Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Referat 12. oktober 2011

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Referat


Onsdag den 12-10-2011 kl. 09:00

ØkonomiudvalgsværelsetAfbud fra:
Anker Boye
Jan Boye

Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Udmøntning af besparelse vedrørende ejendomssagen, 2011-2015

Åbent - 2011/138571

 

Sagsresumé

Odense Byråd behandlede på mødet den 10/11 2010 ejendomssagen og valgte i den forbindelse at fastholde den nuværende organisering af driften af kommunens ejendomme. Det blev endvidere besluttet, at forvaltningerne forpligter sig til - i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen - at udarbejde vedligeholdelsesplaner. Det blev derfor besluttet, at By- og Kulturforvaltningens merudgifter hertil, som anslås til et årsværk, finansieres af forvaltningerne.

 

I forbindelse med ejendomssagen/-analysen var der udarbejdet en business-case, der viste et forventet effektiviseringspotentiale på i alt 8.000.000 kr. årligt fordelt med 4.500.000 kr. på effektivisering af bygningsvedligeholdelse og 3.500.000 kr. på effektivisering af tekniske servicemedarbejdere.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-14 blev der imidlertid alene indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 4.500.000 kr. (2011 prisniveau). Denne reduktion blev indarbejdet under By- og Kulturudvalgets driftsramme vedrørende drift og administration af vedligeholdelsesopgaver. Effektiviseringspotentialet vedrørende tekniske servicemedarbejdere blev altså ikke indarbejdet i budget 2011-14.

 

Efter aftale med Borgmesterforvaltningen foreslås det, at der alene sker udmøntning i 2011-15 af effektiviseringspotentialet på 4.500.000 kr. vedrørende bygningsvedligehold. Dette skal også ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med forliget om budget 2012-15 er indarbejdet betydelige effektiviseringsgevinster som følge af beslutningen om oprettelsen af en central teknisk serviceenhed.

 

En projektgruppe under Økonomichefkredsen har udarbejdet en model for udmøntning af effektiviseringsgevinsterne samt foretaget en betydelig dataindsamling på området.

 

Alle forvaltningerne er således inddraget i dette arbejde og har disponeret efter, at der vil komme en reduktion på vedligeholdelsesbudgettet fra 2011 og frem.

 

Effektiviseringsgevinsten på 4.500.000 kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse foreslås fordelt i 2011-15 på baggrund af forvaltningernes relative vedligeholdelsesareal på kommunens bygningsmasse, jf. nedenstående:

 

- hele kr. -

Vedligeholdsareal (m2)

Andel

Fordeling 2011
(2011-priser)

Fordeling 2012-15, (2012-priser)

Borgmesterforvaltningen

27.205

3,12%

140.323

146.664

By- og Kulturforvaltningen

215.615

24,71%

1.112.137

1.162.399

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

35.433

4,06%

182.763

191.022

Ældre- og handicapforvaltningen

25.420

2,91%

131.116

137.041

Børn- og Ungeforvaltningen

568.762

65,19%

2.933.662

3.066.244

I alt

872.435

100%

4.500.000

4.703.371

 

Forvaltningerne foreslår endvidere, at finansiering af 1 årsværk, jf. byrådets beslutning fra 10/11 2010, sker efter samme fordelingsnøgle som vist i tabellen ovenfor, hvilket giver følgende fordeling:

 

- hele kr. -

Finansieringsbidrag 2011 (2011-priser)

Finansieringsbidrag 2012-15 (2012-priser)

Borgmesterforvaltningen

14.032

14.411

By- og Kulturforvaltningen

111.214

114.217

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

18.276

18.770

Ældre- og handicapforvaltningen

13.112

13.466

Børn- og Ungeforvaltningen

293.366

301.287

I alt

450.000

462.150

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Der udmøntes alene et effektiviseringspotentiale på årligt 4.500.000 kr. (2011-niveau) vedrørende bygningsvedligeholdelse og ikke en yderligere effektiviseringsgevinst på årligt 3.500.000 kr. vedrørende teknisk servicemedarbejdere.

b.      Udmøntning af effektiviseringsgevinst vedrørende bygningsvedligeholdelse i 2011 samt finansiering af 1 årsværk sker med følgende beløb, som overføres fra den enkelte forvaltning til By- og Kulturforvaltningen:

 

- hele kr, 2011-niveau -

Budgetreduktion, vedligehold

Finansieringsbidrag, 1 årsværk

Borgmesterforvaltningen

140.323

14.032

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

182.763

18.276

Ældre- og handicapforvaltningen

131.116

13.112

Børn og Ungeforvaltningen

2.933.662

293.366

I alt

3.387.864

 

338.786

 

 

c.      Udmøntning af effektiviseringsgevinst vedrørende bygningsvedligeholdelse samt finansiering af 1 årsværk i hvert af årene 2012-2015 sker med følgende beløb, som overføres fra den enkelte forvaltning til By- og Kulturforvaltningen:

 

- hele kr, 2012, niveau -

Budgetreduktion, vedligehold

Finansieringsbidrag, 1 årsværk

Borgmesterforvaltningen

146.664

14.411

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

191.022

18.770

Ældre- og handicapforvaltningen

137.041

13.466

Børn og Ungeforvaltningen

3.066.244

301.287

I alt

3.540.972

 

347.933

 

 

By- og Kulturforvaltningen tilbagekalder indstillingspunkt a efter drøftelse med Borgmesterforvaltningen. Indstillingspunkt a behandles i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkt b med den tilføjelse, at effektiviseringsgevinsten udgør 4.500.000 kr. (2011-niveau). Udvalget anbefaler endelig indstillingens pkt. c.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen bemærker - under henvisning til By- og Kulturforvaltningens ovennævnte beslutning i relation til indstillingspunkt a - at som følge af det godkendte budget for 2012-2015 om effektiviseringsgevinst i relation til teknisk service, så skal det nævnte effektiviseringspotentiale vedrørende tekniske servicemedarbejdere på 3.500.000 kr. nu udmøntes under Børn- og Ungeudvalget.

 

Borgmesterforvaltningen foreslår på den baggrund, at indstillingspunkt a erstattes af følgende:

 

”a. Der udmøntes et effektiviseringspotentiale på årligt 4.500.000 kr. (2011-niveau) vedrørende bygningsvedligeholdelse. Den resterende effektiviseringsgevinst på 3.500.000 kr. (2011-niveau) vedrørende tekniske servicemedarbejdere udmøntes som en negativ tillægsbevilling under Børn- og Ungeudvalget.”

 

Beslutning

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstillinger. Der er enighed om at anbefale Borgmesterforvaltningens indstillingspunkt a med følgende ændring:

 

Der udmøntes en reduktion på 4.500.000 kr. årligt (2011-niveau) vedrørende drift og vedligeholdelse samt en reduktion på 3.500.000 kr. årligt (2011-niveau) vedrørende teknisk servicepersonale og –ydelser. Fordelingen af den samlede reduktion på 8.000.000 kr. årligt sker på baggrund af forvaltningernes relative vedligeholdelsesareal på kommunens bygningsmasse. 

 

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen påvirker ikke kommunens serviceramme og kassebeholdning, da der er tale om budgetneutrale omplaceringer mellem forvaltningerne.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Tillæg til anlægsbevilling Trafik og Mobilitetsplan - frigivelse af midler til krydset Munkerisvej/Munkebjergvej. Fornyet behandling

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

Sagen blev behandlet på By- og Kulturudvalgets møde den 23/8 2011 og blev udsat. Sagen blev behandlet på ny på By- og Kulturudvalgets møde den 6/9 2011. Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltog ikke i sagens behandling.

 

Sagen blev forelagt Økonomiudvalget på mødet den 14/9 2011, men blev udsat.

Sagen forelægges nu på ny.

Byrådet vedtog som en del af budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Trafik- og Mobilitetsplanen.

Odense Byråd har på møder den 6/5 2009, 14/4 2010, 15/12 2010 og 9/3 2011 bevilget i alt 94.620.000 kr. til Kvarterplan By-havn/Trafik- og Mobilitetsplanen.

Implementeringen heraf er i gang, og dette dagsordenspunkt omfatter:

·         Frigivelse af midler til krydset Munkerisvej/Munkebjergvej, således at dette uheldsbelastede kryds sikres. Ligeledes skal fremkommeligheden være til stede, når Kanalforbindelsen åbner.

Projektet indebærer, at der skal erhverves 626 m2 grundareal fra en lodsejer, Syddansk Erhvervsskole.

 

Der søges frigivet 10.000.000 kr. til gennemførelse af projektet inkl. udgifter til arealerhvervelse, hvoraf 7.000.000 kr. finansieres af tidligere frigivne anlægsmidler. Der er tidligere frigivet midler til omlægning af Frederiksgade, Jarlsberggade og Fjordsgade m.m., som i mellemtiden er besluttet udskudt eller er blevet forsinkede, således at der er 7.000.000 kr. i 2011, der kan anvendes til finansiering af nærværende projekt. Dette kræver dog, at der findes finansiering til de udskudte projekter i 2012, og nærværende forslag er derfor kun en mellemfinansiering.

 

indstilling

By- og Kulturudvalget indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

a.      Det beskrevne projekt igangsættes.

b.      Af det afsatte rådighedsbeløb til Kvarterplan/kanalforbindelse i 2013 fremrykkes 1.400.000 kr. til 2011 og 1.600.000 kr. til 2012.

c.      Der frigives tillæg til anlægsbevilling ”Trafik og Mobilitetsplanen”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 3.000.000 kr. fordelt med 1.400.000 kr. i 2011 og 1.600.000 kr. i 2012.

d.      Anlægsbevillingen finansieres med 7.000.000 kr. i 2011 fra tidligere bevilget projekt, som er udskudt. Restbeløbet på 1.400.000 kr. i 2011 og 1.600.000 kr. i 2012 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt ”Kanalforbindelsen/Kvarterplan”.

e.      Det nødvendige areal erhverves ved frivillig aftale, alternativt ved ekspropriation. Ved ekspropriation indvarsles der til åstedsforretning i henhold til kap. 5 i lov om offentlige veje – fastsættelse af erstatningen sker ved taksation. Hvis der er enighed mellem Odense Kommune og lodsejer herom, uden afholdelse af åstedsforretning.

Udvalget udpeger et medlem til at lede en eventuel åstedsforretning.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at anlægsrammen 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt ”Kanalforbindelsen/Kvarterplan”, er opbrugt og kan derfor ikke anbefale fremrykningen, som den beskrives i materialet, idet den belaster kassebeholdningen i de enkelte år.

På den baggrund blev sagen udsat i Økonomiudvalget den 14/9 2011.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen kan supplerende oplyse, at der med budgetforliget for budget 2012-15 er skabt finansiering fra 2012 og frem til de planlagte projekter i trafik og Mobilitetsplanen.

På den baggrund indstilles det, at ovennævnte indstilling erstattes med følgende:

a.      Det beskrevne projekt igangsættes.
       

b.      Der frigives en anlægsbevilling på 10.000.000 kr., der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, fordelt med 7.000.000 kr. i 2011 og 3.000.000 kr. i 2012.

c.      Anlægsbevillingen finansieres med 7.000.000 kr. i 2011 fra tidligere bevilgede projekter, som er udskudt, og i 2012 af det afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2.4 Natur, Miljø trafik, Trafik og Mobilitetsplan.

d.      Det nødvendige areal erhverves ved frivillig aftale, alternativt ved ekspropriation. Ved ekspropriation indvarsles der til åstedsforretning i henhold til kap. 5 i lov om offentlige veje - fastsættelse af erstatningen sker ved taksation. Hvis der er enighed mellem Odense Kommune og lodsejer herom, uden afholdelse af åstedsforretning.         

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens indstillinger.

 

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Krydsombygning Munkebjergvej/Munkerisvej samt lukning af Lisesmindevej.

I nær fremtid sker der store trafikale ændringer i Odense. Kanalforbindelsen etableres, Thomas B. Thriges Gade omdannes, og Munkebjergvej forlænges ned forbi det nye OUH og videre til tilslutningen til motorvejen syd om Odense. Det betyder, at trafikbilledet ændres væsentligt, og især Ringgaden får en øget trafikbelastning og en meget central rolle i Odenses fremtidige infrastruktur.

Da krydset Munkebjergvej/Munkerisvej inkl. boligvejen ved Lisesmindevej allerede i dag udløser flere uheld, end man må forvente, er krydset udpeget som en ”sort plet”. De trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger ønskes løst, så uheldsrisikoen minimeres, og man trygt kan færdes i krydset. Yderligere skal det sikres, at krydset er forberedt til at håndtere de fremtidige trafikmængder, så fremkommeligheden fortsat er tilfredsstillende.

Der bygges et nyt signalanlæg med nye skilteportaler, som er forberedt til at håndtere trafikmængden i 2020. Lisesmindevej lukkes ud til Munkerisvej, da en adgang uden signalanlæg til en meget trafikeret vej som Ringgaden, medfører mange uheld. Projektet og lukning har været drøftet med borgerne i området, og der har været en positiv tilbagemelding.

Cyklisterne sikres ved at etablere cykelshunt, som giver dem mulighed for at køre udenom signalet ved højresving. Derudover forlænges cykelstierne helt frem til krydset, så cyklisterne bliver mere synlige for bilisterne.

Der bliver også etableret større og bedre busstoppesteder på Munkebjergvej ud for Odense Erhvervsskole til gavn for både busser og bilister.  

Den 15/12 2010 frigav byrådet midler til projekteringen. Der søges nu om midler til anlægsarbejdet.

Projektet indebærer, at der skal erhverves areal af en lodsejer, Syddansk Erhvervsskole.

 

Arealet udgør 826 m2.

 

Projektet og erstatningstilbud har ved forhandlingsmøde den 3/8 2011 været præsenteret for Syddansk Erhvervsskole. Der var ingen indsigelse imod projektet, men uenighed om erstatningsfastsættelsen.

 

Med henblik på at overholde den samlede tidsplan for projektet indstilles det, at

ekspropriation vil kunne iværksættes, og at erstatningsfastsættelsen ved skolens accept af projektet fastsættes af taksationskommissionen.

 

Beløb: 10.000.000,00 kr. samlet anlægsbudget inkl. arealkøb.

 

Økonomi

Nedenstående oversigt viser projektets økonomi og finansiering.

 

Beløb i 1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

I alt

Budget:

Afsat rådighedsbeløb i 2011-14 Budgetområde 1.2 Fællesudgifter, anlægsprojekt

Kanalforbindelsen/Kvarterplanen

 

Overflytning af rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

0

 

1.400

 

 

 

 

 

-4.433

 

1.600

 

 

 

 

 

7.581

 

-3.000

 

 

 

 

 

91.441

 

0

 

 

 

 

 

94.589

 

0

Korrigeret budget

1.400

-2.833

4.581

91.441

94.589

Ansøgning:

Frigivelse af tillæg til anlægsbevilling ”Trafik og Mobilitetsplanen”

 

 

 

1.400

 

 

 

1.600

 

 

 

 

 

3.000

Tidligere bevilget til øvrige projekter

7.000

 

 

 

7.000

Restrådighedsbeløb:

Anlægsprojekt ”Kanalforbindelsen/Kvarterplanen”

0

-4.433

4.581

91.441

91.589

 

De beskrevne projekter foreslås finansieret med 7.000.000 kr. fra tidligere bevilget projekt vedrørende omlægning af Frederiksgade, Fjordsgade og Jarlsbergsgade  m.m. samt med 3.000.000 kr. fordelt med 1.400.000 kr. i 2011 og 1.600.000 kr. i 2012 ved en fremrykning af rådighedsbeløb på de nævnte beløb fra 2013.

 

Dette kræver dog, at der findes finansiering til de udskudte projekter i 2012, og nærværende forslag er derfor kun en mellemfinansiering.

 

Forslaget vil medføre et midlertidigt kassetræk på i alt 3.000.000 kr. fordelt med 1.400.000 kr. i 2011 og 1.600.000 kr. i 2012.

 

Der er ikke afledte driftsudgifter.

 

Bilag

1. Fakta til Munkekrydset (Fakta til Munkekrydset_rev3.pdf)

 

 

 3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag nr. 1-714 Byens Ø - etape 1. Nordatlantisk Hus. Offentliggørelse

Åbent - 2011/002538

 

Sagsresumé

Lokalplanen opfatter et ca. 3 ha stort areal på havnen i Odense, der efter gravningen af en øst-vest gående kanal nu er omgivet af vand på 4 sider. Øen har fået benævnelsen Byens Ø.

 

Hensigten med planlægningen er at fremme en udvikling af Byens Ø i overensstemmelse med byrådets vision for havneomdannelsen.

 

Lokalplanen tilvejebringes nu for at sikre mulighed for opførelse af et Nordatlantisk Hus og ungdomsboliger, som bygges på øens sydøstlige hjørne. Huset skal blandt andet rumme det nuværende Grønlandske Hus og en række nordatlantiske foreninger. I tilknytning til huset bliver der opført 25 ungdomsboliger. Dette forventes at stå færdigt i 2013.

 

Derudover sikrer lokalplanen mulighed for forskellig midlertidig anvendelse af de eksisterende bygninger langs Finlandkaj samt midlertidige aktiviteter på øen. Detaljerede bebyggelsesregulerende bestemmelser for disse bygninger og resten af Byens Ø vil blive fastlagt senere i et tillæg til lokalplanen.

 

Lokalplanen indeholder detaljerede bestemmelser for kajarealerne og sikrer blandt andet offentlig adgang hertil.

 

Lokalplanen ophæver lokalplan nr. 1-668 for Vandkulturhus. Denne lokalplan er ikke længere aktuel, da byrådet har vedtaget ikke at opføre et Vandkulturhus.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 1-714 for Byens Ø – etape 1. Nordatlantisk Hus til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

By- og Kulturudvalget beder desuden byrådet udpege to politiske repræsentanter til at indgå i dommerkomiteen for totalentreprisekonkurrencen for etablering af Nordatlantisk Hus på Byens Ø.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen kan oplyse, at byrådet på mødet den 5/10 2011 udpegede de to politiske repræsentanter til dommerkomitéen.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Lokalplanlægningen af Byens Ø er en opfølgning på den omfattende byomdannelsesproces, der tog sin begyndelse i 2002 med udarbejdelsen af en Byomdannelsesplan for den indre del af havnen i Odense. Siden er store dele af de indre havnearealer blevet omdannet til en attraktiv ”byhavn” med kanaler, boliger, kontorer og en flot havneplads.

 

Nu er turen kommet til Byens Ø. Byrådet afholdt i 2009-10 en idékonkurrence, som danner grundlag for lokalplanlægningen. Byrådets vision for Byens Ø er, at øen bliver en kultur- og oplevelsesø, hvor idræt, boliger, erhverv, kultur og vand går op i en højere enhed.

 

Vinderforslaget bevarer de eksisterende pakhuse, men giver mulighed for ombygninger og tilbygninger. Samtidig foreslås en tæt bebyggelse i moderat højde med spændende gade- og stiforløb.

 

Det vil tage flere år at udbygge lokalplanområdet helt. Derfor er der planlagt midlertidige aktiviteter på øen, som blandt andet har til formål at oplyse om og fastholde interessen for denne enestående nye bydel ved vandet samt fremme investeringslysten på øen.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at igangsætte 1. etape af en etapevis realisering af byrådets vision for øen. Lokalplanen skal derfor efterfølgende suppleres med ét eller flere tillæg.

 

Lokalplanforslaget

 

Lokalplanområdet omfatter et ca. 3 ha stort areal på havnen i Odense, der efter gravningen af en 30 m bred kanal mellem bassin 2 og 3 nu er omgivet af vand på alle 4 sider. Øen har fået benævnelsen Byens Ø i forbindelse med den af byrådet afholdte idékonkurrence.

 

Karakteristisk for Byens Ø er de store lagerbygninger, der er placeret langs Finlandkaj. Bygningerne er bygget omkring 1950’erne og fremstår i dag stort set, som da de blev bygget. Særlig markant er den høje FAF-silo, der kan ses helt oppe fra Thomas B. Thriges Gade, og den markante blå mobilkran på Estlandkaj.

 

Lokalplanen udlægger området til centerformål og bolig- og serviceformål med rummelige anvendelsesbestemmelser. Området til centerformål er i den sydlige del langs kanalen.

 

Byens Ø skal således kunne anvendes til mange blandede byfunktioner, som over tid vil kunne realiseres, når de rette konjunkturer og investorer er til stede. Det vil blandt andet sige caféer og restauranter, boliger og service, kultur, idræt, kontorer, hotel og andre serviceerhverv, som ikke er til gene for omgivelserne.

 

Lokalplanen udlægger et byggefelt på den sydøstlige spids af Byens Ø ved indgangen til øen, hvor der kan opføres 4.000 m2 etageareal. Her planlægges opført Nordatlantisk Hus og ungdomsboliger. Bebyggelsen skal udformes som en markant arkitektonisk enhed, der udnytter den fremtrædende hjørnegrund ved ankomsten til Byens Ø. Med Nordatlantisk Hus flytter den nordatlantiske stemning ind på Odense Havn. 

 

Lokalplanen sikrer bevaring af pakhus og silo på Finlandkaj 6 samt portalkran og spor på Estlandkaj. Lokalplanens bestemmelser er desuden rettet mod at bevare pakhusene Finlandkaj 12 og 14-16. Såfremt bevaring ikke er mulig, skal ny bebyggelse i princippet opføres i samme volumen og med samme fodaftryk som den eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen skal opføres i en arkitektur, der har klare referencer til de oprindelige bygninger.

 

Vejadgang sker fra Finlandgade. Kajarealerne skal forblive offentligt tilgængelige havnepromenader. Parkering skal etableres i parkeringskældre. Kajarealer skal helt friholdes for parkering.

 

Lokalplanen ophæver lokalplan nr. 1-668 for Vandkulturhus, som ikke længere er aktuel efter byrådets beslutning om ikke at etablere et Vandkulturhus på øen.

 

Kommuneplantillæg

 

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre områdets anvendelse fra et serviceområde (1.S29) til et bolig- og serviceområde (1.BS11). Dette er nødvendigt for at give mulighed for at opføre ungdomsboliger nu. I de næste etaper af øens udbygning planlægges der også opført boligbyggeri.

 

Virksomheder og miljøpåvirkning

 

Odense Kommune har undersøgt, i hvilken grad virksomheder påvirker lokalplanområdet med støj og emissioner af lugt, luft og støv, og om lokalplanlægningen kan få konsekvenser for virksomhederne i form af krav om at dæmpe støj mv.

 

Resultatet af undersøgelserne er, at 3 virksomheder vil overskride de vejledende støjgrænser ved Nordatlantisk Hus i mindre omfang. Da lokalplanområdet ligger i byomdannelsesområdet på havnen, kan kommunen i en overgangsperiode på 8 år, fra lokalplanen er vedtaget, lempe støjgrænserne med 5 dB(A). 1 virksomhed har behov for at dæmpe støjen, hvilket vurderes muligt. Kommunen vil derfor tage kontakt med virksomheden med henblik på at få støjen reduceret.

 

Miljøvurdering

 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at lokalplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 Byens Ø (kommuneplantillæg 20.pdf)
1. Lokalplanforslag 1-714 Byens Ø, etape 1, Nordatlantisk Hus (Lokalplanforslag 1-714 Byens Ø, etape 1 med indsatte kort.pdf)

 

 

 4. Planstrategi 2011 for Odense Kommune - endelig vedtagelse

Åbent - 2011/046234

 

Sagsresumé

Planstrategien skal ifølge planloven revideres i løbet af første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2011. Planstrategien er en overordnet plan for kommunens strategiske og fysiske udvikling. Den er en del af det danske plansystem og skal ifølge planloven indeholde:

 • Byrådets strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fremover
 • Redegørelse for planlægningen siden den sidste kommuneplanrevision
 • Svar på, hvilke dele af kommuneplanen der revideres

Planstrategi 2011 har været fremlagt til offentlig debat i perioden den 11/4 til den 6/6 2011. Der er i høringsperioden indkommet 24 skriftlige bemærkninger. Desuden er der kommet en række kommentarer og idéer i forbindelse med de afholdte arrangementer – Åbent Rådhus og Havnekulturfestival. Bemærkningerne peger ikke entydigt i en retning, men har meget forskelligt fokusniveau og interessefelt, jf. bilag 2 og 3. Overordnet set bakker de dog op om de store linier i Planstrategi 2011, både overskriften, betragtningerne om byens rolle i regionen, Danmark og globalt set, samt de tre indsatsområder: Vækst og Innovation, Livskvalitet og Bæredygtig Storby. Planstrategien med tilhørende forudsætningsredegørelse udgør desuden kommunens Agenda 21-strategi.

Administrationen anbefaler, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger foretages mindre ændringer i Planstrategien jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

a.      Planstrategi 2011 med de ændringer, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

b.      Bemærkninger til Planstrategi 2011 besvares som beskrevet i Bilag 2 og 3.

c.      Indsigelsen vedrørende detailhandel i aflastningscenter SØ (se bilag 1 s. 21), både forslag 1 og 2 i høringssvaret, afvises med henvisning til, at placeringen af udvalgsvarebutikker først finder sted i forbindelse med efterfølgende kommuneplanlægning. 

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstillingspunkt a og b og kan ikke anbefale indstillingens pkt. c.

Økonomiudvalget anbefaler, at placeringen af de fire større butikker afventer den igangværende detailhandelsanalyse og den endelige kommuneplan.

Rådmand Jane Jegind stemmer imod den del af det strategiske udviklingsprojekt, der omfatter lukning af Thomas B Thriges Gade.

 

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Planstrategi 2011 har været fremlagt til offentlig debat i perioden den 11/4 til 6/6 2011. Der er i høringsperioden indkommet 24 skriftlige henvendelser, jf. vedlagte oversigt. Som supplement hertil er der kommet en række kommentarer i forbindelse med de afholdte arrangementer i offentlighedsperioden – Åbent Rådhus og Havnekulturfestival.

Bemærkningerne er vedlagt i fuld ordlyd i vedlagte bilag. Bemærkningerne er opdelt efter, om de vedrører planstrategien (bilag 2) eller andre emner (bilag 3).

 

Bemærkningernes hovedindhold

Bemærkningerne peger ikke entydigt i en retning, men har meget forskelligt fokusniveau og interessefelt, jf. bilaget. Overordnet set bakker de dog op om de store linier i Planstrategi 2011, både overskriften, betragtningerne om byens rolle i regionen, Danmark og globalt set, samt de tre indsatsområder: Vækst og Innovation, Livskvalitet og Bæredygtig Storby.

Der er overordnet set stor velvilje og ønske om samarbejde om den fortsatte udvikling af byen og kommunen, men også ønsker om at konkretisere de igangværende udviklingsinitiativer i fællesfynsk sammenhæng, samt at strategiens invitation til dialog gøres bredere. Flere ønsker desuden en række af strategiens målsætninger, udsagn og synspunkter uddybet eller suppleret, for at strategien repræsenterer det brede strategiske fokus. I et vist omfang er dette imødekommet, idet planstrategien dog også skal være en overordnet plan, som sætter et fokus for de kommende år. Der er fremsat ønske om at ændre strategien i forhold til, hvor der i den kommende kommuneplanperiode kan placeres udvalgsvarebutikker større end 2.000 m2. Administrationen anbefaler, at disse butikker skal placeres i bykernen, samt at antallet øges fra tre til fire som følge af ændring i planloven.

Der er kommet flere bemærkninger fra enkeltborgere end sædvanligvis til høringen af planstrategien. Dette skyldes formentlig muligheden for at afgive svar på høringsportalen ”blivhørt” og muligheden for at afgive svar på Åbent Rådhus og Havnekulturfestivalen. Flere af bemærkningerne relaterer sig til igangværende projekter - Thomas B. Thriges Gade-omdannelsen, letbanen og havneomdannelsen. Bemærkningerne er besvaret i samarbejde med de ansvarlige for projekterne og vil indgå i det videre arbejde med projekterne.

Ændringer i strategien

På baggrund af de indkomne bemærkninger foreslås der en række ændringer i strategien. I Bilag 4 er ændringsforslagene indsat i strategidokumentet, og fremhævet med rødt.

 • Tilføjelse på side 9: ”Odense vil i samarbejde med Fyn skærpe rollen som vækstgenerator i landsplanlægningen. Visionen er at etablere Fyn som et vækstområde, der binder vækstområderne i Østjylland sammen med vækstområdet i Øresundsregionen. Realisering af visionen vil skabe en ny dynamik, der vil være til gavn for både Fyn, Region Syddanmark og Danmark som helhed. For at løfte visionen er der etableret et sammenhængende og koordineret regionalt erhvervs- og udviklingssamarbejde på Fyn, der skal skabe en stærk vækstdagsorden for fremtidens Fyn. Samarbejdet har to spor:

  • Enhedsorganisationen Udvikling Fyn skal gennem en fælles fynsk strategi og indsats på erhvervs- og turismeområdet skabe øget vækst og velstand på Fyn og gøre Fyn til et attraktivt sted for turister, virksomheder og investeringer.

  • Fynsprojektet skal opstille fælles overordnede pejlemærker for det planstrategiske arbejde i øvrigt – pejlemærker, som blandt andet skal støtte op om vækstdagsordenen og give omverdenen et mere klart og prioriteret billede af, hvad Fyn i fællesskab vil”.

 • Ændring i ordlyden på side 10: ”Byrådet kan ikke i sig selv drive denne forandring, men vi har med Erhvervs- og Vækstpolitikken sat de ydre rammer for den. Disse rammer skal udfyldes i samarbejde og dialog med det lokale erhvervsliv. Byrådet vil arbejde for at skabe de bedste betingelser for, at de store udfordringer, som erhvervslivet står over for, kan løses. Også gennem planlægningen.”

 • Ændring af målsætning 1 på side 12, så den er i overensstemmelse med Handlingsplan Erhvervsby Odense: At Odense i 2014 er den bedste erhvervsby blandt Danmarks byer med over 100.000 indbyggere”.

 • Tilretning på side 12:

  • Antallet af udvalgsvarebutikker over 2000 m2 ændres fra 3 til 4 butikker på baggrund af ændring af planloven.

  • Teksten omkring placeringen af de fire butikker i bykernen fastholdes – selvom kommunen ikke er forpligtet til at anføre dette i Planstrategien – ud fra byrådets ønske om at styrke bykernen.

 • Tilføjelse på side 19: Byrådet vil styrke kommunens grønne profil ved at fastholde den grøn-blå struktur. Ved at fremme natur- og landskabsværdierne, så de understøtter en attraktiv bosætning, klimatilpasning, vil kommunen skabe gode rammer for borgernes muligheder for et sundt, rigt og attraktivt friluftsliv. Ved at fordoble kommunens naturarealer ønsker kommunen at være med til at fremme den biologiske mangfoldighed i det åbne land. Byudvikling, aktiviteter og arealanvendelse i det åbne land skal afstemmes med hensynet til landskab, natur og grundvandsinteresser.”

 • Tilretning på side 19: ”Odense er i dag en stor åben, grøn og lav by. Det skaber meget trafik, som ofte vil ske i bil. Fremover skal Odense være tættere og mere bæredygtig, blandt andet ved at minimere byspredningen”.

 • Tilføjelse/ændring af følgende målsætninger på side 20:

  • I Odense Kommune vil vi varetage interesserne i det åbne land gennem en sammenhængende, helhedsorienteret planlægning med balance mellem benyttelse og beskyttelse”.
  • ”At de bæredygtige transportformer i Odense hele tiden udvikles (etablering af letbane, fremme af bus og tog, cykel, gang samkørsel m.m)”.
  • ”At Odense i 2025 har reduceret CO2-udledningen med 50 % i forhold til 2007 for kommunen som helhed”.
  • Målsætningen i Kommuneplan 2009-21 om, at mindst 50 % af al ny byudvikling til boligformål skal ske som byfortætning og byomdannelse. Fra kommuneplan 2021 er målsætningen mindst 70%”.

 

Kommuneplanlægning

Planstrategi 2011 fungerer som foroffentlighed på revision af kommuneplanen i 2013. Planstrategi 2011 har peget på tre revisionstemaer:

-         Erhvervsudlæg

-         Detailhandelsstruktur

-         Revision af kommuneplanrammerne

I forbindelse med det igangværende arbejde med tematillæg til Kommuneplan 2009-21 kan der fremkomme flere temaer, der skal tages op i Kommuneplan 2013-25. I givet fald afholdes der særskilt foroffentlighed på disse temaer.

 

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Planstrategien og den efterfølgende kommuneplanlægning vil dog være en del af rammen omkring byrådets prioritering ved budgetlægning.

 

Bilag

4. Planstrategi 2011 med foreslåede rettelser (Planstrategi2011_endelig vedtagelse.pdf)
1. Oversigt over bemærkningsafsendere (Bilag1.pdf)
2. Indkomne bemærkninger vedrørende planstrategi (Bilag2.pdf)
3. Indkomne bemærkninger vedrørende øvrige opgaver (Bilag3.pdf)

 

 

 

5. Ligestillingsredegørelse 2011

Åbent - 2011/106765

 

Sagsresumé

Hvert andet år skal alle kommuner ifølge ligestillingslovens § 5a gøre rede for ligestillingen mellem mænd og kvinder i kommunen. Dette sker ved at indsende en ligestillingsredegørelse, der er godkendt i byrådet.

 

Redegørelsen er lovpligtig, omfatter en toårig periode fra november 2009 til nu og retter sig alene mod ligestilling mellem kvinder og mænd.

 

Der gøres opmærksom på, at ministeriets statistiske opgørelsesmetode ikke er direkte sammenlignelig med den opgørelsesmetode, der anvendes i Odense Kommunes personaleregnskab.

 

Drøftelsen omkring ligestillingsarbejdet i Odense Kommune finder sted i forbindelse med den årlige rapportering af personaleregnskabet. Vedlagte fremsendes derfor udelukkende til byrådet med henblik på formel godkendelse.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Ligestillingsredegørelsen 2011.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens § 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ministeren for ligestilling.

 

Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen/regionen samt i kommunalbestyrelsen/regionrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd.

 

Ligestillingsredegørelsen skal redegøre for følgende 4 temaer:

 

1.      Ligestillingspolitik på serviceområder

2.      Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet

3.      Kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering

4.      Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg

 

I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd i kommunen/regionen.

Ligestillingspolitik på serviceområder

Odense Kommune arbejder ikke specifikt med ligestilling i forhold til serviceområderne, men arbejder bredt med mangfoldighed på alle arbejdspladser og mange dimensioner, herunder ligestilling.

Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet

Odense Kommune har en særskilt ligestillingspolitik på personaleområdet, men arbejdet med ligestilling på kommunens arbejdspladser ses i et bredere perspektiv. Derfor bakkes ligestillingspolitikken ikke op af en ligestillingsstrategi. Det konkrete arbejde med ligestilling understøttes i stedet af mangfoldighedsstrategien.

 

Målsætning om at fremme kønsblandede arbejdspladser

 

Odense Kommunes overordnede mål er at sikre en bedre balance i antallet af kvinder og mænd. Mangfoldighedsstrategien stiller forslag til konkrete indsatser, der kan fremme en mere ligelig fordeling mellem kønnene på den enkelte arbejdsplads/kontor:

 

·          Ved stillingsbesættelsen skal der, når der blandt ansøgerne foreligger ligeværdige faglige og personlige kvalifikationer, tages særligt hensyn til kønsfordelingen på arbejdspladsen

·          Ved sammensætning af samtaleudvalg skal det søges sikret, at begge køn er repræsenteret

·          Opfordrer det underrepræsenterede køn til at søge job (i jobannoncen).

 

Målsætning om at fremme en lige rekruttering af mænd og kvinder ved ansættelser

 

Odense Kommune prioriterer kønsneutral rekruttering med henblik på at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Mangfoldighedsstrategien stiller forslag til konkrete indsatser, der kan fremme en kønsneutral rekruttering:

 

·          Evaluering af sprogbrug i annoncer

·          Anonymisering af ansøgningsproces

·          Begge skal være repræsenteret i ansættelsesudvalg

·          Indkaldelse af lige kvalificerede ansøgere af begge køn til samtale.

 

Målsætninger om at fremme flere kvinder i ledelse

 

Mangfoldighedsstrategien stiller forslag til konkrete indsatser, der kan fremme en mere ligelig fordeling mellem kønnene på lederposter:

 

·          Støtte kandidater gennem mentorordninger

·          Ved udpegning af deltagere på lederuddannelser skal ledelsen være særligt opmærksom på kvinders deltagelse

·          Aktivt opmuntre det underrepræsenterede køn til at søge lederstillinger

·          Etablere før-lederuddannelse for ledertalenter.

 

Målsætninger om at fremme lige adgang til kompetenceudvikling for mænd og kvinder

 

Det fremgår af Mangfoldighedsstrategien, at det er Odense Kommunes overordnede mål at sikre lige arbejds-, trivsels- og udviklingsbetingelser for alle ansatte i Odense Kommune uanset køn.    

 

Målsætninger om at sikre ligeløn 

 

Målsætningen om at sikre ligeløn fremgår af lønpolitikken: Efter lovgivningen skal kvinder og mænd tilbydes de samme muligheder og vilkår i arbejdet og den samme løn for det samme arbejde og i øvrigt behandles ens, hvilket man skal være opmærksom på ved den lokale lønfastsættelse

 

Hvordan måler kommunen fremskridt og resultater af ligestillingsindsatsen på personaleområdet?

 

Odense Kommune udarbejder regelmæssigt løn- og personalestatistikker, som belyser udviklingen.

 

Antallet af mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper fremgår af bilag 1.

Kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering

 

Ifølge ligestillingslovens § 4 skal offentlige myndigheder indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Indarbejdelse af køn og ligestilling i det daglige arbejde kaldes også for kønsmainstreaming eller ligestillingsvurdering af kommunens/regionens aktiviteter.

 

Odense Kommunes mangfoldighedsstrategi gælder i al planlægning og forvaltning, herunder indstillinger til kommunalbestyrelser. Forventning om, at der på alle niveauer arbejdes med mangfoldighed, herunder kønsstreaming.

 

Odense Kommune har ikke igangsat initiativer, der retter sig mod opbygning af personalets faglige kompetencer til at kønsmainstreame/ligestillingsvurdere, men det forventes af alle medarbejdere, at de inddrager mangfoldighedsstrategien i deres arbejde.

 

Odense Kommune har altid relevante kønsopdelte data til at arbejde med ligestillingsvurdering.

 

Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg

 

Efter § 5a i ligestillingsloven er det for kommuner og regioner lovpligtigt i ligestillingsredegørelsen at indberette om kønssammensætningen af udvalg mv. omfattet af ligestillingslovens § 10a.

 

Anfør råd, nævn og udvalg nedsat i perioden 1. november 2009 til 31. oktober 2011 i henhold til ligestillingslovens § 10a, stk. 1.

Navn

Odense Billedkunstråd    

Antal kvinder

2

Antal mænd

2

Navn

Odense Musikudvalg    

Antal kvinder

3

Antal mænd

4

 

Kravet om at myndigheder eller organisationer skal foreslå både en mand og en kvinde er ikke fraveget i perioden 1/11 2009 til 31/10 2011. Ligeledes er der ikke i perioden truffet beslutning om at lade pladser stå tomme i råd, nævn og udvalg.

 

Bilag 1

 

Hvor mange kvinder og mænd har kommunen februar 2011 i følgende overenskomstgrupper?

 

Kvinder

Mænd

Akademikere, KL

342

249

Akademikere, Regioner

0

1

Arbejds-, vej- og gartnerformænd

3

16

Beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger

5

57

Beredskabspersonale i chef/lederstillinger

2

8

Bibliotekarer (tjenestemænd) inklusive ledere

22

8

Brandpersonale, deltidsbeskæftiget

0

10

Bygningskonstruktører

2

12

Chefer, KL

47

52

Dagplejere

610

15

EGU-elever, praktikaftale

17

3

Ergo- og fysioterapeuter

297

46

Erhvervsuddannede serviceassistenter og -elever

15

3

Ernærings- og husholdningsøkonomer

1

0

Forhandlingskartellets personale

0

7

Grafisk personale, KL

2

0

Handicapledsagere

55

34

Hjemmevejledere og pædagogisk personale, døgninstitutioner

489

198

Husassistenter

330

29

Håndværkere m.fl., KL

7

96

Ikke faglærte lønarbejdere ved rengøring mv.

2

0

Journalister

5

4

Kantineledere/rengøringsledere/-chefer

14

4

Kommunallæger

16

9

Kontor- og It-personale, KL

1158

332

Kontor- og It-personale, Regioner

2

0

Laboratorie- og miljøpersonale

5

3

Ledende værkstedspersonale mv., klientværksteder

20

30

Ledere m.fl., undervisningsområdet

52

89

Ledere/mellemledere ved den kommunale ældreomsorg

103

2

Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning

1460

829

Musikere m.fl., landsdelsorkestre

33

48

Musikskoleledere

0

2

Musikskolelærere

26

37

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

166

93

Overlæger, lægelige chefer mv.

2

1

Personale ved kommunale forsyningsvirksomheder mv.

1

4

PGU-elever/PAU-elever

52

20

Pædagogisk personale i dagplejeordninger

25

0

Pædagogisk personale og husholdningsledere, døgninstitutioner

36

9

Pædagogisk personale, daginstitutioner/klub/skolefritidsordninger

1524

455

Pædagogisk personale, forebyggelses- og dagbehandlingsområder

45

24

Pædagogisk personale, særlige stillinger

10

4

Pædagogisk uddannede ledere

196

92

Pædagogiske konsulenter

5

0

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

894

366

Pædagogstuderende

101

22

Rengøringsassistenter

438

43

Social- og sundhedspersonale

3124

303

Socialrådgivere

1

0

Socialrådgivere/socialformidlere

500

103

Specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere mv.

40

151

Speciallægekonsulenter

1

0

Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende

5

2

Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL

70

6

Syge- og sundhedsplejersker

303

15

Sygehusportører

0

9

Tandklinikassistenter

94

0

Tandlæger

27

7

Tandplejere

14

0

Teknisk Service

76

355

Tekniske designere m.fl., KL

30

21

Tilsynsførende assistenter, forsorgshjem

13

12

Underordnede læger (reservelæger)

3

2

Økonomaer, ernæringsassistenter og –elever

147

6

Øvrige

98

105

Antal ansatte kvinder og mænd i kommunen pr. februar 2011 i alt

13.183

4.463

 

 

Angiv, hvor mange kvinder og mænd kommunen /regionen har ansat februar 2011 i følgende ledelseskategorier

 

Kvinder

Mænd

Niveau 1 Topchefer

1

4

For eksempel kommunal- eller regionsdirektør, forvaltningschefer, administrerende direktører og direktionsmedlemmer

Niveau 2 Chefer

12

9

For eksempel afdelingschefer, vicedirektører, kontorchefer og ledere af større enheder såsom distriktsledere

Niveau 3 Øvrige ledere

463

279

For eksempel institutions- og gruppeledere, formænd og daglige ledere

 

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

6. Iværksættelse af analyse vedrørende den fremtidige organisering af Odense Havn

Åbent - 2011/122009

 

Sagsresumé

 

I maj 2011 afgav Havnelovudvalget ”Betænkning om havneloven.” Transportministeriet har med direkte afsæt i betænkningen udarbejdet et forslag til en ny havnelov.

 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det med de foreslåede ændringer skal sikres, at det er attraktivt at vælge den organisationsform, der giver havnene de bedste muligheder for at servicere havnenes brugere.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller på den baggrund i samarbejde med Havnebestyrelsen, at Økonomiudvalget godkender, at der igangsættes et analysearbejde, der skal vurdere den fremtidige organisering af Odense Havn. I analysen vil bl.a. indgå, hvorvidt det med havnelovsforslagets muligheder er fordelagtigt for såvel Odense Havn, havnens brugere og Odense Kommune som ejer at omdanne havnen til et kommunalt ejet aktieselskab.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller endvidere i samarbejde med Havnebestyrelsen, at Økonomiudvalget godkender, at udarbejdelse af en ny ejerstrategi for Odense Havn udsættes, til analysearbejdet vedrørende havnens fremtidige organisering er færdiggjort.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Havnebestyrelsen, at Økonomiudvalget godkender:

 

 1. Der igangsættes et analysearbejde, der skal vurdere den fremtidige organisering af Odense Havn.

 

 1. Udarbejdelsen af en ny ejerstrategi for Odense Havn udsættes, til analysearbejdet vedrørende havnens fremtidige organisering er færdiggjort.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Med den nuværende havnelovs ikrafttræden den 1/1 2000 overgik Odense Havn fra at være en kommunalt styret trafikhavn til at være organiseret som en kommunal selvstyrehavn. Odense Kommune nedsatte i den forbindelse arbejdsgrupper, der skulle overveje mulige organisationsmodeller for Odense Havn, herunder særligt et kommunalt ejet aktieselskab.

 

Efter anbefaling fra Havnebestyrelsen besluttede byrådet på mødet den 30/1 2002 at udsætte etableringen af et havneaktieselskab indtil videre, blandt andet fordi styringen af den bymæssige udvikling i de indre havneområder blev vægtet højt.

 

I efteråret 2010 blev der nedsat et Havnelovudvalg, der blandt skulle vurdere, hvorledes den nuværende havnelov har bidraget til havnesektorens udvikling, herunder hvorvidt havneloven har levet op til formålet om at styrke havnenes dynamik og konkurrencedygtighed.

 

I maj 2011 afgav Havnelovudvalget ”Betænkning om havneloven.” Transportministeriet har med direkte afsæt i betænkningen udarbejdet et forslag til en ny havnelov.

 

Lovforslaget åbner op for en række nye muligheder for såvel kommunale selvstyrehavne som for havneaktieselskaber, herunder blandt andet økonomiske samarbejder med andre havne samt oprettelse af selskaber med henblik på drift af arealer, der ikke ligger i umiddelbar tilknytning til de eksisterende havnearealer.

 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det med de foreslåede ændringer skal sikres, at det er attraktivt at vælge den organisationsform, der giver havnene de bedste muligheder for at servicere havnenes brugere.

 

Set i lyset af ovenstående indstiller Borgmesterforvaltningen i samarbejde med Havnebestyrelsen, at Økonomiudvalget godkender, at der igangsættes et analysearbejde, der skal vurdere den fremtidige organisering af Odense Havn, herunder vurdere, hvorvidt det, med de muligheder der ligger i forslaget til en ny havnelov, er fordelagtigt for såvel Odense Havn, havnens brugere og Odense Kommune som ejer at omdanne havnen til et kommunalt ejet aktieselskab.

 

Analysearbejdet skal forestås af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Odense Havn, Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.

 

På mødet den 15/12 2010 godkendte byrådet ejerstrategi for kommunens forsyningsselskaber. Det blev i samme forbindelse oplyst, at Borgmesterforvaltningen var i dialog med Odense Havn vedrørende uarbejdelse af en ny ejerstrategi for havnen, og at der ville blive fremlagt en særskilt sag herom.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Havnebestyrelsen, at Økonomiudvalget godkender, at udarbejdelse af en ny ejerstrategi for Odense Havn udsættes, til analysearbejdet vedrørende havnens fremtidige organisering er færdiggjort, og dermed til det er afklaret, hvorvidt det anbefales, at Odense Havn omdannes til at kommunalt ejet aktieselskab.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

7. Henvendelser og retningslinier om deponering på Odense Nord Miljøcenter  

Åbent - 2011/077009

 

Sagsresumé

Odense Renovation A/S og Odense Kommune har modtaget henvendelser fra Roskilde og Københavns Kommuner vedrørende muligheden for at deponere

shredderaffald fra Stena Jern og Metal A/S på Odense Nord Miljøcenter (ONM).

 

Odense Renovations bestyrelse anbefaler, at forespørgslerne afvises, dog således, at ONM modtager 25.000 tons shredderaffald i 1 år, så der i det kommende år kan findes en anden og mere permanent løsning på deponering af affaldet fra Stena Jern og Metal A/S.

 

Det er Odense Renovations opfattelse, at man bør modtage 25.000 tons

shredderaffald i 1 år, idet ulemperne herved er begrænsede, og idet Odense Renovation dermed formentlig undgår at blive tvunget til at modtage større mængder af affaldet. Odense Renovation kan ikke tjene på at modtage affaldet, idet selskabet er omfattet af ”hvile i sig selv”-princippet.

 

Foranlediget af de nævnte henvendelser samt en række henvendelser om deponering af små affaldsmængder, har Borgmesterforvaltningen og Odense Renovation fundet det hensigtsmæssigt, at der fastlægges overordnede kriterier for, hvornår Odense Renovation selv kan tage stilling til henvendelser om deponering af affald på Odense Nord Miljøcenter (ONM) fra andre kommuner, og hvornår henvendelserne skal behandles af Økonomiudvalget.

 

Byrådet har den 29/11 2006 godkendt, at Odense Renovation kan afgive tilbud på deponering af affald fra Nordfyn, Assens, Fåborg-Midtfyn og Kerteminde Kommuner. Denne godkendelse fastholdes med nærværende sag.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 

a.      Odense Renovation A/S modtager 25.000 tons shredderaffald fra Stena Jern og Metal A/S i 1 år, såfremt Roskilde og Københavns Kommuner stiller en garanti for udgifter til efterbehandling, hvis det hensatte beløb ikke rækker.

 

b.      Retningslinierne fra Odense Renovation A/S om, hvornår Odense Renovation selv kan tage stilling til henvendelser om deponering af affald på Odense Nord Miljøcenter fra andre kommuner, godkendes.

 

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

A) Konkrete henvendelser fra Roskilde og København Kommuner

 

Odense Kommune og Odense Renovation A/S har modtaget forespørgsler om deponering af shredderaffald på Odense Nord Miljøcenter (ONM) fra Roskilde og Københavns Kommuner.

 

Ifølge hovedaftalen mellem Odense Renovation og Odense Kommune er det Odense Kommune, som ejer ONM, og Odense Kommune skal derfor give tilladelse til aftaler, som påvirker levetiden af ONM. Økonomiudvalget varetager ifølge styrelsesvedtægten Odense Kommunes ejerinteresser i forhold til kommunal selskabsdeltagelse, og sagen forelægges derfor alene for Økonomiudvalget.

 

Roskilde Kommune har anmodet om at deponere 35.000 tons shredderaffald om året på ONM, mens Københavns Kommune har anmodet om at deponere 15.000 tons shredderaffald om året på ONM. Alle mængderne er fra Stena Jern og Metal A/S, som hidtil har deponeret på AV-Miljø i hovedstadsområdet.

 

Kommunerne har sendt samme anmodning til Reno Djurs I/S, som har et depot til shredderaffald fra Uniscrap A/S.

 

Baggrunden for henvendelserne er ifølge det oplyste, at Roskilde og Københavns Kommuner ikke længere kan leve op til deres anvisningspligt efter miljøbeskyttelsesloven for shredderaffaldet fra Stena Jern og Metal A/S, da det hidtidige deponi på AV-Miljø er fyldt op fra den 1/10 2011. Stena Jern og Metal A/S er tidligere blevet orienteret om, at depotet på AV-Miljø ville være fyldt op omkring 1/10 2011, men ansvaret omkring anvisningspligten for shredderaffaldet påhviler stadig Roskilde og Københavns Kommuner, som pt. ikke kan leve op til deres anvisningspligt.

 

Odense Renovation vurderer, at mængderne fra Stena Jern og Metal A/S er relativt store. Til sammenligning forventer Odense Renovation at deponere ca. 70.000 tons shredderaffald fra H.J. Hansen Genindvindingsindustri A/S, og ca. 44.000 tons andet affald, inkl. foruret jord, i 2011. Restlevetiden på den nuværende etape af specialdeponiet til shredderaffald vil ifølge Odense Renovation være 4-5 år med de nuværende affaldsmængder fra H.J. Hansen Genindvindingsindustri A/S. Såfremt anmodningerne imødekommes uden ændringer, vil restlevetiden derfor blive væsentlig kortere.

 

Odense Renovation bemærker, at Miljøstyrelsen ifølge det oplyste er ved at gå ind i sagen vedrørende Stena Jern og Metal A/S’ manglende mulighed for at deponere på AV-Miljø. Ifølge Odense Renovation risikerer Odense Kommune og Odense Renovation, at miljøministeren med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven pålægger Odense Kommune/Odense Renovation at aftage shredderaffaldet fra Stena Jern og Metal A/S.

 

Det fremgår af sagen, at Stena Jern og Metal A/S har oplyst, at de overvejer at flytte slutbehandlingen af affaldet til Odense eller Lindø, hvorved anvisningspligten for affaldet vil påhvile Odense eller Kerteminde Kommune.

 

Sagen er behandlet på Odense Renovations bestyrelsesmøde den 22/9 2011. Bestyrelsen anbefaler, at ONM modtager halvdelen af affaldet fra Stena Jern og Metal A/S i 1 år svarende til 25.000 tons shredderaffald i 1 år, mod at Roskilde og Københavns Kommuner stiller en garanti for eventuelle ekstraudgifter til efterbehandling. Der er indregnet udgifter til efterbehandling, men såfremt eksempelvis nye miljøkrav betyder, at det allerede indregnede beløb ikke er tilstrækkeligt, vil garantien fra de to kommuner blive aktuel. Odense Renovations beslutning er betinget af, at affaldsselskabet Reno Djurs I/S beslutter det samme.

 

Reno Djurs I/S har på deres bestyrelsesmøde den 28/9 2011 godkendt at modtage halvdelen af affaldet fra Stena Jern og Metal A/S i 1 år svarende til 25.000 tons, mod at Roskilde og Københavns Kommuner stiller en garanti for udgifter til efterbehandling, hvis det hensatte beløb ikke rækker.

 

Odense Renovation bemærker, at der fra flere sider arbejdes på en forbedret udnyttelse af shredderaffald, bl.a. i en pyrolyse proces, hvor der kun bliver 30 % rest til deponering. Der arbejdes endvidere på, at det allerede deponerede shredderaffald kan graves op og indgå i pyrolyseprocessen.

 

Odense Renovation vurderer, at en udgravning af det allerede deponerede shredderaffald med henblik på en forbedret sortering af metaller og etablering af en pyrolyse proces, vil kunne forlænge levetiden for den nuværende etape af deponiet med ca. 20 år. Odense Renovation gør opmærksom på, at for at undgå, at den nuværende etape fyldes hurtigere op end en pyrolyseløsning og en opgravning af det allerede deponerede shredderaffald kan påbegyndes, er det vigtigt at begrænse tilførslen af øvrige mængder shredderaffald mest muligt.

 

Restlevetiden for den nuværende etape af deponiet på ONM vil ifølge Odense Renovation blive reduceret med ca. 4 måneder, såfremt ONM modtager de 25.000 tons shredderaffald i 1 år. Denne yderligere mængde af shredderaffald vil således have en begrænset indflydelse på ONM’s levetid.

 

Hvis ONM skal modtage alt shredderaffaldet fra Stena Jern og Metal A/S (enten via pålæg eller ved, at selskabet etablerer sig i Odense eller eventuelt Kerteminde Kommune) vil Odense Renovation formentlig blive tvunget til at etablere en ny etape til deponi, som selskabet ellers ikke forventer bliver nødvendig på grund af de nye muligheder for bedre udnyttelse af affaldet.

 

Håndtering af 25.000 tons ekstra shredderaffald i 1 år får ifølge Odense Renovation derimod ingen indflydelse på Odense Renovations planer om at ”levetidsforlænge” den nuværende etape.

 

Samlet set er det derfor Odense Renovations opfattelse, at man bør modtage 25.000 tons shredderaffald i 1 år, idet ulemperne herved er begrænsede, og idet Odense Renovation dermed formentlig undgår at blive tvunget til at modtage større mængder af affaldet. Ved at Odense Renovation og Reno Djurs I/S aftager shred­deraffaldet i 1 år, vil AV-Miljø også have mulighed for at finde en løsning på deres aktuelle problem.

 

B) Retningslinier for modtagelse af affald til deponering

 

For at spare sagsbehandling i kommunen både administrativt og politisk bør der opstilles overordnede kriterier for, hvornår Odense Renovation selv kan tage stilling til henvendelser vedrørende deponering, og hvornår de skal behandles i Økonomiudvalget.

 

Byrådet har den 29/11 2006 godkendt, at Odense Renovation kan afgive tilbud på deponering af affald fra Nordfyn, Assens, Fåborg-Midtfyn og Kerteminde Kommuner. Denne godkendelse fastholdes med forslaget til retningslinier.

 

Odense Renovation og ONM er omfattet af ”hvile i sig selv”-princippet og kan dermed ikke tjene penge på at modtage ekstra affald, men kan der opnås en tilstrækkelig affaldsmængde og dermed stordriftsfordele, bliver deponeringen billigere for Odense Kommunes borgere og virksomheder. Endvidere kan Odense Kommune og Odense Renovation ved at modtage affald til deponi påtage sig sin del af ansvaret for affaldshåndteringen i Danmark. Disse hensyn skal dog balanceres i forhold til hensynet til ONM’s levetid og i forhold til, hvor stort et ansvar Odense Kommune ønsker at påtage sig i relation til affaldshåndteringen i Danmark.

 

Odense Renovation har ud fra disse hensyn udarbejdet følgende retningslinier, som kan godkendes af Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.

 

”Odense Renovation har fremsat følgende forslag til, hvilke henvendelser om deponi selskabet kan håndtere:

·         Affald fra Nordfyn, Assens, Fåborg-Midtfyn og Kerteminde Kommuner

·         Mindre affaldsmængder fra andre kommuner af samme type, som ONM modtager i forvejen, eller fremover forventes at skulle modtage, dvs. mindre end 500 tons/år og 1.000 tons i enkeltsager, således at affaldsmængderne ikke påvirker levetiden i væsentlig grad.

·         Affaldsmængder som Odense Renovation vurderer, at der ikke er en umiddelbar fordel for selskabet at modtage, og dermed heller ikke for de Odenseanske borgere og virksomheder, hvorfor selskabet vil afvise henvendelsen.

·         Affaldsmængder og typer, som Odense Kommune i forvejen har taget stilling til at afvise.

 

Odense Renovation vurderer altid fordele og ulemper, inden en eventuel aftale indgås. Fx vurderes det, om der er en særlig forureningsrisiko, eller om affaldet kræver en længere efterbehandlingstid end normalt.

 

Følgende henvendelser skal altid behandles af Odense Kommune (medmindre Odense Renovation på forhånd har givet afslag):

·         Affald, som kræver etablering af nye etaper/sektioner. 

·         Større affaldsmængder (dvs. mere end 500 tons/år og 1000 tons i enkeltsager).

 

Ved vurdering af henvendelser, som skal behandles af Odense Kommune, opstiller Odense Renovation de økonomiske, driftsmæssige og miljømæssige konsekvenser ved modtagelsen af affaldet, samt konsekvenserne for ONM’s levetid og behovet for nye etaper/sektioner.”

 

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 8. Handlingsplan 2011-2012 - Udvalget for Boligområder og Tryg By

Åbent - 2011/005636

 

Sagsresumé

På mødet den 15/12 2010 godkendte Økonomiudvalget kommissorium for Udvalget for Boligområder og Tryg By. Ligeledes godkendte Økonomiudvalget, at handlingsplan 2011 for Tryg By indgår i den samlede handlingsplan for området, og den samlede handlingsplan behandles i Udvalget for Boligområder og Tryg By inden behandling i Økonomiudvalget.

 

Udvalget for Boligområder og Tryg By har nu gennem interviews af udvalgsmedlemmerne og fælles drøftelse af emner udarbejdet et forslag til handlingsplan for 2011- 2012. Planen tager udgangspunkt i kommissoriets fire overordnede områder for udvalgets opgavevaretagelse: ”Byaftalen”, ”Regeringens ghettostrategi mv.”, ”SSP-arbejdet” og ”banderelateret indsats”. Disse overordnede områder er i handlingsplanen blevet omsat til udvalgets redskaber.
 
I Udvalget for Boligområder og Tryg Bys kommissorium fremgår det desuden, at det overordnede formål er at understøtte og sikre et samlet fokus, en prioritering og en sammenhængende indsats knyttet til udviklingen af det boligstrategiske felt i Odense Kommune. Her indgår forebyggelse af, at almene boligområder udvikler sig til udsatte boligområder, samt arbejdet for, at Odense er en tryg by at bo i.

Udvalget for Boligområder og Tryg By behandlede på deres møde den 22/9 2011 det endelige forslag til en handlingsplan og godkendte forslaget med få tilføjelser. Forslaget fremsendes hermed til Økonomiudvalgets godkendelse.

 

Det bemærkes, at handlingsplanen er fremsendt til politidirektøren med anmodning om en udtalelse. Politidirektøren har udtalt: "Jeg kan som chef for Fyns Politi give mit tilsagn om, at Fyns Politi prioriterer og gerne indgår i et tættere samarbejde med boligforeningerne. Jeg kan endvidere erklære mig enig i, at SSP-samarbejdet skal gennemgås og eventuelt ændres. Jeg finder i øvrigt, at handlingsplanen er et godt redskab til fremme af trygge boligområder."

 

Indstilling

§ 17, stk. 4 udvalget for Boligområder og Tryg By fremsender handlingsplan 2011-2012 for Boligområder og Tryg By til Økonomiudvalgets godkendelse.

 

Beslutning

Økonomiudvalget godkender indstillingen fra § 17, stk. 4 udvalget for Boligområder og Tryg by. Udvalget ønsker, at flytning af dagvarmestue og etablering af hellesteder udgår af Handling 4, Tryg midtby.

 

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Udvalget for Boligområder og Tryg By har nu fungeret i godt et halvt år. Udvalget har sideløbende med udarbejdelsen af en handlingsplan været optaget af at opbygge en viden og en platform for udvalgets virke. Samtidig har udvalget løbende taget stilling til og igangsat konkrete tiltag, fx Hotspot indsatsen.

 

Gennem interviews med udvalgets enkelte medlemmer har medlemmerne haft mulighed for at udtrykke de emner af særlig betydning, som de ønsker, at udvalget skal beskæftige sig med. Udvalget har efterfølgende over flere møder drøftet handlingsplanens konkrete indhold.

Handlingsplanen tager udgangspunkt i Udvalget for Boligområder, og Tryg By kommissorium og de fire overordnede områder er ramme for udvalgets opgavevaretagelse.

 

·         Den strategiske indsats i boligområder er placeret under Byaftalen og sigter på at udvikle bykvaliteterne i boligkvartererne gennem en koordineret og langsigtet indsats. Herunder at sikre, at de almene boligområder er attraktive, tidssvarende, velfungerende og trygge.

·         Sikre, at den opgave, der ligger i forlængelse af regeringens ghettoplan og boligforlig, herunder helhedsplaner, bliver løftet.

·         Den kriminalitetsforebyggende indsats med SSP som et af omdrejningspunkterne for at sikre en lav kriminalitetsrate i Odense – både indsatsen for de under 18-årige såvel som de over 18-årige. Et andet omdrejningspunkt er den mere subjektive utryghed, som borgeren kan opleve, uanset om der i kriminalitetsstatistikken er belæg for det. Det handler især om at skabe trygge boligområder og trygge byrum. Dette er ligeledes et element i regeringens ghettoplan.

·         Som en særlig del af det kriminalitetsforebyggende arbejde skal udvalget drøfte og komme med forslag til den banderelaterede indsats i Odense Kommune.

Udvalget for Boligområder og Tryg By har i forhold til de fire overordnede områder to funktioner: Dels er udvalget forberedende og rådgivende i større projekter og processer inden for Boligområder og Tryg By. Dels tager udvalget initiativ til at afsøge muligheden for at tænke innovation ind i at skabe en mere tryg by og gode attraktive boligområder. Handlingsplanen indeholder begge dimensioner samt en vision for arbejdet.

Udvalgets handlingsplan har fem overordnede mål/handlinger:

Handling 1: Ny organisering og nye samarbejdsformer der skaber forandring
Handling 2: Vollsmose
Handling 3: Trygge og velfungerende boligområder
Handling 4: Tryg midtby
Handling: 5: Mindre kriminalitet, færre bander

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Handlingsplan 2011-2012 - Udvalget for Boligområder og Tryg By (Handlingsplan Boligområder og Tryg By.pdf)

 

 

 

E: Orientering

9. Forslag til Planstrategi 2011 for Kerteminde Kommune og forslag til Planstrategi 2011 for Nordfyns Kommune

Åbent - 2011/139864

 

Orientering

Fynsprojektet er et samarbejde blandt de fynske kommuner (undtagen Middelfart, der har valgt at stå uden for samarbejdet), Naturstyrelsen og Region Syddanmark. Projektet har til formål at opstille fælles overordnede pejlemærker for kommunernes planstrategiske arbejde – pejlemærker, som blandt andet skal støtte op om vækstdagsordenen og give omverdenen et mere klart og prioriteret billede af, hvad Fyn i fællesskab vil. Projektet er forankret i en styregruppe bestående af de deltagende kommunaldirektører suppleret af administrative repræsentanter fra Naturstyrelsen og regionen.

 

I kraft af dette samarbejde, som netop har til formål at skabe mere gennemslagskraft og samarbejde på planområdet på Fyn, er det afgørende at have opmærksomhed på, hvilke udviklingsstrategier nabokommunerne formulerer som afsæt for det fremtidige samarbejde. Derfor gives der et kort rids af de fynske kommuners planstrategier til Økonomiudvalgets orientering. 

 

Efter planloven skal alle kommuner inden udgangen af første halvår af byrådsperioden offentliggøre byrådets planstrategi for kommunens udvikling de kommende 12 år, en strategi, hvor nabokommunerne ifølge planloven er høringsberettigede. Derfor fremsender Bystrategisk Stab administrative høringssvar til de øvrige fynske kommuners planstrategier med afsæt i tankesættet i Fynsprojektet og Odense Kommunes planstrategi. Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret om de fynske planstrategiers hovedlinier. 

 

Planstrategierne for Kerteminde og Nordfyn kan fås ved henvendelse til Bystrategisk Stab.

 

Kerteminde Kommune

 

Kerteminde Kommune har sendt forslag til Planstrategi 2011 i offentlig høring fra den 6/9 til den 1/11 2011.

Kerteminde Kommunes planstrategi tager afsæt i overskriften Natur og Kulturarv - Vækst og udvikling.  

Strategien er bygget op omkring de fem temaer, der skal revideres med Kommuneplan 2013:

 

 1. Byudvikling og bosætning med målet om at skabe helhedsplaner for kommunens centerbyer, som fastlægger byernes udviklingsmuligheder.

 2. Erhverv og turisme med udgangspunkt i at styrke kommunens erhvervsudvikling og antallet af arbejdspladser samt understøtte lokale initiativer, der styrker både erhverv og turisme.

 3. Det åbne land med afsæt i at støtte udvikling og nytænkning i landbrugserhvervet samt afdække mulighederne for placering af store vindmøller og biogasanlæg.

 4. Klima - en indsats inden for energirenovering af kommunale bygninger, udvikling af kommunens varmeforsyning og fokus på højvandssikring.

 5. Tilgængelighed - temaet omhandler den fysiske tilgængelighed i kommunen forstået som infrastruktur, herunder betydningen af infrastrukturen for at kunne have glæde af natur og kultur, og tilgængelighedens betydning for borgernes sundhed.

Bystrategisk Stab har gennemgået strategiforslaget og fremsender følgende administrative høringssvar til Kerteminde Kommune:

”Odense Kommune har gennemgået forslag til Planstrategi 2011 for Kerteminde Kommune, der er en solid og letlæst plan.

Det er positivt, at de fællesfynske kultur- og turismesamarbejder Havørred Fyn og Kulturregion Fyn fremhæves i strategien. Dog savner vi omtale af det igangsatte Fynsprojekt som en fælles strategisk planlægning, der ligeledes sætter fokus på vigtigheden af strategiske samarbejder på tværs af kommunegrænserne på Fyn for at sikre vore fælles udviklingsmuligheder. Odense Kommune vil derfor foreslå, at der indsættes en omtale af Fynsprojektet under afsnittet Byudvikling og Bosætning.

Odense Kommune ser frem til det fortsatte gode samarbejde omkring blandt andet Fynsprojektet.”

 

Nordfyns Kommune

 

Nordfyns Kommune har sendt forslag til Planstrategi 2011 i offentlig høring fra den 6/9 til den 1/11 2011.

 

Nordfyns Kommunes forslag til Planstrategi 2011 er bygget op omkring en række hovedtemaer. Inden for hvert tema findes der en række kort, som hver repræsenterer et scenarie. På hvert kort gennemgås scenariet med afsæt i en vision for området, en række målsætninger for, hvad kortet vil nå, handlinger, der beskriver, hvordan målene nås, og hvordan det enkelte scenarie hænger sammen med de øvrige. Strategien er desuden Nordfyn Kommunes Agenda 21-strategi for bæredygtig udvikling.

 

Nordfyns Kommune ønsker at revidere Kommuneplan 2009 delvist inden udgangen af 2013. Revisionen vil omfatte emnerne: 1. Byzoner og sommerhusområder, 2. Forskellige byformål, 3. Detailhandel, 4. Trafikanlæg, 5. Tekniske anlæg, 6. Fritidsformål, 7. Jordbrug, 8. Lavbundsarealer, 9. Naturbeskyttelse, 10. Kulturarv,
11. Landskaber, 12. Geologi, 13. Vandløb, søer og kystvande samt grundvand, 14. Kystnærhedszonen. Endvidere vil de bløde værdier i kommuneplanen også blive inddraget i et vist omfang i revisionen.

Bystrategisk Stab har gennemgået strategiforslaget og fremsender følgende administrative høringssvar til Nordfyns Kommune:

”Odense Kommune har gennemgået forslag til Planstrategi 2011 for Nordfyns Kommune og finder det positivt, at planstrategien søger at favne bredt over det kommunale opgaveområde, ligesom det er positivt, at planstrategien er ambitiøs og opfattes som et dynamisk værktøj.

Odense Kommune savner dog, at planstrategien forholder sig til Fyn som sammenhængende bosætningsområde og arbejdsmarked, og konkret at det igangsatte Fynsprojekt om en fælles strategisk planlægning på Fyn ikke nævnes i strategien. Fynsprojektet sætter fokus på vigtigheden af strategiske samarbejder på tværs af kommunegrænserne på Fyn for at sikre vore fælles udviklingsmuligheder. Odense Kommune vil derfor foreslå, at der oprettes et kort omkring tværkommunale samarbejder.

Odense Kommune er enige i at Beldringe lufthavn har betydning for Fyns udvikling, og ser frem til det fortsatte samarbejde om blandt andet den fynske infrastruktur og Fynsprojektet.”

 

Bilag

Ingen bilag.

 10. Afrapportering af studietur til Angers og Le Mans

Åbent - 2011/133650

 

Orientering

De to franske byer Le Man og Angers var mål for en politisk studietur med det formål at studere strategisk byudvikling og byvisioner. Formålet med turen var at lære af de franske byers tilgang til letbanen som bylivsgenerator og deres erfaringer med hele processen fra etablering og økonomi til design og funktionalitet i praksis. De franske erfaringer viser, at letbanen som forventet har fungeret som vækst- og bylivsgenerator på flere måder. I både Angers og Le Mans ligner incitamenterne for at etablere en letbane de incitamenter, som man har i Odense, og der er således en høj grad af sammenlignelighed byerne imellem. Dette gælder også størrelsesmæssigt.

Le Mans’ letbane har været i drift siden 2007. Her har man oplevet en markant stigning i brugen af kollektiv trafik, en nedgang i bilismen i midtbyen, nye butikker omkring standsningssteder og på de centrale pladser i centrum samt en ejendomsværdistigning omkring letbanetraceet. I Angers er letbanen netop åbnet den 25/6 2011, og dermed har man etableringsfasen i helt frisk erindring. Her har man via en massiv kommunikationsindsats fået vendt folkestemningen fra en udbredt skepsis til begejstring og et ønske blandt borgerne om etape to.

I Angers er der planlagt løbende effektmålinger. Disse vil blive fulgt i Odense Kommune for at drage mest mulig læring af studieturen og opsamle mest mulig viden om de franske erfaringer med letbaneanlæg, -etablering og -drift.

Bilag

1. Afrapportering fra Le Mans og Angers (Afrapportering fra Le Mans og Angers.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl