Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Dagsorden 19. december 2012

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Dagsorden


Onsdag den 19-12-2012 kl. 08:30

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

8. Tilslutning til fælleskommunale udbud på it-monopolområdet (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Frigivelse af anlægsbevilling til Energy Lean

Åbent - 2012/031344

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen foreslår frigivelse af anlægsbevillingen på 25.000.000 kr.

 

I forbindelse med budget 2013 er der afsat 25.000.000 kr. i 2013 til 1. etape af energirenoveringer. Finansieringen sker ved lånoptagelse hos KommuneKredit. By- og Kulturforvaltningen har i forbindelse med det omfattende Energy Lean projekt udarbejdet en samlet investeringsplan på 225.000.000 kr. over de næste 5 år. Investeringen er økonomisk fordelagtig, idet de opnåede besparelser på forbrugsafgifterne mere end dækker udgifterne ved investeringens gennemførelse. Også ud fra et forsigtigt perspektiv.

 

Energy Lean projektet medvirker i høj grad til indfrielse af Odense Kommunes klimaplan. Klimaplanen beskriver blandt andet, hvordan kommunen skal satse på mere vedvarende energikilder og reducere energiforbrug og CO2-udledning fra egne bygninger. Derudover bidrager projektet også væsentligt til Sundhedspolitikken, idet der sikres forbedret indeklima og komfort i bygningerne for borgere og brugere – samt til Erhvervs- og Vækstpolitikken, idet investeringen skaber arbejdspladser.

 

Anlægsbevillingen på 25.000.000 kr. skal dække udgifterne i 2013, som omfatter følgende fem forhold:

·         Løbende bygherrerådgivning.

·         Løbende kortlægning og energiscreening af bygninger.

·         Initialinvestering kompetenceudviklingsmodel.

·         Initialinvestering datafangstmodel.

·         Løbende energirenoveringsprojekter.

 

En uddybning af de fem forhold fremgår af sagsfremstillingen.

 

I forbindelse med Energy Lean projektet vil der blive indført daglig elektronisk overvågning af forbruget af i første omgang el og varme samt indført elektronisk bogføring og kontrol af fakturering, begge med det formål at sikre indhøstning af de effektiviseringsgevinster, der er i projektet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. De beskrevne 5 initiativer igangsættes, jf. sagsfremstillingen.

 2. Der frigives en anlægsbevilling, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.2 Plan og Byg, på 25.000.000 kr. i 2013.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Christian Lilleholt deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

 

 

Sagsfremstilling

Ved byrådets beslutning af budget 2013 blev det vedtaget, at 1. etape af energirenoveringerne i forbindelse med det omfattende Energy Lean projekt skal igangsættes.

 

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en samlet investeringsplan på 225.000.000 kr. over de næste 5 år. Investeringen er økonomisk fordelagtig, idet de opnåede besparelser på forbrugsafgifterne mere end dækker udgifterne til investeringerne – også ud fra et forsigtighedsprincip.

 

Investeringerne i energirenoveringerne gennemføres med henblik på innovative æstetiske løsninger, hvor det sikres, at dagslys, solenergi og skiftende udetemperatur udnyttes optimalt, så bygningernes køle- og opvarmningsbehov minimeres. Der prioriteres innovative teknologier og idéer til at kombinere løsninger inden for ventilation, køling, belysning mv. på en måde, der samlet minimerer bygningernes energibehov optimalt.

 

Energy Lean projektet medvirker endvidere i høj grad til indfrielse af Odense Kommunes klimaplan. Klimaplanen beskriver, hvordan kommunen skal satse på mere vedvarende energikilder og reducere energiforbrug og CO2-udledning fra egne bygninger. Samtidig bidrager projektet også væsentligt til Sundhedspolitikken, idet der sikres forbedret indeklima og komfort i bygningerne for borgere og brugere – samt til Erhvervs- og Vækstpolitikken, idet investeringen skaber arbejdspladser.

 

Anlægsbevillingen på 25.000.000 kr. skal dække udgifterne i 2013, som omfatter følgende fem forhold:

·         Løbende bygherrerådgivning.

·         Løbende kortlægning og energiscreening af bygninger.

·         Initialinvestering kompetenceudviklingsmodel.

·         Initialinvestering datafangstmodel.

·         Løbende energirenoveringsprojekter.

 

Løbende bygherrerådgivning

Til at gennemføre det omfattende Energy Lean projekt kræves der ekstern bistand med henblik på at sikre en intensiv og fokuseret implementering.

 

Odense Kommune løfter selv opgaven, men der er behov for ansættelse af projektleder samt behov for bistand til udarbejdelse af overordnet implementeringsplan, udarbejdelse af udbudsmaterialer, prioritering af energitiltag, assistance til implementering af energibesparende foranstaltninger, løbende projektunderstøttelse, ad hoc hjælp mv.

 

Løbende kortlægning og energiscreening af bygninger

Forud for gennemførelse af de konkrete energirenoveringsprojekter er der behov for kortlægning og energiscreening af bygningerne.

 

Der skal udarbejdes et specifikt koncept og en plan for energiscreening af alle bygninger. Resultaterne fra energiscreeningerne skal indbygges i et eventuelt fremtidigt Facility Management system.

 

Initialinvestering kompetenceudviklingsmodel

For at sikre fuldt udbytte og størst effekt af det samlede projekt er der behov for udvikling af en kompetencemodel samt gennemførelse af kompetenceløft hos medarbejdere i forhold til at fastholde besparelser og generere nye besparelser.

 

Initialinvestering datafangstmodel

Der er behov for at øge kvaliteten og omfanget af energidata for bygningerne, så det bliver muligt at følge effekterne af energirenoveringerne på tæt hold samt sikre, at datamængden er fyldestgørende og korrekt.

 

Løbende energirenoveringsprojekter

På baggrund af kortlægningen og energiscreeningen af bygningerne gennemføres implementeringen af de energibesparende energirenoveringsprojekter.

 

Fælles for gennemførelsen af områderne er, at der i nødvendigt omfang gennemføres studieture, workshop mv. i forhold til understøttelse af projektet.

 

By- og Kulturforvaltningen ansøger om samlet frigivelse af anlægsbevilling på 25.000.000 kr. i 2013 til gennemførelse af de ovenfor omtalte fem områder.

 

Økonomi

Herunder fremgår projektets økonomi for 1. etape af energirenoveringerne.

 

Beløb kr.

2013

2014

2015

2016

I alt

Afsat rådighedsbeløb på budgetområde 2.2., Plan og Byg, til ”1. etape af energirenoveringer”

25.000.000

 

 

 

25.000.000

Total

25.000.000

 

 

 

25.000.000

 

Det er en forudsætning, at den samlede investeringsplan på 225.000.000 kr. over de næste 5 år, jf. budget 2013, bevilges løbende de kommende år, såfremt de samlede besparelser på forbrugsafgifter skal realiseres.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord i 2013

Åbent - 2012/307657

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til salgspriser på bolig- og erhvervsjord gældende for 2013.

 

Salgspriserne på henholdsvis bolig- og erhvervsjord fastsættes på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, uanset at en vurdering af markedsprisen kan være vanskelig, da Odense Kommune generelt er prisdannende som den største udbyder.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at salgspriserne på service- og erhvervsjord fastsættes uændret i forhold til 2012.

 

Samtidig foreslås et erhvervsområde ved Herluf Trolles Vej/Avlskovvej prisfastsat. Området er på ca. 44.000 m² og foreslås fastsat til en mindstepris på 170 kr./m² ekskl. moms.

 

Med hensyn til fastsættelse af priserne for boligjord foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der foretages en reduktion af priserne i 2 konkrete områder.

 

3 parcelhusgrunde beliggende Østparken i Fraugde.

 

Adresse

Grundstørrelse

Mindstepris

inkl. moms

2012

Mindstepris

inkl. moms

2013

Østparken 129C

958 m2

858.200 kr.

750.000 kr.

Østparken 129D

890 m2

856.000 kr.

750.000 kr.

Østparken 129F

841 m2

836.400 kr.

750.000 kr.

 

2 storparceller ved Dahlsvej i Skt. Klemens.

 

Beliggenhed

Etage-m²

Mindstepris

inkl. moms

pr. etage-m²

2012

Mindstepris

inkl. moms

pr. etage-m²

2013

Storparcel C1,

Areal 3

3.200 etage-m²

1.750 kr.

1.500 kr.

Storparcel C1,

Areal 4

4.690 etage-m²

1.750 kr.

1.500 kr.

 

Øvrige boligarealer foreslås prisfastsat til uændrede priser.

 

Samlet oversigt over priserne på bolig- og erhvervsjorden fremgår af sagsfremstillingen og bilagsmaterialet.

 

Som et element i forvaltningens strategiske indsatsområder – Den forandringsskabende forvaltning – skal der udarbejdes en sammenhængende strategi for kommunens jordforsyning, hvor forvaltningen blandt andet ser på, hvordan tendenser i samfundet kan opfanges, så forvaltningen kan blive endnu bedre til at sælge kommunens byggegrunde. Der arbejdes endvidere med en mere målrettet indsats i forhold til inddragelse af investorer, bygherrer, samt på at udvikle nye salgsfremmende initiativer.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indsatsen vil gavne grundsalge, samt være en vigtig faktor til understøttelse af den samlede byudvikling.

 

Den samlede strategi vil blive fremlagt i foråret 2013 sammen med et revideret forslag til produktionsplan, jf. beslutningen i budget 2013-16.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at salgspriser på bolig- og erhvervsjord fastsættes som foreslået.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Christian Lilleholt deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

 

 

Sagsfremstilling

Prisfastsættelse på parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer

 

Parcelhusgrunde

 

Parcelhusgrundene på Østparken 129 foreslås reduceret i pris til 750.000 kr. inkl. moms, fordi det vurderes, at det er markedsprisen i det aktuelle marked.

 

Adresse

Grundstørrelse

Mindstepris

inkl. moms

2012

Mindstepris

inkl. moms

2013

Østparken 129C

958 m2

858.200 kr.

750.000 kr.

Østparken 129D

890 m2

856.000 kr.

750.000 kr.

Østparken 129F

841 m2

836.400 kr.

750.000 kr.

 

Øvrige grunde foreslås prisfastsat uændret.

 

Der er pr. 10/11 2012 solgt 38 parcelhusgrunde.

 

Det samlede lager af parcelhusgrunde er pr. 10/11 2012 på 124 grunde.

 

Oversigt over salgspriser på parcelhusgrunde:

 

Område

Solgt i 2011

Antal grunde

Mindstepris inkl. moms

Næsbyhoved Broby

1

0

 

Riddersporen i Fraugde

2

11

592.260 – 636.340 kr.

Østparken 129 i Fraugde

0

3

750.000 kr.

Lindeskovhaven i Højby

1

2

843.900 – 952.500 kr.

Sukkeræble Have i Villestofte Syd

0

16

701.250 – 852.500 kr.

Sedenvej

0

2

700.000 kr.

Nyvangsvej 44

0

1

400.000 kr.

Gyldenhusvej-udstyk. i Skt. Klemens

25

47

630.750 – 740.250 kr.

Sandhusvænget

4

15

803.000 – 974.500 kr.

Ryleholmen i Seden

5

27

555.000 – 674.500 kr.

Samlet

38

124

 

 

Storparceller

 

Storparcellerne i Skt. Klemens foreslås reduceret i pris til 1.500 kr./etage-m² inkl. moms, fordi det vurderes, at det er markedsprisen i det aktuelle marked.

 

Beliggenhed

Etage-m²

Mindstepris

inkl. moms

pr. em²

2012

Mindstepris

inkl. moms

pr. em²

2013

Storparcel C1,

Areal 3

3.200 etage-m²

1.750 kr.

1.500 kr.

Storparcel C1,

Areal 4

4.690 etage-m²

1.750 kr.

1.500 kr.

 

Øvrige storparceller foreslås prisfastsat uændret.

 

Der er ikke solgt arealer i 2012.

 

Det samlede lager af storparceller pr. 10/11 2012 svarer til opførelse af ca. 330 boliger.

 

Oversigt over salgspriser på storparceller:

 

Område

Beholdning beregnet som antal boliger

Mindstepris inkl. moms pr. m² grundareal

Mindstepris inkl. moms pr.

etage-m²

byggeret

Seden Syd III B1-B, B2 og B3

Ca. 90 boliger

400 kr.

 

Villestofte Syd, Bækkelunds Have, B1 og B2

Ca. 40 boliger

500 kr.

 

Marienlund B3, B4-A, og B5-A

Ca. 120 boliger

 

1.700 kr.

Skt. Klemens, C1-3 og C1-4

Ca. 80 boliger

 

1.500 kr.

 

Servicearealer

 

Servicearealerne foreslås prisfastsat uændret.

 

Der er solgt ca. 1,2 ha. pr. 10/11 2012, som er et areal i Fraugde.

 

Det samlede lager af servicearealer udgør ca. 6,4 ha.

 

Oversigt over salgspriser på servicearealer:

 

Område

Byggemodnet

beholdning

Mindste pris pr. etage-m²

Byggemulighed (ekskl. moms)

Mindstepris pr. m² grundareal (ekskl. moms)

Blækhatten, Butiksareal

2.877 m²

 

685 kr.

Seden Syd, Butiksareal

ca. 3.800 m²

 

240 kr.

Villestofte, Butiksareal

ca. 16.000 m²

 

240 kr.

Næsbyhoved Broby

ca. 6.300 m²

 

210 kr.

Kirkendrup

ca. 8.500 m²

 

210 kr.

Skibhusene

ca. 5.500 m²

 

210 kr.

Væbnerhatten

ca. 3.700 m²

 

240 kr.

Højby Syd

2.100 etage-m²

bebyggelse

960 kr.

 

Blangstedgård

ca. 1.400

etage-m²

bebyggelse

840 kr.

 

Sdr. Boulevard 39 B

4.050 etage-m²

 bebyggelse

Fast mindstepris 4.300.000 kr.

 

Erhvervsarealer

 

Arealer ved Herluf Trolles Vej/Avlskovvej foreslås udbudt offentligt til salg primo 2013. Området er på ca. 44.000 m² og foreslås prisfastsat til 170 kr./m² ekskl. moms.

 

Øvrige arealer foreslås prisfastsat uændret.

 

Der er solgt ca. 0,5 ha. pr. 10/11 2012 i Tietgen Byen og Tornbjerg.

 

Det samlede lager af erhvervsarealer er på ca. 95 ha.

 

Oversigt over salgspriser på erhvervsarealer:

 

Område

Byggemodnet 

beholdning

Mindstepris pr. m²

Grundareal

(ekskl. moms)

Tietgen Byen

ca. 82,2 ha.

150-200 kr.

Odense S – Teknikvej

ca. 4,0 ha.

140-150 kr.

Seden Syd

ca. 1,1 ha.

120 kr.

Seden Nord

ca. 1,8 ha.

110 kr.

Hvilehøjvej

ca. 1,6 ha.

170 kr.

Herluf Trolles Vej/Avlskovvej

ca. 4,4 ha.

170 kr.

 

Generelt for samtlige arealer

 

Oversigt over det samlede udbud af arealer med priser og beliggenhed er vedlagt sagen.

 

Prisfastsættelsen vil efter byrådets godkendelse blive annonceret i dagspressen, jf. bekendtgørelse af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 

Salg af arealerne gennemføres uden forelæggelse for byrådet, jf. byrådets bemyndigelse til By- og Kulturudvalget til at træffe afgørelse om salg af byggegrunde til erhvervs- og boligformål, hvis:

·         Salgsprisen er fastsat af Odense Byråd.

·         Salget sker til formål, der er i overensstemmelse med det af byrådet vedtagne plangrundlag.

Salget sker i overensstemmelse med vilkår for salg af henholdsvis parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer, som er revideret i 2011.

 

Økonomi

Den foreslåede prisfastsættelse har ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Bilag

1. Parcelhusgrunde (Parcelhusgrunde.pdf)
2. Storparceller (Storparceller.pdf)
3. Erhvervsarealer (Erhverv.pdf)
4. Servicearealer (Servicearealer.pdf)
5. Salgsvilkår (Salgsvilkår.pdf)

 

 

 

3. Udmøntning af pulje til innovation

Åbent - 2012/298725

 

Sagsresumé

Med denne sag udmøntes størstedelen af den afsatte pulje til innovation på knap 5 mio. kr. årligt i 2013-2016.

 

Det foreslås, at der udmøntes ca. 1 mio. kr. årligt i 2013-2016 til forskningsprojektet: ”Velfærdsinnovation – Med Odense kommune som case”, som sker i samarbejde med SDU. Projektet skal dokumentere og systematisk følge forandringen i Odense Kommune til gavn for læring i Odense, men også til gavn for udviklingen af forskningsområdet inden for kommunal velfærdsinnovation.

 

Det foreslås endvidere, at der udmøntes 2 mio. kr. årligt i 2013-2016 til en Innovationsenhed. Det indebærer bl.a. en samling af velfærdseksperimentarierne og velfærdsteknologi. Målet er at skabe et sted, hvor der er en høj hastighed i test af innovationsidéer og implementering i driften. Der skal være fokus på arbejde med tværgående innovationsprocesser og konkret at benytte innovative metoder. Enheden skal derfor både formå at lave ”Scope og Scale” af innovationsidéer, dvs. både udbrede i stor stil, men også give idéerne maksimal flyvehøjde. Det foreslås under denne indsats, at der kobles en PHD på initiativerne i Bolbro-området.

 

Det foreslås, at der udmøntes 4 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til investering i Fremskudt vejledning. I 2012 har en fremskudt vejledning betydet, at flere unge er forblevet i uddannelse, og som afledt konsekvens heraf er tilgangen af unge til kontanthjælpsområdet begrænset. Investeringen forventes at kunne nedbringe udgifter til forsørgelse på ca. 12 mio. kr. Besparelsen samles op i budgetmodellen på området, som blev vedtaget med budget 2013.

 

Herefter er der knap 4 mio. kr. tilbage af innovationspuljen fordelt med knap 2 mio. kr. i 2015 og i 2016. Udmøntning af disse forelægges senere for Økonomiudvalget.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Udmøntning af 929.075 kr. i 2013 og 929.074 kr. i 2014 og 1.000.074 kr. årligt i 2015-2016 fra innovationspuljen under Økonomiudvalget til Forskningsprojektet: ”Velfærdsinnovation – Med Odense Kommune som case”.

 

 1. Udmøntning af 2.000.000 kr. årligt i 2013-2016 til etablering af en innovationsenhed samt finansiering af en PHD i forhold til initiativer i Bolbro-området.

 

 1. Der omflyttes 500.000 kr. årligt i driftsbudget på områder med overførselsadgang fra 2013 og frem fra hvert af de fire øvrige udvalg til innovationsenheden under Økonomiudvalget. Hvis de enkelte forvaltninger i stedet vælger at bidrage med konkrete medarbejderressourcer, vil dette blive tilrettet i en senere budgetomflytningssag.

 

 1. Økonomiudvalget omprioriterer 2 medarbejderressourcer til Innovationsenheden inden for egen driftsramme.

 

 1. Der udmøntes 2.000.000 kr. årligt i 2013-2014 i anlægsmidler fra innovationspuljen under Økonomiudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, som anvendes til Fremskudt vejledning.

 

 

Sagsfremstilling

Med Ny virkelighed Ny velfærd vedtog byrådet, at et af redskaberne til at definere den næste velfærd i Odense Kommune skal være radikal innovation. Der er sat flere skibe i søen, og der arbejdes på flere fronter og niveauer med innovation i Odense.

 

I arbejdet med innovation og ikke mindst radikal innovation er det vigtigt, at kommunen ikke lukker sig om sig selv og udelukkende søger at finde løsninger inden for egen viden og kompetencer. Der er brug for, at nogen ser med andre øjne på kommunen. Det er relevant i forhold til de enkelte ydelser, og det er relevant i forhold til den organisatoriske og ledelsesmæssige transformation.

 

Innovationstemaet om sundhed er et godt eksempel på, at der er set med andre øjne på de offentlige ydelser. Her inspireres man fra international erfaring vedrørende Integrated care, ligesom der arbejdes med evidens og anvendelsen af ”big data” til at målrette forebyggelsesindsatser. I budget 2013 blev der også afsat midler til investeringer i denne indsats.

 

Samarbejde med SDU

I forhold til kommunens organisatoriske og ledelsesmæssige transformation er der etableret et samarbejde med Syddansk Universitet. Et af initiativerne i dette samarbejde var en inspirationsdag, hvor stadsdirektøren fremlagde visionerne i ”Ny-Ny”, og universitetet gav oplæg om bl.a. velfærdsstatens transformation i et historisk perspektiv. Samarbejdet har udviklet sig til et ønske om, at der etableres et egentligt forskningsprojekt med overskriften: ”Velfærdsinnovation – Med Odense Kommune som case”. Projektet skal dokumentere og systematisk følge forandringen i Odense Kommune til gavn for læring i Odense, men også til gavn for udviklingen af forskningsområdet inden for kommunal velfærdsinnovation.

 

Innovationsenhed

Der arbejdes også med at skabe bedre rammer for innovation i Odense Kommune. Et af tiltagene er en samling af velfærdseksperimentarierne og velfærdsteknologi i en innovationsenhed. Målet er at skabe et sted, hvor der er en høj hastighed i test af innovationsidéer og implementering i driften. Der skal være fokus på arbejde med tværgående innovationsprocesser og konkret at benytte innovative metoder. Enheden skal derfor både formå at lave ”Scope og Scale” af innovationsidéer, dvs. både udbrede i stor stil, men også give idéerne maksimal flyvehøjde.

 

Der er pt. et konkret forslag om, at Bolbro som Velfærdseksperimentarium benyttes som et lille "frikommune"-område. Initiativet er forankret på tværs af forvaltningerne, og alle forvaltninger forpligter sig til - sammen med borgerne - at tænke anderledes på egne institutioner og områder og på tværs. Gerne ud fra en tankegang, hvor vi sætter givne idéer i centrum for en "test" hele vejen rundt i forhold til, om der er sociale, kulturelle, byplanmæssige, erhvervsmæssige, arbejdsmarkedsmæssige eller andre elementer, der kan bringes ind i en samskabelsesproces med borgerne.

 

For at understøtte, fastholde og brande vores Ny-Ny bestræbelser i Bolbro-området er der et ønske om at koble en PHD på initiativet. PHD’en har titlen ”Samskabelse af politik og velfærd i kommunerne – Hvordan kan ledelsen understøtte medarbejdere og borgere i nye roller?” og vil kunne berige den praktiske tilgang både med perspektiveringer til omverdenen og styrke dokumentation og evidens med henblik på skalering til andre områder af kommunen.

 

Samarbejde med Socialstyrelsen

Der er også etableret et projektsamarbejde mellem Socialstyrelsen og Odense Kommune, hvor der både ses på arbejdet med Integrated Care og et mere bredt innovativt sigte om at finde nye og bedre løsninger på det sociale område. Socialstyrelsen bidrager her med hurtigt og professionelt at skimme nationalt og internationalt for mulige løsninger på de sociale områder, som kan bidrage til ny praksis i kommunen. Odense Kommune tester nye løsninger og får bistand til beskrivelse af metode, løsning, evaluering og dokumentation. Odense Kommune får således mulighed for hurtigt og effektivt at oparbejde fornøden erfaring og dokumentation om nye løsninger før implementering i stor skala.

 

Fremskudt Vejledning

Fremskudt vejledning beror på erfaringer fra samarbejdet mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vedrørende projekterne ”Fokuseret Indsats” og ”Vend i døren”.

 

I 2012 har en fremskudt vejledning betydet, at flere unge er forblevet i uddannelse, og som afledt konsekvens heraf er tilgangen af unge til kontanthjælpsområdet begrænset.

 

”Fremskudt Vejledning” er blandt de primære aktiver i ArbejdsmarkedsCenterets udvikling af de uddannelsesrettede elementer i Beskæftigelsesplan 2013 og et helt centralt element i udviklingen af samarbejdsrelationerne med ungdomsuddannelserne i ”Partnerskabsaftalen vedr. Omvalg og Frafald”, hvor uddannelsesinstitutioner og kommunen indgår en forpligtende aftale om reduktion af omvalg og frafald.

 

Fremskudt vejledning indgår i det samarbejde med ungdomsuddannelserne, som i 2013 vil være dækket af ”Partnerskabsaftalen vedr. Omvalg og Fravalg”.  Målsætningerne i partnerskabsaftalen er:

 

·         Antallet af omvalg/frafald fra 1. uddannelsesvalg tidligere end 4 måneder fra uddannelsesstart reduceres med 20 %.

·         Antallet af unge, som foretager deres 4. omvalg, reduceres med 20 %.

·         Antallet af unge, som går fra ungdomsuddannelse til uddannelsespassivitet og måske offentlig forsørgelse, reduceres med 20 %.

·         Uddannelsespassive og offentligt forsørgede uddannelsesparate unge, som påbegynder uddannelse, opnår samme gennemførelsesgrad som øvrige unge.

·         Antallet af erhvervsuddannede, som overgår til ledighed efter gennemført uddannelse, reduceres med 20 %.

·         Antallet af ungdomsuddannede uden erhvervskompetence og erhvervsuddannede med ønske om videre uddannelse, som overgår til ledighed, reduceres med 20 %.

Investeringen på 4 mio. kr. skal dække følgende:

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

2 normeringer à 540.000 kr. til ”Fokuseret indsats”

1.080.000 kr.

1 normering à 540.000 kr. til ”Vend i døren”

540.000 kr.

ArbejdsmarkedsCentret

 

4 normeringer à 500.000 kr. til ”Fokuseret indsats”

2.000.000 kr.

Studievalg Fyn

 

1/2 normering à 520.000 kr. i ”Fokuseret Indsats”

260.000 kr.

¼ normering à 520.000 kr. i Uddannelsescaféen

130.000 kr.

 

I alt

4.010.000 kr.

 

Baseret på resultaterne fra 2012 er det forventningen, at der kan opnås en samlet besparelse på forsørgelse på ca. 12 mio. kr. Gevinsten samles op af budgetmodellen på området.

 

”Fokuseret Indsats” i 2013 forventes at ville forhindre, at 382 unge modtager kontanthjælp i gennemsnitligt 10 uger.

 

”Vend i Døren” i 2013 forventes at ville forhindre, at 492 unge modtager kontanthjælp i gennemsnitligt 10 uger.

 

”Fokuseret Indsats”

 

382 personer i 10 uger à 1.400 kr.

5.348.000 kr.

”Vend i døren”

 

492 personer i 10 uger à 1.400 kr.

6.888.000 kr.

I alt

12.236.000 kr.

Lønudgifter

4.010.000 kr.

 

Forventet økonomisk netto gevinst

8.226.000 kr.

 

Investeringer

Ovenstående er gode eksempler på/forslag til inddragelse af parter uden for kommunen, herunder forskningsperspektiver, alle med det formål at finde nye løsninger og skabe ny viden. Det er dog også eksempler på, at det kræver investeringer, hvis det skal realiseres.

 


Det foreslås derfor, at den afsatte anlægspulje til innovationsinitiativer på samlet 19,7 mio. kr. bl.a. anvendes til initiativer, hvor investeringer er nødvendige, herunder de ovennævnte formål. Herudover foreslås det, at der prioriteres ressourcer til etablering af en innovationsenhed, og at Borgmesterforvaltningen derfor bidrager med to ressourcer, og de øvrige forvaltninger bidrager med én ressource eller 500.000 kr. årligt til etablering af innovationsenheden.

 

Der vil herefter restere en udisponeret pulje på ca. 2 mio. kr. årligt i 2015-16. Fra 2017 er der ikke afsat midler.

 

1000 kr.

2013

2014

2015

2016

Total

Innovationspulje

4.929

4.929

4.929

4.929

19.716

Heraf:

Forskningsprojekt: ”Velfærdsinnovation – Med Odense Kommune som case”.

 

929

 

929

 

1.000

 

1.000

 

3.858

Innovationsenhed:

PHD og etablering

+ én ressource fra hver forvaltning dog to fra BMF

 

 

 

2.000

 

 

 

2.000

 

 

 

2.000

 

 

 

2.000

 

 

 

8.000

Fremskudt fokuseret indsats

2.000

2.000

0

0

4.000

Udisponeret/rest efter udmøntning i denne sag

0

0

1.929

1.929

3.858

Økonomi

Sagen udmønter en pulje til innovation. Der er ingen konsekvenser for den samlede serviceramme eller kassebeholdning, men der sker en justering mellem udvalgenes servicerammer.

 

Justering i udvalgene servicerammer i 2013

kr.

Økonomiudvalget

2.000.000

By- og Kulturudvalget

-500.000

Ældre- og Handicapudvalget

-500.000

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

-500.000

Børn- og Ungeudvalget

-500.000

Samlet

0

Bilag

Ingen bilag.

 4. Akut- og seniorjobs i Odense Kommune

Åbent - 2012/325202

 

Sagsresumé

Odense Kommune har i forbindelse med vedtagelsen af Lov om akutjob og jobpræmie samt Lov om seniorjob en forpligtelse til at skaffe et antal stillinger til ledige, som umiddelbart har mistet eller står til at miste retten til dagpenge inden 1/7 2013.

 

Økonomiudvalget tager i forbindelse med akut- og seniorjobs arbejdsgiverforpligtelsen på sig og iværksætter procedurer og tiltag for implementering af ordningerne i Odense Kommune. 

 

Ud over besættelse af akutjobs via almindelige opslåede stillinger foreslås det, at der etableres en central vikarordning under Økonomiudvalget med op mod 100

1-årige stillinger. Forvaltningerne skal benytte vikarordningen i forbindelse med besættelse af vikarstillinger og andre former for midlertidige stillinger.   

  

Odense Kommune har endvidere en arbejdsgiverforpligtelse i forhold til at implementere jobrotation. Der vedlægges derfor et bilag, som giver en status på dette arbejde.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Der etableres en central vikarordning under Økonomiudvalget med op mod 100 1-årige stillinger.  

  

 1. Der etableres en pulje under Økonomiudvalget til finansiering af omkostninger forbundet med vikarordningen. Jobpræmien tilfalder puljen. Herudover tilføres puljen i 2013 yderligere 10 mio. kr. Finansieringen heraf sker fra alle udvalg med følgende driftsbeløb fra områder med overførselsadgang:

 

- kr. -

2013

Økonomiudvalget

-453.000

By- og Kulturudvalget

-756.000

Ældre- og Handicapudvalget

-3.263.000

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

-906.000

Børn- og Ungeudvalget

-4.622.000

Samlet

-10.000.000

 

 

 1. Der udbetales som intern retningslinie kompensation til de borgere, der har under 8 uger tilbage, inden borgeren kan gå på efterløn, frem for, at borgeren ansættes i en kortvarig periode i et seniorjob. Kompensationen udbetales fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

 1. Der etableres en koordineringsgruppe på tværs af forvaltningerne, der sikrer, at der oprettes det fornødne antal seniorjobs.  

 

 

 

Sagsfremstilling

Akutjobs

I forbindelse med vedtagelse af Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er der mellem regeringen, DA, KL og Danske Regioner indgået aftale om, at der i perioden frem til 1/7 2013 skal tilvejebringes 12.500 akutjobs.

 

Jf. forslag til fordeling fra Beskæftigelsesministeriet skal Odense Kommune besætte 106 akutjobs.

 

Et akutjob er et ordinært job, permanent eller midlertidigt, hvor medarbejderen ansættes på ordinære vilkår. Loven gælder for ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1/10 2012 til den 1/4 2013 og senest den 30/6 2013. Med loven har arbejdsstedet hjemmel til at fravige princippet om at ansætte den bedst kvalificerede. Der er dog et krav om, at den, der ansættes, skal være kvalificeret til at varetage stillingen.

 

Det er ikke et krav, at alle, der kan dokumentere at være i målgruppen til et akutjob, skal indkaldes til samtale. Et arbejdssted kan vælge både at indkalde ansøgere fra målgruppen, men også andre ansøgere til samtale. Arbejdsstedet kan vælge at ansætte en ansøger, der ikke er i akut fare for at miste dagpengeretten, selv om stillingen er opslået som et akutjob.

 

Ansættelse i akutjob udløser en jobpræmie på op til 25.000 kr., hvis en række betingelser bl.a. vedrørende eksternt opslag af stillingen på Jobnet.dk, ansættelsesperiodens længde (min. 1 år) og ugentlig arbejdstid på min. 32 timer er opfyldt.

 

Der er i Borgmesterforvaltningen igangsat en procedure, så alle ledige stillinger i Odense Kommune som hovedregel opslås som akutjobs. Chef- og specialiststillinger vil dog kunne undtages fra opslag som akutjob efter aftale med direktøren i den berørte forvaltning.

 

Det ansættende arbejdssted lønindplacerer og udfærdiger ansættelsesbrev til den ansatte, da stillingen er en ordinær stilling.

 

Borgmesterforvaltningen sørger for løbende registrering (statistikgrundlag) og opfølgning i forbindelse med opslag og besættelse af akutjobs.

 

Borgmesterforvaltningen sørger for indhentelse af jobpræmie, når betingelserne herfor er opnået.

 

Seniorjobs

Odense Kommune er forpligtet til at ansætte borgere med bopæl i kommunen senest 2 måneder efter den dag, hvor borgeren selv har henvendt sig og har anmodet om et seniorjob.

 

Borgeren skal være ledig, have mistet retten til dagpenge og have under 5 år, til den pågældende kan gå på efterløn. Seniorjobbet kan vare, indtil borgeren går på efterløn. Ansættelse i seniorjob sker på samme vilkår som for de øvrige ansatte på arbejdsstedet og med overenskomstmæssig løn. Der optjenes ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge ved ansættelse i seniorjob, og borgeren skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis borgeren ikke ansættes inden for fristen, har borgeren ret til kompensation fra Odense Kommune svarende til det beløb, borgeren modtog i arbejdsløshedsdagpenge.

 

Der er p.t. 80 borgere på venteliste til et seniorjob i Odense Kommune. 

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen rådgiver og sørger for kontakten mellem borger, arbejdsløshedskasse og arbejdssted. 

 

Borgmesterforvaltningen sørger for lønindplacering og udfærdigelse af ansættelsesbrev til borgeren på baggrund af henvendelse fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om det enkelte seniorjob.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sørger for afholdelse af lønudgift, indhentelse af refusion fra Staten samt eventuel udbetaling af kompensation, såfremt borgeren ikke ansættes i et seniorjob inden for tidsfristen på de 2 måneder.

 

Det foreslås, at der etableres en koordineringsgruppe på tværs af forvaltningerne, der sikrer, at der oprettes det fornødne antal seniorjobs.  

 

Ud over akut- og seniorjobs er der desuden en kvote på 602 løntilskudspladser og 500 praktikpladser, som Odense Kommune skal tilvejebringe i 2013. Hertil kommer benyttelse af jobrotation, jf. bilag.

 

Etablering af central vikarordning

Det forventede antal stillingsopslag i Odense Kommune i 2013 estimeres til maksimalt 550 stillingsopslag svarende til 275 opslag i 1. halvår af 2013. Hertil kommer korterevarende vikariater, som ofte besættes uden stillingsopslag. 

 

Set i lyset heraf og i sammenhæng med øvrige tiltag på beskæftigelsesområdet vurderes det kun at være realistisk at besætte en mindre del af Odense Kommunes kvote på 106 akutjobs via ”almindelige” opslag af stillinger.

 

Det forventes derfor, at der bliver brug for at få skabt op mod 100 stillinger i første halvår af 2013. Det foreslås i den forbindelse, at der etableres en central vikarordning og en pulje under Økonomiudvalget. Puljen anvendes til finansiering af opstartsomkostninger, herunder opstartsløn til vikarer, projektledelse og

-administration samt introduktion og opkvalificering af de nyansatte vikarer.

 

Puljens løbetid er begrænset til perioden 1/1 2013 – 1/7 2014. Borgmesterforvaltningen administrerer som udgangspunkt vikarordningen og puljen. Såfremt der er overskydende midler, tilbageføres disse til udvalgene efter samme fordelingsnøgle som brugt ved finansiering.

 

I vikarordningen oprettes der stillinger, som besættes som akutjob inden den 1/7 2013 og med en varighed på 1 år. Der oprettes stillinger inden for et bredt udvalg af faggrupper, således at så mange faglige organisationer som muligt tilgodeses samtidig med, at behovet for stillinger på de forskellige udvalgsområder dækkes bedst muligt.    

 

Forvaltningerne skal benytte vikarordningen i forbindelse med besættelse af vikarstillinger og andre former for midlertidige stillinger. Dette gælder både for kortere- og længerevarende stillingsforløb.    

 

Udmøntningen af vikarordningen skal kvalificeres yderligere i samarbejde med forvaltningerne.

 

Den beskrevne model for akut- og seniorjobs i Odense Kommune blev den 13/12 2012 drøftet i Hovedudvalget, hvor der var opbakning til principperne. 

 

Økonomi

De samlede omkostninger forbundet med etableringen af en vikarordning med op mod 100 1-årige stillinger udgør anslået 40 mio. kr. Hovedparten af omkostningerne finansieres af udvalgenes eksisterende budgetter til vikarer og midlertidige ansættelser.

 

Når der besættes stillinger, hvor præmiebetingelserne er opfyldt, tilfalder præmien jobskabelsespuljen. Det forventes, at der samlet set kan tilfalde puljen et præmiebeløb på ca. 2 mio. kr.     

 

Herudover foreslås det, at puljen tilføres 10 mio. kr. til finansiering af opstartsomkostninger, herunder opstartsløn til vikarer, projektledelse og -administration samt introduktion og opkvalificering af de nyansatte vikarer.

 

Finansieringen af tilførslen på 10 mio. kr. foreslås fordelt på udvalg, som beskrevet i nedenstående tabel.

 

Fordeling i udvalgene efter lønbudget (art 1), på områder med overførselsadgang (pol. 4. = 100) i vedtaget budget 2013

 

1.000 kr.

Fordeling

2013

Økonomiudvalget

4,5%

-453

By- og Kulturudvalget

7,6%

-756

Ældre- og Handicapudvalget

32,6%

-3.263

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

9,1%

-906

Børn- og Ungeudvalget

46,2%

-4.622

Samlet

100%

-10.000

 

Eventuelle overskydende puljemidler tilbageføres efter samme fordeling. 

 

Herudover finansieres ordningen ved, at der ved 2 årlige opfølgninger overføres midler fra budgetområder, hvor har været benyttet arbejdskraft fra den centrale vikarordning, således at det svarer til det faktiske forbrug på de enkelte arbejdssteder.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen. Udvalgenes servicerammer vil blive korrigeret i 2013 i forhold til puljen til vikarordning. I forbindelse med de årlige opfølgninger vil udvalgenes servicerammer endvidere blive korrigeret i forhold til overførslen til vikarordningen.

 

Bilag

1. Status vedr. jobrotation (Status_ Jobrotation_121212.pdf)

 

 

 

5. Ændring af Naturgas Fyn I/S’ vedtægter

Åbent - 2012/306429

 

Sagsresumé

Med den seneste ændring af naturgasforsyningsloven er det blevet muligt for fælleskommunale naturgasselskaber som Naturgas Fyn I/S (herefter NGF I/S) at deltage i biogasproduktionsaktiviteter. NGF I/S ønsker derfor at ændre formålsbestemmelsen i selskabets vedtægter, således at det utvetydigt fremgår, at selskabet kan deltage i disse aktiviteter. Der er tale om ændringer på to punkter:

a.    Præcisering af de formålsbestemte aktiviteter

b.    Ændring af krav om kontrollerende indflydelse i datterselskaber

Formålet med at ændre kravet om kontrollerende indflydelse i datterselskaber er at skabe mere fleksible rammer for NGF I/S’ deltagelse i biogasaktiviteter i selskaber med andre ejere.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender ændringerne i formålsbestemmelsen i NGF I/S’ vedtægter.

 

 

 

Sagsfremstilling

Den seneste lovændring i naturgasforsyningsloven (lov nr. 576 af 18. juni 2012) giver de fælleskommunale naturgasselskaber hjemmel til at deltage i biogasproduktionsaktiviteter. Dette aktualiserer behovet for en ændring i NGF I/S’ formålsparagraf, således at det utvetydigt fremgår, at NGF I/S kan deltage i disse aktiviteter.

 

Med gældende formulering er formålet at drive virksomhed med køb og salg af naturgas. Dette kan være en begrænsning i forhold til de forretningsmuligheder, som lovændringen giver NGF I/S. Den foreslåede ændring af NGF I/S’ formål vil derfor være at drive naturgasforsyningsvirksomhed og virksomhed i nær tilknytning dertil.

 

Vedtægternes gældende formulering giver desuden kun NGF I/S mulighed for at udøve sine aktiviteter i selskaber, hvis NGF I/S direkte eller indirekte gennem ejerskab har kontrollerende indflydelse i de pågældende selskaber. Dette krav udgør en hindring for, at bl.a. Naturgas Fyn-koncernens datterselskaber kan indgå som én af flere mindre samarbejdsparter i forskellige projekter vedrørende biogas mv.

 

Formålet med de ønskede vedtægtsændringer er derfor at skabe mere fleksible rammer for, at NGF I/S kan deltage i aktiviteter i selskaber med andre ejere, uden at det i den forbindelse er et krav, at NGF I/S har kontrollerende indflydelse i de pågældende selskaber.

 

De foreslåede ændringer er derfor følgende:

 

Den gældende formålsbestemmelse i NGF I/S' vedtægter har følgende ordlyd:

 

"§ 2. Formål

 

2.1.  Selskabets formål er inden for den til enhver tid gældende lovgivning at drive virksomhed med køb og salg af naturgas og anden energi samt forestå fordeling og distribution heraf. Selskabet kan endvidere drive virksomhed med beslægtede aktiviteter inden for ovennævnte formål.

 

2.2.  Selskabets virksomhed kan helt eller delvist udøves i et eller flere selvstændige selskaber med begrænset ansvar, hvor selskabet via direkte eller indirekte ejerskab har kontrollerende indflydelse.”

 

Den foreslåede formålsbestemmelse har følgende ordlyd:

 

"§ 2. Formål

 

2.1.  Selskabets formål er inden for den til enhver tid gældende lovgivning at drive naturgasforsyningsvirksomhed og virksomhed med nær tilknytning til naturgasforsyningsvirksomhed samt anden virksomhed, som i henhold til lovgivningen kan varetages af kommunalt ejede naturgasforsyningsvirksomheder.

 

2.2.  Selskabets virksomhed kan helt eller delvist udøves i et eller flere selvstændige selskaber med begrænset ansvar, hvori selskabet har direkte eller indirekte ejerandele."

 

Interessentkommunernes og statsforvaltningens godkendelse af vedtægtsændringerne

 

Det følger af kommunestyrelsesloven § 60 samt af selskabets vedtægter, at vedtægtsændringer skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed (statsforvaltningen). Endvidere skal væsentlige vedtægtsændringer, herunder ændringer af selskabets formål, godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

 

Vedtægtsændringerne har været forelagt Statsforvaltning Syddanmark til forhåndsgodkendelse, og Statsforvaltningen har ved brev af 14/9 2012 meddelt sin forhåndsgodkendelse og oplyst, at endelig godkendelse kan ske, når vedtægtsændringerne er godkendt af kommunalbestyrelserne i interessentkommunerne.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Deltagerbetaling klubtilbud

Åbent - 2012/174275

 

Sagsresumé

Børn- og Ungeudvalget tiltrådte på mødet den 20/12 2011 forslag om ny klubstruktur pr. 1/8 2012.

 

Beslutningen medførte, at klubvirksomheden i Odense Kommune blev en del af ungdomsskolerne og dermed den lovgivning, der vedrører ungdomsskolerne.

 

Klubvirksomhed under ungdomsskoleloven (§ 3, stk. 4) skal foregå på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

 

Det betyder, at der skal være deltagerbetaling, og at reglerne om søskenderabat og fripladser ikke er gældende. Folkeoplysningslovens § 14, stk. 2, giver hjemmel til, at krav om deltagerbetaling kan fraviges, hvor særlige forhold gør sig gældende, og § 19, stk. 2, giver hjemmel til, at der kan ydes forhøjet tilskud til fx særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov.

 

I den klubstruktur, der var gældende indtil 1/8 2012, var der forskellige betalingsregler afhængig af klubformen.

 

Som konsekvens af den nye klubstruktur foreslår Børn- og Ungeforvaltningen, at der indføres en deltagerbetaling for eftermiddagsklubtilbuddet i ungdomsskoledistriktet. Deltagerbetalingen skal som hidtil i samspil med det kommunale driftstilskud sikre det økonomiske fundament i forhold til at kunne tilrettelægge og gennemføre klubbernes aktiviteter.

 

For eftermiddagsklubtilbud foreslås deltagerbetalingen fastsat til 115 kr. månedligt eller 1.265 kr. årligt. Juli måned er betalingsfri. For klubber i områder med socialt udsatte grupper eller for socialt dårligt stillede børn og unge fastholdes der mulighed for at fravige krav om deltagerbetaling.

 

Som hidtil fastsættes der ingen deltagerbetaling for medlemskab/deltagelse i aftenklubtilbuddet for de 14-18-årige.

 

Under hensyn til den politiske aftale om Budget 2013 – hvor der ønskes fortsat fokus på, hvordan de borgerrettede takster påvirker kommunens borgere og byens liv, fremsendes de foreslåede ændringer i deltagerbetalingen for eftermiddagsklubtilbud til byrådets godkendelse. 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender deltagerbetaling for klubberne.

Ungdomsskolebestyrelsen anbefaler sagen.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

 

 

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget tiltrådte på mødet den 20/12 2011 forslag om ny klubstruktur pr. 1/8 2012.

 

Den nye klubstruktur betyder:

 

 1. Klubvirksomheden i Odense Kommune forankres under Ungdomsskoleloven
 2. Klubtilbuddet og den økonomiske ramme til klubaktiviteterne samles i de fire ungdomsskoler (Dalum, Korsløkke, Rising og Tarup)
 3. De 4 klubber under Dagtilbudslovens § 65 (Bolbro Børne- og Ungdomshus, Pyramiden, Klub Ragnarok og Klub Rosengård) er nedlagt som selvstændige klubber
 4. Driftsoverenskomsten med den selvejende institution Bolbro Børne- og Ungdomshus er opsagt pr. 31/12 2011 med virkning fra 1/10 2012 for så vidt angår klubdelen
 5. Der gives ikke længere tilskud til eller stilles faciliteter til rådighed for de 14 folkeoplysningsklubber

 

Med den nye klubstruktur sigtes der mod en udvikling af samarbejdet med civilsamfundet, understøttelse af selvbærende lokalsamfund og dannelsen af en stærk regional aktør med gode forudsætninger for at skabe et kvalificeret, lokalt samspil.

 

Udgangspunktet er, at foreningslivet er det primære fritidstilbud, og at fritids- og ungdomsklubbernes rolle som supplerende tilbud til foreningerne skærpes gennem en intensivering af arbejdet med fritidsspilfordelerrollen.

 

Den nye klubstruktur tager fortsat afsæt i formålsbestemmelsen for klubområdet, som Børn- og Ungeudvalget vedtog i maj 2008. Med formålsbestemmelsen som udgangspunkt skal klubtilbuddet blandt andet:

 

 • have overblik over, hvad der sker i lokalområderne – særligt efter skoletid
 • have overblik over fritidstilbud i lokalområderne
 • være et supplerende tilbud i forhold til andre fritidstilbud i lokalområderne
 • medvirke til at udvikle og forankre nye relevante fritidsaktiviteter, der supplerer de eksisterende aktiviteter i lokalområdet
 • medvirke til at bringe større børn og unge, der helt eller delvist mangler et hensigtsmæssigt fritidsliv, ind i relevante tilbud
 • have særlig fokus på at medvirke til, at udsatte børn og unge har et fornuftigt fritidsliv

 

Klubvirksomhed under Ungdomsskoleloven (§ 3, stk. 4) skal foregå på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter Folkeoplysningsloven.

 

Det betyder, at der skal være deltagerbetaling, og at reglerne om søskenderabat og fripladser ikke er gældende. Folkeoplysningslovens § 14, stk. 2, giver hjemmel til, at krav om deltagerbetaling kan fraviges, hvor særlige forhold gør sig gældende, og § 19, stk. 2, giver hjemmel til, at der kan ydes forhøjet tilskud til fx særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov.

 

I den klubstruktur, der var gældende indtil 1/8 2012, var der forskellige betalingsregler afhængig af klubformen. For § 65-klubberne var der fastsat en takst på 165 kr. pr. måned i 11 måneder pr. år med mulighed for økonomisk friplads. For folkeoplysnings- og ungdomsskoleklubberne var der en regel om 7 % egenfinansiering. Dette betød i praksis, at klubberne selv fastsatte deltagerbetalingen, som varierede fra 0-115 kr. pr. måned.

 

Eftermiddagsklubber (10-14-årige)

 

Som konsekvens af den nye klubstruktur foreslår Børn- og Ungeforvaltningen, at der indføres en deltagerbetaling for eftermiddagsklubtilbuddet i ungdomsskoledistriktet. Deltagerbetalingen skal som hidtil i samspil med det kommunale driftstilskud sikre det økonomiske fundament i forhold til at kunne tilrettelægge og gennemføre klubbernes aktiviteter. Klubberne har også i den tidligere struktur hjemtaget et provenu, som er indgået i driften. Der er ikke tale om at hjemtage en større deltagerbetaling end hidtil, men om en harmonisering af deltagerbetalingen klubberne imellem.

 

Herudover gives klubberne individuelt en mulighed for at opkræve betaling i forbindelse med udflugter og koloniophold, biografture, transport og adgang til skøjte- og svømmehal, forplejning, materialeforbrug og lignende.

 

Deltagerbetalingen/medlemskabet giver adgang til samtlige klubber i ungdomsskoledistriktet. Deltagerbetalingen er således ikke knyttet til et konkret klubtilbud. Der kan dog forekomme undtagelser, såfremt de fysiske rammer eller klubbens kapacitet ikke tillader det, og der kan oprettes tilbud målrettet særlige grupper - eventuelt for en afgrænset periode.

 

For eftermiddagsklubtilbud fastsættes betalingen indtil videre til 115 kr. månedligt eller 1.265 kr. årligt. Juli måned er betalingsfri. Fritidsafdelingen vil løbende vurdere behovet for justering af deltagerbetalingen på baggrund af udviklingen af klubtilbuddet og prisudviklingen. Vurderingen sker i samråd med ungdomsskolerne.

 

For klubber i områder med socialt udsatte grupper eller for socialt dårligt stillede børn og unge fastholdes der mulighed for at fravige krav om deltagerbetaling. Budgetmodellen tager højde for dette, da fordelingen af den samlede klubramme til de fire ungdomsskoledistrikter fordeler sig med 83 % efter et demografisk børn- og ungetal og 17 % efter et socioøkonomisk børn- og ungetal.

 

Som hidtil vil ingen børn og unge af økonomiske årsager være afskåret fra at deltage i et klubtilbud, idet klubberne vil have mulighed for fleksibelt at indrette sig i forhold til målgruppen.

 

Betaling for klubtilbud i andre kommuner er typisk højere end 115 kr. månedligt. Det er imidlertid vanskeligt at sammenligne prisniveauet, idet klubstrukturen i Odense er markant anderledes med klubbernes fritidsspilfordelerrolle og den tætte kobling til lokalområdernes øvrige fritidstilbud.

 

Aftenklubber (14-18-årige)

 

Som hidtil fastsættes der ingen deltagerbetaling for medlemskab/deltagelse i aftenklubtilbuddet for de 14-18-årige. Der kan – i lighed med eftermiddagsklubberne – opkræves betaling i forbindelse med udflugter og koloniophold, biografture, transport og adgang til skøjte- og svømmehal, forplejning, materialeforbrug og lignende.

 

Medlemsskabet er primært målrettet de børn og unge, der bor eller går i skole i ungdomsskoledistriktet, men der kan gives mulighed for adgang til alle 14-18-årige i kommunen.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Deltagerbetalingen skal som hidtil i samspil med det kommunale driftstilskud sikre det økonomiske fundament i forhold til at kunne tilrettelægge og gennemføre klubbernes aktiviteter. Klubberne har også i den tidligere struktur hjemtaget et provenu, som er indgået i driften.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

7. Udvalgenes servicerammer 2013

Åbent - 2012/314075

 

Sagsresumé

Byrådet har tidligere vedtaget en række nye principper for økonomistyringen, herunder styring af kommunens serviceudgifter. Principperne indførte et klart ansvar til hvert udvalg for at overholde udvalgets andel af servicerammen. Som et led heri blev der indført en fordelingsmekanisme for en eventuel sanktion som følge af overskridelse af servicerammen.

 

Principperne blev udmøntet i konkrete servicerammer for udvalgene i 2011 og 2012, og med denne sag videreføres dette til konkrete servicerammer for 2013. Rammerne er et udtryk for, hvor meget hvert udvalg må bruge på serviceudgifter i 2013 med baggrund i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Udvalgenes servicerammer fastlægges som serviceudgifterne i vedtaget budget 2013 og med korrektion for de efterfølgende beslutninger og udmøntninger.

 

Såfremt Odense Kommune sanktioneres for overskridelse af servicerammen, udmøntes sanktionen på de udvalg, hvor overskridelsen er. Dette betyder, at de udvalg, der overskrider deres serviceramme i 2013, vil få reduceret deres budget i 2014 svarende til overskridelsen.

 

Med denne sag fastsættes udvalgenes servicerammer for 2013.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at udvalgenes servicerammer fastsættes i 2013 som angivet i tabel 1 nedenfor.

 

 

 

Sagsfremstilling

Servicerammer

 

I økonomiaftalen for 2013 er der videreført sanktioner på overskridelse af

servicerammen ved budgetlægning og regnskabsaflæggelse. Det betyder, at 3,0 mia. kr. af balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder serviceudgiftsrammen i såvel budget som i regnskabet for 2013. Odense Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 104 mio. kr. En eventuel sanktion ved overskridelse af de aftalte rammer i budgetterne er som udgangspunkt kollektiv mellem alle kommuner, men udformningen fastlægges først endeligt senere af Folketinget.

 

Endvidere er der på anlægsområdet i 2013 indført sanktion på budgetsiden.

1,0 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse på anlæg. Udmelding fra KL ultimo 2012 er, at kommunerne under ét kommer til at overskride anlægsrammen med 0,5 mia., men samtidig er driftsbudgetterne 0,6 mia. mindre end aftaleniveauet, og samlet set overholder kommunerne således det med regeringen aftalte niveau. Der forventes derfor ingen sanktion. Odense Kommunes andel af det betingede balancetilskud vedrørende anlæg udgør 35 mio. kr.

 

Byrådet har tidligere vedtaget en række nye principper for økonomistyringen, herunder styring af kommunens serviceudgifter. Disse principper videreføres i denne sag til budget 2013.

 

Med principperne bliver hvert udvalg ansvarlig for at overholde udvalgets andel af kommunens serviceramme. Sker dette ikke, og kommunen samtidig straffes for overskridelse, vil de pågældende udvalg blive sanktioneret forholdsmæssigt efter udvalgets andel af kommunens overskridelse.

 

Således er der i lighed med 2011 og 2012 behov for en opgørelse af udvalgenes servicerammer for 2013, som hvert udvalg kan styre efter og dermed sikre overholdelse af økonomiaftalen, hvilket vil afværge en eventuel individuel økonomisk sanktion.

 

Definition af serviceudgifter

 

Definitionen af serviceudgifter er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Serviceudgifter dækker alle nettodriftsudgifter på dranst 1 (drift) og 2 (statsrefusion) på hovedkonto 0-6.

 

Udgifterne til medfinansiering af sundhedsudgifterne, de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder, herunder tjenestemandspensioner samt udgifter til forsikrede ledige, refusion fra den centrale refusionsordning og overførselsudgifterne, indgår ikke i serviceudgifterne.

 

Udvalgenes servicerammer 2013

 

Servicerammen for hvert udvalg er fastsat på baggrund af det vedtagne budget for 2013 samt de øvrige ændringer til budget 2013, som er godkendt af Økonomiudvalget pr. 5/12 2012.

 

I opgørelsen af udvalgenes servicerammer for 2013 er serviceudgifter placeret på områder uden overførselsadgang derfor ikke medregnet og sanktioneres dermed ikke internt i Odense Kommune. Dette gælder blandt andet vintertjenesten, forsikringsområdet, tjenestemandspensioner og kommunale fleks- og skånejobs, der ikke indgår i opgørelsen af udvalgenes servicerammer.

 

Udvalgene vil således ikke blive målt på serviceudgifter, der konteres på områder uden overførselsadgang, men dette ændrer ikke på, at Odense Kommune vil blive sanktioneret for en overskridelse på disse områder. Der henstilles derfor til, at områderne underlægges en særlig opmærksomhed.

 

På denne baggrund ser udvalgenes servicerammer for 2013 således ud:

 

Tabel 1: Udvalgenes servicerammer i 2013

 

 1.000 kr.

Alle service-udgifter

Serviceudgifter på U/O

Serviceramme 2013

Økonomiudvalget

           697.838

         *226.880

          470.958

By- og Kulturudvalget

           980.914

       **22.579

          958.335

Ældre- og Handicapudvalget

        2.168.913

 

       2.168.913

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

           528.660

  ***54.196

          474.464

Børn- og Ungeudvalget

        3.022.061

 

       3.022.061

Total

        7.398.386

           303.655

       7.094.731

* Forsikringsområdet og tjenestemandspensioner

** Vintertjenesten

*** Kommunale fleks- og skånejob

 

I servicerammerne er der pr. 12/12 2012 indarbejdet følgende korrektioner:

 

-      Plan2Learn

-      Afledt drift

-      Teknisk service

-      Fælles løsning – udmøntning af besparelse

-      Kommunalisering af Børnehuset Bolbro (Byrådssag 14/11 2012)

-      Budgetomflytninger under Ældre- og Handicapudvalget mellem serviceudgifter og overførselsudgifter.

 

Der vil blive foretaget løbende korrektioner af udvalgenes servicerammer som følge af eksempelvis ændrede besparelsesprofiler, budgetomflytninger mellem udvalg mv.

 

Korrektionerne til servicerammerne skal fremgå i økonomiafsnittet i alle udvalgssager, som har betydning for servicerammerne. Udvalgenes aktuelle servicerammer vil til enhver tid kunne findes på budgetsite, hvorfra man også vil kunne se eventuelle ændringer.

 

Økonomi

Sagen udstikker en serviceramme for 2013, som hvert udvalg er ansvarlig for at overholde. Såfremt udvalget overskrider sin serviceramme, og der samtidig sker en overskridelse af den nationale serviceramme, vil det pågældende udvalg blive sanktioneret forholdsmæssigt efter udvalgets andel af kommunens overskridelse.

 

Udvalgenes servicerammer for 2013 fastsættes til:

 

 1.000 kr.

Serviceramme 2013

Økonomiudvalget

          470.958

By- og Kulturudvalget

          958.335

Ældre- og Handicapudvalget

       2.168.913

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

          474.464

Børn- og Ungeudvalget

       3.022.061

Total

       7.094.731

 

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse


9. Evaluering af Forstadspuljen 2007-2012

Åbent - 2009/126138

 

Sagsresumé

Forstadspuljen har eksisteret siden 2007, hvor der i budgetaftalen blev afsat 1.500.000 kr. årligt i perioden 2007-2010.  Med budgetaftalen for 2010 blev puljen opprioriteret, så der i en fireårig periode fra 2010 blev afsat 10.000.000 kr. årligt til Forstadspuljen. Puljen blev yderligere forlænget i Budget 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016.

 

Puljens formål har fra begyndelsen været at fremme udviklingen i lokalområder udenfor bymidten samt styrke identiteten i lokalområderne. Desuden har Forstadspuljen fra 2011 været med til at styrke indholdet i ”Odense – ny virkelighed ny velfærd”.

 

Puljens kriterier er justeret i 2011 med Økonomiudvalgets godkendelse.

 

Puljen har nu eksisteret i seks år og fortsætter de kommende fire år, hvorfor det vil være nyttigt med et tilbageblik, som samtidig kan bruges i behandlingen af de kommende års bevillinger.

 

Nærværende evaluering dækker årene 2007-2012.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til Økonomiudvalgets drøftelse.

 

 

 

Sagsfremstilling

Forstadspuljen formål er at fremme udviklingen i lokalområder udenfor bymidten, samt styrke identiteten i lokalområderne. Desuden har Forstadspuljen fra 2011 været med til at styrke indholdet i ”Odense – ny virkelighed ny velfærd”.

 

Da Forstadspuljen blev oprettet i 2007, blev der afsat 1.500.000 kr. årligt i en fireårig periode til puljen. Med budgetaftalen for 2010 blev Forstadspuljen opprioriteret, så der i en fireårig periode fra 2010 blev afsat 10.000.000 kr. årligt til Forstadspuljen. Puljen blev yderligere forlænget i Budget 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016.

Ved at gå fra en pulje på 1.500.000 kr. til en pulje på 10.000.000 kr. er der sket en udvikling i antallet af ansøgninger og projekternes størrelse og ambitioner. Den større pulje har givet en bedre kvalitet i ansøgningerne, således at flere ansøgninger med et langt højere budget falder inden for puljens kriterier.

 

Økonomiudvalget godkendte Forstadspuljens kriterier i 2007 ved puljens opstart. Disse kriterier blev justeret, og godkendt af udvalget i 2011 og tilpasset ”Odense – en ny virkelighed”. Kriterierne har ikke været ændret siden.

 

I tabellen ses en oversigt i udviklingen af ansøgninger og bevillinger fra 2007-2012.

 

 

Antal ansøgninger

Ansøgte beløb i kr.

Antal bevillinger tildelt

Antal bevillinger tildelt

2007

46

6.307.556

22

1.500.000

2008

39

5.813.943

28

1.807.082

2009

65

12.037.946

29

2.307.550

2010

55

32.866.165

24

7.778.443

2011

64

29.614.006

34

14.577.774

2012

77

55.222.021

30

10.144.338

I alt

346

141.861.637

167

38.115.187

 

Forstadspuljen har stor betydning for lokalområderne. En bevilling betyder ofte, at der kan igangsættes aktiviteter og projekter, som ellers ikke ville være kommet i stand. Puljens kriterier er bl.a. også medvirkende til, at der lokalt etableres nye netværk og kontakt til nye samarbejdspartnere.


Der er givet bevillinger til en lang række foreninger og organisationer, som i deres lokalområde gør en indsats for at skabe mere liv og holde fast i samlingspunkter.

 

Evalueringen viser, at Forstadspuljen kan være med til at skabe merværdi i lokalområderne, da den kan motivere lokale aktører i forstæderne til at søge midler, der ofte ikke ville være kommet i spil uden en kommunal startkapital.

Puljen har også betydet, at nye netværk og samarbejdsrelationer er opstået, dels ved at nye konstellationer søger midler sammen, dels i selve udførelsen af projektet.

Det har været muligt at realisere projekter, som ellers ikke ville have set dagens lys, og puljen har været med til at give mange lokalområder et løft, det være sig fysisk eller ved, at borgerne kommer hinanden mere ved gennem fælles mødesteder.

 

Overordnet set giver kriterierne vide rammer for ansøgerne, og feltet af ansøgninger spænder bredt. De mange gode ansøgninger, som opfylder kriterierne, kan dog gøre det vanskeligt at udvælge, hvem der skal indstilles til bevilling. Men de brede kriterier giver ansøgerne rum til kreativitet og mangfoldighed, som styres af lokalsamfundets behov, og som er med til at sætte lokale kræfter i spil. Det ses som en stor styrke, og Forstadspuljen er på den måde med til at styrke lokalsamfundene.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Evaluering Forstadspuljen 2007-2012 (Evaluering Forstadspuljen 2007-2012.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl