Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 9. marts 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 09-03-2011 kl. 17:00

ByrådssalenAfbud fra:
Mohammed Mansour

I stedet for Mohammed Mansour deltog Leif Knudsen.

Oversigtsdagsorden: Åben referat


1. Udpegning af en ny observatør til Beredskabskommissionen

Åbent - 2009/144121

 

Sagsresumé

Kredsleder i Beredskabsforbundet Glenn Andersson har siden den 1/1 2010 været udpeget som observatør i Beredskabskommissionen.

 

Glenn Andersson ønsker på grund af sygdom at ophøre med hvervet som observatør, og på baggrund heraf har Beredskabsforbundet indstillet, at kredsleder for Beredskabsforbundets Odense-Kreds Laila M. S. Hansen udpeges som ny observatør for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ingen.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Ansøgning om status som frikommune

Åbent - 2011/009049

 

Sagsresumé

Odense Kommune ansøger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om status som frikommune. Denne status skal give kommunen mulighed for at lave mere vidtgående forsøg i forlængelse af Odense – en ny virkelighed. Fritagelsen fra statslige krav og regler vil åbne op for helt nye arbejdsgange og samarbejdsmuligheder på de ansøgte forsøgsområder.

 

Ordningen skal øge det faglige handlerum for den enkelte medarbejder til at iværksætte innovative og effektive indsatser i samarbejdet med borgere og virksomheder. Kommunen kan løbende gennem hele forsøgsperioden indsende nye ansøgninger om konkrete forsøg og kan til enhver tid vælge at afbryde konkrete forsøg eller trække sig helt fra forsøget. Frikommuneforsøget forløber over to valgperioder.

 

Forslag til konkrete forsøg er behandlet i forvaltningerne og vedlagt som bilag.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ansøgning om frikommunestatus.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Odense Kommune ansøger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om status som frikommune. Denne status vil give kommunen mulighed for at lave mere vidtgående forsøg i forlængelse af Odense – en ny virkelighed. Fritagelsen fra statslige krav og regler vil åbne op for helt nye arbejdsgange og samarbejdsmuligheder på de ansøgte forsøgsområder.

 

Baggrund for ordningen

Som led i finanslovsaftalen for 2011 skal der fra 2012 afholdes forsøg med fem frikommuner, der sættes fri for statslig regulering. Frikommuneforsøget skal give inspiration til nytænkning af såvel den statslige regulering af kommunerne og den kommunale opgaveløsning som til nye interne organiserings- og ledelsesformer.

 

Målene med ordningen er at opnå bedre ressourceanvendelse, hvor de ansatte får mere tid de til de kommunale kerneopgaver og skabe øget handlerum for politisk ledelse. Det skal ske ved fritagelse fra unødvendige proces- og dokumentationskrav og ved at øge det faglige handlerum for den enkelte medarbejder til at iværksætte innovative og effektive indsatser i samarbejdet med borgeren.

 

Der er enkelte helt overordnede rammer for de enkelte forsøg under frikommuneforsøget. Det drejer sig om borgernes (rets-)sikkerhed; nationale hensyn som

eksempelvis grundloven; miljø, konkurrence, rigets sikkerhed og strukturpolitiske hensyn samt internationale forpligtelser, herunder EU-lovgivning.

 

Ansøgningen skal vedtages af byrådet. Ved opnået status som frikommune skal byrådet vedtage senere ansøgninger om konkrete forsøg, ligesom byrådet skal vedtage en frikommunevedtægt som grundlag for arbejdet.

 

I ansøgningen beskrives kommunens motivation og målsætninger for deltagelse i frikommuneforsøget og dels overordnede beskrivelser af de forsøg, kommunen i første omgang ønsker at igangsætte for at nå de generelle målsætninger.

 

Efter opnået status som frikommune igangsættes de ansøgte forsøg. Kommunen kan løbende gennem hele forsøgsperioden indsende nye ansøgninger om konkrete forsøg til vedkommende ressortminister, ligesom andre frikommuners forsøg kan afprøves. Kommunen kan til enhver tid vælge at afbryde konkrete forsøg eller trække sig helt fra forsøget. Frikommuneforsøget forløber over to valgperioder.

 

Motivation for Odense Kommunes ansøgning

 

Odense Kommunes motivation til at ansøgning om status som frikommune udspringer af Odense – en ny virkelighed og kommunens veletablerede styringsredskaber.

 

Odense – en ny virkelighed markerer et paradigmeskifte i kommunens tilgang til den fælles samfundsmæssige udfordring, der indebærer, at vi skal få mere ud af de samme penge eller det samme ud af færre penge. Byrådet har forpligtet sig til at tænke fornyende og finde fælles tværgående løsninger på fælles problemer i samarbejde med borgere, organisationer og virksomheder.

 

Samtidig implementerer Odense Kommune i indeværende byrådsperiode politisk effektstyring på kommunens 28 kerneområder. Det gøres ved, at byrådet opstiller klare effektmål på alle kerneområder. Målene tager udgangspunkt i slutbrugernes behov og præferencer. På denne måde foretager byrådet bevidste prioriteringer af, hvilke effekter det er strategisk vigtigst at forfølge inden for de givne økonomiske rammer.

 

Som frikommune vil Odense kunne videreføre de gode erfaringer fra Odense – ny virkelighed og udnytte det øgede handlerum til mere vidtgående nytænkning. Vi vil kunne anvende vores værktøjer fuldt ud med muligheden for at, effektstyringsperspektivet anlægges på helt nye områder. Fritagelsen fra statslige krav og regler vil åbne op for helt nye arbejdsgange og samarbejdsmuligheder på de ansøgte forsøgsområder.

 

Der er fra forvaltningerne udtrykt ønsker om forsøg på følgende overordnede områder:

 

 • Offentlige/private partnerskaber
 • Sammenhængende erhvervsfremme
 • Udbudsregelsættet (herunder offentlig-private partnerskaber, serviceloven og konkurrencepræget dialog)
 • Ansøgning, vurdering af rådighed, sanktion samt samtaler ved kontanthjælp
 • Digitalisering
 • Etablering af børnemiljøer og ungemiljøer (herunder fælles ledelse)
 • Fritagelse fra en række konkrete regler

 

Forslagene i deres fulde længde er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Forslag til forsøg som frikommune (Forslag til forsøg som frikommune.pdf)

 

 

 

3. Husleje på § 108 tilbud samt rådighedsbeløb i 2011

Åbent - 2011/003250

 

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen (herefter kaldt byrådet) skal, jf. bekendtgørelse nr. 1387 af 12/12 2006, fastsætte betalingen for husleje, el og varme ved ophold på længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Byrådet skal i den sammenhæng fastsætte budgetterede driftsudgifter til boligdelen, fastsætte andelen af beboerrelevant administration, give mulighed for, at borgeren i perioder med lav indkomst kan få nedsat huslejen samt beslutte et minimumsrådighedsbeløb, som borgeren skal være sikret, når udgifter til husleje, kost el/varme og rengøring er betalt.

 

Endelig skal byrådet sikre, at borgernes betaling for el og varme dækker de faktiske udgifter inklusive moms.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. De budgetterede driftsudgifter til boligdelen udgøres af vedligeholdelse, forsikringer, anskaffelser i relation til bygningen, rengøring og rengøringsartikler, pedel og ejendomsskat.

 2. 15% af administrationen (leder og sekretær) indgår i driftsudgifterne.

 3. Borgeren kan i perioder med ingen eller lav indkomst nedsættes i husleje på baggrund af en vurdering i forvaltningen.

 4. Der fastsættes et minimumsrådighedsbeløb for borgere i § 107 og § 108 tilbud på 3.065 kr. pr. måned i 2011.

 5. Udgifterne inklusive moms til el og varme fordeles efter antal kvadratmeter de steder, hvor der ikke er separate målere, således at beboerne betaler for el og varme i forhold til boligens størrelse og andel af fællesareal, samt at udgifterne de steder, hvor der er separate målere, fordeles efter disse.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal, jf. bekendtgørelse nr. 1387 af 12/12 2006 (herefter bekendtgørelsen) fastsætte betalingen for husleje, el og varme ved ophold på længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Endvidere kan byrådet fastsætte et minimumsrådighedsbeløb, som borgeren i § 107/108 tilbud skal være sikret, når ovenstående udgifter er betalt.

 

Odense Kommune driver 6 tilbud med ca. 150 borgere på § 108 området. På grund af de bestemmelser, der lovgivningsmæssigt ligger til grund for huslejebetalingen, vil huslejen variere alt efter boligstørrelse, fordeling af fællesareal/serviceareal og indkomst. Der kan med andre ord ikke fastsættes en ens husleje for alle beboere eller for alle beboere i samme tilbud.

 

Huslejefastsættelse

 

Husleje består, jf. bekendtgørelsen, af en omkostningsbestemt del og en indkomstbestemt del. På de fleste områder er beregningsprincipperne og satserne bestemt i bekendtgørelsen. Dog bemyndiges byrådet til at fastsætte principper for betalingen på følgende områder:

 

Den omkostningsbestemte husleje

 

Den omkostningsbestemte husleje beregnes, jf. bekendtgørelsen, som 10% af de samlede budgetterede driftsudgifter, som omfatter omkostninger til bygninger plus 10% af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

 

Det foreslås, at de budgetterede omkostninger til bygninger indeholder følgende udgifter:

 

·         Vedligeholdelse

·         Forsikringer

·         Anskaffelse i relation til bygningerne

·         Rengøring – materialer og personale

·         Pedel

·         Ejendomsskat

·         Administration i relation til bygninger

 

De budgetterede omkostninger fordeles herefter, jf. bekendtgørelsen, på servicedelen og boligdelen (bolig plus andel af fællesareal) efter arealstørrelse. De budgetterede omkostninger vedrørende boligdelen fordeles igen på de enkelte boliger efter disses areal. Jf. bekendtgørelsen skal husleje ikke efterreguleres som følge af eventuel forskel mellem budgetterede og faktiske udgifter. Det vurderes, at drift af bygninger i gennemsnit lægger beslag på 15% af administration (leder og sekretær) i det enkelte tilbud, hvorfor det anbefales, at 15% af de budgetterede udgifter til administration og leder indregnes i omkostningerne.

 

Den indkomstbestemte husleje

 

Beregningsprincipperne bag den indkomstbestemte husleje er fastlagt i bekendtgørelsen og går kort beskrevet ud på, at borgeren betaler 10% af sin indkomst inden skat, dog 20% over grænsebeløbet på 176.800 kr. (2011).

 

Byrådet bemyndiges til i ganske særlige tilfælde at kunne beslutte at nedsætte betalingen af hensyn til borgerens økonomiske forhold.

Det anbefales, at i de perioder, hvor borgeren ikke har en indkomst eller kun har en indkomst, der er lavere end kontanthjælp, kan byrådet bemyndige forvaltningen til at nedsætte huslejen eller periodevis lade borgeren benytte boligen gratis.

 

Handicap- og Psykiatriafdelingen har kutyme for at sikre borgeren et minimumsrådighedsbeløb svarende til kontanthjælpssatsen for unge hjemmeboende.

 

Det anbefales således, at der fastsættes et minimumsrådighedsbeløb på 3.065 kr. pr. måned i 2011. Rådighedsbeløbet svarer til det lommepengebeløb, der skal være tilbage, når borgeren har betalt for husleje, kost, el og varme, rengøring og vask. Det kan altså komme på tale, at borgeren, typisk i forbindelse med pensionsafklaring, ikke kan betale den fulde husleje, når der skal være 3.065 kr. tilbage i minimumsrådighedsbeløb.

 

Rådighedsbeløbet skal kompensere borgere i § 107 og § 108 tilbud for den manglende mulighed for at modtage tilskud til medicin og boligstøtte. Minimumsrådighedsbeløbet er primært relevant for unge mennesker på kontanthjælp og med store udgifter til medicin. Langt størsteparten af borgere i § 107/108 vil på grund af deres førtidspension ligge over minimumsrådighedsbeløbet, når deres faste udgifter er betalt.

 

Det er sket 2 og 15 gange i 2010, at borgere i henholdsvis § 108 og § 107 tilbud midlertidigt fik nedsat huslejebetalingen for at have et minimumsrådighedsbeløb på 3.065 kr., indtil de overgår til førtidspension.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev minimumsrådighedsbeløbet fejlagtigt fastsat til 2.755 kr. Det korrekte beløb er 3.065 kr. i 2011.

 

El og Varme

 

Udgifterne (inklusive moms) til el og varme fordeles de steder, hvor der ikke er separate målere, efter kvadratmeter, således at beboerne betaler for el og varme i forhold til boligens størrelse og andel af fællesareal.

 

De steder, hvor der er separate målere, fordeles udgifterne inklusive moms efter disse.

 

Kost

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at byrådet ikke skal fastsætte betaling for kost i § 108 tilbud, men i vejledningen til servicelovens § 163 fremgår det, at kostafregning skal ske ud fra de faktiske udgifter plus moms, samt at der kan indregnes personaleudgifter, jf. § 161, stk. 3, i lov om social service.

 

Praksis er, at borgeren betaler en månedlig a conto betaling for kost. Ved regnskabsafslutningen opgøres de samlede faktiske udgifter til kost inklusive moms, og der vil ske efterregulering i forhold til for stor/lille a conto betaling. Borgeren vil således betale for de faktiske udgifter til kost inklusive moms.

 

Der er to modeller for kostafregning: 1. Dér, hvor borgerne deltager i kosttilberedningen. 2: Dér, hvor borgerne ikke deltager i kosttilberedningen. I alle tilbud på nær Munkehatten deltager borgerne i tilberedningen. Hvor borgerne deltager i tilberedningen, kan der ikke opkræves et forarbejdningstillæg.

 

På Munkehatten, hvor borgerne ikke deltager i kosttilberedningen, betaler borgeren for de faktiske udgifter for kost og en del af forarbejdningen af kosten svarende til de faktiske udgifter plus moms samt et forarbejdningstillæg.

 

Odense Byråd fastsætter årligt niveauet for kosten, når borgerne skal betale forarbejdningstillæg. Det har byrådet allerede gjort for 2011 for Munkehatten, der er det eneste sted, hvor der opkræves et forarbejdningstillæg.

 

Økonomi

Konsekvensen af nedsatte huslejer var i 2010 ca. 40.000 kr. i manglende indtægter (primært på § 107 området med mange kontanthjælpsmodtagere). I 2011 forventes de manglende indtægter at ligge på samme niveau. Handicap- og Psykiatriafdelingen finansierer den manglende indtægt.

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Møntergården - frigivelse af bevilling til anlæg af ny udstillingsbygning

Åbent - 2009/109828

 

Sagsresumé

På byrådets møde den 1/4 2009 blev det på baggrund af forligspartimøde den 11/2 2009 besluttet at øremærke et beløb på 30.000.000 kr. fra puljen ”Vision Odense” til udbygning af Møntergården samt at omplacere beløbet fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

 

A. P. Møller og hustru Chastine Møllers Fond til almene Formaal støtter det nye museumsbyggeri med 45.000.000 kr.

 

I 2009 er der gennemført arkitektkonkurrence om ny udstillingsbygning til Møntergården. I 2010 er der gennemført planlægning og projektering af byggeriet.

 

Med henblik på igangsætning af bygnings- og anlægsarbejder i 2011, samt afslutning af byggeri og etablering af ny udstilling i 2012, foreslås der frigivet tillæg til anlægsbevilling på henholdsvis 53.900.000 kr. i 2011 og 5.220.000 kr. i 2012 samt indtægtsbevillinger på 32.100.000 kr. i 2011 og 2.000.000 kr. i 2012.

 

Beløbet finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2011 og 2012 samt fremrykning af en del af rådighedsbeløb fra 2012 til 2011.

 

Forslaget er i overensstemmelse med den projektplan, der har været arbejdet på siden den eksterne finansiering, til projektet blev kendt.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.       Der frigives et tillæg til anlægsbevilling på budgetområde 2.3, Kultur, i 2011 på henholdsvis en udgiftsbevilling på 53.900.000 kr. og en indtægtsbevilling på 32.000.000 kr., samt i 2012 en udgiftsbevilling på 5.220.000 kr. og en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. i 2012.

 

b.       Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2011 samt fremrykning af netto 7.630.000 kr. fra 2012 til 2011.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe O stemte imod.

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 1/4 2009 blev det på baggrund af forligspartimøde den 11/2 2009 besluttet at øremærke et beløb på 30.000.000 kr. fra puljen ”Vision Odense”   til udbygning af Møntergården, samt at omplacere beløbet fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

 

A. P. Møller og hustru Chastine Møllers Fond til almene Formaal støtter det nye museumsbyggeri med 45.000.000 kr.

 

Med de to bevillinger er det muligt at opføre en ny udstillingsbygning til det kulturhistoriske museum Møntergården, Overgade 48. Herved kan der skabes en tidssvarende fysisk ramme om museets formidling af byens og regionens historie fra de ældste tider til i dag. Det nye byggeri vil samtidig bidrage til at åbne og synliggøre Møntergården i forhold til den omgivende by og derved understøtte områdets særlige potentiale i forhold til udvikling af en sammenhængende bymidte.

 

Processen blev i 2009 indledt med en arkitektkonkurrence, der blev vundet af det dansk/spanske arkitektfirma Maali & Lalanda A/S.

 

I løbet af 2010 blev projektering, arkæologiske udgravninger og udbud gennemført.

 

I januar 2011 er der afholdt licitation. Licitationsresultatet viste en merudgift på 5.000.000 kr. Projektet er efterfølgende tilrettet de økonomiske rammer.

 

I 2011 planlægges bygnings- og anlægsarbejder gennemført.

 

I 2012 planlægges bygnings- og anlægsarbejder afsluttet og en ny udstilling etableret i det færdige byggeri.

 

Med henblik på at igangsætte bygnings- og anlægsarbejder i 2011 samt at afslutte bygnings- og anlægsarbejder og etablere ny udstilling i 2012 i overensstemmelse med den herover skitserede tidsplan, foreslås midlerne således frigivet som beskrevet under Økonomi.

Økonomi

Der er udarbejdet nedenstående finansieringsoversigt:

 

År

2009

2010

2011

2012

Sum

Hovedaktiviteter

Arkitektkon-kurrence

Projektering, udbud, lictation, arkæologi

Bygnings- og anlægsarbejder

Afslutning af byggeri, parkering, udstilling

 

APM fonden

0

3.600.000

39.000.000

2.400.000

45.000.000

APM fonden ekskl. 17,5 % gavemoms

 

0

 

3.000.000

 

32.100.000

 

2.000.000

 

37.100.000

Odense

Kommune

 

1.800.000

 

2.600.000

 

21.800.000

 

3.220.000

 

29.420.000*

Forbrug mio. kr. ekskl. moms

 

1.800.000

 

5.600.000

 

53.900.000

 

5.800.000

 

66.520.000

* Odense Kommune beslutter i 2009, at anlægsbudgetterne for 2010 og fremefter ikke skal prisfremskrives. De budgetter, der allerede var lagt ind ved tilbageførsel af prisfremskrivningen, blev ved den tekniske kørsel reduceret fra 30.000.000 kr. til 29.400.000 kr.

 

Bevillingsoversigt:

 

Beløb i 1.000 kr.

2009

2010

2011

2012

I alt

Bevillingsbehov:

Budgetområde 2.3 Kultur – Museer

 

Netto

 

 

 

 

 

53.900

-32.100

21.800

 

5.220

-2.000

3.220

 

59.120

-34.100

25.020

Finansiering:

Budgetområde 2.3 Kultur – Museer

Afsat rådighedsbeløb - netto

 

Forskydning i afsatte rådighedsbeløb

 

Finansiering i alt - netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.170

 

7.630

 

21.800

 

 

10.850

 

-7.630

 

3.220

 

Tidligere bevilget

2.3 Kultur – Museer Arkitektkonkurrence

 

2.825

-1.000

 

5.600

-3.000

 

 

 

 

 

 

Restrådighedsbeløb på projekt Møntergården

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 til 2011 på 7.630.00 kr. vil medføre et midlertidigt ikke budgetteret kassetræk i 2011.

 

Differencen på 580.000 kr. i forhold til den oprindelige anlægsbevilling på 30.000.000 kr. vil blive kompenseret inden for By- og Kulturforvaltningens samlede budget.

 

Bilag

Ingen bilag.

 5. Tillæg til anlægsbevilling Trafik- og mobilitetsplan - Frigivelse af midler til forbedring af kryds på Ringgaden samt cykeltiltag

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

Byrådet vedtog som del af budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Trafik- og Mobilitetsplanen.

Byrådet har på møder den 6/5 2009, 14/4 2010 og 15/12 2010 bevilget i alt 80.190.000 kr. til Kvarterplan By-havn/Trafik- og Mobilitetsplanen.

Implementeringen heraf er i gang, og dette dagsordenspunkt omfatter:

·         frigivelse af midler til krydset Åsumvej/Ejbygade, således at dette uheldsbelastede kryds sikres, og at fremkommeligheden er til stede, når kanalforbindelsen åbner.

·         frigivelse af midler til cyklisternes by til henholdsvis projekt - cykling for socialt svagtstillede, samt til kampagne og renovering af el-cykler.

Der søges frigivet 15.200.000 kr. som udgiftsbevilling og 770.000 kr. som indtægtsbevilling til gennemførelse af projekterne.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

a.       De beskrevne projekter igangsættes.

b.       Af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 18.997.000 kr. overflyttes 14.430.000 kr. fra 2012 til 2011.

c.       Der frigives tillæg til anlægsbevilling ”Trafik- og Mobilitetsplan”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 14.430.000 kr. i 2011, som udgiftsbevilling på 15.200.000 kr. og indtægtsbevilling på 770.000 kr.

d.       Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt” Kanalforbindelsen/Kvarterplan”.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender: 

e.       Med henblik på ekspropriation indvarsles der til åstedsforretning i henhold til kap. 5 i lov om offentlig veje.

Udvalget udpeger et medlem til at lede åstedsforretningen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens pkt. a-d og godkender indstillingens pkt. e.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen blev udpeget til at lede åstedsforretningen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Notat af 28/2 2011 fra By- og Kulturforvaltningen vedrørende cykelprojektet udsendt inden mødet. Medsendes som bilag til byrådsdagsordenen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe O stemte imod.

Sagsfremstilling

Udvidelse af krydset Ejbygade/Åsumvejs kapacitet

For at forbedre trafiksikkerheden, samt fremkommeligheden på ringgaden ombygges krydset Ejbygade/Åsumvej. Der er i dage store problemer med trafiksikkerheden. Det er udpeget som ”sortkryds”. Som led i ombygningen etableres cykelshunts. Den 14/4 2010 frigav byrådet midler til projekteringen, der søges nu om midler til anlægsarbejdet.

 

Projektet indebærer, at der skal erhverves arealer af 3 lodsejere. Arealerne udgør henholdsvis 374 m2, 90 m2 og 200 m 2.

 

Såfremt erhvervelsen ikke kan gennemføres ved frivillige aftaler, foreslås det, at erhvervelserne sker ved ekspropriation i medfør af kap. 5 i lov om offentlige veje.

 

·         Beløb: 12.500.000 kr.

 

Cyklen for socialt svagtstillede

 

Odense har gennem de seneste årtier ændret befolkningssammensætning, så byen i dag fremstår som en mangfoldig by præget af mange forskellige nationaliteter.

 

For en række grupper med anden etnisk herkomst end dansk og for en række socialt belastede grupper er det karakteristisk, at de ofte er isoleret til geografisk afgrænsede områder og med begrænset interaktion med omverdenen. Mange har ikke råd til bil, mange har ikke tradition for at cykle, og nogle har ikke råd til offentlig transport, eller at den offentlige transport er utilstrækkelig. Årsagerne er mange, men for disse grupper er den begrænsede mobilitet en begrænsning i deres interaktion med omverdenen, og også en begrænsning for deres integration i det danske samfund eller for noget så banalt som at kunne varetage et arbejde.

 

En måde at understøtte disse grupper er at skabe en cykelkultur. I samarbejde med fire lokale grupper har Odense Kommune skabt projektet ”Cykling og socialt svagstillede grupper”. Projektet består af følgende fire delprojekter:

 

 1. Cyklende piger
 2. Team Odense Integration next level
 3. Projekt A til B på cykel
 4. Cykelkurser for nydanskere

 

der alle har det tilfælles, at de fokuserer på marginaliserede grupper og er drevet af lokale ildsjæle/grupper i Odense. I bilag er de fire delprojekter beskrevet.

 

Projektøkonomi

 

Gennemførelse af de fire delprojekter er forbundet med en samlet udgift på 2.500.000 kr. Fra den nationale Cykelpulje har Odense Kommune fået tilsagn om 770.000 kr. ekskl. moms. Støtten fra den nationale pulje udløses, såfremt Odense selv finansierer den resterende del af projektet.

 

El-cyklerne – tredie runde

 

I 2010 blev der købt 100 el-cykler. Deltagerne kørte i den første kampagne kørte i alt 115.333 km svarende til 3 gange rundt om jorden. Stort set halvdelen af deltagerne brugte ikke mere tid på transport end før kampagnestarten, og i løbet af kampagnen sparede de Odense for 19.031 kg CO2!


Det nye er, at denne gang tilbydes virksomheder med mindre end 20 ansatte at låne op til 5 cykler og virksomheder med over 20 ansatte at låne op til 10 el-cykler.


Virksomheder, som deltager, vil have mulighed for at vinde en el-cykel til evig eje for virksomheden. En virksomhed kan både være en privat eller offentlig virksomhed.


For at komme i betragtning skal virksomheden:

 

·         Være beliggende i Odense Kommune

·         Have ansvar for cyklerne i det halve år, kampagnen kører

·         Deltage i en efter evaluering

 

Desuden skal virksomheden beskrive, at man vil bruge el-cyklerne. Idéer som stiler mod at erstatte bilture med ture på el-cykel, vil blive prioriteret.

 

I forbindelse med opstart på tredie kampagnerunde skal alle cyklerne igennem en større vedligeholdelse, så cyklerne er i en rimelig god stand såvel før, under og efter kampagnen. Udgift hertil beløber sig til 200.000 kr.

 

Økonomi

Nedenstående oversigt viser projektets økonomi og finansiering.

 

Beløb i 1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

I alt

Budget:

Afsat rådighedsbeløb i 2011 Budgetområde 1.2 Fællesudgifter, anlægsprojekt

Kanalforbindelsen/Kvarterplanen.

 

Overflytning af rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

 

0

 

 

14.430

 

 

 

 

 

 

18.997

 

 

-14.430

 

 

 

 

 

 

12.481

 

 

 

 

 

 

91.441

 

 

 

 

 

 

122.919

Korrigeret budget

14.430

4.567

12.481

91.441

122.919

Indtægter:

Medfinansiering fra

National cykelpulje

 

 

770

 

 

 

 

 

770

Finansiering i alt

15.200

 

 

 

123.689

Ansøgning:

Frigivelse af tillæg til anlægsbevilling ”Trafik og Mobilitetsplanen”

 

 

 

15.200

 

 

 

 

 

 

15.200

Restrådighedsbeløb:

Anlægsprojekt ”Kanalforbindelsen/Kvarterplanen”

 

 

0

 

 

4.567

 

 

12.481

 

 

91.441

 

 

108.489

 

Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 til 2011 på 14.430.00 kr. vil medføre et midlertidigt ikke budgetteret kassetræk i 2011.

 

Der er ikke afledte driftsudgifter.

 

Bilag

1. Cykler for socialt svagt stillede - vedlagt elektronisk (Bilag Cykler for socialt svagstillede_2011020109123500.pdf)
2. Krydset Ejbygade / Åsumvej - vedlagt elektronisk (Krydset Ejbygade-Åsumvej.pdf)
3. Notat af 28/2 2011: Cykling og ressourcesvage - vedlagt i papir (Notat af 28.02.2011.PDF)

 

 

 6. Indgåelse af ny kulturaftale mellem kulturministeren og 10 fynske kommuner for perioden 2011-2014

Åbent - 2010/177841

 

Sagsresumé

Kulturregion Fyn, der består af de 10 fynske kommuner, har i perioden 2007-2010 haft en regional kulturaftale med kulturministeren. Formålet med kulturaftalen har været at styrke faglighed og kvalitet på kulturområdet samt at øge synligheden for det samlede fynske kulturområde gennem fælles satsninger. Den nuværende aftale udløber med udgangen af 2010, og kulturaftalens parter er enige om at indgå en ny kulturaftale for perioden 2011-2014.

 

Kulturregion Fyn har ført forhandlinger med Kulturministeriet om vilkår og indhold i den nye 4-årige kulturaftale, og aftalen er nu klar til en endelig godkendelse hos de involverede parter. Kulturministeren forventer at godkende aftalen primo februar. I forhold til denne godkendelse tages der forbehold for ændringer fra Kulturministeriet omkring effektmåling i aftalen.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:   

 

a.       By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at indgå regional kulturaftale for perioden 1/1 2011 til 31/12 2014 med kulturministeren og de 9 øvrige fynske kommuner med udgangspunkt i det foreliggende udkast til aftale af 20/1 2011.

 

b.       Rådmanden for By- og Kulturudvalget udpeges til den fælles politiske styregruppe, hvor hver af de 10 fynske kommuner har en repræsentant.

 

c.       By- og Kulturforvaltningen anmoder efterfølgende om Statsforvaltningens samtykke til, at Odense Kommune indgår som part i Kulturaftalen 2011-2014.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kulturregion Fyn er et kultursamarbejde mellem de 10 fynske kommuner gældende for perioden 2011-2014. Formålet med aftalen er at understøtte de fynske kommuners samarbejde på en række kulturelle områder og sætte fokus på borgeren som kulturforbruger. Kulturregion Fyn ønsker, at de fynske kulturtilbud opleves som vedkommende og relevante for en stor gruppe af kulturbrugere.

 

I aftaleperioden fokuserer Kulturregion Fyn på følgende vision:

 

Den fynske kultur skal funkle og inspirere. Kultur skal være inkluderende, tankevækkende og pirre folks nysgerrighed. Borgerens lyst til at opsøge og dyrke kunst og kultur på Fyn skal styrkes. Gennem en fælles indsats på tværs af de fynske kommuner, kulturinstitutioner, kulturaktører med flere vil vi bane vejen for nye, inspirerende og lærerige kulturoplevelser.

 

Vi ønsker at skabe en fælles kraft ved at lade eksisterende kulturelle institutioner og netværk spinde nye tråde og inkludere nye aktører ved at skabe dialog og samarbejder med kulturaktører fra det øvrige Danmark og udlandet. Kulturaftalen er en ramme for partnerskaber, hvor kulturaftalen med sine konkrete projekter involverer de fynske kulturinstitutioner og skaber samarbejdsplatforme, hvor også Kulturministeriets styrelser kan tage del.

 

I aftalen er der opstillet en række projekter inden for tre indsatsområder: Film, børn og unge samt kultur i bevægelse. De kulturelle satsninger i Kulturregion Fyn tager udgangspunkt i de tre indsatsområder.

 

Med det formål at skabe et fælles forum for de projekter, som denne aftale gør til fælles satsningsområder, etablerer Kulturregion Fyn en fælles politisk styregruppe med en repræsentant fra hver af de 10 parter. Den politiske styregruppe træffer beslutning om overordnede strategier og indsatser. Endvidere etableres der en administrativ styregruppe bestående af en administrativ repræsentant fra de 10 kommuner. Endelig vil der løbende blive nedsat projektgrupper og rådgivende instanser, der kan bistå med udvikling og afvikling af projekter i løbet af aftaleperioden.

Kultursamarbejdet omfatter såvel delområder inden for kulturlivet, hvortil der er knyttet en statslig kulturel rammebevilling, som områder, hvor samarbejdet alene baseres på de fynske parters egne netværk og ressourcer.

 

Under forudsætning af, at der indgås en kulturaftale for perioden 2011-2014, fastlægger kulturregionen selv, hvorledes den tildelte rammebevilling skal fordeles og administreres.

 

Som følge af aftalens indgåelse skal der etableres en politisk styregruppe og tilknyttes en embedsmandsgruppe til det generelle samarbejde, ligesom der kan nedsættes ad hoc arbejdsgrupper. Sekretariatsopgaverne i forbindelse med aftalen bliver placeret i Odense Kommunes Kulturafdeling på Odense Slot.

 

Indgåelse af kulturaftalen skal godkendes hos Statsforvaltningen for hver enkelt kommunes vedkommende. Det er ikke muligt at lave en samlet ansøgning, idet hver kommune skal søge om tilsynsmyndighedens godkendelse, for så vidt angår § 14 i lånebekendtgørelsen, fordi aftalen strækker sig længere end 3 år.

Økonomi

Økonomien i den 4-årige kulturaftale består dels af

 

a.       statslig rammebevilling til projekter

b.       statsmidler fra den 4-årige overgangsordning målrettet tilskudsmodtagere med tilskud over 250.000 kr. pr. år

c.       rammetilskud til børneteaterrefusion og til små storbyteatre

d.       kulturregionens medfinansiering

 

Kulturregion Fyn vil i aftaleperioden modtage en årlig kulturel rammebevilling. Det forudsættes, at den kulturelle rammebevilling modsvares af regional egenfinansiering.

 

Der er tale om en samlet rammebevilling til kulturformål, og der er ikke inden for rammen i aftalen øremærket beløb til bestemte opgaver. Dog skal bevillingen disponeres, så de opstillede indsatser kan gennemføres.

 

Den statslige rammebevilling til projekter vil være på 2.500.000 kr. årligt i den 4-årige periode. Den statslige bevilling til børneteaterrefusion og små storbyteatre vil udgøre i alt 5.072.000 kr. årligt, og statsmidler fra den 4-årige overgangsordning vil udgøre 13.300.000 kr. årligt.

 

Endelig er det mellem parterne aftalt, at udgangspunktet for det fynske samarbejde er en fælles pulje, tilvejebragt som et årligt beløb på 7,50 kr. pr. indbygger svarende til ca. 3.600.000 kr. årligt.

 

I budget for Odense Kommune for 2011 og overslagsårene er der afsat årligt 1.425.000 kr. til denne pulje.

 

Bilag

1. Udkast til Kulturaftale 2011-2014 - vedlagt elektronisk (img-203103533-0001.pdf)
2. Brev fra Statsforvaltningen - vedlagt elektronisk (img-203103543-0001.pdf)

 

 

 7. Lokalplanforslag nr. 11-708, Anderupvej, detailhandel og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplanen. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2009/049528

 

Sagsresumé

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er der udlagt areal til et nyt centerområde i Anderup nær ved Stige.

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en sådan butik. Ud over en butik på maks. 1000 m2 vil der kunne opføres serviceerhverv som fx frisør, tandlæge eller lignende.

Samtidig er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som indeholder en mindre justering af arealets afgrænsning. Justeringen har til formål at sikre en eventuel fremtidig udnyttelse af bagvedliggende arealer til boligformål.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt i 8 uger. Der er indkommet 9 indsigelser.

 

Indsigelserne vedrører især trafikforhold, konsekvenser af en ny butik og støj i forhold til naboer. Endelig er der bemærkninger fra bygherren, REMA 1000.

Indsigelser omkring støj er imødekommet, indsigelser om trafikforhold og konsekvenser af en ny butik imødekommes ikke.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.       Forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplanen vedtages endeligt.

 

b.       Lokalplanforslag nr. 11-708, Anderupvej, detailhandel, vedtages endeligt.

 

c.       Bemærkninger/indsigelser besvares som foreslået.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanen ligger i udkanten af Anderup i et område, der generelt er karakteriseret ved større væksthuse og gartnerier. Lokalplanområdet fremstår i dag som et markareal uden bebyggelse.

Der gives mulighed for etablering af en enkelt dagligvarebutik med et butiksareal på maks. 1.000 m2 samt forskellige typer serviceerhverv.

Lokalplanområdet ligger i landzone, men vil med lokalplanens endelige vedtagelse blive overført til byzone.

Kommuneplanen

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår den nordligste del, hvor der er foretaget en mindre justering af områdets afgrænsning.  Der er udarbejdet kommuneplantillæg, som muliggør denne justering.

 

Indsigelser

 

I indsigelsesperioden er der indkommet 9 indsigelser.

 

1.      Lis Olsen, Hedelundvej 8, Odense N

2.      Andelsboligforeningen Strandholtparken, Strandholtvænget 13, Odense N

3.      Lilian Bryder, Lille Rugbjerg Vej 37, Ruth Kjærsgaard Eriksen, Lille Rugbjerg Vej 31 og Inger Kristensen, Lille Rugbjerg Vej 35, Odense N

4.      Kurt Jeppesen, Mirabellevænget 22, Odense N

5.      Kita Fischer og Muhsin Muhsin, Enggårdsvej 29

6.      Leon Nyborg-Nielsen og Randi Bachmann, Enggårdsvej 31, Odense N

7.      Anni og Flemming Christensen, Enggårdsvej 34, Odense N

8.      Grundejerforeningen Bispeengen/Munkemaen v/Claus Hammerich, Munkemaen 27, Odense N

9.      Rema Ejendom Danmark A/S, Jægergårdsgade 97, 3, Århus C

 

1.     Lis Olsen, Hedelundsvej 8, Odense N

Mener ikke, at området er underforsynet med butikker. Er bange for, at den lokale butik i Stige dør, når der kommer en discountbutik.

 

Mange skolebørn skal nu køre til Søhusskolen. Der kan opstå farlige situationer, når biler skal ud og ind til den nye butik.

 

2.     Andelsboligforeningen Strandholtparken, Strandholtvænget 13,
Odense N

Mener ikke, at området er underforsynet med butikker. Den lokale butik betyder meget, især for ældre mennesker. Man risikerer at lukke den sidste butik i Stige.

 

3. Lilian Bryder, Lille Rugbjerg Vej 37, Ruth Kjærsgaard Eriksen, Lille Rugbjerg Vej 31,og Inger Kristensen, Lille Rugbjerg Vej 35, Odense N

Bakker initiativet om en ny butik op. Det vil give bedre konkurrence, og der er i dag 2 km til nærmeste butik.

 

4. Kurt Jeppesen, Mirabellevænget 22, Odense N

Bakker op om en ny butik. Det vil give tiltrængt konkurrence til de eksisterende butikker.

 

Ad 1-4.

Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

Butiksforsyningen i området blev analyseret i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2009, og der blev i forlængelse af denne analyse udlagt et nyt centerområde i Anderup. Lokalplanen har til formål at muliggøre en realisering af denne beslutning.

 

Der stilles krav til overkørslen i forbindelse med byggeriet, som i størst mulig grad tilgodeser trafiksikkerheden. Flere skoleveje er forbi detailhandel, da trafik til/fra skole og til/fra detailhandel normalt ikke er sammenfaldende.

 

5. Kita Fischer og Muhsin Muhsin, Enggårdsvej 29, Odense N

Indsigernes grund støder op til lokalplanområdet. De ønsker, at der opføres en mur i skel på min. 1,8 m.

 

6. Leon Nyborg-Nielsen og Randi Bachmann, Enggårdsvej 31, Odense N

Bliver nabo til den nye butik. Ønsker støjafskærmning mod deres ejendom – både mod lokalplanområdet og mod Anderupvej, hvor der vil komme mere trafik. Der køres meget stærkt på Anderupvej. Derfor ønskes der hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 

Ad 5 og 6.

Indsigelserne foreslås delvist imødekommet.

Ifølge lokalplanens § 8.4 og 10.3 skal der etableres den nødvendige støjafskærmning, således at Miljøstyrelsens gældende grænseværdier er overholdt for de omkringliggende områder. Denne bestemmelse suppleres med krav om, at der skal opføres et tæt hegn eller en tæt mur mod beboelsesejendomme, der støder op til lokalplanområdet.

 

Det vurderes ikke, at den ekstra trafik på Anderupvej er af en sådan størrelsesorden, at man kan pålægge bygherren at opføre støjhegn på private nabogrunde.

 

Forvaltningen holder hele tiden øje med trafikudviklingen på alle veje i kommunen, og der vil naturligt blive holdt et ekstra godt øje med vejene i området, når byggeriet går i gang. Forvaltningen oplyser, at der ikke er uheldsmæssig begrundelse for fartdæmpning af strækningen fra Otterupvej til Nistedvej.

 

7. Anni og Flemming Christensen, Enggårdsvej 34, Odense N

Der er ikke behov for flere butikker i området. Anderupvej kan ikke klare mere trafik. Der er dårlige oversigtsforhold i krydset Engvej/Anderupvej.

 

8. Grundejerforeningen Bispeengen/Munkemaen v/Claus Hammerich, Munkemaen 27, Odense N

Har ikke indvendinger mod den planlagte butik. Peger på trafikproblemer i området. Mange benytter Bispeengen/Munkemaen som smutvej. Der er registreret meget høje hastigheder samtidig med, at der ligger skole og børnehaver, og der har været alvorlige trafikulykker. Ønsker lysregulering eller rundkørsel ved bispeengen/Otterupvej.

 

Ad 7 og 8.

Indsigelserne foreslås ikke imødekommet.

Butiksforsyningen i området blev analyseret i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2009, og der blev i forlængelse af denne analyse udlagt et nyt centerområde i Anderup. Lokalplanen har til formål at muliggøre en realisering af denne beslutning.

 

De omtalte veje ligger udenfor lokalplanområdet, og der kan derfor ikke med lokalplanen laves bestemmelser for vejene. Forvaltningen undersøger, om vi kan forbedre forholdene ved krydset Engvej/Anderupvej.

 

Forvaltningen oplyser, at der ikke er uheldsmæssig begrundelse for fartdæmpning af Bispeengen, men beboerne har selv mulighed for at finansiere projektet.

Ombygningen af krydset Otterupvej/Bispeengen indgår ikke i planerne for de kommende år.

 

9. Rema Ejendomme Danmark A/S, Jægergårdsgade 97, 3, Århus C

Rema Ejendomme er rekvirent af lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Remas rådgiver. Lokalplanforslaget har været i 14 dages høring ved Rema fulgt op af et møde, hvor vi nåede til enighed.

I indsigelse fra Rema mener de dog ikke, at deres ønsker er opfyldt tilstrækkeligt og har følgende ændringsforslag:

 

a.      Lokalplanen giver mulighed for at opføre 1.000 m2 detailhandel. Rema mener, at planlovens detailhandelsbestemmelser giver mulighed for 1.050 m2 alt inkl. og ønsker, at lokalplanen ændres i overensstemmelse hermed.

b.      Lokalplanens punkt 5.3: Ønsker mulighed for opstribning af P-båse.

c.      Lokalplanens punkt 5.4: Ønsker at begrænse mængden af træer på P-pladsen.

d.      Lokalplanens punkt 7.7: Ønsker ikke, at containere og lignende skal integreres i bebyggelsen. Det vil være unødigt fordyrende og begrænse butiksarealet.

e.      Lokalplanens punkt 7.11: Ønsker mulighed for større pylon ud mod Anderupvej.

f.       Lokalplanens punkt 8.7: Ønsker bestemmelsen om beplantning opblødt, således at der accepteres en vækstperiode, før beplantningen når fuld højde.

g.      Lokalplanens punkt 8.11: Ønsker ikke regnvandsrender på selve parkeringspladsen. Bestemmelsen er ikke helt præcis på dette punkt.

h.      Endelig gøres der indsigelse mod kravet om venstresvingsbane og vejkanaliseringsanlæg.

 

Ad 9a.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Bestemmelsen i lokalplanen ændres, så det ikke kan misforstås, hvordan arealet udregnes.

 

Ad 9b.

Lokalplanen muliggør indsigers ønske, hvilket betyder, at lokalplanen ikke ændres. Lokalplanens punkt 5.3 angiver, at der skal være en tydelig markeret forskel på kørearealer og P-båse, eventuelt i form af farveskift i belægningen. Et sådant farveskift udelukker ikke opstribning.

 

Ad 9c.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Bestemmelsen ændres, så det ikke længere er for minimum hver 4., men 6. parkeringsplads, der skal etableres plantehuller, men med vækstbetingelser, som sikrer to træer, som udvokset og fuldkronet kan blive minimum 7 m.

 

Ad 9d.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Affaldscontainere og lignende skal afskærmes med begrønnet tæt hegn, så de ikke virker skæmmende, men ikke nødvendigvis integreres i bebyggelsen.

 

Ad 9e.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Begrænsningen på selve skiltefladen bortfalder. Lokalplanens tilladte pylonhøjde vil fortsat være maks. 3,5 m med en maks. bredde på 1 m svarende til pylonhøjden på den nye REMA ved Marienlund, og lidt større end på den nye REMA i Seden Syd på 275 x 100 cm.

 

Ad 9f.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Punkt 8.7, nu ændret til 8.8, ændres således, at der i stedet for, at ”beplantningen skal have en højde og tæthed…” skrives ”beplantningen skal kunne opnå en højde og tæthed…”

 

Ad 9g.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Lokalplanen stiller ikke krav om regnvandsrender på parkeringspladsen. Teksten ændres, så den ikke kan misforstås.

 

Ad 9h.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

Som det tidligere er oplyst Rema, er kravet om venstresvingsbane ikke indeholdt i lokalplanen, men er et krav fra vejmyndighederne.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Odense Kommune - vedlagt elektronisk (Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 til 2011, endelig.pdf)
1. Lokalplanforslag 11-708 Anderupvej - endelig - vedlagt elektronisk (Lokalplanforslag 11-708 Anderupvej - endelig.pdf)

 

 

 8. Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 4-391, Ørbækvej-Hvilehøjvej-Svendborgvej (Telehøjen). Offentliggørelse

Åbent - 2010/064399

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger imellem Neder Holluf og Over Holluf, syd for Ørbækvej og vest for Østre Ringvej.

 

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 4-391 er udarbejdet på baggrund af et forbud efter planlovens § 14 efter en ansøgning fra en grundejer om at ombygge lagerlokaler til butiksarealer. Baggrunden for forbuddet var, at ejendommen ligger i et område, hvor Odense Kommune ikke ønsker detailhandel.

 

Detailhandel på ejendommen er i overensstemmelse med den nuværende lokalplan nr. 4-391, men ikke med detailhandelsbestemmelserne i Kommuneplanen. For at ændre lokalplanens bestemmelser om detailhandel og dermed bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen har forvaltningen udarbejdet dette tillæg.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 4-391 for det regionale centerområde syd for Ørbækvej vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i dette tilfælde udarbejdet et tillæg til en eksisterende lokalplan for kun at ændre på 2 bestemmelser.

Et lokalplantillæg er et supplement til en eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt, der begrænset supplerer eller ændrer på bestemmelser. Et lokalplantillæg har samme juridiske bindinger som en lokalplan.

 

Lokalplanområdet ligger ca. 7 km fra Odense centrum og udgør et areal på ca. 31 ha. Området afgrænses af boligbebyggelsen på Hvilehøjvej mod vest, Ørbækvej mod nord og Østre Ringvej mod øst. Syd for området ligger Kærvej med erhverv og marker. Adgang til området foregår fra Hvilehøjvej via Ørbækvej. Der er ca. 1,5 km i bil eller 600 m til fods til lokalcenteret i Neder Holluf og 3,8 km til Rosengårdce nteret.

 

Området fremstår som udbygget erhvervsområde med enkelte ubebyggede grunde. Området indeholder erhverv i form af kontorer, lager, budcentral og en enkelt bolig. Der er ikke detailhandel i området i dag.

 

Odense Kommunes detailhandelsstruktur er en del af Kommuneplanen, der foreskriver, hvor i Kommunen der kan ligge detailhandel. Detailhandelsstrukturen er opdelt i bykernen, aflastningscenter SØ (Rosengårdcenteret), 6 bydelscentre og 26 lokalcentre. Derudover er der udlagt områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper.

 

Med detailhandelsstrukturen ønsker man at fremme lokal butiksforsyning, da det giver begrænsede transportafstande i forbindelse med indkøb. Der skal være gode muligheder for offentlig transport til bykernen, aflastningscenter SØ og bydelscentrene fra de lokale boligområder.

 

Målsætningen er, at udvikling af detailhandel skal foregå på et bæredygtigt niveau, som styrker de centerstrukturer, der allerede er i dag. Bykernens handels- og serviceliv skal fortættes, og øvrig butiksudbygning skal foregå i aflastningscenter SØ, i de 6 bydelscentre og 26 lokalcentre.

 

Lokalcentrene skal tilbyde de nødvendige dagligvarer, så de lokale beboere ikke behøver at handle dagligvarer udenfor det pågældende lokalcenter.

 

Bydelscentrene skal tilbyde daglig- og udvalgsvarer i en naturlig sammenhæng med bydelenes øvrige service- og oplevelsesmuligheder.

 

Aflastningscenter SØ er planlagt som et aflastningscenter for bykernen, men er omsætningsmæssigt blevet større end bykernen. Dette er i strid med de oprindelige hensigter, og Odense Kommune ønsker at styrke bykernen, blandt andet i forbindelse med udvikling af Danish Crown arealet og lukningen af Thomas B. Thriges Gade.

 

Bykernen har en naturlig position som regionens primære kulturelle oplevelsesmæssige og detailhandelsmæssige center. Det er vigtigt, at bymidten står som den stærkeste attraktion og ikke får udhulet sin regionale betydning af aflastningscenteret eller bydelscentrene. Bykernen skal være attraktiv for regionens borgere og turister.

 

Når forvaltningen ikke ønsker detailhandel i området indenfor lokalplanafgrænsningen er det for at forebygge, at området på sigt trækker detailhandlen længere mod sydøst og dermed skævvrider detailhandelsstrukturen.

 

I tillægget gives der fortsat mulighed for anvendelse til kontorer, lager og administration, engrosvirksomhed, udstillingsformål samt mindre erhvervsvirksomheder, som ikke er til gene for omgivelserne.

 

Der gives altså mulighed for at fortsætte som hidtil, blot uden mulighed for detailhandel.

 

Området ligger i byzone.

 

Kommuneplan

 

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 4-391 er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

 

Planens miljøvurdering

 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får nogen påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 4-391 samt lokalplan 4-391 - vedlagt elektronisk (Forslag til tillæg nr 1 til lokalplan 4-391 samt lokalplan 4-391.pdf)

 

 

 9. Fornyet høring. Lokalplanforslag nr. 1-700 for området mellem Havnegade, Malmøgade, Sverigesgade og Møllekajen, Odense Havn - "Pakhusbyen"  

Åbent - 2008/017047

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet er omfattet af byomdannelsesplanen ”Byomdannelse Odense Havn, 2003”, som byrådet har vedtaget som grundlag for områdets planlægning.

Byomdannelsesplanens væsentligste formål er at sikre bevaringsværdige bygninger mod nedrivning, at sikre det unikke havnemiljø og at skabe et varieret og levende bykvarter i den indre havn.

 

Lokalplanområdet omfatter havnens mest interessante historiske miljøer, hvor der ligger pakhuse med store bevaringsværdier.

 

Lokalplanen sikrer de særligt bevaringsværdige bygninger, hvoraf 6 pakhuse og siloer har høj bevaringsværdi. Lokalplanen giver mulighed for, at bygningerne kan ændre anvendelse til kontor og serviceformål mv. De udvendige bygningsændringer reguleres med præcise bestemmelser for blandt andet facadeudformning og materialeanvendelse, så bygningernes særlige karakter fastholdes. Endvidere sikres det samlede havnemiljø, hvor områdets åbne karakter med pakhuse, kajarealer og belægning udgør en bevaringsværdig helhed.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 6 indsigelser og bemærkninger.

 

Bemærkningerne handler især om niveauet for bevaring af bygninger og kulturhistoriske spor. Desuden fokuseres der på mulighed for fortsat havnedrift. Projektudviklere og ejere i området kommenterer endvidere principperne for parkering og ønsker mulighed for at kunne etablere butikker.

 

Generelt er der enighed om områdets bevaringsværdier og et ønske om at medvirke til at sikre disse. Der ønskes blot en større frihedsgrad til at anvende bygningerne og udforme bygningernes facader.  Derudover ønskes der mulighed for at nedrive 1 bevaringsværdig bygning, siloen Sverigesgade 11. 

 

På baggrund af indsigelsen vedrørende Sverigesgade 11 foreslår forvaltningen, at der gives mulighed både for bevaring og nedrivning af denne silo. I begge tilfælde stilles der særlige krav til bygningens udformning.

 

Lokalplanforslagets bestemmelse om bevaring af denne bygning foreslås ophævet. Det er så væsentlig en ændring af lokalplanforslaget, at der kræves en fornyet offentlig høring i 2 uger efter planlovens § 27.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at de foreslåede ændringer sendes i fornyet høring i 2 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

SagsfremstilLing

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 6 indsigelser/bemærkninger.

 

Resumé af indsigelserne

 

Der er indkommet indsigelser/bemærkninger fra Byggeselskabet Olav de Linde, som ejer en del af områdets bygninger, fra Odense Havn, Byforeningen og fra enkelte virksomheder og deres rådgivere.

 

Bemærkningerne falder især inden for 4 kategorier:

 

1. Bygninger

Der ønskes generelt større frihedsgrader i forhold til ombygning og nedrivning. Dels for at øge brugsmulighederne, dels på grund af økonomiske omkostninger ved bevaring. Ejer af siloen Sverigesgade 11 gør indsigelse mod, at bygningen er optaget som bevaringsværdig i kategori A. Bygningen er dermed omfattet af nedrivningsforbud.

 

2. Områdets drift og brug

Odense Havn ønsker at sikre muligheden for fortsat havnedrift i perioden, indtil området er helt overgået til andre formål. Der er også bemærkninger vedrørende renovering af bolværker, affaldscontainere m.m.

 

3. Trafik og parkering

2 indsigere ønsker større mulighed for parkering på terræn.

 

4. Butikker

Flere ønsker butikker i området.

 

Siloen Sverigesgade 11

Byggeselskabet Olav de Linde, som ejer siloen, oplyser, at siloen er i meget dårlig stand, at silorørene er meget tykke, og at det derfor vil være meget bekosteligt at skære dem til, efterisolere osv. og umuligt at få et ombygningsprojekt til at hænge sammen økonomisk.

 

På denne baggrund ønskes der mulighed for at nedrive siloen og genopføre en ny bygning i samme formsprog.

                                                                                              

Forvaltningen foreslår at ændre lokalplanens bestemmelser således, at der gives mulighed både for bevaring og nedrivning af siloen Sverigesgade 11. I begge tilfælde stilles der særlige krav til bygningens udformning.

 

Der foreslås følgende væsentlige ændringer i lokalplanen til dette punkt:

 

Bygningens kategori ændres fra bevaringsværdige bygninger, kategori A (Bygning A3) til bevaringsværdige bygninger kategori B (B3) - lokalplanens pkt. 6.1.

 

Lokalplanens pkt. 6.4 og 7.4 ændres til:

 

Bygningen skal, så vidt det er muligt, bevares.

 

Såfremt siloen bevares og ombygges, skal ombygningen:

 

 • Bevare siloens særlige grundform, materialeudtryk og karakteristiske detaljer, som blandt andet de 2 tårne på taget.
 • Tilføre elementer, som udtrykker siloens nye funktion i et nutidigt formsprog.
 • Såfremt tilbygningen i stueetagen fjernes, kan der opføres en ny tilbygning med en grundplan på maks. 10 m gange 40 m i 1 etage og en maks. højde på 4m.
 • Transportrørene, som forbinder bygningen med bygning B2, skal bevares.

 

Såfremt bevaring ikke er mulig, skal den nye bygning:

 

 • I princippet opføres i samme volumen og med samme fodaftryk som den eksisterende silobygning.
 • Fremstå som en bygning med hvid beton eller hvidt puds som det dominerende materiale.
 • Fremstå med tydelige referencer til den nuværende silobygning, men med elementer, som udtrykker dens nye funktion i et nutidigt formsprog.
 • Friholdes for mindre sidebygninger, der slører bygningens markante form og beliggenhed ud til den åbne plads mod nord.
 • Transportrørene, som forbinder bygningen med bygning B2, skal bevares.

 

På baggrund af bygningens markante beliggenhed stilles der i begge tilfælde krav om høj arkitektonisk kvalitet.

 

Kortbilag og øvrige lokalplanbestemmelser vedrørende denne bygning konsekvensrettes som følge af ovenstående.

 

Det er alene dette ændringsforslag, der sendes i fornyet høring. Efter den fornyede høring vil sagen blive sendt til endelig politisk behandling.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Kortbilag til fornyet høring - lokalplanforslag 1-700 Pakhusbyen - vedlagt elektronisk (Kortbilag2_1_700_fornyethøring.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl