Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Dagsorden 12. september 2012

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Dagsorden


Onsdag den 12-09-2012 kl. 09:00

Økonomiudvalgsværelset


Direktør Mads Graves Larsen vil fra mødets start give en status på Udvikling Fyn A/S. Der henvises i øvrigt til det vedhæftede materiale.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


B: Sager til afgørelse i udvalget


1. Økonomiudvalgets budgetforslag for budget 2013 og overslagsårene 2014-2016

Åbent - 2012/170766

 

Sagsresumé

Odense – sammen i arbejde

 

Odense Kommune har fortsat lavere skatteindtægter end forventet, og udligningsreformen ramte Odense Kommune hårdt med et tab på 87 mio. kr. hvert år. Konsekvensen er, at Odense Kommune har en væsentlig økonomisk udfordring foran sig.

 

En fremskrivning af Odenses økonomi på de vilkår, som vi kender nu, viser, at kommunens kassebeholdning vil udvise et minus på 971 mio. kr. i 2016. Set i lyset af den finansielle strategi er det tydeligt, at udviklingen er uholdbar. Det er altså givet, at der skal handles, og det er klart, at jo tidligere, der tages fat, jo mere velfærd er der råd til i fremtiden.

 

Budgetforslaget for 2013 og overslagsårene 2014-2016 indeholder derfor en række tiltag, som skaber balance i kommunens økonomi. Tiltagene sker med stor opmærksomhed på og respekt for, at kommunen er med til at sætte rammerne for borgernes og virksomhedernes hverdag. Det er helt afgørende, at vi har fokus på vækst, så der skabes arbejdspladser og liv i Odense.

 

Kommunen selv er den største arbejdsgiver på Fyn, og derfor er fokus på medarbejdernes kompetencer særlig vigtig. Vi skal fortsætte med at indrette kommunen så effektivt som muligt på borgernes præmisser. Vi skal have endnu mere fokus på, at ressourcerne skaber mest mulig værdi for borgerne. Vi vil finde nye veje – sammen med borgeren- til at skabe værdi for borgerne.

 

Ny virkelighed – Ny velfærd

 

Byrådet satte i 2011 en ny velfærdsdagsorden med Ny virkelighed – Ny velfærd, som gennem fokus på forebyggelse, fællesskaber og samarbejde sætter en ny retning for kommunens velfærd i respekt for den økonomiske virkelighed. Den ny velfærd skal løse grundlæggende udfordringer på kommunens kerneområder gennem langsigtede og robuste løsninger.

 

Ambitionen er at udvikle det næste velfærdssamfund. Det er et Odense, hvor borgerne oplever, at kommunen understøtter borgernes behov og muligheder. Borgere kommer i situationer, hvor der opstår behov for hjælp fra kommunen. En oplevelse af, at hjælpen tager udgangspunkt i borgerens dagligdag, muligheder og ønsker, vil bidrage til at styrke borgernes selvværd, engagement og livsglæde.

 

Der er igangsat en innovationsindsats i Odense Kommune, som skal skabe de nye løsninger. Innovation er kendetegnet ved en meget åben tilgang, hvor borgere, foreninger, organisationer, frivillige og private virksomheder inddrages i udviklingen af nye løsninger. Det er en bevægelse, der er sat i gang, men det sker ikke natten over.

 

Mod og vilje fra mange aktører er afgørende for, at Odense kan lykkes med at skabe ny velfærd. Byrådet har med budget 2013 formuleret en række ambitiøse bud på, hvad der skal arbejdes med for at skabe ny velfærd. Det lange seje – og spændende, udfordrende og legende – træk skal de kommende år føre Odense ind i det næste velfærdssamfund.

 

Tiltag i budgetforslaget

 

Økonomiudvalgets forslag til Budget 2013 tager udgangspunkt i Odense – sammen i arbejde, hvor der skal arbejdes med at sikre en attraktiv by med plads til optimisme og investeringer i fremtiden.  Der er fokus på udvikling af kommunens effektive velfærd inden for tre områder. På alle tre områder forslås der betydelige budgetreduktioner. Områderne er:

 

·         Kompetencer og job

·         Kerneydelsen i fokus - innovation

·         En effektiv kommune på borgernes præmisser

 

Effektstyring og den nye velfærd

 

I budgetforslaget er der lagt op til flere ændringer i økonomistyringen i kommunen, bl.a. forslås det, at forbrugsafgifterne centraliseres, således at det er muligt at lave energirenoveringer, at der sker en centralisering af IT-området, samt at vintertjeneste flytter fra uden overførselsadgang til med overførselsadgang. Disse tiltag foreslås for at styrke den effektive drift i kommunen.

Øvrige ændringer


Der er desuden i budgetforslag indlagt en række øvrige budgetændringer og budgetomplaceringer som eksempelvis afledt drift, omflytninger mellem drift og anlæg, overførselspulje, beskæftigelsestilskud, budgetgaranten mv.  

Opsummering af driftsside og anlægsside

 

Budgetforslaget tager på driftssiden udgangspunkt i de udmeldte driftsrammer korrigeret med effektiviseringer, innovationstiltag, budgetreduktioner, revurdering af områder uden overførselsadgang samt tekniske ændringer, herunder pris- og lønregulering.

 

anlægssiden tager budgetforslaget afsæt i de udmeldte anlægsbudgetter korrigeret med effektiviseringer, innovationstiltag, budgetreduktioner og tekniske ændringer.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 

 1. Økonomiudvalgets budgetforslag for 2013 og overslagsårene 2014-2016, som er vedlagt som bilag.

 2. Indtægterne fra ansøgning vedrørende ny særtilskudspulje i 2013 på 23.400.000 kr. budgetteres på tilskud og udligning og anvendes til at nedbringe pulje på 50.000.000 kr. under Økonomiudvalget.

 

 1. De bevilgede lån til 19 kvalitetsfondsprojekter og til stibroen i 2013 over jernbanen indlægges i budgettet.

kr.

2013

2014

2015

2016

Øvrige ændringer

 

 

 

 

Renter

 

-979.000

-940.000

-901.000

Optag af lån

19.500.000

 

 

 

Afdrag på lån

 

-780.000

-780.000

-780.000

Note: - = udgift, + = indtægt

 

 

 

 

Sagsfremstilling

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 392 af 2/5 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen fremsender Borgmesterforvaltningen indstilling til Økonomiudvalgets budgetforslag for budget 2013 og overslagsårene 2014-2016.

 

Byrådets 1. behandling af budgettet er planlagt til den 19/9 2012, og budgettet godkendes ved 2. behandling den 10/10 2012.

 

Budgetprocessen begyndte ved Økonomiudvalgets rammeudmelding den 8/2 2012. Rammeudmeldingen på drift og anlæg udgør den økonomiske ramme, som fagudvalgene og Økonomiudvalget skal overholde i forbindelse med udarbejdelse af deres respektive budgetforslag. 

 

Økonomiudvalgets forslag til Budget 2013 tager udgangspunkt i Odense - sammen i arbejde, hvor der skal være fokus på at skabe vækst og rum til investeringer, således at udviklingen på arbejdsmarkedet kan vende. Der er i budgetforslaget fortsat fokus på at indrette kommunen og samarbejdet med borgeren, så ressourcerne skaber mest mulig værdi for borgeren.

 

Indtægtssiden – statsgaranti, skatteprocenter og aftaleoverholdelse

 

I budgetforslaget er statsgarantien for 2013 anvendt. Den baserer sig på et vækstskøn på 10,8 pct. fra 2010 til 2013. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2013 er på 25.225 mio. kr. Desuden er udskrivningsgrundlaget i overslagsårene justeret i forhold til KL’s seneste vækstskøn i juni 2012.

 

Ved 2. behandlingen af budgettet tages der endelig stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2013.

 

I budgetforslaget er skatteprocenten fastholdt på 24,5 pct. og grundskyldspromillen fastsat til 21,71 pro­mille. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er sænket med 0,2 promille til 5,2 promille i 2013. Dette skyldes en byrådsbeslutning om årlig aftrapning af dækningsafgiften. Dette er med til at bidrage til aftaleoverholdelse for kommunerne under ét.

 

Til beregning af indtægter fra udligningsordninger­ne er der anvendt den seneste opdaterede tilskuds- og udligningsmodel fra KL, juni 2012.

 

I 2013 er der fortsat sanktioner på overskridelse af servicerammen på drift ved både budget og regnskabsaf­læggelse for kommunerne under ét. Derudover er der som noget nyt i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL aftalt et anlægsloft, hvor kommunerne under ét bliver sanktioneret, hvis anlægsbudgettet ikke overholdes. Servicerammen for Odense Kommune er på 7,5 mia. kroner i 2013, mens anlægsloftet for Odense Kommune af KL er fastsat til 558 mio. kr.

 

Den del af ba­lancetilskuddet, der er betinget af aftaleoverholdel­se, er ligesom sidste år på 3 mia. kr. Odenses andel heraf er på 102 mio. kr. Der er ikke i budgettet afsat midler til manglende aftaleoverholdelse.

 

Der kan opstå behov for en fornyet drøftelse af bud­gettets indhold inden 2. behandlingen af hensyn til udviklingen i kommunernes samlede økonomi, jf. KL’s faseopdelte budgetlægning. Her tæn­kes der specielt på kommunernes samlede overhol­delse af skattestoppet, serviceudgiftsrammen og anlægsloftet.

 

De første opgørelser fra kommunerne viser, at der forventes skattestigninger på 334 mio. kr., mens der ikke forventes udfordringer på at overholde den samlede serviceramme.

 

Der er ved Økonomiaftalen i år indlagt mulighed for, at kommuner med særlige udfordringer kan søge om en andel af en skattepulje på 250 mio. kr. til skattestigninger, som friholdes for sanktioner. Tilsvarende er der lavet en pulje til kommuner, som ønsker at nedsætte skatten. Her gives der et tilskud til at dække mindreprovenuet ved skattenedsættelsen. Disse to tiltag forventes at medføre, at kommunerne under ét overholder aftalen på skatteområdet.

 

På anlægsområdet er der ved de første opgørelser signaleret store udfordringer med at overholde anlægsloftet for kommunerne under ét. Odense Kommune har nedbragt vores anlægsudgifter i 2013, så de nu ligger under anlægsloftet. Der er en forhåbning om, at de øvrige kommuner ligeledes bidrager med at nedbringe anlægsudgifter i 2013, så kommuneaftalen kan overholdes.

 

Effektiviseringer og tiltag

 

I budgetforslaget er der fokus på at sikre, at Odense fortsat er en attraktiv by, og at der er plads til investeringer i fremtiden. Det centrale er udviklingen af kommunens effektive velfærd, som vil medføre betydelige reduktioner inden for følgende områder:

 

 • Kompetence og job
 • Kerneydelsen i fokus – innovation
 • En effektiv kommune på borgenes præmisser

 

Samlet oversigt over tiltagene

 

1.000 kr.

Bidrag til budget 2013

Bidrag til budget 2014

Bidrag til budget
2015

Bidrag til budget 2016

Kompetencer og job

 

 

 

 

Jobskabelse og kompetencer

12.500

12.500

12.500

12.500

Pensionistservice, ledighedsydelse

4.363

8.311

9.511

9.511

Kerneydelsen i fokus
– innovation

 

 

 

 

Fokus på effektstyring

50.000

135.000

160.000

185.000

Selvforsørgelse – frihed til at kunne og puljemidler (den nye særtilskudspulje)

50.000

 

 

 

En effektiv kommune på
 borgernes præmisser

 

 

 

 

 

Sparsommelighed med mod

50.000

50.000

50.000

50.000

Én kommune -fælles løsning*

29.307

26.477

26.477

26.477

Takster og ophævelse af § 8-fritagelser

23.000

23.000

23.000

23.000

I alt

219.170

255.288

281.488

306.488

* Består af tiltagene: Én kommune - fælles løsning, Print og mulitfunktionsmaskiner, lokaleoptimering, Validering af BBR og Rammebesparelse til fordeling mellem udvalgene.

 

I nedenstående afsnit gennemgås tiltagene kort. For en mere uddybende gennemgang af tiltagene henvises til budgetforslagspublikationen, som er vedlagt som bilag.

 

Kompetence og job

 

Jobskabelse og kompetence

I Odense er der planlagt byggerier for ca. 25 mia. kr. de næste 10 år, hvilket kan blive en betydelig vækstmotor. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vurderer således, at hver milliard kan skabe ca. 1.000 helårsarbejdspladser.

 

Jobskabelse er en dagsorden, som Odense Kommune netop nu har taget initiativ til at sætte i gang.

 

Ungdomsledigheden i Odense er alt for stor. Dette har en række alvorlige konsekvenser for den enkelte unge, som ikke kommer i gang med uddannelse eller job, og det er en meget alvorlig situation for samfundet som helhed og specifikt et alvorligt problem for Odense Kommune.

 

Tiltag inden for jobskabelse og kompetencer skal bidrage med 12,5 mio. kr. fra 2013 og frem. Det lægges under Økonomiudvalget som en pulje, som udmøntes i takt med, at besparelserne findes. Området er meget konjunkturfølsomt og undergår ofte statslig regulering.

 

Pensionist Service og ledighedsydelse

Pensionist Service er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, der har til opgave at tilbyde pensionister hjælp til havearbejde, snerydning og hovedrengøring. Hjælpen til havearbejde, snerydning og hovedrengøring er et særligt tilbud til byens pensionister fra Odense Kommune, og ikke en ydelse efter serviceloven.

 

Pensionistservice har siden 1979 været forankret i Ældre- og Handicapforvaltningen. Idet der er tale om et aktiveringsprojekt, er det relevant at se nærmere på den nuværende organisering. Det forventes således, at der vil kunne opnås en bedre synergieffekt i forhold til de øvrige beskæftigelsestiltag, hvis projektet placeres under Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Samlet set forventes en omorganisering af området og øvrige tiltag vedrørende ledighedsydelse at give en effektivisering på op til 9,5 mio. kr. i 2015 og frem.

 

Kerneydelse i fokus – innovation

Med Ny virkelighed – Ny velfærd har Odense Kommune igangsat en bevægelse mod udviklingen af fremtidens velfærdssamfund. Ny velfærd er løsningen på den nye virkelighed præget af et begrænset økonomisk råderum og lav vækst.

 

Vores evne til at innovere – at skabe nye løsninger på de problemstillinger, vi står overfor – er afgørende for, at vi udvikler kerneydelserne og kan skabe den nødvendige værdi for borgerne. At skabe nye, markante velfærdsløsninger kræver et utrætteligt arbejde med at se på adfærd og praksis, arbejdsgange, dialogen og samarbejdet med borgerne – og derigennem nysgerrigt at udfordre ”plejer”.

 

Odense vil med budget 2013 gøre innovation til midlet for at skabe den bedst mulige kommune for borgeren. Den nye velfærd skal skabes overalt og på tværs i kommunen. Det fordrer et stærkt tværgående fokus med byrådet og Økonomiudvalget som den drivende kraft. Derfor tildeles Økonomiudvalget den strategiske porteføljeledelse af innovationsarbejdet samt det økonomiske ansvar.

 

Innovationsarbejdet udspringer af Ny virkelighed – Ny velfærd og sigter dermed på at skabe nye løsninger, hvor samarbejde, forebyggelse og fællesskaber er det drivende.

 

I budgetforslagspublikationen, der er vedlagt som bilag, gennemgås 8 innovationsspor, som skal realisere Ny virkelighed – Ny velfærd.

 

I juni blev der afholdt et dialogmøde med en lang række råd, nævn og bestyrelsesmedlemmer. Ud af den drøftelse er der kommet forslag til udvikling i Odense og forslag til, hvordan den økonomiske situation kan imødekommes. Flere af idéerne bidrager til arbejdet med at skabe ny velfærd via innovationssporene. I det vedlagte bilag fremgår det, hvilke idéer der indgår i budgetforslaget, og der er en liste med samtlige idéer, der udgør en vigtig stemme i det fremadrettede arbejde med at omsætte tiltagene i budget 2013.

 

Odenses samlede arbejde med innovation skal bidrage med 125,8 mio. kr. årligt allerede fra 2013 stigende til 178,7 mio. kr. i 2014, 239,4 mio. kr. i 2015 og 264,4 mio. kr. i 2016 og frem. Hertil kommer, at der allerede nu arbejdes med et råderum på 100 mio. kr. årligt fra 2014.

 

I 2013 er der indlagt en besparelse på 50 mio. kr. Besparelsen hentes dels fra tidligere års indsatser for at reducere tilgangen til overførselsområdet, hvor der ved regnskabsaflæggelse forventes et gevinst på 26,6 mio. kr. under Arbejdsmarkedsforvaltningen. Resten af besparelsen skal finansieres af midler fra ny særtilskudspulje, hvor Odense har fået tildelt 23,4 mio. kr. i 2013.

 

En effektiv kommune på borgernes præmisser

 

Sparsommelighed med mod

Med udgangspunkt i Sparsommelighed med mod tages der hul på en ny økonomistyringskultur i Odense Kommune, hvor følgende fem principper bliver de fremherskende i organisationen:

 

 • Hold hus med pengene
 • Én fælles kasse i Odense
 • Fokus på produktivitet
 • Optimering - et must
 • Plads til at udfordre

 

Ved Sparsommelighed med mod sættes der således fokus på at finde intelligente besparelser i stedet for at gribe til grønthøstermetoden.

 

Der skal være mod til både på det strategiske plan og på institutionsniveau at satse på en formodning om, at der kan hentes en gevinst.

 

Ved at have fokus på løbende optimering, sparsommelighed og omkostningsreduktioner er det muligt at opnå en besparelse på 50 mio. kr. i 2013 og frem.

 

En kommune – en fælles løsning

Odense Kommune er at sammenligne med Fyns største virksomhed. Det betyder bl.a., at der er mange ansatte, mange arbejdsgange og mange understøttende værktøjer, der skal sættes i spil, for at kommunen drives så effektivt som muligt.

Fælles løsninger skal være den grundlæggende tilgang, herunder centrale løsninger på en række områder. Dette vil bidrage til effektiviseringer i kommunen, og det vil i sidste ende komme borgeren til gode.

Der indlægges en besparelse 5 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget, som udmøntes i takt med at de fælles løsninger tilvejebringes.

Print og multifunktionsmaskiner

Som led i de markante effektiviseringer, som Odense Kommune har gennemgået de senere år, er der tidligere besluttet en besparelse på print- og kopiområdet på 1 mio. kr., som er ved at blive udmøntet. 

 

I tillæg til denne besparelse vurderes der at være mulighed for yderligere besparelser igennem ændret adfærd og ændrede arbejdsgange, som markant reducerer omfanget af print. Reduktionen skal ses i sammenhæng med og understøttes af de muligheder, som den øgede digitalisering giver, herunder udbredelsen af iPads.

 

Igennem markante og konsekvente ændringer i arbejdsgange og adfærd, eksempelvis, at der ikke længere printes materiale til chefmøder og lignende, er måltallet en årlig besparelse på yderligere 0,5 mio. kr. I tillæg til reduktionen i print er det muligt at opnå en éngangsbesparelse i 2013 på 0,5 mio. kr.

De beskrevne besparelser omfatter hele kommunen, dog eksklusive skolerne, idet der på skolerne er særlige forhold omkring anvendelsen af print.

Lokaleoptimering

Lokaleoptimering er et af de områder, som ligger fint i tråd med det, at der etableres fælles tilgange. Der skal således sættes fokus på at arbejde med produktivitet og effektiv udnyttelse af ressourcerne i kommunen. Byrådet har tidligere taget beslutning om, at den kommunale ejendomsportefølje skulle udnyttes optimalt.

 

Det er muligt både ved Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen at lave nogle lokaleoptimeringer, således at der kan hentes en besparelse.

Måltallet for lokaledispositioner er på -12,0 mio. kr. i 2012, 8,3 mio. kr. i 2013, 4,8 mio. kr. i 2014, 4,8 mio. kr. i 2015 og 4,8 mio. kr. i 2016.

 

Optimering af kommunens ejendomsportefølje

I forbindelse med etablering af Teknisk Serviceenhed overgik ejerskab, administration og drift af kommunens ejendomme til By– og Kulturforvaltningen. Det vil derfor være naturligt, at ansvaret for den aktuelle og kommende lokalekabale også overgår til By- og Kulturforvaltningen.

Kommunens lokaledispositioner vil herefter fremadrettet skulle planlægges og gennemføres i tæt samarbejde mellem fagforvaltningerne og By- og Kulturforvaltningen.

Validering af BBR

Ved at validere på Odense Kommunes BBR-data sikres det, at alle bygninger er registreret korrekt, og at alle dermed betaler den korrekte skat. I Odense Kommune er der ca. 11.000 bygninger fordelt på 7.000 ejendomme, som ikke er registreret i BBR.


Samlet set kan der genereres et nettoprovenu på ca. 1,7 mio. kr. fra 2014. Herudover vil forøgelsen af dækningsafgiften fra erhvervsvirksomheder også efter projektets afslutning betyde en årlig merindtægt på ca. 1,2 mio. kr.

 

Rammebesparelse til fordeling mellem udvalgene

Alle udvalg skal være med til at bidrage og arbejde med fælles løsninger i en kommune – fælles løsning. Der er derfor indlagt en besparelse på 15 mio. kr. årligt, som fordeles til udvalgene. 

 

De enkelte udvalg skal inden 2. behandlingen af Budget 2013 træffe beslutning om, hvordan udvalgets andel af besparelsen i budgetforslaget konkret skal udmøntes.

 

Takster

Borgerrettede takster er et bredt og varieret felt, der dækker fra betaling ved bo-ophold på kommunens sociale institutioner til museums- eller svømmehalstakster. Ikke alle takster kan kommunen påvirke grundet lovgivning, mens der for andre takster er ”fri prissætning”. Der er mulighed for at mindske udgifterne eller øge indtægterne fra taksterne gennem: 

 

·         Forøgelse af borgerrettede takster (prisstigning).

·         Reduktion af de kommunale omkostninger til frembringelse af ydelser, der i dag er takstbelagt.

·         Ophør med takstbelagte aktiviteter.

 

Den indledende analyse har taget udgangspunkt i en gennemgang af 351 kommunale takster.

 

Analysen konkluderer, at takstjusteringer på 16 takstområder, hvor der er en eller flere borgertakster tilknyttet, kan øge kommunens indtægter eller sænke kommunens udgifter. I budgettet indlægges der derfor et provenu på 15 mio. kr. årligt fra 2013.

I budgetforslagspublikationen er der opstillet en række forskellige alternativer for, hvorledes et provenu på 15 mio. kr. kan opnås. Der er mange kombinationsmuligheder, hvorfor alternativerne skal ses som muligheder, hvor andre variationer kan vælges.

 

Ophævelse af § 8-fritagelser

Ved at ophæve den såkaldte § 8-fritagelse (fritagelse for betaling af grundskyld) kan Odense Kommune sikre et provenu i form af merindtægter. Der er ingen ekstraudgifter forbundet med denne indtægt, men ophævelsen vil resultere i øgede udgifter for de enheder, der hidtil har nydt godt af fritagelsen.

 

For at sikre, at alle bidrager i forhold til de udfordringer, kommunen står overfor, samtidig med, at frivillige kræfter fortsat har de bedste muligheder for at blomstre, er udvælgelsen i forhold til fritagelse for betaling af ejendomsskat baseret på følgende kriterier: 

 

 1. Kerneydelsen skærmes bedst muligt
 2. Frivillige kræfter skærmes bedst muligt

 

Konkret betyder det, at selvejende institutioner, skoler, ældrecentre mv. fortsat friholdes for at betale grundskyld. Dertil kommer, at sports- og idrætsanlæg samt tilsvarende organisationer, hvis hovedformål er at fremme børns og unge menneskers friluftsliv, også fortsat vil være fritaget for betaling. Endvidere gives organisationer, der med udgangspunkt i frivilliges indsats varetager almenvelgørende formål, fortsat fritagelse.

 

De enheder, der får ophævet deres fritagelse, dækker bl.a. over gas-, vand- og fjernvarmeværker, ungdomsboliger og kollegier samt uddannelsesinstitutioner.

 

Det forventede måltal ved at ophæve Odense Kommunes fritagelser for betaling af ejendomsskat (§ 8-fritagelser) er en merindtægt på 8 mio. kr. fra 2013 og frem.

 

Effektstyring og den nye velfærd

 

Odense Kommune indførte politisk effektstyring i 2010. Med udarbejdelse af Budget 2011, 2012 og 2013 er der opstillet effektmål for Odense Kommunes 23 kerneområder.

 

Byrådet og de politiske udvalg har gennem dette arbejde formuleret langsigtede mål for den effekt, kommunens indsatser skal have for borgerne. Samtidig har forvaltningerne gennem forandringsteorier beskrevet, hvordan de vil opnå effekterne.

 

Principper for Økonomistyring

Med budget 2013 tages der hul på en ny økonomistyringskultur i Odense Kommune, hvor der skal være fokus på helhedssyn på tværs af faglighed og organisation.

 

Til at understøtte dette arbejde er der formuleret 3 dogmer, som fremadrettet skal være de fremherskende i organisationen:

 

·         Sparsommelighed med mod

·         Fokus på det, der virker

·         Rum til investeringer

 

Ovenstående nye økonomistyringskultur skal også forplante sig ned i den daglige økonomistyring, i de enkelte institutioner og afdelinger. Kommunen har et overordnet regelsæt, som mere detaljeret sætter rammerne for styring af kommunens Økonomi - ”Principper for Økonomistyring”. Revidering af regelsættet skal godkendes af byrådet og er vedlagt som bilag.

 

Vintertjenesten

Den nye økonomistyringskultur, hvor der skal være fokus på helhedssyn, optimering og produktivitet, afstedkommer, at vintertjenesten flytter fra uden overførselsadgang til med overførselsadgang. Vintertjenesten er på linje med andre områder, som fx området udsatte børn – et område som kan karakteriseres ved i nogle år at have flere udgifter end i andre år. Vintertjenesten udgør ca. 5 % af budgettet på området "Natur, Miljø og Trafik" i By- og Kulturforvaltningen. Denne andel tilsiger, at forvaltningen inden for egen ramme bør kunne håndtere disse udsving mellem årene.

Centralisering af forbrugsafgifter
Energirenoveringer er et af de mulige investeringsområder, som ligger fint i tråd med det nye dogme om, at der skal være Rum til investeringer. Der kan med fordel laves energirenovering rundt omkring i kommunens bygninger, således at forbrugsafgifterne til vand, el og varme reduceres - og investeringen på sigt vil give et positivt afkast. Dette samtidig med, at der skabes grønne jobs og forbedret indeklima.

Ofte er det dog svært for den enkelte institution at skabe rum til sådanne investeringer, hvorfor en centralisering af forbrugsafgifterne vil give følgende fordele:

 

-          Operationel afstemning, controlling, mellem den løbende forbrugsregistrering og de faktiske udgifter.

-          Ajourført økonomisk oversigt over hele Energy Lean projektet.

-          En løbende regulering af a conto forbrugsudgifterne/forbrugsbudgetterne i takt med implementeringen af energirenoveringen. En forudsætning for optimalt afkast af Energy Lean projektet.

-          En fordeling af brugerudgifterne, således at institutionerne slipper for at afholde ekstraudgifter, når denne anvendes til andet formål uden for åbningstiden.

-         Endelig kan samlingen af forbrugsafgifterne drage fordel af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med samling af Teknisk Serviceenhed, som blev gennemført i foråret 2012.

Samlingen skal foregå på en sådan måde, at det fortsat skal være muligt at opgøre IT-udgifterne på den enkelte institution til brug for takstberegningen osv.

Det forslås på den baggrund, at forbrugsafgifterne centraliseres i 2013 og lægges under By- og Kulturforvaltningen.

Centralisering af IT-området
Der blev i 2010 truffet beslutning om at implementere ”én enhed pr. medarbejder”, som i princippet betyder, at hver enkelt medarbejder maksimalt tilbydes én pc, én telefon og én bredbåndsforbindelse. Analysen viser, at der fortsat mangler at blive indhøstet effektiviseringer svarende til 3,3 mio. kr.

Et yderligere skridt vil være at samle alle udgifter til pc’erne et sted. Derudover har den nyligt indgåede aftale om telekommunikation vist, at det grundlæggende net også bør centraliseres. Det vil give følgende fordele:

 

·         Ensartet håndtering på tværs af forvaltningerne

·         Mindre administration pga. standardløsninger

·         Stordriftsfordele

Samlingen skal, som ved forbrugsafgifterne, foregå på en sådan måde, at det fortsat skal være muligt at opgøre IT-udgifterne på den enkelte institution til brug for takstberegningen osv.

Det forslås, at IT-området centraliseres fra 2013 og lægges under Økonomiudvalget.

Ældreboliger
Ældreboligområdet skal ”hvile i sig selv”, hvilket vil sige, at beboernes betaling for husleje skal svare til driftsudgifter samt rente og afdrag på lån. Der kan være udsving mellem de enkelte år, men på længere sigt skal området gå i nul. 

I forbindelse med budgetloven er ældreboligerne fra 2013 udtaget fra kommunernes serviceramme. Dette betyder, at de årlige ubalancer nu frit kan overføres til næste år, uden at det påvirker kommunens serviceramme. Ved altid at overføre eventuelle mer- eller mindreforbrug til næste regnskabsår, sikres det, at området på længere sigt går i nul og derved hviler i sig selv.

By- og Kulturforvaltningen vil i samarbejde med Borgmesterforvaltningen i løbet af 2012 gennemføre en analyse af budget og beboerbetalingerne på området. Analysen skal sikre, at der er budgetlagt korrekt, så der derved er skabt et sikkert grundlag for, at ældreboligerne kan ”hvile i sig selv” og med den mindst mulige kassepåvirkning i de kommende år. Analysen vil blive fremlagt for By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget inden udgangen af 2012.

Letbane

Den 20/6 2012 blev der indgået forlig om letbanen i Odense. Forliget er indarbejdet i budgetforslaget. Dette betyder, at anlægsbudgettet i 2016 er opskrevet med 64,8 mio. kr. Midlerne er finansieret af de frigivne midler fra salget af Odense Energi.

Produktionsjord

I budgetforslaget er der indarbejdet en periodisering af jordforsyningsområdet i 2012 og frem. Forslaget lægger op til en reduktion i de budgetterede udgifter til byggemodning og køb med henblik på at sikre balance i forhold til de budgetterede indtægter fra salg af bolig- og erhvervsjord. Forslaget reducerer samlet set anlægsudgifterne med 35,9 mio. kr. i 2013.

Reduktionen i anlægsrammerne gennemføres som en rammereduktion, hvor By- og Kulturudvalget i 1. halvår af 2013 skal træffe beslutning om, hvordan reduktionen skal udmøntes på udbygningsområderne.

Låneansøgning og tilskud fra særtilskudspuljen


Odense Kommune har til Budget 2013 søgt om tilskud fra puljerne til særligt vanskeligt stillede kommuner og til kommuner med særlige sociale problemer. Derudover har Odense søgt om låneadgang til projekter på kvalitetsfondsområdet og til stibroen over jernbanen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31/8 2012 udmeldt følgende tilskud til Odense Kommune:

 

·         Tilskud på 23,4 mio. kr. fra den sociale særtilskudspulje

·         Afslag på ansøgningen til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner

·         Særlig låneadgang på 19,5 mio. kr. til anlægsprojekter i 2013

 

Tilskud fra den sociale særtilskudspulje

Odense Kommune er bevilget et étårigt tilskud i 2013 på 23.400.000 kr. svarende til 6,5 % af den samlede pulje på 400 mio. kr. Indtægten er indregnet i budgetforslaget.

 

Tilsagn om låneadgang

Odense Kommune er bevilget særlig låneadgang på 14,0 mio. kr. til 19 kvalitetsfondsprojekter i 2013 og 5,5 mio. kr. til stibroen over jernbanen. Der er derfor i budgetforslaget indarbejdet ekstra låneoptagelse på 19,5 mio. kr., som styrker kassebeholdningen i budgetperioden.


Afledt drift

Der er i budgetforslaget indarbejdet budget til de afledte driftsudgifter til de anlægsprojekter, som blev færdiggjort i 2011 samt til tab af lejeindtægter ved ordinært og ekstraordinært salg af boliger i 2012 og 2013.

Der udestår en udfordring med at få afsat afledte driftsmidler til de anlægsprojekter, som afsluttes fra 2012 og frem. Udfordringen omkring afledt drift skal løses i fællesskab på tværs af alle udvalg og ud fra en nærmere analyse og indgå i forberedelserne til rammeudmeldingen til budget 2014.

Sundhedspuljen

Der er med Økonomiaftalen for Budget 2013 afsat 300 mio. kr. til at styrke forebyggelsen på sundhedsområdet. De 300 mio. kr. på landsplan svarer til 10,4 mio. kr. i Odense. Udgiftsbudgettet er derfor opskrevet med 10,4 mio. kr. fra 2013 og frem, og Økonomiudvalget beslutter en udmøntning af disse midler ud fra en business case.

Pulje til børneområdet

Der er med Finansloven for 2012 og efterfølgende med Økonomiaftalen for Budget 2013 afsat 500 mio. kr. til at styrke dagtilbudsområdet. I budgetforslaget afsættes der 17,6 mio. kr. til at styrke børneområdet fra 2013 og frem under Børn- og Ungeudvalget. Udvalget udmønter bevillingen ud fra en business case.

Budgetbidrag fra udvalgene

Økonomiudvalget fastlagde på mødet den 8/2 2012 de økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag for budget 2013 og overslagsårene 2014-2016.

I stedet for tidligere års traditionelle liste med budgetbidrag skulle udvalgene bidrage med følgende:

 

         Indgå i innovationsforløb og bidrage til at udvikle nye muligheder, der kan skabe ny velfærd og effektiviseringer i Odense Kommune

         Levere ind til håndteringen af budget 2013

         Levere effektmål på den sidste runde af kerneområder

Desuden blev der administrativt indsamlet følgende bidrag fra forvaltningerne:

 

         Omprioriteringsforslag til anlægsrammen

         Udvalgenes leasingønsker inden for udvalgets driftsramme

         Anlægsbevillinger, der ønskes frigivet

         Foreløbige takster på hele takstområdet. Dvs. ikke kun de 36 områder, som er med i tiltagene vedrørende besparelse på takster

         Øvrige bidrag

 

Der kom ingen forslag til omprioritering af anlægsrammen.

 

Finansiel strategi

 

Nedenfor vurderes budgetforslaget med udgangspunkt i den finansielle strategi:

 

Resultat af ordinær drift viser forholdet mellem kommunens løbende udgifter og indtægter. Indtægterne består primært af indkomstskatter, samt tilskuds- og udligningsordninger.

Målsætningen er, at resultat af den ordinære drift i gennemsnit skal give et overskud på 250-300 mio. kr. om året. Målsætningen for resultat af ordinær drift overholdes i hele budgetperioden fra 2013 til 2016. Dette skyldes primært de indlagte tiltag vedrørende Kompetence og job, Kerneydelse i fokus og En effektiv kommune på borgernes præmisser.

 

Det skattefinansierede resultat inklusive frigivelse af deponerede midler viser resultatet af den løbende drift suppleret med oplysninger om kommunens løbende anlægsinvesteringer, herunder salg/køb af jord og fast ejendom.

Målsætningen i den finansielle strategi er, at området skal være i balance i perioden, hvilket vil sige, at udgifter og anlægsinvesteringerne i gennemsnit over budgetperioden ikke overstiger indtægterne.

 

I 2014 går det skattefinansierede resultat i minus. Dette skyldes, at resultat af ordinær drift falder som følge af faldende indtægter, og at anlægsinvesteringer stiger. Over budgetperioden overholdes målsætninger dog om balance i perioden.

 

Den skattefinansierede gæld er et af de centrale nøgletal nederst i resultatopgørelsen.

Målsætningen er, at gælden nedbringes i perioden, således at udgifter til renter og afdrag reduceres.

Den skattefinansierede gæld falder i hele budgetperioden med knap 50 mio. kr. årligt. Faldet ligger helt i tråd med målsætningen, som således er overholdt.

 

Kassebeholdningen ultimo året er en central parameter, der afspejler kommunens likviditet, dvs. kommunens evne til at foretage løbende udbetalinger, eksempelvis lønudbetalingerne.

Målsætningen er, at kassebeholdningen ultimo budgetåret udgør minimum 100 mio. kr.

Kassebeholdningen overholder målsætningen igennem hele perioden. Kassebeholdningen forventes i 2016 at være på 124,3 mio. kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede økonomiske konsekvenser af budgetforslagspublikationen

 

Der er vedlagt et bilag, der oplister de økonomiske konsekvenser af budgetforslagspublikationen. Dertil kommer et underbilag på øvrige ændringer.

 

Økonomi

Nedenstående er der foretaget en opsummering af de økonomiske konsekvenser, som budgetforslaget medfører på de enkelte udvalgsområder.

 

Drift

Økonomiudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Med overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

350.562

318.869

282.679

282.679

Tillægsbevillinger

22.086

13.676

12.426

26.842

P/L regulering til 2013-pris

5.241

5.242

5.245

5.232

Rammeudmelding 8/2 2012

0

0

 

-18.000

Odense Sammen i arbejde

-43.121

-78.091

-103.091

-128.091

Ny særtilskudspulje

23.400

 

 

 

Øvrige ændringer

165.332

5.946

4.243

3.243

Ny ramme med overførsel

523.501

265.642

201.502

171.905

 

 

 

 

 

Uden overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

899.091

934.865

970.034

970.034

Tillægsbevillinger

0

0

0

0

P/L regulering til 2013-pris

12.759

13.804

14.959

15.014

Rammeudmelding 8/2 2012

-4.531

-2.836

809

-3.543

Odense Sammen i arbejde

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

Øvrige ændringer

-8.388

4.128

-14.798

-947

Ny ramme uden overførsel

886.431

937.461

958.504

968.058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By- og Kulturudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Med overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

559.406

557.508

557.508

557.508

Tillægsbevillinger

201.992

202.840

202.840

202.840

P/L regulering til 2013-pris

10.465

10.460

10.331

10.331

Rammeudmelding 8/2 2012

 

 

9.571

9.571

Odense Sammen i arbejde

-10.696

-10.598

-10.598

-10.598

Vintertjenesten fra UO

22.579

22.579

22.579

22.579

Øvrige ændringer

36.398

42.971

61.771

42.971

Ny ramme med overførsel

820.144

825.760

854.002

835.202

 

 

 

 

 

Uden overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

22.430

22.430

22.430

22.430

Tillægsbevillinger

-250

-250

-250

-250

P/L regulering til 2013-pris

399

399

399

399

Vintertjenesten til MO

-22.579

-22.579

-22.579

-22.579

Ny ramme uden overførsel

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ældre- og Handicapudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Med overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

2.176.094

2.168.253

2.170.419

2.170.419

Tillægsbevillinger

-40.658

-36.703

-35.261

-41.410

P/L regulering til 2013-pris

31.797

31.174

30.670

30.215

Rammeudmelding 8/2 2012

 

40.591

83.325

123.656

Odense Sammen i arbejde

-61.557

-61.364

-61.364

-61.364

Øvrige ændringer

880

880

880

880

Ny ramme med overførsel

2.106.555

2.142.830

2.188.668

2.222.396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Med overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

375.078

374.625

374.625

374.625

Tillægsbevillinger

-13.721

-11.780

-11.780

-11.780

P/L regulering til 2013-pris

5.770

5.762

5.762

5.768

Rammeudmelding 8/2 2012

 

 

 

 

Odense Sammen i arbejde

-5.866

-5.820

-5.820

-5.820

Øvrige ændringer

474

474

474

474

Ny ramme med overførsel

361.735

363.261

363.261

363.267

 

 

 

 

 

Uden overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

1.231.157

1.295.733

1.364.405

1.364.405

Tillægsbevillinger

 

 

 

 

P/L regulering til 2013-pris

19.480

20.664

21.976

21.976

Rammeudmelding 8/2 2012

19.846

7.950

-9.013

-9.013

Odense Sammen i arbejde

-99.383

-30.294

-30.555

20.735

Ny ramme uden overførsel

1.171.100

1.294.053

1.346.813

1.398.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børn- og Ungeudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Vedtaget budget 2012

3.258.044

3.244.828

3.242.598

3.242.598

Tillægsbevillinger

-169.367

-167.485

-167.137

-174.391

P/L regulering til 2013-pris

52.637

52.479

52.532

52.748

Rammeudmelding 8/2 2012

 

-10.506

-16.791

-26.906

Odense Sammen i arbejde

-59.217

-59.054

-59.054

-59.054

Styrkelse af dagtilbudsområdet

17.616

17.600

17.588

17.582

Øvrige ændringer

1.675

1.675

1.675

1.675

Ny ramme med overførsel

3.101.389

3.079.537

3.071.411

3.054.252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Med overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

154.320

154.164

154.164

154.164

Tillægsbevillinger

16

-7

-7

-7

P/L regulering til 2013-pris

2.242

2.263

2.263

2.263

Ny ramme med overførsel

156.578

156.420

156.420

156.420

 

 

 

 

 

Uden overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

1.785.818

1.766.560

1.752.652

1.752.652

Tillægsbevillinger

-3.730

-3.745

-3.745

-3.745

P/L regulering til 2013-pris

28.979

28.636

28.469

28.469

Rammeudmelding 8/2 2012

-10.516

-5.114

-8.375

-8.375

Odense Sammen i arbejde

-5.280

-8.311

-9.511

-9.511

Øvrige ændringer

120.482

119.907

125.304

121.728

Ny ramme uden overførsel

1.915.753

1.897.933

1.884.794

1.881.218

 

 

 

 

 


Anlæg og balanceforskydninger

 

Anlægsbudgettet

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Økonomiudvalget

26.784

72.789

78.489

214.046

By- og Kulturudvalget

352.808

383.579

188.822

20.178

Ældre- og Handicapudvalget

5.118

 

 

 

Børn- og Ungeudvalget

5.994

3.994

3.994

3.994

I alt

390.704

460.362

271.305

238.218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanceforskydninger

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

By- og Kulturudvalget

11.162

15.562

15.562

15.562

I alt

11.162

15.562

15.562

15.562

 

 

 

 

 

 

Renter og afdrag

 

Renter

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

By- og Kulturudvalget

16.403

16.321

16.321

16.321

I alt

16.403

16.321

16.321

16.321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdrag

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

By- og Kulturudvalget

24.434

25.265

25.265

25.265

I alt

24.434

25.265

25.265

25.265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviceramme

 

Serviceudgifter i budgetforslag 2013 udgør 7.356 mio. kr. og ligger derved 202 mio. kr. under kommunens serviceramme. Efter budgetvedtagelsen vil byrådet få forelagt en sag med udmelding af de enkelte udvalgs serviceramme i 2013.

 

Bilag

3. Principper for Økonomistyring (3.2 Principper for Økonomistyring1343221997863.doc)
1. Økonomiudvalgets budgetforslag 2013 (Budgetforslag 2013.pdf)
2. Ideer fra Dialogmøde den 20. juni 2012 og portalen DinIde (Ideer fra dialogmøde og DinIde.pdf)
4. Samlede økonomiske konsekvenser af budgetforslagspublikationen (Indstillingspunkter fra budgetforslagspublikationen.pdf)
6. Takster - oversigt over ændringer de senere år (Takstjusteringer.pdf)
7. Afdelingsudvalgenes bemærkninger til Odense - sammen i arbejde (Afdelingsudvalgenes bemærkninger til Odense - sammen i arbejde.pdf)
5. Øvrige ændringer (øvrige ændringer.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl