Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Dagsorden 14. september 2011

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Dagsorden


Onsdag den 14-09-2011 kl. 09:00

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Tillæg til anlægsbevilling Trafik- og mobilitetsplan – Frigivelse af midler til krydset Munkerisvej/Munkebjergvej

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

Sagen var forelagt på By- og Kulturudvalgets møde den 23/8 2011 og blev udsat. Sagen forelægges herefter på ny. Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet vedtog som en del af budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Trafik- og Mobilitetsplanen.

Odense Byråd har på møder den 6/5 2009, 14/4 2010, 15/12 2010 og 9/3 2011 bevilget i alt 94.620.000 kr. til Kvarterplan By-havn/Trafik- og Mobilitetsplanen.

Implementeringen heraf er i gang, og dette dagsordenspunkt omfatter:

·         Frigivelse af midler til krydset Munkerisvej/Munkebjergvej, således at dette uheldsbelastede kryds sikres. Ligeledes skal fremkommeligheden være til stede, når Kanalforbindelsen åbner.

Projektet indebærer, at der skal erhverves 626 m2 grundareal fra en lodsejer, Syddansk Erhvervsskole.

 

Der søges frigivet 10.000.000 kr. til gennemførelse af projektet inkl. udgifter til arealerhvervelse, hvoraf 7.000.000 kr. finansieres af tidligere frigivne anlægsmidler. Der er tidligere frigivet midler til omlægning af Frederiksgade, Jarlsberggade og Fjordsgade m.m., som i mellemtiden er besluttet udskudt eller er blevet forsinkede, således at der er 7.000.000 kr. i 2011, der kan anvendes til finansiering af nærværende projekt. Dette kræver dog, at der findes finansiering til de udskudte projekter i 2012, og nærværende forslag er derfor kun en mellemfinansiering.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

a.       Det beskrevne projekt igangsættes.

b.       Af det afsatte rådighedsbeløb til Kvarterplan/kanalforbindelse i 2013 fremrykkes 1.400.000 kr. til 2011 og 1.600.000 kr. til 2012.

c.       Der frigives tillæg til anlægsbevilling ”Trafik og Mobilitetsplanen”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 3.000.000 kr. fordelt med 1.400.000 kr. i 2011 og 1.600.000 kr. i 2012.

d.       Anlægsbevillingen finansieres med 7.000.000 kr. i 2011 fra tidligere bevilget projekt, som er udskudt. Restbeløbet på 1.400.000 kr. i 2011 og 1.600.000 kr. i 2012 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt ”Kanalforbindelsen/Kvarterplan”.

 

e.       Det nødvendige areal erhverves ved frivillig aftale, alternativt ved ekspropriation. Ved ekspropriation indvarsles der til åstedsforretning i henhold til kap. 5 i lov om offentlige veje - fastsættelse af erstatningen sker ved taksation. Hvis der er enighed mellem Odense Kommune og lodsejer herom, uden afholdelse af åstedsforretning.

 

Udvalget udpeger et medlem til at lede en eventuel åstedsforretning.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen bemærker, at anlægsrammen 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt ”Kanalforbindelsen/Kvarterplan”, er opbrugt og kan derfor ikke anbefale fremrykningen som beskrives i materialet, idet den belaster kassebeholdningen i de enkelte år.

 

 

 

Sagsfremstilling

Krydsombygning Munkebjergvej/Munkerisvej samt lukning af Lisesmindevej.

I nær fremtid sker der store trafikale ændringer i Odense. Kanalforbindelsen etableres, Thomas B. Thriges Gade omdannes, og Munkebjergvej forlænges ned forbi det nye OUH og videre til tilslutningen til motorvejen syd om Odense. Det betyder, at trafikbilledet ændres væsentligt, og især Ringgaden får en øget trafikbelastning og en meget central rolle i Odenses fremtidige infrastruktur.

Da krydset Munkebjergvej/Munkerisvej inkl. boligvejen ved Lisesmindevej allerede i dag udløser flere uheld, end man må forvente, er krydset udpeget som en ”sort plet”. De trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger ønskes løst, så uheldsrisikoen minimeres, og man trygt kan færdes i krydset. Yderligere skal det sikres, at krydset er forberedt til at håndtere de fremtidige trafikmængder, så fremkommeligheden fortsat er tilfredsstillende.

Der bygges et nyt signalanlæg med nye skilteportaler, som er forberedt til at håndtere trafikmængden i 2020. Lisesmindevej lukkes ud til Munkerisvej, da en adgang uden signalanlæg til en meget trafikeret vej som Ringgaden, medfører mange uheld. Projektet og lukning har været drøftet med borgerne i området, og der har været en positiv tilbagemelding.

Cyklisterne sikres ved at etablere cykelshunt, som giver dem mulighed for at køre udenom signalet ved højresving. Derudover forlænges cykelstierne helt frem til krydset, så cyklisterne bliver mere synlige for bilisterne.

Der bliver også etableret større og bedre busstoppesteder på Munkebjergvej ud for Odense Erhvervsskole til gavn for både busser og bilister.  

Den 15/12 2010 frigav byrådet midler til projekteringen. Der søges nu om midler til anlægsarbejdet.

Projektet indebærer, at der skal erhverves areal af en lodsejer, Syddansk Erhvervsskole.

 

Arealet udgør 826 m2.

 

Projektet og erstatningstilbud har ved forhandlingsmøde den 3/8 2011 været præsenteret for Syddansk Erhvervsskole. Der var ingen indsigelse imod projektet, men uenighed om erstatningsfastsættelsen.

 

Med henblik på at overholde den samlede tidsplan for projektet indstilles det, at

ekspropriation vil kunne iværksættes, og at erstatningsfastsættelsen ved skolens accept af projektet fastsættes af taksationskommissionen.

 

Beløb: 10.000.000,00 kr. samlet anlægsbudget inkl. arealkøb.

 

 

Økonomi

Nedenstående oversigt viser projektets økonomi og finansiering.

 

Beløb i 1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

I alt

Budget:

Afsat rådighedsbeløb i 2011-14 Budgetområde 1.2 Fællesudgifter, anlægsprojekt

Kanalforbindelsen/Kvarterplanen

 

Overflytning af rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

0

 

1.400

 

 

 

 

 

-4.433

 

1.600

 

 

 

 

 

7.581

 

-3.000

 

 

 

 

 

91.441

 

0

 

 

 

 

 

94.589

 

0

Korrigeret budget

1.400

-2.833

4.581

91.441

94.589

Ansøgning:

Frigivelse af tillæg til anlægsbevilling ”Trafik og Mobilitetsplanen”

 

 

 

1.400

 

 

 

1.600

 

 

 

 

 

3.000

Tidligere bevilget til øvrige projekter

7.000

 

 

 

7.000

Restrådighedsbeløb:

Anlægsprojekt ”Kanalforbindelsen/Kvarterplanen”

0

-4.433

4.581

91.441

91.589

 

De beskrevne projekter foreslås finansieret med 7.000.000 kr. fra tidligere bevilget projekt vedrørende omlægning af Frederiksgade, Fjordsgade og Jarlsbergsgade  m.m. samt med 3.000.000 kr. fordelt med 1.400.000 kr. i 2011 og 1.600.000 kr. i 2012 ved en fremrykning af rådighedsbeløb på de nævnte beløb fra 2013.

 

Dette kræver dog, at der findes finansiering til de udskudte projekter i 2012, og nærværende forslag er derfor kun en mellemfinansiering.

 

Forslaget vil medføre et midlertidigt kassetræk på i alt 3.000.000 kr. fordelt med 1.400.000 kr. i 2011 og 1.600.000 kr. i 2012.

 

Der er ikke afledte driftsudgifter.

 

Bilag

1. Fakta til Munkekrydset (Fakta til Munkekrydset_rev3.pdf)

 

 

 2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag nr. 0-718 udvidelse af Odense Katedralskole, Jernbanegade 34. Endelig vedtagelse

Åbent - 2010/170099

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Jernbanegade og Vindegade og er i dag udlagt til parkeringsplads.

Lokalplanen rummer mulighed for udvidelse af Odense Katedralskole med en tilbygning på ca. 2.600 m2 inklusive kælder. Tilbygningen placeres som randbebyggelse i 3 etager tilpasset skolens øvrige bygninger og omkringliggende bygninger.

 

Odense Katedralskole afholdt en arkitektkonkurrence i efteråret 2010 for at sikre, at en ny tilbygning opføres med respekt for områdets centrale placering og i en høj arkitektonisk kvalitet. Konkurrencen blev vundet af CUBO Arkitekter A/S.

Lokalplanen muliggør opførelse af vinderprojektet.

 

Kommuneplantillægget for området hæver andelen af det bebyggede areal fra

45 % til 50 %.

 

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger. Der er kommet 1 bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt.

 

 1. Lokalplanforslag nr. 0-718 vedtages endeligt.

 

 1. Bemærkning besvares som foreslået.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Planforslagene har været i høring i 8 uger. Der er kommet 1 bemærkning til lokalplanforslaget.

 

 1. Cubo Arkitekter A/S, Frederiksgade 72 B, 8000 Århus C

Cubo Arkitekter bemærker:

 

 1. De bebyggede m2 er på 1970 m2 for tilbygningen og dertil 650 m2 for kælder. Dette var før angivet med henholdsvis 1900 m2 og 500 m2.
 2. For at de kan overholde befæstelsesgraden, som er den mængde af vand, der skal nedsives på egen grund, vil tilbygningen blive etableret med grønt tag.
 3. Ventilationsanlæggene på taget trækkes så langt tilbage, så de ikke er synlige fra omkringliggende gadeplan.

 

Ad 1.

Det foreslås at besvare således:

 

 1. Bemærkningen om m2 imødekommes ved, at lokalplanens m2 rettes i henhold til ovenstående. Dette får ikke betydning for det bebyggede areal.
 2. Bemærkningen om befæstelsesgraden imødekommes ved at give mulighed for grønne tage. Dette kræver ikke ændring af lokalplanen.
 3. Bemærkningen om ventilation imødekommes ikke. Som lokalplanen beskriver, skal tekniske anlæg ikke være synlige fra offentligt tilgængelige gade- og pladsrum. De skal integreres eller placeres indenfor byggeriet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Kommuneplantillæg nr. 18 - Katedralskolen (Kommuneplantillæg nr. 18. Katedralskolen - endligt.pdf)
1. Lokalplan 0-718. Udvidelse af Odense Katedralskole - service (Lokalplan 0-718 Katedralskolen.endelig.pdf)

 

 

 3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplanforslag nr. 1-702 Windelsvej, Marienlystcenteret. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/045859

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på Windelsvej omgivet af boligområder, Hedvigslundskoven, nyplantet skov samt kanalforbindelsen.

 

Tennis Club Odense og Marienlystcentret, som er en selvejende institution, ønsker at opføre en tennishal med tilhørende faciliteter samt udvide boldbanearealet, parkeringsarealet og areal til regnvandsbassin.

 

Området ligger i byzone og er udpeget til friareal i Kommuneplanen. Kommuneplantillægget giver mulighed for at opføre tennishal, etablere nye boldbaner og udlægge P-arealer.

 

Odense Kommune ejer grunden, hvor Marienlystcentrets bygninger ligger, Odense Havn ejer boldbanearealerne samt den vestlige del af lokalplanområdet. Lindø Ejendomme ejer en del af det vestlige område samt den østlige del.

 

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger. Der indkom 2 bemærkninger, som omhandler højde på hallen, hegning ved banearealer, håndtering af regnvand og eksisterende beplantning ved ny sti.  

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 vedtages endeligt.

 

 1. Lokalplanforslag nr. 1-702 Windelsvej, Marienlystcentret, vedtages endeligt.

 

 1. Bemærkninger besvares som foreslået.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.  

 

 

 

 

SAGSFREMSTILLING

 

Bemærkninger

 

I indsigelsesperioden er der kommet bemærkninger til lokalplanens indhold fra:

 

1.     Creo arkitekter, Buchwaldsgade 35, 5000 Odense C (bygherrerådgiver)

Har bemærkninger til følgende punkter i lokalplanen:

 

 1. Facadehøjden ønskes ændret fra 5 m til 7 m.
 2. Der ønskes mulighed for også at indhegne boldbaner i område A.
 3. Der ønskes mulighed for at håndtere overfladevand på egen grund.

 

Ad 1.

Det foreslås, at bemærkningen delvis imødekommes.

 

 1. Forvaltningen har vurderet, at facadehøjden kan øges til 7 m, når man sikrer sig, at den samlede højde ikke overstiger 14 m, og hallen samtidig tilpasses omgivelserne.
 2. I område A og B kan der hegnes i forbindelse med tennis- og boldbanerne for at hindre bolde på afveje. Eventuelle hegn skal være stormaskede.     Det præciseres, at området som helhed skal kendetegnes af levende hegn og træer.
 3. Lokalplanforslaget hindrer ikke håndtering af regnvand på egen grund.

 

2.     Judit Windolf, Vigelsøvænget 14, 5000 Odense C

Gør opmærksom på, at eksisterende beplantning langs den nye stiadgang til Marienlystcentret (mellem Vigelsøvænget og Skarøvænget) bør udskiftes med beplantning, som er nemmere at holde fri for affald m.m. 

 

Ad 2.

Lokalplanen stiller ikke krav om ændring af eksisterende forhold. Forslag om udskiftning af beplantning er videregivet til Park og Natur, som forestår vedligeholdelse af kommunens beplantning. Arealerne vil blive vedligeholdt som tilsvarende arealer i kommunen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Kommuneplantillæg nr. 21 - Marienlystcenteret (Kommuneplantillæg 21 Windelsvej -endelig.pdf)
1. Lokalplanforslag nr. 1-702 Windelsvej, Marienlystcenteret (Lokalplan 1-702 Windelsvej, Marienlystcenteret til endelig.pdf)

 

 

 4. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12, lokalplanforslag nr. 5-706 Energivej, erhverv og Miljørapport. Offentliggørelse

Åbent - 2009/080823

 

Sagsresumé

Odense Kommune og grundejere i erhvervsområdet omkring Energivej ønsker at få forlænget Energivej til Volderslevvej og dermed sikre det eksisterende erhvervsområde bedre vejadgang. Samtidig lokalplanlægges for nyt erhvervsområde omkring Energivejs forlængelse i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Lokalplanområdet udlægges til byggeri for kontor og service nord for Energivejs forlængelse. Syd for vejen udlægges areal til industri. Der må ikke opføres boliger i området. Lokalplanforslaget sikrer offentlig stiadgang gennem området ud til det åbne land.

 

Lokalplanområdet ligger i landzone, men vil blive overført til byzone.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at regulere afgrænsningen mellem industri, kontor og service.

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget også udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten er begrundet i konsekvenserne for støj og de væsentlige drikkevandsinteresser i området. Lokalplanforslaget er udarbejdet med hensyntagen til Miljørapportens anbefalinger.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 12, lokalplanforslag nr. 5-706 Energivej, erhverv, samt Miljørapport til lokalplanforslag nr. 5-706 offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

For at aflaste trafikken i erhvervsområdet mellem den eksisterende del af Energivej og Svendborgvej ønskes Energivej forlænget mod vest til Volderslevvej. Dette er et stort ønske fra grundejerne i erhvervsområdet og i overensstemmelse med kommuneplanen. Energivejs forlængelse er samtidig en del af trafikafviklingen i forbindelse med den planlagte forlængelse af Munkebjergvej. For at understøtte anlæggelsen af Energivejs forlængelse udlægger denne lokalplan erhvervsarealer langs begge sider af Energivejs forlængelse. Dette er ligeledes i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Arealdisponering

 

Lokalplanen udlægger areal til kontor og service nord for Energivejs forlængelse og areal til industri syd for vejen. Derved kommer kontor- og servicearealet til at ligge som en buffer for eventuelle gener som fx støj, mellem industriområdet og bolig- og friarealerne nord for lokalplanområdet. Udlægget af Energivejs forlængelse er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse blev fastlagt. Placeringen af vejudlægget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derved er fordelingen af de arealer, som kommuneplanen udlægger til henholdsvis kontor- og service og industri, ændret i lokalplanen. Lokalplanforslaget følges derfor af et forslag til kommuneplantillæg. Der kan ikke etableres boliger i området.

 

Landskab og stiforbindelser

 

Ud over placeringen af Energivejs forlængelse tager lokalplanforslagets arealdisponering udgangspunkt i områdets kuperede landskab. Herudover tager bebyggelsesplanen hensyn til beskyttede diger og levende hegn samt udlæg til fremtidige regnvandsbassiner. Med lokalplanens arealdisponering sikres rekreative og biologiske forbindelser mellem friarealer, diger, eksisterende beplantning, lavbundede arealer og regnvandsbassiner. Stiforbindelserne forbinder bolig- og friarealerne nord for lokalplanområdet med det åbne land syd for lokalplanområdet. Området syd for lokalplanområdet er udlagt til råstofindvinding. Med tiden vil dette område efter endt grusgravning fremstå som et rekreativt grønt område med en eller flere søer. Med stiforbindelserne gennem lokalplanområdet sikres adgang fra boligområderne til det fremtidige rekreative område. Lokalplanen udlægger også areal til grønne bælter, der sikrer muligheden for at beplante mellem industriområdet og det kommende graveområde/senere rekreative område.

 

Der udlægges desuden areal til beplantning langs Volderslevvej, så ankomsten til Odense via Volderslevvej får et grønt præg.

 

Eksisterende bebyggelse

 

Indenfor lokalplanområdet ligger i dag 4 boliger, hvoraf den ene for nylig er blevet opkøbt af Odense Kommune. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget har Odense Kommune udarbejdet støjberegninger. Disse viser, at boligerne ikke forventes at blive påvirket af støj fra Energivejs forlængelse ud over Miljøministeriets tilladte støjgrænser.

 

Fremtidig bebyggelse

 

Med lokalplanens bestemmelser for bygninger og ubebyggede veje sikres et erhvervsområde med en høj grad af frihed til tilpasning efter den enkelte virksomheds behov. Der er dog lagt vægt på, at der langs områdets interne veje og de veje, der løber langs lokalplanområdet, er bestemmelser, der sikrer, at området fremstår attraktivt og ordentligt hvad angår oplag, tekniske installationer, facadeudtryk og beplantning.

 

Erhvervspanel

 

Lokalplanforslaget forventes at blive forelagt et erhvervspanel i offentlighedsfasen. Erhvervspanelets formål vil være at kunne nyttiggøre professionel ”knowhow” om erhvervsforhold i forbindelse med kommunens planlægning af områder med erhvervsmæssig interesse. 

 

Miljørapport

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten omhandler støj fra veje og virksomheder samt beskyttelse af grundvandet i området. I miljørapporten anbefales forskellige tiltag, som er indarbejdet i lokalplanforslaget.

 

Grundvand

 

I undergrunden under hele lokalplanområdet er særlige drikkevandsinteresser. Området ligger i indvindingsoplandet til Lindved Vandværk og er et af Vandcenter Syds mest betydelige kildepladser. I omtrent halvdelen af lokalplanområdet dannes grundvand til Lindved Vandværk. Samtidig er grundvandsmagasinet meget sårbart, fordi lerlaget i dette område ikke er særlig tykt. På grund af opbygningen af vandselskabets ledningsnet vil en forurening af disse grundvandsmagasiner med stor sandsynlighed sprede sig til store dele af Odenses vandforsyningsnet. Særligt grundvandstruende er virksomheder, der benytter olie- og kemikalieprodukter og opløsningsmidler. Miljørapporten giver forskellige forslag til sikring af grundvandet. Lokalplanens bestemmelser beskytter grundvandet ved at give mulighed for, at kun virksomheder, hvis aktiviteter ikke udgør en risiko for grundvandet, kan etablere sig i området.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. 

 

Bilag

2. Kommuneplantillæg nr. 12 - Energivej (Kommuneplantillæg nr 12. Energivej.pdf)
3. Miljørapport til lokalplanforslag 5-706 Energivej (Miljørapport for lokalplan 5-706 - Energivej - 12 aug 2011.pdf)
1. Lokalplanforslag nr. 5-706 Energivej, erhverv (Lokaklplanforslag 5-706 Energivej.pdf)

 

 

 

E: Orientering


5. Miljøhandlingsplan 2010 - Statusrapportering august 2011

Åbent - 2010/136636

 

Orientering

Den 2/12 2009 godkendte byrådet Miljøhandlingsplan 2010, som understøtter målene i den nuværende Miljøpolitik. Den 3/3 2010 godkendte Økonomiudvalget frigivelse af ca. 15.000.000 kr. til igangsætning af projekterne på Miljøhandlingsplan 2010.

Den 1/12 2010 fik Økonomiudvalget en afrapportering af Miljøhandlingsplan 2010, der viste, at en række projekter var forsinkede. Nogle projekter manglede blot en endelig afrapportering, mens andre ved regnskabsafslutning 2010 fik overført restbudget til færdiggørelse af projekterne i 2011. Det er disse projekter, denne statusrapportering omhandler.

 

Der er pr. 1/7 2011 indhentet statusrapportering på projekterne. Statusrapporteringen er behandlet på direktørmødet den 22/8 2011 og fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

 

Bemærkninger til statusrapportering pr 1/7 2011

 

Afrapportering af Miljøhandlingsplan 2010 til Økonomiudvalget i december 2010 viste, at en række projekter af forskellige årsager var forsinkede. Enkelte projekter manglede blot en egentlig afrapportering, som nu er færdiggjort. Nogle projekter er yderligere blevet afsluttet i 2011, mens der skal arbejdes videre med andre i efteråret. Der er 4-7 projekter, som ikke forventes at kunne færdiggøres i 2011. Rapporteringen viser, at der pr. 1/7 2011 forventes en budgetoverførsel fra 2011 til 2012 til færdiggørelse af projekter på ca. 1,5 mio. kr. Der er to projekter, som det anbefales at stoppe. Der forventes i alt at være et overskud på ca. 863.000 kr.   

 

Der er med afslutning af flere projekter på Miljøhandlingsplan 2010 kommet endnu flere spændende resultater, som er med til at bane vejen for, at Odense Kommune bliver udviklet i mere bæredygtig retning. Der kan nævnes eksempler som Remida Odense, som formidler leg og læring gennem kreativitet og innovation til både skoler, institutioner og familier. Der er mange skoler og børneinstitutioner, som har fået Friluftsrådets grønne flag og grønne spirer-mærkninger, som handler om, at lærere og pædagoger er uddannet til i højere grad at få læring om miljø og natur ind i undervisning og pædagogiske tilbud. Der er som pilotforsøg kommet en elbil med ”Odense Kommune tryk” på gaderne, og flere er på vej. Der er annonceret en bæredygtighedspris, som Odense Bæredygtighedsråd skal uddele til et bæredygtigt initiativ. Det vindende initiativ skal være gennemtænkt i forhold til alle tre dimensioner af bæredygtighed – den sociale, økonomiske og miljømæssige. Der er udpeget en bæredygtig bydel i Bellinge. Der er udsendt en pjece til borgere omkring renoveringspotentialer og mulige besparelser. Der er kortlagt forslag til anlæg af nye grønne korridorer og indledt lodsejerforhandlinger. Og der er vurderet muligheder for brug af fjernkøling ved hjælp af grundvand i Odense SØ.    

 

Bilag

1. Bilag nr. 1 - Miljøhandlingsplan 2010 - Status august 2011 - vedlagt i papir (Statusrapportering august 2011_2011082908525000.pdf)

 

 

 6. Opsætning af hjertestartere

Åbent - 2011/082649

 

Orientering

Notat af 25/8 2011 udarbejdet af Handicaprådet medsendes dagsordenen til udvalgets medlemmer.

 

Bilag

1. Notat (JLLT8L3ERS_2011090911415500.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl