Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Referat 21. november 2012

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Referat


Onsdag den 21-11-2012 kl. 08:30

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Budgetopfølgning pr. 1/10 2012 for Odense Kommune

Åbent - 2012/306648

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender Odense Kommunes samlede budgetopfølgning pr. 1/10 2012 til byrådets godkendelse. Budgetopfølgningen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

 

Budgetopfølgningen på anlægsområdet er ligesom ved de kommenterede forbrugsrapporter udarbejdet i en særskilt sag. Dette er sket med henblik på at give anlægsområdet større fokus.

 

I forhold til tidligere budgetopfølgninger er der denne gang sat fokus på at give et helhedsbillede af kommunens samlede økonomi med fokus på udvalgte områder. For et mere fyldestgørende og detaljeret billede af kommunens økonomi på alle udvalg og bevillingsområder henvises der til vedlagte bilag.

 

Status på økonomien

Budgetopfølgningen viser, at der kan forventes et ganske pænt regnskabsresultat i 2012 for Odense Kommune. Årsagen til dette er den stramme økonomistyring, der er praktiseret på alle niveauer i kommunen.

 

I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på alle driftsområder og merindtægter på det finansielle område. På indtægtssiden forventes der dog en mindreindtægt på øvrige skatter. Mindreindtægten kan henføres til grundskyld og dækningsafgift og har været kendt igennem hele året.

 

I forbindelse med budget 2013 blev der indlagt en overførselspulje på 99,5 mio. kr. på baggrund af indmeldte beløb fra udvalgene. I udvalgssagernes budgetopfølgning er der desuden signaleret yderligere forventet mindreforbrug på samlet 11,2 mio. kr.

 

Odense Kommune har ikke på nuværende tidspunkt udfordringer med at overholde servicerammen. Serviceudgifterne er i de kommende år svagt stigende. Dette kan afstedkomme, at overholdelse af servicerammen kan komme under pres igen.

 

Med indførsel af anlægsloft er det nødvendigt med ekstra fokus på anlægsområdet. Der laves som sagt en særskilt anlægsopfølgning. Den overordnede konklusion fra opfølgningen er, at der er udfordringer med korrekt periodisering.

 

I nedenstående tabel gives der et overblik over opfølgningen i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2012 og kommunens nøgletal.

 

Temaer

Status

Kommentar

Status på økonomien generelt

 

 

Forventet udvikling

Overholdelse af serviceramme

 

 

Serviceudgifterne forventes af ligge 1,9 pct. under ramme

Ledighedsprocent

 

 

Odense Kommune har fortsat en af landet højeste 7,8 pct.

Opfølgning på driftsområder med overførselsadgang

 

Forventet mindreforbrug på 105,6 mio. kr.

Opfølgning på driftsområder uden overførselsadgang primært SAF

 

Forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

Opfølgning på projekter med ekstern finansiering

 

Forventet mindreforbrug på 114,1 mio. Kr.

Opfølgning på det finansielle område

 

Forventet merindtægt på 26,3 mio. kr.

Opfølgning på indtægtssiden

 

 

Forventet mindreindtægt på 15,8 mio. kr.

Opfølgning på kassebeholdning

 

 

Forventes ultimo 2012 at være på 396,2 mio. kr.

Note: ”Grøn” signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsaflæggelse, ”Gul” signalerer, at der er udfordringer på området og ”rød” signalerer, at der er store udfordringer på området.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

a)    Budgetopfølgningen pr. 1/10 2012 fremsendes til byrådets godkendelse.

b)    driftsområder med overførselsadgang søges der om:

b1. Negativ tillægsbevilling på samlet 91.359.509 kr. i 2012

b2. Budgetneutral tillægsbevilling på samlet -3.105.000 kr. i 2012

c)    driftsområder uden overførselsadgang søges der om:

 

c1. Negativ tillægsbevilling på samlet 14.699.841. kr.

c2. Budgetneutral tillægsbevilling på samlet -5.195.000 kr. i 2012

d)    projekter med ekstern finansiering søges der om:

 

d1. Negativ tillægsbevilling på samlet 13.068.000 kr. i 2012

 
d2. Overførsel af samlet 101.000.000 kr. fra 2012 til 2013

e)    anlægsområdet søges der om:

 

e1. Budgetneutral tillægsbevilling på samlet 8.300.000 kr. i 2012

f)    indtægtssiden søges der om merindtægt på samlet 12.071.000 kr. i 2012

 

g)    det finansielle område søges der om en samlet merindtægt på 26.328.000 kr. i 2012

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af krav til indberetning til KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet og skærpede krav til økonomistyring i Odense Kommune er der planlagt følgende opfølgninger på forventet regnskab i 2012.

 

Kommenteret forbrugsrapport pr. 1/3 2012

Byrådssag 11. april 2012

Kommenteret forbrugsrapport pr. 1/6 2012

Byrådssag 20. juni 2012

Halvårsregnskab 2012

Byrådssag 12. september 2012

Administrativ budgetopfølgning

Ultimo oktober 2012

Budgetopfølgning pr. 1/10 2012

Byrådssag 28. november

 

Håndtering af mer- eller mindreforbrug på drift med overførselsadgang

Kommunerne er også ved budget 2013 underlagt sanktion, hvis servicerammen overskrides for alle kommuner under ét. Hvis der udløses en sanktion, sker dette i forhold til de enkelte kommuners budgetter og regnskaber.

 

I forbindelse med budget 2013 har forvaltningerne derfor igen i år indmeldt en pulje til overførsel af forventet mindreforbrug på drift inkl. projekter med ekstern finansiering. På den måde kan overførslerne budgetteres, så kommunen så vidt muligt undgår sanktion. I budget 2013 er der også et anlægsloft. Det har betydet, at Odense har skullet nedbringe sine anlægsudgifter. Dette er blandt andet gjort ved at konvertere fra anlæg til drift. Idet der både er loft på serviceramme og anlægsområdet, er styringsmulighederne blevet indskrænket, og det vil derfor ikke længere være muligt ved regnskabet at konvertere et mindreforbrug på driften til anlæg.

 

Det skal dog anføres, at det fortsat er mulighed for at overføre merforbrug til kommende år inden for kommunens gældende økonomistyringsregler på området.

 

Afledt drift

I samlesagen udmøntes der afledt drift til de projekter, der er afsluttet i 2012. Forvaltningerne har derfor i deres opfølgning indarbejdet afledt drift. Der overføres samlet 5,6 mio. kr. til udvalgene.

 

Der er fortsat en udfordring med at finde finansiering til afledt drift til de projekter, som afsluttes fra 2012 og frem. Afledt drift vil i overensstemmelse med budget 2013 blive analyseret, og der vil senere blive fremlagt en særskilt sag med bud på den fremtidige håndtering og finansiering af afledt drift.

 

Status på økonomi

Den samlede budgetopfølgning viser:

 

 • driftsområder med overførselsadgang forventes der et samlet mindreforbrug på 105,4 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af: nulstilling af overførselspulje, som blev indarbejdet i forbindelse med budget 2013; ikke anvendte midler til afledt drift og mindreforbrug ved valg, som tilføres kassen; et signaleret yderligere forventet mindreforbrug i udvalgssagerne på 11,2 mio. kr., som ikke budgettilrettes i denne sag.

 

 • driftsområder uden overførselsadgang forventes der et samlet mindreforbrug på 19,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at ikke anvendte driftsmidler ved tjenestemandspensioner og forsikringsområdet lægges i kassen. Derudover sker der flytninger af driftsmidler fra UO til MO og omvendt på bl.a. beskæftigelsestilskud.

 

·         projekter med ekstern finansiering forventes der et mindreforbrug på 114,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes nulstilling af overførselspulje, som blev indarbejdet i forbindelse med budget 2013, samt overførsel af midler fra den Europæiske Globaliseringsfond. Der er hovedsageligt tale om EU-midler vedrørende lukningen af Lindø, som er fordelt på 2 puljer. Den første pulje afsluttes i 2012, men de midler, der ikke er forbrugt, returneres til EU i 2013. Midlerne vedrørende pulje 2 forventes at tilgå kommunen i efteråret 2012, men størstedelen forventes først anvendt i 2013.  Dette skyldes, at der var færre personer igennem forløbet end forventet, og at gennemsnitspriserne for forløbene var lavere end antaget.

 

 • det finansielle område forventes der en samlet merindtægt på 26,3 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels frigivelse af deponerede midler og salg af aktier i Visma, dels mindreudgifter som følge af sammenlægning af lån.

 

 • indtægtssiden forventes der samlet en mindreindtægt på 15,8 mio. kr. Mindreindtægten er sammensat af mindreindtægter vedrørende grundskyld og dækningsafgifter, som dog ikke budgettilrettes i forbindelse med budgetopfølgningen og merindtægter på renter.

Trafiklys for overholdelse af udvalgsramme

For at styrke overblikket over udvalgenes udfordringer og kommunens samlede økonomi afrapporteres der i samlesagen på, om udvalgene overholder deres budgetrammer med overførselsadgang. Den økonomiske udfordring i udvalgene signaleres ved hjælp af trafiklys.

 

 • Grønt lys indikerer, at budgettet forventes overholdt. Der forventes et mindreforbrug på under 3 % af driftsrammen eller et merforbrug på under 1 % af driftsrammen.
 • Gult lys indikerer, at budgettet næsten forventes overholdt. Der forventes et merforbrug på over 1 %, men under 2 % af driftsrammen, eller der forventes et mindreforbrug på over 3 % af driftsrammen.
 • Rødt lys indikerer, at budgettet ikke forventes overholdt. Der forventes et merforbrug på over 2 % af driftsrammen.

 

Der er i udvalgssagerne signaleret følgende trafiklys for overholdelse af udvalgsrammerne med overførselsadgang:

 

Økonomiudvalget

Budgettet forventes næsten overholdt. Der er et mindreforbrug på 7,8 % af det korrigerede budget

By– og Kulturudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 0,5 % af det korrigerede budget.

Ældre– og Handicapudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 0,5 % af det korrigerede budget.

Social – og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgettet forventes næsten overholdt. Der er et mindreforbrug på 4,8 % af det korrigerede budget.

Børn– og Ungeudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 1,2 % af det korrigerede budget.

 

Udviklingen i kassebeholdningen

I nedenstående tabel vises ændringer i kassebeholdning i 2012 og 2013 fra vedtaget budget 2013 til og med budgetopfølgningssagen.

 

 

Mio. kr.

Kassebeholdning i 2012 ved vedtaget budget 2013

270,7

Sag vedr. Rismarksbro

-5,5

Ændringer med budgetopfølgningssag:

 

Ikke anvendt afledt drift tilført kassen

3,6

Mindreforbrug på valg tilført kassen

3,7

Merforbrug barselsudligningsfonden tilført kassen

1,8

Mindreforbrug på tjenestemandpensioner og forsikringsområdet tilført kassen

14,7

Overførsel af midler fra Den Europæiske Globaliseringsfond (Lindø) fra 2012 til 2013

101,0

Overførsel af anlægsbevilling vedr. uddannelsescentret fra 2012 til 2013

6,2

Ny kassebeholdning i 2012 efter budgetopfølgningssag

396,2

 

 

Kassebeholdning i 2013 ved vedtaget budget 2013

271,8

Ny kassebeholdning i 2012 efter budgetopfølgningssag

396,2

Ændring af likviditet i 2013 ved vedtaget budget 2013

1,0

Ændringer med budgetopfølgningssag:

 

Overførsel af midler fra Den Europæiske Globaliseringsfond (Lindø) fra 2012 til 2013

-101,0

Overførsel af anlægsbevilling vedr. uddannelsescentret fra 2012 til 2013

-6,2

Ny kassebeholdning i 2013 efter budgetopfølgningssag

290,0

 

Kassebeholdningen ultimo 2012 forventes efter budgetopfølgningssagen at være på 396,2 mio. kr., mens der ved vedtaget budget 2013 var forventet en kassebeholdning på 270,7 mio. kr. ultimo 2012. Ændringen skyldes primært overførsel på anlæg og på projekter med ekstern finansiering, hvor driftsmidler fra den Europæiske Globaliseringsfond (Lindø) overføres til 2013. Derudover lægges der godt 23,8 mio. kr. i kassen, som vedrører mindreforbrug på valg, tjenestemandspensioner og forsikringsområdet samt ikke anvendt afledt drift.

Overførslerne påvirker kassebeholdningen i de enkelte år, men er neutral over perioden. Kassebeholdningen ultimo 2013 forventes at være på 290,0 mio. kr. efter budgetopfølgningssagen, hvilket er 18,2 mio. kr. bedre en forventet ved vedtaget budget 2013.

 

Driftsområder uden overførselsadgang primært på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgningen på driftsområder uden overførselsadgang i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget viser en forventning om et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

 

 

Status

Områder inden for budgetgarantien

 

 

 

 

 

 

 

Samlet skønnet mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

Løntilskud til fleksjob

 

Kontanthjælp

 

Ledighedsydelse

 

Integration

 

Førtidspension

 

EGU

 

Arbejdsmarkedsindsatser

 

Øvrige overførsler

 

Sygedagpenge

 

Boligstøtte

 

Øvrige kontante ydelser

 

Arbejdsmarkedsindsatser

 

 

 

 

Beskæftigelsestilskud 2012

 

Skønnet mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

 

 

 

Kommunale fleksjob - lukket gruppe

 

Skønnet merforbrug på 7,0 mio. kr.

 

Områder inden for budgetgarantien og øvrige overførsler

Seneste prognose viser et yderligere mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Ved budgettilretningen i august 2012 udviste overførselsområdet et mindreforbrug på 26,9 mio. kr., som blev tilført en reservationspulje under Økonomiudvalget. Puljen opskrives nu yderligere med de 5,6 mio. kr., og puljen er nu på samlet 32,5 mio. kr. 

 

Særligt er der udfordringer på områderne sygedagpenge og kontanthjælp. På sygedagpengeområdet skyldes merforbruget en stigning i antallet af sygemeldte samt færre delvise raskmeldinger. På kontanthjælpsområdet skyldes ændringen en større tilgang end forventet samt indregning af brøkpension.

 

Sygedagpengeområdet har over de seneste år været et fokusområde, og der er som følge heraf opnået gode resultater på området, hvor antallet af langvarige sygedagpengesager er blevet reduceret væsentligt.

 

Desværre viser budgetopfølgningen, at vurderingen ved Økonomisk Status ikke holder. Den seneste prognose peger på en stigning i antal sager - primært sager med en varighed under 52 uger. Endvidere er gennemsnitsprisen steget, hvilket blandt andet kan begrundes i, at færre personer bliver delvist raskmeldt i deres sygdomsforløb.

 

Herudover forventes der et merforbrug som følge af øgede udgifter i forbindelse med start/stop sager, der har været vurderet for optimistisk. Start/stopsager er sager, hvor sygemelding og raskmelding sker i én og samme arbejdsgang, og er typisk sager med et kort sagsforløb.

 

Med fortsat fokus på området vurderes det dog muligt at komme fornuftigt ud af 2012 i forhold til forudsætningerne for 2013.

 

Beskæftigelsestilskud 2012

Seneste prognose viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Ved budgettilretning i august 2012 viste en revidering af beskæftigelsestilskud 2012 et merbehov. Merbehovet blev, jf. budgetmodellen, bl.a. finansieret af en negativ reservationspulje under Økonomiudvalget på 16,8 mio. kr. Med seneste prognose reduceres reservationspuljen med 6,6 mio. kr. til i alt 10,2 mio. kr. Reservationspuljen opgøres endeligt ved efterreguleringen i august 2013.

 

Kommunale fleksjobs – den lukkede gruppe

Der forventes et merforbrug på 7 mio. kr. på kommunale fleksjobs i den lukkede gruppe grundet en større tilgang end afgang fra gruppen. Merbehovet finansieres af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetværn.

 

Ledighed

Ledighedsprocenten i Odense Kommune er for september måned opgjort til 7,8 pct. Odense Kommune har dermed den 6. største ledighedsprocent i september 2012. Kommuner som Ishøj, Albertslund, Lolland, Høje-Taastrup og Købehavns Kommuner har alle højere ledighedsprocenter end Odense. Ledighedsprocenten for Odense er dog 0,1 procentpoint lavere end på samme tid sidste år.

 

For aldersgruppen 16-24-årige og de 25-29-årige er ledighedsprocenten på henholdsvis 5,5 pct. og 12,8 pct. i Odense Kommune, hvilket også er højt i forhold til de øvrige kommuner.

 

Indtægtssiden

På indtægtssiden er der i forbindelse med de kommenterede forbrugsrapporter og halvårsregnskabet signaleret en ubalance på øvrige skatter under grundskyld og dækningsafgift.

 

I forbindelse med 1/10 opfølgningen er der lavet et nyt skøn på forventet regnskab 2012 på områderne. Opfølgningen viser følgende:

 

·         Mindreindtægt på grundskyld på 8,8 mio. kr.

·         Mindreindtægt på dækningsafgift på offentlige ejendomme på 3,2 mio. kr.

·         Mindreindtægt på dækningsafgift på erhvervsejendomme på 15,9 mio. kr.

 

Samlet betyder dette, at indtægterne vedrørende øvrige skatter ved regnskabsafslutningen 2012 forventes at ligge 27,9 mio. kr. under det budgetterede.

 

Mindreindtægten skyldes, at der er flere krav fra borgere og virksomheder om tilbagebetaling af for meget opkrævede skatter. Dette kan både henføres til ændrede vurderinger af fradrag for forbedringer og til ændrede vurderinger af grund- og ejendomsværdier. Når klagesagerne færdigbehandles, tilbagebetaler kommunen for meget betalt grundskyld/dækningsafgifter for flere år tilbage.

 

Denne problemstilling gælder generelt på landsplan, og i 6-by regi blev der i foråret 2012 taget initiativ til en fælles KL-henvendelse. Henvendelsen har medført, at der i Økonomiaftalen for 2013 i højere grad end tidligere er taget højde for tilbagebetalinger i skønnene for kommunernes indtægter på grundskyld og dækningsafgifter. Dette er indarbejdet i budget 2013, hvor det laveste skøn for landsudviklingen er anvendt. 

 

Regeringen har i forbindelse med lovforslaget om skattereformen foreslået, at fradrag for grundforbedringer afskaffes. KL bakker op om dette og har i et høringssvar anbefalet en hurtigere udfasning af eksisterende fradrag. Dette vil mindske kommunernes budgetusikkerhed og lette administrationen i de kommende år.

Aktuelle udfordringer

Der er signaleret følgende udfordringer i udvalgssagerne:

 

Økonomiudvalget

Den væsentligste usikkerhed i budgetopfølgningen for områder, der hører under Økonomiudvalget, er medfinansieringen af sundhedsudgifterne. I udvalgssagen signaleres balance, men der er væsentlig usikkerhed, og det skønnes, at regnskabsresultatet kan ende med et mindreforbrug mellem 0 og 20 mio. kr.

 

By- og Kulturudvalget

Den væsentligste usikkerhed i budgetopfølgningen for By- og Kulturudvalget er udgifterne til ældreboligområdet. I udvalgssagen signaleres et merforbrug på ca. 10 mio. kr. Odense Kommunes revision er ved lave en analyse af området. Resultatet af denne analyse vil blive forelagt for By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget inden rammeudmeldingen for budget 2014.

 

Budgettet til Teknisk Service vurderes pt. at være i balance. Denne vurdering er dog behæftet med en vis usikkerhed.

 

Ældre- og Handicapudvalget

Mindreforbruget ved Ældre- og Handicapudvalget kan primært henføres til hjemmeplejen og hjælpemiddelområdet samt en generel økonomisk tilbageholdenhed og en stram økonomistyring. Trods et samlet mindreforbrug er der fortsat en generel udfordring på køb og salg af pladser. Den væsentligste usikkerhed er mindreforbruget på hjælpemiddelområdet, hvor selv få afvigelser på mængdesiden vil give et noget anderledes resultat end forventet ved budgetopfølgningen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udfordringerne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er beskrevet under afsnittet vedr. Driftsområder uden overførselsadgang primært på Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Børn – og Ungeudvalget

Der er løbende fokus på den usikkerhed, der er i forhold til indsatser på det specialiserede socialområde til børn og unge. Området har i 2012 et lavere aktivitetsniveau end forventet, men en stigning i antallet af underretninger gør, at der på et senere tidspunkt kan forventes en stigning i antallet af børn- og ungesager. Da der samtidig på området i de kommende år skal gennemføres en række reduktioner, står området over for udfordringer, der påvirker udgiftsniveauet.   

 

Børn- og Ungeforvaltningen består af mange decentrale enheder med økonomisk selvstyre. Generelt er der fokus på god økonomistyring i de decentrale enheder, men da antallet af enheder er så relativ stor, kan selv små afvigelser have stor betydning i den store sammenhæng.

 

Der har igennem året været særlig fokus på den udfordring, som Skoleafdelingen har haft i forhold til det overførte merforbrug fra 2011 på 32 mio. kr. på de centrale konti. Der er i løbet af året arbejdet intensivt på at nedbringe dette beløb. På nuværende tidspunkt forventes det, at merforbruget bliver nedbragt med ca. 22 mio. kr., således at årets resultat for de centrale konti lander på et merforbrug på ca. 9,7 mio. kr. Der arbejdes fortsat på at forbedre dette resultat i den resterende del af året.


Bilag

Følgende bilag er vedlagt:

·         Opfølgning på driftsområder med og uden overførselsadgang samt projekter med ekstern finansiering fordelt på udvalg

·         Opfølgning på indtægtssiden og det finansielle område

·         Udvikling i ledighed og befolkningsudvikling

·         Indstillingspunkter fordelt på udvalg og bevillingsområder

 

Økonomi

Opfølgning på kommunens samlede serviceramme 2012

 

Serviceramme 2012

Forventet serviceramme 2012

Afvigelse

Afvigelse i pct.

        7.058.550

        6.927.442

       131.108

1,9 %

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Sagen har følgende konsekvenser for udvalgenes servicerammer:

 

 

Serviceramme 2012

Økonomiudvalget

-22.509.312

By- og Kulturudvalget

2.722.227

Ældre- og Handicapudvalget

49.533.864

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

-99.200.667

Børn- og Ungeudvalget

-38.078.621

-=rammen formindskes, + rammen forøges

 

Sagen har følgende påvirkning af kassebeholdningen:

 

Mio. kr.

2012

2013

2014

2015

2016

Kassebeholdning

131

-107

 

 

 

+= kassebeholdning forbedres -= kassebeholdning forværres

 

Bilag

1. Opfølgning på driftsområder med og uden overførselsadgang samt projekter med ekstern finansiering fordelt på udvalg (Opfølgning på det driftsområder med og uden overførselsadgang samt aktuelle områder.pdf)
2. Opfølgning på indtægtsside og det finansielle område (Opfølgning på det finansielle område og indtægtsside.pdf)
3. Befolkningsudvikling og udvikling i ledighed (Udvikling i nøgletal på befolkning og ledige i Odense Kommune.pdf)
4. Indstillingspunkter fordelt på område og udvalg (Regneark indstillingspunkter.pdf)

 

 

 2. Anlægsopfølgning pr. 1/10 2012 for Odense Kommune

Åbent - 2012/305772

 

Sagsresumé

Som konsekvens af de nye retningslinier for anlægsstyring i Odense Kommune, som byrådet godkendte på mødet den 21/3 2012, gives her den anden anlægsopfølgning for 2012.

 

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne; 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget, der er tale om et flerårigt perspektiv. Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift. Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering, her er der tale om étårige perspektiver.

 

I anlægsopfølgningen gives der et overblik over anlægsprojekter med en an-lægssum på over 15 mio. kr. i 2012 samt de øvrige projekter med de største udfordringer. Dertil kommer der en samlet opfølgning på projekterne på kvalitetsfonds-området, jordforsyning samt salg af beboelsesejendomme. I bilag 1 er der endvidere en oversigt med trafiklys for samtlige 207 anlægsprojekter i 2012.

 


Det samlede overblik pr. 1. oktober 2012
Note: ”Grøn” signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsaflæggelse, ”Gul” signalerer, at der er udfordringer på området og ”rød” signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: ”Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen”.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Den samlede anlægsopfølgning pr. 1/10 2012.

 

 1. Der overføres 127.887.782 kr. i forventet mindreforbrug i 2012 til forbrug i 2013. Fordeling på udvalg og projekter fremgår af bilag 2.

 

 1. Overførsel af restbevillinger under kvalitetsfondsområdet fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget på 35.939.462 kr. i 2012 og 3.856.222 kr. i 2013 og 1.856.222 kr. i 2014 og frem.  Projekterne fremgår af bilag 2.

 

 1. Der overføres 19.716.297 kr. under Økonomiudvalget i forventet mindreforbrug til implementeringen af Ny virkelighed – Ny velfærd i 2012 til forbrug i 2013-2016. Bevillingen frigives og anvendes til at understøtte Innovation – Udvikling, Forskning og Evidens i Odense Kommune. Bevillingen periodiseres med 4.929.075 kr. i 2013 og 4.929.074 kr. i hvert af årene 2014-2016.

 

 1. Mindreforbrug på 2.032.898 kr. i 2012 og 2.600.000 kr. i 2013 vedrørende fornyelsesstrategien under Økonomiudvalget anvendes til renovering af uddannelsescentret i 2013. Anlægsbevillingen overføres til 2013, frigives og flyttes til By- og Kulturudvalget.

 

 1. Bevillingen til Odense Letbane under Økonomiudvalget på 28.100.000 kr. i 2014 fremrykkes til 2013.  Bevillingen frigives samtidig til forbrug i 2013.

 

 1. Det resterende rådighedsbeløb i 2013 til etablering af skurvogne til sindslidende med misbrug på 629.989 kr. under Ældre- og Handicapudvalget omdisponeres og frigives til etablering af skærmede enheder på botilbud for sindslidende.

 

 1. Det resterende rådighedsbeløb i 2013 til Brobækken og Solkernen under By- og Kulturudvalget på samlet 1.260.000 kr. i 2013 anvendes til Børnehuset på Jagtvej. Bevillingen frigives til forbrug i 2013.

 

 1. Der søges om tillægsbevilling til By- og Kulturudvalget på 37.071.000 kr. i 2012 til jordforsyningsområdet med henvisning til periodiseringen i Budget 2013.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Der udarbejdes særskilt sag vedrørende pkt. d. til Økonomiudvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter i 2012 over 15 mio. kr.

 


Nedenfor gives der et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2012.

 

Økonomi: Anlægsbevillingerne for samtlige de store projekter i 2012 forventes overholdt.

 

Fremdrift: Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. er generelt i god fremdrift, dog må der konstateres mindre tidsforskydninger på enkelte projekter.

 

Periodisering: På en markant del af de store projekter er der forskydninger i udgifterne, sådan at en markant del af budgettet skal overføres til 2013, da forbruget ikke kan realiseres i 2012.

 

I bilag 4 gives der en uddybende status på de tre største af de byudviklings-projekter: Thomas B. Thriges Gade, Campus og Odense Letbane.

 

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

 

Nedenfor gives der et overblik over de øvrige anlægsprojekter med de største økonomiske udfordringer.


Der forventes en mindreindtægt på salg af plejehjem på 4,7 mio. kr. Mindreindtægten finansieres af merindtægter ved salg af beboelsesejendomme. Endvidere forventes der merudgifter vedrørende omlægning af Gråbrødre Plads, Toldbodgades forlægning samt CSV’s flytning. Merudgiften vedrørende CSV’s flytning på 3,8 mio. kr. finansieres ved fremrykning af budgettet til bygningsvedligeholdelse på kvalitetsfondsområdet.

 

Kvalitetsfonden

Der forventes et forbrug på kvalitetsfondsområdet på 155,9 mio. kr., hvorved det forventes at leve fuldt op til kvalitetsfondens medfinansieringskrav i 2012. Hvis der realiseres et højere forbrugsniveau end medfinansieringskravet, vil der blive frigivet en del af de midler, som kommunen deponerede på området i 2010, da medfinansieringskravet ikke blev opfyldt.

 

Kvalitetsfonden 2012 i 1.000 kr.

Medfinansieringskrav

Vedtaget Budget

Korrigeret Budget

Forbrug

pr. 1. oktober

Forventet

Årsforbrug 2012

137.520

138.381

213.904

66.652

155.874

 

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Området har i de senere år været påvirket af krisen. Dette gør sig også gældende i indeværende år, hvor der på flere aktiviteter er væsentlige afvigelser imellem det afsatte budget og det forventede regnskab.

 

Der er i 2012 budgetteret med salgsindtægter på boligjord på 93,1 mio. kr., men der forventes alene et salg på 26,4 mio. kr. Tilsvarende ventes salget af erhvervsjord også at være væsentligt lavere end budgetteret. De afledte effekter af dette er således, at udgifterne til både køb af jord og byggemodning er væsentlig lavere end forudsat i budgettet.

 

Samlet set forventes der en mindreindtægt i 2012 på 40,7 mio. kr., hvoraf der søges om tillægsbevilling på 37,0 mio. kr. med henvisning til den periodisering, der er indarbejdet i budget 2013-16. Periodiseringen medfører, at mindreindtægterne på 37 mio. kr. i 2012 fordeles med 0,6 mio. kr. i 2013, 19,6 mio. kr. i 2014, 12,3 mio. kr. i 2015 og 4,6 mio. kr. i 2016. By- og Kulturforvaltningen vil i foråret 2013 udarbejde et revideret forslag til produktionsplan, hvor disse forudsætninger er indarbejdet.

 


Indtægterne fra salg af beboelsesejendomme forventes at være 4,7 mio. kr. højere end budgetteret. Merindtægten finansierer mindreindtægter ved salg af plejehjem.

 

Fremrykningen af bevillingen til Odense Letbane

Der er i budget 2014 afsat 28,1 mio. kr. til 2. fase af Odense Letbane. Med denne sag fremrykkes bevillingen fra 2014 til 2013, sådan at 2. fase kan afsluttes i 2013. Midlerne til projektet frigives samtidig til anvendelse i 2013 til følgende formål, som gennemføres i samarbejde med eksterne rådgivere:

 

 • Projektet skal tilvejebringe input til en VVM-redegørelse. Dette sker dels ved at kvalificere de forstudier, der er blevet foretaget, dels ved at udarbejde en design-manual og dels ved udarbejdelse af et skitseteknisk anlægsprojekt.
 • For det fremtidige anlægsarbejde skal der udarbejdes mere detaljeret anlægs- og driftsbudget.
 • For at vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser skal der foretages en analyse af Letbanens påvirkninger.
 • Projektet har behov for at indgå i og skabe en lovhjemmel og finansieringsproces, hvilket håndteres i samarbejde med eksterne rådgivere.
 • Der skal etableres en strategi for udbudsprocessen af såvel anlægsopgaven som vedligeholdelsesopgaven for Letbanen.
 • Kommunikation af projektet og dets positive påvirkninger håndteres med støtte fra eksterne kommunikationshuse.

Økonomi

Sagen påvirker ikke udvalgenes servicerammer.

 

Der sker en række forskydninger i kassebeholdningen mellem årene, og samlet set er der et kassetræk på 37,1 mio. kr. vedrørende jordforsyningsområdet. Dette er dog i forvejen indregnet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013, hvor der indgik en periodisering af jordforsyningsområdet over perioden 2012-2016.

 

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

År

2012

2013

2014

2015

2016

Samlet

Kassepåvirkning

112.566

-162.950

23.171

4.929

4.929

-37.071

+ = forbedring af kassebeholdningen

 

Anlægsloftet i 2013

Med kommuneaftalen mellem KL og regeringen for Budget 2013 blev der indført loft over kommunernes bruttoanlægsudgifter. Anlægsloftet gælder for vedtaget budget, og der er i modsætning til serviceudgifterne ikke nogen regnskabssanktion. Dette betyder, at kommunerne frit kan overføre ikke forbrugte anlægsmidler i 2012 til forbrug i 2013.

 

Der er dog en vis sandsynlighed for, at der senere også kan blive indført en regnskabssanktion på anlægsområdet, som vil forhindre kommunerne i at overføre mindreforbrug til næste år. En eventuel regnskabssanktion vil forventeligt tidligst blive en realitet fra budget 2014.

 

Bruttoanlægsudgifter i 2013 i 1.000 kr.

Anlægsloft

Vedtaget Budget

Korrigeret Budget

558.405

557.036

772.358

* Anlægsloftet gælder kun i forhold til Vedtaget Budget

 

Med denne sag flyttes der bruttoanlægsudgifter fra 2012 og 2014 til 2013 for samlet 247 mio. kr. Der er i en tidligere sag flyttet 32 mio. kr. fra 2013 til 2015 vedrørende Rismarksbroen. Samlet set betyder dette, at det korrigerede budget for 2013 kommer til at indeholde bruttoanlægsudgifter for 772 mio. kr.

 

Det er dog forventningen, at bruttoanlægsudgifterne i 2013 vil blive mindre, da der endnu ikke er taget højde for overførsler fra 2013 til 2014. Disse vil blive behandlet i forbindelse med de to anlægsopfølgninger, byrådet vil få i løbet af 2013.

 

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen vil sammen med de øvrige forvaltninger allerede nu tage fat på at skabe et balanceret anlægsniveau i både 2013 og 2014. Anlægsloftet og periodisering af anlægsudgifterne vil være et tema ved de to anlægsopfølgninger i 2013.

 

Bilag

1. Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen (Krtiske niveauer i anlægsopfølgningen.pdf)
4. Uddybende status på de bystrategiske projekter (Uddybende status på de bystrategiske projekter.pdf)
2. Oversigt over indstillingspunkter og budgetændringer på projektniveau (Oversigt over indstillingspunkter og budgetændringer på projektniveau.pdf)
3. Trafiklys for samtlige 207 anlægsprojekter i 2012 (Trafiklys for samtlige 207 anlægsprojekter i 2012.pdf)

 

 

 3. Endelig vedtagelse af vandhandleplan

Åbent - 2012/149182

 

Sagsresumé

Forslag til vandhandleplan for Odense Kommune fremlægges til endelig godkendelse efter afsluttet offentlig høring. Vandhandleplanen er udarbejdet på baggrund af statens vandplan for Odense Fjord. Handleplanen beskriver rækkefølgen for gennemførelsen af vandplanens indsatsprogram indenfor kommunens geografiske område.

 

Vandhandleplanen har været i 10 ugers offentlig høring. Der er kommet 17 høringssvar. Høringssvarerene omhandler i vid udstrækning emner, der ligger uden for handleplanens regi. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at de udelukkende giver anledning til enkelte præciseringer.

 

Forslaget til vandhandleplan er sammen med forslag til naturhandleplaner tidligere behandlet på udvalgsmødet den 22/5 2012 samt i Odense Byråd den 6/6 2012.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet vedtager den endelige udgave af Odense Kommunes vandhandleplan.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Byrådet får forelagt sager om ændring af vandløbsvedligeholdelse inklusive konsekvensvurderinger. Udvalget bliver løbende orienteret om rørlagte vandløb og faunapassager.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

Forslag til vandhandleplan har været fremlagt i offentlig høring i 10 uger i perioden fra 8/6 2012 til 17/8 2012. Planen er udarbejdet på baggrund af statens vandplan for Odense Fjord og omfatter en tidsrækkefølge for de indsatser, der skal ske

indenfor kommunens geografiske område. Kommunens råderum for udarbejdelsen af planen omfatter i det væsentlige rækkefølgen for de indsatser, som er angivet i vandplanens indsatsprogram.

 

I prioriteringen af igangsættelsen af indsatserne indgår der en række overordnede hensyn.

 • Indsatser, der er enkle at gennemføre, og hvor der opnås meget miljø for pengene, prioriteres højt.
 • Ligeledes prioriteres indsatser, der sammen med naturhandleplanerne giver en synergieffekt, og hvor en del af naturhandleplanernes målopfyldelse hviler på bestemte indsatser i vandhandleplanen.
 • Dernæst vil der ved gennemførelsen så vidt muligt blive arbejdet i hele vandløbssystemer – også på tværs af kommunegrænserne.

 

Kravet fra staten er, at indsatserne på vandløbs- og spildevandsområdet skal gennemføres inden udgangen af 2015. Dermed er der kun 3 år til at gennemføre indsatsen, og det betyder i praksis, at en lang række indsatser skal gennemføres sideløbende, og at effekten af en tidsmæssig prioritering er begrænset.

 

I Odense Kommune omfatter vandhandleplanen følgende indsatser:


Indsats

Anvendelse af virkemiddel

Antal

Længde/areal

Ændret vandløbsvedligeholdelse

36 strækninger

37 km

Fjernelse af faunaspærringer

16 spærringer

 

Genåbning af rørlagte vandløb

5 strækninger

2 km

Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning

Ca. 130 ejendomme

 

Regnbetingede udløb

Ca. 21 udløb

 

Vådområdeindsats (er igangsat) 

2 (Kærby mose og Borreby møllebæk)

92 ha

 

Høringssvar

 

Der er kommet 17 høringsvar. Høringssvarene falder i følgende grupper:

 

 1. enkeltpersoner – 2 høringssvar
 2. landbrugsrådgiver på vegne af enkeltpersoner – 6 høringssvar
 3. organisationer og foreninger – 7 høringssvar
 4. offentlige myndigheder – 2 høringssvar

 

Hovedparten af de modtagne høringssvar omhandler emner, der ligger uden for handleplanernes regi. Fx bemærkninger om vandløbsklassificeringen i vandplanen og en række både juridiske og tekniske forhold omkring vandplanernes tilblivelse. Emner, som ligger uden for formålet med høringen, og som er Naturstyrelsens kompetenceområde, sendes til Naturstyrelsen til orientering.

 

Dernæst rummer høringssvarene en række bekymringer for konsekvenserne af vandløbsindsatserne. Det drejer sig navnlig om de kulturhistoriske konsekvenser af fjernelse af spærringer samt de landbrugsmæssige konsekvenser af ændret vandløbsvedligeholdelse og frilægning af rørlagte vandløb. Afsenderne har ret i, at konsekvenserne af indsatserne endnu ikke er belyst. Forud for enhver indsats skal der foretages en konsekvensvurdering – herunder en vurdering af de økonomiske omkostninger og som en del af myndighedsbehandlingens hensyn til fx museumsloven. Før de konkrete indsatser i handleplanen startes op, vil By- og Kulturforvaltningen gå i dialog med de relevante lodsejere og andre interessenter, hvilket er normal praksis.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at de modtagne høringssvar udelukkende giver anledning til enkelte præciseringer. Den vigtigste præcisering drejer sig om indsatsen ”ændret vandløbsvedligeholdelse” på 3 delstrækninger af vandløb, der grænser op til nabokommuner. I høringsversionen var disse indsatser ikke angivet, da nabokommunerne efter aftale gennemfører indsatsen på disse strækninger. Da borgerne bør kunne orientere sig om indsatserne i egen kommune, vil det være hensigtsmæssigt, at disse indsatser beskrives i Odense Kommunes vandhandleplan. Derfor er indsatser på alle grænsevandløb nu medtaget i vandhandleplanen. Tilføjelsen er blevet offentliggjort og udsendt i en ekstra høringsperiode.

 

Staten har som nævnt allerede fastsat indsatserne. Indhold, omfang og typen af indsats er ikke til debat. Det har By- og Kulturforvaltningen gjort opmærksom på i planforslaget. Trods dette viser en stor del af de modtagne høringssvar, at en række lodsejere har det indtryk, at vandhandleplanen kan ændres væsentligt som følge af høringssvar.

 

By- og Kulturforvaltningens kommentarer til høringssvarene ses i den vedlagte hvidbog.

 

Forslag godkendt af staten

 

Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011).

 

Naturstyrelsen kan, jf. miljømålsloven, fremsætte indsigelse mod planforslaget, hvis det er i strid med vandplanerne, og dermed kan det ikke vedtages. Naturstyrelsen Odense skriver i sit høringssvar, at ”det er Naturstyrelsens opfattelse, at Odense Kommunes forslag til vandhandleplan grundlæggende opfylder miljømålslovens krav og giver overblik over kommunens planlagte implementering af de statslige vandplaner”. Vandhandleplanen er derfor grundlæggende anerkendt og vil gælde efter vedtagelsen.

 

Ifølge miljømålsloven kan der efter byrådets vedtagelse klages over vandhandleplanens tilvejebringelse og indhold. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.   

 

Der er stadig usikkerheder og dilemmaer

 

Ved den politiske behandling inden handleplanen blev sendt i høring, blev der gjort opmærksom på en række usikkerheder og indbyggede dilemmaer. Disse er forsat gældende, og de nævnes i korthed her.

 

For spildevandsindsatsen og navnlig indsatsen over for de regnbetingede udløb, er der i Odense Kommune tale om en stor indsats, der kan variere meget i omkostninger for de enkelte projekter eller udløb. Tidsplanen for de regnbetingede udløb er behæftet med stor usikkerhed, da både planlægning, projektering og myndighedsbehandling af indsatserne i visse tilfælde kan strække sig over flere år.

 

Vandløbsindsatsen omfatter en ændring af vedligeholdelsen af ca. 37 km vandløb for at skabe bedre fysiske forhold, og for derigennem at opnå god økologisk tilstand. Staten garanterer, at der skal kompenseres for det areal, der påvirkes af vandløbsindsatsen, men konsekvensvurderingerne er endnu ikke kendte. Derfor er det usikkert, om det er muligt at gennemføre hele vandløbsindsatsen for de afsatte midler.

 

Økonomi

Lodsejerkompensationen for vandløbsindsatserne i vandhandleplanen finansieres af staten via midler fra EU's landbrugsstøtte. Indsatserne på spildevandsområdet er brugerfinansieret enten af den enkelte lodsejer eller gennem vandafledningsbidrag.

 

Til dækning af sagsbehandling, projektledelse og myndighedsbehandling er der for perioden 2013-2015 indgået en økonomiaftale mellem staten og KL. Samlet set for alle kommuner er der opnået i alt ca. 207 mio. kr. som kompensation for pålagte opgaver som følge af Grøn Vækst samleloven. Den del af disse DUT-midler, som tildeles Odense Kommune, svarer til ca. 7,5 mio. kr. I budget 2013 er det politisk besluttet ikke at lade midlerne følge opgaven, men at ressourcerne skal findes ved interne omprioriteringer i By- og Kulturforvaltningen.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Hvidbog over høringssvar (Hvidbog over høringssvar.pdf)

 

 

 4. Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for Odense Å og Odense Fjord

Åbent - 2012/001749

 

Sagsresumé

Forslag til naturhandleplaner for hvert af Natura 2000-områderne

 

 • Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å
 • Odense Fjord

 

fremlægges hermed til endelig godkendelse efter afsluttet offentlig høring.

 

Naturhandleplanerne er udarbejdet på baggrund af statens naturplaner, som blev vedtaget den 8/12 2011. Naturhandleplanerne beskriver nærmere, hvordan målsætningerne i statens naturplaner opnås lokalt, og med hvilken prioritering opgaven skal udføres.

 

Handleplanerne har været i 10 ugers offentlig høring. Til de 2 handleplaner er der samlet modtaget 14 høringssvar. Høringssvarene omhandler generelt emner, der ligger uden for handleplanernes regi. By- og Kulturforvaltningen vurderer derfor, at de ikke giver anledning til ændringer.

 

Forslaget til handleplanerne, der blev sendt i offentlig høring, er tidligere behandlet på udvalgsmødet den 22/5 2012 og i Odense Byråd den 6/6 2012.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den endelige udgave af naturhandleplanerne for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å samt for Odense Fjord.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Beslutning

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

Som et resultat af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver udpegede staten 246 Natura 2000-områder i Danmark. I Odense Kommune er der udpeget 2 Natura 2000-områder:

 • Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å
 • Odense Fjord

 

Begge områder strækker sig udover kommunegrænsen.

 

Staten har efterfølgende vedtaget en naturplan for hvert af Natura 2000-områderne. Naturplanerne er den overordnede ramme for, hvad Natura 2000-området skal beskytte, og hvad der skal gøres for at forbedre naturtilstanden.

Kommunerne skal som følge af statens naturplaner udforme og vedtage en naturhandleplan for hvert Natura 2000-område. Naturhandleplanerne udmønter de statslige naturplaner, som Miljøministeren offentliggjorde i december 2011. Naturhandleplanerne beskriver, hvordan naturplanernes indsatsprogram skal gennemføres lokalt, og hvordan byrådet vil prioritere indsatsen.

 

Naturhandleplanerne er bindende for anden offentlig planlægning som fx kommuneplanen samt for administration af anden lovgivning. Naturhandleplanerne har derfor karakter af overordnede planer og ikke en forvaltningsplan.

 

Der er lavet én naturhandleplan for hvert Natura 2000-område. Naturhandleplanen for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å er udarbejdet i samarbejde med Faaborg-Midtfyn og Assens Kommuner samt Naturstyrelsen. For Odense Fjord i samarbejde med Kerteminde og Nordfyns Kommuner samt Naturstyrelsen.

 

Odense Kommune er ansvarlig for at gennemføre de dele, der vedrører kommunens geografiske udstrækning og den fordeling af opgaver, der er i de enkelte planer. Der er dog reelt et begrænset kommunalt råderum for påvirkning af planerne, da mål og midler er stramt fastsat i statens naturplaner. Natura 2000-handleplanerne har været drøftet med Det Grønne Råd på et møde den 12/4 2012.

 

Hovedindholdet i naturhandleplanerne

 

I de to naturhandleplaner er der peget på en række tiltag (afgræsning, rydning af træer, hævning af vandstand m.m.), som kommunerne vurderer som nødvendige for at kunne leve op til målsætningerne i statens naturplaner. Hertil skal en del af indsatsen også løftes via vandhandleplanerne.

 

De væsentligste tiltag, som skal iværksættes i Odense Kommune, kan ses i bilag 4.

 

Odense Kommunes indsats for Odense Å forventes i den første planperiode stort set at kunne løftes via et EU-Life projekt, som kommunen deltager i sammen med en række andre kommuner, Naturstyrelsen og Fugleværnsfonden (Jf. dagsordenpunkt den 30/10 2012).

 

I vandplanen prioriteres endvidere indsatser, der skaber synergi med Natura 2000-handleplanen.

 

Lovgrundlag

 

Statens naturplan og de kommunale handleplaner er lavet på grundlag af miljømålsloven - lovbekendtgørelse nr. 932 af 24/9 2009 samt bekendtgørelse. nr. 1117 af 25/11 2011 om kommunalbestyrelsens Natura 2000-handleplaner. Det fremgår af sidstnævnte bekendtgørelses § 2, at kommunalbestyrelsen skal lave en handleplan for hver planperiode.

 

Høring af handleplanerne

 

De to handleplaner har været i 10 ugers offentlig høring fra den 8/6 2012. De to planer har samlet modtaget 14 høringssvar. De modtagne høringssvar omhandler generelt emner, der ikke ligger inden for handleplanernes regi. Fx kommentarer vedrørende offentlighedens adgang, formidling eller ønsker til yderligere tiltag, der ikke er en del af Natura 2000-planen. Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at de modtagne høringssvar tages til efterretning, men at de ikke giver anledning til ændringer i handleplanerne.

 

I den vedlagte hvidbog kan ses en oversigt over de modtagne høringssvar. Hvidbogen er lavet i samarbejde med de tilstødende kommuner. Der er således også høringssvar vedrørende forhold udenfor Odense Kommune.

 

Økonomi

Bunden opgave med frivillige ordninger

 

Byrådet skal sikre, at de dele af handleplanerne, kommunen er ansvarlig for, er gennemført inden udgangen af 2015. Dette fremgår af miljømålsloven.

 

Virkemidler og de økonomiske rammer er fastlagt i Aftalen om Grøn Vækst, som folketinget vedtog i juni 2009. Der er overvejende tale om frivillige tilskudsordninger inden for Landdistriktsprogrammet, der administreres af Naturerhverv. Lodsejerne skal selv søge disse ordninger. Desuden skal EU's Life-program bidrage til indsatsen på en række naturtyper. Miljøministeriet har meldt ud, at det kommunale ansvar for at gennemføre handleplanerne vil være at hjælpe tilskudsordningerne på vej, herunder anvende Life-programmet. Det vil sige, at kommunen bør gennemføre en opsøgende virksomhed i forhold til lodsejerne.

 

Til dækning af sagsbehandling, projektledelse og myndighedsbehandling er der for perioden 2013-2015 indgået en økonomiaftale mellem staten og KL. Samlet set for alle kommuner er der opnået aftale om i alt ca. 111 mio. kr. svarende til 4 mio. kr. for Odense Kommune for hele perioden som kompensation for pålagte opgaver som følge af Natura 2000-planlægningen.

 

I budget 2013 er det politisk besluttet ikke at lade midlerne følge opgaven, men at ressourcerne skal findes ved interne omprioriteringer i By- og Kulturforvaltningen.

 

EU Life-projekt Odense Å

 

Odense Kommune deltager i et EU Life-projekt, der dækker hovedparten af indsatsen ved Odense Å. EU dækker halvdelen af udgifterne til projektet. Hertil har projektet fået tilsagn fra en dansk naturfond, der dækker en yderligere del af indsatsen.

 

Ud over administrationstid er Odense Kommunes bidrag til Life-projektet budgetteret til 175.000 kr. per år i 6 år. Midlerne findes ved omprioriteringer inden for det eksisterende naturforvaltningsbudget på budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik – budgetdelområde 2.4.5, Vandløb og Naturbeskyttelse.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

2. Handleplan Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (Handleplan Odense Å.pdf)
4. Oversigt nødvendige driftstiltag til gennemførelse af Natura 2000-handleplanerne (Driftstiltag Odense Kommune.pdf)
1. Hvidbog høring af Natura 2000-handleplan område N110 og N114 (hvidbog N110 og N114..pdf)
3. Natura 2000-handleplan for Odense Fjord (N110) (Handleplan Odense Fjord.pdf)

 

 

 5. Børnekulturhuset Fyrtøjet - Regnskab og Revision 2011

Åbent - 2012/003088

 

Sagsresumé

Revisionsfirmaet KPMG har fremsendt revisionsprotokollat af 29/6 2012 til årsrapport 2011 for Den erhvervsdrivende fond Fyrtøjet – et kulturhus for børn, hvori revisionen har en bemærkning omkring forvaltningsrevisionen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet på baggrund af besvarelsen fra bestyrelsen for Den erhvervsdrivende fond Fyrtøjet tager revisionens bemærkning til efterretning.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

Regnskaber for selvejende institutioner, der har givet anledning til revisionsbemærkninger, forelægges til politisk behandling.

 

Revisionsfirmaet KPMG har fremsendt revisionsprotokollat af 29/6 2012 til årsrapport 2011 for Den erhvervsdrivende fond Fyrtøjet – et kulturhus for børn med følgende bemærkning:

 

Udtalelse om forvaltningsrevisionen

Ved udførelsen af forvaltningsrevisionen for 2011 har vi konstateret så væsentlige mangler i forvaltningen, at vi har vurderet, at dette bør fremgå af vores erklæring.

 

Det er konstateret, at ledelsen ikke har taget skyldige økonomiske hensyn i forbindelse med administrationen af tildelte tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Forholdet har medført, at et tidligere bevilget tilskud på 117.967 kr. ikke vil blive realiseret.”

 

Bestyrelsen for Den erhvervsdrivende fond Fyrtøjet har i forbindelse med revisionsprotokollatet for årsrapport 2011 blandt andet givet følgende bemærkninger:

 

”Bestyrelsen har set og drøftet revisionens bemærkninger, herunder i særdeleshed pkt. 4.4. omkring tab af mere end 50 % af egenkapitalen og de supplerende oplysninger i pkt. 1.2.

 

For så vidt angår den reducerede egenkapital skal det anføres, at fondens økonomi er bygget således op, at det kan forventes, at der i enkelte år opstår et mindre underskud, som tages af egenkapitalen, hvorefter denne i de(t) kommende år genopbygges. I budgettet for 2012 forventes der således et overskud, som vil genetablere grundkapitalen. Imidlertid er underskuddet i 2011 markant større end ventet, hvilket bl.a. skyldes det i pkt. 1.2 nævnte forhold.”

 

Videre anfører bestyrelsen: ”Der er i foråret tiltrådt en ny ledelse, som sammen med bestyrelsen har forsøgt alt for at rette op på forholdet, hvilket dog ikke har kunnet lade sig gøre. Bestyrelsen har således måttet tage dette tab til efterretning og tilrette årsrapport 2011 herefter. Forholdet er naturligvis særdeles beklageligt, men henset til fondens økonomiske struktur og den arbejdsmæssige fordeling mellem ledelse og bestyrelse har det ikke været muligt at blive bekendt med forholdet tidligere end ved årsregnskabsafslutning.”

 

”I den forbindelse er vi dog positive over, at fondens økonomi generelt har været modstandsdygtig over for en sådan fejl, og at det er muligt at genoprette økonomien i løbet af 2012.”

 

By- og Kulturforvaltningen følger fondens økonomi for 2012 ved møder med repræsentanter for Fyrtøjet. Det skal bemærkes, at fonden fra 1/1 2013 fusionerer med og bliver en del af Odense Bys Museer.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Årsrapport 2011 (Årsrapport 2011.pdf)
2. Revisionsprotokollat af 29. juni 2012 til årsrapport for 2011 (Revisionsprotokollat.pdf)

 

 

 

6. Udmøntning af besparelse - Fælles løsninger

Åbent - 2012/177763

 

Sagsresumé

Fælles og centrale løsninger skal være den grundlæggende tilgang på en række områder i forbindelse med kommunens opgaveløsning. Der er derfor indlagt en besparelse i budget 2013 på 5.000.000 kr. årligt under Økonomiudvalget, der skal udmøntes fra den 1/1 2013 via fælles løsninger på tværs af kommunen.

 

Det anbefales, at besparelsen udmøntes ved følgende 4 initiativer:

 

 1. IT og telefoni – herunder Én enhed pr. medarbejder (3.000.000 kr.)
 2. Controlling på moms (1.500.000 kr. i 2013)
 3. Controlling på handicapområdet (Valcon-analyse) (1.500.000 kr. fra 2014 og frem)
 4. Samlet rekrutteringsløsning (500.000 kr.)

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender udmøntning af besparelsen på 5.000.000 kr. i budget 2013 og frem på fælles løsninger som følgende:

 

Udmøntning af besparelse i kr.

2013

2014 og frem

Økonomiudvalget – til senere fordeling

0

-1.500.000

Økonomiudvalget

-4.520.000

-3.020.000

By- og Kulturudvalget

-45.000

-45.000

Ældre- og Handicapudvalget

-150.000

-150.000

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

-45.000

-45.000

Børn- og Ungeudvalget

-240.000

-240.000

Samlet

-5.000.000

-5.000.000

Udmøntning af Pulje under Økonomiudvalget

5.000.000

5.000.000

Total

0

0

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

Sagsfremstilling

En stor arbejdsplads som Odense Kommune med mange ansatte og mange understøttende værktøjer skal løbende sikre, at organisationen ”scannes” for effektiviseringspotentiale ved fælles og centrale løsninger. Mærkbare effektiviseringer kan kun opnås, hvis der laves fælles løsninger for hele kommunen.

 

I Budget 2013 sættes der fokus på, at fælles løsninger skal være den grundlæggende tilgang på en række områder, og der er derfor indlagt en besparelse på 5.000.000 kr. årligt under Økonomiudvalget. Besparelsen udmøntes med denne sag.

 

Forslag til fælles løsninger

Der er arbejdet med at udvikle og konkretisere forslag til fælles løsninger, og det foreslås på den baggrund, at besparelsen udmøntes ved følgende 4 initiativer:

 

 1. IT og telefoni – herunder Én enhed pr. medarbejder (3.000.000 kr.)
 2. Controlling på moms (1.500.000 kr. i 2013)
 3. Controlling på handicapområdet (Valcon-analyse) (1.500.000 kr. i 2014 og overslagsår)
 4. Samlet rekrutteringsløsning (500.000 kr.)

 

I det følgende beskrives de 4 initiativer og deres potentiale.

 

Ad 1. IT og telefoni – herunder én enhed pr. medarbejder

Som led i effektivisering i forhold til udgifterne til IT og telefoni er der i 2010 truffet beslutning om at implementere ”én enhed pr. medarbejder”-princippet, som i sin enkelthed betyder, at hver medarbejder maksimalt tilbydes én pc, én telefon og én kommunikationslinie.

 

Som en del af forslaget til budget 2013 blev der den 19/6 2012 gennemført en opfølgning på ”én enhed pr. medarbejder”-princippet. Denne opfølgning konstaterede, at der var et besparelsespotentiale på 3.000.000 kr. årligt. Denne er beskrevet i budgetmaterialet.

 

I forbindelse med, at IT- og telefoni-budgettet blev centraliseret i budget 2013, blev der pr. 1/10 2012 gennemført en ny opfølgning på ”én enhed pr. medarbejder”-princippet. Den nye opfølgning har vist en betydelig ændring i forhold til opgørelsen af 19/6 2012.  Ændringen fremgår af tabellen nedenfor:

 

Potentiale

19/6 2012

1/10 2012

Ændring

Pc'er

1.841.973

280.591

-1.561.382

Telefoner

1.158.250

1.038.590

-119.660

Kommunikationslinier

333.200

422.712

89.512

I alt

3.333.423

1.741.893

-1.591.530

 

Faldet i potentiale skyldes, at der siden juni er sket en reduktion i antallet af enheder samt yderligere kvalitetssikring.

 

Det maksimale potentiale udgør herefter 1.741.893 kr. Baseret på de hidtidige erfaringer forestår der et stort arbejde med at identificere og verificere hver enkel sag ved udmøntningen af potentialet, og det er næppe realistisk at realisere det fulde potentiale. Det vurderes, at der gennem et tæt samarbejde med forvaltningerne og med en helhjertet ledelsesopbakning kan indhøstes 80 % af det maksimale potentiale. Det realistiske potentiale udgør således 1.393.514 kr. årligt.

 

Ud over det konstaterede potentiale er der et stort antal enheder, som alene er registreret på afdelingerne og således ikke har en specifik medarbejdertilknytning. I de fleste tilfælde er der gode begrundelser for denne praksis. Det vurderes dog, at der ved at rydde op kan opnås en besparelse på 10 % af telefonerne og kommunikationslinierne svarende til en årlig besparelse på 968.888 kr.

 

Herudover vurderes det, at der kan indhentes en yderligere besparelse på 637.597 kr. som følge af nye indkøbsaftaler på IT og telefoni.

 

Det samlede potentiale kan herefter opgøres som følger:

 

Potentiale

1/10 2012

Pc'er

280.591

Telefoner

1.038.590

Kommunikationslinjér

422.712

I alt potentiale

1.741.893

80 % realiserbart

1.393.514

Oprydning

968.888

I alt

2.362.403

Nye indkøbsaftaler

637.597

Samlet årligt potentiale

3.000.000

 

 

Budgettet til IT og telefoni er i forbindelse med budget 2013 centraliseret under Økonomiudvalget. Derfor er hele besparelsen på 3.000.000 mio. kr. i 2013 og overslagsår placeret under Økonomiudvalget.

 

Ad 2. Controlling på moms

Via øget fokusering og controlling på momsområdet forventes det, at der kan opnås en besparelse på regnskabet for 2012 på minimum 1.500.000 kr. Denne besparelse kan benyttes i budget 2013 og ligger under Økonomiudvalget.

 

Ad 3. Controlling på handicapområdet (Valcon-analyse)

Odense Kommune ønsker at få identificeret besparelsesmuligheder på en række områder under serviceloven. I den forbindelse har konsulentvirksomheden Valcon præcenteret en række områder, de vurderer, der kan realiseres besparelser under. Konkret peges der på Odense Kommunes anvendelse af vikarydelser, brugen af ledsagerordninger samt behandling med og uden ophold, herunder også udgifter til private botilbud og opholdssteder. De nævnte områder er inden for Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

En kontrakt med Valcon forventes at kunne indhøste en besparelse på minimum 1.500.000 kr. årligt fra 2014. Fordelingen af besparelsen mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen kan først nærmere estimeres, når analysen er endeligt fastlagt. Derfor placeres besparelsen på nuværende tidspunkt under Økonomiudvalget med henblik på senere fordeling.

 

Ad 4. Samlet rekrutteringsløsning

For mange ledere vil det være meget sjældent, at de skal rekruttere nye medarbejdere, og derfor er det ofte tidskrævende at komme i gang med rekrutteringsprocessen. For bedre at kunne hjælpe lederne med deres rekrutteringer samles opgaverne omkring rekruttering i et nyt rekrutteringsteam. Rekrutteringsteamet vil kunne yde kompetent ledelsessparring og dermed bidrage til en professionalisering af kommunens rekruttering.

 

Rekrutteringsteamet kommer til at bestå af administrative rekrutteringsmedarbejdere, en rekrutteringskonsulent samt nuværende medarbejdere, der arbejder med rekruttering. Rekrutteringsmedarbejderne vil tage sig af det administrative i IT-rekrutteringssystemet. Det vil sige, at de opretter stillingsopslag, booker kalendere og mødelokaler, indkalder til samtaler og sender afslag samt arkiverer og journaliserer. Herudover vil rekrutteringsmedarbejderne hjælpe lederne med at skrive stillingsopslag og vejlede omkring målgruppe og valg af medie. Rekrutteringskonsulenten vil være lederens og ansættelsesudvalgets sparringspartner. Lederne kan frit bruge rekrutteringskonsulenten til rekruttering af ledere på niveau 2-4 samt nøglepersoner.

 

Den enkelte arbejdsplads vil opleve, at den tidskrævende administrative del af rekrutteringsprocessen bliver skåret væk, og at lederen kan få professionel sparring i forhold til udarbejdelse af stillingsopslag.

 

Værdien af at samle rekrutteringsindsatsen er 500.000 kr. årligt.

 

1.000 kr.

Fordeling

2013

2014

2015

2016

Økonomiudvalget

4 %

20

20

20

20

By- og Kulturudvalget

9 %

45

45

45

45

Ældre- og Handicapudvalget

30 %

150

150

150

150

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

9 %

45

45

45

45

Børn- og Ungeudvalget

48 %

240

240

240

240

Samlet

100 %

500

500

500

500

Anm.:Fordelingen er lavet ud fra antal fuldtidsansatte pr. 31/10 2012 udtrukket fra LIS

 

Samlet besparelse

De 4 forslag til fælles løsninger vil indhøste besparelsen på 5.000.000 kr. årligt fra 2013. Nedenstående tabel viser udmøntningen fordelt på udvalg og år.

 

1.000 kr.

2013

2014

2015

2016

Økonomiudvalget

4.520

3.020

3.020

3.020

Økonomiudvalget – til senere fordeling

-

1.500

1.500

1.500

By- og Kulturudvalget

45

45

45

45

Ældre- og Handicapudvalget

150

150

150

150

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

45

45

45

45

Børn- og Ungeudvalget

240

240

240

240

Samlet

5.000

5.000

5.000

5.000

Økonomi

Udmøntningen af besparelserne vil indgå i udvalgenes servicerammer for 2013, som udmøntes senere i år.

 

Sagen har ingen betydning for kassebeholdningen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

7. Vintertjenesten

Åbent - 2012/129950

 

Sagsresumé

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 7/11 2012 ny styring af vintertjenesten, og udvalget ønskede, at det også inddrages i overvejelserne om det fremtidige serviceniveau, at selve niveauet for rydning vurderes.

 

På baggrund af dette anbefaler Borgermesterforvaltningen og By- og kulturforvaltningen, at der iværksættes et 1-årigt udbud baseret på nuværende serviceniveau samtidig med, at der iværksættes en innovationsproces med henblik på at effektivisere vintertjenesten.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Der laves et 1-årigt udbud af vintertjenesten med det nuværende serviceniveau.

 2. Der igangsættes en innovationsproces, der undersøger, hvilke muligheder der er for at effektivisere vintertjenesten fremadrettet.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 7/11 2012 ny styring af vintertjenesten, og udvalget ønskede, at det også inddrages i overvejelserne om det fremtidige serviceniveau, at selve niveauet for rydning vurderes.

 

På baggrund af dette anbefaler Borgermesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, at der iværksættes et 1-årigt udbud baseret på nuværende serviceniveau, samt iværksættes en innovationsproces med henblik på at effektivisere vintertjenesten.

 

Udbud

Der laves et 1-årigt udbud ud fra det eksisterende serviceniveau. Dette betyder, at budgettet ud fra de nuværende priser og udgifter til en gennemsnitsvinter skal hæves med ca. 8 mio. kr. Budgetstigningen er en gennemsnitsbetragtning over udgifterne fra de seneste fem vintre. Da vintertjenesten skal i udbud, kendes den endelige pris først efter resultatet af udbuddet.

 

For at vintertjenesten kan fungere fra oktober 2013, er det nødvendigt, at udbuddet skal være afholdt senest den 1/4 2013 for at kunne nå at klargøre alt materiel.

 

Et 1-årigt udbud vil sikre, at der kan nås at etablere en vintertjeneste til oktober 2013 og give mulighed for at lave en grundig innovationsproces af vintertjenesten.

Det 1-årige udbud vil følge KPMG’s anbefalinger som blev præsenteret for byrådet den 11/4 2012.

 

KPMG pegede bl.a. på:

 

 • Der vil kunne forventes økonomiske gevinster ved et nyudbud, da de tidligere leverandøraftaler blev indgået i en tid med højkonjunktur.
 • Der er manglende sammenhæng mellem budgettets størrelse og de forventede entreprenørudgifter.
 • Der kan laves budgetopfølgning i vintertjenestens primære driftsperiode
 • Udbuds- og kontraktmaterialet er generelt af god kvalitet
 • Den nuværende fremgangsmåde, vintertjenesten iværksættes på, synes at være effektiv

 

Innovationsproces

Borgermesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen iværksætter sammen en innovationsproces, hvis formål er at undersøge, hvilke muligheder der er for at effektivisere vintertjenesten. Innovationsprocessen vil tage udgangspunkt i tankerne om Ny virkelighed Ny velfærd.

 

Styreformen

I processen vil markedet i form af leverandører, rådgivere og eksperter blive involveret i, hvilke nye veje man kan gå med vintertjenesten. Der vil bl.a. blive undersøgt: Udbudsformer, kontraktstørrelser, kontraktlængder, styring, nyt udstyr, ruteoptimering, samarbejdsformer, risikostyring osv.

 

Civilsamfundet

Innovationsprocessen vil også undersøge, om der er mulighed for en øget involvering af civilsamfundet (borgere, frivillige osv.), hvor ansvaret for visse vintertjeneste opgaver kan overdrages helt eller delvist til civilsamfundet.

 

Adfærd

Innovationsprocessen skal også afdække, hvordan man kan påvirke trafikantadfærden og opmærksomheden omkring "vinterkørsel". Eksempelvis brugen af vinterdæk og forståelse for, at man som trafikant må have anden kørselsadfærd om vinteren end om sommeren.

 

Udgangspunktet

Grundlaget for innovationsprocessen bliver den løbende strukturering, optimering og opdatering af vintertjenesten, som forvaltningen allerede foretager i dag. Odense Kommunes vintertjeneste er kendt af andre kommuner som både effektiv og god, og der ønskes med denne proces at udvide Odenses position som den førende inden for vintertjeneste. Odense var blandt de første, der benyttede væskespredere ved præventiv saltning, hvilket gør, at der ikke skal saltes så ofte, hvilket bidrager til Odense Kommunes grønne profil (og økonomien), da saltforbruget på byens veje minimeres.

 

Vintertrekanten

I forbindelse med vintertjenesten arbejdes der ud fra Odense Kommunes ”vintertrekant”, som også vil være udgangspunktet for innovationsprocessen. Vintertrekanten består af tre parametre:

 

·         Sikkerhed

·         Økonomi

·         Miljø

 

Alle tre parametre indgår i planlægningen af vintertjenesten, men bliver prioriteret forskelligt i forhold til, hvilken opgave der skal løses. For eksempel vil sikkerhedsparameteret blive prioriteret højest på A-vejene, mens der på de øvrige veje også vil blive taget højde for de andre parametre.

 

Parametrene kan justeres og prioriteres alt efter, hvor kommunen ser vintertjenesten i fremtiden. Hvis det fremover besluttes kun at have fokus på økonomi, kan man nedjustere de andre parametre.

 

Resultatet af Innovationsprocessen

Resultatet af innovationsprocessen forelægges til fornyet byrådsbeslutning omkring sommeren 2013, således at der kan iværksættes et nyt udbud til vintersæsonen 2014/15 og frem.

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved det 1-årige udbud vurderes at blive ca. 8 mio. kr. over det nuværende budgetniveau. Budgettet kan først endeligt fastlægges, når tilbudspriserne fra udbuddet er kendt.

 

Der sker ingen økonomiske tilretninger ud fra denne sag. Eventuelle merudgifter dækkes af kassen, og finansieringen vil indgå i budgettet for 2014.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

8. Godkendelse af dagtilbudstakster i 2013  

Åbent - 2012/303832

 

Sagsresumé

Som følge af udmøntningen af budget 2013 er de forældrebetalte takster på dagpasningsområdet genberegnet i overensstemmelse med reglerne i dagtilbudsloven.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender følgende takster på dagpasningsområdet:

 

 1. Taksten for 0-2 årige i dagpleje pr. 1/1 2013 udgør 2.216 kr. pr. måned.

 

 1. Taksten for 0-2 årige i daginstitution (vuggestue) pr. 1/1 2013 udgør 2.762 kr. pr. måned.

 

 1. Taksten for 3-6 årige i daginstitution (børnehave) pr. 1/1 2013 udgør 1.608 kr. pr. måned.

 

 1. Taksten for frokostordning udgør 559 kr. pr. måned.
   

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Beslutning

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

Som følge af udmøntningen af budget 2013 er de forældrebetalte takster på dagpasningsområdet genberegnet i overensstemmelse med reglerne i dagtilbudsloven.


Taksterne bliver herefter:

 

Økonomi
 
Indtægterne fra forældrebetalingen er indregnet i de eksisterende budgetter.  Der er derfor ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser i forhold til det vedtagne budget.

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odense Kommune

Åbent - 2011/121130

 

Sagsresumé

Børn- og Ungeforvaltningen har revideret den nuværende styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen.

 

Børn- og Ungeudvalget godkendte på mødet den 28/8 2012, at styrelsesvedtægten skulle sendes til høring i skolebestyrelserne. De indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne er nu blevet indarbejdet i styrelsesvedtægten.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen vedtages med gældende virkning fra 1/1 2013.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeforvaltningen har revideret den nuværende styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen. Der er foretaget justeringer, så styrelsesvedtægten er opdateret med gældende praksis.

 

Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Der er ingen særlige procedurekrav til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten, bortset fra beslutninger om ændringer i skolestrukturen.

Rettelser kan komme løbende, og styrelsesvedtægten revideres til hvert skoleårs start.

 

Der skal gøres særligt opmærksom på følgende forhold, der træder i kraft, når den reviderede styrelsesvedtægt bliver endeligt vedtaget:

 

 • Frikommuneforsøget kan sætte gældende regler, som er beskrevet i styrelsesvedtægten, ud af spil.
 • Den nye kontaktudvalgsstruktur er skrevet ind i styrelsesvedtægten.
 • Den nye beskrivelse af elevrådsarbejdet er skrevet ind i styrelsesvedtægten.
 • Skolerne kan med udgangspunkt i kriterierne for frit skolevalg vurdere, om de vil optage elever bosiddende udenfor skoledistriktet op til et maksimum på 24 elever. Skolechefen kan dog dispensere for klassestørrelse ved frit skolevalg.
 • Delingsfaktor i forhold til klassedannelsen er på 28. Skolechefen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglen om klassedannelse ved 28.

 

Det følger af folkeskolelovens § 41, at byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Børn- og Ungeudvalget godkendte på mødet den 28/8 2012, at styrelsesvedtægten skulle sendes til høring i skolebestyrelserne.

 

De indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne er nu blevet indarbejdet i styrelsesvedtægten.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

 

 

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse

10. Odense Letbane - Vision og Succesfaktorer

Åbent - 2010/068074

 

Sagsresumé

Indledende orientering v/Mogens Hagelskær.

 

Formålet med drøftelsen er synliggørelse af, hvilke faktorer Styregruppen har behandlet som succesparametre for Letbanen. Ligeledes ønskes det afprøvet, og der ønskes stillingtagen til, hvorvidt faktorerne stemmer overens med Økonomiudvalgets billede af Letbanen.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til Økonomiudvalgets drøftelse.

 

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om Odense Letbanes Vision og Succesfaktorer, som besluttet på Styregruppemøde pr. 5/9 2012, kan godkendes. Succesfaktorerne er:

 

·         Danne grobund for udbredelse af sunde vaner

·         Understøtte Odenses og Fyns samlede transformation

·         Bidrage til sammenhængende transport for pendlere og virksomheder

·         Opsamle idéer til, og drive, byudvikling strategisk udvalgte steder langs Letbanen

·         Skal forbinde Campus/OUH/SDU med Svendborgbanen, Bymidten og Landstrafikken

 

Situation for finansiering

Staten har ved aftale med forligspartierne indgået en aftale om at støtte Odense Letbane med 15 MDKK i VVM-fasen for at optimere tidsplanen og forcere undersøgelserne i VVM-fasen, så letbanen kan køre i 2020.

 

Staten har desuden givet en hensigtserklæring om at ville støtte projektet med ca. 50 % i anlægsfasen svarende til letbaneprojektet i Aarhus.

 

Der er indgået en aftale med Odense Kommunes forligspartier om at budgetsætte 177 MDKK til letbaneprojektet. Herefter påregner kommunen at kunne lånefinansiere den resterende kommunale del af projektet.

 

Økonomi- og indenrigsministeren har den 12/6 2012 meddelt, at:

 

”Vi skal afvente VVM-redegørelsens indhold og de drøftelser af projektet, der vil skulle ske i forlængelse heraf, inden vi måtte gå ind i nærmere drøftelser om lånemulighederne”.

 

Regionen har indgået aftale om at støtte Odense Letbane med 100 MDKK i anlægsfasen. Det drøftes, hvornår i anlægsfasen midlerne skal være tilgængelige.

 

Anlægsloven, som giver hjemmel til regionens, statens og kommunens medfinansiering, etableres i projektets nuværende fase – altså i 2014. 

 

Vision

Odense Letbanes vision er blevet koncentreret og konkretiseret om fire temaer; Vækst, Infrastruktur, Offentlig transport og Miljø. Disse fire temaer skal tilsammen understøtte Odenses samlede transformation – ”Fra stor dansk by til dansk storby” - med Letbanen som primær katalysator.

 

Governancestruktur

For at understøtte visionen er governancestrukturen for projektet blevet defineret ved:

 

 


 

Succeskriterierne vil blive etablereret i forlængelse af, at designprogrammet udarbejdes, da der her vil blive taget stilling til, hvilke bymæssige og innovative udtryk der skal understøttes.

 

Organisering

Odense Letbane er en opgave, der skal kunne håndtere et ”interessent map”, der er så komplekst, at det ikke er muligt at definere på nuværende stade. Dette gør, at organisationen skal afspejle en dynamik, der er i stand til at håndtere flydende succesfaktorer og samtidig helt konkrete målsætninger/leverancer. Derfor er organisationen bygget omkring en programorganisering med synlige roller og ansvar.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces

Den overordnede proces for Odense Letbane følger til stadighed målet om, at letbanen er etaberet og idriftsat inden udgangen af 2020.

 

For nuværende fase – Fase 2, VVM & Lovproces – er fasen specificeret ved følgende overordnede proces.

 


Efter den 1/5 2014 vil der pågå en lovproces, der i øjeblikket er ved at blive specificeret i samarbejde med Transportministeriet. Lovprocessen forventes afsluttet i 2014.

 

Økonomi

Ovenstående ændrer ikke på den anskaffelsessum, der tidligere er fremlagt. Anskaffelsessummen forventes således at være 1.800 MDKK (i 2009 priser), eks. rullende materiel.

 

I nærværende fase vil viden omkring projektets tekniske og anlægsmæssige udformning øges, hvilket vil skabe en større sikkerhed for anskaffelsessummen - fra ca. 50 % usikkerhed til 30 % - vurderet til 1.800 MDKK.

 

Hvad angår risici, anses dette reviderede grundlag for programmet som en nedjustering af programmets samlede risikoeksponering.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering

11. Finanslovsaftalen for 2013 - konsekvenser for Odense Kommune

Åbent - 2012/309775

 

Orientering

Regeringen og Enhedslisten indgik søndag den 11/11 2012 aftale om Finansloven for 2013. Nedenfor er der beskrevet de aftaler, der har betydning for Odense Kommune. Det vil sige, hvor aftalen enten betyder direkte ændringer i fx administrative opgaver, eller hvor kommunen indirekte kan blive berørt af ændringen.

En ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats
Uddannelsesløft til ledige dagpengemodtagere, der mister dagpengeretten frem mod 1/7 2013. De ledige tilbydes et reduceret forsørgelsesgrundlag.

Kommunens jobcenter skal sikre, at den enkelte ledige påbegynder et uddannelsesforløb så tidligt som muligt efter ophør af dagpengeperioden. Der afsættes 480 mio. kr. til indsatsen på landsplan.

Styrket indsats for unge uden beskæftigelse. Det vil sige flere unge i uddannelse og bedre muligheder for tilegnelse af konkret erhvervserfaring til ledige nyuddannede. Der igangsættes 6 konkrete initiativer, bl.a. styrkelse af jobrotationsordningen.

Etablering af uddannelsespulje til uddannelsesløft af ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser. Der afsættes 125 mio. kr. i 2014 og 150 mio. kr. i 2015.

De 3 ovennævnte indsatser; Uddannelse til ledige dagpengemodtagere, ungeindsatsen og uddannelsespuljen finansieres af omprioriteringer på beskæftigelsesområdet, fx reduktion af det kommunale driftsloft, reduktion af diverse puljer m.m. Ændringen forventes neutral for Odense Kommune.

Fremme brugen af jobrotation i private virksomheder, bl.a. gennem en midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen. Der er aftalt ekstra midler i 2013 og 2014. Kommunerne kompenseres under ét, hvorfor det formodes at være nogenlunde udgiftsneutralt for Odense Kommune.

Varslingspuljer til brug ved større afskedigelser styrkes ved permanent at få tilført 15 mio. kr. yderligere fra 2013.

Øget brug af arbejdsklausuler ved offentlige udbud af bygge- og anlægsprojekter, fx om uddannelses- og praktikaftaler. Regeringen vil arbejde på en forpligtende aftale med regionerne og kommunerne ved økonomiforhandlinger til budget 2014. Det er dog en forudsætning, at der ikke er tale om DUT-regulering.

En aftale vil i givet fald supplere Odenses brug af sociale klausuler ved udbud, ligesom det kan forventes at give flere af Odenses unge mulighed for et uddannelsesforløb eller komme i beskæftigelse.


Seniorjobordningen udvides til i en overgangsperiode at omfatte ledige seniorer, der på grund af forhøjelsen af pensionsalderen nu ikke længere har mulighed for at få et seniorjob, når dagpengeperioden ophører. Det ville de være berettigede til efter tidligere lovgivning. På landsplan kompenseres kommunerne med 55 mio. kr. i 2013 og 65 mio. kr. fra 2014. For Odense giver det en kompensation på cirka 1,9 mio. kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. fra 2014. Det er uvist, i hvilken udstrækning ledige seniorer i Odense omfattet af overgangsbestemmelserne vil anmode om et seniorjob.

Flere i fleksjob, også for personer med meget begrænset arbejdsevne. Dette sker gennem en række initiativer:

 • Fleksjob-bonus til private virksomheder ved ansættelse i min. 6 måneder
  Kommunerne skal ansætte mindst 2 fleksjob-ambassadører
 • Fleksjobbere, der arbejder i private virksomheder, men er ansat af kommunen
 • Rådgivning vedr. ansættelse af fleksjobbere med psykiske lidelser
 • Fleksjobværksteder hos større virksomheder
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe der frem mod økonomiforhandlingerne for 2014 skal se nærmere på mulighederne for at oprette yderligere fleksjob i det offentlige

 

Der skal etableres 13.500 ekstra fleksjobs frem mod 2016 for personer med nedsat arbejdsevne på landsplan, hvilket svarer til ca. 466 ekstra fleksjobs for Odense.

Der er afsat 660 mio. kr. i 2013, 625 mio. kr. i 2014 og 575 mio. kr. fra 2015 til initiativerne omkring fleksjobs. For Odense svarer det til ca. 22,8 mio. kr. i 2013 faldende til 19,8 mio. kr. i 2015. Det er uvist, om initiativerne vil være udgiftsneutrale for Odense Kommune.

Styrket miljø og grønne arbejdspladser
Der afsættes 15 mio. kr. til energirenovering af offentlige kontorejendomme med de laveste energistandarder. Det skal undersøges, om Odense Kommunes bygninger kan komme i betragtning i forhold til at få andel i puljen.

Lavere afgifter for forbrugerne og mindre erhvervsstøtte
Afgiftslempelser på fedt- og sukkerafgifter finansieres fuldt ud af en sænkning af personfradraget og en stigning i bundskatten. Det lavere personfradrag vil øge udskrivningsgrundlaget for indkomstskatter. Dette vil dog først blive aktuelt i 2014, idet Odense Kommune har valgt statsgaranti i 2013.


Øget tilgængelighed til grunddata også for private virksomheder vil medvirke til nye forretningsmuligheder. Grunddata skal stilles til rådighed for private fra 2013 og frem. Grunddataprogrammet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Initiativet forventes udgiftsneutralt for Odense Kommune.


Omsorg for udsatte grupper
Tilskud til tandlægebehandling for unge og udsatte borgere på kontanthjælp. Kommunerne skal forhåndsgodkende behandlinger over 10.000 kr. Dertil kommer et serviceeftersyn af den kommunale omsorgstandpleje, herunder undersøge om brugerne i højere grad kan behandles på klinik fremfor i eget hjem.

 

Der er afsat 180 mio. kr. fra 2013 på landsplan. Odenses andel heraf udgør ca. 6,2 mio. kr. Det er uvist, om kompensationen dækker kommende udgifter.

Kommunerne kan midlertidigt hjælpe med at betale huslejer for borgere, hvis det kan forebygge en udsættelse.


Kommunerne forpligtes til at holde opfølgningssamtaler med borgere med restanceproblemer henvist fra boligorganisationerne.


Der er afsat 7 mio. kr. årligt, hvilket for Odenses vedkommende svarer til ca. 240.000 kr. Dette skal både dække huslejebetalinger samt øget administration i forbindelse med opfølgningssamtalerne.

Nyt socialtilsyn, der skal sikre kvalitet i sociale døgntilbud. Der oprettes 5 socialtilsyn, der geografisk dækker de 5 regioner, som får ansvaret for tilsyn med alle tilbud i regionen. Socialtilsynene forankres i 5 kommuner.

Reduktion af offentlige udgifter til høreapparater. Ændringen forventes neutral for Odense Kommune.

Integration

Den forudsatte besparelse på danskuddannelser til voksne udlændinge gennemføres ikke.

Kommunerne forpligtes til at tilbyde alle nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller familiesammenførte, en bredspektret individuel integrationsplan. Dertil kommer en sundhedsmæssig screening.


Kommunale ansatte efteruddannes for at få styrket vidensformidling og erfaringsudveksling.


Samlet er der afsat 5,7 mio. kr. i 2013 og 12,3 mio. kr. fra 2014. Odenses andel heraf udgør ca. 195.000 kr. i 2013 og 425.000 kr. fra 2014. Det skal afklares, i hvilken udstrækning initiativerne giver anledning til ændring i modtagelsen af udlændinge i forhold til den modtagelse, de får i dag.

Hjemmehjælpsområdet

Kommunerne skal sikre, at borgerne, der er visiteret til hjemmehjælp efter serviceloven, har frit valg af leverandør. Det sker gennem en forenkling af særreglerne i serviceloven, der forventes at frigøre 130 mio. kr. i kommunerne, som kan omprioriteres til borgernær service. For Odenses vedkommende vil det udgøre ca. 4,5 mio. kr.

Normeringer i dagtilbud

Der igangsættes et udredningsarbejde, der skal finde frem til en ny opgørelsesmetode for normeringer i dagtilbud. Dette sker som en udløber af prioritering af 500 mio. kr. til bedre normeringer/kvalitet i dagtilbud ved økonomiaftalen for 2013.

Statsforvaltningerne
Reform af statsforvaltningerne, herunder bl.a. nedlæggelse af de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene. Der afsættes midler til at fastholde et center i Ringsted og til inddragelse af lægmænd i klagesager.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave et samlet bud på de økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Orientering givet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 12. Referat fra møde i udvalget for Boligområder og Tryg By den 22/10 2012

Åbent - 2012/166007

 

Orientering

Referat fra møde i udvalget for Boligområder og Tryg By den 22/10 2012 udarbejdet af Borgmesterforvaltningen vedlægges dagsordenen til orientering for udvalgets medlemmer.

 

Orientering givet.

 

Bilag

1. Referat fra møde den 22. oktober 2012 (Referat fra møde den 22. oktober 2012.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl