Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Dagsorden 22. august 2012

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Dagsorden


Onsdag den 22-08-2012 kl. 09:00

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

11. Valg af revisionsfirma for regnskabsårene 2013-2016 (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Anlægsmidler til velfærdsteknologi og nøglebokse i Ældre- og Handicapforvaltningen

Åbent - 2012/126156

 

Sagsresumé

I Budget 2012 er der afsat anlægsmidler til ”Velfærdsteknologi” og ”Nøglebokse”.

 

Under hovedoverskriften ”Velfærdsteknologi” ønsker Ældre- og Handicapforvaltningen at udføre projekter vedrørende:

 

 • ”Teknologi på baggrund af behovsafklaring”
 • ”Rehabilitering”
 • ”Teletolkning, telefoni, videokonference, info- og planlægningstavler”

 

”Teknologi på baggrund af behovsafklaring”

Odense Kommunes strategi for velfærdsteknologi understreger, at fremtidige projekter skal tage afsæt i kommunens egne identificerede behov. Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at afprøve og implementere teknologier, som understøtter indsatsområderne struktur i hverdagen, rengøring, forflytning og medicinhåndtering.

 

”Rehabilitering”

Mobilitet, fysiske kompetencer og rehabilitering er en vigtig del af visionen for den fremtidige kommunale service, og i den forbindelse er brugen af teknologi tænkt ind i forskellige træningsaktiviteter. Det drejer sig om virtuelle træningsportaler, intelligente senge og anden teknologi, som understøtter rehabilitering.

 

”Teletolkning, telefoni, videokonference, info- og planlægningstavler”

Både eksisterende og nye samarbejder internt i Ny Ældre- og Handicapforvaltning og eksternt fordrer nye arbejdsgange. Teletolkning, telefoni og videokonference er moden teknologi, som er let tilgængelig at implementere, og Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at anvende anlægsmidler i 2012 til udbredelse af disse arbejdsredskaber. Derudover ønsker man at afprøve og implementere nye info- og planlægningstavler i forhold til borgere og medarbejdere.

 

”Nøglebokse”

I forbindelse med budgetforliget for 2012 fik Ældre- og Handicapforvaltningen bevilget midler til anskaffelse af elektroniske låse hos de borgere, der ikke selv er i stand til at åbne døren for ældreplejens personale.

Elektroniske låse/nøgler er et væsentligt mere sikkert system, som skal erstatte de zonenøgler/nøglebokse, som anvendes i dag.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender, at anlægsmidlerne afsat i budget 2012 til ”Velfærdsteknologi” på 5.000.000 kr. samt ”Nøglebokse” på 2.800.000 kr. frigives, og anvendes som beskrevet.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

 

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I Budget 2012 er der afsat anlægsmidler til ”Velfærdsteknologi” og Nøglebokse”.

 

Under hovedoverskriften ”Velfærdsteknologi” ønsker Ældre- og Handicapforvaltningen at udføre projekter vedrørende:

 

 • ”Teknologi på baggrund af behovsafklaring”
 • ”Rehabilitering”
 • ”Teletolkning, telefoni, videokonference, info- og planlægningstavler”

 

Teknologi på baggrund af behovsafklaring på tværs i Ældre- og Handicapforvaltningens driftsorganisation

Odense Kommunes strategi for velfærdsteknologi understreger, at fremtidige projekter skal tage afsæt i kommunens egne identificerede behov. Således gennemførte Ældre- og Handicapforvaltningen som den første forvaltning en gennemgribende behovsafklaring af alle driftsenheder. Dette resulterede i en omfattende liste, hvoraf fire fokusområder blev prioriteret: Struktur i hverdagen, rengøring, forflytning og medicinhåndtering.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at afprøve og implementere teknologier, som understøtter indsatsområderne struktur i hverdagen, rengøring, forflytning og medicinhåndtering.

 

Rehabilitering

Mobilitet, fysiske kompetencer og rehabilitering er en vigtig del af visionen for den fremtidige kommunale service. Derfor er vi i stigende grad begyndt at tænke brugen af teknologi ind i forskellige træningsaktiviteter. Det drejer sig både om virtuelle træningsportaler, intelligente senge og anden teknologi, som understøtter rehabilitering.

 

Teletolkning, teletelefoni, videokonference, info- og planlægningstavler

Både eksisterende og nye samarbejder internt i Ny Ældre- og Handicapforvaltningen og eksternt i nye kontekster med fx OUH, FAM (Fælles Akut Modtagelse) fordrer nye arbejdsgange. Odense Kommune og Region Syddanmark er førende på den nationale scene i forhold til teletolkning og videokonference. Teknologien er kendt og delvis implementeret i Odense Kommune.

 

Der er positive erfaringer med teletolkning og videokonference i Odense Kommune. Der er ca. 7000 tolkninger årligt i Odense Kommune. Tal fra 2010 viser følgende fordeling: Ældre- og Handicapforvaltningen: 408, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen: 3874 og Børn- og Ungeforvaltningen: 2905. Teletolkning er udbredt i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og bør udbredes til øvrige forvaltninger, herunder Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Der foreligger endvidere en offentliggjort Medicinsk teknologi Vurdering fra foråret 2012 omkring videokonference. Indsatsen indgår i It-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011-2012 (It-strategiens bilag 3) og MedCom8 projektperioden 2012-13 (It-strategiens bilag 4). Flere medarbejdere og ledere i Ældre- og Handicapforvaltningen viser en stigende interesse for Skype, videokonference osv.

 

Vi ønsker, at borgerne/pårørende mv. i langt højere grad end i dag bliver aktive medspillere. Skærmløsninger, iPads mv. kan imødekomme denne udvikling. Tilsvarende kan den interne planlægning i kommunen effektiviseres ved at anvende fælles planlægningstavler med oplysninger fra eksisterende løsninger.

 

Teletolkning, teletelefoni og videokonference er moden teknologi, som er lettilgængelig at implementere, som endnu ikke er fuldt udbredt, og som vi derfor endnu ikke har opnået den fulde effekt af.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at anvende anlægsmidler i 2012 til udbredelse af teletolkning, teletelefoni og videokonference, samt til afprøvning og implementering af skærme i forhold til borgere og medarbejdere.

 

Elektronisk nøgle- og låsesystem

I forbindelse med budgetforliget for 2012 fik Ældre og Handicapforvaltningen bevilget midler til anskaffelse af elektroniske låse hos de borgere, der ikke selv er i stand til at åbne døren for ældreplejens personale. Dette gælder både de daglige besøg og ved nødkald. Ældre- og Handicapforvaltningen har i dag adgang til ca. 3000 hjem, og adgangen til disse hjem foregår enten med zonenøgler eller nøglebokse. Zonenøglerne passer til dørene hos flere hundrede borgere, og med adgang til så mange hjem kan det ikke undgås, at en nøgle en gang imellem bliver væk. I disse tilfælde omkodes låse eller de udskiftes i det område, zonenøglen dækker, hvilket ikke alene medfører en større økonomisk omkostning, det øger også utrygheden hos borgerne, og i mange situationer må der sættes vagthold ind i områderne. Der medgår endvidere en del administrationstid til forvaltning af nøglerne.

 

Elektroniske låse/nøgler er et væsentlig mere sikkert system, hvor medarbejdernes smartphone/PDA anvendes til åbning af låsen. "Nøgler" tildeles elektronisk, og låsen aktiveres direkte ved medarbejderens ankomst til døren. Der anvendes i dag så høje sikkerhedskrav, at elektroniske nøgler ikke kan misbruges. De mekaniske dele kan sættes på borgerens dør og kan påsættes uden at efterlade mærker. Der er således ikke udgifter til retablering efterfølgende, som vi kender det fra nøglebokse. Låsen skiftes ikke, og borgeren og pårørende kan fortsat anvende deres egne nøgler. De elektroniske låseenheder kan flyttes fra dør til dør, og de kræver ikke tilslutning til strømnettet. Der kan tildeles elektroniske nøgler akut til fx Falck, læge mv. En fysisk nøgle kan være borte et stykke tid, inden det opdages. Hvis PDA'er bliver tabt, opdages det med det samme, og sikkerhedssystemet kan enten automatisk lukke ned for de elektroniske nøgler eller manuelt "afkodes", afhængigt af systemtype. Det er således et langt mere sikkert system end det nuværende, og det er et noget lettere system at håndtere, både for personalet i hverdagen og administrativt. Der skal ikke fremover byttes nøgler ved skift af vagtlag og lignende, og man skal ikke fare rundt efter nøgler, når en medarbejder har glemt at tage zonenøglen op af lommen ved arbejdsophør.

 

Borgmesterforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har samarbejdet om udarbejdelse af udbudsmateriale, der er udsendt primo juli. Aftale med leverandør kan starte den 1/10 2012.

 

Økonomi

Anlægsmidlerne afsat i budget 2012 til ”Velfærdsteknologi” på 5.000.000 kr. samt ”Nøglebokse” på 2.800.000 kr. forslås anvendt således:

 

Projektnavn

Budget 2012 i kr.

Teknologi på baggrund af behovsafklaring

500.000

Rehabilitering

1.500.000

Teletolkning, teletelefoni, videokonference, info- og planlægningstavler

3.000.000

Elektronisk nøgle- og låsesystem

2.800.000

I alt

7.800.000

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Frigivelse af midler til Trafik- og mobilitetsplan samt Kvarterplan - 2012, Trafik og Anlæg

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 17/6 2009 Trafik- og mobilitetsplan 2008-2020. Trafik- og mobilitetsplanen beskriver den overordnede strategi for, hvordan de trafikale udfordringer skal løses i Odense, når man ønsker en sammenhængende midtby og vil realisere visionerne om en bæredygtig storby.

 

Byrådet vedtog som del af budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Trafik- og mobilitetsplanen. Byrådet har siden bevilget i alt 131.143.000 kr. til Kvarterplan By-havn/Trafik- og mobilitetsplanen.

Implementeringen heraf er i gang, og dette dagsordenspunkt omfatter:

 

Frigivelse af 2.000.000 kr. til Planen for ”Trafik i Odense 2013-2015” og vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden www.odense.dk/trafikiodense.

 

Omprioritering af midler fra Jarlsberggade til følgende projekter:

·       Færdiggørelse af Munkerisvej/Munkebjergvej-krydset (900.000 kr.)

·       Nye cykelstier på Filosofgangen (300.000 kr.)  

 

Derudover anbefaler forvaltningen at omfordele midler fra kollektiv trafik til cykelstier på Filosofgangen. Disse midler tilbageføres til kollektiv trafik efter 2015.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Der frigives en anlægsbevilling til Plan for ”Trafik i Odense 2013-2015” fra “Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 2.000.000 kr. i 2012.

 2. Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2,4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplanen” med 2.000.000 kr. i 2012.

 3. Der omprioriteres 900.000 kr. i 2012 af de frigivne Jarlsberggade-midler til Munkerisvej/Munkebjergvej.

 4. Der omprioriteres 300.000 kr. i 2012 af de frigivne Jarlsberggade-midler til cykelstier på Filosofgangen.

 5. Der omfordeles 8.000.000 kr. fra puljen, ”Kollektiv trafik” til cykelstier på Filosofgangen i 2013-2014. Midlerne flyttes tilbage til puljen, ”Kollektiv trafik” fra puljen, ”Cyklisternes By” med 1.900.000 kr. i 2015, 5.500.000 kr. i 2016 og 600.000 kr. i 2017.

 

 1. Anlægsprojekterne igangsættes.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Det præciseres, at de beskrevne omprioriteringer foretages internt inden for den samlede anlægsramme til Trafik- og mobilitetsplanen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

 

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

 

A.   Plan for ”Trafik i Odense 2013-2015”

Byrådet vedtog den 17/6 2009 Trafik- og mobilitetsplan 2008-2020. Trafik- og mobilitetsplanen beskriver den overordnede strategi for, hvordan de trafikale udfordringer skal håndteres i Odense, når bymidten bliver mere sammenhængende og mere byagtig samtidig med, at Odense udvikler sig mod at være en klimaby i særklasse.

 

Siden 2009 har der været en del ændringer til Trafik- og mobilitetsplanen, som foreslås formidlet ud til borgerne. Derfor foreslås det, at der udarbejdes en plan, hvor formålet er at sikre god fremkommelighed og mobilitet for bilister, cyklister og gående.

 

Planen vil i sin enkelthed give offentligheden viden om, hvordan man kommer fra øst til vest og fra nord til syd i Odense.

 

Udarbejdelsen af planen vil endvidere ske med dialog og involvering af eksterne trafikeksperter.

 

Der ønskes frigivet 2.000.000 kr. til Plan for ”Trafik i Odense 2013-2015” og formidling via hjemmesiden m.m.

 

For dette beløb bliver der udarbejdet:

 

 • Plan for ”Trafik i Odense 2013-2015”
 • Vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden www.odense.dk/trafikiodense
 • Udvikling af oplysningskilte ”vi bygger for jer” til opsætning ved de enkelte anlægsprojekter.

 

B.    Færdiggørelse af Munkerisvej/Munkebjergvej-krydset

På grund af uventet store mængder forurenet jord, der skal bortskaffes, og tillægsopgaver i forbindelse med fremme af den kollektive trafik, er krydset Munkerisvej/Munkebjergvej blevet dyrere end forventet. Der søges om omfordeling af midler til afslutning af arbejdet (2012: 900.000 kr.) fra en tidligere frigivelse til etablering af rundkørslen på Jarlsberggade.

 

I rammeaftalen med VIVA-centret er det aftalt, at VIVA afholder udgifterne til vejanlægget på Jarlsberggade, og det afsatte beløb foreslås derfor anvendt til at dække meromkostningen på Ringgadekrydset.

 

Resten af de afsatte midler til rundkørslen på Jarlsberggade foreslås anvendt til krydsombygninger i forbindelse med Odense Kommunes forpligtelser over for VIVA. Der er i forbindelse med processen med VIVA kommet en del ændrede forudsætninger end tidligere antaget. Derfor er der behov for flere midler for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling.

 

C.     Nye cykelstier på Filosofgangen

 

Til projektering og udførelse af cykelsti på Filosofgangen fra Albanigade til Vesterbro/Vindegade skal der bruges 24.500.000 kr. (Se bilag for placeringen).

Der er fra Vejdirektoratets grønne pulje givet tilsagn i 2011 om tilskud til projektet med et beløb på 7.400.000 kr.

 

Til forberedelse af forprojektet med blandt andet trafiksimuleringer søger forvaltningen om omprioritering af midler fra Jarlsberggade til cykelstiprojektet (2012: 300.000 kr.)

 

Forvaltningen anbefaler omfordeling af midlerne i Trafik- og mobilitetsplan-puljens investeringsplan, således at der flyttes 8.000.000 kr. fra afsatte midler til kollektiv trafik i 2013 og 2014 til cykelstien. Dette er muligt, da det ikke vil være hensigtsmæssigt at planlægge større projekter til bussernes fremkommelighed, før der er godkendt en VVM for Letbanen primo 2014. Derved sikres den bedst mulige synergieffekt mellem busser og Letbanen.

 

Omfordelingen ses skematisk nedenfor:

 

 

 

Før omfordeling

 

Efter omfordeling

År

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Kollektiv transport

14,0

8,2

0,0

0,0

0,0

6,7

7,5

1,9

5,5

0,6

Cyklisternes By

 

5,5

5,5

5,5

5,5

7,3

6,2

3,6

0,0

4,9

SUM

14,0

13,7

5,5

5,5

5,5

14,0

13,7

5,5

5,5

5,5

Puljeindtægt VD

 

 

 

 

 

1,8

2,8

2,4

0,4

 

 

 

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

Budget:

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplanen”.

 

 

Ansøgning:

Kommunikation af Trafik- og mobilitetsplan

 

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

2.000

 

 

 

27.100

 

 

 

23.200

 

 

 

10.000

 

Restrådighedsbeløb på rammen

0

27.100

23.200

10.000

 

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning og serviceramme.

 

Bilag

1. Cykelstier på Filosofgangen (Layout.pdf)

 

 

 3. Beslutning om igangsætning af planlægning af omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, herunder VVM-redegørelse

Åbent - 2012/021844

 

Sagsresumé

Grundlaget for den kommende planlægning af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er vinderforslaget fra den indbudte internationale arkitektkonkurrence.

 

Planlægning for omdannelsen vil blive udmøntet i et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport, en VVM-tilladelse og en rammelokalplan.

 

Vinderprojektet er blevet VVM-screenet. Det vurderes, at projektet udløser VVM-pligt, hovedsageligt på grund af den høje bebyggelse mod Østre Stationsvej samt de trafikændringer, som omdannelsen vil medføre. Et VVM-pligtigt projekt skal tillige have en VVM-tilladelse, hvor der stilles vilkår, som er nødvendige for at fjerne eller reducere de væsentlige virkninger på miljøet.

 

En VVM-anmeldelse for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade er modtaget fra Projektsekretariatet den 26/6 2012.

 

Der udarbejdes en rammelokalplan for at sikre, at anlægsarbejdet omkring parkeringskældrene kan gå i gang. Rammelokalplanen skal følges af flere lokalplaner, der målrettes de enkelte byggeprojekter og byggefelter i årene fremover.

 

Forslaget til procedure for planlægningen er udarbejdet efter aftale med Projektsekretariatet for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Den foreslåede proces for udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport samt en rammelokalplan som plangrundlag for at kunne påbegynde anlæg og udbud, som fremgår af vedlagte folder.

 2. Forslag til procedure for afvikling af foroffentlighedsfasen, den såkaldte idéfase, på 4 uger samt godkender vedlagte folder.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Christian Lilleholt stemmer imod.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

 

 

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Vinderprojektet

 

Konkurrencen har haft et tofaset forløb. Første fase omfattede gennemførelse af projektkonkurrence og fase to omfattede udbud med forhandling. De endelige forslag blev afleveret den 1/12 2011. I de enkelte faser er nye temaer og ønsker til udvikling belyst. Det endelige vinderforslag er derfor allerede til en vis grad bearbejdet og tilpasset.

 

Vinderprojektet fra projektkonkurrencen indeholder forslag til en samlet, rumdannende bebyggelse på godt 57.000 m2 fordelt på en række bebyggelser fra 2 til 17 etager. Bebyggelsen afpasses efter den kontekst, som den enkelte bebyggelse skal indgå i, så der fx op til H.C. Andersen-kvarterets små huse bygges lavt og op til Tigergården ved Østre Stationsvej bygges højt. Halvdelen af bebyggelsen tænkes anvendt til boliger, resten til kontor- og serviceerhverv og ca. 5000 m2 til butiksformål.

 

En række nye byrum foreslås med udgangspunkt i temaer omkring beplantning, vand og eventyr, blandt andet foreslås Lotzes Have udvidet over til bebyggelsen mod Nørregade. Som ønsket i konkurrenceprogrammet lægges der vægt på at sammenbinde byens eksisterende øst-vestgående ruter samtidig med, at blandt andet letbanens tracé og cykelstier også sammenbinder i nord-sydgående retning, såvel rundt om som mellem de nye bebyggelser. Under terræn indeholder projektet to sammenhængende, veldisponerede parkeringskældre. Bæredygtighed er meget synliggjort i projektet, blandt andet med begrønning af facader, taghaver og byrum.

 

Fra vinderprojektet bearbejdes de vigtigste træk for bebyggelse, byrum, bæredygtighed, ruter, trafik og parkering på plads. Disse træk skal fastholdes i plandokumenterne. Det kan fx være et princip om udstillingsvinduer og facader med indgange langs bestemte strækninger for at sikre, at bebyggelsen bidrager positivt til bylivet. Ligeledes udstikkes principper for blandt andet materialer, beplantning, belysning mv., der skal sikre helhed såvel i projektet som i forhold til den eksisterende by.

 

Plandokumenterne

 

Kommuneplantillæg med VVM og miljørapport

VVM-redegørelsen udgør beslutningsgrundlaget for et kommuneplantillæg. Ved udarbejdelse af VVM skal der ske en vurdering af projektet samt alternativer. I VVM-redegørelsen skal projektets virkninger på fx mennesker, fauna, flora, jord, vand luft, klimatiske forhold, landskab og kulturarv beskrives og vurderes.

 

Formålet med VVM-proceduren er at give det bedst mulige grundlag for den endelige beslutning om projektets realisering og at give offentligheden det bedst mulige grundlag for en offentlig debat.

 

En VVM skal belyse såvel de positive som de negative virkninger af projektet. På nuværende tidspunkt forventer vi, at projektets væsentligste påvirkninger vil vedrøre bymiljø, trafik, luft og støj, anlægsfasen, kulturmiljø, grundvand, regnvand og det grønne.

 

Bymiljø

De visuelle effekter af den nye bebyggelse og et højhus på 17 etager i området skal undersøges, ligesom vind-, sol- og skyggeforhold skal belyses nærmere.

 

Trafik, luft og støj

Med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade bliver den gennemkørende biltrafik i området flyttet ud på andre veje. Derfor skal hensigtsmæssig trafikafvikling indenfor Ring 2 og afledte effekter, som fx luftforurening og støj, belyses.

 

Anlægsfasen

Anlægsarbejder i forbindelse med omdannelsen vil kunne medføre gener i form af støv, støj, vibrationer og afspærringer, hvilket skal belyses.

 

Kulturmiljø

Projektområdet for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade ligger i et område med bystrukturer fra middelalderen. Projektets indpasning i forhold til denne struktur skal belyses.

 

Grundvand, regnvand og det grønne

Øvrige miljøforhold, som fx grundvandssænkning, regnvandshåndtering og sikring af grønne strukturer, herunder habitatområdet ved Odense Å, skal belyses og vurderes.

 

Rammelokalplan

Rammelokalplanen skal sikre, at anlægsarbejdet omkring parkeringskældrene kan gå i gang. De enkelte byggefelter skal også defineres; men der gives ikke i rammelokalplanen egentlig byggeret over terræn, medmindre projekter til en eller flere af de enkelte bebyggelser allerede er udarbejdet. Rammelokalplanen skal følges af flere lokalplaner, der målrettes de enkelte byggeprojekter og byggefelter i årene fremover.

 

Fremgangsmåden er valgt for at sikre, at de første arbejder kan gå i gang hurtigt, for at give investorer større sikkerhed for projektets gennemførelse og for ikke at binde fremtidige bebyggelser uhensigtsmæssigt, da de mange byggeprojekter kan ændre sig anvendelsesmæssigt og arkitektonisk undervejs i den lange byggeperiode, der vil følge.

 

Tidsplan

 

Tidsplanen for hele planprocessen fremgår af vedlagte folder. Indkomne bemærkninger i foroffentlighedsfasen forelægges i form af en hvidbog til politisk behandling i starten af 2013. Herefter udarbejdes der planforslag, som efter politisk behandling sendes i offentlig høring i starten af 2014. Planerne forventes endeligt vedtaget i byrådet i juni 2014.

 

Tidsmæssigt vil det give et velkoordineret forløb i forhold til VVM for letbanen.

 

Idéfasen

 

Projektsekretariatet har allerede i foråret modtaget en lang række kommentarer til projektet ved udstilling i Infoboksen og ved møder med særlige interessenter.

 

Der starter nu en planlægningsfase med henblik på at realisere projektet. Første skridt i processen bliver at afvikle den 1. offentlighedsfase, hvor Odense Kommune som myndighed vil høre borgere og andre interessenter om deres idéer, bemærkninger eller andet, som kan kvalificere projektet og grundlaget for planlægningen.  Idéfasen planlægges til at foregå i perioden den 17/9 til 17/10 2012.

 

Det bliver vigtigt at annoncere, at der igangsættes en myndighedsprocedure med henblik på at virkeliggøre projektet. Det gøres ved at supplere den digitale annoncering med annoncer i dagspressen og Ugeavisen.

 

Det foreslås, at denne fase bygger videre på den allerede gennemførte offentlighed i Infoboksen, det vil sige:

·         At planmyndigheden er til stede i Infoboksen 1 gang om ugen, jf. folderen.

·         At planmyndigheden tilkendegiver en åbenstående invitation til, at alle er velkomne til at henvende sig med spørgsmål eller andet.

·         At der, efter aftale med Projektsekretariatet og Bystrategisk Stab, afholdes møder med særlige interessenter.

 

Endvidere foreslås det, at der afholdes borgermøde.

 

Derudover udsendes og omdeles folderen, ligesom der udarbejdes plakater og postkort, som folk kan skrive kommentarer på. Endelig benyttes høringsportalen som et medie, hvor borgere og andre interessenter kan kommentere på projektet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. VVM folder for Thomas B. Thriges Gade (PDF_Folder 27-06-2012.pdf)

 

 

 4. Omdannelse af Frederiksgade, Brogade, Frue Kirkestræde og Hans Mules Gade

Åbent - 2010/109042

 

SagsresumE

Strækningen Hans Mules Gade, Frue Kirkestræde, Brogade og Frederiksgade skal ombygges for at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere. Projektet igangsættes nu, fordi der i dag er et stort behov for at sikre forholdene for de bløde trafikanter. For at skabe plads til disse forbedringer fjernes der 12 parkeringspladser langs kantstene.

 

Som kompensation etableres der 8 nye parkeringspladser på Tværgade, der lukkes ved Frederiksgade. Det vurderes ikke, at lukningen vil have en stor indvirkning på trafikken i området.

 

Der er tidligere bevilget 5.455.000 kr. til omdannelsen af Frederiksgade. Dertil kommer et tilskud på 2.000.000 kr. fra Trafikstyrelsens pulje til bedre busfremkommelighed.

 

I ovenstående bevillinger er strækningen på Hans Mules Gade ikke medtaget, da den ikke var en del af det oprindelige projekt. Derfor søges der om frigivelse af yderligere 3.700.000 kr. til gennemførelsen af hele strækningen i en arbejdsgang for at spare omkostninger.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.    Det beskrevne projekt igangsættes. Herunder, at:

-      Tværgade lukkes ved Frederiksgade.

-      Der etableres fællesstier for cyklister og fodgængere på hele strækningen.

-      Der fjernes 12 parkeringspladser langs Frederiksgade og Hans Mules Gade, og der etableres 8 nye parkeringspladser på Tværgade.

b.    Der frigives en anlægsbevilling ”Trafik- og mobilitetsplanen”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 3.700.000 kr. i 2012.

c.    Anlægsbevillingen finansieres af budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplanen”.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

 

 

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Baggrund

Strækningen Hans Mules Gade, Frue Kirkestræde, Brogade og Frederiksgade er i dag utryg for cyklister og fodgængere. Det skyldes blandt andet, at gaderne er smalle, der er kun cykelsti på få dele af strækningen samt smalle fortove.

 

Derfor anbefaler By- og Kulturforvaltningen at forbedre forholdene for de bløde trafikanter på Hans Mules Gade, Frue Kirkestræde, Brogade og Frederiksgade.

 

På den lange bane er det planen, jf. Trafik- og mobilitetsplanen, at busserne flyttes til Frederiksgade, når det ikke længere er muligt at køre på Thomas B. Thriges Gade.

 

Renoveringen

Forholdene for cyklister og fodgængerne forbedres ved at etablere større fællesstier. Det kræver, at der fjernes 12 eksisterende parkeringspladser (6 på Hans Mules Gade og 6 på Frederiksgade). Frederiksgade består primært af etageejendomme, som benytter parkeringspladserne i området.

 

By- og Kulturforvaltningen har været i dialog med Albani Bryggerierne, som ønsker Tværgade lukket for gennemkørende trafik ud mod Frederiksgade for at fredeliggøre gaden. I dag er Tværgade ikke særlig trafikeret, og det vurderes ikke at have store konsekvenser i form af omvejskørsel at lukke gaden. Samtidig betyder en lukning af Tværgade, at der kan etableres 8 nye parkeringspladser, så den samlede reduktion på grund af projektets gennemførelse reelt er 4 parkeringspladser.

 

Projektets forventede udformning frem til busomlægningen kan ses på vedlagte bilag.

 

Flytning af busser til Frederiksgade

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår det er nødvendigt at flytte busserne fra Thomas B. Thriges Gade til Frederiksgade.

 

Det forventes, at der i første omgang kommer til at køre ca. 700 busser i døgnet på Frederiksgade. På sigt vil antallet dog halveres i forbindelse med ibrugtagen af letbanen.

 

Udvalget vil blive forelagt en sag, der belyser løsningen med busser, inden omlægningen påbegyndes.

 

Økonomi

Der er tidligere bevilget 5.455.000 kr. til projektet. Dertil kommer et tilskud på 2.000.000 kr. fra Trafikstyrelsen.

 

I ovenstående bevillinger er strækningen på Hans Mules Gade ikke medtaget, da den ikke var en del af det oprindelige projekt. Derfor søges der om en yderligere frigivelse på 3.700.000 kr. til gennemførelsen af det samlede projekt.

 

Beløb i 1.000 kr.

2012

Budget:

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplanen

 

Ansøgning:

Busgader, herunder Hans Mules Gade

 

5.700

 

 

 

3.700

Restrådighedsbeløb på rammen

2.000

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Oversigtsplan (Oversigtsplan, Frederiksgade etc..pdf)

 

 

 5. Bjørnemosevej 205-209 – overtagelse af ejendom ved fusion

Åbent - 2012/012799

 

Sagsresumé

Den selvejende institution BOFYN-Bjørnemosen har henvendt sig til Odense Kommune med ønske om at overdrage institutionens ejendom – Bjørnemosevej 205-209 - til Odense Kommune.

 

Bebyggelsen omfatter 27 almene plejeboliger. Boligerne anvendes som bosted for voksne med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Ældre- og Handicapforvaltningen anviser lejere. I tilknytning til boligerne er der opført et serviceareal, som ejes af Odense Kommune.

 

Ejendomsoverdragelsen gennemføres rent praktisk som en fusion mellem Odense Kommune og BOFYN-Bjørnemosen, hvor Odense Kommune overtager alle institutions aktiver og forpligtelser.

 

Fusionen vil ikke påvirke kommunens økonomi, da almene boliger drives efter princippet om balanceleje, hvor lejen fastsættes efter de udgifter, der er forbundet med driften.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at ejendommen overtages og indgår i kommunens portefølje af almene boliger med anvisningsret for Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, efter aftale med Ældre- og Handicapforvaltningen, til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender, at Odense Kommune fusionerer med Den selvejende institution BOFYN-Bjørnemosen med virkning fra 1/1 2013, og dermed overtager ejendommen Bjørnemosevej 205-209.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

 

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

BOFYN-Bjørnemosen blev etableret af Fyns Amt i 1999, og byggeriet stod færdigt i 2000. Institutionen blev oprettet i samarbejde med Boligfonden BOFYN, der gennem mange år fungerede som fast samarbejdspartner for Fyns Amt. Fonden har ligeledes stået for administrationen af institutionen frem til nu.

 

Siden nedlæggelsen af Fyns Amt har By- og Kulturforvaltningen ført tilsyn med BOFYN-Bjørnemosen i overensstemmelse med reglerne for almene boliger.

 

Boligfonden BOFYN ønsker på sigt at afvikle sine aktiviteter og har derfor henvendt sig til Odense Kommune med ønske om, at BOFYN Bjørnemosen overtages af kommunen.

 

Da Odense Kommune ejer det tilhørende serviceareal og anviser lejere, anbefaler By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, at Odense Kommune overtager ejendommen ved fusion med den selvejende institution BOFYN-Bjørnemosen.

 

Odense Kommune overtager alle institutionens aktiver og passiver. De væsentligste af disse specificeres således (alle tal er opgjort pr. 31/12 2011).

 

Aktiver:

Ejendomsværdi (seneste offentlige vurdering):     20.300.000 kr.

Likvide midler (opsparing):                                 2.436.000 kr.

 

Passiver:

Realkreditgæld*:                                             12.356.000 kr.

Grundkapitalindskud (Odense Kommune):              2.738.000 kr.

Beboerindskud:                                                   388.000 kr.

 

*Odense Kommune står som garant for den del af gælden, som ved opførelsen havde pantsikkerhed ud over 60 % af ejendomsværdien. Garantiforpligtelsen udgør 2.800.000 kr.

 

Overtagelsen får dog ikke konsekvenser for kommunens økonomi, da ejendommen fortsat skal drives som en selvstændig økonomisk enhed, der økonomisk hviler i sig selv. Institutionen har årlige udgifter på ca. 1.700.000 kr. og tilsvarende indtægter.

 

Institutionen har ingen ansatte. Der overføres derfor ikke personale til Odense Kommune i forbindelse med fusionen.

 

Økonomi

Fusionen medfører en årlig driftsudgift på budgetområde 2.2. på ca. 1.700.000 kr. Udgiften modsvares af en tilsvarende merindtægt på samme budgetområde.

Fusionen påvirker ikke kommunens serviceramme eller kassebeholdning.

 

Bilag

1. Kortbilag (Bjørnemosevej 205-209.pdf)

 

 

 6. Lokalplanforslag nr. 2-729 Korsløkkeparken. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/216852

 

Sagsresumé

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Fyns almennyttige Boligselskab om at etablere et beboer- og aktivitetshus centralt i Korsløkkeparken.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en markant bebyggelse i op til 5 etager, som skal være et samlingspunkt for områdets og kvarterets beboere.

 

Beboer- og aktivitetshuset er et vigtigt led i gennemførelsen af Fyns almennyttige Boligselskabs boligsociale og fysiske helhedsplan for Korsløkkeparken. Helhedsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med beboerne og Odense Kommune. Fyns almennyttige Boligselskab har gjort et stort arbejde for at inddrage og afdække beboernes ønsker og behov til den fysiske renovering. Der er igangsat flere tiltag for at øge fællesskabet og tilfredsheden i området.

 

Lokalplanen skal erstatte den gældende byplanvedtægt, som disponerer arealet til daginstitutionsformål og parkering.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplanforslag nr. 2-729 Korsløkkeparken vedtages endeligt.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag nr. 2-729 Korsløkkeparken (Lokalplanforslag 2-729 Korsløkkeparken - endelig.pdf)

 

 

 7. Lokalplanforslag nr. 8-725 Del af Bolbro Bydelscenter. Bemærkning. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/143821

 

Sagsresumé

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat bygherre om at opføre en dagligvarebutik.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik på maks. 1.100 m2 til bydelens daglige forsyning.

 

Lokalplanområdet ligger i byzone og er i overensstemmelse med kommuneplanen, der udlægger området til bydelscenter Bolbro, der har en restrummelighed til butikker på 1.240 m2.

 

Lokalplanen skal erstatte en del af den gældende byplanvedtægt, der udlægger arealet til parkering. Lokalplanen udarbejdes for at fastlægge et byggefelt til butikken.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 1 bemærkning, der omhandler redegørelsens tekst vedrørende fjernvarme.

 

Indstilling

By-og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.     Lokalplanforslag nr. 8-725 Del af Bolbro Bydelscenter vedtages endeligt.

b.    Bemærkningen besvares som foreslået.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I høringsperioden er der indkommet 1 bemærkning. 

 

Resumé af bemærkningen.

 

1. Fjernvarme Fyn, Billedskærervej 7, 5230 Odense M

 

Fjernvarme Fyn er ikke enige i ordlyden vedrørende forsyning i lokalplanens redegørelse, hvor der står: ”Valget af forsyningsform afgøres af Odense Kommune

gennem godkendelse af et projektforslag efter Varmeforsyningsloven.”

 

ad 1.

Bemærkningen foreslås imødekommet.
Da der eksisterer en stikledning til matriklen, vil forsyning af kollektiv varmeforsyning være undtaget projektgodkendelse. Redegørelsesteksten ændres til: Området forsynes med varme af Fjernvarme Fyn A/S.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplan nr. 8-725. Del af Bolbro Bydelscenter - centerområde (Lokalplan 8-725 Del af Bolbro Bydelscenter endelig.pdf)

 

 

 

8. Ændring af styrelsesvedtægten for Odense Kommune. 1. behandling

Åbent - 2012/143316

 

Sagsresumé

I forbindelse med Odense Kommunes status som frikommune har Indenrigsministeriet oplyst, at kommunens styrelsesvedtægt skal afspejle de til enhver tid gældende forhold i kommunen. Det betyder, at såfremt de frikommuneforsøg, Odense Kommune har fået godkendt, ændrer på, hvad der fremgår af styrelsesvedtægten, skal vedtægten tilpasses de faktiske forhold.

 

På mødet den 25/4 2012 godkendte byrådet fremsendelse af ansøgning om frikommuneforsøg vedrørende sammenlægning af Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget til ét stående udvalg.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har efterfølgende godkendt ansøgningen. Borgmesterforvaltningen indstiller på den baggrund, at styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres i overensstemmelse hermed.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller endvidere, at styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres i overensstemmelse med sag andetsteds på dagsordenen vedrørende frikommuneforsøg med flytning af Jobcentrets opgaver og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen til to nye centre i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Odense Kommune som angivet nedenfor i sagsfremstillingen.

 

Økonomiudvalget

 

Sagsfremstilling

På mødet den 25/4 2012 godkendte byrådet fremsendelse af ansøgning om frikommuneforsøg vedrørende sammenlægning af Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget til ét stående udvalg.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har efterfølgende godkendt ansøgningen.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foreslået, at det nye udvalg skal hedde Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Styrelsesvedtægten for Odense Kommune indeholder i § 17 og § 18 en beskrivelse af de opgaver, der henhører under henholdsvis Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområder.

 

Idet Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget sammenlægges til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, sammenskrives § 17 og § 18 i styrelsesvedtægten i én bestemmelse, jf. nedenfor.

 

Det fremgår endvidere af sag andetsteds på dagsordenen, at der ønskes gennemført et frikommuneforsøg vedrørende flytning af Jobcentrets opgaver og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen til to nye centre i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter.

 

I forbindelse med sammenskrivningen af styrelsesvedtægtens § 17 og 18 ændres ”jobcenter” til ”Arbejdsmarkedscentret og Jobrehabiliteringscentret”

 

Den nye § 17 i styrelsesvedtægtens får herefter følgende ordlyd:

 

§ 17

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende voksne samt sundhedsmæssige opgaver i forhold til misbrugere, herunder bl.a.:

·         Varetagelse af tilbud til socialt udsatte borgere efter lov om social service.

·         Særlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og lov om
integration af udlændinge i Danmark.

·         Forebyggelse af misbrug.

·         Behandling af misbrug af borgere over 15 år.

·         Støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer målrettet under 60-årige.

·         Tilkendelse og udbetaling af førtidspension.

·         Udbetaling af folkepension.

·         Boligstøtte.

 

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af:

·         Opgaver i henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, herunder drift af Arbejdsmarkedscentret og Jobrehabiliteringscentret samt udarbejdelse af årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision til blandt andre byrådet.

·         Opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

·         Beskæftigelsesrettede opgaver i henholdsvis lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge samt lov om integration af udlændinge i Danmark.

·         Indkomstoverførsler, herunder kontanthjælp, revalideringsydelse og sygedagpenge.

·         Vurdering af arbejdsevne og erhvervsevne i førtidspensionssager.

·         Opgaver i relation til hjælpemidler i form af arbejdspladsredskaber- og indretning.

·         Kommunens overordnede integrationspolitik.

·         Opgaver i relation til danskuddannelse for voksne.

·         Samspil med virksomheder om arbejdskraft og aktivering.


Borgerservicecentret
løser følgende hovedopgaver, der hører under Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets umiddelbare forvaltning:

·         Udbetaling af familieydelser og børnetilskud.

·         Folkeregister.

·         Sygesikring og begravelseshjælp.

·         Personlige tillæg og helbredstillæg samt særlige ydelser til førtidspensionister.

·         Personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister.

·         Personlige hjælpemidler og kørselsordninger til personer over 18 år.

 

Borgerservicecentret skal endvidere løse opgaver for de øvrige forvaltninger, herunder:

·         Prøvelse af vielsesbetingelserne på borgmesterens vegne.

·         Diverse serviceopgaver fra By- og Kulturforvaltningen, herunder salg og udlevering af:

·         BBR-ejermeddelelser.

·         Vurderings- og skatteattester.

·         Parkeringskort-/tilladelser

·         Planer for by og miljø, fx lokal- og kommuneplaner.

·         Skorstensfejning.

·         Stadepladser.

·         Trafikbøger og førerkort til taxikørsel.


Borgerservicecentret løser desuden opgaver for politiet i forbindelse med udstedelse af pas og kørekort.


Udvalget udarbejder forslag og indstilling til byrådet om sektorplaner mv. inden for de ovennævnte områder i samarbejde med Økonomiudvalget.”

 

Styrelsesvedtægtens § 18 ophæves som følge af sammenskrivningen.

 


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Rammerne for de to nuværende udvalg matcher den samlede ramme for det nye udvalg, jf. nedenstående tabel.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Tilskud til H.C. Andersen Festivalen Odense og H.C. Andersen Fonden Odense

Åbent - 2012/135987

 

Sagsresumé

Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense (tidligere: Foreningen Initiativgruppen Odense) har fremsendt ansøgning om støtte på 1.000.000 kr. i 2012 til planlægning af og afholdelse af en årlig H.C. Andersen festival i Odense af én uges varighed. Første festival forventes afholdt i 2013.

 

Den overordnede vision med en H.C. Andersen Festival i Odense er med én uges kulturelle og festlige begivenheder at øge kendskabet til Odense, nationalt og internationalt, gennem H.C. Andersens univers.

 

Der er i Odense Kommunes budget afsat i alt 2.000.000 kr. i 2012 til en H.C. Andersen festival, og det foreslås derfor, at den resterende 1.000.000 kr. i 2012 afsættes til H.C. Andersen Fonden Odense.

 

Såfremt ansøgningen og det foreslåede imødekommes, indstilles det samtidig, at anlægsbevillingen på i alt 2.000.000 kr. i 2012 til en H.C. Andersen Festival omflyttes til driftsområdet med overførselsadgang under Økonomiudvalget.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Odense Kommune yder støtte på op til i alt 1.000.000 kr. i 2012 til Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense til planlægning og afholdelse af en H.C. Andersen festival i Odense i 2013.

 

 1. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at indgå nærmere aftale og fastsætte nærmere vilkår for tildeling af kommunens tilskud på maksimalt 1.000.000 kr. i 2012 til Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense.

 

 1. Der afsættes 1.000.000 kr. i 2012 til H.C. Andersen Fonden Odense med henblik at understøtte fondens aktuelle indsatsområder inden for kortlægning af H.C. Andersens betydning, udvikling af H.C. Andersen-relaterede attraktioner og begivenheder og kommunikations- og markedsføringsinitiativer nationalt og internationalt.

 

 1. Anlægsbevillingen til Foreningen initiativgruppe Odense på 2.000.000 kr. flyttes i 2012 fra anlægsområdet til driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Foreningen initiativgruppen Odense om støtte til planlægning og gennemførelse af en årlig H.C. Andersen Festival i Odense blev der i budget 2012 afsat 2.000.000 kr. i hvert af årene 2012–2015 til formålet.

 

Foreningen initiativgruppen Odense, der har skiftet navn til Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense, har nu fremsendt en konkret ansøgning om støtte på i alt 1.000.000 kr. i 2012 til afholdelse af en H.C. Andersen Festival af én uges varighed i Odense i 2013.

 

Foreningens overordnede vision er at øge kendskabet til Odense, nationalt og internationalt, med én uges kulturelle og festlige begivenheder gennem H.C. Andersens univers.

 

Foreningen ønsker via festivalen at skabe nye aktiviteter samt inddrage og samarbejde med eksisterende aktiviteter som fx Odense Blomsterfestival, Spoken Word Festival, forskellige eksisterende H.C. Andersen priser, H.C. Andersen City Games m.m. Foreningen ønsker således at samle og styrke disse aktiviteter i et fremtidigt samarbejde med H.C. Andersen Festivalen, hvor det er muligt og gavnligt.

 

Foreningen har oplyst, at festivalugen forventes sammensat med prisoverrækkelser, der spænder fra markante priser med stor international opmærksomhed til små priser, som uddeles til fx skole- eller børnehaveklasser. Dette forventes suppleret med stor inddragelse af borgerne og egentlig byfest/musikarrangementer, kunstinstallationer, parader og happenings i Odenses gader og byrum.  Alt sammen med udgangspunkt i H.C. Andersens univers.

 

Tanken er, at meget skal være gratis for gæsterne, men ønsker man at deltage i de større arrangementer som fx koncerter, betales der entré for at sikre muligheden for høj kvalitet i udvalgte arrangementer.

 

Byens kulturinstitutioner, fx teatre, symfoniorkesteret, Kulturmaskinen, museer m.m., vil blive involveret, og det forventes, at deres scener, lokaler m.m. indgår i festivalen, og at de kulturinstitutioner, som har mulighed for det, også bliver aktører i byens rum og gader.

 

Foreningen vil også inddrage undervisningsinstitutioner og lignende i Odense i festivalen. Dette lige fra børnehaver og folkeskoler til gymnasier og Syddansk Universitet, således at hele byen bliver inddraget i festivalugen.

 

Det fremgår af foreningens vedtægter, at foreningens formue aldrig kan tilfalde foreningens medlemmer, og at foreningens formue i tilfælde af opløsning skal udloddes til anvendelse, som er i overensstemmelse med foreningens formål. Foreningens formål er ifølge vedtægterne at øge kendskabet til Odense både nationalt og internationalt gennem H.C. Andersens univers, herunder foretage prisuddelinger og afholde kulturelle og festlige begivenheder på minimum en uge hvert år.

 

Foreningen har pt. 20 medlemmer, der alle er virksomheder i Odense Kommune. Medlemmerne har indtil videre hver især forpligtet sig til at yde sponsorstøtte til foreningen med kr. 100.000 pr. år de kommende 3 år. Medlemmerne bidrager dog med kr. 25.000 ekstra i 2012, for at få projektet i gang. Ambitionen er at få skabt en forening med minimum 30 medlemmer, således at de første 3.000.000 kr. er sikret hvert år. Foreningen har tilkendegivelser fra fonde med anslået støtte på 1.500.000–2.000.000 kr. Dertil forventes sponsor- og entréindtægter på tilsvarende beløb.

 

Foreningen ønsker, at Odense Kommune bidrager økonomisk til festivalen med 1.000.000 kr. i 2012 og 2.000.000 kr. i hvert af årene 2013–2015. Såfremt ønsket efterkommes, vil det samlede budget for H.C. Andersen Festivalen være 9.000.000 kr. i opstartsårene 2012/2013 og 8.500.000 kr. i årene 2014 og 2015.

 

En del af foreningens udgifter i 2012 består af løn- og huslejeudgifter i forbindelse med etablering af et festivalsekretariat og udgifter til bl.a. forhåndsbooking af kunstnere, der skal optræde på festivalen i 2013.

 

Odense Kommunes H.C. Andersen-indsats varetages af H.C. Andersen Fonden Odense, og det forudsættes derfor, at Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense samarbejder med H.C. Andersen Fonden Odense, som på vegne af Odense Kommune og i samarbejde med staten, SDU, Region Syddanmark mfl. sikrer koordinering af H.C. Andersen-indsatsen. Med henblik på bl.a. at sikre dette samarbejde indstilles det, at Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at indgå nærmere aftale og fastsætte nærmere vilkår for tildeling af tilskud på op til i alt 1.000.000 kr. i 2012 til Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense.

 

H.C. Andersen Fonden Odense bakker op om idéen til en samlende H.C. Andersen kulturfestival med en mangfoldighed af aktiviteter for alle aldre og målgrupper.

 

Odense Kommune kan i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne yde støtte til Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odenses formål samt planlægning og gennemførelse af en H.C. Andersen Festival i Odense.

 

H.C. Andersen Fonden Odense

 

Der er som nævnt afsat 2.000.000 kr. i budget 2012 til afholdelse af en H.C. Andersen Festival, og det foreslås derfor, at det resterende beløb på 1.000.000 kr. tilgår H.C. Andersen Fonden Odense, som gennem sin sammensætning og sit arbejde bidrager til udvikling og i nødvendigt omfang koordination af Odenses særlige satsning på H.C. Andersen.

 

Aktuelt arbejder Fonden med tre hovedspor: a) udredning af H.C. Andersens betydning nationalt og internationalt, b) udvikling af H.C. Andersen attraktioner og begivenheder og c) udbygning af turismemulighederne baseret på H.C. Andersen.

 

Blandt initiativerne kan nævnes udbygningen af Syddansk Universitets H.C. Andersen Center, der om kort tid får ny leder, styrkes bemandingsmæssigt og får til huse i Odense Adelige Jomfrukloster. Der opnås herved et langt større samspil med byen og med Odense Bys Museer. Således har Syddansk Universitet sammen med Odense Bys Museer indledt internationale netværk om H.C. Andersens betydning, fx et tæt samarbejde med Fudan University i Shanghai om H.C. Andersen i Kina.

 

Inden for udvikling af attraktioner og begivenheder kan nævnes det nye samarbejde og koordination mellem hovedparten af HCA-aktørerne i Odense og understøttelse af udviklingen af planer for et H.C. Andersens Eventyrhus som udbygning af H.C. Andersens Hus og Børnekulturhuset Fyrtøjet.

Under det tredje spor om turistmuligheder og international markedsføring er der etableret et tæt samarbejde med Udvikling Fyn, et påbegyndt samarbejde med Visit Denmark, og der ligger muligheder for et samarbejde med Wonderful Copenhagen. Disse samarbejder sætter ikke mindst fokus på tiltrækning af turister fra de nye vækstområder Asien, Rusland og Brasilien. Der arbejdes aktuelt med en indsats, som skal sikre en større national forståelse for og udnyttelse af H.C. Andersen som et af Danmarks stærkeste brands og med stort turistpotentiale, eksempelvis via en markant plads i den kommende nationale turismestrategi. Denne indsats vil H.C. Andersen Fonden søge at realisere gennem en målrettet kommunikationsplan og
-indsats.

Fonden vil i de kommende år tillige initiere flere hovedspor, fx H.C. Andersen i det fysiske rum og H.C. Andersen i undervisningen.

 

Odense Kommune kan i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne yde støtte til H.C. Andersen Fonden Odense til de i indstillingen nævnte formål.

 

Økonomi

Støtten til Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense på 1.000.000 kr. og tilskuddet til H.C. Andersen Fonden Odense på 1.000.000 kr. finansieres af de i budget 2012 afsatte anlægsmidler til Foreningen initiativgruppen Odense på i alt 2.000.000 kr. Der søges om flytning af denne anlægsbevilling i 2012 til driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget.

 

Flytning af anlægsbevillingen til Foreningen initiativgruppen Odense for hvert af årene 2013–2015 til driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget vil indgå i forbindelse med behandling af budget 2013.

 

Omflytningen sker for at sikre en korrekt regnskabsmæssig registrering af kommunens udgifter. Omflytningen til drift medfører, at Økonomiudvalgets service­ramme opskrives med 2.000.000 kr., og at kommunens serviceudgifter dermed stiger i 2012. Stigningen kan i kraft af de øvrige budgettilretninger, der er lavet i løbet af 2012, holdes inden for kommunens samlede serviceudgiftsramme. 

 

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 10. Frikommuneforsøg med flytning af Jobcentrets opgaver og afgørelser om  beskæftigelsesindsatsen til to nye centre i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter

Åbent - 2012/064233

 

Sagsresumé

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår, at forvaltningens opgaver i Beskæftigelsescentret /Jobcentret og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen fremover som frikommuneforsøg udføres i to nye enheder i forvaltningen.

 

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i maj 2012 en opdeling af Beskæftigelsescentret i et center vedrørende jobskabelse og forsørgelse og et center vedrørende jobrehabilitering.

 

Opdelingen skal ses i lyset af Ny virkelighed – Ny velfærd, og i forhold til forvaltningens arbejde med innovationstemaet Selvforsørgelse – frihed til at kunne.

 

Der ses herunder en ny mulighed for at bedrive velfærd i forhold til en fremtidig facilitering af borgerne til at kunne indgå i samskabelse af velfærdsydelser og i højere grad blive ansvarlige i eget liv med mulighed for at bevare et arbejdsmarkedsperspektiv med sigte på fremtidig selvforsørgelse, helt eller delvist.

 

I forhold til innovationspotentialet ses det nye organisatoriske spor som forudsætning for en mere fokuseret indsats i forhold til jobskabelse og i forhold til konkrete grupper af borgere.

 

Fra august 2012 etableres der et Arbejdsmarkedscenter (vedrørende jobskabelse, indsatser for arbejdsparate borgere og unge samt forsørgelsesydelser) og et Jobrehabiliteringscenter (rehabiliterende indsatser for ledige ikke arbejdsmarkedsparate borgere og syge borgere samt for personer i fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension).

 

I perioden frem mod årsskiftet arbejdes der med omlægning af de konkrete indsatser med henblik på fuld implementering fra den 1/1 2013.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender, at der gennemføres frikommuneforsøg ved flytning af opgaver under Jobcentret og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen til fremover at blive udført i et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter i forvaltningen.

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel og udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

 

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Med henvisning til Odense Kommunes status som frikommune foreslår Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at forvaltningens opgaver under Beskæftigelsescentret/Jobcentret og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen fremover som forsøg udføres i et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter i forvaltningen i stedet for Jobcentret.

 

Odense Byråd kan uden fagministeriets godkendelse med hjemmel i bekendtgørelse nr. 215 af 1/3 2012 om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, træffe beslutning om, at opgaver under jobcentret og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen kan udføres af en anden enhed end jobcentret.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forslag skal ses i den sammenhæng og i lyset af Ny virkelighed – Ny velfærd samt et igangsat arbejde i forvaltningen over innovationstemaet Selvforsørgelse – frihed til at kunne.

 

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 8/5 2012 en opdeling af Beskæftigelsescentret fra august 2012 i et center vedrørende jobskabelse og forsørgelse og et center vedrørende jobrehabilitering. Der har siden været arbejdet videre herpå med sigte på at gennemføre omlægningen af indsatserne i løbet af den resterende del af året.

 

Opdelingen indebærer, at der i forvaltningen etableres et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter i stedet for nuværende Beskæftigelsescenter, hvorunder Jobcentret er placeret.

 

Arbejdsmarkedscentret vil skulle varetage en opgave vedrørende jobskabelse og beskæftigelsesindsatsen i forhold til forsikrede ledige, arbejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp og i forhold til unge ledige under 30 år samt herudover udbetaling af forsørgelsesydelser. Jobskabelse sættes i fokus. Flere ledige skal i job, og jobmuligheder skal udnyttes. Perspektivet i forhold til den enkelte borger er selvforsørgelse. De unge skal primært i gang med uddannelse. Alternativt skal de støttes i kompetenceudvikling, der tager sigte på, at de unge skal ind på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende frem for at blive kontanthjælpsmodtagere med risiko for at miste muligheden for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Jobrehabiliteringscentret vil skulle varetage beskæftigelsesindsatsen for ikke arbejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp og for sygemeldte borgere, borgere i fleksjob og på ledighedsydelse samt tilkendelse af førtidspension. Fokus er her gennem den rehabiliterende tilgang at sikre, at borgeren gennem kortere eller længerevarende indsatser støttes i at genvinde mistede kompetencer med sigte på at blive i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet og i at blive selvforsørgende, helt eller delvist, og dermed som det afgørende have sigte på bevarelse af arbejdsmarkedsperspektivet for den enkelte.

 

Det organisatoriske spor ses som en forudsætning for udvikling af den potentielle merværdi, der ligger i gennemførelse af ændringen i indsatserne, som fremover skabes sammen med borgerne. Der er tale om en udvidelse af velfærdsparadigmet i den forstand, at forvaltningen fra udelukkende at varetage myndighedsopgaven og være producent af serviceydelser fremover også vil indgå som facilitator i relation til borgeren som medskaber af velfærdsydelserne og med ansvar for at blive i stand at tage vare på eget liv og blive selvforsørgende, helt eller delvist.

 

Uanset ovenstående beslutning vil Odense Kommune fortsat skulle udarbejde beskæftigelsesplan og resultatvision, jf. bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Afgørelser om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der træffes i forhold til den enkelte borger, kan uanset ændringen indbringes for Beskæftigelsesankenævnet.

 

Ved gennemførelsen af forsøget sikres fortsat sammenlignelighed til andre kommuners jobcentre og til eget hidtidige grundlag. Ansvar og kompetence for området tillægges de to nye centre i forhold til opdelingen, jf. ovenfor. I forhold til styring af området vil der blive fulgt op på indsatser, resultater og effekter.

 

Arbejdsmarkedsudvalget har i april 2012 udpeget områder som rammesætning for effektmål i forhold til kerneområdet jobskabelse, som et nyt kerneområde og som følge heraf revitalisering af området vedrørende ledige. De 4 områder, der indgår herunder, er psykisk syge, unge kontanthjælpsmodtagere, stærke ledige og over 30-årige med andre problemer end ledighed.

 

Evaluering af ovenstående forsøg vil således følge resultatet af omorganiseringen, effekter for målgrupper, jf. ovenstående og opgørelser af de økonomiske konsekvenser og det potentiale, der indgår i forhold til Ny virkelighed – Ny velfærd.

                               

Økonomi

Forsøgets gennemførelse påvirker ikke servicerammen eller kassebeholdningen.

 

Bilag

1. Frikommuneansøgning SAF 130612 (Frikommuneansøgning SAF 130612.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

12. Fjernvarme Fyn A/S - salg af aktier i Enervision A/S

Åbent - 2012/050711

 

Sagsresumé

Fjernvarme Fyn A/S er medejer af Enervision A/S, der varetager energibesparelsesopgaver for bl.a. selskabets ejere. Syd Energi Holdning A/S (der ejer 55 % af aktierne i Enervision A/S) ønsker at ophæve samarbejdet omkring Enervision A/S og har fremsendt et konkret tilbud om at erhverve alle aktierne i Enervision A/S, herunder Fjernvarme Fyn A/S’ aktier.

 

Fjernvarme Fyn A/S’ bestyrelse har behandlet sagen, og bestyrelsen har besluttet at acceptere Syd Energi Holding A/S’s tilbud om køb af Fjernvarme Fyn A/S’s aktier i Enervision A/S. På grund af Odense Kommunes ejerstrategi for Fjernvarme Fyn A/S, skal salget af aktierne godkendes af Økonomiudvalget.

 

Fjernvarme Fyn A/S har indledt drøftelser med Energi Fyn A/S med henblik på at undersøge mulighederne for et samarbejde vedr. energibesparelser. Den endelige samarbejdsmodel vedr. energibesparelser forelægges Odense Kommune til godkendelse, såfremt dette er foreskrevet i Odense Kommunes ejerstrategi for Fjernvarme Fyn A/S.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Fjernvarme Fyn A/S sælger sine aktier i Enervision A/S til Syd Energi Holding A/S.

 

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Enervision A/S varetager energibesparelsesopgaver for dets ejer og andre samarbejdspartnere. Selskabet ejes af Syd Energi Holdning A/S, Energi Fyn Holding A/S, Fjernvarme Fyn A/S, Nyborg Forsyning & Service A/S, FFV Energi & Miljø A/S (tidligere Faaborg Forsyningsvirksomheder) og Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

 

Syd Energi Holdning A/S (der ejer 55 % af aktierne i Enervision A/S) har meddelt, at de ønsker at koncentrere energibesparelsesindsatsen om Syd Energis eget initiativ, Big Blue. Big Blue er en division i Syd Energi, der skal levere energi- og klimaløsninger for større kunder i sammenhæng med Syd Energis egne entreprenørydelser, elhandel og ESCO løsninger.

 

Syd Energi Holdning A/S ønsker således at ophæve samarbejdet omkring Enervision A/S og har fremsendt et konkret tilbud om at erhverve alle aktierne i Enervision A/S, herunder Fjernvarme Fyn A/S’ aktier.

 

Fjernvarme Fyn A/S’ bestyrelse har behandlet sagen, og bestyrelsen har besluttet at acceptere Syd Energi Holding A/S’ tilbud om køb af Fjernvarme Fyn A/S’ aktier i Enervision A/S efter nærmere forhandling om vilkår. Dette forudsat, at de øvrige medejere af Enervision A/S ligeledes sælger deres aktier til Syd Energi Holding A/S på samme vilkår.

 

Købesummen for Fjernvarme Fyn A/S’ aktier i Enervision A/S udgør forventeligt 4.941.500 kr., som tilfalder Fjernvarme Fyn A/S.

 

Fjernvarme Fyn A/S forventer, at der indgås en overgangsaftale med Enervision A/S, således at Fjernvarme Fyn A/S først selv skal fremskaffe de lovgivningsbestemte energibesparelser fra og med 2013/14.

 

Fjernvarme Fyn A/S er i lovgivningen pålagt at fortage energibesparelser. Som en konsekvens af Syd Energi Holdning A/S’ udmelding vedrørende Enervision A/S har Fjernvarme Fyn A/S derfor indledt dialog med Energi Fyn A/S vedrørende muligheder for samarbejde om den fremtidige energibesparelsesindsats. Der lægges endvidere op til drøftelser af muligt fremtidigt samarbejde med øvrige fynske ejere af Enervision A/S.

 

Et eventuelt samarbejde mellem parterne organiseres således, at dette ikke strider mod parternes øvrige interesser og rammemæssige muligheder.

 

Den endelige samarbejdsmodel vedrørende energibesparelser forelægges Odense Kommune til godkendelse, såfremt dette er foreskrevet i Odense Kommunes ejerstrategi for Fjernvarme Fyn A/S.

 

Fjernvarme Fyn A/S forventer at kontakte Odense Kommune med henblik på drøftelse af mulige samarbejder med Odense Kommune vedrørende kommunens energibesparelsesindsats.

 

Fjernvarme Fyn A/S’ anmodning om salg af aktier i Energivision A/S fremlægges for Økonomiudvalget, fordi det fremgår af selskabets vedtægter og af Odense Kommunes ejerstrategi, at Odense Kommune skal godkende salg af aktier i datterselskaber.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 13. Klimavenlige og Økologiske fødevarer i ny Miljøpolitik  

Åbent - 2011/151047

 

Sagsresumé

Miljøpolitikken fra 2008 er under revision med henblik på, at en revideret Miljøpolitik kan vedtages af byrådet den 12/9 2012.

 

Der er udpeget en politisk følgegruppe for projektet med deltagelse af Alex Ahrendtsen, Per Berga Rasmussen, Poul Falck, Jesper Kinch-Jensen, Jeanette Sandberg og Lars Christian Lilleholt.

 

Udkast til Miljøpolitik er senest drøftet af Økonomiudvalget den 16/5 og har efterfølgende været i høring på kommunens hjemmeside. Den politiske følgegruppe har drøftet udkast til politikken på møde den 29/5 2012, og alle fagudvalg har drøftet den på møder den 19/6 2012. Der udestår en politisk afklaring vedrørende formuleringen omkring klimavenlige og økologiske fødevarer.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til Miljøpolitikkens formulering omkring klimavenlige og økologiske fødevarer inden den endelige behandling af hele Miljøpolitikken.

 

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Miljøpolitikken, som blev vedtaget af byrådet i 2008, er pt. under revision med henblik på vedtagelse til september. Den nye Miljøpolitik med titlen ”Bæredygtige Sammen” skal sætte den politiske ramme og retning og inden for denne invitere til, at vi med fokus på miljøet kan skabe den bæredygtige storby i Odense via samarbejde, netværk og dialog.

 

Et af de miljøpolitiske mål i politikken er, at ”Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer”.

 

I henhold til drøftelse på Økonomiudvalgsmøde den 16/5 2012 med efterfølgende korrespondance indgik følgende to afsnit i høringsudkast til Miljøpolitikken:

 

”Klimavenlig mad handler bl.a. om at bruge årstidens frugt og grøntsager, spise mere grønt og mindre kød, mere hvidt end rødt kød samt reducere madspild. Vi arbejder ud fra den antagelse, at man ved at følge disse råd kan opnå positiv effekt i forhold til klimapåvirkning, sundhed og økonomi. En kortlægning vil belyse, om dette potentiale er til stede, og den eventuelle økonomiske gevinst herved kan man vælge at bruge til at betale merprisen for økologiske produkter. Dermed kan efterspørgslen af økologiske varer øges med positiv effekt på grundvand og bedre forhold for naturen.


I Odense skal vi bruge flere økologiske og klimavenlige fødevarer
Odense Kommune vil kortlægge potentialet for en driftsøkonomisk neutral omlægning til klimavenlig og økologisk madproduktion. Ud fra resultatet af denne kortlægning besluttes det, hvordan et eventuelt potentiale kan udnyttes frem mod 2020 i forskellige typer institutioner. Erfaringer og resultater videreformidles til andre kommuner, virksomheder og borgere til gavn for miljøet, klimaet, og samtidig understøttes sundhedsfremme gennem sund kost og kostvaner i hele Odense.”


På møde i den politiske følgegruppe den 29/5 fremførte Lars Christian Lilleholt ønske om en præcisering/ændring af teksten i Miljøpolitikken. Derfor blev de nedenfor med fed markerede ændringer indføjet i udkast til Miljøpolitik, som blev drøftet i fagudvalgene den 19/6.  

 

I Odense skal vi bruge flere økologiske og klimavenlige fødevarer
Odense Kommune vil kortlægge, om der er et potentiale for en driftsøkonomisk neutral omlægning til klimavenlig og økologisk madproduktion af høj kvalitet. Ud fra resultatet af denne kortlægning besluttes det, hvordan et eventuelt potentiale kan udnyttes frem mod 2020 i forskellige typer institutioner, hvor der også ses på mulighed for fritvalgsordninger. Erfaringer og resultater videreformidles til andre kommuner, virksomheder og borgere til gavn for miljøet, klimaet og samtidig understøttes sundhedsfremme gennem sund kost og kostvaner i hele Odense.

 

Bl.a. har Jeanette Sandberg og Per Berga Rasmussen, som begge var forhindrede i at deltage på følgegruppemødet den 29/5, efterfølgende udtrykt uenighed i den ønskede rettelse, ligesom de på By- og Kulturudvalgsmødet den 19/6 udtrykte uenighed.

På udvalgsmøderne den 19/6 2012 blev det lagt frem, at der udestår en politisk afklaring vedrørende denne formulering, som behandles af Økonomiudvalget den 22/8 2012 inden den endelige behandling af hele Miljøpolitikken.

 

Høringssvar

 

Der er kommet fire høringssvar i høringsfasen, som særligt vedrører denne formulering. Disse høringssvar er fra Birthe Malling (Danske Handicaporganisationer), Merete Helgens (Odense Ældreråd), Per Brochstedt (medlem af Odense Ældreråd) samt Vibeke Nørby Mouridsen (Elsesminde Produktions-Højskole). Kopi af disse høringssvar er vedlagt som bilag 1. 

 

Videre politisk behandling af Miljøpolitikken

 

Økonomiudvalg og byråd den 5/9 og 12/9.

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af en vedtagelse af Miljøpolitikken til september behandles i forbindelse med det efterfølgende strategiarbejde, som skal udmønte Miljøpolitikken.

 

Bilag

1. Bilag 1 - Kopi af høringssvar (Bilag 1 - Kopi af Høringssvar.pdf)

 

 

 

E: Orientering


14. Status på tilgodehavender i Odense Kommune 2012  

Åbent - 2012/144622

 

Orientering

I det vedhæftede bilag gives en status på kommunens tilgodehavender og restancer.

 

 

Bilag

1. Status på tilgodehavender i Odense Kommune (Status på tilgodehavender i Odense Kommune.pdf)

 

 

 15. Etik ved investeringer

Åbent - 2012/145618

 

Orientering

I det vedhæftede notat gives der en orientering omkring etik ved Odense Kommunes investeringer.

 

Bilag

1. Notat om etik ved investeringer (Notat om etik ved investeringer.doc)

 

 

 

16. Fælles fynsk høringssvar på forhøring om Landsplanredegørelse 2012 samt om Fynsprojektets temaer

Åbent - 2012/065723

 

Orientering

Forhøring på Landsplanredegørelse 2012

 

Landsplanredegørelsen er regeringens fremlæggelse af de langsigtede overvejelser om Danmarks geografiske struktur, og om hvordan disse overvejelser skal realiseres. Miljøministeren inviterede i april 2012 til forhøring om temaer til den kommende Landsplanredegørelse 2012. I forhøringens debatoplæg var der sat fokus på temaerne Udvikling i hele landet, Klimatilpasning og grøn energi, Bæredygtige byer, Landdistrikter, Det åbne land samt Danmark i en nordisk og europæisk kontekst.

 

Parterne i Fynsprojektet – borgmestrene for de ni fynske kommuner og regionrådsformanden – afgav i forbindelse med forhøringen et fælles fynsk høringssvar med henblik på at fremme de fynske interesser ved at få Fyn og Fynsprojektet omtalt i Landsplanredegørelse 2012:

 

Fyn spænder fra storbyen til landdistrikterne og giver på den måde et godt billede på de kommunale og regionale udfordringer, som landsplanlægningen skal forholde sig til. Desuden falder debatoplæggets temaer helt i tråd med Fynsprojektets udfordringer. I forhold til de enkelte temaer blev der fremsendt følgende høringssvar:

 

Udvikling i hele landet: Det er positivt, at der er fokus på udviklings- og vækstmuligheder for hele Danmark. Byregionerne har med deres forskellige styrker en vigtig rolle at spille for den danske vækst. På Fyn vil vi identificere og udnytte de fordele og styrker, som vi har i forhold til resten af Danmark og udlandet – og sætte dem i spil.

 

Klimatilpasning og grøn energi: Vi står over for en række udfordringer, som skal løses på tværs af kommunegrænser gennem strategiske samarbejder. Men det er vigtigt, at staten også melder ud, hvordan den konkret påtænker at samarbejde med kommuner og regioner om at løse udfordringerne.

 

Bæredygtige byer: Temaet er væsentligt, og Fynsprojektet fokuserer på en fælles planlægning for Fyn som en sammenhængende, bæredygtig enhed, ligesom de enkelte kommuner arbejder på at gøre byerne bæredygtige gennem omdannelser og fortætninger samt bevare det åbne land som en af de store fynske ressourcer.

 

Landdistrikter og Det åbne land: De mange unikke områder på Fyn, både i form af ø-samfund, landsbymiljøer, natur og landskaber er en vigtig ressource for os, både erhvervsmæssigt, turismemæssigt og i forhold til tiltrækning af nye borgere. Men der bør kunne tages afsæt i de lokale vilkår og muligheder for udvikling fremfor i en generaliserende lovgivning. De to temaer Landdistrikter og Det åbne land hænger naturligt sammen, og foreslås derfor slået sammen.

 

Danmark i en nordisk og europæisk kontekst: Dette bør være det indledende afsnit pga. temaets vigtighed: Landsplanredegørelsen skal indeholde klare tilkendegivelser af, hvordan Danmark skal klare de store udfordringer, som vi står over for i denne globaliseringsperiode. Derudover skal landsplanredegørelsen også beskæftige sig med tilgængelighed og infrastruktur, dels fordi det hænger sammen med at se Danmark i en nordisk og europæisk kontekst, dels fordi tilgængelighed og infrastruktur har stor indflydelse på byregionernes udviklingsmuligheder, sammenhængskraften i Danmark og til omverdenen, og ikke mindst på den fysiske planlægning.

 

Ud over det fælles fynske svar har Odense Kommune fremsendt særskilt høringssvar med særligt fokus på kommuneplanperspektivet i landsplanredegørelsen.

 

Temaer i Fynsprojektet

 

På baggrund af de mange inputs fra forårets drøftelser i de fynske byråd og det regionale udviklingsråd samt fra konferencen Fyns Fremtid 1 den 22/5 2012 er Fynsprojektets temaer blevet afgrænset til at handle om 1: Hvordan vi planlægger for fynsk vækst i erhverv og arbejdspladser, 2: Hvordan vi gennem planlægningen kan sikre flere bosatte og mere attraktive byer på Fyn og 3: Hvordan vi skaber bedre tilgængelighed som afsæt for ny vækst på Fyn.

 

Temaerne vil blive bearbejdet ud fra, hvordan de kan understøttes og udvikles gennem en fælles fynsk strategisk og fysisk planlægning. Det vil sige, at temarbejdet skal undersøge, hvordan igangværende og potentielle vækstindsatser kan understøttes via konkrete strategiske og fysiske planer.

 

Arbejdet med temaerne vil komme til at fungere som oplæg/forarbejder til en fælles fynsk planstrategi, som kan udarbejdes i forlængelse af Fynsprojektet efter den 1/1 2013, såfremt der er tilslutning til dette i de fynske byråd.

 

Resultatet af temaarbejderne vil blive præsenteret på konferencen Fyns Fremtid 2, der er fastsat til den 19/11 2012, kl. 15 til 20 på Hotel Svendborg, og hvor miljøministeren, de fynske byråd, regionsråd samt andre interessenter i det fynske samarbejde inviteres. Fynsprojektets resultater vil efterfølgende blive sendt til endelig godkendelse i byrådene primo 2013.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

18. Rejserapport fra By- og Kulturudvalgets studietur til Bergen fra den 21.-25. april 2012

Åbent - 2012/041652

 

Orientering

Rejserapport vedrørende By- og Kulturudvalgets studietur til Bergen fra den 21-25/4 2012 udarbejdet af By- og Kulturforvaltningen er vedhæftet dagsordenen til orientering.

 

Bilag

1. Rejserapport (Rejserapport BKU - Norge-TSBH8TVC34.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl