Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Referat 15. august 2012

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Referat


Onsdag den 15-08-2012 kl. 12:00

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Lov- og cirkulæreprogram 2012-2015 - budget 2013

Åbent - 2012/157155

 

Sagsresumé

Årets lov- og cirkulæreprogram (LCP) er indgået som en del af økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL.

 

Udmøntningen sker her for budgetår 2012 samt kommende budgetår 2013 til 2016. Dermed indgår prioriteringen af årets DUT-midler i grundlaget for budget 2013-2016.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer økonomisk kommunerne under ét for udgifter til ny lovgivning (kaldet DUT – det udvidede totalbalanceprincip).

 

Udmøntningen i år sker ud fra tidligere vedtagne principper. Midler på områder med overførselsadgang tilføres som udgangspunkt kassen. Alle reguleringer forelægges dog Økonomiudvalget til vurdering. Midler til områder uden overførselsadgang tilføres det pågældende område.

 

Principperne for udmøntning af DUT-sagerne betyder også, at for de lovændringer, hvor reguleringen tilfalder kassen, vil de respektive udvalg alligevel skulle løse opgaven. Udvalgene er derfor forpligtet til at prioritere ny lovgivning inden for de eksisterende rammer. Det kan fx være udmøntningen af vandmiljøplanen, som er med på dette års lov- og cirkulæreprogram.

 

Samlet betyder årets lov- og cirkulæreprogram, at kassebeholdningen styrkes med 17,8 mio. kr. i perioden 2012-2016. Eneste regulering, der foreslås udmøntet, er reguleringen vedrørende særligt dyre enkeltsager på børneområdet. Lovændringen betyder, at kommunen modtager mere i refusionsindtægter. Dermed opnås der færre samlede udgifter, hvilket betyder, at Børn- og Ungeudvalgets budget skal reduceres. Dertil kommer, at området gennem en årrække er genoprettet. Det samme var tilfældet med reguleringen vedrørende høreapparater ved sidste års udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet i 2011.

 

Samlet for områder uden overførselsadgang udgør reguleringen 13,1 mio. kr. Midlerne udmøntes som en del af reguleringen af budgetter på overførselsområde i sagen ”Beskæftigelsesområdet – Beskæftigelsestilskud og overførselsområdet” og i budgetforslag 2013-2016.

 

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Indtægtssiden i 2012 nedskrives med 2.268.000 kr. vedrørende årets lov- og cirkulæreprogram.

 

 1. Midler fra årets lov- og cirkulæreprogram 2012-2015 for områder med overførselsadgang tilfalder kassen med undtagelse af særligt dyre enkeltsager, jf. indstillingspunkt c. Kassen forbedres derfor med 4.464.000 kr. i 2012 (12-pl), 4.792.000 kr. i 2013, 4.446.000 kr. i 2014 samt 2.053.000 kr. fra 2015 (13-pl).

 

 1. Børn- og ungeudvalget tilføres en negativ tillægsbevilling på områder med overførselsadgang på 6.314.000 kr. i 2012 (12-pl) samt 19.223.000 kr. fra 2013 og frem (13-pl).  

 

 1. Midler fra årets lov- og cirkulæreprogram 2012-2015 for områder uden overførselsadgang udmøntes i forbindelse med reguleringen af budgetterne på overførselsområdet.

 

 1. Præcisering af principperne for udmøntning af DUT-sager, idet det gælder, at for de lovændringer, hvor reguleringen tilfalder kassen, vil de respektive udvalg være forpligtet til at prioritere ny lovgivning inden for egen ramme.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi i 2012 er der opnået enighed om årets lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem DUT (det udvidede totalbalanceprincip) kommunerne for ny og ændret bindende lovgivning ved at mindske det statslige bloktilskud fra 2013 og frem samt udmønte en midtvejsregulering for budgetåret 2012.

 

Princippet for fordeling af DUT-midlerne blev vedtaget i budget 2011. Princippet betyder, at alle midler på områder med overførselsadgang i udgangspunktet tilfalder kassen. Alle reguleringer forelægges dog Økonomiudvalget til vurdering. Udvalgene forpligtes til at prioritere ny lovgivning inden for egen ramme. Midlerne på områder uden overførselsadgang udmøntes som vanligt til respektive udvalg.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet i år betyder for Odense Kommune, at kassen styrkes med samlet 17,8 mio. kr. Det foreslås, at reguleringen vedrørende særligt dyre enkeltsager på området for udsatte børn og unge udmøntes. Lovgivningen er ændret på området, således at kommunen modtager mere i refusionsindtægter. Dermed opnås der færre samlede udgifter, hvorfor Børn- og Ungeudvalgets budget reduceres med 6,3 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. fra 2013. Dertil kommer, at området gennem en årrække er genoprettet. Tilsvarende gjaldt reguleringen vedrørende høreapparater ved sidste års udmøntning DUT-midlerne.

 

Samlet for områder uden overførselsadgang udgør reguleringen 13,1 mio. kr. Midlerne udmøntes som en del af reguleringen af budgetter på overførselsområde i sagen ”Beskæftigelsesområdet – Beskæftigelsestilskud og overførselsområdet” og i budgetforslag 2013-2016.

 

Udmøntningen sker her for budgetår 2012 samt kommende budgetår 2013 til 2016. Dermed indgår prioriteringen af årets DUT-midler i grundlaget for budget 2013-2016.

 

Økonomi

Udmøntningen af årets lov- og cirkulæreprogram for 2012-2016 forbedrer kassen med 17,8 mio. kr.

 

Påvirkning af kassebeholdningen

 

Total                    (1.000 kr.)

2012

2013

2014

2015

2016

LCP - indtægtssiden

-2.271

-14.307

-12.216

-11.753

-11.753

LCP – MO

6.314

19.223

19.223

19.223

19.223

LCP – UO

421

-124

-2.561

-5.417

-5.417

Kassen

4.464

4.792

4.446

2.053

2.053

’ + = forbedring af kassebeholdning

 

Da de DUT-midler, der er servicerammebelagt, ikke udmøntes til respektive udvalg, påvirkes udvalgenes servicerammer ikke. Endvidere er der ingen påvirkning af serviceudgifterne, da refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager ikke er servicerammebelagt.

 

Midler givet til områder uden overførselsadgang udmøntes i forbindelse med øvrig regulering af overførselsområdet i særskilt sag.

 

Bilag

1. Oversigt over årets lov- og cirkulæreprogram 2012-2015 (Oversigt over årets lov- og cirkulæreprogram - budget 2013.pdf)

 

 

 

2. Beskæftigelsesområdet - beskæftigelsestilskud og overførselsområdet

Åbent - 2012/157158

 

Sagsresumé

Beskæftigelsesområdet omfatter forsørgelsesudgifter og aktiveringsindsatsen af ledige borgere. Det gælder både på overførselsområdet, som omfatter bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension. Dertil kommer forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere).

 

Svingende konjunkturer på beskæftigelsesområdet giver styrings-udfordringer. Derfor tager budgetlægningen afsæt i statslige skøn, men da udviklingen kan svinge, anvendes der reservationspuljer. Reservationspuljer medvirker til at tilpasse budgetterne til de økonomiske konsekvenser af de indsatser, som der arbejdes med. I 2012 betyder det fx, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens innovationsarbejde under temaet ”Selvforsørgelse til at kunne” forventes at give et overskud på 26,9 mio. kr. ved regnskabet, hvilket vil være med til at indfri budgetkravene til innovation i 2013. Dette indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag 2013-2016.

 

Ændret beskæftigelsestilskud grundet udligningsreformen

I forbindelse med udligningsreformen blev en ændring af beregningsgrundlaget for beskæftigelsestilskuddet vedtaget. Omlægningen blev indført med tilbagevirkende kraft fra 2011. For Odense har det store negative konsekvenser, hvilket tillige falder sammen med en forværring af ledighedsudviklingen.

 

Beskæftigelsestilskud 2011

Beskæftigelsestilskuddet for 2011 reguleres for sidste gang i år. Odense Kommune skal tilbagebetale knap 53 mio. kr. En stor del af tabet (39 mio. kr.) skyldes omlægningen af beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med udligningsreformen. Der er opsparet 21,3 mio. kr. til efterreguleringen. Denne pulje nulstilles nu. Tilbagebetalingen af de 53 mio. kr. er udskudt til 2013 og bliver derfor medtaget i budgettet for 2013.

 

Beskæftigelsestilskud 2012

Beskæftigelsestilskud 2012 midtvejsreguleres i år. Odense Kommune modtager 31,7 mio. kr. i midtvejsregulering grundet stigende ledighed. Det er dog ikke nær nok, da også tabet fra omlægningen af beskæftigelsestilskuddet slår igennem her.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har opgjort budgetbehovet til 99,4 mio. kr. Budgetbehovet finansieres dels af midtvejsreguleringen, opsparing fra sidste års budgetlægning og oprettelse af en negativ reguleringspulje under Økonomiudvalget, som medgår i efterreguleringen til næste år. Dertil kommer finansiering vedrørende omlægning af beskæftigelsestilskuddet på 29,7 mio. kr., som afregnes over kassen. Den endelige regulering af beskæftigelsestilskud 2012 sker i august 2013.

 

Overførselsområdet

Nye skøn for overførselsområdet i 2012 på landsplan viser en marginal ændring i forhold til det aftalte skøn for 2012, hvorfor der ikke bliver en midtvejsregulering på landsplan af området i år. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har dog opdateret budgetgrundlaget, hvilket betyder et mindre budgetbehov på 26,9 mio. kr.

 

Som noget nyt i år placeres de 26,9 mio. kr. i en reservationspulje under Økonomiudvalget, ligesom det sker med beskæftigelsestilskuddet. Puljen er således et mindreforbrug på overførselsområdet og kan tilskrives Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens tiltag bl.a. inden for innovationstemaet Selvforsørgelse – Frihed til at kunne. Puljen vil derfor anvendes til medfinansiering af budgetkravet til innovation i 2013. Den endelige størrelse af puljen kendes dog først ved regnskabet.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Reservationspulje vedrørende beskæftigelsestilskud 2011 under Økonomiudvalget på 21.251.791 kr. i 2012 nulstilles som led i efterreguleringen af beskæftigelsestilskud 2011. Beløbet tilføres kassen.

 2. Indtægtssiden opskrives med 23.244.000 kr. i 2012 vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2012 samt opskrives med 8.532.000 kr. vedrørende udmøntning af forsikringsordningen for beskæftigelsestilskud 2012.

 

 1. Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en positiv budgetneutral tillægsbevilling i 2012 på 31.776.000 kr. vedrørende budgetmodel for beskæftigelsestilskud 2012 på områder uden overførselsadgang. Beløbet finansieres af øgede indtægter på tilskud og udligning (jf. pkt. b).

 

 1. Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en positiv budgetneutral tillægsbevilling i 2012 på 21.108.000 kr. vedrørende budgetmodel for beskæftigelsestilskud 2012 på områder uden overførselsadgang. Beløbet finansieres af nulstilling af reservationspulje under Økonomiudvalget på områder med overførselsadgang.

 

 1. Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en positiv tillægsbevilling i 2012 på 29.700.000 kr. vedrørende budgetmodel for beskæftigelsestilskud 2012 på områder uden overførselsadgang. Beløbet er en del af den lovvedtagne omlægning af beskæftigelsestilskuddet og finansieres af kassen.

 

 1. Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en positiv budgetneutral tillægsbevilling i 2012 på 16.838.000 kr. vedrørende budgetmodel for beskæftigelsestilskud 2012 på områder uden overførselsadgang. Beløbet finansieres af en tilsvarende negativ reservationspulje under Økonomiudvalget på områder med overførselsadgang.

 

 1. Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en negativ budgetneutral tillægsbevilling i 2012 på 31.374.000 kr. vedrørende budgetmodel for overførselsområdet 2012 på områder uden overførselsadgang. Beløbet modsvares af en tilsvarende positiv reservationspulje under Økonomiudvalget på områder med overførselsadgang.

 

 1. Socialudvalget tildeles en positiv budgetneutral tillægsbevilling i 2012 på 4.515.000 kr. vedrørende budgetmodel på overførselsområdet 2012 på områder uden overførselsadgang. Beløbet finansieres af en tilsvarende negativ reservationspulje under Økonomiudvalget på områder med overførselsadgang.

 2. Den forventede mindreindtægt på overførselsområdet på 26.859.000 kr. i 2012 medgår til finansiering af budgetkravet vedrørende innovation i 2013. Det endelige beløb opgøres ved regnskab 2012.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet vedrører A-dagpenge til forsikrede ledige og dele af aktiveringsindsatsen for denne gruppe. I forbindelse med udligningsreformen blev også en ændring af beregningsgrundlaget for beskæftigelsestilskuddet vedtaget. Omlægningen blev indført med tilbagevirkende kraft fra 2011. For Odense har det store negative konsekvenser, hvilket tillige falder sammen med en forværring af ledighedsudviklingen.

 

Beskæftigelsestilskud 2011

Tilskuddet for 2011 er nu endeligt gjort op. Odense skal tilbagebetale 53 mio. kr., hvoraf de 39 mio. kr. vedrører omlægningen af beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med udligningsreformen. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere sparet 21,3 mio. kr. op til efterreguleringen, og uden ændringen i beregningsgrundlaget ville det have betydet et overskud på ca. 7 mio. kr. I stedet endte 2011 med et underskud på knap 32 mio. kr.

 

Grundet de store økonomiske konsekvenser, som omlægningen af beskæftigelsestilskuddet har betydet, skal efterreguleringen på de 53 mio. kr. først afregnes i 2013.

 

Beskæftigelsestilskud 2012

Tilskuddet for 2012 skal midtvejsreguleres nu, og også her slår omlægningen af beskæftigelsestilskuddet igennem. Odense får en positiv midtvejsregulering på 31,7 mio. kr. Budgetbehovet er af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen opgjort til 99,4 mio. kr. Det betyder, jf. budgetmodellen, at området skal tilføres forskellen på 67,6 mio. kr.

 

Finansieringen af de 67,6 mio. kr. sker på 3 måder:

 

-          Brug af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens reservationspulje fra sidste års budgetlægning på 21,1 mio. kr.

-          Oprettelse af en negativ reservationspulje under Økonomiudvalget på 16,8 mio. kr., som vil indgå som en del af efterreguleringen i august 2013.

-          Finansiering fra kassen med 29,7 mio. kr. vedrørende delvis dækning af konsekvens af omlægningen af beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med udligningsreformen.

 

Finansieringen af de 29,7 mio. kr. fra kassen medfører, at konsekvenserne af omlægningen af beskæftigelsestilskuddet ikke overvæltes på Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Omlægningen betød for Odense et tab på 39 mio. kr. Dette tab kan opdeles i 2: En ændret beregning af grundtilskuddet på 29,7 mio. kr. og en ændret beregning vedrørende merudgiftsbehovet på de resterende 9,3 mio. kr. De 9,3 mio. kr. vedrører ledighedsudviklingen, og da merudgiftsbehovet endeligt beregnes næste år, når det faktiske ledighedstal kendes, er dette ikke medtaget i reguleringen af budgettet for beskæftigelsestilskuddet.

 

Midtvejsreguleringen skal vurderes med forsigtighed, fordi midtvejsreguleringen tildeles direkte på kommuneniveau på baggrund af kommunens andel af ledigheden to år tidligere. Efterreguleringen tildeles derimod først på landsdelen (Fyn) ud fra landsdelens faktiske udgifter, og derefter deles den ud på kommuneniveau. Den endelige regulering af beskæftigelsestilskud 2012 sker i august 2013.

 

 

Overførselsområdet

Området dækker over en lang række offentlige forsørgelsesydelser såsom førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge m.m. samt midler til aktivering af ledige. Budgettildelingen følger budgetmodellen på området.

 

Som noget nyt i år anvendes der også reservationspuljer under Økonomiudvalget, som det er tilfældet med beskæftigelsestilskuddet.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens arbejde bl.a. i forbindelse med innovationsarbejdet ”Selvforsørgelse – frihed til at kunne” betyder stor fokus på de rette indsatser. Dette arbejde ønskes fulgt op af muligheden for kunne tilpasse budgetterne i forhold til de forventede økonomiske konsekvenser af indsatsen. Dette skal reservationspuljer hjælpe med.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i samarbejde med Borgmester-forvaltningen derfor udviklet på budgetmodellen. Reservationspuljen er forskellen mellem det af KL opgjorte udgiftsbehov på området og udgiftsbehovet opgjort af Social- og Arbejdsforvaltningen. Puljen lægges under Økonomiudvalget. Reservationspuljen kan reguleres i løbet af budgetåret og opgøres endeligt ved regnskabsaflæggelsen for budgetåret.

 

Overførselsområdet 2012

Nye skøn for overførselsområdet i 2012 på landsplan viser en marginal ændring i forhold til det aftalte skøn for 2012, hvorfor der ikke bliver en midtvejsregulering på landsplan af området i år. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har skønnet et mindre budgetbehov på 26,9 mio. kr. Disse midler tilføres en reservationspulje under Økonomiudvalget.

 

Puljen er således et mindreforbrug på overførselsområdet og kan tilskrives Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens tiltag bl.a. inden for innovationstemaet ”Selvforsørgelse – Frihed til at kunne”. Puljen vil derfor anvendes til medfinansiering af budgetkravet til innovation i 2013 og indgår derfor i Økonomiudvalgets budgetforslag. Den endelige størrelse af puljen kendes dog først ved regnskabet.

 

Økonomi

Der er ingen påvirkning af serviceudgifterne.

 

Kassebeholdningen påvirkes negativt med 8,5 mio. kr. i 2012.

 

 

  - 1.000 kr. -

2012

2013*

 

 

 

 

Indtægtssiden

 

 

 

 

 

 

Beskæftigelsestilskud

 

 

 

 - 2011 - endelige efterregulering

 

-52.992

 

 - 2012 - midtvejsregulering

23.244

 

 

 - 2012 – medfinansiering af forsikringsordning

8.532

 

 

 

 

 

Driftsudgifter

 

 

 

 

 

 

Beskæftigelsestilskud

 

 

 

 - 2011 – udmøntning af reservation til tilbagebetaling – ØU

21.251

 

 

 

 

 

 

 - 2012 - midtvejsregulering  fra indtægtssiden - AU

-31.776

 

 

 - 2012 – merbehov - budgetmodel – AU

-67.646

 

 

 - 2012 – udmøntning af pulje til midtvejsregulering fra år 2011 - ØU

21.108

 

 

 - 2012 - pulje til efterregulering i 2013 under budgetområde 1.7 - ØU

16.838

 

 

 

 

 

Overførselsområdet

 

 

 

- 2012 – Mindrebehov (budgetmodel) - AU

31.374

 

 

- 2012 – Merbehov (budgetmodel) - SU

-4.515

 

 

- 2012 – Reservationspulje under budgetområdet 1.7 - ØU

-26.859

 

 

 

 

 

Påvirkning af kassebeholdning

-8.449

-52.992

+ er en forøgelse af indtægter/nedskrivning af udgifter

 

 

 

* År 2013 er her vist fordi afregningen af beskæftigelsestilskud 2011 – efterreguleringen er udskudt til 2013. Reguleringen behandles i budget 2013.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 

3. Ekstraordinære praktikpladser 2012  

Åbent - 2012/153266

 

Sagsresumé

I lighed med tidligere år reguleres budgetterne vedrørende elev- og praktikpladser.

 

KL og regeringen har i tidligere år indgået aftaler om, at kommunerne skulle oprette ekstra praktikpladser. For 2012 er der ikke indgået en egentlig aftale, men KL og regeringen har ved økonomiforhandlinger til budget 2013 indgået en ”aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012”.

 

Aftalen er en hensigtserklæring, hvor KL og regeringen er enige om, at kommunerne understøtter aftalen ved fortsat at prioritere oprettelsen af ekstra praktikpladser. Der er ikke knyttet et måltal på indsatsen, som der har været ved tidligere aftaler.

 

Tidligere års bonus- og præmieordning fortsætter, hvorfor Odense Kommune fortsat vil opnå et overskud på ordningen, hvilket i lighed med tidligere års praksis betyder, at der også i år sker en styrkelse af kassebeholdningen.

 

Odense Kommune har oprettet 52 ekstra elev- og praktikpladser i 2012.

 

Ældre– og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget har finansieringsansvaret for de ekstra praktikpladser. Samlet er udgifterne dækket, men bonusordningen gør, at der skal flyttes budgetter mellem forvaltningerne. Forvaltningernes budgetter reguleres derfor. Der er i reguleringen mellem udvalgene også taget højde for ændret fordeling af antallet af praktikpladser mellem udvalgene ved sidste års aftale for 2011.

 

Oprettelsen af de ekstra elev- og praktikpladser betyder, at kassebeholdningen samlet styrkes med 3,1 mio. kr. i perioden 2012-2015.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender en negativ tillægsbevilling til Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget samt en positiv tillægsbevilling til Økonomiudvalget, jf. nedenstående tabel.

 

 

 

2012

2013

2014

2015

Ældre- og Handicap-udvalget

3.571.534

3.486.142

1.353.341

40.370

Børn- og Ungeudvalget

881.962

790.862

307.017

9.158

Økonomiudvalget

-3.099.244

-3.000.410

-1.164.777

-34.745

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Sagsfremstilling

I 2012 er der ikke en praktikpladsaftale i lighed med aftalerne for 2010 og 2011. Af økonomiaftalen for 2013 fremgår det, at regeringen og KL i forbindelse med finansloven for 2012 har indgået en ”Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012”. KL og regeringen er enige om, at kommunerne understøtter aftalen ved fortsat at prioritere oprettelsen af ekstra praktikpladser.

 

Der er således mere tale om en hensigtserklæring - og ikke en egentlig aftale med et konkret måltal. Kommunerne står derfor mere frit i år med hensyn til, hvor mange uddannelsesaftaler de ønsker at indgå. Dog erindres der om, at trepartsaftalen fra 2007 om ekstra SOSU pladser stadig gælder.

 

AER’s bonus- og præmieordning (vedtaget ved lov i efteråret 2011) er stadig gældende for kommunale uddannelsesaftaler i 2012, hvor det er muligt at få op til 70.000 kr. i bonus.

 

Finansiering

Odense Kommune har oprettet 52 ekstra elev- og praktikpladser i 2012. Som det har været tilfældet de tidligere år, finansieres lønudgifterne via bonus- og præmieordningen. Det betyder en fordeling af indtægter og udgifter mellem Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget. Samlet er udgifterne altså dækket, men bonusordningen gør, at der skal flyttes budgetter mellem forvaltningerne. I år er der ligeledes taget højde for en regulering af antallet af pladser mellem udvalgene vedrørende aftalen for 2011. Ændringen er medregnet i beløbene for 2012.

 

Fordelingen af indtægter og udgifter de tre forvaltninger imellem betyder, at Ældre– og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget skal aflevere merindtægter til kassen, mens Borgmesterforvaltningen har merudgifter, som skal dækkes af kassen. Samlet set over den 4-årige periode vil der være et overskud på 3,1 mio. kr.

 

Økonomi

De samlede indtægter og udgifter vedrørende praktikpladser for 2012-2015:

 

 

2012

2013

2014

2015

I alt

Ældre- og Handicap-udvalget

3.571.534

3.486.142

1.353.341

40.370

8.451.388

Børn- og Ungeudvalget

881.962

790.862

307.017

9.158

1.989.000

Økonomiudvalget

-3.099.244

-3.000.410

-1.164.777

-34.745

-7.299.176

Kassen

1.354.252

1.276.595

495.582

14.783

3.141.212

- = merudgift += mindreudgift

 

De respektive udvalgs servicerammer korrigeres med ovenstående beløb i perioden fra 2012 til 2015. Kassebeholdningen styrkes samlet over perioden med 3,1 mio. kr.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering

5. Rådmand Jane Jegind forespurgte om status på Odense som Fair Trade by

Åbent - 2012/131900

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl