningen foreslås finansieret på følgende måde:

Beløb i 1.000 kr.

2012

2013

2014

I alt

Budget:

2.2.4 Jordforsyning – ikke bevilgede ”boligjord”

 

Ansøgning:

Seden Nord, ved Bullerupvej

 

29.834

 

 

6.000

 

23.951

 

 

1.000

 

25.450

 

 

1.000

 

79.235

 

 

8.000

Restrådighedsbeløb – ”Ikke bevilgede boligjord”.

23.834

22.951

24.450

71.235

 

Sagen har ikke konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Udstykningsplan (Seden Nord - Foreløbig udstykningsplan.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


5. Odense Kommunes bemærkninger til Ideoplæg til temaplan for større vindmøller - Kerteminde Kommune april 2012

Åbent - 2012/068908

 

Sagsresumé

Kerteminde Kommune har udarbejdet "Idéoplæg til temaplan for større vindmøller". Forslaget har været fremlagt til høring i perioden 17/4 til 16/5 2012. Idéoplægget viser udlæg af tre nye vindmølleområder få kilometer fra Odense Kommune, der visuelt påvirker den østlige del af Odense kommune. Vindmøllerne skal efter idéoplægget være 125 m høje. Det sydligste vindmølleområde med plads til 8-10 vindmøller er placeret ind over kommunegrænsen til Odense Kommune i konflikt med naturinteresser og den internationale flugtskydebane i Kærby Mose.

 

Odense Kommune finder det ikke acceptabelt, at der planlægges for vindmøller nær kommunegrænsen uden at kende konsekvenserne for kommunens borgere eller for vores arealanvendelse. En planlægning ind over kommunegrænsen til Odense Kommune kan ikke accepteres, da Kerteminde Kommune ikke har beføjelser til dette.

 

Det foreslås, at der indledes et samarbejde med nabokommunerne, herunder Kerteminde Kommune, om vindmølleplanlægningen.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at det udarbejdede høringssvar fremsendes til Kerteminde Kommune.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har den 17/4 2012 fremsendt ”Idéoplæg til temaplan for større vindmøller”. Idéoplægget var fremlagt til offentlig høring frem til den 16/5 2012. Odense Kommune har meddelt Kerteminde Kommune, ”at man vil vende tilbage med et officielt svar fra Odense Kommune, når vores politikere har haft lejlighed til at drøfte deres oplæg”. Dette kunne ikke ske inden den fastsatte frist - den 16/5 2012. Kerteminde Kommune vil på baggrund af idéoplægget udarbejde en temaplan for vindmøller, der offentliggøres i 8 uger med indsigelsesret for nabokommunerne, staten og Region Syddanmark med veto-virkning.

 

I idéoplægget fra Kerteminde Kommune fremgår det af et kort, at alle Kerteminde Kommunes 4 udlagte vindmølleområder, hvoraf tre er nye, ligger få kilometer fra Odense Kommune. Det er planen, at vindmøllerne skal være 125 m høje. De visuelle påvirkninger for vindmøllerne vil række ind i Odense Kommune.

 

Det ses også, at halvdelen af det foreslåede vindmølleområde med 8-10 vindmøller i 125 m’s højde ved motorvejen vest for Langeskov, ligger inde i Odense Kommune. Kerteminde Kommune kan ikke planlægge for vindmøller henover kommunegrænsen.

 

En del af det viste vindmølleområde ved motorvejen er identisk med det vindmølleområde, som daværende Fyns Amt foreslog i ”Forslag til regionplan 2001-2013 og VVM-redegørelse - Vindmøller vest for Langeskov”. Odense Byråd gjorde den 25/9 2002 indsigelse mod forslaget på grund af visuelle påvirkninger af det internationale skydesportsanlæg i Kærby Mose. Der blev i den forbindelse foretaget testskydninger med bestående vindmøller som baggrund. Vindmøllerne i baggrunden var helt klar forstyrrende for skytterne, når de skulle ramme lerduerne. Resultatet blev, at Fyns Amt forkastede forslaget om nyt vindmølleområde med tre 80 m høje vindmøller ved Kærby Mose. I en fornyet vindmølleplanlægning er det vigtigt, at der tages hensyn til skydesportsanlægget i Kærby Mose.

 

I tematillægget for Det åbne land til Kommuneplan 2009 for Odense Kommune er store dele af det viste vindmølleområde ved motorvejen i Odense Kommune en del af den nye Grøn-blå struktur med mange naturinteresser. Der er planer for nye natur- og vådområder ved motorvejen nær Kerteminde Kommune.

 

Det foreslås på denne baggrund, at der samarbejdes mellem Kerteminde Kommune og de øvrige nabokommuner om den kommende vindmølleplanlægning. Formålet med samarbejdet med Kerteminde Kommune er at afklare de visuelle påvirkninger af de viste vindmølleområder, samt at afklare mulighederne for et fælles vindmølleområde ved motorvejen.

 

Som andre fynske kommuner vil Odense Kommune revurdere vindmølleplanlægning for at bidrage til regeringens planer for ”grøn energi”; det vil ske i forbindelse med kommuneplanens normalrevision i 2013.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Idéoplæg fra Kerteminde Kommune (ldeoplæg fra Kerteminde Kommune.pdf)
2. Forslag til høringssvar til Kerteminde Kommune (Forslag til høringssvar til Kerteminde Kommune om planlægning for større vindmøller.pdf)

 

 

 6. Hesbjerg Skovvej 5, ansøgning om dispensation til at opføre toiletbygning indenfor skovbyggelinjen

Åbent - 2012/055199

 

Sagsresumé

Sagen vedrører ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbygge-linje til opførelse af en tilbygning på 6 m2 på ejendommen Hesbjerg Skovvej 5.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til tilbygningen, da forvaltningen vurderer, at det ikke giver nogen forringelse sammenlignet med de nuværende forhold.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives dis-pensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til opførelse af en tilbygning på 6 m2 på matr. 1r Stærmose, Brændekilde som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Enslev Tømrer- og Snedker ApS har på vegne af Camelot Gruppekompagni ansøgt Odense Kommune om dispensation fra skovbyggelinjen til at opføre en toiletbygning på 6 m2 som en tilbygning til en eksisterende spejderbygning på arealet. Hele arealet er beliggende inden for skovbyggelinjen og kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17. Arealet er ligeledes registreret som beskyttet eng i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 2.

 

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselement, at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet, samt at beskytte skovene mod blæst.

 

By- og Kulturforvaltningen har besigtiget arealet med henblik på at vurdere ansøgningens konsekvens for skovbyggelinjen, samt for at foretage en nærmere afgrænsning af det beskyttede naturareal.

 

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at det ansøgte byggeri ikke giver nogen yderligere forringelse i forhold til den nuværende situation, idet der er tale om en mindre tilbygning til den eksisterende bebyggelse. By- og Kulturforvaltningen vurderer således, at der kan dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 17. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at der kan gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 2.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Foto af eksisterende spejderbygning (Bilag - foto af spejderbygning.pdf)
2. Luftfoto med angivelse af bygningens placering (Luftfoto med udpegning af den eksisterende bygning.pdf)

 

 

 

7. Antallet af taxitilladelser 2012

Åbent - 2012/052326

 

Sagsresumé

By- og Kulturudvalget har senest den 20/9 2011 truffet afgørelse om antallet af taxitilladelser og fastsatte antallet til 174. Der er pt. 10 ledige tilladelser.

 

Odense Mini Taxi har ved mail af 26/3 2012 fremsat ønske om nedsættelse af antallet af taxier med 10-15 stk. 

 

Odense Taxa a.m.b.a. har senest ved mail af 11/5 2012 ønsket en nedsættelse af antallet af taxier med det nuværende antal ledige tilladelser.

 

3F har ved mail af 23/3 2012 ønsket en indefrysning, hvis de to bestillingskontorer ønsker det samme.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender nedsættelse af antallet af taxitilladelser med 10 stk., således at det samlede antal taxier i Odense herefter udgør 164.  

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Odense Mini Taxi har ved mail af 26/3 2012 oplyst, at der bør ske en nedsættelse med 10-15 stk. grundet situationen på taximarkedet.

 

Supplerende har bestillingskontoret ved mail af 19/4 2012 fremsendt tur-statistik, som viser en nedgang på mellem 5 og 15 % i forhold til antallet af ture i samme måned sidste år.

 

Odense Taxa a.m.b.a. har senest ved mail af 12/4 2012 oplyst, at det grundet uvished om det fremtidige forretningsgrundlag, herunder udbud af kørsel, først i midten af maj, vil være muligt, at sige noget om ønsket af antallet af taxier.

 

Ved mail af 11/5 2012 har Odense Taxa a.m.b.a. oplyst blandt andet, at selskabet i september 2012 havde 124 vogne og nu har 115 vogne, hvilket er et minimum for at kunne efterkomme efterspørgslen og de kontraktlige forpligtelser. På trods af de færre vogne kan selskabet konstatere en nedgang i omsætningen på 4 procent. Selskabet foreslår derfor, at der ikke opslås ledige tilladelser pt. og at eventuelle herefter indkomne tilladelser opslås hurtigst muligt efter 1/8 2012.

 

3F har ved mail af 23/3 2012 ønsket en indefrysning, under forudsætning af at bestillingskontorerne ønsker det samme.

 

Det kan supplerende oplyses, at By-og Kulturforvaltning siden september 2011 har haft 1 sag om tilbagekaldelse af tilladelse grundet forfalden gæld til det offentlige, men i øvrigt ikke har haft klagesager fra borgerne om eventuel manglende taxibetjening.

 

Efter taxikørselslovens § 2, stk. 2 fastsætter kommunalbestyrelsen antallet af taxitilladelser inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området. Kompetencen til at fastsætte antallet af taxitilladelser er delegeret til By- og Kulturudvalget.

 

Antallet af taxier i 6-byerne.

 

Forvaltningen har forespurgt forvaltningerne i 6-by samarbejdet, om de har haft tilsvarende sager siden september 2011.

 

Taxinævnet for Region Hovedstaden træffer først den 19/6 2012 afgørelse om antallet af taxitilladelse.

 

Ålborg Kommune har ikke siden april 2011 nedsat antallet.

 

Randers Kommune har ikke nedsat antallet.

 

Aarhus Kommunes taxinævn har i november 2011 nedsat antallet af taxitilladelser, svarende til 8 %.

 

Esbjerg Kommune har i 2012 fastholdt antallet fra 2011, og tager endelig beslutning til sommer.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 8. Udpegning af kandidater til Den Fynske Kulturpris 2012

Åbent - 2012/069264

 

Sagsresumé

Kulturregion Fyn gentager i 2012 succesen med kåringen af årets fynske kulturbegivenhed/værk. Hver af de ti fynske kommuner skal indstille 2 kandidater til prisen.

 

Der nedsættes et fagudvalg, der vurderer de 20 værker/kulturbegivenheder, og som giver deres anbefalinger til, hvilke fem kandidater der skal udgøre det endelige slutfelt. Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn vælger den endelige vinder. Vinderen og hermed også den fynske kultur bliver fejret ved en festligholdelse 15/11 2012 i Borgerforeningens Hus i Nyborg. Prisen er på 75.000 kr. Indstillingerne skal foretages med udgangspunkt i en række kriterier, overordnet skal kulturbegivenheden/værket være afviklet i perioden 1/5 2011 til og med 1/5 2012.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget indstiller 2 kandidater fra Odense til at modtage Den Fynske Kulturpris, se vedlagte bilag med forslag til kandidater til Den Fynske Kulturpris.

Beslutning

By- og Kulturudvalget indstiller følgende to kandidater:

 

 • Phono 11, Ørentvist
 • Danmark i 3D, We Create Magic.

 

Sagsfremstilling

Den Fynske Kulturpris

 

Der er mange grunde til at fejre den fynske kultur. Derfor stiftede Kulturregion Fyn Den Fynske Kulturpris i 2010 med det formål at synliggøre og hædre det fynske kulturliv og de fynske kulturaktører.

 

Kulturregion Fyn hædrede i 2010 Dukketeatret Svantevit og i 2011 udstillingen Lyset og Leret, Danmarks Keramikmusum Grimmerhus.

 

De ti fynske kommuner skal via deres kulturudvalg indstille 2 kandidater hver til prisen. De i alt 20 kandidater vurderes af en fagjury, der udpeger 5 nominerede, hvorefter den politiske styregruppe udvælger den endelige vinder.

 

By- og Kulturudvalget skal finde to kandidater fra Odense inden for følgende kriterier:

 

Kulturbegivenheden/værket skal have fundet sted i perioden 1/5 2011 til og med 1/5 2012.

 

Med en kulturbegivenhed menes en begivenhed, hvis primære sigte har været at præsentere en eller flere af følgende kunstneriske genrer: billedkunst, litteratur, film, musik, scenekunst.

 

En kulturbegivenhed kan således være en teater- eller danseforestilling, en koncert, en kunstudstilling, en kunstnerisk happening eller performance, en kulturorienteret festival.

 

Med et kunstnerisk værk menes et skønlitterært værk, et billedkunstværk, en film og/eller en musikudgivelse.

 

Følgende kandidater kan ikke komme i betragtning:

 

Sport eller fritidsaktiviteter/begivenheder.

 

Arkitektoniske værker/design.

 

Personer.

 

Kulturinstitutioner/kulturforeninger. Eksempelvis kan man ikke indstille Odense Filmfestival som institution, men derimod indstille Odense Filmfestival program for 2011.

Man kan ikke indstille Fyns Kunstmuseum som kulturinstitution, men derimod en udstilling, der er blevet vist i perioden 1/5 2011 – 1/5 2012.

 

Øvrige kriterier:

 

De indstillede kulturbegivenheder/værker skal:

-      have betaget publikum,

-      have appelleret til et bredt publikum,

-      have haft en høj kunstnerisk kvalitet,

-      have bibragt noget unikt inden for deres genre/kategori,

-      have været med til at styrke den fynske kultur.

 

I forbindelse med indstillingerne skal der udarbejdes en skriftlig begrundelse for valget af hver af de to kandidater til prisen. De to begrundelser skal hver især fylde mellem 10-15 linjer. Om nødvendigt indsendes bilag, der er med til at give et større indblik i de indstillede kandidater: Eksempelvis billeder af et indstillet kunstværk, et festivalprogram, anmeldelser af en bog, mv.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Liste med forslag til kandidater til Den Fynske Kulturpris (Liste med forslag til kandidater til Den Fynske Kulturpris.pdf)

 

 

 

9. Kulturstøttesag

Åbent - 2012/119110

 

Sagsresumé

I forbindelse med By- og Kulturudvalgets udmøntning af puljen Støtte til Kulturen 6/12 2011 blev der tilbageført 200.000 kr. til puljen.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at fire projekter tilgodeses med midler.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at de 200.000 kr., der blev tilbageført til puljen, fordeles som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen. Dog med den bemærkning, at Ælling – Le Canard Inquiétant ikke bevilges penge. I stedet lægges der yderligere 50.000 kr. til side til Carl Nielsen opsparingen. De 200.000 kr. fordeles således:

 

·         Dramatiserende byvandringer På Sporet af H.C. Andersen bevilges 25.000 kr.

·         Der lægges 125.000 kr. til side til Carl Nielsen 2015 opsparing

·         Elite Teatret: Cabaret bevilges 25.000 kr., samt at der stilles en underskudsgaranti på 25.000 kr.

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at der prioriteres to projekter, der på hver sin nye måde formidler H.C. Andersen

 

Ælling – Le Canard Inquiétant

Projektet Ælling Le Canard Inquiétant skal udstilles i en sø i Central Park, New York i oktober 2012. Værket er en 5½ meter høj oppustelig, gennemsigtig plastik- and, og kunstnerne bag er Bo Mølgaard og Ulrik Lund. Værket tager afsæt i to kunstværker, nemlig H.C. Andersens Den Grimme Ælling og Asger Jorns maleri Le Canard Inquiétant, hvor Jorn har malet en stor ælling oven på et ældre maleri.

Udstillingen af Ælling i New York sker i et samarbejde mellem Generalkonsulatet og Charles Bank Gallery.

 

Det er en forudsætning for By- og Kulturforvaltningens engagement i projektet, at Ælling også kommer til Odense og er til glæde for odenseanerne. Tidspunktet ligger pt. ikke fast, men der arbejdes på juli-august i år, alternativt forårs- /sommerperioden næste år.


Odense Kommunes engagement i udstillingen er et led i at styrke den moderne H.C. Andersen formidling. Værket har tidligere været udstillet i Andebakkesøen, Frederiksberg og i forbindelse med Sculpture by the Sea i Aarhus.

 

Det foreslås, at projektet bevilges 50.000 kr.

Dramatiserede byvandringer På Sporet af H.C. Andersen

Christian Steffensen fra Den Danske Skueplads ønsker at udarbejde en dramatiseret byvandring På Sporet af H.C. Andersen.

 

I de dramatiserede byvandringer fører Christian Steffensen udklædt som H.C. Andersen publikum rundt til de centrale adresser i byen, hvor H.C. Andersen har boet og virket, og ligeledes til de steder, hvor betydende personer i digterens liv har haft domicil. Undervejs fortælles om livet i Odense på Andersens tid, ligesom der på udvalgte steder læses op fra værkerne. Forfatterskabet fortolkes på stedet med afsæt i den enkelte lokalitet, og der gøres så vidt det er muligt brug af tekstudsnit, sange, digte mv., der har relation til de historiske steder, som besøges.

 

Christian Steffensen har lignende byvandringer i København med blandt andet H.C. Andersen, Holberg mv.

 

Byvandringerne henvender sig til et voksent publikum og foregår i første omgang på dansk. Der arbejdes på at indgå aftale med Visit Odense om samarbejde i forhold til markedsføring og billetsalg.

 

Det foreslås, at projektet bevilges 25.000 kr.

 

Carl Nielsen 2015 opsparing

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at det prioriteres at opstarte en opsparing til understøttelse af de lokale initiativer i forbindelse med fejringen af Carl Nielsen i 2015, hvor Carl Nielsen bliver 150 år. Det er nødvendigt at allokere midler til fejringen, da der pt. ikke er afsat midler på budgettet.

 

Det foreslås, at der lægges 75.000 kr. til side til opsparing.

 

Elite Teatret: Cabaret

Elite Teater er et nyt musicalteater i Odense, som vil opføre Cabaret i Magasinet i efterårsferien 2012. Folkene bag er blandt andet nogle af de garvede kræfter fra Odense Musical Teater, som tog konsekvensen af en dårlig sæson og lukkede i 2011. Der er udarbejdet et budget på godt 400.000 kr., og der forventes et billetsalg på knap 1.700 billetter til 6 forestillinger.

 

Det foreslås, at der gives 25.000 kr. i tilskud og 25.000 kr. som underskudsgaranti.

 

Økonomi

Såfremt indstillingen imødekommes vil der være disponeret over de 200.000 kr., som blev tilbageført puljen ”Støtte til kulturen” i forbindelse med udvalgets møde den 6/12 2011.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

10. Velo City 2012

Åbent - 2012/068367

 

Sagsresumé

Den 26 - 29/6 2012 afholdes Velo City Global i Vancouver – verdens førende internationale cykelkonference med deltagelse af politikere, embedsmænd, ngo’er med flere fra hele verden.

 

Velo City Global afholdes hvert andet år. På konferencen vil der blandt andet være præsentationer af de bedste cykelprojekter rundt om i verden og mulighed for at netværke med en lang række byer, der alle arbejder med cykling. Det anbefales derfor, at Odense Kommune repræsenteres politisk i Velo City for at kunne bringe inspiration og debatter med tilbage til By- og Kulturudvalget. Derudover vil politisk deltagelse styrke relationerne til potentielle internationale samarbejdspartner og promovere Odense som en bæredygtig storby. Samtidig kan erfaringsudveksling være med til at styrke Odenses transformation fra en stor dansk by til en storby. Eksempelvis vil der være deltagere fra byer, som står overfor de samme udfordringer som Odense, og derfor gennemgår en lignende udvikling. 

 

Rådmand Steen Møller er inviteret til at give en præsentation om Odense, der har et godt ry på cykelområdet og ofte bliver brugt som et godt eksempel på en cykelvenlig by. Steen Møller er desuden inviteret til at deltage i et borgmesterforum i forbindelse med konferencen.

 

Fagligt deltager By- og Kulturforvaltningen i konferencen for at få ny viden, pleje netværket og opsøge nye, potentielle samarbejdspartnere.

 

Se mere information om konferencen på hjemmesiden http://velo-city2012.com

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender politisk deltagelse fra By- og Kulturudvalget i Velo City konferencen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen og udpeger udvalgsmedlem Jesper Kinch-Jensen til at deltage i Velo City konferencen sammen med rådmand Steen Møller.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Der forventes udgifter på i alt 25.000 kr. pr. deltager

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering

11. Træstrategi

Åbent - 2012/119642

 

Orientering

Baggrund og status

Udvalget har på udvalgsmødet den 20/3 2012 tilkendegivet ønske om en træstrategi, som sikrer, at der passes på byens træer og genplantes.

Træer udgør en vigtig ressource for byen og består af både træer på gader, veje og pladser, samt i parker og skove.

I denne træstrategi afgrænses opgaven til at vedrøre bytræer, det vil sige træer på gader, veje og pladser. Strategien vil især fokusere på kommunale bytræer, men vil også fokusere på, hvordan man kan skabe fokus på og beskytte bytræer på private arealer.

 

Registrering af træer

Der findes i dag en registrering, der alene viser træernes placering. By- og Kulturforvaltningen har i 2011 igangsat en registrering af bytræernes art, sort, alder, sikkerhedstilstand og restlevetid. Denne registrering forventes afsluttet i 2012 og vil danne grundlag for strategien.

 

Indhold

Strategien forventes at kunne bidrage med følgende:

Effekten og potentialet af bytræer for byen, borgerne og miljøet, herunder sammenhæng til kommunale politikker, planer og strategier (Ny virkelighed – Ny velfærd).

Undersøger borgernes holdning til bytræer, og afsøger mulighederne for øget samarbejde med borgerne om bytræer. Det forventes, at bruge det elektroniske værktøj 'Giv os et tip' til at spørge borgerne om deres holdning til bytræer.

Sammenhængen mellem bytræer og den øvrige grønne kapital.

Et overblik over ressourcen af bytræer, herunder restlevetid og dermed forventet investeringsbehov.

Et overblik over fordelingen af ressourcen, herunder identifikation af eventuelt træfattige kvarterer i byen.

 

Samarbejde

Udarbejdelsen af strategien sker i en tværgående projektgruppe med deltagere fra By- og Kulturforvaltningen. Undervejs i processen inddrages eksterne interessenter, kompetence- og ressourcepersoner, som fx Danmarks Naturfredningsforening, Byforeningen og Grønt Råd.

 

Tidsplan

Juni-december: Træstrategi udarbejdes sideløbende med indhentning og bearbejdning af data fra træregistreringen.

 

November: Offentligt møde, hvor skitse til træstrategi præsenteres.

 

December-januar: Udkast til træstrategi præsenteres for Grønt Råd mfl., herefter til drøftelse i By- og Kulturudvalget.

 

Februar: Træstrategi vedtages i By- og Kulturudvalget.

 

Økonomi

Udarbejdelsen af træstrategien betales over det grønne driftsbudget.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

12. Trafikafvikling i Odense Vest

Åbent - 2010/160067

 

Orientering

Materiale udleveres på mødet.

Bilag

Ingen bilag.

 

13. Orientering om den igangværende ombygning af krydset Munkebjergvej/Munkerisvej  

Åbent - 2011/034079

 

Orientering

Mundtlig orientering på mødet.

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl