Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 19. juni 2012

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 19-06-2012 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Bjørnemosevej 205-209 – overtagelse af ejendom ved fusion

Åbent - 2012/012799

 

Sagsresumé

Den selvejende institution BOFYN-Bjørnemosen har henvendt sig til Odense Kommune med ønske om at overdrage institutionens ejendom – Bjørnemosevej 205-209 - til Odense Kommune.

 

Bebyggelsen omfatter 27 almene plejeboliger. Boligerne anvendes som bosted for voksne med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Ældre- og Handicapforvaltningen anviser lejere.

I tilknytning til boligerne er opført et serviceareal, som ejes af Odense Kommune.

 

Ejendomsoverdragelsen gennemføres rent praktisk som en fusion mellem Odense Kommune og BOFYN-Bjørnemosen, hvor Odense Kommune overtager alle institutions aktiver og forpligtelser.

 

Fusionen vil ikke påvirke kommunens økonomi, da almene boliger drives efter princippet om balanceleje, hvor lejen fastsættes efter de udgifter, der er forbundet med driften.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at ejendommen overtages og indgår i kommunens portefølje af almene boliger med anvisningsret for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, efter aftale med Ældre- og Handicapforvaltningen, til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender, at Odense Kommune fusionerer med Den selvejende institution BOFYN-Bjørnemosen med virkning fra 1/1 2013, og dermed overtager ejendommen Bjørnemosevej 205-209.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

BOFYN-Bjørnemosen blev etableret af Fyns Amt 1999, og byggeriet stod færdigt i 2000. Institutionen blev oprettet i samarbejde med Boligfonden BOFYN, der gennem mange år fungerede som fast samarbejdspartner for Fyns Amt. Fonden har ligeledes stået for administrationen af institutionen frem til nu.

 

Siden nedlæggelsen af Fyns Amt har By- og Kulturforvaltningen ført tilsyn med BOFYN-Bjørnemosen i overensstemmelse med reglerne for almene boliger.

 

Boligfonden BOFYN ønsker på sigt at afvikle sine aktiviteter, og har derfor henvendt sig til Odense Kommune med ønske om, at BOFYN Bjørnemosen overtages af kommunen.

 

Da Odense Kommune ejer det tilhørende serviceareal og anviser lejere, anbefaler By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, at Odense Kommune overtager ejendommen ved fusion med den selvejende institution BOFYN-Bjørnemosen.

 

Odense Kommune overtager alle institutionens aktiver og passiver. De væsentligste af disse specificeres således (alle tal er opgjort pr. 31/12 2011).

 

Aktiver:

Ejendomsværdi (seneste offentlige vurdering):     20.300.000 kr.

Likvide midler (opsparing):                                 2.436.000 kr.

 

Passiver:

Realkreditgæld*:                                             12.356.000 kr.

Grundkapitalindskud (Odense Kommune):              2.738.000 kr.

Beboerindskud:                                                   388.000 kr.

 

*Odense Kommune står som garant for den del af gælden, som ved opførelsen havde pantsikkerhed udover 60 % af ejendomsværdien. Garantiforpligtigelsen udgør 2.800.000 kr.

 

Overtagelsen får dog ikke konsekvenser for kommunens økonomi, da ejendommen fortsat skal drives som en selvstændig økonomisk enhed, der økonomisk hviler i sig selv. Institutionen har årlige udgifter på ca. 1.700.000 kr. og tilsvarende indtægter.

 

Institutionen har ingen ansatte, der overføres derfor ikke personale til Odense Kommune i forbindelse med fusionen.

 

Økonomi

Fusionen medfører en årlig driftsudgift på budgetområde 2.2. på ca. 1.700.000 kr. Udgiften modsvares af en tilsvarende merindtægt på samme budgetområde.

Fusionen påvirker ikke kommunens serviceramme eller kassebeholdning.

 

Bilag

1. Kortbilag (Bjørnemosevej 205-209.pdf)

 

 

 2. Omdannelse af Frederiksgade, Brogade, Frue Kirkestræde og Hans Mules Gade

Åbent - 2010/109042

 

SagsresumE

Strækningen Hans Mules Gade, Frue Kirkestræde, Brogade og Frederiksgade skal ombygges for at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere. Projektet igangsættes nu, fordi der i dag er et stort behov for at sikre forholdene for de bløde trafikanter. For at skabe plads til disse forbedringer fjernes der 12 parkeringspladser langs kantstene.

 

Som kompensation etableres 8 nye parkeringspladser på Tværgade, der lukkes ved Frederiksgade. Det vurderes ikke, at lukningen vil have en stor indvirkning på trafikken i området.

 

Der er tidligere bevilget 5.455.000 kr. til omdannelsen af Frederiksgade. Dertil kommer et tilskud på 2.000.000 kr. fra Trafikstyrelsens pulje til bedre busfremkommelighed.

 

I ovenstående bevillinger er strækningen på Hans Mules Gade ikke medtaget, da den ikke var en del af det oprindelige projekt. Derfor søges om frigivelse af yderligere 3.700.000 kr. til gennemførelsen af hele strækningen i en arbejdsgang for at spare omkostninger.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.    Det beskrevne projekt igangsættes. Herunder, at:

-      Tværgade lukkes ved Frederiksgade.

-      Der etableres fællesstier for cyklister og fodgængere på hele strækningen.

-      Der fjernes 12 parkeringspladser langs Frederiksgade og Hans Mules Gade, og der etableres 8 nye parkeringspladser på Tværgade.

b.    Der frigives en anlægsbevilling ”Trafik- og mobilitetsplanen”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik på 3.700.000 kr. i 2012.

c.    Anlægsbevillingen finansieres af budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplanen”.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Strækningen Hans Mules Gade, Frue Kirkestræde, Brogade og Frederiksgade er i dag utryg for cyklister og fodgængere. Det skyldes blandt andet, at gaderne er smalle, der er kun cykelsti på få dele af strækningen samt smalle fortove.

 

Derfor anbefaler By- og Kulturforvaltningen at forbedre forholdene for de bløde trafikanter på Hans Mules Gade, Frue Kirkestræde, Brogade og Frederiksgade.

 

På den lange bane er det planen, jf. Trafik- og mobilitetsplanen, at busserne flyttes til Frederiksgade, når det ikke længere er muligt at køre på Thomas B. Thriges Gade.

 

Renoveringen

Forholdene for cyklister og fodgængerne forbedres ved at etablere større fællesstier. Det kræver, at der fjernes 12 eksisterende parkeringspladser (6 på Hans Mules Gade og 6 på Frederiksgade). Frederiksgade består primært af etageejendomme, som benytter parkeringspladserne i området.

 

By- og Kulturforvaltningen har været i dialog med Albani bryggerierne, som ønsker Tværgade lukket for gennemkørende trafik ud mod Frederiksgade for at fredeliggøre gaden. I dag er Tværgade ikke særlig trafikeret, og det vurderes ikke at have store konsekvenser i form af omvejskørsel at lukke gaden. Samtidig betyder en lukning af Tværgade, at der kan etableres 8 nye parkeringspladser, så den samlede reduktion på grund af projektets gennemførelse reelt er 4 parkeringspladser.

 

Projektets forventede udformning frem til busomlægningen kan ses på vedlagte bilag.

 

Flytning af busser til Frederiksgade

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår det er nødvendigt at flytte busserne fra Thomas B. Thriges Gade til Frederiksgade.

 

Det forventes, at der i første omgang kommer til at køre ca. 700 busser i døgnet på Frederiksgade. På sigt vil antallet dog halveres i forbindelse med ibrugtagen af letbanen.

 

Udvalget vil blive forelagt en sag, der belyser løsningen med busser, inden omlægningen påbegyndes.

 

Økonomi

Der er tidligere bevilget 5.455.000 kr. til projektet. Dertil kommer et tilskud på 2.000.000 kr. fra Trafikstyrelsen.

 

I ovenstående bevillinger er strækningen på Hans Mules Gade ikke medtaget, da den ikke var en del af det oprindelige projekt. Derfor søges en yderligere frigivelse på 3.700.000 kr. til gennemførelsen af det samlede projekt.

 

Beløb i 1.000 kr.

2012

Budget:

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplanen

 

Ansøgning:

Busgader, herunder Hans Mules Gade

 

5.700

 

 

 

3.700

Restrådighedsbeløb på rammen

2.000

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

 

Bilag

1. Oversigtsplan (Oversigtsplan, Frederiksgade etc..pdf)

 

 

 

3. Anlægsmidler til velfærdsteknologi og nøglebokse i Ældre- og Handicapforvaltningen

Åbent - 2012/126156

 

Sagsresumé

I Budget 2012 er der afsat anlægsmidler til ”Velfærdsteknologi” og ”Nøglebokse”.

 

Under hovedoverskriften ”Velfærdsteknologi” ønsker Ældre- og Handicapforvaltningen at udføre projekter vedrørende:

 • ”Teknologi på baggrund af behovsafklaring”
 • ”Rehabilitering”
 • ”Teletolkning, telefoni, videokonference, info- og planlægningstavler”

 

”Teknologi på baggrund af behovsafklaring”

Odense Kommunes strategi for velfærdsteknologi understreger at fremtidige projekter skal tage afsæt i kommunens egne identificerede behov. Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at afprøve og implementere teknologier, som understøtter indsatsområderne struktur i hverdagen, rengøring, forflytning og medicinhåndtering.

 

”Rehabilitering”

Mobilitet, fysiske kompetencer og rehabilitering er en vigtig del af visionen for den fremtidige kommunale service og i den forbindelse er brugen af teknologi tænkt ind i forskellige træningsaktiviteter. Det drejer sig om virtuelle træningsportaler, intelligente senge og anden teknologi, som understøtter rehabilitering.

 

”Teletolkning, telefoni, videokonference, info- og planlægningstavler”

Både eksisterende og nye samarbejder internt i Ny Ældre- og Handicapforvaltning og eksternt fordrer nye arbejdsgange. Teletolkning, telefoni og videokonference er moden teknologi, som er let tilgængeligt at implementere, og Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at anvende anlægsmidler i 2012 til udbredelse af disse arbejdsredskaber. Derudover ønsker man at afprøve og implementere nye info- og planlægningstavler i forhold til borgere og medarbejdere.

 

”Nøglebokse”

I forbindelse med budgetforliget for 2012 fik Ældre- og Handicapforvaltningen bevilget midler til anskaffelse af elektroniske låse hos de borgere, der ikke selv er i stand til at åbne døren for ældreplejens personale.

Elektroniske låse/nøgler er et væsentligt mere sikkert system, som skal erstatte de zonenøgler/nøglebokse, som anvendes i dag.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender, at anlægsmidlerne afsat i budget 2012 til ”Velfærdsteknologi” på 5.000.000 kr. samt ”Nøglebokse” på 2.800.000 kr. frigives, og anvendes som beskrevet.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

I Budget 2012 er der afsat anlægsmidler til ”Velfærdsteknologi” og Nøglebokse”.

 

Under hovedoverskriften ”Velfærdsteknologi” ønsker Ældre- og Handicapforvaltningen at udføre projekter vedrørende:

 • ”Teknologi på baggrund af behovsafklaring”
 • ”Rehabilitering”
 • ”Teletolkning, telefoni, videokonference, info- og planlægningstavler”

 

Teknologi på baggrund af behovsafklaring på tværs i Ældre- og Handicapforvaltningens driftsorganisation:

Odense Kommunes strategi for velfærdsteknologi understreger, at fremtidige projekter skal tage afsæt i kommunens egne identificerede behov. Således gennemførte Ældre- og Handicapforvaltningen som den første forvaltning en gennemgribende behovsafklaring af alle driftsenheder. Dette resulterede i en omfattende liste, hvoraf fire fokusområder blev prioriteret: Struktur i hverdagen, rengøring, forflytning og medicinhåndtering.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at afprøve og implementere teknologier, som understøtter indsatsområderne struktur i hverdagen, rengøring, forflytning og medicinhåndtering.

 

Rehabilitering:

Mobilitet, fysiske kompetencer og rehabilitering er en vigtig del af visionen for den fremtidige kommunale service. Derfor er vi i stigende grad begyndt at tænke brugen af teknologi ind i forskellige træningsaktiviteter. Det drejer sig både om virtuelle træningsportaler, intelligente senge og anden teknologi, som understøtter rehabilitering.

 

Teletolkning, teletelefoni, videokonference, info- og planlægningstavler:

Både eksisterende og nye samarbejder internt i Ny Ældre- og Handicapforvaltningen og eksternt i nye kontekster med fx OUH, FAM (Fælles Akut Modtagelse) fordrer nye arbejdsgange. Odense Kommune og Region Syddanmark er førende på den nationale scene i forhold til teletolkning og videokonference. Teknologien er kendt og delvis implementeret i Odense Kommune.

Der er positive erfaringer med teletolkning og videokonference i Odense Kommune. Der er ca. 7000 tolkninger årligt i Odense Kommune. Tal fra 2010 viser følgende fordeling: Ældre- og Handicapforvaltningen: 408, Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen: 3874 og Børn- og Ungeforvaltningen: 2905. Teletolkning er udbredt i Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen og bør udbredes til øvrige forvaltninger, herunder Ældre- og Handicapforvaltningen.

Der foreligger endvidere en offentliggjort Medicinsk teknologi Vurdering fra foråret 2012 omkring videokonference. Indsatsen indgår i It-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011-2012 (It-strategiens bilag 3) og MedCom8 projektperioden 2012-13 (It-strategiens bilag 4). Flere medarbejdere og ledere i Ældre- og Handicapforvaltningen viser en stigende interesse for Skype, videokonference osv.

 

Vi ønsker, at borgerne/pårørende mv. i langt højere grad end i dag bliver aktive medspillere. Skærmløsninger, iPads mv. kan imødekomme denne udvikling. Tilsvarende kan den interne planlægning i kommunen effektiviseres ved at anvende fælles planlægningstavler med oplysninger fra eksisterende løsninger.

Teletolkning, teletelefoni og videokonference er moden teknologi, som er lettilgængelig at implementere, som endnu ikke er fuldt udbredt, og som vi derfor endnu ikke har opnået den fulde effekt af.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at anvende anlægsmidler i 2012 til udbredelse af teletolkning, teletelefoni og videokonference, samt til afprøvning og implementering af skærme i forhold til borgere og medarbejdere.

 

Elektronisk nøgle- og låsesystem

I forbindelse med budgetforliget for 2012 fik Ældre og Handicapforvaltningen bevilget midler til anskaffelse af elektroniske låse hos de borgere, der ikke selv er i stand til at åbne døren for ældreplejens personale. Dette gælder både de daglige besøg og ved nødkald. Ældre- og Handicapforvaltningen har i dag adgang til ca. 3000 hjem, og adgangen til disse hjem foregår enten med zonenøgler eller nøglebokse. Zonenøglerne passer til dørene hos flere hundrede borgere, og med adgang til så mange hjem kan det ikke undgås, at en nøgle en gang i mellem bliver væk. I disse tilfælde omkodes låse eller de udskiftes i det område zonenøglen dækker, hvilket ikke alene medfører en større økonomisk omkostning, det øger også utrygheden hos borgerne, og i mange situationer må der sættes vagthold ind i områderne. Der medgår endvidere en del administrationstid til forvaltning af nøglerne.

 

Elektroniske låse/nøgler er et væsentlig mere sikkert system, hvor medarbejdernes smartphone/PDA anvendes til åbning af låsen. "Nøgler" tildeles elektronisk, og låsen aktiveres direkte ved medarbejderens ankomst til døren. Der anvendes i dag så høje sikkerhedskrav, at elektroniske nøgler ikke kan misbruges. De mekaniske dele kan sættes på borgerens dør, og kan påsættes uden at efterlade mærker. Der er således ikke udgifter til reetablering efterfølgende, som vi kender det fra nøglebokse. Låsen skiftes ikke og borgeren og pårørende kan fortsat anvende deres egne nøgler. De elektroniske låseenheder kan flyttes fra dør til dør, og de kræver ikke tilslutning til strømnettet. Der kan tildeles elektroniske nøgler akut til fx Falck, læge m.v. En fysisk nøgle kan være borte et stykke tid inden det opdages, hvis PDA'er bliver tabt, opdages det med det samme, og sikkerhedssystemet kan enten automatisk lukke ned for de elektroniske nøgler eller manuelt "afkodes", afhængig af systemtype. Det er således et langt mere sikkert system end det nuværende, og det er et noget lettere system at håndtere, både for personalet i hverdagen og administrativt. Der skal ikke fremover byttes nøgler ved skift af vagtlag og lignende, og man skal ikke fare rundt efter nøgler, når en medarbejder har glemt at tage zonenøglen op af lommen ved arbejdsophør.

 

Borgmesterforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen samarbejder p.t. om udarbejdelse af udbudsmateriale, der udbydes som et delområde af Mekanisk Sikring. Det forventes at udbudsmaterialet udsendes primo juli, og at aftale med leverandør kan starte 1/10 2012.

 

Økonomi

Anlægsmidlerne afsat i budget 2012 til ”Velfærdsteknologi” på 5.000.000 kr. samt ”Nøglebokse” på 2.800.000 kr. forslås anvendt således:

 

Projektnavn

Budget 2012 i kr.

Teknologi på baggrund af behovsafklaring

500.000

Rehabilitering

1.500.000

Teletolkning, teletelefoni, videokonference, info- og planlægningstavler

3.000.000

Elektronisk nøgle- og låsesystem

2.800.000

I alt

7.800.000

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


4. Fastholdelse af planstatus som friareal ved Windelsvej

Åbent - 2011/035370

 

Sagsresumé

Fyns Stillads Co A/S har via rådgiver ansøgt om et mindre område vest for Windelsvej, mod Marienlystcenteret, til boligområde. Området er udlagt som friareal i Kommuneplanen.

 

På By-og Kulturudvalgets møde den 25/5 2010 blev det besluttet at igangsætte udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området vest for Windelsvej, hvis risikoanalyser for Air Liquide Danmark A/S og Vattenfall A/S/Fynsværket viser, at der ikke er nogen risiko for kommende beboere.

 

Risikovurderingerne konkluderer, at risikoen for boliger her er acceptabel. Imidlertid viser det sig, at arealet er belastet af støj fra H.J. Hansen Genindvindingsindustri A/S, Fynsværket og Odense Kommunale Motorklub.

 

Rådgiver har præsenteret et projekt med 15-19 1-plans række- eller kædehuse, som ligger på den sydligste tredjedel af friarealet. Langs de nord/sydgående skel foreslås placeret 2,5 meter høje støjskærme, som beplantes med efeu. Mod nord placeres en 4 meter høj støjvold, som danner overgang til den nordligste del af friarealet, hvor der er planlagt skovrejsning.

 

Ønsket om at etablere ca. 15 boliger på det eksisterende friareal skal vejes op mod følgende interesser:

 • Der er risiko for, at bebyggelsen vil påvirke Fynsværkets og H.J. Hansen Genindvindingsindustri A/S’ s aktiviteter.
 • Det kan forventes, at Odense Kommunale Motorklub skal begrænse sine aktiviteter.
 • Det vil medføre en 4 meter høj støjvold ind mod et fremtidigt rekreativt område samt støjskærme med en højde på 2,5 meter mod øst og vest.
 • Det vil betyde, at ny bebyggelse vil blive afskåret fra de landskabelige kvaliteter, der er i området.

 

Forvaltningen vurderer på baggrund af det fremsendte materiale, at det ikke kan anbefales at ændre området til boligformål ved udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag, da de nødvendige støjafskærmninger vil forhindre en naturlig sammenhæng med de omkringliggende grønne friarealer.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at området fastholdes med sin nuværende planstatus som friareal, og at der ikke udarbejdes kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for boliger på arealet.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Risikovurdering

Der er foretaget risikovurderinger af 3 virksomheder på havnen, Air Liquide Danmark A/S, Fynsværket og Primagaz Danmark A/S. Vurdering af virksomhederne konkluderer, at risikoen for boliger her er acceptabel.

 

Risikovirksomheder er virksomheder, der fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer.

 

Støjundersøgelser

Forvaltningen har igangsat de støjundersøgelser, der er nødvendige for at kunne gennemføre lokalplan og kommuneplantillæg for området.  

 

Forvaltningen har bedt bygherre undersøge en række industrivirksomheder på havnen, hvis støjkonsekvenser formodes at kunne belaste området. Bygherres rådgiver har foretaget undersøgelserne og konkluderer, at der alene forventes problemer med støj fra H.J. Hansen Genindvindingsindustri A/S og eventuelt Fynsværket (se kortbilag 3 for resultater af støjberegninger).

 

Odense Kommune er miljømyndighed for Odense Kommunale Motorbane og har selv forestået støjundersøgelse af denne. Lokalplanområdet er stort set dækket af støjkonsekvensområde fra Odense Kommunale Motorbane.

 

Fynsværket

Fynsværket har tidligere haft mindre overskridelser af de vejledende støjgrænser om natten. Fynsværket er i gang med at gennemgå deres miljøgodkendelse og vil formodes at nedbringe støjen fra flere støjkilder. Støjen må antages at blive lavere, men det vides ikke på nuværende tidspunkt hvor lav.

 

Fynsværket og H.J. Hansen Genindvindingsindustri A/S har skriftligt den 1/7 2010 meddelt, at de er betænkelige ved planlægning af boliger på areal øst for Windelsvej, af frygt for at boligerne med tiden kan pålægge virksomhederne skærpede støjkrav.

 

H.J. Hansen Genindvindingsindustri A/S

H.J. Hansen Genindvindingsindustri A/S har, ud over fællesbrevet i samarbejde med Fynsværket, indsendt et brev til udvalgsmedlemmerne den 10/4 2012.

 

Bygherres rådgiver har måttet skønne sig til virksomhedens støjbidrag. Rådgiver har taget udgangspunkt i, at H.J. Hansen Genindvindingsindustri A/S overholder støjkrav ved boligerne på Bastholmvænget og Sprogøvej. På baggrund af dette er rådgiver kommet frem til, at der i området kan ligge boliger i 1 etage under forudsætning af, at der etableres en vold mod nord med en højde på 4 meter og 2 nord/sydgående skærme langs hele boligbebyggelsen med en højde på 2,5 meter.

Volde og skærme vil kunne undgås, hvis der blev etableret støjdæmpende foranstaltninger på selve virksomheden.

 

Odense Kommunale Motorklub

Odense Kommunale Motorklub overholder den nuværende miljøgodkendelses støjgrænser i det eksisterende boligområde syd for lokalplanområdet. Det påtænkte lokalplanområde vil dog være belastet med op til 10 dB højere støjniveau end den vejledende grænseværdi.

Motorklubbens miljøgodkendelse er udløbet. Det er muligt at revidere støjgrænserne, da de vejledende støjgrænser er blevet skærpet, siden sidste miljøgodkendelse til motorklubben blev meddelt.

 

Bygherres rådgiver har beregnet, at såfremt motorklubben overholder den vejledende støjgrænse ved eksisterende boliger mod syd, kan støjgrænsen i lokalplanområdet overholdes ved hjælp af den ovenfor nævnte støjafskærmning.

 

Odense Kommunale Motorklub er en attraktiv og velfungerende klub, der udnytter sine kørselsmuligheder fuldt ud.

 

Trafikstøj

Trafikstøjen fra Odins Bro og Windelsvej er undersøgt. Trafikstøjen er ikke et problem for eventuelle kommende boliger.

De nye støjvolde langs Odins Bro samt vejens samlede anlæg, har indgået i alle ovenfor nævnte støjberegninger.

 

Sammenfattende vurdering

Samlet set vurderes det, at hensynet til boliger, der ikke i sig selv er attraktive, ikke retfærdiggør de gener, en sådan bebyggelse vil påføre de omgivende virksomheder og de øvrige interesser i området.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Kort for undersøgelse af boliger ved Windelsvej (Kortbilag til dagsordenspunkt Windelsvej boliger.pdf)

 

 

 5. Forudgående høring. Forslag til kommuneplantillæg nr. 35. Skovbegravelsesplads i del af friareal i Kohaveskoven  

Åbent - 2012/046482

 

Sagsresumé

Folketinget vedtog i 2008 en ændring i ’Lov om begravelse og ligbrænding’. Ændringen indeholder blandt andet muligheden for at anlægge skovbegravelses-pladser uden kapel. Der er etableret skovbegravelsesplads i Nordjylland, men hidtil ingen på Fyn.

 

Odense Kommune har en stærk tradition for at give borgerne den bedste mulighed for at blive begravet i overensstemmelse med individuel overbevisning. På de kommunale kirkegårde i Odense imødekommes mange forskellige religiøse trosretninger, også ønsker der er uafhængige af kirker og religion. Assistenskirkegården har fx netop åbnet et særligt afsnit for fostre, den såkaldte Børnefællesplæne. Det er også på Assistenskirkegården, man finder det eneste sted i Danmark, som har en begravelsesplads for Asa- og Vanetrosamfundet, ligesom Risingskirkegård rummer en stor muslimsk gravplads.

 

Forvaltningen foreslår at placere en skovbegravelsesplads til urnenedsættelse i Kohaveskoven. Skovbegravelsespladsen skal omfatte et areal på ca. 1 ha og foreslås placeret i gåafstand fra parkeringspladsen ved kommunens ejendom Landkildevej 60. Se kortbilag 1.

På stedet vil der blive skiltet for urnegravpladsen, og der foreslås en let markering af det samlede område. Området skal henligge som skov i sammenhæng med den omkringliggende skov, Kohaveskoven. Der må ikke hegnes og gravstederne må ikke markeres.

 

Forvaltningen er i gang med at indhente bemærkninger og kommentarer til en Drifts- og Udviklingsplan for Kohaveskoven. Der har været afholdt skovvandring for interesserede. I den forbindelse er planerne om eventuel skovbegravelsesplads også blevet drøftet.

 

Arealet ligger i byzone og ejes af Odense Kommune.

 

Ved ændring af kommuneplanens rammer skal sagen ifølge planloven i mindst 2 ugers forudgående høring via annoncering på kommunens hjemmeside, så borgere og myndigheder har mulighed for at komme med bemærkninger.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 til for skovbegravelsesplads i del af friareal i Kohaveskoven sendes i forudgående høring i henhold til planloven.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Kortbilag: Skovbegravelsesplads i Kohaveskoven (Kortbilag 1.pdf)

 

 

 6. Kalørvej 164, ansøgning om dispensation til opførelse af bolig indenfor skovbygge- og åbeskyttelseslinjen

Åbent - 2012/119521

 

Sagsresumé

Sagen vedrører en ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 og 17 til opførelse af en bolig på 291 m2 som erstatning for en tidligere, der er nedrevet. Derudover ansøges om terrænregulering i relation til byggeriet. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte, da der er tale om byggeri på et tidligere bebygget areal, samt at der er tale om en terrænregulering, der kommer til at fremtræde naturligt i landskabet, og vil indgå som en del af det kommende haveanlæg.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 og 17 til:

 

 1. Opførelse af en bolig på 291 m2 som erstatning for en tidligere.

 

 1. En terrænregulering herunder etablering af et jorddige med en højde på 1,5 meter på den nordlige og østlige side af huset. Dette vil efterfølgende skulle endelig godkendes af By- og Kulturforvaltningen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning om byggeri af et enfamiliehus på 291 m2. Boligen erstatter en tidligere landbrugsejendom på matriklen med et samlet areal på ca. 450 m2. Ansøger ønsker at rykke boligen længere mod syd. Efterfølgende har ansøger også ansøgt om at foretage en terrænregulering mod vest samt at etablere et jorddige på 1,50 meter, der efterfølgende beplantes på den østlige og nordlige side af boligen.

 

Formålet med beskyttelsen

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre åerne som værdifulde land-skabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

 

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselement, at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet, samt at beskytte skovene mod blæst.

 

Besigtigelse af arealet

By- og Kulturforvaltningen har besigtiget arealet af flere omgange og kunne ved første besigtigelse konstatere, at der var foretaget en terrænregulering i strid med åbeskyttelseslinjen.

 

I den efterfølgende ansøgning om terrænregulering har ansøger revurderet behovet.

 

I stedet vil terrænet mod vest reguleres, så det kommer til at fremstå med et naturligt fald og i terræn med det nærliggende græsareal. I forhold til det ønskede jorddige vil denne få en højde på ca. 1,5 meter.

 

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at den bolig, der ønskes opført som erstatning for den nuværende, ikke resulterer i nogen væsentlig forringelse af indsynet til skoven og Ryds Å og hermed oplevelsen af skoven og åen som landskabselement. Herunder indgår, at der er tale om et allerede bebygget areal, der ønskes anvendt, samt at det bebyggede areal ikke vil blive forøget.

 

Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte terrænregulering vil kunne komme til at fremstå naturligt. Ligeledes er det forvaltningens vurdering, at et jorddige på 1,5 meter omkring det kommende haveanlæg kan betragtes som et naturligt haveelement, da denne samtidig følger de eksisterende levende hegn og diger ved ejendommen.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer på denne baggrund, at der kan gives dispensation til det ansøgte. Dog bør der stilles vilkår om, at den endelige terrænregulering skal endelig godkendes af forvaltningen. 

Økonomi

Det ansøgte får ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Flyfoto - placering af ny bolig (Bilag flyfoto med omtrenlig placering af ny bolig.pdf)
2. Plantegninger ny bolig (bilag plantegninger bolig kalørvej.pdf)
3. Ansøgning og beskrivelse terrænregulering (Bilag terrænregulering.pdf)

 

 

 7. Gundersøvej 40 - miljøgodkendelse af husdyrbrug

Åbent - 2010/134205

 

Sagsresumé

Jørgen Nielsen ønsker at udvide sin produktion af malkekvæg på Gundersøvej 40 i Blommenslyst. By- og Kulturforvaltningen har vurderet sagen efter husdyrlovgivningen. For at leve op til den er der fastsat en række vilkår, som skal sikre, at der tages hensyn til naboer, naturområder og øvrige omgivelser.

 

Forvaltningen har tidligere meddelt godkendelse til samme udvidelse. Afgørelsen blev påklaget af en nabo, som føler sig generet af transport til og fra husdyrbruget.  Miljøklagenævnet hjemviste sagen til fornyet behandling, men havde ingen bemærkninger til forvaltningens vurdering af transporterne.

 

Forvaltningen vurderer, at husdyrbruget kan udvides uden væsentlig påvirkning af naturområder, omkringboende, grundvand samt Odense Fjord.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der med en række vilkår meddeles godkendelse til udvidelse af malkekvægproduktionen på Gundersøvej 40, 5491 Blommenslyst.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Poul William Falck deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

 

Sagsfremstilling

Jørgen Nielsen ønsker at udvide husdyrproduktionen på Gundersøvej 40, Blommenslyst. Dyreholdet og ejendommens arealer skal derfor have miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 12. Dyreholdet ønskes udvidet fra 337 malkekøer til 500 malkekøer. Desuden er der nogle småkalve og kvier. Dyreholdet vil i alt blive udvidet fra 464 dyreenheder (DE) til 715 DE (en malkeko svarer til ca. 1,3 DE).

 

Husdyrbruget ligger ca. 2 km nordvest for Blommenslyst. Der er ca. 300 m til nærmeste nabo og ca. 1,8 km til byzone. For at få plads til de ekstra køer, skal den nuværende kostald forlænges mod nord.

 

Baggrund

By- og Kulturforvaltningen har tidligere meddelt godkendelse til den samme udvidelse af dyreholdet. Sagen blev behandlet af udvalget den 2/6 2009. Afgørelsen blev påklaget af en nabo, som føler sig generet af tung trafik til og fra ejendommen. Desuden klagede Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling over afgørelsen. Klagerne blev behandlet i Miljøklagenævnet, som den 22/12 2010 hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen – dog ikke på grund af selve klagepunkterne. Begrundelsen var, at forvaltningen skulle bruge en ny vejledning, som Miljøstyrelsen først udsendte i juni 2010.

 

Siden den første godkendelse blev meddelt i 2009, er der kommet en lang række udmeldinger og præciseringer fra både Miljøstyrelsen og Miljøklagenævnet. Derfor har forvaltningen i praksis behandlet sagen forfra. Samtidig har ansøger ønsket nogle ændringer af staldbyggeri og staldteknologi i forhold til den godkendelse, der blev meddelt i juni 2009. Desuden er der sket ændringer i ejendommens arealer.

 

Jørgen Nielsen ejer og forpagter i alt ca. 371 ha landbrugsjord. Disse arealer skal også indgå i godkendelsen. Det meste af husdyrgødningen fra dyreholdet på Gundersøvej 40 og fra en anden ejendom, som Jørgen Nielsen ejer, vil blive bragt ud på disse arealer. Resten af gødningen afsættes til godkendte arealer på en anden ejendom og eventuelt til et biogasanlæg.

 

Husdyrlovens krav

I husdyrlovgivningen er fastsat en lang række krav og kriterier. De skal sikre hensynet til omgivelserne – herunder naboer og natur - når et husdyrbrug udvides. Nedenfor er nævnt nogle væsentlige punkter, der er af betydning i denne sag.

 

Teknologi og kvælstoffordampning

Der er krav om brug af teknologi for at begrænse udledningen af blandt andet kvælstof til omgivelserne. I denne sag er valgt teknologier og tiltag, så kvælstof-fordampningen ikke øges, trods de ekstra køer. Der sker derfor ikke øget belastning af naturområder.

 

Udvaskning af næringsstoffer

Udvaskningen af kvælstof og fosfor til sårbare vandområder (Odense Fjord) skal begrænses. Beregninger viser, at udvaskningen af næringsstoffer fra arealerne ikke vil påvirke Odense Fjord mere end før udvidelsen. Der vil heller ikke ske øget påvirkning af grundvandet.

 

Lugt

Naboer må ikke belastes uacceptabelt med lugt fra stalde. Denne ejendom ligger så langt fra naboer, byzone m.m., at der ikke er problemer med lugt.

 

Transport

I forbindelse med miljøgodkendelser skal kommunen også vurdere eventuelle gener fra transporter til og fra husdyrbruget. Der kan dog primært stilles vilkår om fx at bruge en bestemt indkørsel til ejendommen. Færdsel på offentlig vej hører under færdselsloven og reguleres af politiet. Der har været fokus på transport i denne sag, da enkelte naboer føler sig generet af transporter til og fra ejendommen. Der er kun én vej ind til ejendommen, og den går lige forbi en nabo. Der er derfor fastsat vilkår om, hvornår transport må ske til og fra ejendommen.

 

Det er især transporter med husdyrgødning, der vil stige i antal – fra ca. 470 til ca. 685 transporter om året. De vil især forekomme fra marts til juni, når størstedelen af husdyrgødningen køres ud på markerne. Desuden vil antallet af øvrige transporter (mælk, foder og dyr) stige med ca. 2 om ugen, jævnt fordelt over året.

 

Da Miljøklagenævnet behandlede klagen over kommunens første afgørelse, tog nævnet ikke stilling til alle klagepunkter. De nævnte dog, at de ikke fandt ”grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af og vilkår om transport”. Vilkårene fra 2009 videreføres derfor i den nye miljøgodkendelse. Desuden vil ansøger bruge en markvej til transporter om aftenen. Denne markvej går ikke forbi naboens hus. Samlet set vurderer forvaltningen, at der er gjort tilstrækkeligt til at begrænse påvirkningen af naboer fra trafik.

 

Offentlighed og høring

I husdyrloven er der krav om offentlighed i forbindelse med kommunens behandling af husdyrsager.

For husdyrbrug af denne størrelse skal ansøgningen for-annonceres. Det skete den 27/4 2011 med 3 ugers frist til at komme med bemærkninger. Der kom ingen kommentarer.

 

Et udkast til miljøgodkendelse har været i lovpligtig høring i 6 uger fra den 20/4 til den 1/6 2012. I forbindelse med høringen har to naboer spurgt til de trafikale forhold og kommunens vilkår, men har ikke indsendt bemærkninger. Ansøger Jørgen Nielsens konsulent har oplyst, at de ikke har bemærkninger til høringsudkastet. Desuden har to ejere af arealer, som Jørgen Nielsen forpagter, oplyst at de ikke har bemærkninger.

 

Samlet vurdering

Det er forvaltningens samlede vurdering, at husdyrbruget kan udvides som ansøgt uden at påvirke omgivelserne uhensigtsmæssigt.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Kort: Gundersøvej 40 og omgivelser (Gundersøvej_40_husdyrbrug.pdf)

 

 

 

8. Vinterudeservering

Åbent - 2011/003459

 

Sagsresumé

Udeservering i vintermånederne (november til marts) blev evalueret og fremlagt på udvalgsmødet den 23/4 2012.

 

Efter evalueringen er der blevet sammenfattet et regelsæt, der har været sendt i høring til alle restauratører med en gældende udeserveringstilladelse, brancheorganisationerne samt kommunens interne interessenter. Høringen har desuden været fremlagt på Odense Kommunes høringsportal. De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændring af de foreslåede regler.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget tillader udeservering i vintermånederne (november til marts), og godkender reglerne herfor.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen med den bemærkning, at ordningen evalueres efter et år og præsenteres for udvalget.

 

Sagsfremstilling

Evalueringen af vinterudeservering, der blev fremlagt på udvalgsmødet den 23/4 2012 viste, at stemningen for at fortsætte ordningen var overvejende positiv, både blandt de restauratører, der har gjort brug af ordningen i vintersæsonen, og af kommunens interessenter, herunder blandt andet Politiet, Brandvæsenet og Fødevarestyrelsen. Derfor indstilles der nu til, at ordningen gøres permanent, således at det fremover er tilladt at have udeservering i vintermånederne (november til marts).

 

Efter evalueringen er der blevet sammenfattet et regelsæt, der er sendt i høring til alle restauratører med en gældende udeserveringstilladelse, brancheorganisationerne samt kommunens interne interessenter. Høringen har desuden været fremlagt på Odense Kommunes høringsportal.

 

Vinterudeserveringsreglerne

 

Nedenstående regler er et tillæg til de gældende regler for udeservering. De eksisterende regler vil derfor også være gældende i vintermånederne (november til marts), dog med nedenstående tilføjelser.

 

Særligt gældende for udeservering i vintermånederne (november til marts):

 • Det er tilladt at benytte sig af udeservering i vintermånederne, hvis man har en gyldig tilladelse til udeservering.
 • Det er gratis at have udeservering i vintermånederne, hvis man har en gyldig tilladelse til udeservering.
 • Der må kun sættes møbler ud i det omfang, de benyttes.
 • Når møblerne ikke er i brug, skal de fjernes helt fra arealet. Det er ikke tilladt at opmagasinere møbler langs facaden.
 • Udeservering må ikke være til hinder for udførelse af den renholdelse og vinterbekæmpelse, som varetages af Odense Kommune. Såfremt renholdelsen og vinterbekæmpelsen ikke kan gennemføres som følge af restauratørens uretmæssige opmagasinering af møbler, er restauratøren ansvarlig for de eventuelle skader, der måtte opstå på tredjemand som følge heraf.
 • Restauratøren er desuden ansvarlig for at renholde og vinterbekæmpe inden for eget udeserveringsområde, mens det er i brug. Ansvar for skader på tredjemand, som følge af manglende renholdelse og vinterbekæmpelse påhviler restauratøren.

 

I høringsperioden er der kommet to bemærkninger, én fra en restauratør og én fra en brancheorganisation. De har følgende bemærkninger:

 

 • Utilfredshed med at møbler skal fjernes helt fra arealet, da der ikke er mulighed for at køre møblerne i depot.

I løbet af vinteren kan der være lange perioder, hvor udeservering ikke er mulig på grund af dårligt vejr eller meget sne. Det vil få byen til at se lukket ud, hvis møbler mv. står opstillet foran facaderne, eller er efterladt under snedynger på de offentlige pladser. Desuden er det Odense Kommunes ansvar at vinterbekæmpe, når udeserveringsarealet ikke er i brug. Hvis der sker en ulykke som følge af manglende vinterbekæmpelse, kan det medføre et erstatningskrav mod kommunen.

 • Ønske om at oktober måned bliver en del af vinterudeserveringssæsonen.

Oktober måned er en del af sommerudeserveringen, men er sammen med april klassificeret som lavsæson, der er afgiftsfri. Det vil være en forringelse af vilkårene for udeservering i oktober måned, hvis den skal være en del af vinterudeserveringen, hvorfor oktober fastholdes som en del af sommersæsonen.

 • Bemærkninger til sommerudeserveringsordningen, herunder betaling i sommermånederne, samt at de første 80 cm skal være afgiftsfri.

Bemærkningerne relaterer sig til sommerudeserveringen. Denne evalueres senere i år, og i den forbindelse foretages en høring blandt brugere og andre interessenter.

 

Gågaderegulativet revideres i efteråret 2012, og her indarbejdes reglerne for både sommer- og vinterudeservering.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Forsøgsordning, Ryan's of Odense

Åbent - 2012/118313

 

Sagsresumé

Ryan’s of Odense har rettet henvendelse til By- og Kulturforvaltningen med ønske om at få lov til at etablere gulvbelægning og skærmvægge i bøsningsrør i belægningerne i en del af sit udeserveringsområde.

 

Ryan’s ansøgning har været i høring, blandt andet hos brandvæsenet, der ikke kunne godkende Ryan’s første forslag til afskærmning, men kan godkende det nu foreliggende.

 

Ønsket er begrundet i, at belægningen langs facaden ved Ryan’s er ujævn, sådan at det er ubehageligt for kunderne at sidde der. Ryan’s ønsker også at give kunderne et sted at ryge, da der serveres mad indenfor.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at en udendørs indretning af vejarealet, som foreslået af Ryan’s, med gældende regler for udeservering kun vil kunne iværksættes som en særlig forsøgsordning.

 

Henvendelsen fra Ryan’s of Odense har medvirket til, at forvaltningen anbefaler, at der etableres en forsøgsordning, hvor op til 2 andre restauratører kan være med i forsøget.

 

Forsøgsperioden kan være med til at afdække følgende politiske dilemmaer:

 • Vi vil gerne have en aktiv bymidte med masser af liv.
 • Der er utilfredshed med vind og belægninger på udeserveringsarealerne flere steder i byen.
 • Hvis forsøget efter udløbet af forsøgsperioden gøres permanent, indebærer det, at andre restauratører vil kunne bede om at få tilsvarende muligheder for indretning af vejarealet foran deres virksomheder til rygerum, udendørs barer mv.- eventuelt med henvisning til, at belægningen på vejarealet foran deres ejendom er i dårlig stand eller at udeserveringsarealet er beliggende et sted med meget vind. Dette vil også gælde pladser som Gråbrødre Plads, Sortebrødre Torv og Flakhaven.
 • Indretning af vejarealet som foreslået kan indebære dårligere tilgængelighed og fremkommelighed.
 • Vil et indhegnet område blive oplevet som en integreret del af byrummet?
 • Æstetik: Alt materiel i udeserveringsområdet skal fjernes hver aften (politiets krav), og én mand skal uden brug af værktøj kunne fjerne det (brandvæsenets krav). Derfor må der blive tale om lette konstruktioner, som ikke nødvendigvis vil harmonere med facaden eller med bymidten.
 • Afgiften for udeservering er lav, hvis der sammenlignes med leje af lokaler til drift af restaurationen.
 • Hvis forsøget skal danne grundlag for en beslutning bør op til 2 restaurationer yderligere deltage.
 • Hvem skal forsøget omfatte?

 

Iværksættelse af et tidsbegrænset forsøg med maksimalt 3 restauratører kan give et billede af, om det på bestemte vilkår skal være en mulighed for alle. Det foreslås derfor, at yderligere 2 virksomheder efter forudgående annoncering får samme forsøgsmulighed som Ryan’s i en afgrænset periode, såfremt tiltagene kan godkendes, herunder opnå godkendelse af politi og brandvæsen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der iværksættes forsøg med gulvbelægning og skærme i bøsningsrør på Ryan’s, som forsøgsordning i 3 år med en midtvejsevaluering, samt at op til 2 andre virksomheder kan være med i forsøget.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

10. IFLA Konference i Helsinki, august 2012

Åbent - 2012/130592

 

Sagsresumé

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) afholder sin årlige internationale bibliotekskonference i Helsinki i august 2012.

 

IFLA-konferencen er årets største internationale bibliotekskonference, der trækker flere tusinde fagfolk og politikere fra hele verden.

 

Temaet i år er ”Libraries now! – inspiring.. surprising… empowering” med 5 undertemaer:

 1. Open access and digital resources
 2. Policy, strategy and advocacy
 3. Users driving access and services
 4. Tools and techniques
 5. Ideas, innovations, anticipating the new

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender politisk deltagelse i konferencen.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen. Rådmand Steen Møller og udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen udpeges til at deltage.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Udgifter til deltagelse i konferencen er beregnet til ca. 10.000 pr. person.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse


11. Drøftelse af ny Miljøpolitik

Åbent - 2011/151047

 

Sagsresumé

Det er besluttet at kommunens tre tværgående politikker: Sundhedspolitikken, Erhvervs- og Vækstpolitikken samt Miljøpolitikken skal revideres inden for hver byrådsperiode. 

 

Miljøpolitikken fra 2008 er derfor under revision med henblik på, at en ny Miljøpolitik kan vedtages af byrådet til september.

 

Der er udpeget en politisk følgegruppe for projektet med deltagelse af Alex Ahrendtsen, Per Berga Rasmussen, Poul William Falck, Jesper Kinch-Jensen, Jeanette Sandberg Sørensen og Lars Christian Lilleholt.

 

Tidligere udkast til en ny Miljøpolitik er drøftet af Økonomiudvalget den 28/3 2012 og 16/5 2012.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at By- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børn- og Ungeudvalget drøfter udkast til en revideret Miljøpolitik, samt drøfter hvilke større konkrete tiltag, som er undervejs, hvor Miljøpolitikken skal "sætte aftryk".

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

 

Sagsfremstilling

Processen

Miljøpolitikken, som blev vedtaget af byrådet i 2008, er p.t. under revision med henblik på vedtagelse af en ny politik til september. Miljøpolitikken skal sætte den politiske ramme og retning, og indenfor denne inviterer til, at vi skaber bæredygtige og innovative løsninger ved fælles indsatser mellem kommunen, borgere, frivillige, foreninger, organisationer og erhvervslivet via samarbejde, netværk og dialog – derfor titlen ”Bæredygtige Sammen”.

 

Der har i processen været stort fokus på at involvere andre aktører aktivt i selve skriveprocessen. Det blev besluttet, at Miljøpolitikken skulle have en utraditionel høringsproces, hvor vi inviterede aktører ind tidligt i processen, så de selv kunne være med til at udforme indholdet. Det foregik på Skriveværksteder i februar, hvor også den politiske følgegruppe deltog. De inviterede aktører, som ikke havde mulighed for at deltage fik efterfølgende mulighed for at give skriftlige bemærkninger. (Vedlagt bilag 1 med aktører, der har bidraget i denne del af processen). 

 

De mange input er brugt i selve Miljøpolitikken og vil også blive brugt i det efterfølgende strategiarbejde, når den skal udmøntes mere handlingsorienteret. 

 

Forslag til ny Miljøpolitik

Der foreligger nu et forslag til en revideret Miljøpolitik, som efter sidste drøftelse i Økonomiudvalget den 16/5 2012 er blevet gennemskrevet og layoutet (vedlagt som bilag 2).

 

Forslaget til Miljøpolitikken indeholder følgende vision for en bæredygtig udvikling i Odense:

 

”I Odense skaber vi bæredygtig udvikling sammen gennem Miljøpolitik, der kobler både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske dimension”.

 

Samt seks miljøpolitiske mål, som skal opfylde visionen:

 

 • Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar

 

 • Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer

 

 • Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense

 

 • Odense er en ambitiøs klimakommune

 

 • Trafiksystemet i Odense er sammenhængende med fokus på bæredygtige transportformer

 

 • Børn & Unge i Odense er parate til at overtage ansvaret for et bæredygtigt Odense

 

I Miljøpolitikken beskrives de politiske mål, og der sættes en ramme for, hvordan, der kan arbejdes med at føre Miljøpolitikken ud i livet sammen med øvrige aktører i Odense.

I drøftelsen af Miljøpolitikken den 16/5 2012 i Økonomiudvalget havde den politiske følgegruppe taget forbehold for, at ambitionsniveauet i afsnit om klimavenlige og økologiske fødevarer skulle afstemmes i forhold til resultat af et kortlægningsarbejde, hvor potentialet for en driftsneutral omlægning til økologi i Odense afdækkes. Drøftelsen i Økonomiudvalget resulterede i nogle tekstændringer, således at der nu i selve forslaget til Miljøpolitikken er taget højde for dette.

 

Høring

Ud over den tidlige inddragelse i skriveprocessen, som ovenfor beskrevet, er der fra den 1/5 til den 15/5 2012 gennemført en Borgerpanelsundersøgelse Den omhandlede borgernes holdning til de mest borgerrelaterede mål i politikken. Samtidig skulle den give en pejling på, i hvor høj grad borgerne allerede medvirker til at understøtte målene samt, hvad der skal til, hvis de selv skal gøre mere. En kort opsummering af undersøgelsen er vist i tabellen nedenfor. Hele undersøgelsesrapporten er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er vedlagt som bilag 3.

 

De seks miljøpolitiske mål

Andel af adspurgte, som finder det nævnte målområde indenfor det overordnede miljøpolitiske mål særdeles vigtigt

Andel af adspurgte, som i særlig grad allerede understøtter målet

Andel af adspurgte som er særdeles enige i, at det overordnede miljøpolitiske mål er vigtigt for en bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar

Medansvar og samarbejde

65 %

 

32 %

68 %

Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer

Klimavenlig mad Økologisk mad

Fair Trade:

39 %

32 %

30 %

31 %

29 %

15 %

49 %   

Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense

Pesticider

Rekreative tilbud

86 %

72 %

 

51 %

-

50 %

Odense er en ambitiøs klimakommune

Vedvarende energi

Energibesparelser

Klimatilpasning             

75 %

 

75 %

78 %

21 %

 

29 %

42 %

45 %

Trafiksystemet i Odense er sammenhængende med fokus på bæredygtige transportformer

Kollektiv trafik

Miljøvenlige biler

Cyklisternes by

67 %

42 %

75 %

-

-

49 %

68 %

Børn & Unge i Odense er parate til at overtage ansvaret for et bæredygtigt Odense

Børn og unges viden og adfærd

71 %

30 %

61 %

 

Fra den 23/5 til den 5/6 2012 har udkast til Miljøpolitikken ligget til høring på kommunens hjemmeside. Indkomne høringssvar er tilgængelige på kommunens hjemmeside og er vedlagt som bilag 4. 

 

Videre politisk behandling:

 

Økonomiudvalg og byråd den 5/9 og 12/9 2012.

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af en vedtagelse af Miljøpolitikken til september behandles i forbindelse med det efterfølgende strategiarbejde, som skal udmønte Miljøpolitikken.

 

Bilag

1. Bilag 1 - Aktører (Bilag 1-Aktører.pdf)
2. Bilag 2 - Forslag til ny Miljøpolitik - "Bæredygtige Sammen" (Miljøpolitik_Odense.pdf)
3. Bilag 3 - Rapport fra Borgerpanelsundersøgelse 2012 (Odense_borgerpanel_Q2.pdf)
4. Bilag 4 - Indkomne høringssvar via kommunens høringsportal (Høringssvar.pdf)

 

 

 

12. Drøftelse af tiltag for at skabe mere liv på Byens Ø

Åbent - 2012/130628

 

Sagsresumé

Byens Ø skal omdannes til et aktivt kultur- og oplevelsesområde. I forbindelse med denne omdannelsesproces er der sat gang i etablering af en række midlertidige aktiviteter. Disse aktiviteter koncentrerer sig primært om sommerhalvåret, hvorfor der åbner sig mulighed for yderligere aktiviteter i vinterhalvåret. Ved at give rum for forskellige aktiviteter, der udnytter de skiftende årstider, kan der sikres et levende miljø året rundt.

 

By- og Kulturforvaltningen oplever jævnligt efterspørgsel efter rammer for kunstudøvende og publikum. Der efterspørges alternative udstillingsfaciliteter, alternative koncertsteder samt steder til events, fritidsaktiviteter og mindre festivaler.

 

Der lægges op til en foreløbig drøftelse i By- og Kulturudvalget af mulige tiltag, der kan være med til at skabe mere liv på Byens Ø og muligheder for at fastholde et aktivitetsniveau hele året.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser afhænger af By- og Kulturudvalgets drøftelse og eventuel senere beslutning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering


14. Regler for opsætning af solceller og husstandsvindmøller

Åbent - 2012/130803

 

Orientering

Mundtlig orientering på mødet.

Bilag

Ingen bilag.

 

15. Orientering om status på udbud og efterspørgsel af ungdomsboliger

Åbent - 2012/127331

 

Orientering

I 2004 blev det besluttet, at By- og Kulturforvaltningen sammen med boligorganisationerne, SDU og Borgmesterforvaltningen hvert år skal foretage en fælles status på ungdomsboligsituationen i kommunen, herunder afdække aktuelle og fremtidige behov.

 

Denne sag er en orientering på baggrund af status for 2011 og forventninger til 2013 og fremefter.

 

Udbud af ungdomsboliger

Der var 3.409 ungdomsboliger ved studiestart i 2011 (svarende til 16,6 % af de studerende i Odense), hertil ca. 1.100 private boliger, som umiddelbart benævnes ungdomsboliger eller kollegier.

 

I perioden 2005-2011 er der nedlagt 167 utidssvarende ungdomsboliger og bygget 435 nye. I år og næste år indvies 154 ungdomsboliger.

Dækningen af ungdomsboliger i Odense er på niveau med Aarhus og væsentligt højere end niveauet i Aalborg og København.

 

For at øge udbuddet af ledige boliger, har flere boligorganisationer og Odense Kommune aftalt at boligorganisationerne

-      udlejer familieboliger udenom ventelisten til studerende,

-      stiller små, billige familieboliger til rådighed for studerende, der ikke kunne få en ungdomsbolig ved studiestart. Det fremskaffede ca. 30 boliger i 2011.

 

”Tag over hovedet garantien” blev brugt i 20 tilfælde i 2011 mod 15 gange i 2010 og 0 gange i 2009.

 

Efterspørgsel på ungdomsboliger

Ungdomsboliger kan bebos af studerende ved videregående uddannelser og ungdomsuddannelser, elever, lærlinge og unge med særlige behov, men fordelingen mellem disse grupper kendes ikke. Ungdomsboligerne bebos for 80 procents vedkommende af unge mellem 19 og 26 år.

 

Fra 2009 til 2011 steg antallet af studerende fra 17.625 til 20.571 på de videregående uddannelser i Odense. På trods af denne stigning, har der ikke været et markant større pres for at få en støttet ungdomsbolig.

 

Fremtidigt behov for ungdomsboliger

Andelen af studerende, der bor i en støttet ungdomsbolig er 16,6 %. Syddansk Universitet forventer, at antallet af studerende stiger med ca. 2,5 %. Under forudsætning af, at andelen fortsat vil være 16,6 %, stiger behovet for støttede ungdomsboliger med 500-600 frem til 2019.

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Studerende

21.612

22.153

22.707

23.274

23.856

24.452

25.064

16.6 % af de studerende

3.550

3.638

3.729

3.823

3.918

4.016

4.116

Støttede ungdomsboliger

3.544

3.544

3.544

3.544

3.544

3.544

3.544

Behov for yderligere boliger

6

94

185

279

374

472

572

 

Konklusion

 

Der er p.t. balance mellem udbuddet og efterspørgslen af ungdomsboliger i Odense.

 

På sigt kan der frem til 2019 komme en ubalance svarende til ca. 500-600 boliger.

Den faktiske udvikling i behovet afhænger dog blandt andet af

-      den generelle udlejningssituation i byen og dermed udbuddet af private udlejningsboliger

-      resultatet af de særlige aftaler med boligorganisationerne

-      tilvæksten af private ungdomsboliger

-      om tilvæksten af studerende sker som forventet

 

Det kan derfor blive aktuelt i forbindelse med status for 2012 at overveje om en given ubalance mellem udbud og efterspørgsel på sigt giver anledning til særlige initiativer.

 

I budget 2012 er der i overslagsårene 2014-2016 afsat ca. 15,5 mio. kr./år, hvilket med et grundkapitalindskud på 14 % svarer til, at der kan ydes kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af ca. 95 ungdomsboliger/år.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

16. Parkeringsstrategi for Odense Bymidte

Åbent - 2010/043629

 

Orientering

Efter udarbejdelse af Trafik- og mobilitetsplanen er der blevet arbejdet på at lave en parkeringsstrategi. Parkeringsstrategien skal være en plan for, hvordan der i fremtiden sikres et tiltrækkeligt udbud af parkeringspladser, som er synlige og nemme at finde.

 

Der har i samme periode været arbejdet med at få klarlagt antallet af parkeringspladser i Odense, opdelt på offentlig tilgængelige og private parkeringspladser. Derudover har der været løbende dialogmøder med Fynsk Erhverv, City-foreningen og parkeringsselskaberne i Odense.

 

Denne registrering og dialogmøderne synliggjorde, at den kommende parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade var en væsentlig faktor i den kommende strategi. Det var derfor af afgørende betydning for parkeringsstrategien at få fastlagt den fremtidige udformning af parkeringsanlægget under Thomas B. Thriges Gade samt antallet af parkeringspladser. Disse faktorer blev endelig kendte i februar 2012.

 

I den mellemliggende periode er der arbejdet med et Pilotprojekt i Kronprinsensgade, hvor man vil lægge fundamentet for et eventuet kommende parkerings-henvisningssystem samt afprøve nye teknologier – blandt andet en bookingløsning til at booke en parkeringsplads hjemmefra. Begge med det formål at synliggøre parkeringspladserne og lette parkeringen for den enkelte borger. Fundamentet til henvisningssystemet er på plads, og erfaringerne herfra vil med fordel kunne bruges i parkeringsstrategien. Der arbejdes stadig på booking løsningen, men også herfra vil der kunne drages nyttige erfaringer, når systemet har været igennem en forsøgsperiode.

 

Bilag

 

 

 17. Cykelsti på Gammelsø

Åbent - 2012/120348

 

Orientering

Formanden for Kanalvejens Grundejerforening, Rasmus Dahl-Larsen har på vegne en række samarbejdspartnere rettet henvendelse til By- og Kulturudvalget med ønske om etablering af en cykelsti på Gammelsø.

 

Henvendelsen til By- og Kulturudvalget er vedhæftet som bilag.

 

Bilag

1. Forslag om etablering af cykelsti på Gammelsø (Cykelsti anmodning 2.pdf)

 

 

 

18. Brugen af sociale klausuler og tildelingskriterier i udbud

Åbent - 2012/122649

 

Orientering

Baggrund

Udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen har på vegne af Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne bedt om en orientering om By- og Kulturforvaltningens brug af sociale klausuler og tildelingskriterier ved udbud indenfor Park- og Vejområdet.

Der ønskes en orientering om, hvorledes Odense Kommune praktiserer sine retningslinjer for udbud. Konkret ønskes en belysning af, hvorfor kun laveste pris var tildelingskriterium, da Odense Kommune foretog udvælgelse i forbindelse med vedligehold af boldbaner. I kommunens retningslinjer for udbud hedder det, at også sociale klausuler og arbejdsklausuler skal/kan anvendes.

 

Muligheder for at præge udbudsmateriale med eksempler fra boldbaneudbud

Indledningsvis kan oplyses, at der er flere muligheder for at præge et udbudsmateriale med udbyderens ønsker. Det kan gøres ved:

 

1.    Udvælgelseskriterier

2.    Tildelingskriterier

3.    Vilkår og betingelser for kontraktens gennemførelse

 

Ad 1.

Udvælgelseskriterier er kriterier, som entreprenøren SKAL opfylde, før man overhovedet begynder at se på tilbuddets pris. Er disse kriterier ikke opfyldt, er prisen ligegyldig, for tilbuddet sorteres fra. Populært sagt anvendes udvælgelseskriterier til at ”skille fårene fra bukkene”. Det er typisk krav til entreprenørvirksomhedens faglige, tekniske og økonomiske formåen.

 

Her er et eksempel på et udvælgelseskriterium, der fastsætter krav til kvalitet og miljø, fra det seneste udbud af boldbaner:

 

Ved udvælgelsen vil det være et minimumskrav, at tilbudsgivers systemer på rimelig vis lever op til kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 og OHSAS 18001 (eller Bekendtgørelse nr. 923 af 21/10/2001 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem), uden at et certifikat dog skal kunne opnås.

 

Ad 2.

Retningslinjer for udbud i Odense Kommune indeholder ingen generelle retningslinjer for forvaltningens valg af tildelingskriterium, da dette valg nødvendigvis må træffes ud fra en konkret vurdering af det enkelte udbud. Man kan vælge mellem tildelingskriteriet Laveste pris eller Økonomisk mest fordelagtige bud, som hver har deres styrker og svagheder.


Når man vælger tildelingskriteriet ”Laveste pris”, formulerer man en række udvælgelseskriterier, som er ultimative minimumskrav (se punkt 1). Det betyder, at hvis ikke entreprenøren kan dokumentere at overholde disse minimumskrav, så er han udelukket fra at deltage i tildelingen – uanset, hvor lav hans pris måtte være.

 

Når man vælger tildelingskriteriet ”Økonomisk mest fordelagtige bud”, skal der også fastsættes udvælgelseskriterier (pkt. 1), men herudover opstilles et system, således at man objektivt kan vurdere, hvem der leverer mere end det, der er minimum, og hvem der leverer mest i forhold til minimum. I praksis gennemføres denne vurdering ved hjælp af et pointsystem, som har en på forhånd defineret vægtning i forhold til prisen.

 

Mange tror, at hvis kommunen ved et udbud har valgt tildelingskriterium ”Laveste pris”, så fokuserer kommunen udelukkende på prisen – men sådan forholder det sig ikke. Udvælgelseskriterierne er ultimative og gælder forud for tildelingskriterierne.

 

Som eksempel kan nævnes, at ved det seneste udbud af boldbaner, blev der anvendt tildelingskriteriet ”Laveste pris”, da forvaltningen vurderede, at dette var den enkleste, bedst gennemskuelige og ud fra de samlede hensyn bedste model. Det skal ses i sammenhæng med de anvendte udvælgelseskriterier (pkt. 1) og de fastsatte vilkår for kontrakten (pkt. 3), som tilsammen med punkt 2 giver en rigtig god og fornuftig ramme både for udbudsprocessen og for det efterfølgende samarbejde.

 

Ad 3.

Herudover indarbejdes der i udbudsmaterialet en række betingelser og vilkår, som handler om helt andre ting end prisen, fx. krav til kvalitetssikring, miljø, arbejdsmiljø, personale og materiel.

 

Som eksempler på vilkår fra det seneste udbud af boldbaner kan nævnes følgende (i uddrag):

 

Arbejdsklausul:

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes.

 

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav, og ultimativt ophæve kontrakten iht. AB 92 § 40 stk. 3.

 

Social klausul:

Sociale klausuler af beskæftigelsesmæssig karakter betyder, at entreprenøren skal stille sig positiv overfor ansættelse af personer, som ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og for hvem mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår er udtømte.

 

Ovennævnte indebærer, at entreprenøren skal erklære sig indforstået med at indgå i et samarbejde med Odense Kommune på nærmere angiven foranledning. Der skal ikke indregnes økonomiske konsekvenser heraf i tilbuddet. Et konkret samarbejde vil – hvis det påfører entreprenøren meromkostninger – blive kompenseret økonomisk. Såfremt et sådant samarbejde sker som alternativ til beskæftigelse af praktikanter, gælder reglerne for dette, som angivet i SB.

 

I kontrakten vedrørende boldbaner indebærer kravet om praktikanter, at der SKAL anvendes 0,9 årsværk praktikant til løsning af opgaverne i entreprisen.

 

Krav til personale:

Entreprenøren skal for denne entreprise have eller indføre en formuleret personalepolitik, som skal afspejle det ansvar, en moderne virksomhed forventes at have overfor sine medarbejdere omkring:

 

·         sygefraværs- og fastholdelsespolitik

·         anvendelse af sociale klausuler af beskæftigelsesmæssig karakter

·         etnisk ligestilling

·         deltidsbeskæftigelse

·         politik for alkohol og andet misbrug

·         seniorpolitik

·         familiepolitik

·         jobrotation

·         medarbejderudviklingssamtaler

 

Udbud af belægninger i Odense By

Udbuddet af vedligeholdelsen af belægninger i Odense By foregår som en omvendt licitation. Det vil sige, at prisen er givet fra starten, og entreprenørerne konkurrerer på, hvor meget kvalitet de kan levere for det givne beløb. På denne måde sikres, at kontrakten ikke overstiger budgettet. Prisen indgår derfor ikke som et decideret tildelingskriterium.


Tildelingskriteriet i udbuddet er: Økonomisk mest fordelagtige.
Følgende tildelingskriterier er stillet op:

 

·         Kvalitet af asfaltbelægningerne

·         Mængde og kvalitet af brolagte arealer

·         Driftssikkerhed og organisation (det vil blandt andet sige, at der gives point for uddannelsesniveauet på de medarbejdere, der skal udføre opgaven)

·         Miljøhensyn

·         Pris for supplerende opgaver.

Byrådet vedtog den 10/3 2010, at sociale klausuler skal indarbejdes i udbud med en varighed på over 6 måneder eller en kontraktsum på over 4 mio. kr. By- og Kulturforvaltningen har derfor indarbejdet sociale klausuler i udbuddet af belægninger i Odense By. Dette er sket ud fra en konkret vurdering af, hvordan sociale klausuler bedst kunne tilpasses dette udbud. Vurderingen er sket i samarbejde med Kammeradvokaten og den rådgivende ingeniør på opgaven.

 

Næste udbud på det grønne – genudbud af 5 parkentrepriser

Dette udbud forventes som udgangspunkt at være på linje med boldbaneudbuddet, hvad angår spørgsmålet om den sociale dimension i udbuddet. Udbuddet er kendetegnet ved at være en slags funktionsudbud med indbygget krav om øget samarbejde, blandt andet i form af procesoptimeringer m.v. Desuden forventes en længere kontraktperiode for at skabe bedre rammer for udvikling, sikre så god en pris som muligt og give mest mulig tryghed for medarbejderne, der virksomhedsoverdrages.

 

Bilag

Ingen bilag.

 19. Advokatredegørelse.

Åbent - 2012/118147

 

Orientering

By- og Kulturforvaltningen besluttede den 11/5 2012 at iværksætte en redegørelse, der den 15/5 2012 blev sendt til Kammeradvokaten.

 

”Foranlediget af en sag om salg af grunde i Bækkelunds Have og Sukkeræble Have samt reservation af en interessezone til Ring 3 Vest, anmodes Kammeradvokaten om at gennemgå sagen og vurdere, om Odense Kommune efter advokatfirmaets opfattelse har tilsidesat sin oplysningspligt og/eller god forvaltningsskik i forbindelse med salget af de pågældende grunde. Videre anmodes advokatfirmaet om at komme med forslag til/anbefale eventuelle supplerende retningslinjer for fremtidigt salg af kommunens grunde.”

 

Kammeradvokaten er blevet bedt om at arbejde hurtigt, sådan at der til mødet den 19/6 2012 i By- og Kulturudvalget kan foreligge en vurdering af de rejste spørgsmål.

 

Der gives en orientering i mødet.

Bilag

1. Notat Odense Kommune vedr. Bækkelunds Have (Notat Odense Kommune vedr. Bækkelunds Have.pdf)
2. Bilag 1 (Bilag 1.pdf)
3. Bilag 2 (Bilag 2.pdf)
4. Bilag 3 (Bilag 3.pdf)
5. Bilag 4 (Bilag 4.pdf)
6. Bilag 5 (Bilag 5.pdf)
7. Bilag 6 (Bilag 6.pdf)
8. Bilag 7 (Bilag 7.pdf)
9. Bilag 8 (Bilag 8.pdf)
10. Notat om overholdelse af god forvaltningsskik (Notat om overholdelse af god forvaltningsskik, sign. (3296874_2).PDF)

 

 

 

20. Fællesmøde med FynBus

Åbent - 2012/132152

 

Orientering

Fællesmøde mellem Fynbus og By- og Kulturudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl