Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Referat 21. marts 2012

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Referat


Onsdag den 21-03-2012 kl. 14:00

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade

Åbent - 2012/037032

 

Sagsresumé

Odense Byråd har på mødet den 13/2 2008 truffet beslutning om at omdanne Thomas B. Thriges Gade.

 

Partnerskabsaftalen mellem Realdania og Odense Kommune blev godkendt i byrådet på mødet den 26/5 2010.

 

Af denne aftale fremgår det, at projektets samlede udgifter til gennemførelse er op-gjort til 709 mio. kr., hvoraf Odense Kommune afholder 255 mio. kr., og Realdania afholder op til 255 mio. kr. inkl. fondsafgift på 45 mio. kr. (pristal 2. kvartal 2009). Det forventes, at der vil være en indtægt som følge af salg af byggeretter og parke-ringsanlæg på minimum 199 mio. kr. Fondsafgiften er finansieret inden for projek-tets samlede økonomi.

 

Thomas B. Thriges Gade projektet er planlagt faseopdelt i perioden, indtil selve om-dannelsen påbegyndes medio 2014.

 

Der søges med denne sag frigivet 26.000.000 kr. som udgiftsbevilling og 13.000.000 kr. (medfinansiering Realdania) som indtægtsbevilling til gennemførelse af primært arkæologiske forundersøgelser og detailprojektering af Thomas B. Thriges Gade for perioden 2012.

 

Udmøntningen finansieres dels af det afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt ”Kanalforbindelse/Kvarterplan”, med 13.000.000 kr. i 2012 og dels ved medfinansiering fra Realdania på 13.000.000 kr. i 2012.

 

De samlede midler frigives/indbetales kvartalsvis som følger:

 

1. kvartal 4.000.000 kr.

2. kvartal 8.000.000 kr.

3. kvartal 8.000.000 kr.

4. kvartal 6.000.000 kr.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at det afsatte rådighedsbeløb til Thomas B. Thriges Gade frigøres og stilles til rådighed for Borgmesterforvaltningens budgetområde 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt ”Ka-nalforbindelse/Kvarterplan”, på 26.000.000 kr. som udgiftsbevilling i 2012 og en indtægtsbevilling på 13.000.000 kr. i 2012 vedrørende Realdanias medfinansiering.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Jane Jegind stemmer imod, idet Venstre ønsker en gennemkørselsmulighed.

 

Sagsfremstilling

Odense Byråd har på mødet den 13/2 2008 truffet beslutning om at omdanne Thomas B. Thriges Gade.

 

Partnerskabsaften mellem Realdania og Odense Kommune blev godkendt i byrådet på mødet den 26/5 2010.

 

Af denne aftale fremgår det, at projektets samlede udgifter til gennemførelse er op-gjort til 709 mio. kr., hvoraf Odense Kommune afholder 255 mio. kr., og Realdania afholder op til 255 mio. kr. inkl. fondsafgift på 45 mio. kr. (pristal 2. kvartal 2009). Det forventes, at der vil være en indtægt som følge af salg af byggeretter og parke-ringsanlæg på minimum 199 mio. kr. Fondsafgiften er finansieret inden for projek-tets samlede økonomi.

 

Thomas B. Thriges Gade projektet er planlagt faseopdelt i perioden, indtil selve om-dannelsen påbegyndes medio 2014.

 

Der er udarbejdet et detaljeret budget og cashflowplan for det samlede projekt.

 

For 2011 (inkl. afholdte udgifter i 2009 og 2010), 2012 og 2013, hvor projektkon-kurrence og detailprojektering gennemføres, er cashflowet udarbejdet detaljeret og på månedsbasis.

 

For 2014-2018 (2020), hvor selve omdannelsen finder sted, er cashflowet pt. be-regnet ud fra en gennemsnitsbetragtning.

 

Baseret på vinderforslaget, der blev offentliggjort den 28/2 2012, vil en operativ etapeplan for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade blive fastlagt, og der må for-ventes et revideret cashflow for 2014–2020. Opdateringen af cashflowet for denne periode forventes afsluttet i 2012.

 

Det er af styringsmæssige årsager forudsat, at TBT-Projektet gennem hele forløbet har et positivt cashflow, hvilket udløser følgende indbetalinger fra partnerne:

 

Udgiften til Thomas B. Thriges Gade for perioden 2012 udgør samlet 26 mio. kr., der deles mellem Odense Kommune og Realdania.

 

Beløbet dækker udgifter til Thomas B. Thriges Gade Projektet, der vil blive afholdt i perioden fra den 1/1 2012 og frem til den 31/12 2012.

 

Udgifterne i 2012 dækker fortrinsvis omkostninger til en fortsat borger- og interes-sentinddragelse, VVM og planforhold, planlægning og igangsætning af arkæologiske forundersøgelser, viderebearbejdning af vinderforslaget primært med hensyn til økonomi, tid og kvalitet i forbindelse med helhedsplanen samt fortsat drift af Pro-jektsekretariatet.

 

Samlet set søges der frigivet en udgiftsbevilling på 26.000.000 kr. og en indtægts-bevilling på 13.000.000 kr. til gennemførelse af byggearbejdet på Thomas B. Thriges Gade for perioden 2012.

 

Økonomi

 

2012

Budget:

 

Afsat rådighedsbeløb, budgetområde 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt ”Kanalforbindelse/Kvarterplan

13.000.000

Indtægter

 

Medfinansiering Realdania

13.000.000

Finansiering i alt

26.000.000

Ansøgning

 

Frigivelse af anlægsbevilling til Thomas B. Thriges Gade

26.000.000

Byrådet har via partnerskabsaftalen med Realdania, underskrevet den 26/10 2010, indvilget i, at Odense Kommunes andel af Thomas B. Thrige projektet er opgjort til 255 mio. kr. Bevillingen, der her søges frigivet, er anden betaling heri.

Første udbetaling dækkede perioden 2009-2011, og ved denne sag blev der frigivet 24.000.000 kr. som udgiftsbevilling og 12.000.000 kr. (medfinansiering fra RealDania) som indtægtsbevilling til gennemførelse af diverse projektforundersøgelser såsom volumenstudier, markedsundersøgelser for bolig og erhverv, bygherrerådgivning, omkostninger til Projektssekretariatet, udarbejdelse af programmet for den internationale projektkonkurrence, gennemførelse og honorering af de 7 indbudte teams i konkurrencens første del samt etablering af hjemmesiden ”fragadetilby” og andre markedsførings- og kommunikationstiltag for perioden 2009-2011.

Den samlede udgift for projektet forventes at udgøre 709 mio. kr. Finansieringen bag projektet er sammensat af indtægter fra salg af P-pladser og byggerettigheder på 199 mio. kr., samt at Realdania og Odense Kommune hver især betaler 255 mio. kr.

De 255 mio. kr., som Realdania har indvilget i at betale, er et maksimumbeløb. Det betyder, at Odense Kommunes andel af projektet stiger, hvis salget af byggerettigheder og P-pladser ikke forløber som planmæssigt.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Regnskab 2011 for de områder der hører under Økonomiudvalget, samt overførsler fra 2011 til 2012

Åbent - 2012/043165

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender til godkendelse regnskab for 2011 for de drifts- og anlægsområder, der bevillingsmæssigt hører under Økonomiudvalget.

 

Det samlede driftsregnskab på Økonomiudvalgets områder udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. svarende til 0,2 procent af det korrigerede budget.

 

Det samlede mindreforbrug er sammensat af et mindreforbrug på driftsområder med overførselsadgang på 3,5 mio. kr., et merforbrug på driftsområder uden overførselsadgang på 5,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 3,7 mio. kr.

 

anlægsområdet er der et mindreforbrug 22,7 mio. kr. svarende til 25,0 procent af det korrigerede budget. Størstedelen af mindreforbruget søges overført til 2012, mens en mindre del tilgår kassen.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Økonomiudvalgets samlede regnskab for 2011.

 

b.    driftsområde med overførselsadgang søges der om overførsel af mindreforbrug på 1.164.961 kr. til 2012, som samtidig konverteres til anlæg. Anlægsprojekterne, som fremgår af bilag 1, frigives med denne sag.

 

 1. driftsområde med overførselsadgang tilgår det resterende mindreforbrug på 2.317.864 kr. kassen.

 

 1. driftsområde uden overførselsadgang søges der om dækning af merforbruget i 2011 på 5.451.084 kr., som finansieres af kassen.

 

 1. For projekter med hel eller delvis ekstern finansiering søges der om overførsel af mindreforbrug på 3.667.866 kr. til 2012.

 

 1. anlægsområdet søges der om overførsel af mindreforbrug på 21.743.469 kr. fra 2011 til 2012.

 

 1. anlægsområdet tilføres kassen 924.235 kr. fra mindreforbrug på 13 anlægsprojekter, som afsluttes med regnskab 2011.

 

anlægsområdet frigives der i 2012 endvidere 10.000.719 kr. fra de bevillinger, som blev konverteret fra drift til anlæg 1/10 2011. De enkelte projekter fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender regnskabet for 2011 til byrådets godkendelse. Driftsregnskabet udviser et beskedent mindreforbrug på 1,7 mio. kr. svarende til 0,2 procent af det korrigerede budget.

 

Driftsområdet

 

1.000 kr.

Vedtaget budget

2011

Korrigeret budget

2011

Regnskab 2011

Afvigelse

Med overførselsadgang:

455.119

375.381

371.898

3.483

Fællesadministration

171.719

178.177

178.997

-820

Fællesudgifter

170.929

145.357

145.832

-475

Byråd og valg

15.430

15.430

13.654

1.776

Sundhedsområdet

219

219

0

219

Odense Brandvæsen

33.999

31.782

31.679

103

Generelt Borgm.forv.

10.579

4.416

1.736

2.680

Generelle puljer – Odense Kommune

52.243

0

0

0

Uden overførselsadgang:

608.515

608.515

613.966

-5.451

Fællesudgifter

236.656

236.656

231.888

4.768

Sundhedsområdet

371.859

371.859

382.078

-10.219

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering:

5.447

3.344

-324

3.668

Fællesadministration

4.994

2.682

-1.302

3.984

Fællesudgifter

453

662

978

-316

Økonomiudvalget

1.069.081

987.240

985.540

1.700

Afvigelse på drift, som omkonverteres til anlæg

 

1.165

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Driftsbudgettet er siden vedtagelsen nedjusteret med 81,9 mio. kr. 68,0 mio. kr. vedrører nulstilling af servicebufferpuljen, mens 12,3 mio. kr. er overført til 2012. De resterende 1,6 mio. kr. vedrører omflytninger til andre udvalg.

 

Driftsområder med overførselsadgang

På områderne med overførselsadgang er der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

 

Mindreforbruget vedrører HR-området, trepartsmidler samt vedligeholdelse af Rådhuset.

 

Der søges om overførsel af 1,2 mio. kr. til 2012, som konverteres til anlæg, og som fordeles på to projekter:

 

 • 0,1 mio. kr. til IT på arbejdsmiljøområdet
 • 1,1 mio. kr. til Renovering af personalekantine, nødgeneratorer, nye projektorer og reparation af gulv på rådhuset mv.

 

Det resterende mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrører Nordatlantisk Hus samt puljemidler på HR-området, hvor der er mindreforbruget på rekrutteringsudgifterne.  Det er et område, som er blevet centraliseret med bidrag fra alle forvaltninger, hvorfor mindreforbruget lægges i kassen.

 

Driftsområder uden overførselsadgang

På områderne uden overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget søges dækket via kassen.

 

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på betaling til regionen for medfinansiering af sundhedsudgifterne på 10,2 mio. kr. og 8,5 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner. I modsat retning er der et mindreforbrug på forsikringer på 13,2 mio. kr.

 

Borgmesterforvaltningen har i 2011 gennemført en analyse af tjenestemandspensionsområdet, og budgettet er bragt i balance fra 2012 og frem. Ligeledes er der i 2012 iværksat en analyse af forsikringsområdet, som forventes afsluttet medio 2012.

 

Til 2012 er medfinansieringssystemet omlagt væsentligt. Dette betyder, at de kommunale medfinansieringsudgifter forventes at stige med 267 mio. kr. Dette er indregnet i budgetter for 2012 og er finansieret via tilsvarende kompensation i bloktilskuddet fra staten. Borgmesterforvaltningen vil sammen med Sundhedssekretariatet under Ældre- og Handicapforvaltningen følge området tæt i 2012.

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

Der er et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den eksterne finansiering kommer, før udgifterne realiseres, samtidig med, at nogle af projekterne på det boligstrategiske område endnu ikke er igangsat. Mindreforbruget overføres til 2012. Borgmesterforvaltningen vil i 2012 sætte ekstra fokus på at få opstartet og gennemført projekterne.

 

Anlægsområdet

På anlægsområdet er der et mindreforbrug 22,7 mio. kr. svarende til 25,0 procent af det korrigerede budget.

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

Afvigelse

Forslag til overførsel

Fælles administration

1.000

1.859

1.674

185

247

Fællesudgifter

72.852

73.190

55.960

17.230

16.210

Odense Brandvæsen

3.496

2.415

1.275

1.140

1.140

Generelt Borgm.forv.

-33

5.407

3.494

1.913

1.946

Generelle puljer Odense Kommune

-17.523

7.700

5.500

2.200

2.200

Økonomiudvalget

59.792

90.571

67.903

22.668

21.743

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Mindreforbruget skyldes forskydninger i ”Fra gade til by” samt forsinkelser i miljøhandlingsplanen, PC-anskaffelser samt i en række øvrige anlægsprojekter. Der søges om overførsel af 21,7 mio. kr. til 2012.

 

Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Anlægsbudgettet er siden vedtagelsen opjusteret med 30,8 mio. kr. Dette vedrører overført mindreforbrug fra 2010 på 96,9 mio. kr. Fremrykninger fra 2012 på netto 5,1 mio. kr. Endelig er der frigivet anlægsprojekter til de øvrige udvalg for 71,2 mio. kr.

 

Afslutning af anlægsprojekter

I forbindelse med regnskab 2011 afslutter Borgmesterforvaltningen 13 anlægsprojekter, og det samlede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. tilføres kassen. 8 af anlægsprojekterne er større end 2,0 mio. kr., hvorved de afsluttes i en særskilt sag.

 

De resterende 5 mindre projekter afsluttes i denne sag:

 

Projekt

Afvigelse

Borgm.forv. - puljen anlæg

-33.000

Projektpulje

-850

Notes 8, IT

1.000

IAM IT

-49.000

Nordatlantisk Hus (grundkøb)

29.000

Samlet merforbrug

-52.850

 

Frigivelse af anlægsbevillinger

I forbindelse med regnskab 2011 frigives de 10,0 mio. kr., som i 1/10 budgetopfølgningen er blevet konverteret til anlæg i 2012. Frigivelsen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2012.

 

Frigivelse af anlægsbevillinger

1/10 2011

Implementering og understøttelse af tiltagene i budget 2012

3.648.728

Renovering af personalekantine, nødgeneratorer mv.

820.179

Rådhusprint

100.000

Opgradering af telefoniløsning/platform

3.000.000

IT på arbejdsmiljøområdet

431.812

Indkøb af elektronisk udstyr (SLA)

2.000.000

Anlægsinitiativer under Byrådssekretariatet

0

Samlet

10.000.719

 

Effektstyring - opfølgning på kerneområdet økonomistyring

I forbindelse med budget 2011 blev der indført effektstyring af Odense Kommunes kerneområder. Med indførelse af effektstyring ville alle kerneområder over en treårig periode blive beskrevet i form af overordnede forandringsteorier, langsigtede mål for effekt og systematisk opfølgning på tilhørende indikatormålinger.

Økonomiudvalget har derfor drøftet økonomistyring med udgangspunkt i effektstyringen. På denne baggrund er der besluttet effektmål og udarbejdet forandringsteori på økonomistyringsområdet.   

 

Den centrale økonomistyring i Odense Kommune reguleres af kommunens økonomistyringsprincipper. Disse principper bestemmes af byrådet og Økonomiudvalget.

 

Effektstyringen af kerneområdet Økonomistyring tager udgangspunkt i de 4 mål fra den finansielle strategi:

 

 • Resultat af ordinær drift (250-300 mio. kr.)

Viser forholdet mellem kommunens løbende udgifter og indtægter. Indtægterne består primært af indkomstskatter samt tilskuds- og udligningsordningerne. Målsætningen er, at resultatet af den ordinære drift i gennemsnit skal gi­ve et overskud på 250-300 mio. kr. om året.

 

 • Skattefinansieret resultat (positivt resultat)

Viser resultatet af den løbende drift suppleret med oplys­ninger om kommunens løbende anlægsinvesteringer, her­under salg/køb af jord og fast ejendom. Målsætningen i den finansielle strategi er, at området er i balance i perio­den, dvs. at udgifter og anlægsinvesteringerne i gennem­snit ikke overstiger indtægterne.

 

 • Skattefinansieret gæld (aftagende)

Målsætningen er, at gælden nedbringes i perioden, såle­des at udgifter til renter og afdrag reduceres.

 

 • Kassebeholdning (min. 100 mio. kr.).

Afspejler kommunens likviditet, dvs. kommunens evne til at foretage løbende udbetalinger, eksempelvis lønudbeta­lingerne til kommunens ansatte. Målsætningen er, at kas­sebeholdningen ultimo budgetåret udgør minimum 100 mio. kr.

 

Forandringsteori for Økonomistyring


 

Resultatet af regnskab 2011 har vist, at effektmålene i den finansielle strategi er opnået.

 

Der har i 2011 været stor fokus på økonomistyring i kommunen. Dette skyldes dels den stramme styring på overholdelse af serviceramme og dels den virkelighed, kommunen står over for med usikkerhed og afmatning i samfundet generelt.

Odense Kommune har i 2011 formået at overholde servicerammen. Dette er sket ved stram styring helt ud decentralt i kommunen med udmeldte servicerammer til hvert enkelt udvalg, tilpasninger af serviceudgifterne i form af effektiviseringer i hele organisationen (i forbindelse med budget 2011 blev der indlagt effektiviseringer for 720 mio. kr.) samt nye regler om overførsler, herunder konvertering af mindreforbrug på drift til anlæg.  

 

En fortsat afvikling af gæld er trods den stramme økonomstyring fastholdt i 2011. Dette har samlet resulteret i en styrket kassebeholdning, hvilket ruster kommunen til de kommende års udfordringer.

 

Derudover har automatikordningerne i kommunen været til debat, hvor budgetmodellerne er blevet revurderet med virkning fra 2012. Endelig er bedre styring af anlægsområdet sat på dagsordenen.

Økonomi

Økonomiudvalget overholder i kraft af mindreforbruget sin serviceramme i 2011.

 

Økonomiudvalgets serviceramme for 2012 skal opjusteres med overførslen til 2012 vedrørende projekter med ekstern finansiering på samlet 3.667.866 kr.

 

Kassebeholdningen reduceres samlet set med 2.208.985 kr.

 

Kassepåvirkning

 

1.000 kr.

2011

2012

Samlet

Mindreforbrug som konverteres til anlæg og overføres til 2012

1.165

-1.165

0

Mindreforbrug på områder med overførselsadgang, som tilgår kassen

2.318

0

2.318

Merforbrug på områder uden overførselsadgang

-5.451

0

-5.451

Overførsel af projekter med ekstern finansiering til 2012

3.668

-3.668

0

Overførsel af anlæg til 2012

21.743

-21.743

0

Afsluttede anlæg

924

0

924

Samlet

24.367

-26.576

-2.209

- = reducering af kassebeholdningen += forbedring af kassebeholdningen

Bilag

1. Oversigt over mindreforbrug (PA8S7K7M.pdf)

 

 

 

3. Afsluttede anlæg i Borgmesterforvaltningen i forbindelse med regnskab 2011

Åbent - 2012/034936

 

Sagsresumé

I henhold til ”Principper for økonomistyring i Odense Kommune” skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab.

 

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

 

Borgmesterforvaltningen forelægger 8 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2011. Regnskaberne udviser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender anlægsregnskaberne.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen forelægger 8 afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

 

Projekt

Bevilling

Forbrug

Afvigelse

ABA anlæg skoler

19.622.457

19.622.457

0

Ombygning og renovering af amtsgården

57.350.129

57.960.914

-610.785

UBST køb - ejerlejlighed

9.174.000

9.000.000

174.000

EXPO 2010

10.019.425

8.501.427

1.517.998

Renovering af Ok Uddannelsescenter

2.138.427

2.229.282

-90.855

Nyt Serverrum

Øverst på formularen

6.146.565Nederst på formularen

6.167.407

-20.842

Overdragelse af EDB-fagsystemer

5.721.106,00

5.691.796

29.310

Invest. i effektivitetsfrem. tiltag

2.083.340

2.105.081

-21.741

Samlet

 

 

977.085

 

Mindreforbruget vedrørende EXPO skyldes en effektiv projektledelse samt succes med indhentelsen af sponsorater og ekstern finansiering.

 

Merforbruget vedrørende den tidligere amtsgård skyldes uforudsete udgifter til en tagreparation.

 

Økonomi

Mindreforbruget på 977.085 kr. lægges i kassen og medtages i regnskabssagen for Borgmesterforvaltningen for 2011.

 

Sagen påvirker ikke Økonomiudvalgets serviceramme.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Kommenteret forbrugsrapport pr. 1/3 2012 for de bevillinger, der hører under Økonomiudvalget

Åbent - 2012/034394

 

Sagsresumé

Gennem de senere år har kommunerne, inden for rammerne af den faseopdelte budgetlægning, intensiveret samarbejdet om at overholde de indgåede økonomiaftaler. Dette samarbejde fortsætter i 2012, hvor kommunerne flere gange i løbet af året skal indberette status på forventet regnskab til KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

På den baggrund er der planlagt følgende opfølgninger i Odense Kommune i 2012: 2 kommenterede forbrugsrapporter, 1 halvårsregnskab og 1 budgetopfølgning samt 1 administrativ opfølgning.

 

Borgmesterforvaltningen fremsender her den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2012 for driftsbevillingerne under Økonomiudvalget.

 

Samlet set forventes det at overholde driftsbudgettet. Det forventes ligeledes at overholde udvalgets serviceramme 2012, herunder både for serviceudgifterne med og uden overførselsadgang.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2012 fremsendes til byrådets godkendelse.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

Sagsfremstilling

På baggrund af krav til indberetning til KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet og skærpede krav til økonomistyring i Odense Kommune er der planlagt følgende opfølgninger på forventet regnskab i 2012:

 

Kommenteret forbrugsrapport pr. 1/3 2012

Økonomiudvalget 21. marts 2012

Kommenteret forbrugsrapport pr. 1/6 2012

Økonomiudvalget 30. maj 2012

Halvårsregnskab 2012

Byrådssag 12. september 2012

Administrativ budgetopfølgning

Ultimo oktober 2012

Budgetopfølgning pr. 1/10 2012

Økonomiudvalget 31. oktober 2012

 

Som noget nyt er anlægsområdet taget ud af opfølgningerne. Dette skyldes, at det i forbindelse med budget 2012 blev besluttet at lave særskilte opfølgninger på området. I de kommenterede forbrugsrapporter er der fokuseret på at give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer.

 

Borgmesterforvaltningen fremsender den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2012 for bevillinger under Økonomiudvalget.

 

Der forventes balance på alle driftsområder under Økonomiudvalget. Det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed omkring sundhedsområdet, hvor hele medfinansieringssystemet er omlagt til 2012.

 

Der er endnu kun afregnet for januar måned i 2012 efter de nye afregningsregler. Dette betyder, at prognoseskønnet er behæftet med en væsentlig usikkerhed. Borgmesterforvaltningen vil i samarbejde med sundhedssekretariatet følge området tæt i 2012 og forventer til 1/6 opfølgningen at have et mere præcist skøn over udgifterne til medfinansiering i 2012.

 

Opfølgning på driftsområdet

 

Forventet regnskab 2012 for driftsområder med overførselsadgang

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2012

Korrigeret budget

2012

Forventet regnskab

2012

Afvigelse

Fællesadministration

164.341

173.389

173.389

0

Fællesudgifter

157.820

166.359

166.359

0

Byråd og valg

15.773

15.773

15.773

0

Sundhedsområdet

225

225

225

0

Odense Brandvæsen

33.873

31.752

31.752

0

Generelt Borgm.forv.

12.861

5.123

5.123

0

Generelle puljer – Odense Kommune

73.717

29.949

29.949

0

Med overførselsadgang:

458.609

422.570

422.570

0

 

Der forventes balance på driftsområder med overførselsadgang. Budgettet er siden vedtagelsen nedjusteret med 36,0 mio. kr., som hovedsageligt vedrører udmøntningen af omprioriteringspuljen og afskaffelse af intern husleje. Fra omprioriteringspuljen er der udmøntet midler til de øvrige udvalg til afledt drift og demografi. Den resterende del af omprioriteringspuljen på 17,4 mio. kr. er tilgået kassen.

 

Forventet regnskab 2012 for driftsområder uden overførselsadgang

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2012

Korrigeret budget

2012

Forventet regnskab

2012

Afvigelse

Fællesudgifter

258.977

258.977

258.977

0

Sundhedsområdet

649.781

649.781

649.781

0

Generelle puljer – Odense Kommune

27.190

36.317

36.317

 

Uden overførselsadgang

935.948

945.075

945.075

0

 

Der forventes balance på driftsområder uden overførselsadgang. Budgettet er siden vedtagelsen opjusteret med 9,1 mio. kr., som vedrører en overførsel af beskæftigelsestilskuddet fra 2011.

 

Forventet regnskab 2012 for projekter med ekstern finansiering

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2012

Korrigeret budget

2012

Forventet regnskab

2012

Afvigelse

Fællesadministration

5.640

6.367

6.367

0

Projekter

5.640

6.367

6.367

0

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Der forventes balance på projekter med ekstern finansiering. Budgettet er siden vedtagelsen opjusteret med 0,8 mio. kr., som vedrører en overførsel af beskæftigelsestilskuddet fra 2011.

Økonomi

Opfølgning på udvalgets serviceramme

 

Udvalgets

Serviceramme

2012

Forventet

serviceudgifter 2012

Afvigelse

Afvigelse i pct.

428.938

428.938

0

0

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Opfølgning på udvalgets serviceudgifter uden for servicerammen

 

Vedtaget Budget

Forventet

serviceudgifter

2012

Afvigelse

Afvigelse i pct.

243.989

243.989

0

0

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Serviceudgifter uden for servicerammen under Økonomiudvalget vedrører tjenestemandspension og forsikringsudgifter.

 

Sagen påvirker hverken kassebeholdningen eller Økonomiudvalgets serviceramme.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

5. Forslag til udmøntning af midler fra Erhvervs- og aktivitetspuljen 2012

Åbent - 2012/026775

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag til udmøntning af midler fra Erhvervs- og aktivitetspuljen for 2012. Økonomiudvalget har tidligere, med afsæt i TSE-rapporten om eventstrategi, besluttet nogle principper for anvendelse af puljen med henblik på at sikre størst mulig værdi for de anvendte midler.

 

Økonomiudvalget har bl.a. ønsket at tilgodese kvalitetsfyldte events, der er attraktive for et nationalt og internationalt publikum. Også de kulturelle dynamoer, dvs. events, der engagerer og inddrager det lokale kulturliv som medspillere, og som retter sig til mod en bredere kreds af borgere i Odense, har udvalget ønsket at understøtte.

 

Udmøntningen af Erhvervs- og aktivitetspuljen for 2012 harmonerer dog ikke helt med Økonomiudvalgets principper, idet man er bundet af en række aftaler, hvilket medfører en overvægt til sportsarrangementer.

 

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af Erhvervs- og aktivitetspuljens midler for 2012.

 

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og aktivitetspuljen udgør for 2012: 4.455.515 kr. Forslag til udmøntning fremgår af nedenstående skema:

 

 

Denmark Open i badminton

                                     1.800.000 kr.

Skills DK

                                        500.000 kr.

H.C. Andersen Marathon

                                        250.000 kr.

World Cup i dressurridning

                                        300.000 kr.

Forskningens Døgn

                                        250.000 kr.

Sportslørdag

                                          70.000 kr.

Tilskud Sport Event Fyn 

                                        519.369 kr.

EM i 7-mands rugby

                                        250.000 kr.

H.C. Andersen indsats

                                        466.146 kr.

 

Principper for afholdelse af tilskud fra puljen

 

Fælles for de aktiviteter, som, jf. skemaet, foreslås støttet via Erhvervs- og Aktivitetspuljen, er, at der tidligere er indgået aftale om kommunalt tilskud. Dette gælder dog ikke for det foreslåede tilskud til H.C. Andersen indsats.

 

Erhvervs- og aktivitetspuljen er i 2012, ligesom de foregående år, bundet af en række aftaler, hvilket giver en overvægt til sportsarrangementer. Det betyder, at Økonomiudvalgets principper for anvendelse af puljen og det konkrete forslag til udmøntning ikke helt harmonerer.

 

På den baggrund foreslås det, at der, som anført i skemaet, afsættes midler til at understøtte den strategi og proces, som H.C. Andersen Fonden Odense har lagt for

styrkelse og koordinering af byens H.C. Andersen-events.

 

H.C. Andersen indsatsen er netop inde i en fase omkring udvikling af events i Odense, der engagerer og inddrager det lokale kulturliv som medspillere, og som retter sig til mod en bredere kreds af borgere i Odense.

 

Om arrangementerne

 

Denmark Open i badminton

Odense Kommune og Danmarks Badminton Forbund har i perioden 2007-2010 samarbejdet om afholdelse af den internationale badmintonturnering Denmark Open. Fra 2011 blev turneringen opgraderet til at være en af de fem største turneringer i verden med deltagelse af den absolutte elite. Turneringen skal sikre international synliggørelse af Odense som eventyrets og H.C. Andersens by og gavne badmintonsporten i Odense. Turneringen afholdes i Odense Idrætshal og involverer badmintonsporten samt mange frivillige i Odense. Turneringen sikrer endvidere mange nationale og internationale gæster i byen. Der er aftalt kommunal støtte indtil 2013.

 

Skills DK

Den 26/1-28/1 2012 var Odense vært for det andet Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser, DM i SKILLS, som blev afholdt på OCC. I konkurrencen deltager 35 fag med i alt omkring 200 unge. I samarbejde med Erhvervsskolerne, arbejdsmarkedets parter mfl. synliggøres mesterskaberne som en del af Odenses strategi på uddannelsesområdet. Økonomiudvalget har på mødet den 27/4 2011 bevilget tilskuddet til Skills DK.

H.C. Andersen Marathon 2012

Det tilbagevendende H.C. Andersen Marathon i Odense afholdes den 23/9 2012 for 13. gang. Omkring 4.000 personer deltager i løbet. Det årlige maratonløb er blevet en tradition, som sikrer synliggørelse af byen både over for de mange løbere samt gæster fra ind- og udland. Maratonløbet er samtidig blevet platform for en lang række løb for både motions- og eliteløbere i løbet af året.

World Cup i dressurridning

Ridestævnet har været afholdt i Arena Fyn siden 2007 og har hvert år samlet over 15.000 tilskuere. Der er indgået en aftale for 2010-2012 mellem Odense Kommune, Sport Event Fyn og JBK Horseshows om arrangementet.

Forskningens Døgn

Beløbet afsat til Forskningens Døgn er en underskudsgaranti, som er afsat fra 2011 og 3 år frem. Odense Kommune har siden 2005 deltaget i Forskningens Døgn, som er en årligt tilbagevendende event i regi af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Arrangementet giver byens forsknings- og uddannelsesinstitutioner mulighed for på en interaktiv måde at formidle deres forskning i øjenhøjde med byens borgere.

 

Formålet med kommunens deltagelse er at profilere Odense som vidensby, at tiltrække vidensbaserede virksomheder til området og at øge børns og unges lyst til at tage en videregående uddannelse. Arrangørgruppen i Odense har i 2012 besluttet, at der skal være særligt fokus på at vise, hvordan forskningsresultater anvendes i praksis. En række fynske virksomheder er derfor inviteret til at samarbejde om en eller flere aktiviteter på Forskningens Døgn.

 

Der forventes ca. 6.500 besøgende til arrangementet. I lighed med sidste år vil der uden for den normale åbningstid blive gennemført et særligt arrangement for skoleklasser på 7.-10. klassetrin.

Styrelsen for Forskning og Innovation har bevilget et tilskud på 60.000 kr. til arrangementet i 2012. Herudover vil arrangementet blive finansieret via sponsorater og underskudsgarantier fra de medvirkende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Sportslørdag

Sportslørdag, der blev afviklet søndag den 14/1 2012, er en videreudvikling af den tidligere DM-fest på Odense Rådhus, hvor kommunens Danmarks Mestre og internationale medaljetagere blev fejret. Arrangementet afvikles nu i Odense Idrætshal i samarbejde med TV2-Fyn, Fyens Stiftstidende, Fynske Idræts Forbund, SIKO, Sport Event Fyn, Svendborg Kommune og Faaborg-Midfyn Kommune.

Tilskud til Sport Event Fyn

Beløbet udgør driftstilskud for 2012. Med virkning fra 2013 skal der findes en anden finansiering af dette tilskud.

Tilskud til EM i 7-mands rugby

Odense har fået tildelt EM-finalen i 7-mands rugby samt den europæiske Rugby Unions konkres i 2012. Rugby er ikke nogen stor sport i Danmark, men er større  på verdensplan. Danmark og Odense er valgt som vært som en konsekvens af, at man internationalt gerne ser sporten udvikle sig i de små lande som Danmark. Udvikling Fyn – Sport & Event – støtter arrangementet med 500.000 kr.

H.C. Andersen indsats

Fra Erhvervs- og aktivitetspuljen blev der i 2010 afsat 700.000 kr. til revitalisering af H.C. Andersen indsatsen i regi af H.C. Andersen Fonden Odense. Beløbet har været anvendt til en række af fondens aktiviteter samt til besøget af J.K. Rowling i oktober 2010. Med henblik på at fastholde og styrke fondens arbejde foreslås det, at der afsættes et nyt rådighedsbeløb som anført.

 

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 6. Nedlæggelse af Rådet for forebyggelse og sundhedsfremme

Åbent - 2012/038615

 

Sagsresumé

Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme blev oprettet som supplement til den politiske organisering af sundhedsområdet i Odense Kommune. Rådet, som bestod af byrådsmedlemmer og eksterne medlemmer udpeget blandt kommunens væsentligste faglige samarbejdspartnere på sundhedsområdet, fik blandt andet til opgave at udarbejde indstilling til Økonomiudvalget om årlig udmøntning af Odense Kommunes Pulje til Forebyggelse og Sundhedsfremme.

 

Denne opgave varetages i dag af en tværgående chefgruppe (Strategisk Sundhedsgruppe) i Odense Kommune, og Økonomiudvalget har påtaget sig det politiske ansvar for tværgående sundhed. Strategisk Sundhedsgruppe foreslår på denne baggrund, at Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme nedlægges, samt at der udarbejdes et administrationsgrundlag for udmøntningen af Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme fra 2013. Strategisk Sundhedsgruppes forslag til udmøntning af rammen for 2012 fremgår af sagsfremstillingen og indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 

 1. Rådet for forebyggelse og sundhedsfremme i Odense Kommune nedlægges.

 2. Strategisk Sundhedsgruppes forslag om fordeling af rammen til projekter under Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme godkendes.

 3. Der udarbejdes et administrationsgrundlag for udmøntning af forebyggelsespuljen gældende fra 2013.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Sagsfremstilling

Odense Byråd besluttede på mødet den 8/10 2008 at oprette et temaudvalg som supplement til den politiske organisering af sundhedsområdet i Odense Kommune. Forebyggelsesrådet skulle fungere som rådgiver, inspirator og høringspart for byråd, økonomiudvalg og fagudvalg. Desuden har fo­rebyggelsesrådet udarbejdet indstilling til Økonomiudvalget om årlig udmøntning af Odense Kommunes Pulje til Forebyggelse og Sundhedsfremme. Forebyggelsesrådet bestod af udvalgte byrådspolitikere og eksterne medlemmer udpeget blandt kommunens væsentligste faglige samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

 

I det oprindelige beslutningsoplæg hed det desuden, at Forebyggelsesrådet skulle yde bidrag til såvel den nationale som lokale sundhedspolitiske dagsorden, indhente, behandle og sammenfatte ny viden. Behovet for rådgivning og input omkring sundhedspolitiske spørgsmål dækkes i dag i højere grad internt via medarbejdere på sundhedsområdet i Odense Kommune. Ved udarbejdelsen af den nye Sundhedspolitik i Odense Kommune blev der nedsat en politisk følgegruppe for at sikre politisk inddragelse, mens Forebyggelsesrådet ikke medvirkede. En række justeringer i organiseringen af det tværgående sundhedsområde i Odense Kommune har ligeledes medvirket til at styrke det strategiske fokus på området, og Økonomiudvalget har påtaget sig det politiske ansvar for tværgående sundhed.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller derfor til Økonomiudvalgets godkendelse, at Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme nedlægges. Det foreslås i forlængelse heraf, at Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme fremadrettet udmøntes i Økonomiudvalget efter forslag fra Strategisk Sundhedsgruppe, således at disse indstillinger afspejler den sundhedspolitiske dagsorden i Odense Kommune. Endelig foreslås det, at Strategisk Sundhedsgruppe udarbejder et administrationsgrundlag for udmøntningen af Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme gældende fra 2013 med henblik på at sikre mest sundhed for pengene.

 

Af den oprindelige ramme på 5.000.000 kr. i Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme i Odense Kommune har Odense Byråd afsat 1.995.000 kr. til patientrettet forebyggelse. Midlerne er omprioriteret fra Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme til budgetområde 3.4, Sundhed, i 2011 samt i overslagsårene. Rammen til projekter under Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme udgør herefter ca. 3.000.000 kr. Strategisk Sundhedsgruppe foreslår følgende fordeling af midlerne for 2012:

 

Tabel 1. Budget for Forebyggelsespuljen 2012

 

1.000 kr.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Forebyggelsespulje

 

 

 

 

 

 

Odense Børnekohorte bevilget til kohorten fylder 18 år

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

KRAM - Patientrettet uddannelse herunder Vejen Videre patientuddannelse på tværs af diagnoser (ingen slutdato) *

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Klamydiatest bevilget til 2013

0

500

500

500

0

0

Skole Camp Sund og Sjov (slutter medio 2012) **

 

1.200

Note**

 

 

 

Hygiejnenetværk

 

214

214

214

214

214

Tværfaglig indsats for børn i familier med psykisk sygdom

 

25

 

 

 

 

Borgerrettet rygestop

 

224

224

224

224

224

Udmøntning af sundhedspolitikken

 

 

1.062

 

 

 

*De 2.000.000 kr. til patientrettet forebyggelse er omprioriteret til drift under budget 3.4 Sundhed.

** Der blev oprindeligt afsat 1.200.000 kr. til projektet. Da projektet fortsætter i 2 år overføres ubrugte midler fra 2011 til 2012 til færdiggørelse af projektet som oprindeligt planlagt.

 

Der vedlægges en oversigt med status for de projekter under Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme, som har modtaget støtte i 2011 (Bilag 1).

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Status vedr. projekter under forebyggelsespuljen 2011 (Status vedr. projekter under Forebyggelsespuljen i 2011)

 

 

 

7. Ændring af Økonomiudvalgets mødeplan for 2012

Åbent - 2009/100488

 

Sagsresumé

Der er fremsat ønske om, at økonomiudvalgsmødet den 8/8 aflyses. Endvidere ønskes økonomiudvalgsmødet den 15/8 udelukkende anvendt til behandling af et antal sager, der er en forudsætning for budgettallene.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den reviderede mødeplan som ovenfor anført.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen medfører ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering


8. Referat fra mødet i Udvalget for Boligområder og Tryg By den 6/2 2012

Åbent - 2012/009441

 

Orientering

Referat fra mødet den 6/2 2012 medsendes dagsorden til orientering for udvalgets medlemmer.

 

Ligeledes medsendes evaluering af Udvalget for Boligområdet og Tryg Bys arbejde 2011.

 

Bilag

1. Evaluering af Udvalget for Boligområdet og Tryg Bys arbejde 2011 (udvalgseva.pdf)
1. Referat (Referat af udvalgsmøde 6.februar.pdf)

 

 

 

12. Rådmand Steen Møller orienterede om status for udtræden af MOTAS  

Åbent - 2012/046938

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl