Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 2. februar 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 02-02-2011 kl. 17:00

ByrådssalenAfbud fra:
Brian Dybro
Helle Nielsen

I stedet for Brian Dybbro deltog Annette Blynel. I stedet for Helle Nielsen deltog Leif Knudsen. På grund af tekniske vanskeligheder, blev byrådsmødet ikke transmitteret på internettet.

Oversigtsdagsorden: Åben referat

10. Godkendelse af Odense Havns køb af lagerbygning Havnegade 70B (Lukket)
11. Nordatlantisk Hus, Odense Havn. Køb af grund (Lukket)
12. Tilbageskødning af Vandkulturhusgrunden (Lukket)
13. Vollsmose Allé 12. Bemyndigelse til salg af ejendommen (Lukket)1. Orientering om arbejdet med sundhed

Åbent - 2010/149831

 

Sagsresumé

Sundhedspolitikken er en af Odense Kommunes tværgående politikker. Det står i sundhedspolitikken, at man i hver periode skal have en sundhedspolitisk debat, som skal sikre, at sundhedspolitikken er tilpasset borgernes behov og de udfordringer man står over for.

 

Odense Kommune har netop iværksat processen med at udarbejde en ny sundhedspolitik. Som et bidrag til denne proces orienteres Byrådet om, hvorledes man har arbejdet med og udviklet sundhedsopgaven i Odense Kommune siden vedtagelsen af den nuværende sundhedspolitik.

 

Kommunens strategiske sundhedsgruppe har med bidrag fra de enkelte forvaltninger lavet en samlet afrapportering. Man har valgt at sætte fokus på nogle tendenser i udviklingen af arbejdet med sundhed i Odense Kommune, frem for at lave en samlet redegørelse for alle de konkrete indsatser på sundhedsområdet.

 

Det sker ved en række fortællinger fra de enkelte forvaltninger, der er med til at vise bredden af sundhedsarbejdet, samt en beskrivelse af nogle generelle hovedlinjer i arbejdet.

 

Indstilling

 

Beslutning

Til orientering.

 

Sagsfremstilling

 

Økonomi

 

Bilag

1. Afrapportering om sundhedspolitikken til Byrådet (Afrapportering til Byrådet om sundhedspolitikken.pdf)

 

 

 2. Orientering nr. 9 til byrådet fra borgmesteren om den aktuelle økonomiske udvikling i lyset af finanskrisen

Åbent - 2009/035267

 

Sagsresumé

Der vil blive givet en mundtlig orientering af borgmesteren på mødet.

 

Nøgletal for december 2010 medsendes dagsordenen til byrådets medlemmer.

Indstilling

 

Beslutning

Til orientering.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

Økonomi

Der henvises til borgmesterens orientering samt det vedhæftede bilag.

Bilag

1. Nøgletal december (Nøgletal_December.pdf)

 

 

 

3. Udpegning af en repræsentant til bestyrelsen for H.C. Andersen Fonden Odense 2011

Åbent - 2011/011750

 

Sagsresumé

Ifølge vedtægterne for H.C. Andersen Fonden Odense udpeger Odense Kommune 4 repræsentanter til bestyrelsen for H.C. Andersen Fonden Odense. Som følge af oplevelses- og turistchefens fratræden fra Odense Kommune indstiller Borgmesterforvaltningen, at byrådet udpeger en ny repræsentant.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet udpeger PR- og tiltrækningschef Rasmus Hessum til bestyrelsen for H.C. Andersen Fonden Odense.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Odense Byråd udpegede på mødet den 3/6 2009 følgende 4 repræsentanter til bestyrelsen for H.C. Andersen Fonden Odense: Stadsdirektør Jørgen Clausen, afdelingschef Ellen Drost, museumschef Torben Grøngaard Jeppesen og oplevelses- og turistchef Claus Koch. Som følge af sidstnævntes fratræden fra Odense Kommune indstiller Borgmesterforvaltningen, at byrådet udpeger PR- og tiltrækningschef Rasmus Hessum til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består desuden af institutleder Johs. Nørregaard Frandsen (udpeget af Syddansk Universitet), forfatter Jens Andersen (udpeget af Kulturministeriet), fuldmægtig Lars Bønløkke Hansen (udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeriet), regionsdirektør Mikkel Hemmingsen (udpeget af Region Syddanmark), advokat Tine Seehausen (udpeget af Udviklingsforum Odense).

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Ændringer af udvalgsbesættelsen

Åbent - 2009/144151

 

Sagsresumé

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 9/12 2009 rådmand Jan Boye til bestyrelsen for Odense Havn med Steen Møller som stedfortræder.

 

Byrådet udpegede endvidere rådmand Jan Boye som medlem af Generalforsamling Danske Havne.

 

Den konservative byrådsgruppe fremsender indstilling om, at Steen Møller indtræder som medlem i stedet for rådmand Jan Boye med Poul Falck som stedfortræder i bestyrelsen for Odense Havn. Det indstilles endvidere, at Steen Møller indtræder som medlem i stedet for rådmand Jan Boye i Generalforsamling Danske Havne.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

5. "Odense - en ny virkelighed: Livskvalitet og læring (2010)"

Åbent - 2010/073616

 

Sagsresumé

Byrådet igangsatte i efteråret 2010 et tværgående projektprogram kaldet ”Odense – en ny virkelighed – Livskvalitet og læring”. Projektprogrammet er år 1 i et nyt og anderledes supplement til budgetprocessen. Byrådet skal hvert år definere nogle områder, hvor vi på tværs af udvalg og forvaltninger arbejder med nye måder at tilgå opgaveløsningen på. Konkret er anledningen i projektprogrammet at finde effektiviseringer, der ved at tænke anderledes søger at undgå serviceforringelser. Effektiviseringerne skal understøtte det samlede besparelseskrav i ”Odense – en ny virkelighed” og dermed bidrage til besparelseskravene i de enkelte udvalg. Mere overordnet handler det om at ruste kommunen til den udfordring, at samfundets velfærdsydelser, som vi kender dem i dag, er under pres.

 

Chefer og medarbejdere på tværs af forvaltningerne har i efteråret arbejdet med fem projekter under overskriften ”Livskvalitet og læring”. Projekterne opstiller en række forslag til tiltag. Tiltag, der på forskellig vis bygger på værdier om, at borgeren i højere grad skal være udgangspunkt for vores opgaveløsning – uafhængigt af organisatoriske skel, og at vi skal være mere fokuseret på at understøtte den enkelte borgers egne ressourcer.

 

Samlet set forventes projekterne at bidrage med ca. 319 mio. kr. til konsolideringen af kommunens økonomi. Heraf er de 203 mio. kr. resultatet af projektet ”Udvikling og læring”, som er gennemført og forankret i Børn- og Ungeudvalget. Da det, som det eneste projekt i programmet, ikke er tværgående, fremsættes dette projekts resultater i en særskilt politisk beslutningsproces i Børn- og Ungeudvalget. Effektiviseringspotentialet fra tiltagene i dette projekt fremgår derfor heller ikke af økonomioversigterne i denne sag. De indgår i Børn- og Ungeudvalgets eget arbejde med at finde midler til at opveje budgetnedgangen forårsaget af et lavere børnetal.

 

De tværgående projekter i programmet betræder nye veje. Det betyder, at det er vanskeligt at kortlægge samtlige konsekvenser af tiltagene – ikke mindst på længere sigt, hvor der forventes en række positive sidegevinster ved en ændret værdimæssig tilgang. Vi kan dog ikke med sikkerhed garantere, at effektiviseringerne høstes, men såfremt der sker markante forudsætningsændringer i projekternes gennemførelse, vil byrådet få forelagt disse.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Borgmesterforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, By- og Kulturudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

  1. Tiltaget i projektet ”Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed”, som, for at sikre en tilstrækkelig tværfaglig koordination, flytter fokus i kommunens indsats for familier med komplekse problemstillinger fra den enkelte borger til borgerens familie.

 

  1. Tiltagene i projektet ”Selvbærende lokalsamfund”, som sætter fokus på, hvordan Odense Kommune kan skabe rammer og platforme, for at ressourcer i lokalsamfundet går fra at være passive til at være aktive.

 

  1. Tiltagene i projektet ”Flere i uddannelse og job”, som med en tidlig og helhedsorienteret indsats forsøger at bryde fødekæden til førtidspension.

 

  1. Principperne for den videre proces i ”Administrationsprojektet”, som skal sikre, at kommunen organiseres, så støttefunktionerne med en optimal udnyttelse af ressourcerne understøtter kerneydelserne.

 

  1. Der igangsættes et arbejde med at definere og nedfælde et sæt af værdier, som politisk og administrativt skal danne ramme for de kommende års omstillinger i kommunens opgaveløsning og service til borgerne.

 

Økonomiudvalget drøftede sagen på mødet den 12/1 2011, hvor udvalget besluttede at sende sagen til behandling i de stående udvalg.

 

Borgmester Anker Boye deltog ikke i mødet.

 

De stående udvalg behandlede sagen på møderne den 18/1 2011:

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen stemmer imod.

 

Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets, Ældre- og Handicapudvalgets, By- og Kulturudvalgets, Socialudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe Ø stemte imod.

 

Sagsfremstilling

Ingen - der henvises til den samlede afrapportering.

Økonomi

Projekterne i projektprogrammet ”Odense – en ny virkelighed: Livskvalitet og læring” synliggør områder, hvor det er muligt at effektivisere eller foretage besparelser. Dermed fungerer projekterne som en hjælp til forvaltningerne i forhold til at indfri de effektiviseringskrav, som er vedtaget i budgetforliget for budget 2011.

 

Idet projekterne er tværgående, fordeler effektiviseringerne sig mellem flere udvalg. Det er derfor nødvendigt at fordele effektiviseringsgevinsterne på udvalgsniveau. Følgende principper ligger til grund for fordelingen af effektiviseringerne:

 

-          Effektiviseringer på områder med overførselsadgang tilfalder det udvalg, hvor aktiviteten gennemføres.

-          Effektiviseringer på områder uden overførselsadgang tilfalder kassebeholdningen.

-          Er der et investeringsbehov indbygget i projektets realisering, fratrækkes dette beløb inden effektiviseringspotentialet fordeles på udvalg.

 

Da ”Administrationsprojektet” endnu er på princip-niveau, foretages der ikke yderligere fordeling af effektiviseringskravet end den i budgetforliget fastsatte.

 

Nedenstående tabel indeholder de økonomiske konsekvenser af projekterne i projektprogrammet ”Odense – en ny virkelighed: Livskvalitet og læring” - samlet og fordelt på udvalgsniveau.

 

Effektiviseringer i ”Odense – en ny virkelighed, 2010: Livskvalitet og læring”

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

Samlet effektiviseringskrav i budget 2011 (Odense – en ny virkelighed)[1]

24.177.000

186.796.000

216.491.000

236.649.000

664.113.000

Samlet effektiviseringsbidrag fra projektprogrammet ”Odense – en ny virkelighed, 2010: Livskvalitet og læring”

6.157.480

30.517.250

37.801.570

41.930.912

116.407.212

Heraf effektiviseringer på områder med overførselsadgang

200.000

23.014.270

27.364.540

30.599.502

81.178.312

Heraf effektiviseringer på områder uden overførselsadgang

5.957.480

7.502.980

10.437.030

11.331.410

35.228.900

 

Effektiviseringer på områder med overførselsadgang

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed

200.000

1.428.270

2.536.540

3.513.502

7.678.312

Selvbærende lokalsamfund

 

 

 

 

 

Nytænkning af fritidsklubberne – fritidsspilfordeler

 

1.500.000

1.500.000

1.500.000

4.500.000

De grønne områder

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

Nytænkning af caféområdet på plejecentre

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

Vedligeholdende træning og vedligeholdende motion

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

Administrationsprojektet

 

17.086.000

20.328.000

22.586.000

60.000.000

I alt

200.000

23.014.270

27.364.540

30.599.502

81.178.312

 

Effektiviseringer på områder uden overførselsadgang

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

Flere i uddannelse og job

 

 

 

 

 

Fra udannelse til job

4.515.480

4.345.980

3.990.030

3.691.710

16.543.200*

Helhedsorienteret indsats for psykisk sårbare borgere

1.442.000

2.702.000

5.537.000

6.456.700

16.137.700

Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed

 

455.000

910.000

1.183.000

2.548.000

I alt

5.957.480

7.502.980

10.437.030

11.331.410

35.228.900

* Effektiviseringer er omregnet til nettobeløb under antagelse om 50 pct. refusion

 

Effektiviseringer fordelt på udvalg (områder m. overførselsadgang)

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

AU

-

-

-

-

-

BKU

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

BUU

200.000

2.928.270

4.036.540

5.013.502

12.178.312

SU

-

-

-

-

-

ÆHU

 

2.000.000

2.000.000

2.000.000

6.000.000

ØU

Heraf BMF

 

17.086.000

4.550.000

20.328.000

5.421.000

22.586.000

6.054.000

60.000.000

16.025.000

I alt

200.000

23.014.270

27.364.540

30.599.502

81.178.312

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 6. Entreprenøraftaler 2011

Åbent - 2010/056070

 

Sagsresumé

De fynske kommuner besluttede i 2006 at etablere entreprenøraftaler på det specialiserede socialområde. Aftalerne omhandlede en række driftsopgaver, der blev overtaget fra Fyns Amt pr. 1/1 2007.

 

Entreprenøraftalerne godkendes for et år ad gangen og er nu revideret til at gælde for 2011. De reviderede aftaler er behandlet i Kommunaldirektørforum Fyn og har efterfølgende været i høring hos de involverede kommuner.

 

Der indstilles godkendelse af entreprenøraftaler samt takster og abonnementsbetalinger på følgende områder. Entreprenørkommuner er angivet i parentes:

 

·         Specialtandplejen (Odense)

·         Stofmisbrug (Odense og Svendborg)

·         Behandling for alkoholmisbrug (Odense og Svendborg)

·         Specialundervisning for voksne (Odense og Svendborg)

·         Specialrådgivning for småbørn (Odense)

·         Hjerneskaderådgivningen (Odense)

·         Godkendelse af private opholdssteder (Faaborg-Midtfyn)

·         Sygehusundervisning for indlagte børn på OUH (Odense)

·          Udredning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade (Odense)

 

Kommunaldirektørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn har endvidere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afklare entreprenøraftalernes fremtid efter 2011.

Indstilling

På opfordring fra Borgmesterforum Fyn indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen til Ældre- og Handicapudvalget, Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender nedenstående entreprenøraftaler:

 

Ældre- og Handicapudvalget

 

a.      Aftale om ydelser leveret af hjerneskaderådgivningen - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på ca. 10,66 kr. pr. indbygger.

 

Socialudvalget

 

b.      Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - herunder, at der takstafregnes efter følgende dagstakster: 159 kr. for behandling i ungeafdelingen, 164 kr. for behandling efter modul 1 i voksenafdelingen, 143 kr. for behandling efter modul 2 i voksenafdelingen, 182 kr. for behandling efter modul 3 i voksenafdelingen, 161 kr. for omsorgsbehandling i voksenafdelingen, 106 kr. for udlevering af medicin via udleveringsenheden, 215 kr. for udlevering af medicin via eksternt vagtselskab og 91 kr. for socialfaglig behandling i forbindelse med lægeordineret heroin.

 

c.      Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på ca. 41,74 kr. pr. indbygger.

 

Børn- og Ungeudvalget

 

d.      Aftale om drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede mfl. - herunder, at der takstafregnes med 1.286,87 kr. pr. påbegyndte halve time for udredning og behandling, 1421,64 kr. pr. påbegyndte halve time for narkosebehandling samt abonnementsbetaling for forebyggende og opsøgende tandpleje baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på 1,16 kr. pr. indbygger.

 

e.      Aftale om drift af tilbud efter lov om specialundervisning af voksne (CSV) - herunder, at der afregnes for Specialundervisning for voksne baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på ca. 62,95 kr. pr. indbygger samt takstafregnes for den 3-årige ungdomsuddannelse med 239.875 kr. pr. elev som en gennemsnitstakst.

 

f.       Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på 21,34 kr. pr. indbygger.

 

g.      Aftale om undervisning efter folkeskoleloven til børn indlagt på Odense Universitetshospital (Odense matriklen) - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på 8,80 kr. pr. indbygger.

 

h.      Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade (R-klassen) - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på 4,79 kr. pr. indbygger.

 

Aftale om udarbejdelse af indstillinger vedrørende godkendelse af og tilsyn med bo- og opholdssteder efter serviceloven, som drives af Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets, Socialudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

De fynske kommuner besluttede i 2006 at etablere entreprenøraftaler på det specialiserede socialområde. Aftalerne omhandlede en række driftsopgaver, der blev overtaget fra Fyns Amt pr. 1/1 2007.

 

Begrebet entreprenøraftale dækker over, at 1-2 af de fynske kommuner løser en specifik driftsopgave for de øvrige kommuner mod betaling.

 

Entreprenøraftalerne godkendes for et år ad gangen og er nu revideret til at gælde for 2011. De reviderede aftaler er behandlet i Kommunaldirektørforum Fyn og har efterfølgende været i høring hos de involverede kommuner.

 

Formålet med aftalerne er, gennem et mellemkommunalt samarbejde, at opretholde den faglige kompetence, der tidligere var samlet i amtsligt regi under hensyn til en fortsat effektiv drift af tilbuddene. Således skal aftalerne sikre en fortsat forsyning af ydelser med specialiseret faglig ekspertise på det specialiserede socialområde til de fynske kommuner.

 

Der indstilles godkendelse af entreprenøraftaler på følgende områder. Entreprenørkommuner er angivet i parentes:

 

·         Specialtandplejen (Odense)

·         Stofmisbrug (Odense og Svendborg)

·         Behandling for alkoholmisbrug (Odense og Svendborg)

·         Specialundervisning for voksne (Odense og Svendborg)

·         Specialrådgivning for småbørn (Odense)

·         Hjerneskaderådgivningen (Odense)

·         Godkendelse af private opholdssteder (Faaborg-Midtfyn)

·         Sygehusundervisning for indlagte børn på OUH (Odense)

·          Udredning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade (Odense)

 

Således ophørte Fynsordningen som entreprenøraftale med udgangen af 2010 efter enighed mellem de fynske kommuner.

 

Aftalerne er ikke medsendt dagsordensteksten, men kan rekvireres, såfremt udvalgsmedlemmerne ønsker det.

 

Takst- og abonnementsbetalinger for 2011 følger retningslinier i Rammeaftale for 2011 på social- og specialundervisningsområdet i Syddanmark. Retningslinierne er specificeret i Bilag 3, "Takstprincipper Rammeaftale 2011 på det sociale område i Region Syddanmark". De fælles retningslinier er baseret på følgende principper:

 

  • Mindst mulig administration
  • Færrest mulige takster
  • Færrest mulige tillægsydelser

 

Efter behandlingen af aftalerne orienteres de øvrigt deltagende kommuner gennem Kommunaldirektørforum og Borgmesterforum Fyn.

 

Entreprenøraftalernes fremtid

 

Kommunaldirektørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afklare entreprenøraftalernes fremtid efter 2011.

 

Beslutningen har baggrund i dialogen mellem entreprenør- og køberkommuner, hvor der har vist sig et øget behov og ønske om større fleksibilitet i aftalerne. Det drejer sig om aftalernes løbetid, indhold, type af ydelser og afregning mv. Arbejdsgruppen afrapporterer til Kommunaldirektør- og Borgmesterforum Fyn i foråret 2011, hvorefter byrådet forelægges et oplæg til en fremtidig aftalestruktur.

Økonomi

Kommunerne er blevet enige om at sænke taksterne i entreprenøraftalerne med 5% i 2011, hvilket sammen med rammeaftalen har betydet en forventet mindreudgift på samlet 4.178.000 kr. for Odense Kommune. Provenuet er indarbejdet og prioriteret i budget 2011 ved budgetvedtagelsen. Sænkningen har således ikke fornyet effekt på hverken serviceudgifter eller kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

7. Administrationsgebyrer for affaldsordninger for virksomheder 2011

Åbent - 2010/109357

 

Sagsresumé

Det foreslås, at administrationsgebyrer for affaldsordninger for virksomheder 2011 fastsættes til:

 

Gebyr til nationale affaldsdatabaser, regulativer m.m.

  35,00 kr.

Administrationsgebyr for erhvervsaffald til Odense Kommune

364,00 kr.

 

         

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslaget om administrationsgebyrer for affaldsordninger for virksomheder 2011.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 15/12 2010 Odense Renovations A/S’ forslag til takster for affaldshåndteringen for 2011. Dog blev administrationsgebyrer for affaldsordninger for virksomheder ikke behandlet på byrådsmødet den 15/12 2010, idet gebyrerne skulle fastlægges i overensstemmelse med Miljøministeriets kommende nye gebyrregler.

 

Den nye affaldsbekendtgørelse - Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1631 af 21/12 2010 - trådte i kraft den 1/1 2011.

 

På den baggrund har By- og Kulturforvaltningen gennemgået beregningerne af kommunens administrationsudgifter for affaldsordninger for virksomheder og foreslår, at administrationsgebyrer for affaldsordninger for virksomheder 2011 fastsættes til:

 

Gebyr til nationale affaldsdatabaser, regulativer m.m.

  35,00 kr.

Administrationsgebyr for erhvervsaffald til Odense Kommune

364,00 kr.

 

Odense Renovation A/S’ prisliste 2011 vil blive opdateret, når administrationsgebyrerne for affaldsordninger for virksomheder er blevet godkendt.

 

Økonomi

Forslaget til gebyrer medfører, at Odense Kommunes udgifter i forbindelse med administration af affaldsordninger for erhverv, bliver dækket af gebyrer, hvilket er et lovkrav.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

8. Støjforholdet i Odense Kommune - Støjhandlingsplan

Åbent - 2008/056284

 

Sagsresumé

Byrådet godkendte på mødet den 18/4 2010, at støjhandlingsplanen blev sendt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger til planen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender støjhandlingsplanen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har gennem Støjbekendtgørelsen pålagt blandt andre Odense Kommune at gennemføre en kortlægning af trafikstøjen fra kommunens mest befærdede veje og efterfølgende udarbejde en støjhandlingsplan, der belyser mulighederne for at bekæmpe støjgenerne.

 

Kortlægningen viser, at der i Odense, ligesom i andre større byer, er støjproblemer langs de kortlagte veje, idet der er tale om store overskridelser af de vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Langs de kortlagte veje er der op mod 7.000 boliger og 13.000 personer, der udsættes for støj, der overskrider støjgrænserne.

 

Støjhandlingsplan 2010 beskriver, at etablering af støjdæmpende foranstaltninger vil blive koordineret med – og indarbejdet i - de konkrete projekter, der skal føre Trafik- og Mobilitetsplanen ud i livet. Støjdæmpende foranstaltninger vil derfor også kunne etableres på veje, der ikke er omfattet af den 1. fase af støjkortlægningen. I forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete projekter vil effekt og økonomi ved etableringen af støjdæmpende foranstaltninger blive belyst.

 

De af kommunens støjende veje, som ikke berøres af Trafik- og Mobilitetsplanens konkrete projekter, vil indgå i de næste faser af den lovpligtige støjkortlægning og planlægning.

 

Odense Kommune har igangsat et pilotprojekt for at samle erfaringer med planlægning og etablering af støjdæmpende foranstaltninger.

 

På sigt vil Odense Kommune:

·         sikre, at der ikke etableres nye støjfølsomme formål langs støjende veje, før støjproblemerne er løst – fx gennem etablering af støjdæmpende foranstaltninger

·         sikre, at nye veje ikke medfører uacceptabel støjbelastning af støjfølsomme formål

·         løbende vurdere, om der skal udlægges støjdæmpende asfalt som led i vejvedligeholdelse og ved anlæg af nye veje

·         begrænse behovet for biltransport gennem byplanmæssige tiltag – fx gennem fortætning af byen, ved at samlokalisere boliger og arbejdssteder og ved at placere trafikmål, så de bedst betjenes med gang-, cykel- eller kollektiv trafik

·         prioritere gang-, cykel- og kollektiv trafik frem for biltrafik – især på de kortere ture. Hastighedsdæmpende foranstaltninger for biler i udvalgte dele af byen vil medvirke hertil og samtidig virke støjdæmpende

·         fremme brugen af mindre støjende transportmidler, fx elbiler og letbane

·         gennemføre den næste fase af støjkortlægningen og –planlægningen

·         undersøge muligheden for at udlægge stilleområder.

 

På Odense Kommunes hjemmeside kan man læse støjhandlingsplanen:

www.odense.dk, Borger, By – Miljø, Trafik, Støjhandlingsplan

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 9. Vedtægter på Kirkegårdsområdet

Åbent - 2010/165977

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en ny og tidssvarende vedtægt for driften af Odense Kommunale Kirkegårde til erstatning for de nugældende vedtægter fra 2003. 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at de nye vedtægter for Odense Kommunale Kirkegårde træder i kraft med virkning pr. 1/2 2011.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalget ønsker, at der skabes mulighed for begravelser og urnenedsættelser dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

De nugældende vedtægter for Odense Kommunale Kirkegårde blev senest revideret i 2003. Der var derfor behov for en gennemgang og revidering af kirkegårdsvedtægten med henblik på at sikre, at den lever op til Kirkeministeriets nuværende lovgivning, samt at den fremstår tidssvarende og forståelig.

 

Den nye vedtægt er udarbejdet af By- og Kulturforvaltningen og indeholder følgende emner:

 

- Administration

- Dødsfald

- Kirkegårdene

- Gravsteder

- Gravstedsservitutter

- Kistebegravelser og urnenedsættelser

- Vedligeholdelse og anlæg af gravsteder

- Kirkegårdskapellet

- Krematoriet

- Særlige bestemmelser

 

Konkret er følgende ændringer gennemført:

 

§ 3: Der kan ikke foretages kistebegravelser eller urnenedsættelser samt holdes højtidelighed i Kirkegårdskapellet søn- og helligdage, 1. nytårsdag, 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag.

 

Der kan dog mod betaling finde kistebegravelse samt urnenedsættelse sted på søndage. Prisen vil i dette tilfælde afspejle den reelle udgift.

 

Tidligere lukkedage: Juledag, Påskedag og Pinsedag. Antallet af lukkedage er således øget.

 

Tilføjelse til § 9: Kirkegårdskontoret afgør, hvor der kan erhverves gravsteder.

 

Det er nuværende praksis, som blot er tilføjet vedtægten.

 

Tilføjelse til § 31: Trossamfund, hvortil der er udlagt særlige arealer på Assistenskirkegården, tilføjes Asa- og Vanetrosamfundet, Forn Sidr.

 

Der er tilføjet et nyt trossamfund i forhold til tidligere.

 

Vedtægten vurderes ikke at give anledning til større reaktion fra borgerne, og den har desuden været forelagt Kirkeministeriet, som har godkendt den.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Vedtægter - vedlagt elektronisk (Kirkegårdsområdet vedtægter (bilag 1) færdig_2010120914175100.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl