Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Referat 18. april 2012

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Referat


Onsdag den 18-04-2012 kl. 09:00

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben referat

7. Vejbelysningsaftale (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Frikommuneforsøg - 2. ansøgningsrunde

Åbent - 2011/092354

 

Sagsresumé

Hvert udvalg skal med denne fælles beslutningssag indstille konkrete frikommuneforsøg til vedtagelse i byrådet den 25/4 2012.

 

Fagudvalgene og Økonomiudvalget havde på møderne henholdsvis den 28/2 2012 og den 7/3 2012 en første drøftelse af forsøgene, hvorefter de har været i høring i råd mv.

 

Odense Kommunes motivation til at søge om frikommunestatus var, at vi ønskede et paradigmeskift i kommunens tilgang til den fælles samfundsmæssige udfordring, der indebærer, at vi skal få mere ud af de samme penge eller det samme ud af færre penge.

 

Velfærdsdagsorden Ny virkelighed – ny velfærd er Odense Kommunes ramme for udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, og frikommuneforsøget skal ses som et redskab, der skal bidrage til, at vi kommer igennem den nye virkelighed og ind i den nye velfærd. Frikommuneforsøget skal endvidere bidrage ind i og ses i sammenhæng med den nye budgetprocedure og den nye type budgetbidrag.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at de vedlagte forslag til frikommuneforsøg fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på at indgå i den kommende frikommunelov.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen, dog undtaget ansøgning om prisregulering af bagatelgrænsen på SL § 113 – som undersøges nærmere inden endelig stillingtagen. Udvalgets stillingtagen til dette forsøg vil foreligge i mødet.

 

Udvalgsmedlem Merete Østerbye deltog ikke i mødet.

 

Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget anbefaler indstillingen inklusive ansøgningen vedrørende brug af uddannelsespålæg for alle under 30 år, der blev udsendt til udvalgsmedlemmerne den 4/4 2012 og omdelt på mødet.

 

For så vidt angår ansøgningen "Uddannelse i centrum – Brug af uddannelsespålæg i forhold til beregning af ydelsen" stemte udvalgsmedlem Brian Dybro imod.

 

Hvad angår ansøgningen "Fokus på indsatsen – Arbejdsdusør som middel til fremme af behandlings- og beskæftigelsespotentiale hos de svageste målgrupper af kontanthjælpsmodtagere" stemte udvalgsmedlemmerne Mai Henriksen og Thomas Skovgaard Sejersen imod.

 

Ansøgningen "Borgeren i centrum – omlægning af resterende forud udbetalte kontanthjælpssager til bagud udbetalt ydelse" er trukket tilbage af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og indstilles ikke.

 

Udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets, Ældre- og Handicapudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets, Socialudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

 

Ansøgningen fra Ældre- og Handicapforvaltningen vedrørende pristalsregulering af bagatelgrænsen på SL § 113, pkt. 7a, udgår af 2. ansøgningsrunde.

 

Rådmand Stina Willumsen stemmer imod ansøgningen fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om brug af uddannelsespålæg i forhold til beregning af ydelsen (pkt. 20).

 

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod ansøgningen fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om arbejdsdusør som middel til fremme af behandlings- og beskæftigelsespotentiale hos de svageste målgrupper af kontanthjælpsmodtagere (pkt. 21).

 

Økonomiudvalget er enigt om, at man i den fremadrettede proces så vidt muligt taler sig til rette om de enkelte forslag i de respektive fagudvalg.

 

Sagsfremstilling

Odense Kommune fik i april 2011 status som frikommune. Det vil sige, at vi har mulighed for at udfordre lovgivningen dér, hvor vi synes fx regler og dokumentationskrav er ufleksible og bureaukratiske og derved hæmmer, at vi kan udvikle og fremtidssikre velfærdssamfundet i overensstemmelse med tankesættet i Ny virkelighed – ny velfærd.

 

Ny virkelighed – ny velfærd er rammen eller grundstenen for alle kommunens indsatser. Frikommuneordningen skal tænkes ind i den ramme og giver os mulighed for at leve op til intentionen om at afprøve anderledes, kreative og innovative metoder samt styre på effekten af vores indsatser. Derfor er sammenhængen til Ny virkelighed – ny velfærd beskrevet i alle forsøg.

 

Frikommuneforsøgene er dermed et afgørende element i at tilvejebringe de nye budgetbidrag. For at gøre nye løsninger mulige i innovationsprocesserne er vores frikommunestatus afgørende for at tænke nyt.

 

Odense Kommune indsendte i sommeren 2011 42 forslag til frikommuneforsøg. Odense Kommune valgte ikke at indsende forsøg til fristen den 1/11 2011, men i stedet at indsende forsøg til den kommende frist den 1/5 2012.

 

Proces for 2. ansøgningsrunde

For at sikre en høj grad af frihed og individuel tilpasning har processerne for inddragelse af medarbejdere, MED-system, brugere/borgere mv. været planlagt i de enkelte forvaltninger under overskriften Ny virkelighed – Ny velfærd. Der har ikke været gennemført en formel høring af alle forsøg i alle afdelingsudvalg, som det var tilfældet i forbindelse med 1. ansøgningsrunde, men processen har lagt op til inddragelse af afdelingsudvalg, hvor det har været relevant.

 

Fagudvalgene og Økonomiudvalget drøftede forslag til forsøg på egne ansvarsområder på møderne henholdsvis den 28/2 og 7/3 2012.

 

Ansøgningerne har været i høring i følgende råd mv. i perioden den 1/3 til den 15/3 2012 (Ansøgningen vedr. brug af uddannelsespålæg for alle unge under 30 år er udarbejdet efter høringsperioden og har derfor ikke været i høring).:

 

 • Handicaprådet
 • Ældrerådet
 • Integrationsrådet
 • Rådet for socialt udsatte
 • Bæredygtighedsrådet
 • Samarbejdsforum for frivilligt socialt arbejde
 • Det lokale Beskæftigelsesråd
 • Grønt råd

 

Udvalgte ansøgninger har været i høring i øvrige samarbejdsfora. Det er sket efter en konkret vurdering og vil fremgå af ansøgningen.

 

Høringssvar samt forvaltningernes eventuelle kommentarer til høringssvarene vedlægges som bilag.

Fagudvalgene har været forelagt en fælles beslutningssag på møderne den 10/4 2012 med henblik på indstilling af konkrete frikommuneforsøg til beslutning i byrådet den 25/4 2012. Økonomiudvalget forelægges forvaltningernes indstilling til forsøg samt forsøg på eget ansvarsområde på mødet den 18/4 2012.

Hvert udvalg indstiller med denne sag konkrete forsøg til byrådet.

 

Samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Økonomi- og indenrigsministeren har indbudt de 9 frikommuner til samarbejde om udvikling og evaluering af forsøg indenfor følgende 6 temaer: Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats, Øget inddragelse af civilsamfundet, Digitalisering, En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats, Nye løsninger i folkeskolen, Kommunerne og vækstdagsordenen. Ministerierne vil snarest invitere til opstartsmøder inden for hvert af de 6 temaer. Det er hensigten, at samarbejdet skal munde ud i en række konkrete forsøg inden udgangen af året og et samarbejde om en fælles evaluering.

 

Økonomi

Det forventes, at frikommuneforsøgene vil bidrage til effektiviseringer i kommunen.

 

Bilag

7. Høringssvar (Høringssvar.pdf)
1. Frikommuneansøgninger - BMF (Frikommuneansøgninger - BMF.pdf)
2. Frikommuneansøgninger - BKF (Frikommuneansøgninger - BKF.pdf)
4. Frikommuneansøgninger - SAF (Frikommuneansøgninger - SAF.pdf)
5. Frikommuneansøgninger - BUF (Frikommuneansøgninger - BUF.pdf)
8. Bemærkninger til høringssvar - BKF (Bemærkninger til høringssvar - BKF.pdf)
9. Bemærkninger til høringssvar - ÆHF (Bemærkninger til høringssvar - ÆHF.pdf)
3. Frikommuneansøgninger - ÆHF (Frikommuneansøgningeer - ÆHF - endeligt.pdf)
6. Samlet oversigt over ansøgningerne (Samlet oversigt - alle forslag - endelig.pdf)

 

 

 2. Forslag til frikommuneforsøg vedrørende praktisk hjælp til ældre

Åbent - 2011/185437

 

Sagsresumé

Fredensborg Kommune har fået godkendt et frikommuneforsøg, der går ud på at oprette et katalog på kommunens hjemmeside med private leverandører, som tilbyder praktisk hjælp til ældre.

 

Målgruppen er borgere, som efterspørger praktisk hjælp, men ikke får den fra kommunen. Enten fordi ydelsen ikke indgår i kommunens serviceniveau, eller fordi borgeren ikke er berettiget til at modtage den fra kommunen.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Odense Kommune ansøger ministeriet om at iværksætte et lignende forsøg.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen indsender en frikommuneansøgning vedrørende praktisk hjælp til ældre.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler, at Odense Kommune laver en forsøgsordning, hvor det muliggøres at vejlede borgere til at finde en service/hjælp, de har behov for, når disse ligger uden for de kommunale ydelser.

 

Udvalgsmedlem Merete Østerbye deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

I januar 2012 fik frikommunerne svar på de forsøgsansøgninger, som kunne behandles administrativt.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen har undersøgt, om der var forsøg, som andre kommuner fik godkendt, der kunne have relevans for Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi har derved identificeret to forsøg fra Fredensborg som interessante.

 

Det ene forsøg vedrører et 1-årigt samtykke for beboere i plejeboliger til, at personalet kan kontakte lægen eller sygehuset i forbindelse med et helbredsmæssigt problem. Dette forsøg kræver ikke godkendelse, og Vedvarende forløb vil indføre ordningen i kommunens plejeboliger.

 

Det andet forsøg drejer sig om, at kommunen gerne vil have mulighed for at oplyse borgerne om alternative muligheder for at få hjælp til praktiske opgaver, hvis hjælpen ikke er indeholdt i kommunens serviceniveau, eller borgeren ikke er berettiget til at modtage ydelsen fra kommunen. Det kan for eksempel dreje sig om snerydning eller havehjælp.

 

Fredensborg Kommune vil oplyse om alternative muligheder ved at lave et katalog på kommunens hjemmeside med private leverandører, som tilbyder relevante ydelser.

 

Forvaltningen forventer, at forsøget kan medvirke til at understøtte realiseringen af Ny virkelighed – Ny velfærd.

 

Da dette forsøg kræver ministeriets godkendelse, skal forvaltningen indsende en ansøgning.

 

Økonomi

Forslaget vil medføre mindre omkostninger til oprettelse af liste på kommunens hjemmeside, information til mulige leverandører og eventuel løbende administration.

 

Bilag

1. Fredensborg Kommunes ansøgning om frikommuneforsøg (Henvisning til andre leverandører.pdf)

 

 

 

3. Ændring af cykelprojekter i Trafik- og Mobilitetsplanen

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

Ved byrådets vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur.

En af visionerne i denne beslutning var at fremme den bæredygtige trafik ved blandt andet at fremme forholdene for cyklisterne.

 

Der er derfor tidligere søgt og opnået tilskud fra statens grønne trafikpulje til udførelse af en række cyklistfremmende projekter.

 

En del af disse projekter er der begrundelse for at ændre i forhold til trafikkens udvikling, siden bevillingen blev givet.

 

De ønskede ændringer er godkendt af Vejdirektoratet, og kommunen bibeholder derfor det fulde støttebeløb.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender de foreslåede projektændringer for Cyklisternes By.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

Projektændringer til projekter med støtte fra den grønne cykelpulje

I august 2009 ansøgte By- og Kulturforvaltningen Vejdirektoratet om penge fra den grønne cykelpulje. Ansøgningen er efterfølgende vedtaget den 14/4 2010 af byrådet.

 

Forvaltningen har siden 2010 arbejdet med realisering af 9 cykelprojekter, der skal fremme forholdene for cyklisterne.

 

Der har dog vist sig god grund til at ændre på nogle af projekterne, hvorfor Odense Kommune har søgt Vejdirektoratet om lov til at ændre en række af delprojekternes indhold.

 

Projektændringer er alle blevet godkendt af Vejdirektoratet, og kommunen bibeholder derfor det fulde støttebeløb.

 

For alle ændringer gælder det, at de holdes inden for den tidligere bevilgede ramme.

 

Der er søgt om ændringer i følgende projekter:

 

Brugerråd. Der søges om tilladelse til at ændre udformningen. I stedet for nedsættelse af et bredt brugerråd inddrages borgerne i de enkelte projekter, sådan at der i fremtiden oprettes et konkret brugerråd til hvert projekt.

 

Etablering af cityparkeringspladser. Der søges om en ændret tidsplan og om opsætning af færre cykelparkeringspladser end tidligere forudsat. Grunden til ændringerne er, at det i planlægningsfasen har vist sig sværere at placere stativerne på grund af kravene til brand- og redningskøretøjer. I det nye projekt etableres der i stedet 750 cykelparkeringspladser frem for de tidligere planlagte 1000. Vejdirektoratet bibeholder den fulde finansiering.

 

Bilfrizone omkring 2 skoler. Oprindeligt var der søgt om tilladelse til et projekt, hvor der i en radius af 200-500 m fra skolen skulle etableres et indkørselsforbud. Gennem et godt samarbejde med Skoleafdelingen har det vist sig, at det er muligt at få selv helt små skoleelever til at cykle, hvis bare skolen tager cyklen i brug i undervisningen. Det ønskes derfor, at midlerne omprioriteres, således at vi igennem leg og læring får de unge til at cykle, frem for som tidligere via restriktioner.

 

Det oprindelige projekt var bygget på en lang tradition omkring skoleveje i Danmark, hvor man i forbindelse med etablering af restriktioner forsøger at påvirke forældrene. Denne type projekter har dog kun i begrænset omfang fået flere elever til at cykle.

 

Det nye projekt bygger på erfaringer fra Odense, hvor vi over blot 1 uge ændrede både børns, forældres og særligt læreres og pædagogers opfattelse af, hvad der er muligt. Den nye tilgang ønskes afprøvet via et pilotprojekt på 2 skoler, hvor cyklen inddrages i undervisningen. Byens mange grønne områder, kultur- og fritidsfaciliteter inddrages aktivt i undervisningen. Derved opstår der en synergi, idet undervisningen beriges af input via hyppigere cykelture. Ud over at blive både cykel- og trafiksikre opnår eleverne en række sundhedsfordele i og med, at de bliver mere fysisk aktive. Nerven i projektet går ud på at udarbejde koncepter for, hvordan cyklen kan bruges i undervisningen. Midlerne vil desuden gå til fysiske foranstaltninger ved skolerne som fx bedre cykelparkering, anskaffelse af reservecykler, turcykler, pumper eller lignende, som den enkelte skole måtte efterspørge.

 

Super Cykelsti.  I det oprindelige projekt var det meningen, at en supercykelsti skulle være en højhastighedssti med rene tekniske løsninger og serviceudbud, fx cykelpumper og cykeltællere.

 

Den nyeste forskning viser dog, at det ikke alene er hastigheden på turen, som er afgørende for, at man vælger cyklen, men en række andre faktorer, blandt andet tryghed og visuelle oplevelser.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at projektet Super Cykelsti gentænkes i samarbejde med Gehl arkitekterne, sådan at man inddrager de erfaringer, der er gjort i projektet ”Cykelliv”, hvor en forsker har analyseret cyklisters adfærd netop i Odense.

 

En kommende super cykelsti bliver således ikke som tidligere beskrevet alene en samling af rene tekniske løsninger, men en sammensætning af mange forskellige elementer. Der vil blive set på trygheden, belysningen, bredden af stien, beskæringen af beplantningen samt andre tilbud og oplevelser langs stien.

 

Projektet cykelsamkørselstjeneste ønskes ændret, således at der i stedet for en tjeneste, hvor cyklister kan finde sammen og i grupper aktivere grønt lys, nu indarbejdes en APP i mobilguiden, hvor cyklister kan finde sammen. Desuden skal der indarbejdes et pilotprojekt: ”Nedtælling på styret”. I dette pilotprojekt skal det undersøges, om det er muligt at udvikle en service, så cyklister på deres mobiltelefon kan se/høre en nedtælling til grønt lys i det lyskryds, de kører frem mod.

 

For projektet Park and Bike er der søgt om ændret tidsfrist, således at projektet står færdigt med udgangen af 2012. Desuden er der søgt om lov til at bruge restbeløbet vedrørende cykelfestival og cykelsommerskole til en videreførelse af projekterne.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Forslag om udbetaling af diæter i forbindelse med deltagelse i kurser mv. som medlem af Hegnssynet

Åbent - 2012/042322

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremsender forslag til byrådet om, at der ydes diæter til Hegnssynets medlemmer i forbindelse med deltagelse i kurser mv., der anses for at have betydning for varetagelsen af deres hverv som medlemmer af Hegnssynet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der ydes diæter til Hegnssynets medlemmer i forbindelse med deltagelse i kurser mv., der anses for at have betydning for varetagelsen af deres hverv som medlemmer af Hegnssynet.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

Odense Kommunes Hegnssyn består af 3 medlemmer, af hvilke det ene medlem er beskikket som formand. Medlemmerne er udpeget af byrådet i henhold til hegnsloven.

 

Efter bestemmelser udstedt i medfør af hegnsloven får medlemmerne af Hegnssynet vederlag i forbindelse med behandlingen af hegnssager. Vederlaget udgør pr. hegnssag aktuelt 475 kr. til formanden og 325 kr. til hvert af de to øvrige medlemmer af hegnssynet. Vederlaget afholdes af sagens parter.

 

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 16a, stk. 1, jf. § 16, stk. 1, litra c og d, at byrådet kan beslutte, at medlemmer af kommunens hegnssyn skal have diæter i forbindelse med deltagelse i kurser og seminarer mv., der anses for at have betydning for varetagelse af deres hverv som medlem af Hegnssynet.

 

Hegnssynsmænd, der tillige er medlemmer af byrådet, kan imidlertid ikke modtage yderligere vederlag end det vederlag, der modtages som medlem af byrådet.

 

Sekretariatet for Hegnssynet har oplyst, at Hegnssynets medlemmer årligt deltager i årsmøde med generalforsamling i Foreningen af danske hegnssyn af et døgns varighed samt typisk 1-2 kurser årligt (dagsmøder), der behandler problemstillinger knyttet til Hegnssynets virksomhed.

 

Da der er tale om kursusvirksomhed af en vis varighed, og da kursusvirksomheden har betydning for varetagelsen af hvervet som medlem af kommunens hegnssyn, foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der ydes diæter til Hegnssynets medlemmer i forbindelse med deres deltagelse i kurser mv.

 

Det foreslås endvidere, at diæterne udbetales med virkning fra byrådets godkendelse.

 

Økonomi

Udbetaling af diæter vil medføre merudgifter, der maksimalt forventes at udgøre ca. 5.500 kr. pr. år, og som vil blive afholdt inden for driftsrammen på budgetområde 2.2, Plan og Byg.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 5. Udvikling Fyn A/S - mulighed for midlertidigt medlemskab

Åbent - 2011/079737

 

Sagsresumé

På mødet den 21/12 2011 besluttede Odense Kommune sammen med Svendborg Kommune, Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Assens Kommune at stifte Udvikling Fyn A/S.

Udvikling Fyn A/S leverer primært turist- og erhvervsfremmeopgaver for ejerkommunerne, men leverer også projektledelse af fynske projekter – fx tværgående EU-projekter.

Udvikling Fyn har på baggrund af konkrete henvendelser fra ikke ejerkommuner udtrykt ønske om at kunne levere turist- og erhvervsfremmeopgaver til ikke ejerkommuner. Da Udvikling Fyn som udgangspunkt kun kan levere turist- og erhvervsfremmeydelser til ejerkommuner, er der behov for en ændring i vedtægter og ejeraftale, der giver de øvrige fynske kommuner mulighed for et associeret medlemskab med henblik på eventuelt fuldt ejerskab på sigte. Ændringer af vedtægter og ejeraftale skal godkendes af kommunalbestyrelserne i samtlige ejerkommuner samt på selskabets generalforsamling, inden de øvrige fynske kommuner kan tilbydes midlertidigt medlemskab – forventeligt omkring den 1/9 2012.

Efter stiftelsen har ejerkommunerne endvidere drøftet, at det er uhensigtsmæssigt, at der udpeges suppleanter til borgmestrenes post i bestyrelsen. Det skal på den baggrund anbefales, at vedtægterne tilrettes således, at der ikke er krav om suppleanter i bestyrelsen.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 1. Udvikling Fyn A/S får mulighed for at tilbyde midlertidigt medlemskab til ikke ejerkommuner på de vilkår, der fremgår af sagsfremstillingen.
 2. Der udpeges ikke suppleanter for borgmestrene i forhold til deres post i bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S.
 3. Vedtægt og ejeraftale for Udvikling Fyn A/S ændres i overensstemmelse med indstillingens punkt a og b.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Sagsfremstilling

Udvikling Fyn A/S har modtaget positive tilkendegivelser og efterspørgsel vedrørende køb af Udvikling Fyns ydelser fra Kerteminde, Langeland og Ærø Kommuner samt muligheden for at blive midlertidigt medlem.

Udfordringen i forhold til samhandel med ikke-Udvikling Fyn kommuner består i, at hverken erhvervsfremmeloven, kommunalfuldmagtsreglerne eller lov nr. 548 om samarbejder mellem private og kommuner giver mulighed for, at Udvikling Fyn kan sælge ydelser til andre end ejerkommunerne. Udvikling Fyn har dog et ønske om – og oplever efterspørgsel efter – at kunne sælge turist- og erhvervsfremmeydelser til ikke ejerkommunerne med henblik på at øge interessen for et fremtidigt medlemskab.

Der er på den baggrund behov for en model, hvor man kan tilbyde ikke ejerkommunerne et midlertidigt medlemskab. Styregruppen for Udvikling Fyn har på den baggrund drøftet fordele og ulemper ved forskellige konstruktioner.  Det har været afgørende for valg af konstruktion, at ikke ejerkommunerne får incitament til at blive medejere og således ikke forbliver i rollen som ”prøvemedlem” eller står helt uden for Udvikling Fyn A/S.

Styregruppen anbefaler, at ikke ejerkommuner får tilbudt et midlertidigt medlemskab på nedenstående vilkår:

·        Midlertidige medlemmer skal tegne aktier i Udvikling Fyn A/S for nominelt 20.000 kr. til kurs 125, svarende til et kontant indskud på 25.000 kr.

·        Midlertidige medlemmer skal tiltræde ejeraftalen.

·        Midlertidige medlemmer får ikke plads i bestyrelsen og får derfor ikke indstillingsret.

·        Ingen øvre eller nedre økonomisk grænse for samhandel med Udvikling Fyn A/S.

·        Den maksimale tidsperiode for et midlertidigt medlemskab er 24 måneder.

·        Et midlertidigt medlem skal senest den 1/7 efter at have været ejer i 12 måneder, meddele, om man ønsker at indtræde som medejer af Udvikling Fyn A/S på samme vilkår som de oprindelige ejerkommuner.

·        Såfremt et midlertidigt medlem ikke ønsker at tegne fuldt medejerskab af Udvikling Fyn A/S, skal det midlertidige medlem indløse sine aktier i selskabet mod at få tilbagebetalt det kontante indskud på 25.000 kr.

·        Optagelsen af midlertidige medlemmer kan ske løbende.

Bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S har på det ordinære bestyrelsesmøde den 23/3 2012 tiltrådt styregruppens anbefaling.

Efter stiftelsen har ejerkommunerne endvidere drøftet, at det er uhensigtsmæssigt, at der udpeges suppleanter til borgmestrenes post i bestyrelsen. Det skal på den baggrund anbefales, at vedtægterne tilrettes således, at der ikke er krav om suppleanter i bestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Udvikling Fyn A/S - ejeraftale (UF ejeraftale 28 03 12 ren.pdf)
1. Udvikling Fyn A/S - vedtægter (Bilag 14, Vedtægter for Udvikling Fyn AS..pdf)

 

 

 

6. Odense Musikskole - fastsættelse af takster for 2012/2013

Åbent - 2012/050533

 

Sagsresumé

Børn- og Ungeudvalget har på mødet den 23/3 2012 besluttet at reducere den planlagte stigning i brugerbetalingen på Odense Musikskole med 200.000 kr. Det betyder, at taksterne med virkning fra den 1/8 2012 skal ændres.

 

Takster skal godkendes af Odense Byråd.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender følgende takster for Odense Musikskole:

 

Odense Musikskole – takster – hele kr.

2012/2013

Nye takster

Instrumentalundervisning:

Elevbetaling

1 søskende

2 søskende

3 søskende

4 søskende

Holderundervisning:

Elementær musik

Kor/hørelære/sammenspil

1 fag

5.775

4.290

2.860

1.430

0

 

2.250

1.035

Flere fag

4.290

4.290

4.290

4.290

4.290

 

Taksterne er gældende med virkning pr. 1/8 2012.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Beslutning

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget har på mødet den 23/3 2012 besluttet at reducere den planlagte stigning i brugerbetalingen på Odense Musikskole med 200.000 kr. Det betyder, at taksterne for Odense Musikskole skal ændres.

 

Odense Musikskole – takster – hele kr.

2012/2013

Iht. Budget 2012

2012/2013

Nye

Instrumentalundervisning:

Elevbetaling

1 søskende

2 søskende

3 søskende

4 søskende

Holderundervisning:

Elementær musik

Kor/hørelære/sammenspil

1 fag

6.160

4.620

3.080

1.540

0

 

2.520

1.260

Flere fag

4.620

4.620

4.620

4.620

4.620

1 fag

5.775

4.290

2.860

1.430

0

 

2.250

1.035

Flere fag

4.290

4.290

4.290

4.290

4.290

 

Taksterne gælder med virkning fra den 1/8 2012.

 

Økonomi

Forslaget har ingen budgetvirkning for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


8. Besøg i Grønland

Åbent - 2011/021972

 

Sagsresumé

Økonomiudvalget bevilgede sidste år tilskud til rejse for formanden for Det Grønlandske Hus, der efter planen skulle have deltaget i et besøg i Grønland sammen med repræsentanter fra de øvrige grønlandske huse i Danmark. Besøget føjer sig til en række tidligere besøg, der også understøttes fra grønlandsk side og sigter på at styrke samarbejdet mellem Grønland og de grønlandske huse i Danmark og derigennem udvikle mulighederne for at hjælpe grønlændere i Danmark. Som følge af sygdom blev den planlagte rejse i 2011 foreløbig aflyst og er nu planlagt til forsommeren 2012. Udgiften hertil ventes at beløbe sig til ca. 20.000 kr.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender deltagelse i den planlagte rejse.

 

Rejseudgiften finansieres via venskabsbykontoen under budgetområde 1.2, Fællesudgifter.

 

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at formanden for Det Grønlandske Hus deltager.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsresuméet.

 

Bilag

1. Program (Program.PDF)

 

 

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse

9. Innovation for 100 mio. kr. - hvad skal der til?

Åbent - 2012/046143

 

Sagsresumé

Med de store udfordringer Odense Kommune står overfor, skal der skabes optimale rammer for, at Ny virkelighed – ny velfærd kan omsættes til nye løsninger, der både er bedre og billigere.

 

Et middel til at skabe løsninger, der tilvejebringer de økonomiske gevinster, er opstartsinvesteringer. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der netop skal skabes et grundlag for, at der kan arbejdes med investeringer. 

 

Denne sagsfremstilling kommer som en opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning vedrørende investeringer.

 

Siden november 2011, hvor Økonomiudvalget drøftede investeringsmidler til innovationsforslag, er der sket en del, som påvirker Odense Kommunes økonomiske vilkår.

 

Den nye sammensætning af kriterierne i udligningsreformen betyder, at Odense Kommune står til at tabe 123 mio. kr. Det skaber et endnu større behov for at finde nye løsninger.

 

I 6-by samarbejdet har der været arbejdet med at afdække nye lånemuligheder, som skal gøre det muligt at tilvejebringe flere økonomiske midler til investeringer, der på sigt skaber en reduktion i driftsomkostningerne.

 

Det er endnu ukendt, hvilke nye muligheder vi kan få til at lånefinansiere tiltag, der skal skabe økonomiske gevinster. Ikke desto mindre skal vi i Odense Kommune allerede nu arbejde på, at investeringer skal indgå som et væsentligt princip i de nye forslag, der skal indgå som bidrag i budgetprocessen.

 

Der lægges op til et krav om graden af tilbagekast. Et krav om et tilbagekast på 1/5 vil stille et tilpas højt krav, så de nye løsninger skaber tilstrækkeligt store økonomiske gevinster. Det betyder, at en investering på 1 mio. kr. skal give et afkast på minimum 5 mio. kr. i reducerede driftsomkostninger. Tilbagebetalingen bør ske hurtigt, det vil sige over 2-3 år, men gerne hurtigere.

 

Beskrivelsen af investeringen skal ske sammen med de budgetbidrag, som bliver udarbejdet via innovationsprocesserne.

 

Øvrige forudsætninger for at lykkes med innovationsprocesserne

 

Ud over at benytte mulighederne i at lave opstartsinvesteringer er der fire andre forudsætninger, der er afgørende for, at Odense Kommune lykkes med at udvikle nye velfærdsløsninger, der både er bedre og billigere:

 

 1. Fysiske rammer til at dyrke innovation
 2. Frigørelse af ressourcer til at arbejde med innovationsprocesserne
 3. Politisk innovationsledelse
 4. Anerkendelse af fejl som nødvendige

 

Fysiske rammer til at dyrke innovation

Uddannelsescenteret udgør et unikt potentiale for et innovationscenter i Odense Kommune. At medarbejdere, ledere og eksterne samarbejdspartnere kan samles et sted, hvor idéer, perspektiver og viden er fysisk tilgængeligt, vil være afgørende for at kunne arbejde dynamisk og kreativt. Derfor bør der afsættes midler til renovering og ressourcer til at opbygge kompetencer og læring på stedet.

 

Frigørelse af ressourcer

For at lykkes med innovationsdagordenen er ressourcer dedikeret til innovationsprocesserne afgørende. Den grad af involvering, som er nødvendig for at få indsamlet idéer og implementeret løsningerne, kræver meget tid til dialog.

 

Der er en ledelsesmæssig vilje til at igangsætte de involverende aktiviteter. Ledelsen skal både give stor opbakning og give mulighed for fleksible og dynamiske rum for dialog på tværs af forvaltningerne. Der er brug for at løsne tøjlerne, så medarbejdere og ledere sammen på tværs kan gå på opdagelse efter de nye løsninger.

 

Politisk innovationsledelse

Det er helt afgørende for at lykkes, at byrådet i Odense Kommune viser vejen i realiseringen af Ny virkelighed – ny velfærd. Den politiske vision skal være klar. Der skal visioner og mod til at lykkes. Det andet vigtige aspekt i politisk innovationsledelse er åbenheden over idéer både indefra og uden for organisationen samt at have blik for at hjælpe de gode idéer på vej, så der kan skabes markante resultater.

 

Anerkendelse af fejl som nødvendige

Opgaven er at finde løsninger på problemstillinger, vi i dag ikke har løsningen på. Innovation er netop en metode, der kan opdage de løsninger, vi ikke kender i dag. Den opdagelse, der skal ske gennem innovationsprocesserne, indebærer, at idéer skal testes. Testen kan resultere i, at idéen ikke bliver ført ud i livet. Det betyder, at medarbejdere, ledere og politikere og måske også eksterne aktører kommer til at arbejde med ny idéer og forslag, som ikke bliver ført ud i livet. Det kan blive opfattet som spild af tid og dermed fejl, men det vil være helt nødvendige fejl, som skaber læring, og som sikrer, at det er robuste idéer, der reelt skaber merværdi i praksis, som bliver gennemført.

 

Der skal altså både investeres tid og penge. For at vi kan lykkes, skal der være mod til at prøve noget af, uden at vi ved, om det virker på forhånd, og tillid til at dette mod – at afprøve nye veje mod den gode løsning - bliver anerkendt som nødvendigt og ikke som fejl, der skal undgås.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget drøfter, hvilke rammer der er brug for, så Odense Kommune kan lykkes med at skabe de nødvendige løsninger i regi af Ny virkelighed – ny velfærd, herunder hvilke krav, der skal være for tilbagebetalingen på de investeringer, der skal bidrage til de nye løsninger.

 

 

Beslutning

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering

10. Rådmand Steen Møller orienterede om hjertestartere

Åbent - 2012/058888

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

12. Rådmand Steen Møller orienterede om græstæppet på Odense Stadion

Åbent - 2012/058888

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl