Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Dagsorden 9. november 2011

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Dagsorden


Onsdag den 09-11-2011 kl. 16:00

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

8. Klosterbakken 12 samt Munkemøllestræde 20. Salg af ejendomme (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Forslag til revision af 4 temaer - Kommuneplan 2009-2021. Offentliggørelse

Åbent - 2011/024871

 

Sagsresumé

(Sagen er også optaget på dagsordenen for byrådets møde den 9/11 2011.)

 

Forslag til tematillæg for Byudvikling, Det åbne land, Ferie, fritid og friluftsliv og Kulturhistorie udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning om en tematisk revision af kommuneplan 2009-2021. Tematillæggene har et indholdsmæssigt afsæt i planstrategi 2008 og kommuneplan 2009-2021 og de af byrådet vedtagne tværgående politikker: Erhvervs- og Vækstpolitikken, Miljøpolitikken og Sundhedspolitikken.

 

Med de fire tematillæg sættes retning for en fysisk planlægning, som har bæredygtighed som det bærende tema. Byudviklingen skal være arealbesparende og skal ske med den rette vægtning af beskyttelses- og benyttelsesinteresserne for kulturmiljøer og byens grønne områder og det åbne land samt sikre borgerne adgang til ferie- og fritidsaktiviteter.

 

Tematillæggene er udarbejdet i digital form: http://odense.dkplan.niras.dk/DKplan/  Den digitale platform suppleres med en pixi-udgave: ”Fremtidens Odense kort fortalt”, som beskriver de overordnede mål og linier i tematillæggene. Pixi-udgaven skal fungere som en invitation til at søge mere konkrete informationer om planerne på den digitale platform og en invitation til at deltage i den offentlige debat om planernes indhold, deltage i borgermøder og lignende.

 

Offentlig høring af forslag til temaplaner

 

Det foreslås, at temaplanerne vedtages til offentlig høring i 12 uger, så der sikres tid til en grundig offentlig debat. Arrangementer i høringsperioden målrettes såvel de overordnede problemstillinger som de enkelte tematillæg. I den forbindelse vil relevante interesseorganisationer, foreninger og andre blive direkte inviteret.

 

Miljøvurdering

 

I tematillægget er der foretaget en miljøvurdering af ændringer i arealanvendelsen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til temaplaner offentliggøres i 12 uger.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

De 4 tematillæg

 

Byudvikling

 

I forhold til Kommuneplan 2009-2021 er der foretaget en række ændringer, som især får betydning for fordelingen af byomdannelse og byvækst. Bæredygtighedskravet betyder således, at hovedparten (70 %) af byudviklingen skal foregå som omdannelse af arealer i den eksisterende by, mens byvæksten på bar mark får en lavere andel (30 %). Dette er i modsætning til den tidligere fordeling, som var

50-50.


Med temaplanen er der som et led i den fremtidige byudvikling udpeget en række nye omdannelsesområder og byvækstområder.

 

Den nye fordeling betyder desuden, at kravene til tættere og nogle steder højere byggeri skal ændres for at nå den ønskede udbygning.

 

Tematillægget fastlægger en rækkefølge og en arbejdsdeling af omdannelsesområderne.

 

Tematillægget indeholder en samlet ny rækkefølgeplan for udbygningen med ca. 10.000 boliger i planperioden frem til 2025.

 

Der udlægges en interessezone for en ny vejforbindelse fra Bogensevej - Ring 3 vest - over Rugårdsvej og Middelfartvej med tilslutning til E20. Vejanlægget forudsætter VVM procedure, som afklarer miljøkonsekvenserne og belyser alternativer.

 

Åbent land

 

Odense by skal være både tæt og grøn. Satsningen på byomdannelse som det bæredygtige alternativ til byudvidelse betyder, at områder af det åbne land kan friholdes for ny bebyggelse, men samtidig at der vil blive en øget rekreativ brug af de bynære landskaber. 

 

Der udpeges en Grøn-blå struktur, der sætter rammerne for, hvor udviklingen af fx ny natur kan finde sted, så der samtidig sker en styrkelse af sammenhængende naturområder og landskaber og dermed også en styrkelse af kommunens grønne profil. Med tematillægget gives der rammer for, at målsætningen om, at naturarealet skal fordobles, kan opfyldes.

 

Planen indeholder retningslinier for, hvordan vi på den ene side beskytter naturen, så det åbne land fortsat indeholder områder med en høj biologisk, rekreativ og oplevelsesmæssig værdi, og på den anden side benytter det åbne land og sikrer en fortsat gunstig erhvervsudvikling for landbrug og gartneri.

 

Kulturhistorie

 

De udpegede byomdannelsesområder rummer blandt andet sporene af Odense Kommunes industrikulturmiljøer. Dette understøtter Odense Kommunes overordnede tilgang til bevaring af kulturhistorien ved benyttelse.

 

Med de nye udpegninger af kulturmiljøer inden for industriområder, bymidten og i det åbne land samt indarbejdelsen af de bevaringsværdige sammenhænge suppleres den eksisterende beskyttelse af de kulturhistoriske værdier med en beskyttelse af en række bevaringsværdige helheder i kommunen.

 

Udpegningen af middelalderbyens gadenet som kulturmiljø betyder en yderligere sikring af de bygninger, der har direkte indflydelse på den middelalderlige bystruktur. Det vil sige, at alle bygninger, der er med til at danne gade-, plads- og gårdrum i middelalderbyen, ikke kan nedrives uden byrådets tilladelse.

 

Den hidtidige udpegning af særligt bevaringsværdige landsbyer er revideret. Der er  udpeget landsbyer med en bevaringsværdig bykerne.

 

Ferie, fritid og friluftsliv

 

Ferie, fritid og friluftsliv i Odense Kommune har med dette tematillæg til kommuneplanen fået væsentlig mere vægt i den fremtidige planlægning.

 

Med tematillægget sikres der fortsat gode rammer for et aktivt byliv for hverdagsidræt og udfoldelse i de grønne områder i storbyen Odense. Samtidig forbedres adgangen til naturen og kysten i en god balance mellem benyttelse og beskyttelse.

 

Der er udpeget 3 fokusområder for udviklingen af oplevelser i det grønne som en del af den nye Grøn-blå struktur: Odense havn med Stige Ø og Odense Fjord, idrætsområdet i byens vestlige kant og Tarup-Davinde.

 

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at finde mulige placeringer til et motorsportsanlæg, blandt andet til erstatning for Højbjergbanen.

 

Undersøgelsen har resulteret i at fastholde de allerede udpegede placeringer ved Beldringe og i Kærby Mose. Der er med tematillægget foretaget en præcisering af arealudpegningen ved Beldringe.

 

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Temaplanerne og de indeholdte prioriteringer vil dog på sigt udgøre det langsigtede grundlag for byrådets prioritering ved budgetlægning.

 

Bilag

1. Fremtidens Odense kort fortalt (KP 4T Pixi.pdf)

 

 

 2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag nr. 0-686 Klosterbakken/Munkemøllestræde - boliger og erhverv. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2007/27208

 

Sagsresumé

Lokalplanen omfatter området mellem Klosterbakkens svømmehal, Munkemøllestræde og Eventyrhaven.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at der kan etableres boliger og serviceerhverv indenfor området. Lokalplanen skal desuden sikre, at ny bebyggelse opføres i et nutidigt formsprog og med en høj arkitektonisk standard, samt at den indpasses respektfuldt i området. Bebyggelsen skal overvejende opføres i 3-4 etager. Der kan opføres ca. 50 boliger. Ved realisering af lokalplanen sikres en renovering af områdets parkeringsanlæg.

 

Kommuneplantillægget har til formål at ændre en del af området fra service til bolig/service samt at forøge byggemulighederne i området med hensyn til højde og bebyggelsesprocent.

 

Odense Kommune ejer hele arealet.

 

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger, hvor der indkom 12 henvendelser indeholdende synspunkter, ændringsforslag og bemærkninger.

 

Krav om lavenergibebyggelse har vist sig at være uforeneligt med muligheden for tilslutning til fjernvarme. Kravet om lavenergibebyggelse er derfor taget ud af lokalplanen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt.

 

b.      Lokalplanforslag nr. 0-686, Klosterbakken/Munkemøllestræde, vedtages endeligt.

 

c.      Bemærkninger/indsigelser besvares som foreslået.

 

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at det parkeringsanlæg, som en køber skal etablere, skal etableres på kommunens præmisser for så vidt angår betalingsvilkår og åbningstider. Vilkårene fastlægges i en deklaration, der tingslyses på ejendommen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 12 ændringsforslag/indsigelser. Indsigelserne går især på byggeriets højde, områdets anvendelse, byggeriets indpasning i forhold til Domkirken og byggeriets forhold til Odense Ådal.

 

Resumé af indsigelserne

 

 1. Fyens Stift, Klingenberg 2, Odense C
 2. Fjernvarme Fyn, Billedskærervej 7, Odense M
 3. Bent Præstgaard, Klosterbakken 20 C, Odense C
 4. Henrik Hansen, Carit Etlars Vej 33, Odense M
 5. Ernst Nielsen, Skovsangervænget 3, Odense NV
 6. Lægerne Klosterbakken, Klaus Hansen, Jacob Eiersted og Flemming Sørensen, Klosterbakken 3, Odense C
 7. Birgit Wetke, Filosofgangen 22, Odense C
 8. Christian Majgaard Nielsen og Hanne Wikkelsø, Kronprinsensgade 21, Odense C
 9. Arkitektgruppen, Hollufgårds Allé 12, Odense SØ
 10. Danmarks Naturfredningsforening, Odense v/Mogens Juul Agergaard
 11. Kulturmiljøråd Fyn, Kulturarvfyn v/Ellen Warring
 12. Poul Karmdal, Langelinie 15, Odense M

 

1.     Fyens Stift, Klingenberg 2, Odense C

 

Indsigelse

 

Fyens Stift har nedlagt veto mod lokalplanforslaget.

Begrundelsen er, at bebyggelsen på ”Studenterhusgrunden” fjerner et direkte kik mod domkirkespiret, og derved tilsidesættes den folkekirkelige interesse i at sikre Stiftets domkirkes bygningsmæssige dominans i området. Forvaltningen og Fyens Stift er i dialog nået til enighed om en bygningshøjde på 3 etager.

 

Fyens Stift har desuden udtrykt bekymring for højden på byggeriet på ”parkeringsgrunden”. Efter dialog er forvaltningen blevet enig med Fyens Stift om, at byggeriet maksimalt må opføres i 4 etager. I lokalplanforslaget var det muligt at opføre én bygning i 5 etager.

 

2.     Fjernvarme Fyn, Billedskærervej 7, Odense M

Bemærkning

 

Fjernvarme Fyn påpeger, at kravet om lavenergibebyggelse i sig selv ikke er bæredygtigt og foreslår, at overskriften ”Bæredygtighed” ændres, eller at kravet om bæredygtighed specificeres.

 

Ad 2.

Det foreslås, at bemærkningen tages til efterretning.

 

Krav om lavenergibebyggelse har vist sig at være uforeneligt med muligheden for tilslutning til fjernvarme. Kravet om lavenergibebyggelse er derfor taget ud af lokalplanen.

 

3.     Bent Præstgaard, Klosterbakken 20 C, Odense C

 

Bemærkning

 

Bent Præstgaard anfører, at det er et stort problem, at cyklister op ad Klosterbakken kører på fortovet og anmoder om, at det bliver løst.

 

Ad 3.

Cyklistforhold reguleres ikke via lokalplanlægning. Hovedparten af vejstrækningen på Klosterbakken ligger desuden udenfor lokalplanområdet og er dermed ikke omfattet af nærværende lokalplan.

 

Forvaltningen kan dog oplyse, at der arbejdes på forbedrede cyklistforhold i området.

 

4.     Henrik Hansen, Carit Etlars Vej 33, Odense M

 

Synspunkt

 

Henrik Hansen mener, at det er en fejldisponering at udlægge ”parkeringsgrunden” til boliger og anfører, at grundens centrale og naturskønne beliggenhed i stedet burde anvendes til et offentligt tilgængeligt byggeri.

 

5.     Ernst Nielsen, Skovsangervænget 3, Odense NV

 

Bemærkning

 

Ernst Nielsen anfører, at en 5 etagers bygning på ”Studenterhusgrunden” vil skærme for solindfald til svømmehallens nye sydvendte glasfacade.

 

Ad 5.

Jf. Fyens Stifts veto (indsigelse nr. 1) reduceres bygningshøjden til 3 etager, hvilket ikke medfører væsentlig skærmvirkning for solindfald til svømmehallen.

 

6.     Lægerne Klosterbakken, Klosterbakken 3, Odense C

 

Synspunkter

 

Lægerne Klosterbakken mener:

 

 1. At den eksisterende P-plads skal bevares af hensyn til de erhvervsdrivende og svømmehallens brugere.
 2. At å-miljøet og Eventyrhaven vil blive forulempet af bebyggelsen
 3. At korrektheden af den foretagne miljøscreening er tvivlsom.
 4. At en 4-5 etagers bygning på ”Studenterhusgrunden” vil være malplaceret og ekstremt bombastisk i det eksisterende boligmiljø, ikke mindst set som nabo til svømmehallen.

 

Ad 6a.

Der er i dag er 64 offentligt tilgængelige parkeringspladser på terræn, mens parkeringskælderen siden 2002 har været lukket. Lokalplanen sikrer 83 parkeringspladser, hvoraf 42 pladser er sikret offentlig tilgængelighed, mens de resterende 41 P-pladser reserveres til de kommende beboere. Forvaltningen arbejder på en langsigtet parkeringsstrategi, der blandt andet fokuserer på at optimere parkeringssituationen i bymidten.

 

Ad 6b.

Lokalplanen sikrer, at der etableres et markant bredere, bedre og mere trygt parkstrøg langs Odense Å mellem Eventyrhaven og Nonnebakken/Munke Mose.

Ad 6c.

Korrektheden af en miljøscreening er et retligt anliggende, der inden for de første 4 uger af den offentlige høringsperiode kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Ad 6d.

Jf. Fyens Stifts veto (indsigelse nr. 1) reduceres bygningshøjden til 3 etager.

 

7.     Birgit Wetke, Filosofgangen 22, Odense C

 

Synspunkter

 

Birgit Wetke kan ikke forstå, at der skal bygges så meget i højden, da der aldrig har været andet end bygninger i 1 etage i lokalplanområdet. Hun mener også, at antallet af offentlige parkeringspladser er for lille, og at lokalplanen burde dække hele Klosterbakken.

 

Bemærkning

 

Birgit Wetke mener, at kommunen med lokalplanen ulovligt overskrider å-fredningen og å-beskyttelseslinien.

 

Ad 7.

Å-fredningen respekteres, mens å-beskyttelseslinien overskrides. Forvaltningen har vurderet, at sikringen af Odense Å som landskabselement sker gennem den å-fredning, som Naturklagenævnet den 29/11 2010 traf afgørelse om. Lokalplanen sikrer, at der etableres et markant bredere, bedre og mere trygt parkstrøg langs Odense Å mellem Eventyrhaven og Nonnebakken/Munke Mose.

 

8.     Christian Majgaard Nielsen og Hanne Wikkelsø, Kronprinsensgade 21, Odense C

 

Bemærkning

 

Christian Majgaard Nielsen og Hanne Wikkelsø mener, at byggeriets højde bør sænkes, da det ellers vil hindre deres udsigt til Domkirkens tårn.

 

Ad 8.

Forvaltningen har via 3d-studier vurderet, at byggeriets højde og placering ikke hindrer udsigten til Domkirkens tårn fra Kronprinsensgade 21.

 

9.     Arkitektgruppen, Hollufgårds Allé 12, Odense SØ

 

Indsigelser

 

Arkitektgruppen foreslår følgende ændringer til lokalplanen:

 

a.      At de 2 sydligste blokke mod Klosterbakken på ”parkeringsgrunden” skal kunne bygges i 5 etager, og ikke 4 som nævnt i lokalplanforslaget.

b.      At der på ”Studenterhusgrunden” skal være mulighed for at bygge 5-6 etager og 2350 m2 med den 6. etage trukket væk fra Klosterbakken.

c.      At indgangen til P-anlægget skal fastholdes som den eksisterende indkørsel, og at arealet mellem bebyggelsen og Klosterbakken nødvendigvis må respektere indkørslen.

d.      At pladsen mellem bebyggelsen og Klosterbakken ikke skal være offentligt tilgængelig.

e.      At altaner skal kunne etableres lavere end de 2,8 m over terræn, som lokalplanforslaget foreskriver.

f.       At der ikke skal sikres ”ikke nordvendt altan eller privat terrasse til alle lejligheder”.

g.      At gulv i nederste etage skal kunne hæves til 1,9 m, og ikke som nævnt kun 1,4 m over terræn.

h.      At forurenet jord kun skal udskiftes i ½ meters dybde i områder, der er berørt af byggeri, og ikke i hele lokalplanområdet (arealer ned mod åen).

i.        At der ikke kan sikres egen adgang til privat fællesareal for alle.

j.        At der på ”parkeringsgrunden” skal være mulighed for boliger i stueetagen.

k.      At ændringen af ”Kinesermuren” ved Klosterbakken ikke er en del af byggeriet.

l.        At andelen af offentlige P-pladser skal være ½-delen af 83, altså 41-42 stk. og ikke 43-44 stk.

m.    At der skal være mulighed for kontorer, ikke kun ”service” – på ”Studenterhusgrunden”.

n.      At der i området mellem bebyggelsen og ”Kinesermuren” skal være privat fællesareal og ikke kun fællesareal.

o.      At bebyggelsen vedligeholder egne bygninger og arealer – offentlige arealer vedligeholdes af kommunen. Ikke som beskrevet - af en grundejerforening.

p.      At der skal være mulighed for etablering af en dagligvareforretning i stueetagen på byggeriet på ”Studenterhusgrunden”.

q.      At bestemmelser om henholdsvis lodrette takt og vertikale træk bør udgå.

r.       At master og antenner må kunne ses fra terræn, men at man godt kan lave en bestemmelse om, at man ikke kan dem fra det nære terræn.

 

Ad 9.

Forvaltningen gør opmærksom på, at lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med Arkitektgruppen, så flere bemærkninger har været drøftet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.

 

Ad 9a.

Indsigelsen kan ikke imødekommes, jf. indsigelse nr. 1 fra Fyens Stift.

 

Ad 9b.

Indsigelsen kan ikke imødekommes, jf. indsigelse nr. 1 fra Fyens Stift.

 

Ad 9c+d.

Bebyggelsen afslutter en bygningsrække, der er trukket tilbage fra vejen og giver plads til et bredt fortov. Dette stræk bør fortsættes som offentligt tilgængeligt areal, således at pladsen foran bebyggelsen åbner op mod Eventyrhaven. Overkørsel til parkeringskælderen bør derfor ikke bryde en sammenhængende forplads til byggeriet og Eventyrhaven. Selve nedkørslen bør derfor integreres i P-kælderen.

 

Ad 9e.

Såfremt der ikke etableres boliger i stueetagen mod Klosterbakken, kan bestemmelsen godt opfyldes. Mod ”Kinesermuren” er der mulighed for privat terrasse, og mod åen er stueetagen tilpas højt oppe til, at der kan etableres altaner i stueetagen.

 

Ad 9f.

Lejligheder, der i forvejen har ringe lysforhold, bør sikres direkte adgang til det private fællesareal mellem bebyggelsen og ”Kinesermuren”. Det kan betyde, at nogle lejligheder skal etableres i 2 etager med lodret lejlighedsskel, eller terrasser skal etableres på tagfladen.

 

Ad 9g.

En næsten 2 m høj parkeringskælderfacade vil distancere byggeriet fra gaderummet. Det føles oftest ikke rart at bevæge sig langs bygninger, der reelt starter i 2 m’s højde. Der stilles generelt krav til aktive stuefacader i bymidten for at opnå en levende og tryg by.

 

Ad 9h - 9k.

Indsigelserne beror på misforståelser af lokalplanen, der ikke hindrer eller tillader de nævnte forhold, der er gjort indsigelser imod.

 

Ad 9l.

Det foreslås, at teksten ændres til 42 stk.

 

Ad 9m.

Service inkluderer kontorer.

 

Ad 9n.

På kortbilaget er området udlagt som privat fællesareal. Lokalplanen er blevet præciseret, så det også fremgår entydigt i teksten.

 

Ad 9o.

Bestemmelsen vedrørende etablering af grundejerforening sløjfes, da forvaltningen har vurderet behovet for en sådan til ikke at være til stede.

 

Ad 9p.

Det foreslås, at forbud mod etablering af en dagligvarebutik fastholdes, da varetransporten til og fra en dagligvarebutik vil skulle foregå på offentlig vej. Det vil belaste trafikafviklingen væsentligt i området og vil desuden påføre naboer uacceptable støjgener.

 

Ad 9q.

En lokalplan regulerer sædvanligvis rammer for arkitekturen i form af bestemmelser om eksempelvis vandrette og lodrette træk således, at forskellig byggerier på samme gadestrækning tilpasses hinanden.

 

Ad 9r.

Det er ikke nødvendigt for selve bebyggelsen, at der etableres master eller antenner. Bestemmelsen sigter på at undgå, at telefonselskaber lejer sig ind på tagfladen for at etablere en mast/antenne.

 

10.  Danmarks Naturfredningsforening v/Mogens Juul Agergaard, Bøgeløkken 48, Odense NV

 

Indsigelser

 

a.      Danmarks Naturfredningsforening (DN) værdsætter, at det grønne bælte langs åen søges udvidet, men mener, at udvidelsen bør være langt større, og at der er mulighed for at skabe et bredt grønt strøg fra Klosterbakken ned til åen, syd for ”Kinesermuren”.

b.      DN foreslår, at å-beskyttelseslinien kun reduceres, så den kommer til at følge grænsen for det grønne område ind mod de bebyggede områder.

c.      DN ser gerne, at flest mulige borgere og turister får glæde af dette bynære areal som rekreativt område og foreslår og mener derfor, at der kun bør bygges langs Klosterbakken, mens punkthusene nærmest åen og nærmest ”Kinesermuren” tages ud af lokalplanen. Alternativt kan bebyggelsen langs Klosterbakken gøres tættere og rykkes længere ud mod gaden med reduktion af forpladsen til følge.

d.      DN kan ikke acceptere, at den nuværende adgangsmulighed for passage mellem Klosterbakken og Å-stien syd for ”Kinesermuren” forsvinder, da der er et stort publikumspres på Eventyrhaven, og åen har en meget stor attraktionsværdi for hele byen.

e.      DN foreslår, at der bevares eller anlægges beplantning af passende slørende karakter på de grønne områder, så bebyggelsen derved fremstår mindre fremtrædende.

 

Synspunkter

 

Punkthusene er bygget sammen 2 og 2 med et mellemliggende trapperum. DN frygter, at der derved ikke opnås det lette, mere åbne byggeri.

 

DN mener, at man under ingen omstændigheder bør slække på kravene i den gældende kommuneplan med hensyn til bygningshøjder og bebyggelsesprocenter.

 

Ad 10.

Det foreslås, at indsigelserne delvist imødekommes.

 

Ad 10a.

Lokalplanen sikrer, at der etableres et markant bredere, bedre og mere trygt parkstrøg langs Odense Å mellem Eventyrhaven og Nonnebakken/Munke Mose. Såfremt det skulle gøres endnu bredere, vil transformatorerne og parkeringsanlægget helt eller delvist skulle fjernes.

 

Ad 10b.

Å-fredning omfatter det område, som DN omtaler. Å-fredningen er mere restriktiv end å-beskyttelsen. Omfanget af å-beskyttelseslinien synes derfor irrelevant.

Ad 10c.

De omtalte byggefelter er langt overvejende placeret på området, hvor parkeringskælderen i dag er beliggende. Skulle dette område gøres rekreativt, vil det kræve, at transformatorerne og parkeringsanlægget helt eller delvist skulle fjernes. En indskrænkelse af forpladsen vil visuelt indskrænke adgangen til Eventyrhaven.

 

Ad 10d.

Forvaltningen er ikke bekendt med, at publikumspresset på Eventyrhaven er af en størrelsesorden, der vil skabe problemer, såfremt den omtalte ringe brugte passage lukkes for offentlig gennemgang.

 

Ad 10e.

Bebyggelser mod Eventyrhaven står generelt utilslørede. Forvaltningen har vurderet, at kvaliteten ved en bypark som Eventyrhaven er, at den omkringliggende by træder synligt frem i kanten af parken.

 

11.  Kulturmiljøråd Fyn, Kulturarvfyn

 

Synspunkter

 

a.      Kulturmiljøråd Fyn mener ikke, at det er rimeligt at frasælge så velbeliggende kommunalt ejet byjord til bolig- og kontorbyggeri mv., inden der fra kommunalt hold er taget stilling til fremtidig reservering af arealer i bymidten til offentlige, kulturelle formål. Der henvises til planlovens § 2, stk. 2, hvor der står, at loven særligt tilsigter, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber.

b.      Kulturmiljøråd Fyn mener, at byggehøjder og indblik til Domkirken og klosterkomplekset bør overvejes nøje.

c.      Kulturmiljøråd Fyn mener, at planerne for en fremtidig af- og udvikling af Thomas B. Thriges Gade uden al tvivl vil påvirke hele trafikstrukturen i området og hermed skabe helt andre adfærdsmønstre og muligheder for brug af byens pladser og rum. Kulturmiljøråd Fyn mener, at Klosterbakken og området omkring Domkirken, der i dag tegner en god del af byens arkitektoniske og kulturhistoriske profil – sammen med de øvrige nye og genskabte pladser i bymidten bør komme til at spille en væsentlig og central rolle.

 

Ad 11a.

Arealets fremtidige anvendelse har været vurderet i kommuneplanen, hvor området siden 1997 har været udlagt til bolig- og serviceformål. Området har 1. prioritet i boligudbygningsplanen.

 

Ad 11b.

Problematikken har været behandlet i høringsperioden, jf. indsigelse nr. 1 fra Fyens Stift.

 

12.  Poul Karmdal, Langelinie 15, Odense M

 

Synspunkter

 

Poul Karmdal mener, at man lige så godt kunne udstykke Flakhaven, og kommunen burde opføre et nyt lavt parkeringsanlæg i lyse farver på ”parkeringsgrunden”. Byforeningen mener, at lokalplanen strider imod ånden i planloven, hvor der i § 1, stk. 2, står, at ”loven særligt tilsigter, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber”. Poul Karmdal mener, at pladsen skal reserveres til fremtidig offentlig bebyggelse.

 

Indsigelser

 

Poul Karmdal mener:

 

a.      At byggeriet mod åen skal begrænses til det nuværende, men i en bedre stil.

b.      At ”Kinesermuren” skal bevares i sin helhed.

c.      At Studenterhuset skal fjernes, og der skal tinglyses forbud mod anden bebyggelse end svømmehalsrelateret udvidelse på ”Studenterhusgrunden”.

 

Ad 12.

Det foreslås, at indsigelserne ikke imødekommes.

 

Ad 12a.

Arealets fremtidige anvendelse har været vurderet i kommuneplanen, hvor området siden 1997 har været udlagt til bolig- og serviceformål. Området har 1. prioritet i boligudbygningsplanen.

 

Ad 12b.

”Kinesermuren” har oprindeligt dannet et markant skel mellem offentlig park og det tidligere elværk. I 1960 blev en del af murens forløb omlagt. Den del mod Klosterbakken, som lokalplanen åbner mulighed for kan rives ned, er dog oprindelig. Men muren har i dag en anden funktion end den oprindelige. Forvaltningen har vurderet, at hensynet til en visuel stærkere forbindelse mellem Klosterbakken og Eventyrhaven vægter højere end bevarelse af det yderste stykke mur mod Klosterbakken. Muren har indtil nu ikke været beskyttet. Lokalplanen sikrer en bevaring af det resterende murværk.

 

Ad 12c.

Svømmehallen har ikke ytret ønske om at reservere grunden til svømmehalsrelateret udvidelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Kommuneplantillæg nr. 7 - Klosterbakken (Kommuneplantillæg nr. 7 Klosterbakken. Endelig.pdf)
1. Lokalplanforslag nr. 0-686 Klosterbakken/Munkemøllestræde (Lokalplan 0-686 Klosterbakken.pdf)

 

 

 

3. Budgetopfølgning pr. 1/10 2011 for de områder, der hører under Økonomiudvalget

Åbent - 2011/146221

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender budgetopfølgningen pr. 1/10 2011 for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområder. I budgetopfølgningen vurderes det, om det forventede regnskab for 2011 afviger fra det korrigerede budget pr. 1/10 2011.

 

 • Samlet set forventer Borgmesterforvaltningen et mindreforbrug på 149,2 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt med 95,2 mio. kr. på budgetområder med overførselsadgang, 27,1 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, 0,8 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering samt 26,1 mio. kr. på anlæg.

 

 • Dette betyder, at Økonomiudvalget i den overordnede sag vil fremstå med farven gul i trafiklysoversigten, idet det forventede mindreforbrug på budgetområder med overførselsadgang udgør 20,1 % af budgetrammen. Størstedelen af dette mindreforbrug vedrører dog puljen til serviceudgifter, som nulstilles i samlesagen. Fraregnes denne pulje, udgør mindreforbruget 5,7 % af budgetrammen, som dog stadig giver farven gul.

 

 • Vedrørende overholdelse af servicerammen vil Økonomiudvalget fremstå med farven grøn, da det forventes at overholde udvalgets serviceramme.

 

Status - udvikling fra vedtaget budget 2011 til Korrigeret budget 2011

 

Budgetopfølgningen bygger på alle de budgetændringer, som er godkendt siden vedtagelsen af budget 2011. Herunder afskaffelsen af drifts- og anlægsrul, ændringer i omprioriteringspuljen mv.

 

Korrigeret budget 2011 i forhold til Forventet regnskab 2011

 

Mindreforbruget udgøres hovedsageligt af 5 store poster, som også viser, hvor Økonomiudvalgets udfordringer ligger.

 

 • Mindreforbrug på anlægsområdet på 26,1 mio. kr., som skyldes forsinkede anlægsprojekter samt mindreforbrug ved afsluttede projekter.

 

 • Mindreforbrug på puljen til serviceudgifter på 68,0 mio. kr. Puljen håndteres i samlesagen.

 

 • Mindreforbrug på områderne uden overførselsadgang på 27,1 mio. kr. som vedrører efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, som først afregnes i 2012. 18,0 mio. kr. af disse overføres til Arbejdsmarkedsudvalget, mens der søges om en ekstraordinær overførsel af de resterende 9,1 mio. kr. til 2012 samtidig med, at der arbejdes på en ny budgetmodel, der skal løse denne periodiseringsudfordring i fremtiden.

 

 • Mindreforbrug på 10,0 mio. kr., som svarer til Økonomiudvalgets andel af overførselspuljen, som overføres til 2012.

 

 • Mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på IT og telefoniområdet, istandsættelse af administrationsbygninger, rådhusdrift mv., som søges konverteret til anlægsmidler.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 

a.      Budgetopfølgningen pr. 1/10 2011 fremsendes til byrådets godkendelse.

b.      driftsområder med overførselsadgang søges der om:

b1. Budgetneutral tillægsbevilling på -883.246 kr. vedrørende rest af overførsel af rengøringsopgaver til By- og Kulturudvalget.

b2.
Mindreforbrug på 9.180.527 kr. vedrørende udvalgets andel af Overførselspuljen på 10.000.000 kr. tilføres kassen i 2011. Overførselspuljen mellem 2011 og 2012 blev vedtaget ved budget 2012, hvorfor modposten for 2012 tidligere er udmøntet ved budgetvedtagelsen.

b
3. Konvertering af mindreforbrug på 10.000.719 kr. i 2011 til anlægsmidler i 2012.

c.      driftsområder uden overførselsadgang søges der om:

 

c1. Budgetneutral tillægsbevilling på -18.000.000 kr. i 2011 vedrørende regulering af beskæftigelsestilskuddet, som overføres til Arbejdsmarkedsudvalget.

c2. En ekstraordinær overførsel af 9.127.000 kr. fra 2011 til 2012 vedrørende efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet fra 2011.

d.   På projekter med ekstern finansiering søges der om:

d1. Mindreforbrug på 819.473 kr.
vedrørende udvalgets andel af Overførselspuljen på 10.000.000 kr. tilføres kassen i 2011. Overførselspuljen mellem 2011 og 2012 blev vedtaget ved budget 2012, hvorfor modposten for 2012 tidligere er udmøntet ved budgetvedtagelsen.

 

e.      anlægsområdet søges der om:

 

e1. Overførsel af mindreforbrug fra 2011 til 2012 på 21.673.926 kr.

 

e2. Konvertering af 2.307.192 kr. fra anlæg til drift i 2011 til budgetområder med overførselsadgang.


e3. Anlægsprojekterne: Renovering af Amtsgården, Renovering af Uddannelsescentret (1. etape) og Expo 2010 er afsluttet med et samlet mindreforbrug på 726.143 kr., som tilgår kassen.

 

e4. Rådighedsbevillingerne vedrørende Udbud af Odense Lufthavn på 387.000 kr. og Fortællerbrønden på 1.000.000 kr. tilbageføres til kassen i 2011, og projekterne gennemføres ikke.

 

e5. Der afsættes en rådighedsbevilling i 2012 under Økonomiudvalget på 3.000.000 kr. til medfinansiering af et projekt vedrørende opgradering af byrum og bygninger på Filosofgangen. Rådighedsbevillingen finansieres dels af de 2.113.143 kr. fra afsluttede og ikke gennemførte projekter, jf. indstillingspunkt e4 og e5, samt ved en driftsrammereduktion i 2012 under Økonomiudvalget på de resterende 886.857 kr.

 

 

Sagsfremstilling

Nedenfor gives der først en redegørelse for udviklingen fra vedtaget budget 2011 til korrigeret budget 2011. Herefter præsenteres det forventede regnskab, hvorunder afvigelserne behandles, og øvrige udfordringer beskrives.

 

1. Status - udvikling fra vedtaget budget 2011 til Korrigeret budget 2011

 

Opfølgning på driftsområder med overførselsadgang (dranst 1+2)

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

1.1 Fællesadministration

178.328

189.843

-11.515

1.2 Fællesudgifter

167.469

155.636

11.832

1.3 Byråd og valg

15.430

15.430

0

1.4 Sundhedsområdet

219

219

0

1.5 Odense Brandvæsen

33.999

33.500

500

1.6 Generelle puljer BMF

12.689

9.532

3.157

1.7 Generelle puljer Odense Kommune

52.243

70.476

-18.234

I alt

460.377

474.637

-14.260

 

Der er samlet godkendt omflytninger og tillægsbevillinger på 14,3 mio. kr. siden vedtagelsen af budget 2011. 

 

9,8 mio. kr. af disse er overført mindreforbrug fra 2010, 12,7 mio. kr. vedrører afskaffelsen af driftsrullet, og -4,7 mio. kr. er ændret periodisering af trepartsmidler.

 

Omprioriteringspuljen er i 2011 opjusteret med 35,0 mio. kr., hvoraf Økonomiudvalgets eget bidrag til puljen udgør 2,0 mio. kr.  Der er udmøntet -28,6 mio. kr. af puljen til andre udvalg. Herved resterer der 6,4 mio. kr. i puljen i 2011, som skal anvendes til afledt drift. Udmøntningen af afledt drift behandles i samlesagen.

 

Budgettet er i forbindelse med udmeldelsen af servicerammerne i februar 2011

justeret med -5,5 mio. kr. Endelig er budgettet justeret med -2,6 mio. kr. vedrørende uforbrugt afledt drift til Vandkulturhuset, som er tilgået kassen.

 

Opfølgning på driftsområder uden overførselsadgang (dranst 1+2)

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

1.2 Fællesudgifter

236.656

236.656

0

1.4 Sundhedsområdet

371.858

371.858

0

1.7 Generelle Puljer Odense Kommune

0

27.127

-27.127

I alt

608.515

635.642

-27.127

 

Budgettet er siden vedtagelsen ændret med 27,1 mio. kr. Ændringen vedrører en budgetneutral tillægsbevilling, som er flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget. Budgetposten vedrører budgetmodel for beskæftigelsestilskud 2011 og blev flyttet i forbindelse med sagen om midtvejs- og efterregulering for henholdsvis 2011 og 2010.

 

Opfølgning på projekter med ekstern finansiering

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

1.1 Fællesadministration

0

-532

532

1.2 Fællesudgifter

189

439

-250

I alt

189

-93

282

 

Budgettet til projekter med ekstern finansiering er siden vedtagelsen af budget 2011 korrigeret med 0,3 mio. kr., som vedrører overførsel af merforbrug fra 2010.

 

Opfølgning på anlægsområdet (dranst 3)

 

1.000 kr.

Vedtaget

budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

Kvalitetsfondsmidler

0

0

0

Kvarterplan

35.382

11.174

24.208

Øvrige

24.410

104.768

-80.358

I alt

59.792

115.942

-56.150

 

Anlægsbudgettet er siden vedtaget budget hævet med 56,2 mio. kr. Heraf vedrører 70,3 mio. kr. overført mindreforbrug fra 2010, fremrykket anlæg fra 2012 til 2011 vedrørende Odins Bro, Letbanen samt Trafik og Mobilitetsplanen for samlet 48,5 mio. kr. Der er tilført nye anlægsprojekter for 26,5 mio. kr., som er finansieret af mindreforbrug på driften i 2010.  Anlægsbudgettet er nedjusteret med 66,2 mio. kr., som er frigivet til andre udvalg, og 22,9 mio. kr. er i forbindelse med afskaffelsen af anlægsrullet overført fra 2011 til 2012.

 

2. Korrigeret budget 2011 i forhold til Forventet regnskab 2011

 

Samlet set forventer Borgmesterforvaltningen et mindreforbrug på 149,2 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt med 95,2 mio. kr. på budgetområder med overførselsadgang, 27,1 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 0,8 mio. kr. samt 26,1 mio. kr. på anlæg

 

Opfølgning på driftsområder med overførselsadgang (dranst 1+2)

 

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet

regnskab 2011

Afvigelse

1.1 Fællesadministration

189.843

187.620

2.223

1.2 Fællesudgifter

155.636

140.760

14.877

1.3 Byråd og valg

15.430

15.430

0

1.4 Sundhedsområdet

219

219

0

1.5 Odense Brandvæsen

33.500

33.475

25

1.6 Generelle puljer BMF

9.532

5.884

3.649

1.7 Generelle puljer Odense Kommune

70.476

-3.957

74.433

I alt

474.637

379.431

95.207

 

For budgetområderne med overførselsadgang forventes der et samlet mindreforbrug på 95,7 mio. kr. som en del af Økonomiudvalgets overførselspulje på 10,0 mio. kr. De enkelte overførsler beskrives nedenfor under de enkelte budgetområder.

 

1.1 Fællesadministration

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. før budgetneutrale omplaceringer, hvor der søges om overflytning af 0,9 mio. kr. til By- og Kulturudvalget vedrørende rengøring på Rådhuset. 

 

0,7 mio. kr. af mindreforbruget vedrører de boligstrategiske midler, som søges overført til 2012.

 

Det resterende mindreforbrug vedrører udgifter til udskiftning af servere på 2,0 mio. kr., 0,8 mio. kr. vedrører Rådhusservice, og 0,1 mio. kr. vedrører Rådhusprint. De 2,9 mio. kr. konverteres til anlægsmidler og overflyttes til 2012.

 

Herefter forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr., som søges dækket ved konvertering af anlægsmidler til driftsmidler. 0,9 mio. kr. af merforbruget vedrører éngangsomkostninger ved etableringen af Udvikling Fyn, mens den resterende del er teknisk omflytning mellem anlæg og drift vedrørende Bystrategisk Stab.

 

1.2 Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. vedrørende fællesudgifter.

 

Mindreforbruget vedrører trepartsmidler 5,7 mio. kr. samt 2,7 mio. kr. til forebyggelse af sygefravær, trivselsundersøgelser mv. og diverse HR-puljer. De 8,4 mio. kr. søges overført til 2012.

 

Dertil er der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på opgradering af telefoniløsningen og 0,4 mio. kr. til IT på arbejdsmiljøområdet, som konverteres til anlægsmidler og overflyttes til 2012.

 

Den resterende afvigelse på 3,0 mio. kr. vedrører midler til seniordage, som håndteres i samlesagen, hvor der laves en budgetneutral tillægsbevilling, hvor midlerne udmøntes til alle udvalg.

 

På budgetområderne 1.3 Byråd og Valg og 1.4 Sundhedsområdet forventes der balance.

 

1.5 Odense Brandvæsen

Der forventes et mindreforbrug på 25.000 kr., som søges overført til 2012.

 

1.6 Generelle puljer Borgmesterforvaltningen

Der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. af mindreforbruget vedrørende istandsættelse af administrationsbygninger, mens de resterende 3,1 mio. kr. skal anvendes til implementering og understøttelse af tiltagene i budget 2012.

 

De 3,6 mio. kr. konverteres til anlægsmidler og overflyttes til 2012.

 

1.7 Generelle puljer Odense Kommune

Der forventes et mindreforbrug på 74,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører puljen til serviceudgifter på 68,0 mio. kr. og puljen til afledt drift på 6,4 mio. kr. Begge puljer håndteres i samlesagen, hvorefter der forventes balance på området.

 

Puljen til serviceudgifter blev oprettet som en del af budgetforliget for budget 2011, hvor der var enighed om, at kommunens budget for 2011 skulle flugte med kommunens andel af den samlede serviceramme. Puljen vil blive nulstillet i samlesagen.

 

Opfølgning på driftsområder uden overførselsadgang (dranst 1+2)

 

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet

regnskab 2011

Afvigelse

1.2 Fællesudgifter

236.656

236.656

0

1.4 Sundhedsområdet

371.858

371.858

0

1.7 Generelle Puljer Odense Kommune

27.127

0

27.127

I alt

635.642

608.515

27.127

 

Der forventes et mindreforbrug på 27,1 mio. kr. før budgetneutrale tillægsbevillinger, hvor der overføres 18,0 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende reguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011..

 

Der søges om en ekstraordinær overførsel af de resterende 9,1 mio. kr. fra 2011 til 2012 vedrørende efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Alternativet til overførslen er, at de 9,1 mio. kr. lægges i kassen i 2011 for efterfølgende at blive tilbageført til området i 2012.

 

Der arbejdes på en ny budgetmodel for området, hvor også styringen af efterreguleringen vil indgå.

 

Udfordringer

 

Ud over den nævnte afvigelse på 27,1 mio. kr. forventes der også et merforbrug i 2011 vedrørende tjenestemandspensioner på 10,6 mio. kr. Merforbruget forventes at kunne dækkes ind via mindreforbrug på forsikringsområdet.

 

Økonomiudvalget har tidligere behandlet en sag vedrørende udgifterne til tjenestemandspensioner fra 2012 og frem, hvorved budgettet for 2012 og frem er bragt i balance.

 

Borgmesterforvaltningen vil i 2012 gennemføre en analyse af forsikringsområdet, hvorefter eventuelle budgetjusteringer medtages i budgetforslaget til budget 2013.

 

Opfølgning på projekter med ekstern finansiering

 

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet

regnskab 2011

Afvigelse

1.1 Fællesadministration

-532

-1.351

819

1.2 Fællesudgifter

439

439

0

I alt

-93

-912

819

 

På projekter med ekstern finansiering forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som overføres til 2012 som en del af Økonomiudvalgets overførselspulje på 10,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug vedrører projekter under Udvikling Odense.

 

Opfølgning på anlægsområdet (dranst 3)

 

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

Kvalitetsfondsmidler

0

0

0

Kvarterplan

11.174

14.235

-3.061

Øvrige

104.768

75.612

29.156

I alt

115.942

89.848

26.094

 

På anlægssiden forventes der et mindreforbrug på 26,1 mio. kr. 21,7 mio. kr. af disse søges overført til 2012, 2,3 mio. kr. søges omkonverteret til drift, mens de resterende 2,1 mio. kr. anvendes til et nyt anlægsprojekt i 2012.

 

Overførslen vedrører især mindreforbrug på miljøhandlingsplanen på 15,1 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr., jf. budgetforliget for 2012, skal anvendes til Tarup/Davinde. Der overføres 8,3 mio. kr. vedrørende Webstrategien til 2012. Dette modsvares af en fremtrykning af midler fra 2011 til 2012 til kvarterplanen på 4,4 mio. kr.

 

Der søges om konvertering af 2,3 mio. kr. fra anlæg til drift. Midlerne vedrører mindreforbrug på projektpuljen på 0,9 mio. kr., som skal anvendes til éngangsomkostninger i forbindelse med, at Udvikling Odense overgår til Udvikling Fyn, samt 1,4 mio. kr., som flyttes fra anlæg til drift under Bystrategisk Stab. Midlerne blev forkert placeret ved sammenlægningen af Plankontoret og CityDesign Odense til Bystrategisk Stab. Midlerne er allerede korrekt placeret fra budget 2012 og frem.

 

Der afsluttes anlæg med samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.:

 

 • Expo 2010, 1,5 mio. kr.
 • Renovering af Amtsgården, -0,6 mio. kr.
 • Renovering af Uddannelsescentret (1. etape), -0,2 mio. kr.

 

Endvidere tilbageføres rådighedsbeløbene afsat til udbud af Odense Lufthavn, 0,4 mio. kr., samt Fortællerbrønden (ny skulptur), 1,0 mio. kr., hvorved projekterne ikke gennemføres. Der er tale om bevillinger, som af flere gange er overført fra tidligere år.

 

Der afsættes en ny rådighedsbevilling i 2012 til medfinansiering af et projekt vedrørende opgradering af byrum og bygninger på Filosofgangen på 3 mio. kr.. Rådighedsbevillingen finansieres dels af mindreforbruget på afsluttede og ikke gennemførte projekter som beskrevet ovenfor på 2.113.143 kr. samt ved en driftsrammereduktion i 2012 under Økonomiudvalget på de resterende 886.857 kr. Projektet gennemføres og finansieres i samarbejde med Realdania.

 

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet forventes at udgøre 13,0 mio. kr. hvoraf Realdania har givet tilsagn om en medfinansiering på 6,5 mio. kr. By- og Kulturudvalget forventes at bidrage med 3,5 mio. kr. fra rammen til renovering af udlejningsejendomme, mens Økonomiudvalget bidrager med de resterende 3,0 mio. kr.

 

Økonomi

Sagen giver en forbedring af servicerammen i 2011 på 84,9 mio. kr. svarende til mindreforbruget på serviceudgifter fra 2011 til 2012 samt neutralisering af puljen til serviceudgifter.

 

Sagen påvirker ikke den samlede kassebeholdning, men giver alene en forskydning af udgifter fra 2011 til 2012.

 

Sagen har følgende betydning for kassebeholdningen (i 1.000 kr.):

 

1.000 kr.

2011

2012

Samlet

Overførsel af drift fra 2011 til 2012

10.000

-10.000

0

Overførsel af beskæftigelsestilskud

9.127

-9.127

0

Konvertering af drift i 2011 til anlæg i 2012

10.001

-10.001

0

Overførsel af anlæg fra 2011 til 2012

21.674

-21.674

0

I alt

50.802

-50.802

0

Sagen += forbedring -= forværring

 

Bilag

Ingen bilag.

 4. Retningslinier for økonomisk tilsyn med selvejende institutioner, fonde, foreninger mv.

Åbent - 2011/147720

 

Sagsresumé

(Sagen er også optaget på dagsordenen for byrådets møde den 9/11 2011.)

 

Ved byrådsgodkendelsen af ”Principper for Økonomistyring” den 16/6 2010 var bilaget vedrørende retningslinier for økonomiske tilsynsopgaver over for selvejende institutioner, fonde, foreninger mv. endnu ikke udarbejdet.

 

I denne sag fremlægges bilaget vedrørende retningslinier for tilsynsopgaven til byrådets godkendelse.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender retningslinier for økonomisk tilsyn med selvejende institutioner, fonde, foreninger mv., som fremgår af sagsfremstillingen og vedlægges som bilag.

 

 

 

Sagsfremstilling

Byrådet varetager i nogle tilfælde økonomiske tilsynsopgaver over for selvejende institutioner, fonde, foreninger mv. I denne sag fremlægges der retningslinier for tilsynsopgaven til byrådets godkendelse. Retningslinierne er en del af ”principper for Økonomistyring”.

 

Formålet med retningslinierne er at sikre fælles procedurer for administration af tilskud, som Odense Kommune yder til selvejende institutioner, fonde, foreninger, arrangementer og eksterne projekter og den økonomiske opfølgning af tilskuddet.

 

Udbetaling af tilskud mv., som kommunen er forpligtet af, jf. lovgivningen, er ikke omfattet af reglerne.

 

Følgende eksempler på tilskud er omfattet af reglerne:

 

·       Årlige driftstilskud til kulturinstitutioner mfl.

·       Puljen ”Støtte til kulturen”

·       Erhvervs- og aktivitetspuljen

·       Forstadspuljen

·       Frivillige sociale foreninger - § 18

 

Der er to former for tilskud:

 

Drifts- og aktivitetstilskud til institutioner, fonde, foreninger mv.

 

Drifts- og aktivitetstilskud, hvor tilskuddet er ”øremærkede aktiviteter” i Odense Kommunes budget.

 

Det bevilgende udvalg og tilskudsmodtager indgår en aftale, der indeholder følgende punkter:

 

 

Driftsaftale

 

Aktivitetsaftale

1.

Aftalens parter

1.

Aftalens parter

2.

Formål

2.

Formål

3.

Virksomhed

3.

Virksomhed

4.

Vedtægter

4.

Organisation og vedtægter

5.

Ledelse og organisation

5.

Aktivitet

6.

Hjemsted og husleje

6.

Økonomi

7.

Økonomi

7.

Budget, regnskab og revision

8.

Visioner og udviklingsmål

8.

Opsigelse og misligholdelse

9.

Aktivitetsmål

9.

Ophør af aftale

10.

Budget, regnskab og revision

 

 

11.

Opsigelse og misligholdelse

 

 

12.

Overgang til ny aftale

 

 

 

Hvis der indgås aftaler med en løbetid på 4 år eller derover, kræver det Statsforvaltningens godkendelse.

 

Der er udarbejdet aftaleskabeloner, som vil fremgå af bilag.

 

Tilskud til et arrangement eller et eksternt projekt

 

En bevilling til et arrangement eller et eksternt projekt gives normalt på grundlag af en ansøgning, der indsendes til det bevilgende udvalg i Odense Kommune inden for en af kommunen fastlagt tidsfrist.

 

Af ansøgningen bør fremgå: navn og adresse på den ansvarlige for arrangementet/projektet, samt indhold og formål med de påtænkte aktiviteter, en tidsplan for deres afholdelse mv. Endvidere skal der vedlægges et budget inkl. finansieringsplan, herunder om der er søgt eller bevilget andre tilskud til arrangementet/projektet.

 

Administrationen udarbejder på grundlag af ansøgningen samt evetuelt supplerende oplysninger en udvalgssag inkl. indstilling, der behandles i det udvalg, der har bevillingskompetencen. I visse tilfælde har udvalgene delegeret bevillingskompetencen til administrationen, fx bevilling af tilskud under en fastsat beløbsgrænse.

 

Efter udvalgsbehandlingen/afgørelsen udarbejdes der en skrivelse til ansøgeren med afgørelsen samt de vilkår, der er knyttet til bevillingen.

 

Vilkårene er udspecificeret i retningslinierne, hvor der stilles krav om, at regnskabet påtegnes af statsautoriseret eller registreret revisor, når tilskuddet er på eller over 500.000 kr.

 

Opfølgning på regnskab og ledelseserklæring

 

Retningslinierne indeholder desuden krav til administrationens opfølgning på regnskaberne, hvor der generelt ikke kræves regnskaber for tilskud på 25.000 kr. eller derunder.

 

Alle øvrige regnskaber behandles administrativt, medmindre regnskabet giver anledning til revisionsbemærkninger eller forbehold i revisionsprotokollatet for tilskud på 100.000 kr. eller derover. I disse tilfælde vil sagen blive forelagt byrådet.

 

Økonomi

Sagen har ingen betydning for kassebeholdning og serviceramme.

 

Bilag

3. Aktivitetsaftale (Aktivitetsaftale.pdf)
2. Driftsaftale (Driftsaftale.pdf)
1. Retningslinier for økonomisk tilsyn (Retningslinier for økonomisk tilsyn med selvejende institutioner.pdf)

 

 

 5. Odense Renovation A/S - takster for 2012

Åbent - 2011/146202

 

Sagsresumé

(Sagen er også optaget på dagsordenen for byrådets møde den 9/11 2011.)

 

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovation A/S om takster for affaldshåndtering for 2012. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

 

Som følge af stigninger i forbrændingspriserne på Odense Kraftvarmeværk A/S forhøjes alle takster, som indeholder udgifter til forbrænding. For husholdninger medfører takstforslaget en stigning i priserne for affaldsordninger på 3 % i forhold til 2011. For virksomheder medfører takstforslaget en stigning i prisen for dagrenovationslignende affald på 14 % i forhold til 2011. Stigningen i forbrændingspriserne er en følge af en afgørelse fra Energitilsynet om omkostningsfordeling på affaldsforbrændingsanlægget.

 

Virksomhedernes gebyr for at have adgang til alle genbrugsstationer stiger med

30 % i forhold til 2011. Stigningen skyldes, at affaldsmængderne og dermed udgifterne forventes at blive de samme, men antallet af virksomheder, som tilmelder sig og dermed betaler til ordningen, vil falde.

 

Alle andre takster for ekstra- og enkeltydelser for husholdninger og virksomheder forbliver uændrede. Deponerings- og behandlingspriser på Odense Nord Miljøcenter fastholdes i 2012 ligeledes på samme niveau som i 2011.

 

Miljøministeriet har oplyst, at der snart vil blive udstedt en ny Affaldsbekendtgørelse med nye regler om fastlæggelse af affaldsgebyrer med virkning fra den 1/1 2012. Så snart lovgrundlaget foreligger, vil der blive forelagt byrådet en sag vedrørende administrationsgebyr for erhverv.

 

Investeringsbudgettet er i 2012 på 35.265.000 kr.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takstforslaget for 2012.

 

 

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd.

 

Odense Renovation A/S har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for affaldshåndtering for 2012.

 

Nærmere specifikation af taksterne fremgår af selskabets takstblade, som er vedlagt sagen som bilag.

 

Takstforslag

 

Odense Renovation A/S har udarbejdet takstforslaget med baggrund i selskabets budget for 2012 og med det udgangspunkt at fastholde et samlet takstniveau på niveau med 2011. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

 

Som følge af en stigning i forbrændingspriserne på Odense Kraftvarmeværk A/S fra 365 kr. pr. ton til 500 kr. pr. ton, hvilket giver Odense Renovation A/S en merudgift i 2012 på ca. 9 mio. kr. i forhold til 2011, er det nødvendigt med stigninger i alle takster, som indeholder udgifter til forbrænding. Stigningen i forbrændingspriserne er en følge af en afgørelse fra Energitilsynet om omkostningsfordeling på affaldsforbrændingsanlægget.

 

Dagrenovation – private

 

For husholdninger medfører takstforslaget en stigning i priserne for affaldsordninger på 3 % i forhold til 2011. 

 

Dagrenovationslignende affald – virksomheder

 

For virksomhederne medfører takstforslaget en stigning i priserne for dagrenovationslignende affald på 14 % i forhold til 2011. Den procentvise større prisstigning for virksomhederne skyldes primært, at prisen for private husholdninger ud over dagrenovation også indeholder betaling for papir, flaskekuber og genbrugspladser mv. Stigningen i forbrændingspriserne medfører derfor en procentuel større stigning for virksomhederne end private husholdninger.

 

 

Takster for dagrenovation i 2012 for udvalgte områder

 

Forslag til takster for dagrenovation i 2012 for en standardbeholder bliver således:

 

 

Beløb i kr. ekskl. moms

Takstforslag 2012

Takster 2011

Virks.

Hushold

Virks.

Hushold

Alm. tømning hver 14. dag:

 

 

 

 

190 liter beholder

650,55

1.579,00

570,28

1.533,00

 

Vedrørende selskabets øvrige takster, herunder takster for affald til Odense Nord Miljøcenter i 2012, henvises der til selskabets takstblade, der er vedlagt sagen som bilag.

 

Administrationsgebyrer – virksomheder

 

By- og Kulturforvaltningen (Industrimiljø) vil beregne administrationsgebyret for erhverv, så snart lovgrundlaget foreligger. Miljøministeriet har i den forbindelse oplyst, at der snart vil blive udstedt en ny Affaldsbekendtgørelse med nye regler om fastlæggelse af affaldsgebyrer med virkning fra den 1/1 2012. Så snart lovgrundlaget foreligger, vil byrådet blive forelagt en sag vedrørende disse gebyrer.

 

Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

 

Virksomhederne betaler et gebyr for at have adgang til alle genbrugsstationer. I 2011 var virksomhederne automatisk med i ordningen, medmindre de søgte om og blev fritaget for at betale til ordningen. Fra og med 2012 ændres ordningen til en abonnementsordning med frivillig tilmelding. Det er Odense Renovations A/S’ forventning, at affaldsmængderne og dermed udgifterne i 2012 forventes at blive de samme som i 2011, men antallet af virksomheder, som tilmelder sig og dermed betaler til ordningen, vil falde. Som følge heraf hæves gebyret med 30 % i forhold til 2011, således at dette modsvarer det forventede fald i betalende virksomheder.

 

 

Beløb i kr. ekskl. moms

Takstforslag
2012

Takster
2011

 

Øvrige virksomheder

 

620,00

 

475,00

Håndværkere og anlægsgartnere,

0-1 ansatte

 

4.960,00

 

3.800,00

Håndværkere og anlægsgartnere,

2-10 ansatte

 

7.440,00

 

5.700,00

Håndværkere og anlægsgartnere,

Over 10 ansatte

 

9.920,00

 

7.600,00

 

Øvrige takster

 

Alle andre takster for ekstra- og enkeltydelser for husholdninger og virksomheder forbliver uændrede. Deponerings- og behandlingspriser på Odense Nord Miljøcenter fastholdes i 2012 ligeledes på samme niveau som i 2011.

 

Anlægsarbejder i 2012

 

Selskabets investeringsbudget for 2012 er fordelt på følgende måde:

 

Beløb i kr.

Budget 2012

Transportafdelingen

10.700.000

Genbrugsafdelingen

8.000.000

Odense Nord Miljøcenter

6.515.000

Administration

10.050.000

Investeringer i alt

35.265.000

 

Odense Renovation A/S finansierer investeringerne af egenkapitalen og har således ikke behov for lånoptagelse med tilhørende kommunegaranti.

 

Økonomi

Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Det er tilladt at indregne udbytte svarende til en normal forrentning af den indskudte kapital. Det fremgår af ejerstrategien for Odense Renovation A/S, at Odense Kommune hvert år modtager udbytte fra Odense Renovation A/S. Det årlige udbytte udgør normalt et beløb på ca. 2-3 mio. kr. Forslaget til takster for 2012 indebærer, at det budgetterede overskud for 2012 ikke er tilstrækkeligt stort til at dække et beløb i den størrelsesorden, hvorfor beløbet vil blive finansieret af selskabets overførte overskud fra tidligere år.

 

Bilag

1. Forslag til prisliste for 2012 (Odense Renovation - forslag til prisliste for 2012.TIF)

 

 

 

6. Forældrebetalergruppen

Åbent - 2011/102662

 

Sagsresumé

(Sagen er også optaget på dagsordenen for byrådets møde den 9/11 2011.)

 

Den 23/11 2005 blev opgaven vedrørende Odense Kommunes Pladsanvisning placeret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. I 2010 blev varetagelsen af Pladsanvisningen tilbageført til Børn- og Ungeforvaltningen, dog med undtagelse af forældrebetalergruppen, der omfatter fripladstilskud, privat pasning og mellemkommunal afregning.

 

På baggrund af erfaringerne hermed står Institutionsafdelingen og BorgerServiceCenter bag forslag om med virkning fra den 1/1 2012 at tilbageføre disse relaterede opgaver til Børn- og Ungeforvaltningen.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til henholdsvis Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender:

 1. Opgaven med administrering af fripladstilskud, privat pasning og mellemkommunal afregning overføres fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, BorgerServiceCenter til Børn- og Ungeforvaltningen, Institutionsafdelingen, med virkning fra den 1/1 2012.

 

 1. Den økonomiske ramme udgør 1.458.882 kr. og overføres fra Socialudvalget til Børn- og Ungeudvalget med budgetmæssig virkning fra 1/1 2012.

 

 

Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Christian Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Den 23/11 2005 blev opgaven vedrørende Odense Kommunes Pladsanvisning placeret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Ansvaret for kvaliteten af administrationen af opgaverne skulle fortsat ligge hos Børn- og Ungeforvaltningen, mens BorgerServiceCentret skulle udføre opgaven efter aftale med Børn- og Ungeudvalget. BorgerServiceCentrets opgave er således at administrere ordningen efter de regler og retningslinier, der er vedtaget i Børn- og Ungeudvalget.

Den 1/1 2010 blev pladsanvisningen tilbageført til Børn- og Ungeforvaltningen, dog med undtagelse af forældrebetalergruppen, der omfatter: fripladstilskud, privat pasning og mellemkommunal afregning. Imidlertid viser den daglige erfaring, at der er behov for en tættere vidensdeling mellem de to grupper, der administrerer fripladstilskud m.m. og pladsanviserne. Blandt andet deler de to grupper samme målgruppe og IT-system. Endvidere viser praksis, at der fra Børn- og Ungeforvaltningen er behov for en meget tæt opfølgning af reguleringerne på tilskudsområdet, hvorfor det er uhensigtsmæssigt, at opgaven på denne vis er delt mellem to forvaltninger.

Derfor står Institutionsafdelingen og BorgerServiceCenter bag et forslag om at tilbageføre forældrebetalergruppen til Børn- og Ungeforvaltningen med virkning fra den 1/1 2012.

Borgerrådgiverne i BorgerServiceCenter vil stadig varetage frontopgaven ved borgernes personlige og telefoniske fremmøde og i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen medvirke til, at borgerne gøres selvhjulpne ved brug af en kommende digital løsning. Der er udarbejdet ”snitfladepapir”, som beskriver arbejdsdelingen nærmere.

Organisationsændringen berører 4 ansatte, hvoraf én er ansat i et fleksjob (3,68 årsnormering), og på nuværende tidspunkt er én stilling vakant. Den fysiske placering af forældrebetalergruppen vil fortsat være i BorgerServiceCenter, men organisatorisk hører afdelingen til Børn- og Ungeforvaltningen, Institutionsafdelingen.

 

Økonomi

Der overføres 4 medarbejdere svarende til 3,68 årsnormering i forhold til lønbudget og overhead. Det årlige tilhørende budget på 1.458.882 kr. overføres fra BorgerServiceCenter til Institutionsafdelingen med virkning fra den 1/1 2012.

 

 Der er ingen påvirkning af kassebeholdningen, dog vil Socialudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets servicerammer fra 2012 blive tilrettet, jf. sagens økonomiske konsekvenser.

Bilag

Ingen bilag.

 7. Vedtagelse af Odense Kommunes sundhedspolitik "Sund Sammen"

Åbent - 2010/143161

 

Sagsresumé

(Sagen er også optaget på dagsordenen for byrådets møde den 9/11 2011.)

 

Odense Kommunes sundhedspolitik er en af de tre tværgående politikker i Odense Kommune, og politikken tager afsæt i Vision Odense, Ny virkelighed – Ny velfærd samt kommunens politikkoncept.

 

Odense Kommunes nye sundhedspolitik ”Sund Sammen” er blevet til i et samarbejde på tværs af forvaltningerne og med en politisk følgegruppe bestående af en repræsentant fra hvert parti i byrådet. 


Odense Kommune ønsker med den nye sundhedspolitik at sætte et stadig større fokus på sundhed, og visionen for sundhedspolitikken er, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.

 

Til at opfylde visionen er der formuleret seks politiske mål, som beskrives i hver sit afsnit i politikken. For hvert mål er der formuleret målsætninger på henholdsvis kort sigt, mellemlang sigt og lang sigt.

 

Endvidere er der formuleret en række værdier for sundheden i Odense, og disse værdier skal ligge til grund for alt, hvad vi gør på sundhedsområdet.

 

Endelig gives der afslutningsvis i sundhedspolitikken en kort beskrivelse af, hvilke områder vi vil forpligte os på i den strategi, der skal udmønte de politiske målsætninger, der er i politikken.

 

Byrådet vedtog på mødet den 24/8 2011 at sende sundhedspolitikken i en fire ugers offentlig borgerhøring. Ved høringens afslutning var der indkommet 16 høringssvar. Alle høringssvar samt de specifikke rettelser, der er foretaget, har været forelagt den politiske følgegruppe, og de har på baggrund af høringssvarene godkendt en ny udgave af Odense Kommunes sundhedspolitik, som nu forelægges byrådet.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet vedtager Odense Kommunes sundhedspolitik ”Sund Sammen.”

 

 

 

Sagsfremstilling

Odense Kommunes nye sundhedspolitik ”Sund sammen” er en af de tre tværgående politikker i Odense Kommune, og politikken tager afsæt i Vision Odense, Ny virkelighed – Ny velfærd samt kommunens politikkoncept.

 

Odense Kommunes nye sundhedspolitik ”Sund Sammen” er blevet til i et samarbejde på tværs af forvaltningerne og med en politisk følgegruppe bestående af en repræsentant fra hvert parti i byrådet.  

 

Sundhedspolitikken hedder ”Sund sammen,” og det gør den, fordi når vi arbejder med sundhed i Odense, så gør vi det ikke alene. Vi gør det sammen med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgernes hverdag og sundhed. Det gælder i alle sammenhænge, hvor borgerne møder kommunen, og i forhold til andre sektorer som erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, region og stat. Vi understøtter desuden initiativer, hvor borgerne er sammen om at skabe sunde rammer.

 

Odense Kommune ønsker med den nye sundhedspolitik at sætte et stadig større fokus på sundhed af flere årsager:

 

 • Borgerne har ansvar for egen sundhed – men som kommune har vi også en forpligtelse til at understøtte rammerne for en sund livsstil.

 

 • De borgere, der ikke er i stand til selv at tage ansvar for egen sundhed, skal vi samarbejde med, så de får mulighed for at klare sig bedst muligt i hverdagen.

 

 • Vi har ikke råd til at lade være med at sætte fokus på sundhed. De offentlige udgifter til sundhedsvæsenet stiger år for år. Det gælder også for kommunen.

 

Sundhedspolitikkens opbygning

 

Visionen for Odense Kommunes sundhedspolitik er, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.

 

For at opfylde visionen er der formuleret seks politiske mål, som er følgende:

·         Arbejdsstyrken skal være sundere

·         Den mentale sundhed skal styrkes

·         Større lighed i sundhed

·         En styrket indsats i forhold til kronisk sygdom

·         Byens rum skal fremme det sunde valg

·         Det nemme valg er det sunde valg

 

Hvert af ovenstående mål har et selvstændigt afsnit i politikken, hvor der er formuleret yderligere målsætninger på henholdsvis kort, mellemlang og lang sigt.

 

Endvidere er der formuleret en række værdier for sundheden i Odense. Disse værdier skal ligge til grund for alt, hvad vi gør på sundhedsområdet. Værdierne er følgende:

 

·         Vi understøtter den sunde hverdag

·         Vi samarbejder med borgerne, så de bedst muligt kan tage ansvar for eget liv

·         Vi sætter altid det hele menneske og dets omgivelser i centrum

·         Vi fokuserer på borgernes livsforløb for at sikre en sammenhæng i indsatserne

·         Vi anvender den nyeste viden og teknologi

·         Vi skal give borgerne de rette muligheder, så det bliver nemmere at træffe de valg, der styrker sundheden.

 

Endelig gives der afslutningsvis i sundhedspolitikken en kort beskrivelse af, hvilke områder vi vil forpligte os på i den strategi, der skal udmønte de politiske målsætninger, der er i politikken.

 

Høring af sundhedspolitikken

 

Byrådet vedtog på mødet den 24/8 2011 at sende sundhedspolitikken i en fire ugers offentlig borgerhøring. Ved høringens afslutning var der indkommet 16 høringssvar. Følgende samarbejdsparter har valgt at afgive et høringssvar:

 

 • Ældrerådet i Odense
 • Odense Integrationsråd
 • Rådet for Socialt Udsatte i Odense
 • Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense
 • Odense Handicapråd
 • Folkeoplysningsudvalget i Odense
 • Ergoterapeutforeningen Region Syd
 • Danske Fysioterapeuter
 • Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark
 • FOA Odense
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet
 • Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
 • Organisationen Forældre og Fødsel
 • Skolebestyrelsen ved Sct. Hans Skole
 • Skolebestyrelsen, Næsby Skole
 • Danmarks Lungeforening

 

Alle høringssvar er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt.

 

Fælles for en stor del af høringssvarene er, at der efterspørges hvorledes sundhedspolitikken kan føres ud i livet, dvs. en beskrivelse af de indsatser, der skal sikre, at ord bliver til handling.

 

Endvidere er der en lang række konkrete forslag til indsatser, således at målene i sundhedspolitikken kan virkeliggøres. Disse forslag vil blive medtaget i arbejdet med den strategi, der skal udmønte de politiske målsætninger, der er i politikken.

 

I en række af høringssvarene er der en bekymring for, hvorledes sundhedspolitikken kan føres ud i livet, hvis der ikke afsættes de fornødne ressourcer til området.

 

Desuden er der bekymringer om de store besparelser, som kommunen har varslet, og som flere af høringsparterne mener kan få betydning for arbejdsmiljøet.

 

Endelig inviterer flere af høringsparterne til et samarbejde på sundhedsområdet, og der er et udbredt ønske om at blive inddraget i forbindelse med det videre arbejde med sundhedspolitikken.

 

Alle høringssvar samt de specifikke rettelser, der er foretaget, har været forelagt den politiske følgegruppe, og de har på baggrund af høringssvarene godkendt en ny udgave af Odense Kommunes sundhedspolitik, som nu forelægges byrådet. 

 

Det videre arbejde med sundhedspolitikken

 

Det videre arbejde med sundhedspolitikken omhandler udarbejdelsen af en strategi, der skal udmønte de målsætninger, som fremgår af politikken. Strategien vil indeholde operationelle effektmål og forandringsteorier. Herefter planlægges indsatser både ved tiltag på tværs af forvaltningerne og ved tiltag i de enkelte forvaltninger. Der vil i forhold til indsatserne også være indsatser, der er målrettet specifikke målgrupper.

 

Arbejdet er blevet igangsat primo oktober 2011.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, idet udmøntningen af sundhedspolitikken skal ske ved omprioriteringer inden for de nuværende økonomiske rammer.

Bilag

1. Høringssvar i forbindelse med den offentlige borgerhøring af Odense Kommunes nye sundhedspolitik (Høringssvar ifm. Odense Kommunes sundhedspolitik.pdf)
1. Odense Kommunes sundhedspolitik "Sund Sammen" (Odense Kommunes sundhedspolitik Sund Sammen.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

9. Administrationsprogrammet

Åbent - 2011/183907

 

Sagsresumé

Ved budgetlægningen for 2011 lancerede byrådet projektprogrammet Odense – en ny virkelighed, der skal sikre en bæredygtig økonomi i Odense Kommune. En del af programmet har omhandlet det administrative område, benævnt administrationsprogrammet. Programmet har involveret ledere og medarbejdere fra alle forvaltninger og har peget på effektiviserings- og besparelsespotentiale, der var væsentligt højere end forudsat.

 

Administrationsprogrammets arbejde er afsluttet og afrapporteret til Økonomiudvalget i august 2011.

 

I budgetforliget for 2012 er der beskrevet en række initiativer på det administrative område, herunder teknisk service og forenklingen af MED-systemet, som har været en del af arbejdet i administrationsprogrammet.

 

Det indstilles, at initiativerne overdrages til kommunens normalorganisation, der sørger for i en involverende proces at realisere det skitserede besparelsespotentiale.

 

Status på implementeringen af de enkelte projekter i programmet vil blive afrapporteret til byrådet i forbindelse med de kvartalsvise byrådsorienteringer.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 

 1. Implementeringen af administrationsprogrammets projekter sker i kommunens normalorganisation.

 

 1. Status på implementeringen af administrationsprogrammets projekter sker på kvartalsvise byrådsorienteringer.

 

 

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2011 manglede Odense Kommune 720 mio. kr. i budgetperioden for at få indtægter og udgifter til at balancere. Derfor blev projektprogrammet Odense – en ny virkelighed lanceret.

 

Foruden projekter om sociale tilbud, selvbærende lokalsamfund, uddannelse og job samt udvikling og læring blev administrationsprogrammet lanceret med ønsket om at få skabt en organisering, der i højere grad sikrer, at kommunens støttefunktioner på bedst mulig vis understøtter kerneydelserne samtidig med, at opgavevaretagelsen bliver mere effektiv.

 

Administrationsprogrammet afrapporterede første fase af projektet til direktørgruppen, Økonomiudvalget og byrådet i december 2010. Programmet afleverede sin endelige afrapportering til Økonomiudvalget i august 2011. Programmet har skitseret et merpotentiale i forhold til de økonomiske krav. Dette kunne bl.a. lade sig gøre gennem et tværgående samarbejde med alle forvaltninger, hvor ledere og medarbejdere i hele kommunen har bidraget med innovative løsninger. Merpotentialet indgår i budget 2012.

 

Administrationsprogrammet er afsluttet og overdrages til kommunens normalorganisation, der varetager implementeringen. Normalorganisationen vil sørge for igangsættelse af en involverende proces, der - ligesom projektarbejdet har gjort - vil inddrage relevante ledere og medarbejdere i processen. Endvidere skal der kommunikeres åbent i forbindelse med processen for at sikre, at alle berørte medarbejdere og ledere den bedst mulige information.

 

Der vil løbende blive afrapporteret en implementeringsstatus på projekterne i forbindelse med de kvartalsvise byrådsorienteringer.

 

Projekterne i det afsluttede administrationsprogram var følgende:

 

 • Teknisk service: Samlingen af tekniske servicefunktioner i en teknisk service-enhed med undtagelse af indvendigt vedligehold, bygningsdrift og tekniske servicemedarbejdere på skole- og fritidsområdet (beskrevet i budgetforliget).

 

 • MED-system: Ændring og forenkling af MED-strukturen. Der initieres en åben og dialogbaseret proces med henblik på at modernisere MED-systemet (beskrevet i budgetforliget).

 

 • Effektivisering af lønadministration: Digitalisering og effektivisering af arbejdsgange på lønadministrationsområdet.

 

 • Servicecenter på regnskab- og bogføringsområdet: Bogførings- og regnskabsopgaver koordineres centralt og digitalt med en mere enstrenget support- og servicefunktion.

 

 • Nedlæggelse af IT-kontaktpersonrollen: Reorganisering af kontaktpersonroller på det administrative område.

 

 • Målrettet personaleadministrativ information til ledere: På baggrund af det nye ledelsesgrundlag foretages der en revitalisering af bl.a. personalehåndbogen. Ledelsesgrundlaget bygges op omkring Ny virkelighed – Ny velfærd.

 

 • Fusion mellem PMC og Servicecenteret: For at opnå det optimale samarbejde og en omkostningseffektiv drift af IT på skolerne og skabe rum til strategisk udvikling af pædagogisk IT, sker der en egentlig fusion mellem PMC drift enheden og Servicecentret, således at Servicecentret overtager ansvaret for hele driftsområdet på skolerne. Fusionen skal træde i kraft pr. 1/1 2012 med endelig ikrafttrædelse i skoleåret 2012/2013 pr. 1/8 2012.

 

 • Minimering af brugen af eksterne konsulentydelser. Der opstartes bl.a. en pilotproces med brug af interne konsulenter, hvor interne netværk i kommunen styrkes.

 

 • Borgerrådgivning: Økonomiudvalg og byråd forelægges en beslutningssag vedrørende etablering af borgerrådgiverfunktion.

 

 • Sammenhængende borgerforløb: Overgår til arbejdet med Ny virkelighed – Ny velfærd.

 

For størstedelen af projekternes vedkommende vil der ske en kontinuerlig afrapportering af projekterne i en længere periode. Visse projekter vil dog betragtes som udmøntet og afsluttet i forbindelse med det første kvartalsmøde i byrådet.

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af administrationsprogrammet er indarbejdet i budget 2012-2015.

 

Bilag

Ingen bilag.

 10. Evaluering af forsøgsordningen med et vagtværn i Odense Kommune

Åbent - 2010/043085

 

Sagsresumé

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 28/9 2011, men blev udsat med henblik på præcisering, der fremgår af medsendte bilag. Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

Et enigt Tryg By udvalg har på sit møde den 22/9 2011 anbefalet Borgmesterforvaltningens indstilling som et led i det tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende arbejde.

 

Sagen fremsendes nu til fornyet behandling.

 

Som led i kommunens forsikringsstrategi på tingsskadeområdet, herunder især sikring af kommunens institutioner mod skader som brand, indbrud/tyveri og hærværk, godkendte Økonomiudvalget på mødet den 2/6 2010, at der i en forsøgsperiode på et år blev etableret et kommunalt vagtværn til at føre et præventivt og synligt tilsyn med hovedsageligt Børn- og Ungeforvaltningens institutioner og bygninger samt til at varetage opgaven med udrykning til tyverialarmer i den periode, hvor vagtværnet arbejder.

 

Vagtværnet trådte i funktion pr. 1/12 2010, og i forbindelse med, at forsøgsperioden er ved at udløbe, er der foretaget en evaluering af projektet, der er baseret på en løbende dokumentation via døgnrapporter og logbøger.

 

Evalueringsrapporten konkluderer overordnet, at vagtværnet har haft en præventiv effekt i relation til forebyggelse af skader på kommunens ejendomme, idet udgifterne til tingskade i forbindelse med tyveri, brand, indbrud, vand- og glasskader er nedbragt betydeligt i forsøgsperioden. Hertil kommer, at responstiden på alarmer er blevet mere end halveret i forsøgsperioden, hvilket også har haft en præventiv og skadesreducerende effekt.

 

Evalueringen viser også, at vagtværnet har medvirket til at skabe tryghed både for kommunens personale og i områderne omkring skoler og institutioner, ligesom vagtværnet har bidraget til det kriminalitetsforebyggende arbejde.

 

Da evalueringsresultaterne imidlertid kun er baseret på 8 måneders funktion, er det projektgruppens anbefaling, at forsøgsperioden forlænges indtil udgangen af 2012, idet der herved skabes et større erfaringsgrundlag til brug for en vurdering af, hvorvidt vagtværnsordningen skal gøres permanent. Det foreslås endvidere, at ordningen samtidig udvides til at omfatte alle kommunens forvaltninger, således at erfaringsgrundlaget bliver så bredt og alsidigt som muligt. Forlængelse af forsøgsperioden skal også bruges til at fastlægge den fremtidige finansiering, hvori vil indgå en vurdering af, hvorvidt opgaven bør udbydes.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at forsøgsordningen med et kommunalt vagtværn til at føre et præventivt og synligt tilsyn udvides til at omfatte alle kommunens institutioner og bygninger og forlænges indtil udgangen af 2012.

 

 

Sagsfremstilling

Beslutningen om forsøgsordningens iværksættelse

 

I forlængelse af kommunens forsikringsstrategi på tingskadeområdet godkendte Økonomiudvalget på mødet den 2/6 2010, at der i en forsøgsperiode på et år blev etableret et kommunalt vagtværn til at føre et præventivt og synligt tilsyn med hovedsageligt Børn- og Ungeforvaltningens institutioner og bygninger samt til at varetage opgaven med udrykning til tyverialarmer i den periode, hvor vagtværnet er på arbejde.

 

For at sikre den størst mulige fleksibilitet i forsøgsfasen i relation til eventuelle tilpasninger og justeringer, har vagtværnet været varetaget af kommunen selv ved Odense Brandvæsen.

 

Det indgik som led i forsøgsordningen, at der ved forsøgsperiodens udløb skal foretages en evaluering af ordningen med henblik på at tage stilling til, om vagtværnet bør gøres permanent, og i givet fald hvorvidt vagtværnet skal udvides til at omfatte alle kommunens forvaltninger og institutioner/bygninger. Desuden skal der foretages en vurdering af, hvorvidt opgaven skal udbydes, således at private leverandører på markedet gives mulighed for at afgive tilbud på den permanente opgave.

 

Vagtværnet trådte i funktion pr. 1/12 2010, idet ansættelse og uddannelse af personale først kunne iværksættes, efter at Økonomiudvalget havde godkendt forsøgsordningen. Forsøgsperioden er således ved at udløbe, og i den forbindelse er der foretaget en evaluering af projektet, der er baseret på en løbende dokumentation via døgnrapporter og logbøger.

 

Evalueringen er udarbejdet af en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Odense Brandvæsen.

 

Formålet med og indholdet af forsøget

 

Formålet med forsøget har været at indhente erfaringer med henblik på:

 

 • at forebygge skader på kommunens institutioner og bygninger
 • at nedbringe udgifterne til tingsskade i forbindelse med tyveri, brand, indbrud, vand- og glasskader
 • at nedbringe responstiden på kommunens tyverialarmer
 • generelt at indhente erfaringer med en proaktiv vægterindsats.

 

Skoler og institutioner kan via ”Odensekuben” på kommunens intranet vederlagsfrit bestille vagtværnet, såfremt skolen/institutionen har haft indbrud/ hærværk, eller der er konstateret andre problemer. Fastlæggelse af, hvilke institutioner der har behov for et præventivt tilsyn, foretages på ugebasis i et tæt samarbejde mellem Borgmesterforvaltningens risikostyringskoordinator, Børn- og Ungeforvaltningen som bestiller, og Odense Brandvæsen som udfører.

 

For at opnå størst mulig effekt af det præventive tilsyn er vagtværnet i funktion alle årets dage i det tidsrum, hvor de pågældende skoler og institutioner normalt står tomme, dvs. kl. 21-06 på hverdage og kl. 19-06 i weekender og på helligdage. Vagtværnet består bemandingsmæssigt af to personer, der er på vagt samtidig, og som runderer i hver sin bil. Der gennemføres i gennemsnit tilsyn på 30 lokaliteter pr. nat, og hvert tilsyn omfatter 3-4 tilsyn på samme lokalitet fordelt over aftenen/natten.

 

Evalueringsresultater

 

Evalueringen viser, at der er sket et markant fald i udgifterne i forbindelse med tyveri, brand, indbrud, vand- og glasskader i perioden 1/1 2011 til 31/7 2011. Der har således kunnet konstateres et fald i udgifterne på mellem 70% og 90% i alle måneder, undtagen marts måned hvor et enkelt indbrud beløb sig til 100.000 kr. Det skal dog bemærkes, at evalueringen alene baserer sig på en periode af 7 måneder, hvoraf flere af månederne har været de kolde måneder, hvor der ikke antræffes så mange uvedkommende personer på kommunes områder og institutioner som i sommermånederne.
 

Evalueringen viser også, at skoler og institutioner løbende er blevet mere bevidst om vagtværnets eksistens og effekt, således at der i løbet af forsøgsperioden er sket en ændring i årsagen til bestilling af vagtværnet. I starten af forsøgsperioden var årsagen til bestilling af vagtværnet forudgående hændelser på stedet med skadesudgifter til følge. Ca. tre måneder inde i forsøgsperioden ændrede årsagen til bestilling af vagtværnet sig imidlertid, således at bestilling af vagtværnet blev foretaget allerede, når der blev observeret hændelser på stedet, der endnu ikke havde medført skadesudgifter. Vagtværnets tilstedeværelse må således antages at have haft en klar forebyggende effekt.

 

I forbindelse med hændelser, der ikke umiddelbart har kunnet løses ved vagtværnets tilstedeværelse, er der blevet etableret et samarbejde med SSP-medarbejdere i området, der herefter har taget kontakt til skole og forældre.

 

Vagtværnet har endvidere etableret et samarbejde med kommunens Tryg By Sekretatiat. Sekretariatet har i forbindelse med evaluering af vagtværnet udtalt følgende:

 

”Vagtværnet og Tryg By har haft løbende dialog, både i forhold til konkrete episoder samt for at styrke kendskabet til hinandens opgaver og muligheder for sparring og viden på tværs. Blandt andet har kontakten båret frugt på følgende områder:

 

Ved observerede problemer i Korup kunne vagtværnet videregive informationen til Tryg By, der med kontakt til SSP i området fik et samarbejde begyndt. Det var grundlaget for en hurtig indsats over for de unge/børnene, som vi ved er den afgørende forskel. SSP medarbejderen kan handle med det samme, når vagten ringer eller kontakter skolen den efterfølgende dag.

 

Vagtværnet møder og ser ting/episoder på tidspunkter af døgnet, som andre kommunale medarbejdere ikke gør. Derfor har vagtværnet en viden, som Tryg By er ved at formalisere som en del af et tryghedsindeks i Odense. Derved kan vagtværnet være med til at belyse lag af viden, som ellers ikke ville være tilgængelige.”

 

Evalueringen af forsøget viser således, at vagtværnet har medvirket til at skabe tryghed i områderne omkring skoler og institutioner, ligesom vagtværnet har bidraget til det kriminalitetsforebyggende arbejde.

 

Det kan oplyses, at evalueringen har været fremsendt til Tryg By udvalget med henblik på en udtalelse. Udvalget behandlede evalueringen på sit møde den 22/9, hvor et enigt udvalg anbefalede Borgmesterforvaltningens indstilling som et led i det tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende arbejde.

 

Alarmkørsel

 

Udrykning til tyverialarmer, som aktiveres i det tidsrum, hvor vagtværnet er på arbejde, indgår også i vagtværnets opgaver. Dette har medført en markant forbedring af responstiderne på alarmer. Inden vagtværnet blev oprettet, var responstiden fra det private firma, der foretog alarmkørslen, mellem 20-30 minutter. Efter at vagtværnet har overtaget opgaven, er responstiden blevet reduceret væsentligt til gennemsnitligt 8,51 minutter. I konkrete tilfælde, hvor vægterne har opholdt sig i nærheden af indbrudsstedet, har responstiden været nede på mellem 1-3 minutter. Ved sådanne lave responstider har vagtværnet kunnet observere gerningsmanden flygte fra stedet uden at få noget tyvegods med sig.

 

Det vurderes, at den lave responstid på alarmer og den deraf følgende større mulighed for anholdelse eller identifikation af gerningsmanden, klart har haft en præventiv og skadesreducerende effekt.

 

Odense Brandvæsen har endvidere planlagt vagtværnets kørsel således, at de to vægterkøretøjer gennemfører tilsynene i hver sin del af kommunen, hvorfor de i de fleste tilfælde har en relativ kort køretid til alarmen. Denne mulighed for planlægning udgør en del af de synergieffekter, der opstår ved, at Odense Brandvæsen løser opgaven med vagtværnet.

 

Af yderligere eksempler på omkostningsbesparende synergieffekter kan nævnes:

 

·         Odense Brandvæsens vagtcentral skal på grund af deres beredskabsopgaver altid være døgnbemandet, hvorfor overskydende personaleressourcer uden yderligere omkostninger kan bruges til at styre vagtværnet.

·         De biler, som vagtværnet benytter, kan på grund af vagtværnets arbejdstider anvendes i den daglige drift hos Odense Brandvæsen, hvilket reducerer driftsomkostningerne. Hertil kommer, at vagtværnet kan benytte de radiosystemer, som Odense Brandvæsen har installeret i bilerne.

·         Da Odense Brandvæsen varetager opgaven, kan anvendelsen af vægterne gøres meget fleksibel, dels ved at vagtværnets opgaver ikke er fastsat i en kontrakt, men kan planlægges løbende i forhold til den aktuelle efterspørgsel og behov, herunder behovet for akutkørsel, dels ved at erfaringer fra andre steder i organisationen, herunder ikke mindst Tryg By, SSP-medarbejdere, Hotspot indsats og indsats i udsatte boligområder, umiddelbart kan omsættes til konkrete indsatser til gavn for ikke mindst kommunens skadesforebyggelse.

 

Anbefaling

 

På baggrund af de resultater, som vagtværnet ifølge den foreliggende evalueringsrapport allerede har opnået, både i forhold til nedbringelse af kommunens udgifter til tingskader, ved at skabe øget tryghed for både kommunens personale og i områderne omkring skoler og institutioner samt bidraget til det kriminalitetsforebyggende arbejde, er det projektgruppens vurdering, at forsøgsordningen til fulde lever op til formålet med etableringen af vagtværnet.

 

Da evalueringsresultaterne imidlertid kun er baseret på 8 måneders funktion, er det projektgruppens anbefaling, at forsøgsperioden forlænges indtil udgangen af 2012, idet der herved skabes et større erfaringsgrundlag til brug for vurderingen af, hvorvidt vagtværnsordningen skal gøres permanent, og hvordan vagtværnet i så fald skal dimensioneres fremover.

 

En forlængelse af forsøgsperioden skal samtidig bruges til at få udarbejdet en business case med henblik på vurdering og fastlæggelse af den fremtidige finansiering, såfremt ordningen gøres permanent. Det vil indgå i denne vurdering, hvorvidt opgaven bør udbydes.

 

Som det fremgår ovenfor, har forsøgsordningen indtil nu hovedsageligt kun omfattet Børn- og Ungeforvaltningens institutioner og bygninger, da langt de fleste tingskader sker på og i kommunens skoler og dagsinstitutioner. Projektgruppen foreslår imidlertid, at ordningen udvides til at omfatte alle kommunens forvaltninger, såfremt Økonomiudvalget kan godkende, at forsøgsperioden forlænges indtil udgangen af 2012. Herved bliver erfaringsgrundlaget så bredt og alsidigt som muligt til brug for ovennævnte vurderinger.

 

Økonomi

Odense Brandvæsens udgift til driften af vagtværnet indtil udgangen af 2012 er opgjort til ca. 2,4 mio. kr., der dækker udgifter til arbejdsløn og udstyr. Denne udgift reduceres med en indtægt på ca. 300.000–400.000 kr. på årsbasis, der indbringes fra vagtværnets alarmkørsel på institutionernes tyverialarmer. Nettodriftsudgiften for vagtværnet indtil udgangen af 2012 anslås således at udgøre ca. 2,0 mio. kr.

Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen har hidtil afholdt denne driftsudgift med halvdelen til hver.

 

Såfremt det godkendes, at forsøgsperioden forlænges, vil denne delte finansiering mellem Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen fortsætte, og finansieringen afholdes inden for udvalgenes egne rammer.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det på baggrund af de foreløbige evalueringsresultater er projektgruppens klare opfattelse, at driftsudgifterne til vagtværnet til fulde vil blive indtjent via nedbringelse af skadesudgifterne. 

 

Bilag

1. Præciserende notat (Præcisering af konsekvenserne ved udvidelse af forsøgsordning med et kommunalt vagtværn til at omfatte alle kommunens instit_2011102716191700.pdf)

 

 

 

11. Tidsplan for regnskab 2011

Åbent - 2011/140688

 

Sagsresumé

Ifølge Odense Kommunes Principper for økonomistyring, afsnit 6.1, fastlægger Økonomiudvalget tidsplan og vejledning for udarbejdelse af årsregnskabet.

 

Fagudvalgene skal bidrage til årsregnskabet inden for den fastsatte tidsfrist og i den af Økonomiudvalget meddelte form.

 

Med udgangspunkt heri fremsender Borgmesterforvaltningen forslag til tidsplan for regnskab 2011.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 

 1. En tidsplan, hvor regnskab 2011 behandles i byrådet på mødet den 11/4 2012.

 2. Regnskab 2011 udarbejdes indholdsmæssigt efter samme principper som for regnskab 2010.

 

 

 

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2011 foreslås udarbejdet efter følgende detaljerede tidsplan:

 

Supplementsposteringer til og med den 15/1 2012.

 

Alle øvrige posteringer til og med den 31/1 2012.

 

Delregnskaberne behandles af fagudvalgene den 20/3 2012.

(Økonomiudvalget den 21/3 2012)

 

Det samlede årsregnskab behandles i Økonomiudvalget den 28/3 2012.

 

Det samlede årsregnskab behandles i byrådet den 11/4 2012.

 

Det samlede årsregnskab består af 2 hæfter:

 

-         Hæfte 1 indeholder det egentlige regnskab, som revisionen behandler. I dette hæfte redegøres der for det samlede regnskabsresultat. Der redegøres for regnskabsresultatet for de enkelte bevillingsområder, og det beskrives, i hvilket omfang resultaterne lever op til de opstillede mål og resultatkrav.

 

-         Hæfte 2 indeholder en række obligatoriske oversigter, fx garantiforpligtelser, personaleoversigt samt detaljerede regnskabsresultater, oplysning om meddelte tillægsbevillinger og opgørelse over overførsel mv.

 

Kommunens samlede årsregnskab for 2011 skal indeholde følgende oversigter og redegørelser:

 

Udgiftsregnskab

Regnskabsopgørelse

Finansieringsoversigt

Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger

Regnskabsoversigt

Bemærkninger til regnskabet

Anlægsregnskaber

 

Omkostningsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Omregningstabel

Pengestrømsopgørelse

Anlægsoversigt

Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser.

 

Øvrige oversigter og redegørelser

Personaleoversigt

Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand. 

 

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

12. Ny organisering i Ældre- og Handicapforvaltningen

Åbent - 2011/187098

 

Sagsresumé

På baggrund af Ny virkelighed – Ny velfærd og de udfordringer og vilkår, som vil præge kommunen fremover, har Ældre- og Handicapforvaltningen konkretiseret den strategiske ramme Ny virkelighed, Ny velfærd – ÆHF, der skal gøre Ældre- og Handicapforvaltningen i stand til at imødekomme udfordringerne.

 

Den strategiske ramme, som Ældre- og Handicapudvalget vedtog før sommerferien, bygger videre på de tanker og værdier, der ligger i Fremtidens Forvaltning og på de erfaringer, som er gjort i forbindelse med det arbejde, som Ældre- og Handicapforvaltningen har igangsat med udviklingsprojekter, fornyelsesstrategi og Odense – en ny virkelighed.

 

For at sikre, at Ældre- og Handicapforvaltningen kan nå målsætningerne beskrevet i den strategiske ramme, er det nødvendigt at ændre organisationen. Næste skridt er derfor at skabe en ny organisation, der har en ny "indretning" og tilgang til mødet med borgeren. 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen har derfor pr. 9/8 2011 igangsat en organisationsudviklingsproces. Den nye organisation, der træder i kraft pr 1/1 2012, skal medvirke til, at forvaltningen rettidigt og kvalificeret kan løfte ambitionerne og realisere strategierne beskrevet i arbejdsprogrammet til Ny virkelighed, Ny velfærd - ÆHF.

 

Den nye organisering medfører samtidig en ny ledelsesstruktur i forvaltningen, hvilket blandt andet indebærer, at stabsbetjeningen i forhold til rådmanden og den administrerende direktør ændres. Den nye organisering indeholder dermed en ændring af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 30/3 2005 om ny struktur for det fællesadministrative område, hvorfor sagen forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der med den nye organisering af Ældre- og Handicapforvaltningen sker en ændring af Økonomiudvalgets beslutning fra den 30/3 2005 om ny struktur på det fællesadministrative område.

 

 

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for at ændre organiseringen i Ældre- og Handicapforvaltningen er den vision og strategiske ramme, som Ældre- og Handicapudvalget vedtog før sommerferien. Her satte udvalget retningen for, hvordan Odense Kommune på Ældre- og Handicapområdet i årene frem skal finde nye løsninger på de udfordringer, vi, og det øvrige kommunale Danmark, står i. Udfordringer, der blandt andet handler om potentielt flere borgere, der på grund af sygdom og alder kan få behov for kommunens hjælp, pres på økonomien og udsigt til mangel på arbejdskraft.

 

Vi har valgt at imødekomme udfordringerne proaktivt. Vi vil finde de nye veje – vi vil med brugeren og borgeren i centrum være med til at skabe nye løsninger til det næste velfærdssamfund.

 

Designet af en ny organisation skal gøre forvaltningen endnu bedre i stand til at nå målene:

 

 • Vi vil understøtte borgeren i at kunne skabe et meningsfuldt liv
 • Vi vil være en organisation, der hele tiden innoverer og udvikler
 • Vi vil sørge for, at vores økonomi er medudvikler af organisationen

 

og målsætningerne på områderne rehabilitering, velfærdsteknologi, frivillighed, innovation og økonomi som medudvikler af organisationen.

 

Sammenhængende borgerforløb

 

Ældre- og Handicapforvaltningen er i dag organiseret omkring fagligheder, men skal fremover være organiseret omkring borgerens forløb, det vil sige med borgeren i centrum. Det betyder blandt andet, at der fremover vil være én fælles indgang, et Kontaktcenter, for alle henvendelser i forvaltningen, så borgeren oplever, at det er nemt og enkelt at henvende sig.

 

Rehabilitering og midlertidighed

 

Rehabilitering er og vil i endnu højere grad fremover være måden, vi møder og hjælper borgeren på. Også midlertidighed bliver et afgørende nøgleord i den nye organisation. Systematiske rehabiliteringsforløb skal nemlig gøre os i stand til at hjælpe borgeren til et hverdagsliv på egne præmisser – og uden vores hjælp. Derfor organiserer vi os nu, så vi hele tiden har fokus på borgerens rehabiliteringspotentiale i forhold til, hvor hurtigt vi kan hjælpe borgeren til at kunne genindtræde i sit civile liv.

 

Organisationsmodel

 

Ældre- og Handicapforvaltningen får altså én fælles indgang, Kontaktcentret, og forvaltningen organiseres omkring tre typer af borgerforløb: Korterevarende rehabiliteringsforløb, længerevarende rehabiliteringsforløb og vedvarende forløb med rehabiliterende tilgang.

 

Korterevarende og længerevarende rehabiliteringsforløb samles i en afdeling. De korterevarende rehabiliteringsforløb rummer fx træning som hjælp, træningsydelser og sygeplejeydelser. Mens de længerevarende rehabiliteringsforløb fx er ydelser til personer med en psykisk lidelse eller hjerneskade.

 

De vedvarende forløb med rehabiliterende tilgang organiseres i en anden afdeling og omfatter bostøttet voksenliv og dagtilbud, pleje- og omsorgsydelser og støtte i eget hjem, § 95 og 96.

 

 

Figur 1: Organisationsmodel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttefunktioner

 

Afdelingernes nuværende støttefunktioner og vidensmiljøer samles i en række tværgående enheder/videnscentre, der skal understøtte den nye organisation og facilitere realiseringen af organisationen. Enhederne er:

 

 • Forebyggelse, sundhed og frivillighed
 • Viden, Innovation og kompetence
 • Økonomi, effekt og incitament
 • Personaleadministration og opfølgning på HR strategier
 • Velfærdsteknologi og digitalisering
 • Kommunikation, politisk og ledelsesmæssig betjening

 

Ny ledelsesstruktur

 

Den nye organisation kommer til at bestå af:

 

 • Kontaktcenter (KC)
 • Korterevarende og længerevarende rehabiliteringsforløb (KF/LF)
 • Vedvarende forløb med rehabiliterende tilgang (VF)
 • En rehabiliterings/"sammenhængs"chef
 • En afdeling for økonomi og personaleadministration (Ø og P)
 • En programorganisation
 • En række videnscentre

 

Figur 2: Illustration af ledelsesstrukturen i den ny organisation

 


 

En programorganisation (inklusive et projektsekretariat)

 

Programorganisationen med et projektsekretariat har til opgave at arbejde med, hvordan forvaltningen i praksis realiserer visionerne for den nye organisation, hvilke kompetencer, der er nødvendige, og hvem der skal sidde hvor.

 

Derfor etableres der et projektsekretariat med en programchef til at sikre fremdrift i og monitorering af hele implementeringsplanen.

 

Vi indretter med andre ord en organisation, der gerne skulle sikre en større sammenhæng for den enkelte borger. Og samtidig en organisation, der gør flere borgere i stand til at klare mere selv, så vi også i fremtiden har mulighed for at tage hånd om dem, der ikke kan selv.

 

Proces

 

Processen er inddelt i en række faser, blandt andet:

 

Fase vedrørende overordnet organisationsdesign.

 

Ældre- og Handicapforvaltningens Udvidet Chefgruppe (Niveau 1, 2 og 3) tegnede i slutningen af september 2011 stregerne til en ny organisation. Efter uge 41 og frem til årsskiftet arbejdes der med design af den endelige organisation. Til det formål er der nedsat et antal arbejdsgrupper, der blandt andet skal komme med forslag til bemanding og opgaver i den nye organisation.

 

Der har gennem hele processen været - og er det fortsat - et stort fokus på dialog, involvering og åbenhed i kommunikationen både i form af løbende information på Medarbejderportalen samt orientering og dialog med relevante interessenter, herunder ledere, relevante råd, faglige organisationer og interesseorganisationer.

 

I denne fase har der været et tæt samarbejde og et aftalt involveringsforløb med Kontaktfladen.

 

Fase vedrørende design af ny organisation.

 

Fasen indeholder blandt andet afklaring af detaildesign af organisationen, dimensionering, kompetencer og bemanding. Denne fase er planlagt til november/december 2011.

 

Der vil fortsat være stor fokus på dialog og involvering. Samtidig vil der ligeledes ske en formel høring i MED-systemet.

 

Nyt navn til Ældre- og Handicapforvaltningen

 

Med en ny organisation ønsker Ældre- og Handicapforvaltningen sig også et navn, der passer bedre til den nye organisation. Derfor har alle ledere og medarbejdere via Medarbejderportalen haft mulighed for at komme med forslag til et nyt navn til forvaltningen. Herefter igangsættes proces med henblik på at finde et nyt navn til Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Økonomi

Der oprettes i forbindelse med den nye organisering, en ny niveau 2 stilling, og der nedlægges en niveau 3 stilling.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering

13. Odense Kommunes fremtidige deltagelse i forpligtende indkøbsalliancer

Åbent - 2011/132409

 

Orientering

Odense Kommunes styrker sit strategiske samarbejde på indkøbsområdet via indkøbsalliancer, som Odense Kommune deltager i. Derfor er Odense Kommune gået aktivt ind og arbejder systematisk med at påvirke indkøbsalliancerne i en mere professionel og effektiv retning. Det drejer sig om Staten og Kommunens Indkøbsservices (SKI) og det, der tidligere hed 12-by Gruppens Indkøbscentral (deltagende kommuner er: Århus, Herning, Sønderborg, Vejle, Middelfart, Fredericia, Silkeborg, Ikast-Brande, Holstebro-Lemvig, Esbjerg, Kolding, Randers, Svendborg og

Odense).

 

Flere besparelser

 

Indkøbsalliancerne skal virkeliggøre det økonomiske potentiale ved udbud, som Odense Kommune ikke kan høste alene. Dette sker ved at

 

 • skabe større volumen i de enkelte udbud – og dermed bedre priser.
 • Alliancerne skal tillige spare administrative omkostninger ved udbuddene, så der frigøres ressourcer til andre udbud og mere strategiske vigtige udbud for Odense Kommune. 

 

Besparelser koster indflydelse

 

Helt central i denne sammenhæng er, at indkøbsalliancerne medfører, at Odense Kommune må give køb på egne fagmedarbejderes indflydelse på sortiment og indhold i de udbud, der gennemføres i indkøbsalliancerne. Odense Kommune vil ikke have en repræsentant med i samtlige udbud fremadrettet, hvor vi er forpligtet til at anvende aftalerne. Dette skal stå klart for ledelse og medarbejdere i Odense Kommune. Det er ikke muligt at høste effektiviseringsgevinster og stordriftsfordele uden at miste indflydelse. Vi bliver nødt til at tilpasse os det, vi i fællesskabet kan blive enige om.

 

Men langt fra alle udbud i Odense Kommune kommer til at foregå i indkøbsalliancerne. Desuden er det ikke nyt for Odense Kommune at anvende indkøbsaftaler, som vi ikke selv har lavet. Vi anvender allerede i dag mange indkøbsaftaler, som er lavet af SKI, Staten og 12-by Gruppen.

 

De to konkrete indkøbsalliancer er blevet tættere og mere forpligtende

 

 1. Første indkøbsalliance er med Staten og Kommunes Indkøbsservices (SKI). Her deltager Odense Kommune aktivt i alle fire udbud (computere, kopi og print, møbler og forbrugsartikler), som SKI skal gennemføre på vegnende af de deltagende kommuner. Det sker som led i Økonomiaftalen 2012 imellem staten og kommunerne. Tanken er, at SKI's aftaler bliver standardiseret kraftigt (smallere sortiment) og gøres mere forpligtende for kommunerne at købe ind på. Alt sammen med det hovedformål at skabe besparelser for kommunerne.

  Odense Kommune koordinerer med Århus og København i forhold til arbejdet med SKI, for at opnå maksimal indflydelse på de kommende aftaler. Vi mangler endnu at se det første udbud blive færdiggjort. SKI er også fortsat ved at finde sine egne ben i denne nye proces efter der sidste år kom en massiv kritik af deres arbejde.

 2. Den anden indkøbsalliance er det revitaliserede indkøbsfællesskab imellem 14 jyske og fynske kommuner (det tidligere 12-by Gruppens Indkøbscentral – nyt navn er under udarbejdelse). Indkøbsfællesskabet forventer Odense Kommune sig meget mere af. Indkøbsfællesskabet har eksisteret siden 2005, Odense har været medlem fra begyndelsen og indkøbsfællesskabet er Danmarks største (1,4 mio. indbyggere). I den nye og revitaliserede udgave bliver det langt mere forpligtende, effektivt og professionelt at deltage. Der forventes at skulle gennemføres ca. 25 udbud om året i hele fællesskabet. Odense deltager sammen med fire andre kommuner i den centrale kreds af direktører og indkøbschefer, som har skabt fremdrift i dette arbejde. Odenses økonomi- og organisationsdirektør sidder som formand for den midlertidige bestyrelse.

  Der investeres i et sekretariat, der placeres i Odense. Sekretariatet (en medarbejder) skal fastholde udviklingen og de nye rammer, som skabes via nye vedtægter, en ny samarbejdsaftale imellem de 14 kommuner, ny indkøbsstrategi og en ny udbudsplan. Det nye revitaliserede indkøbsfællesskab stiler imod en stiftende generalforsamling ultimo januar 2012.

  Grundlaget for Odense Kommunes deltagelse i dette indkøbsfællesskab vil blive politisk behandlet, før en eventuel tiltrædelse er mulig i forbindelse med den stiftende generalforsamling.

 

Baggrund

 

Odense Kommune har i længere tid arbejdet strategisk med udbuds- og indkøbsområdet både internt og eksternt. Internt arbejder vi i dag med strategiske indkøb, ISO-certificerede udbudsprocesser, øget systematisk opfølgning og overvågning, bedre mulighed for e-handel mv. for at skabe et økonomisk råderum via indkøbsområdet. Dette er også del af budgetforliget 2012. Påvirkningen af disse to indkøbsalliancer er dermed en udløber af den interne strategiske proces.   

 

Landspolitisk tendens

 

Desuden er der en landspolitisk tendens, hvor indkøb er i spil til at blive en centraliseret opgave i tråd med Udbetaling Danmark, som overtager udbetalingsopgaver fra kommunerne på områderne folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelse. Her mister kommunerne indflydelse på opgaven. Hvis vi ønsker at bevare beslutningskompetencerne i kommunerne, er det nødvendigt at skabe et bedre og mere professionelt samarbejde på indkøbs- og udbudsområdet for at fjerne baggrunden for en eventuel centralisering. 

 

Økonomiske omkostninger

 

At indgå i forpligtende indkøbsalliancer har nogle direkte økonomiske omkostninger. Disse forventes dog helt sikkert at blive opvejet af de fordele, Odense Kommune får ved at deltage.  

 

 1. Omkostningerne til Statens og Kommunernes Indkøbsservice afregnes direkte af SKI hos leverandøren – typisk 1-2 %, som leverandøren må forventes at regne ind i prisen. SKI har dog i sine nye ”forpligtende indkøbsaftaler” besluttet at lave klare regnskaber for hvert enkelt udbud, så der ikke opkræves for meget hos leverandørerne og dermed kommunerne.

 

 1. De konkrete økonomiske omkostninger for Odense Kommune til det revitaliserede indkøbsfællesskab er omkring 500.000 kr. for 2011 og 2012 (med de nuværende 14 kommuner, som alle har afgivet midlertidigt tilsagn om deltagelse). 

 

Bilag

Ingen bilag.

 

14. Endelig afregning af feriepengeforpligtelse mellem FynBus og Tide Bus, herunder Odense Kommune

Åbent - 2011/123139

 

Orientering

Odense Kommune har i september 2011 lavet den endelige restafregning med FynBus og Tide Bus for feriepengeforpligtigelsen for de medarbejdere, som blev overdraget til Tide Bus i forbindelse med, at Tide Bus i 2008 vandt udbuddet af bybuskørslen i Odense Kommune.

 

Odense Kommune har betalt 470.047 kr. Dette skal ses i forhold til, at Tide Bus tidligere har fremsendt et krav på 1,4 mio. kr. til FynBus, som så af FynBus er videresendt til Odense Kommune.

 

På baggrund af manglende dokumentation for det fremsendte krav indgik parterne en aftale om at lade KPMG foretage en gennemgang af beregningerne og de bagvedliggende regler. På baggrund af KPMG’s rapport er der indgået et kompromis om, at sagen lukkes med en endelig restafregning på 470.047 kr. Altså 0,9 mio. kr. mindre end det tidligere fremsendte krav.

Baggrund

FynBus blev dannet ved kommunalreformen i 2007 og overtog i den forbindelse Odense Bybusser. I december 2007 blev bybuskørslen i Odense Kommune udbudt med virkning fra juli 2008. Tide Bus vandt dette udbud og overtog i den forbindelse 230 medarbejdere fra FynBus.

 

Der blev i forbindelse med overdragelse af medarbejderne ikke truffet aftale om feriepengeforpligtelsen. I udbudsmaterialet fremgik det, at der efterfølgende skulle udarbejdes en refusionsopgørelse.

 

Denne opgørelse blev ikke udarbejdet umiddelbart efter overtagelsen. Den første opgørelse blev fremsendt i januar 2009, Odense Kommune betalte et a contobeløb til Tide Bus, og først med denne sag i september 2011 var den endelige afregning på plads.

 

Tide Bus og FynBus er primære aftaleparter i forbindelse med udbuddet af buskørslen i Odense, men Odense Kommune er som medejer af FynBus finansielt forpligtet over for Tide Bus samtidig med, at Odense Kommune over for FynBus er forpligtet til at afholde alle omkostninger ved driften af bybuskørslen i Odense Kommune, herunder også den historiske feriepengeforpligtelse.

 

Der har i forbindelse med overdragelsen af medarbejdere til Tide Bus været flere forløb med efterreguleringer, og med den endelige opgørelse af feriepengeforpligtelsen anses overdragelsen for at været fuldt afsluttet.

 

Feriepengeforpligtelsen er afregnet via kommunens balancekonto og påvirker derfor ikke driftsudgifter eller serviceudgifterne, men alene kommunens likviditet og egenkapital.

 

Bilag

Ingen bilag.

 15. Referat fra møde i Udvalget for Boligområder og Tryg By den 22/9 2011

Åbent - 2011/085639

 

Orientering

Referat fra mødet den 22/9 2011 i Udvalget for Boligområder og Tryg By medsendes dagsordenen til udvalgets medlemmer.

 

Bilag

1. Referat (Referat_220911_PDF_2011110112182200.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl