Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Dagsorden 7. september 2011

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Dagsorden


Onsdag den 07-09-2011 kl. 09:00

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


B: Sager til afgørelse i udvalget


1. Økonomiudvalgets forslag til Odense Kommunes budget for 2012 samt overslagsårene 2013-2015.

Åbent - 2011/060735

 

Sagsresumé

Økonomiudvalgets forslag til Budget 2012 tager udgangspunkt i Odense Kommunes nye velfærdsdagsorden Ny virkelighed – ny velfærd.

En dagsorden, der kort sagt handler om, at vi skal se velfærdsydelserne i et nyt lys – nemlig den barske økonomiske virkelighed, der vil præge os mange år fremover. Og at virkeligheden betyder, at vi som kommune i højere grad skal skabe velfærdsydelserne i samarbejde med borgeren.

Med øget fokus på forebyggelse, anderledes partnerskaber og nye samarbejdsrelationer vil vi fremtidssikre velfærden, så borgerne i Odense også i fremtiden har en god og sammenhængende hverdag.

Der er i det årligt tilbagevendende effektiviseringsprogram ”Odense - en ny virkelighed” foreslået effektiviseringer for 574 mio. kr. Effektiviseringer, der sker som tiltag i organisationen som helhed.

Af de 574 mio. kr. skal de 380 mio. bruges på to fronter: investeringer i byen og investeringer på børne- og ældreområdet.  De resterende millioner bruges på at tilpasse de økonomiske udfordringer, der er på grund af manglende kompensation fra staten på en række områder.

Effektiviseringerne handler om, at vi gør arbejdet på en mere fornuftig måde - en mere effektiv måde. Målet er, at borgeren ikke skal kunne mærke en forskel i service. Rammen er dermed lagt om de foreslåede effektviseringer for 574 mio. kr.

De enkelte effektiviseringstiltag gennemføres i en proces med en stærk grad af involvering fra politikere, ledere og medarbejdere.

Et af tiltagene er forslaget om en mere effektiv organisering af kommunens tekniske servicefunktioner, Her skal der i processen tages hensyn til lokal og geografisk organisering på kernevelfærdsområderne.

En ændret MED-struktur er også en del af tiltagene, der mindsker kommunens udgifter. Det kræver naturligvis, at vi i dialog med ledere og medarbejdere finder den model, som sikrer en lettere, men stadig vedkommende organisering af medarbejderinddragelsen.
 
Et tredie effektiviseringstiltag er reduktionen i sygefraværet. Der er en række redskaber til at opnå målet om, at medarbejdere er mere til stede på deres arbejdsplads. Det skal dog ske gennem en grundig proces, hvor de enkelte arbejdspladser har indflydelse på, hvilke værktøjer der skal anvendes.

Tiltagene i budget 2012 er nytænkende og lægger i høj grad op til en anden tilgang til kommunens levering af velfærdsydelser til borgerne. Derfor sker der en tæt opfølgning på implementering og effekt af tiltagene. Politikerne skal med faste mellemrum have en opfølgning på resultaterne, så de har mulighed for at justere eller ændre retningen på tiltag, der ikke forløber som planlagt. Økonomiudvalget vil senere få forelagt en sag, hvor planen for opfølgningerne er beskrevet.

I forbindelse med rammeudmeldingen blev budgetmodellerne justeret med den nye befolkningsprognose pr. 1/7 2010. Som konsekvens af, at omprioriteringspuljen allerede fra 2013 ikke er stor nok til at dække udgifterne, blev der i rammeudmeldingen igangsat et projekt, som skulle revidere/nytænke og genberegne budgetmodellerne til budget 2013, herunder omprioriteringspuljens størrelse. Projektet fortsætter og skal politisk behandles ultimo 2011.

I budgetforslaget er der lagt op til flere ændringer i økonomistyringen i kommunen, bl.a. er kommunen særlig udfordret på anlægsstyringen, hvorfor der foreslås igangsat en analyse af området.

Budgetforslaget tager på driftssiden udgangspunkt i de udmeldte driftsrammer korrigeret med effektiviseringer, investeringer, finansiering, revurdering af områder uden overførselsadgang samt tekniske ændringer, herunder pris- og lønregulering.

 

anlægssiden tager budgetforslaget afsæt i de udmeldte anlægsbudgetter korrigeret med effektiviseringer, investeringer, finansiering og tekniske ændringer.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 

a.      Der skal ske en tæt opfølgning på implementering og effekt af tiltagene i budget 2012. Der skal ske en opfølgning til politikerne med faste mellemrum.

 

 1. Projektgruppen, der i forbindelse med rammeudmeldingen blev nedsat til at revidere/nytænke og genberegne budgetmodellerne til budget 2013, herunder omprioriteringspuljens størrelse, fortsætter og udarbejder et forslag til politisk behandling ultimo 2011.

 

 1. Der afsættes følgende anlægsinvesteringer til byudvikling, som finansieres af kassen.

 

- kr. -

2012

2013

2014

2015

By – og Kulturudvalget

 0

 0

65.300.000

74.500.000

Forlængelse af Munkebjergvej

0

0

65.300.000

74.500.000

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget

 

11.100.000

33.100.000

5.000.000

Strategisk byudviklingspulje

 0

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Letbane – forberedelse?

 0

6.100.000

28.100.000

I alt

 

11.100.000

98.400.000

79.500.000

Note: + = udgift, - = indtægt

 1. Der afsættes anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområdet til de respektive udvalg, som finansieres af kassen.

- kr. -

2012

2013

2014

Økonomiudvalget

22.970.000

8.223.000

27.895.000

Bygningsvedligeholdelse på kvalitetsfondsområdet

22.970.000

8.223.000

27.895.000

 

 

 

 

Ældre- og Handicapudvalget

10.800.000

30.404.000

13.765.000

Udvidelse af Lindegården

1.500.000

7.622.000

967.000

Etablering af nyt botilbud for sindslidende

1.500.000

14.982.000

4.998.000

Nøglebokse

2.800.000

2.800.000

2.800.000

Velfærdsteknologi

5.000.000

5.000.000

5.000.000

 

 

 

 

Børn- og Ungeudvalget

28.550.000

19.250.000

18.000.000

Pasningsgarantien Spurvelund og J.L Heibergsvej

0

9.250.000

0

Styrkelse af anvendelse af IT i folkeskolen

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Etablering af ungemiljøer

8.000.000

0

8.000.000

Genopretning for legepladser

4.300.000

0

0

Fysiklokaler til Dalums ungdomsskolers 10 klasser

1.500.000

0

0

Værkstedsfacilitter til Radby Skole

1.000.000

0

0

Ny klub ved Sanderumskolen

3.750.000

0

0

I alt kvalitetsfondsmidler

62.320.000

57.877.000

59.660.000

Note: + = udgift, - = indtægt

 1. Alternativt til indstillingspunkt d. afsættes der anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområdet under By– og Kulturudvalget, som finansieres af kassen. Punktet skal ses i sammenhæng med, at der foreslås en ny anlægsstyring, hvor By– og Kulturudvalget forestår udmøntningen (jf. punkt k5.)

 

- kr. -

2012

2013

2014

By – og Kulturudvalget

22.970.000

8.223.000

27.895.000

Bygningsvedligeholdelse på kvalitetsfondsområdet

22.970.000

8.223.000

27.895.000

Udvidelse af Lindegården

1.500.000

7.622.000

967.000

Etablering af nyt botilbud for sindslidende

1.500.000

14.982.000

4.998.000

Nøglebokse

2.800.000

2.800.000

2.800.000

Velfærdsteknologi

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Pasningsgarantien Spurvelund og J.L Heibergsvej

0

9.250.000

0

Styrkelse af anvendelse af IT i folkeskolen

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Etablering af ungemiljøer

8.000.000

0

8.000.000

Genopretning for legepladser

4.300.000

0

0

Fysiklokaler til Dalums ungdomsskolers 10 klasser

1.500.000

0

0

Værkstedsfacilitter til Radby Skole

1.000.000

0

0

Ny klub ved Sanderumskolen

3.750.000

0

0

I alt kvalitetsfondsmidler

62.320.000

57.877.000

59.660.000

Note: + = udgift, - = indtægt

Såfremt der under punkt d. eller e. bevilges anlægsinvesteringer til udvidelse af Lindegården, behandles punkt f.

 

 1. Der afsættes en anlægsbevilling til udvidelse af Lindegården under Ældre- og Handicapudvalget, alternativt under By– og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af kassen.

 

- kr. -

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

Udvidelse af Lindegården

1.500.000

-1.048.000

132.000

 

            Note: + = udgift, - = indtægt

 

Såfremt der under punkt d. eller e. bevilges anlægsinvesteringer til etablering af nyt botilbud for sindslidende, behandles punkt g.

 

 1. Der afsættes en anlægsbevilling til etablering af nyt botilbud for sindslidende under Ældre- og Handicapudvalget, alternativt under By– og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af kassen.

 

- kr. -

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

Etablering af nyt botilbud for sindslidende

1.500.000

1.670.000

-323.000

 

            Note: + = udgift, - = indtægt

 

Såfremt der under punkt d. eller e. bevilges anlægsinvesteringer til opfyldelse af pasningsgarantien Spurvelund og J. L Heibergsvej, behandles punkt h.

 

 1. Der foretages en budgetneutral tillægsbevilling på anlægsområdet fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget, alternativt By– og Kulturudvalget.

 

- kr. -

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

Pasningsgaranti Spurvelund og J.L. Heibergsvej

 

 

23.400.000

 

Udmøntning fra Odense – en ny virkelighed (ØU)

 

 

-23.400.000

 

            Note: + = udgift, - = indtægt

 

 1. Det foreslås, at følgende anlægsrammer helt eller delvist omprioriteres til kvalitetsfondsområdet.

- kr. -

2012

2013

2014

2015

By- og Kulturudvalget

-6.927.000

-8.200.000

-8.000.000

0

Ramme til opretningsarbejder

-2.727.000

-4.000.000

-3.473.000

0

Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger

-4.200.000

-4.200.000

-4.527.000

0

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget

-9.573.000

-8.100.000

0

0

Forstadspulje

-2.500.000

-4.000.000

 0

0

Dokumentation/kvalitetsreform

-7.073.000

-4.100.000

 0

0

 

 

 

 

 

I alt

-16.500.000

-16.300.000

-8.000.000

0

Note: + = udgift, - = indtægt

 

 1. Der afsættes en ramme til effektiviseringer under Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget. Beløbet tilgår kassen. Effektiviseringerne under Økonomiudvalget udmøntes mellem 1. og 2. behandlingen.

- kr. -

2012

2013

2014

2015

Økonomiudvalget

-19.297.000

-133.011.000

-170.631.000

-206.821.000

Ny virkelighed – ny velfærd

0

-17.845.000

-35.690.000

-71.380.000

 - Samarbejde - giver frihed til at kunne 

 

 

 

 - Forebyggelse frem for brandslukning 

 

 

 

 - Et rigere liv for dig og for fællesskabet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationsområdet

-5.317.000

-20.641.000

-23.916.000

-23.916.000

 - heraf investering

 

 

 

 

 - heraf besparelse

-5.317.000

-20.641.000

-23.916.000

-23.916.000

 

 

 

 

 

Sundhedsområdet

-25.000.000

-50.000.000

-50.000.000

-50.000.000

 - heraf investering

17.592.300

14.807.000

14.782.000

14.782.000

 - heraf besparelse

-42.592.000

-64.807.000

-64.782.000

-64.782.000

 

 

 

 

 

Digitalisering

11.200.000

-30.000.000

-30.000.000

-30.000.000

 - heraf investering

42.000.000

10.900.000

10.900.000

10.900.000

 - heraf besparelse

-30.800.000

-40.900.000

-40.900.000

-40.900.000

 

 

 

 

 

Strategisk indkøb

-180.000

-14.525.000

-31.025.000

-31.525.000

 - heraf investering

5.000.000

3.700.000

3.700.000

3.700.000

 - heraf besparelse

-5.180.000

-18.225.000

-34.725.000

-35.225.000

 

 

 

 

 

By– og Kulturudvalget

 

 

 

 

Salg af ejendomme (anlæg)

-26.439.000

-27.878.000

0

0

 

 

 

 

 

Tab af lejeindtægt (drift)

1.439.000

2.878.000

2.877.000

2.877.000

 

 

 

 

 

I alt

-44.297.000

-158.011.000

-167.754.000

-203.944.000

Note: + = udgift, - = indtægt

 

 1. Økonomistyringen i Odense Kommune foreslås tilrettet med følgende:

k1: Ældreboligområdet håndteres fremadrettet budget og regnskabsmæssigt som et forsyningsselskab (hvile i sig selv).

k2: Stop for nye anlægsprojekter i 2012 undtagen på kvalitetsfondsområdet.

k3: Stop for fremrykninger af anlægsprojekter, der belaster kassebeholdningen uhensigtsmæssigt. Fremrykning kan dog ske, hvis der skydes et tilsvarende projekt.

k4: Ny styringsmodel på overførselsområdet, som bygger på effektstyring. Modellen implementeres snarest muligt.

k5: Nyt analysearbejde på anlægsområdet med fokus på styring og overblik, herunder en vurdering af muligheden for at ændre i de bevillingsmæssige placeringer af rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Analysearbejdet skal være færdigt i foråret 2012. Igangsættelse af analysen skal ses i sammenhæng med indstillingspunkt e. 

 

 1. Indtægtsgrundlaget i budgetforslaget budgetteres på baggrund af valg af statsgaranti.

 2. Der udmøntes tillægsbevillinger på drift, anlæg, renter, afdrag på lån og balanceforskydninger, som finansieres af kassen.

 

- kr. -

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

Øvrige ændringer

445.884.000

567.173.000

482.192.000

667.552.000

- heraf drift MO

 

-2.983.000

-2.983.000

2.983.000

- heraf drift UO

523.916.000

446.604.000

479.050.000

572.958.000

- heraf renter

13.398.000

7.993.000

-961.000

-4.690.000

- heraf anlæg

-30.000.000

30.000.000

 

32.641.000

- heraf afdrag på lån

2.060.000

2.069.000

2.086.000

574.000

- heraf balanceforskydninger

-63.490.000

83.490.000

5.000.000

69.052.000

Note: + = udgift, - = indtægt

 

 1. Der oprettes en pulje under Økonomiudvalget på foreløbig 30.000.000 i 2012 til overførsel af mindreforbrug fra 2011 til 2012 på drift. Puljens endelige størrelse afhænger af udvalgenes forventninger. Puljen udmøntes og fastlægges ved budgetvedtagelsen.

 2. Produktionsplanen bibeholdes, området følges dog tæt. Viser det sig hensigtsmæssigt, inddrages revisionen.

 3. De takstændringer, der er foreslået i udvalgenes budgetbidrag, indarbejdes i budgetforslaget.

 4. I budgetforslaget indarbejdes omprioriteringsforslag inden for udvalgenes driftsramme.

 

- kr. -

2012

2013

2014

2015

By- og Kulturudvalget

 

 

 

 

Udvidelser:

 

 

 

 

Gennemførelse af lovpligtige arbejder iht. energimærkning.

700.000

700.000

700.000

 

Kontraktlig forpligtigelse til vedligehold af lejede ældreboligejendomme tilhørende pensionskasser.

192.000

192.000

192.000

192.000

Sikring af kommunens aktiver ved ansvarligt vedligehold af udlejningsejendomme administreret af BKF

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

Udvidelser i alt:

1.992.000

1.992.000

1.992.000

1.292.000

 

 

 

 

 

Reduktioner:

 

 

 

 

Generelt bygningsvedligehold på alle ejendomme

-1.992.000

-1.992.000

-1.992.000

-1.292.000

 

 

 

 

 

Reduktioner i alt:

-1.992.000

-1.992.000

-1.992.000

-1.292.000

            Note: + = udgift, - = indtægt

 

- kr. -

2012

2013

2014

2015

Ældre- og Handicapudvalget

 

 

 

 

Udvidelser:

 

 

 

 

Strategisk udviklingspulje

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Reduktioner:

 

 

 

 

Innovationspulje

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

            Note: + = udgift, - = indtægt

 

 1. I budgetforslaget indarbejdes udvalgenes leasingønsker inden for udvalgenes driftsramme.

- kr. -

2012

2013

2014

2015

Ældre- og Handicapudvalget

 

 

 

 

Bus til Pårupgaard

250.000

0

0

0

Leasingønsker i alt

250.000

0

0

0

            Note: + = udgift, - = indtægt

 

 

Sagsfremstilling

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 392 af 2/5 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen fremsender Borgmesterforvaltningen indstilling til Økonomiudvalgets budgetforslag for budget 2012 og overslagsårene 2013-2015.

 

Byrådets 1. behandling af budgettet er planlagt til den 14/9 2011, og budgettet godkendes ved 2. behandling den 5/10 2011.

 

Budgetprocessen begyndte ved Økonomiudvalgets rammeudmelding den 26/1 2011. Rammeudmeldingen på drift og anlæg udgør den økonomiske ramme, som fagudvalgene og Økonomiudvalget skal overholde i forbindelse med udarbejdelse af deres respektive budgetforslag. 

 

Økonomiudvalgets forslag til Budget 2012 tager udgangspunkt i Odense Kommunes nye velfærdsdagsorden Ny virkelighed – ny velfærd.

En dagsorden, der kort sagt handler om, at vi skal se velfærdsydelserne i et nyt lys – nemlig den barske økonomiske virkelighed, der vil præge os mange år fremover. Og at virkeligheden betyder, at vi som kommune i højere grad skal skabe velfærdsydelserne i samarbejde med borgeren.

Tiltagene i budget 2012 er nytænkende og lægger i høj grad op til en anden tilgang til kommunens levering af velfærdsydelser til borgerne. Derfor sker der en tæt opfølgning på implementering og effekt af tiltagene. Politikerne skal med faste mellemrum have en opfølgning på resultaterne, så de har mulighed for at justere eller ændre retningen på tiltag, der ikke forløber som planlagt. Økonomiudvalget vil senere få forelagt en sag, hvor planen for opfølgningerne er beskrevet.

I budgetforslaget er statsgarantien for 2012 an­vendt. Den baserer sig på et vækstskøn på 10,4 pct. fra 2009 til 2012. Det korrigerede udskrivnings­grundlag for 2012 er på 26.479 mio. kr. Desuden er udskrivningsgrundlaget i overslagsårene justeret i forhold til KL’s seneste vækstskøn i juni 2011.

 

Ved 2. behandlingen af budgettet, tages der endelig stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2012.

 

I budgetforslaget er skatteprocenten fastholdt på 24,5 pct., og grundskyldspromillen fastsat til 21,71 pro­mille. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er sænket med 0,2 promille til 5,4 promille i 2012. Dette skyldes en byrådsbeslutning om årlig aftrapning af dækningsafgiften.

 

Til beregning af indtægter fra udligningsordninger­ne er der anvendt den seneste opdaterede tilskuds- og udligningsmodel fra KL, august 2011.

 

I 2012 er der fortsat sanktioner på overskridelse af servicerammen ved både budget og regnskabsaf­læggelse for kommunerne under ét. Den del af ba­lancetilskuddet, der er betinget af aftaleoverholdel­se, er ligesom sidste år på 3 mia. kr. Odenses andel heraf er på 103 mio. kr. Der er ikke i budgettet afsat midler til manglende aftaleoverholdelse. Servicerammen for Odense Kommunes er på 8,3 mia. kroner i 2012.

 

Der kan opstå behov for en fornyet drøftelse af bud­gettets indhold inden 2. behandlingen af hensyn til udviklingen i kommunernes samlede økonomi, jf. KL’s faseopdelte budgetlægning. Her tæn­kes der specielt på kommunernes samlede overhol­delse af skattestoppet og serviceudgiftsrammen.

 

De første opgørelser fra kommunerne viser, at der forventes skattestigninger på 140 mio. kr., mens der ikke forventes udfordringer på at overholde den samlede serviceramme.

 

Investering

 

I budgetforslaget er der indlagt investeringer på

 • Byudvikling
 • Kvalitetsfondsområdet
 • Forening initiativ Odense

 

Samlede investeringer i byudvikling, 2012-2015

 

- kr. -

2012

2013

2014

2015

Investeringer i byudvikling

 

 

 

 

Forlængelse af Munkebjergvej

 

 

65.300.000

74.500.000

Letbane – forberedelse

 

6.100.000

28.100.000

 

Strategisk byudviklingspulje

 

5.000.000

5.000.000

5.000.000

I alt

 

11.100.000

98.400.000

79.500.000

Note: + = udgift, - = indtægt

 

Samlede investeringer i kvalitetsfondsområdet, 2012-2014

 

- kr. -

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsfondsmidler

 

 

 

 

Bygningsvedligeholdelse på kvalitetsfondsområdet

22.970.000

8.223.000

27.895.000

 

Udvidelse af Lindegården

1.500.000

7.622.000

967.000

 

Etablering af nyt botilbud for sindslidende

1.500.000

14.982.000

4.998.000

 

Nøglebokse

2.800.000

2.800.000

2.800.000

 

Velfærdsteknologi

5.000.000

5.000.000

5.000.000

 

Pasningsgarantien Spurvelund og J.L Heibergsvej

0

9.250.000

0

 

Styrkelse af anvendelse af IT i folkeskolen

10.000.000

10.000.000

10.000.000

 

Etablering af ungemiljøer

8.000.000

0

8.000.000

 

Genopretning for legepladser

4.300.000

0

0

 

Fysiklokaler til Dalums ungdomsskolers 10 klasser

1.500.000

0

0

 

Værkstedsfacilitter til Radby Skole

1.000.000

0

0

 

Ny klub ved Sanderumskolen

3.750.000

0

0

 

I alt kvalitetsfondsmidler

62.320.000

57.877.000

59.660.000

 

 

 

 

 

 

Uden for kvalitetsfondsmidler

 

 

 

 

Udvidelse af Lindegården

1.500.000

-1.048.000

132.000

 

Etablering af nyt botilbud for sindslidende

1.500.000

1.670.000

-323.000

 

I alt uden for kvalitetsfondsmidler

3.000.000

622.000

-191.000

 

 

Derudover forudsætter projektet vedrørende Pasningsgarantien – Spurvelund og J.L. Heibergsvej, at det ikke disponerede rådighedsbeløb til anlæg på 23,4 mio. kr. i 2014 fra Odense - en ny virkelighed afsat under Økonomiudvalget til at understøtte skoler og dagtilbud, samtidig bevilges til etablering af de to børnehuse.

 

Som supplement til budgetforslaget er der udarbejdet følgende forslag til, hvilke eksisterende anlægsrammer der helt eller delvist kan omprioriteres til kvalitetsfondsområdet for at opfylde medfinansieringskravet.

 

Anlægsrammer, som omprioriteres til kvalitetsfondsområdet, 2012-2015

 

2012–priser – 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

I alt

 

 

 

 

 

 

Ramme til opretningsarbejder  

-2.727

-4.000

-3.473

0

-10.200

Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger

-4.200

-4.200

-4.527

0

-12.927

Forstadspulje

-2.500

-4.000

 0

0

-6.500

Dokumentation/kvalitetsreform

-7.073

-4.100

 0

0

-11.173

I alt

-16.500

-16.300

-8.000

0

-40.800

Note: + = udgift/underskud, - = indtægt/overskud

 

Omprioriteringen af midlerne betyder dog, at det formål, som anlægsrammerne oprindeligt var øremærket til, nedprioriteres eller falder bort midlertidigt. Konkret vil det betyde, at dele af midlerne nu bliver omprioriteret til skoleområdet, og at det vil gå ud over vedligeholdelse af øvrige bygninger på andre områder. Eksempelvis fritid, sociale institutioner og kultur.

 

Omprioriteringspuljen på 2,5 mio. kr. vedrørende forstadspuljen i 2012 er et overført mindreforbrug fra 2011. I 2013 foretages der en reel nedjustering af puljen, hvilket betyder, at der er færre midler til lokalsamfundene, eksempelvis renovering af forsamlingshuse.

 

Finansiering

 

Der er i budgetforslaget indlagt finansiering fra følgende områder:

 • Odense – en bny virkelighed, herunder
  • ny virkelighed – ny velfærd
  • budgetanalyser
 • Periodisering
 • Afledt drift fra Vandkulturhus

 

Samlet finansiering, 2012-2015

 

- kr. -

2012

2013

2014

2015

Økonomiudvalget

 

 

 

 

Ny virkelighed – ny velfærd

0

-17.845.000

-35.690.000

-71.380.000

 - Samarbejde - giver frihed til at kunne

 

 

 

 

 - Forebyggelse frem for brandslukning

 

 

 

 

 - Et rigere liv for dig og for fællesskabet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationsområdet

-5.317.000

-20.641.000

-23.916.000

-23.916.000

 - heraf investering

 

 

 

 

 - heraf besparelse

-5.317.000

-20.641.000

-23.916.000

-23.916.000

 

 

 

 

 

Sundhedsområdet

-25.000.000

-50.000.000

-50.000.000

-50.000.000

 - heraf investering

17.592.300

14.807.000

14.782.000

14.782.000

 - heraf besparelse

-42.592.000

-64.807.000

-64.782.000

-64.782.000

 

 

 

 

 

Digitalisering

11.200.000

-30.000.000

-30.000.000

-30.000.000

 - heraf investering

42.000.000

10.900.000

10.900.000

10.900.000

 - heraf besparelse

-30.800.000

-40.900.000

-40.900.000

-40.900.000

 

 

 

 

 

Strategisk indkøb

-180.000

-14.525.000

-31.025.000

-31.525.000

 - heraf investering

5.000.000

3.700.000

3.700.000

3.700.000

 - heraf besparelse

-5.180.000

-18.225.000

-34.725.000

-35.225.000

 

 

 

 

 

By – og Kulturudvalget

 

 

 

 

Salg af ejendomme (anlæg)

-26.439.000

-27.878.000

0

0

 

 

 

 

 

Tab af lejeindtægt (drift)

1.439.000

2.878.000

2.877.000

2.877.000

 

 

 

 

 

I alt

-44.297.000

-158.011.000

-167.754.000

-203.944.000

Note: + = udgift, - = indtægt

 

Øvrige ændringer

 

Af bilag fremgår de øvrige budgetændringer på drift, anlæg, renter, afdrag på lån og balanceforskydninger.

 

Ændret økonomistyring

 

Der er i budgetforslaget lavet forslag om ændret økonomistyring på følgende områder:

 

Økonomistyringsprincipper/pulje til overførsler

 

For at opnå aftaleoverholdelse og alligevel gøre det muligt at overføre midler mellem årene er der følgende præcisering af økonomistyringsprincipperne:

·         Nye tiltag skal altid finansieres inden for eksisterende budgetramme

·         Stop for nye anlægsprojekter i 2012, dog ikke gældende for kvalitetsfondsområdet

·         Stop for fremrykning af anlægsprojekter, der belaster kassebeholdningen uhensigtsmæssigt. Fremrykning kan dog ske, hvis der skydes et tilsvarende projekt.

Der oprettes en pulje til overførsel af mindreforbrug fra 2011 til 2012 på 30 mio. kr. Puljens endelige størrelse afhænger af udvalgenes forventninger. Puljen udmøntes og fastlægges ved budgetvedtagelsen.

 

Styring af overførselsområdet

 

Odense Kommune er særligt udfordret på styringen af overførselsområdet, hvor kommunen har højere udgifter til overførselsområdet, end indtægtssiden initierer. Dette stiller øgede krav til styringen af området.

 • Der skal udvikles en ny og bedre styringsmodel på området. Modellen skal bygge på effektstyring. Det foreslås, at styringsmodellen udarbejdes og implementeres snarest muligt

 

Anlægsstyring

 

På anlægssiden er kommunen udfordret på styringen, idet realiseringen af de enkelte projekter er tæt forbundet med kravene til medfinansieringen af kvalitetsfondspuljen samt kommunens likviditet. I budget 2012 er det derfor særligt vigtigt, at de enkelte anlægsprojekter gennemføres i de år, hvor de er budgetteret.

 

Der igangsættes et analysearbejde på anlægsområdet med fokus på styring og overblik, herunder en vurdering af muligheden for at ændre i de bevillingsmæssig placering af rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Allerede nu foreslås det, at udmøntning af de enkelte projekter under kvalitetsfondsområdet lægges under By– og Kulturudvalget.

 

Ældreboliger

 

I forbindelse med budget 2008 blev området for almene boliger, som administreres af By- og Kulturforvaltningen, omfattet af “hvile-i-sig-selv prin­cippet”.

Det betød, at området blev udskilt fra det skattefinansie­rede område i kommunen. Området er nu fuldt ud bebo­erfinansieret og styret af beboerne.

·         Det foreslås, at området fremadrettet i budget- og regn­skabsmæssig sammenhæng håndteres som et forsyningsselskab.

 

Budgettildelingsmodeller

 

I de seneste to økonomiaftaler er kommunerne ikke blevet kompenseret for demografi. Det betyder, at kommunerne nu selv skal finde finansiering inden for de eksisterende budgetter til øgede udgifter i forbindelse med forventet befolkningsudviklingen, især på ældreområdet.

 

Byrådet vedtog på mødet den 15/12 2010 at håndtere denne udfordring ved at oprette en omprioriteringspulje. I 2011 er puljen på 35 mio. kr., og fra og med 2012 er den på 60 mio. kr.

 

I forbindelse med rammeudmeldingen blev budgetmodellerne justeret med den nye befolkningsprognose pr. 1/7 2010. Som konsekvens af, at omprioriteringspuljen allerede fra 2013 ikke er stor nok til at dække udgifterne, blev der i rammeudmeldingen igangsat et projekt, som skulle revidere/nytænke og genberegne budgetmodellerne til budget 2013, herunder omprioriteringspuljens størrelse. Projektet fortsætter og skal politisk behandles ultimo 2011.

Produktionsplan

Den 7/6 2011 behandlede By– og Kulturudvalget sag om produktionsplan for 2011-2015 for bolig – og erhvervsjord i Odense kommune. Sagen blev efterfølgende også drøftet på forligskredsmøde, hvor der var enighed om at udskyde beslutning herom til budget 2012. Det forslås, at produktionsplanen bibeholdes, men at området følges tæt. Hvis det viser sig hensigtsmæssigt inddrages revisionen.

Udvalgenes budgetbidrag

Økonomiudvalget fastlagde på mødet den 26/1 de økonomiske rammer for udvalgets budgetbidrag for budget 2012 og overslagsårene 2013-2015.

 

Udvalgenes bidrag til byrådsseminaret den 17-18/5 2011 indeholdt:

1.                  1. Opfølgning på sidste års politiske effektmål

2.                  2. Præsentation af dette års prioriterede effektmål og forandringsteorier

3.                  3. Effektmål og forandringsteorier på det tværgående område - Sundhed

 

Udvalgenes budgetbidrag indeholdt:

 

 1. Beskrivelse af forslag til omprioritering på drift inden for egen ramme.
 2. Beskrivelse af forslag til omprioritering på anlæg.
 3. Beskrivelse af nye prioriterede anlægsforslag oplistet i kategorier.
 4. Oversigt over leasingønsker inden for udvalgets driftsramme.
 5. Oversigt over anlægsbevillinger, der ønskes frigivet samtidig med bud-getvedtagelsen, jf. regler om stjernemarkering.
 6. Oversigt over foreløbige takster for 2012.

 

En samlet oversigt over udvalgenes budgetbidrag er tidligere fremsendt til byrådets medlemmer den 24/6 2011.

 

By– og Kulturudvalgets budgetbidrag indeholder på drift et omprioriteringsforslag vedrørende ”Gennemførelse af lovpligtige arbejder med energimærkning”, ”Kontraktlig forpligtelse til vedligeholdelse af lejede ældreboligejendomme tilhørende pensionskasser” og ”Sikring af kommunens aktiver ved ansvarligt vedligehold af udlejningsejendomme administreret af BKF” som modsvares af forslag om ”Generel bygningsvedligehold på alle ejendomme”.

 

Ældre– og Handicapudvalget indeholder på drift et omprioriteringsforslag vedrørende ”Strategisk udviklingspulje”, som modsvares af ”innovationspulje”.

 

Vedrørende omprioriteringsforslag på anlæg har By– og Kulturudvalget to forslag, ”Munkebjergs forlængelse” og ”Kanalforbindelsen”. Begge er dog fremrykninger og er flyttet til anlægsønsker i stedet for. De øvrige udvalg har ingen omprioriteringsforslag på anlæg.

 

Vedrørende leasingønsker inden for udvalgets driftramme har Ældre– og Handicapudvalget fremsendt leasingønske, ”Bus til Pårupgaard”. De øvrige udvalg har ikke fremsendt leasingønsker.

 

By– og Kulturudvalget, Ældre– og Handicapudvalget og Børn– og Ungeudvalget har alle fremsendt anlægsønsker. En del af anlægsønskerne fra de tre udvalg er medtaget i budgetforslaget enten som investeringer under kvalitetsfondsmidler eller som investeringer i byudvikling.

 

Finansiel strategi

 

Nedenfor vurderes budgetforslaget med udgangspunkt i den finansielle strategi:

 

·         Målsætningen på ca. 250-300 mio. kr. for resultatet af ordinær drift overholdes i hele budgetperioden fra 2012 til 2015. Dette skyldes primært resultatet af en stram økonomistyring på udgiftssiden, bl.a. med de indlagte effektiviseringer fra ”Odense – en ny virkelighed”.

·         Målsætningen for det skattefinansierede resultat (inkl. frigivelse af deponerede midler) overholdes i hele budgetperioden trods de store planlagte anlægsinvesteringer.

·         Den skattefinansierede gæld falder i hele budgetperioden med godt 50 mio. kr. årligt. Faldet ligger helt i tråd med målsætningen, som således er overholdt.
 

·         Kassebeholdningen (ekskl. pensionsforpligtelser) ultimo budgetåret overholder målsætningen om min. 100 mio. kr. igennem hele perioden. Kassebeholdningen forventes i 2015 at være på 284,8 mio. kr.

 

 

 

Bilag

 

Der er i bilagsmaterialet vedlagt Økonomiudvalgets budgetforslag samt oversigtstabeller på investering i byudvikling, kvalitetsfondsmidler og effektiviseringer samt øvrige ændringer. Dertil kommer omprioriteringsforslag og leasingønsker fra udvalgenes budgetbidrag.

Økonomi

Nedenstående er der foretaget en opsummering af de økonomiske konsekvenser, som budgetforslaget medfører på de enkelte udvalgsområder. Effektiviseringer og investeringer er bortset fra salg af ejendomme og tab af lejeindtægter, teknisk placeret under Økonomiudvalget og afventer udmøntning mellem 1. og 2. behandlingen.

 

Drift:

 

Økonomiudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Med overførsel

 

 

 

 

Rammeudmelding 26/1 2011

383.513

384.413

378.760

377.452

Tillægsbevillinger

-6.586

-6.385

-1.307

0

P/L regulering juni 2011

1.004

1.007

993

993

Trepartsmidler – BYR 24/8 2011

18.000

18.000

18.000

18.000

Ændringer til rammen:

 

 

 

 

Effektiviseringer

-19.297

-133.011

-170.631

-206.821

Budgetteret overførsel/genbevilling

30.000

 

 

 

Afledt drift Vandkulturhuset tilgår kassen

 

-2.983

-2.983

-2.983

Ny ramme med overførsel

406.634

261.041

222.832

186.641

 

 

 

 

 

Uden overførsel

 

 

 

 

Rammeudmelding 26/1 2011

620.245

620.245

620.245

620.245

P/L regulering juni 2011

-1.779

-1.779

-1.779

-1.779

Ændringer til rammen:

 

 

 

 

Medfin. Sundhedsområdet budgettilretning

267.224

258.570

261.630

254.745

Reservation UO-reform

 

4.403

40.647

86.677

Beskæftigelsesreform overgangstilskud 2012

6.082

 

 

 

Beskæftigelsestilskud 2012 budgetmodel

21.108

 

 

 

Ny ramme uden overførsel

912.880

881.439

920.743

959.888

 + angiver merudgifter/mindreindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By- og Kulturudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Med overførsel

 

 

 

 

Rammeudmelding 26/1 2011

579.484

573.613

571.540

571.540

Tillægsbevillinger

-484

-484

510

510

P/L regulering juni 2011

1.517

1.501

1.493

1.493

Ændringer til rammen:

 

 

 

 

Tab af lejeindtægter (salg af boliger)

1.439

2.877

2.877

2.877

Ny ramme med overførsel

581.956

577.507

576.420

576.420

 

 

 

 

 

Uden overførsel

 

 

 

 

Rammeudmelding 26/1 2011

22.267

22.267

22.267

22.267

P/L regulering juni 2011

163

163

163

163

Ny ramme uden overførsel

22.430

22.430

22.430

22.430

 + angiver merudgifter/mindreindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ældre- og Handicapudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Med overførsel

 

 

 

 

Rammeudmelding 26/1 2011

2.162.288

2.175.354

2.168.040

2.168.040

Tillægsbevillinger

-6.489

-174

4.573

4.573

P/L regulering juni 2011

5.106

5.188

5.174

5.129

Ændringer til rammen:

 

 

 

 

Ny ramme med overførsel

2.160.905

2.180.368

2.177.787

2.177.742

 + angiver merudgifter/mindreindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Med overførsel

 

 

 

 

Rammeudmelding 26/1 2011

388.540

398.088

398.091

398.093

Tillægsbevillinger

-11.425

-11.425

-11.425

-11.425

P/L regulering juni 2011

493

522

521

519

LCP Høreapparater - BYR 24/8 2011

-2.234

-2.533

-2.533

-2.533

Ny ramme med overførsel

375.374

384.652

384.654

384.654

 

 

 

 

 

Uden overførsel

 

 

 

 

Rammeudmelding 26/1 2011

1.226.549

1.285.075

1.349.022

1.349.022

Tillægsbevillinger

-7.546

-7.546

-7.546

-7.546

P/L regulering juni 2011

12.093

12.671

13.301

13.301

Lov- og cirkulæreændringer - BYR 24/8 2011

-14

-10

-1.023

-1.023

Ændringer til rammen:

 

 

 

 

Revurdering af områder U/O

-59.029

-59.033

-58.020

10.652

Ny ramme uden overførsel

1.172.053

1.231.157

1.295.734

1.364.406

 + angiver merudgifter/mindreindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børn- og Ungeudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Med overførsel

 

 

 

 

Rammeudmelding 26/1 2011

3.320.690

3.284.539

3.270.941

3.270.941

Tillægsbevillinger

7.101

7.101

7.101

7.101

P/L regulering juni 2011

9.193

9.000

8.916

8.919

Ny ramme med overførsel

3.336.984

3.300.640

3.286.958

3.286.961

 + angiver merudgifter/mindreindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Med overførsel

 

 

 

 

Rammeudmelding 26/1 2011

138.823

138.836

138.834

138.834

Tillægsbevillinger

19.922

19.922

19.922

19.922

P/L regulering juni 2011

484

484

484

484

Ny ramme med overførsel

159.229

159.242

159.240

159.240

 

 

 

 

 

Uden overførsel

 

 

 

 

Rammeudmelding 26/1 2011

1.504.306

1.528.197

1.517.174

1.517.174

P/L regulering juni 2011

9.143

9.209

9.178

9.178

Lov- og cirkulæreændringer - BYR 24/8 2011

19.465

12.995

12.961

12.961

Ændringer til rammen:

 

 

 

 

Beskæftigelsestilskud reg. 2012-20

69.431

17.081

9.176

-4.733

Revurdering af områder U/O

219.100

225.583

225.617

225.617

Ny ramme uden overførsel

1.821.445

1.793.065

1.774.106

1.760.197

 + angiver merudgifter/mindreindtægter

 

 

 

 

 

 

Anlæg og balanceforskydninger:

 

Anlægsbudgettet

 

 

 

 

1.000 kr. - 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Økonomiudvalget

142.604

255.103

342.594

256.623

By- og Kulturudvalget

156.167

87.201

118.518

31.018

Ældre- og Handicapudvalget

42.311

2.569

0

 

Børn- og Ungeudvalget

66.392

80.334

56.934

22.348

I alt

407.474

425.207

518.046

309.989

 + angiver merudgifter/mindreindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanceforskydninger

 

 

 

 

1.000 kr. - 2012 pris

2012

2013

2014

2015

By- og Kulturudvalget

3.562

11.162

15.562

15.562

I alt

3.562

11.162

15.562

15.562

 + angiver merudgifter/mindreindtægter

 

 

 

 

 

Renter og afdrag:

 

Renter

 

 

 

 

1.000 kr. - 2012 pris

2012

2013

2014

2015

By- og Kulturudvalget

16.469

16.403

16.321

16.321

I alt

16.469

16.403

16.321

16.321

 + angiver merudgifter/mindreindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdrag

 

 

 

 

1.000 kr. - 2012 pris

2012

2013

2014

2015

By- og Kulturudvalget

23.632

24.434

25.265

25.265

I alt

23.632

24.434

25.265

25.265

 + angiver merudgifter/mindreindtægter

 

 

 

 

Bilag

6. Udvalgenes omprioriteringsforslag inden for driftsrammen (Omprioriteringsforslag drift budget 2012.pdf)
7. Oversigt over leasingønsker inden for udvalgets driftsramme (Leasingønsker inden for udvalgets driftramme, budget 2012.pdf)
1. Økonomiudvalgets budgetforslag 2012-2015 (Økonomiudvalgets budgetforslag 2012 -2015.pdf)
2. Forslag til anlægsinvesteringer i byudvikling (Forslag til anlægsinvesteringer i byudvikling.pdf)
3. Forslag til anlægsinvestering vedr. kvalitetsfondsområdet (Forslag til anlægsinvesteringer vedr. kvalitetsfondsområdet.pdf)
4. Forslag til effektiviseringer på drift og anlæg (Forslag til effektiviseringer på drift og anlæg.pdf)
5. Øvrige ændringer (Øvrige ændringer.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl