Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 30. marts 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 30-03-2011 kl. 17:00

ByrådssalenAfbud fra:
Jan Boye
Christian Skov Frederiksen

I stedet for Jan Boye deltog Thomas Sejersen. I stedet for Christian Skov Frederiksen deltog Leif Knudsen.

Oversigtsdagsorden: Åben referat
1. Orientering nr. 10 til byrådet fra borgmesteren om den aktuelle økonomiske udvikling i lyset af finanskrisen

Åbent - 2009/035267

 

Sagsresumé

Der vil blive givet en mundtlig orientering af borgmesteren på mødet.

 

Nøgletal for januar 2011 medsendes dagsordenen til byrådets medlemmer.

 

Indstilling

 

Beslutning

Orientering givet.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Der henvises til borgmesterens orientering samt det vedhæftede bilag.

 

Bilag

1. Nøgletal januar - vedlagt i papir (Nøgletal_Januar_2011.pdf)

 

 

 

2. Udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen for Plejecentret Munke Mose (boligafd. 3)

Åbent - 2009/144223

 

Sagsresumé

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 9/12 2011 Jette Sørensen som medlem af bestyrelsen for Plejecentret Munke Mose (boligafd. 3).

 

Jette Sørensen har nu bedt sig fritaget for hvervet på grund af øget arbejdspres, og på baggrund heraf indstiller gruppe A, F og Ø, at Kaj Bager, Kirsebærgrenen 249, 5220 Odense SØ, udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Beslutning

Udpeget blev Kaj Bager.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 3. Planstrategi 2011

Åbent - 2010/061961

 

Sagsresumé

Planstrategien skal ifølge planloven revideres i løbet af første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2011. Planstrategiens hovedsigte er at sikre en proces, hvor byrådet med Planstrategien fortæller borgerne om deres overordnede strategiske billede af byens fremtid og inviterer borgerne til at byde ind med deres idéer til og løsninger på, hvordan vi kan samarbejde om, at Odense når derhen.

 

Økonomiudvalget har drøftet Planstrategi 2011 på møder den 24/3 2010 og 18/8 2010. Byrådet var desuden inviteret til drøftelse af strategien den 28/9 2010 og 16/2 2011.

 

På baggrund heraf har Borgmesterforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejdet forslag til Planstrategi 2011 ”Odense – fra stor dansk by til dansk storby”.

 

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

a.       Udkast til Planstrategi 2011 for Odense Kommune og forudsætningsredegørelse vedtages med henblik på en offentlig debat i 8 uger.

b.       Efter byrådets endelige vedtagelse af planstrategien efter sommerferien 2011 gennemføres der en revision af kommuneplanen for Odense Kommune inden for erhvervsudlæg, detailhandelsstruktur samt revision af kommuneplanrammerne.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Lovgivning

 

Planstrategien skal ifølge loven indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt beslutning om, hvordan kommuneplanen revideres.

 

Planstrategien skal gennemgå en offentlighedsperiode på mindst 8 uger, hvor alle interesserede kan fremsætte idéer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi. I modsætning til kommuneplanen kan der ikke gøres indsigelse til Planstrategien i fremlæggelsesperio­den. Efter udløbet af fristen tager kommunalbestyrelsen stilling til de fremkomne idéer og forslag.

 

Forpligtelserne til den lovpligtige Agenda21-strategi (redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede) svarer til forpligtelserne i Aalborg Commitments ― men vi er lovmæssigt forpligtet til at lave en Agenda21-strategi, jf. planloven. Der redegøres for Agenda21-strategien i den forudsætningsredegørelse, som ligger til grund for Planstrategien.

 

Proces

 

Sidste Planstrategi blev vedtaget i maj 2008. Denne strategi havde til formål at konkretisere og handlingssætte Vision Odense gennem fire udviklingsstrategier. Planstrategien koblede til gengæld ikke de fire udviklingsstrategier sammen, og skabte ingen sammenhæng til vedtagne politikker og strategier.

 

Målet med Planstrategi 2011 har været at se på tværs og skabe sammenhæng mellem Odense Kommunes vedtagne politikker og samtidig sikre en aflæselig sammenhæng mellem de udfordringer og muligheder, Odense står med, samt at se på, hvordan disse skal håndteres i den efterfølgende kommuneplanlægning.

 

I offentlighedsperioden oprettes der en hjemmeside under odense.dk med strategien, forudsætningsredegørelsen og mulighed for at afgive elektronisk høringssvar. Der afholdes desuden åbent hus lørdag den 14/5 2011 kl. 10-12 i Rådhusets festsal. Mødet tager afsæt i at fortælle om Planstrategien som overligger for de mange igangværende udviklingsprojekter i Odense.

 

Efter offentlighedsperiodens afslutning udarbejdes der en hvidbog med de indkomne kommentarer, som fremlægges til politisk vurdering i forbindelse med den endelige behandling af planstrategien i efteråret 2011.

 

Strategiens opbygning

 

Planstrategien tager afsæt i Vision Odense og kommunens politikkoncept og fungerer som overligger for de mange igangværende strategiske byudviklingsprojekter. Planstrategiens overskrift hedder ”Fra stor dansk by til Dansk storby” og selve strategien sætter fokus på det identitetsskifte, der er ved at ske i Odense samt byens ambitioner i forhold til vækst, bæredygtighed og det gode liv.

 

Planstrategien er bevidst gjort kort. Den sætter fokus på Odenses udviklingsmulig­heder samt på, hvordan disse hænger sammen med de igangværende byudvik­lings­­projekter og de kommende kommuneplanrevisionstemaer.

 

Planstrategien fremhæver nødvendigheden af at fokusere den igangværende indsats i forhold til de aktiviteter, vi sætter i gang: Et tilvalg er også et fravalg, for vi kan ikke være Danmarksmestre på alle områder.

 

Kommuneplanlægning

 

I forbindelse med det igangværende arbejde med tematillæg til Kommuneplan 2009-21 kan der fremkomme flere temaer, der skal tages op i Kommuneplan 2013-25. I givet fald afholdes der særskilt foroffentlighed på disse temaer.

 

Forudsætningsredegørelse

 

Strategien følges af en forudsætningsredegørelse, som rummer baggrundsmateriale for selve strategidokumentet: Screening af vedtagne politikker med betydning for planområdet, redegørelse for planlægning siden sidste planstrategi, redegørelse for lokal Agenda21-strategi, resumé af vinderforslag fra gymnasieelever på idékonkurrencen Odense 2025 samt et datamateriale og en række udviklingstendenser, som vurderer på Odenses hidtidige udvikling på en række statistiske parametre.

 

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Planstrategien og den efterfølgende kommuneplanlægning vil dog udgøre det langsigtede grundlag for byrådets prioritering ved budgetlægning.

Bilag

1. Udkast til Planstrategi 2011- vedlagt i papir (Planstrategi2011.pdf)
2. Forudsætningsredegørelse - vedlagt i papir (Forudsætningsredegørelse.pdf)

 

 

 4. Odense Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013

Åbent - 2011/032844

 

Sagsresumé

I ”Odense – En ny virkelighed” er opgaven at finde de bedste løsninger af kommunens driftsopgaver i fremtiden. Dermed er alt i spil i forhold til at forandre den måde, som Odense Kommune løser opgaverne i dag. Det kan konkurrenceudsættelse være med til. Det er pålagt Odense Kommune at lave en udbudsstrategi, jf. den kommunale styrelseslov (§ 62). Strategien skal angive, hvor udbud vil blive anvendt - og hvordan anvendelsen af udbud vil blive øget.

 

Der indstilles, at Odense Kommune vælger at efterkomme dette krav ved, at Odense Kommunes Udbudsstrategi er en politisk besluttet analyseforpligtelse med henblik på konkurrenceudsættelse af driftsområder. Driftsområder, som i Odense Kommune endnu ikke har været konkurrenceudsat. Det skønnes på denne baggrund, at udbudsstrategien kan bidrage med 50.000.000 kr. betinget af analysernes udfald og yderligere politiske beslutninger for at vedtage de konkrete konkurrenceudsættelser. Derfor er udbudsstrategien ingen udliciteringsplan, og genererer derfor heller ikke besparelser i sig selv. Det kræver omtanke, analyse og politiske beslutninger, før interne kommunale driftsområder konkurrenceudsættes, da udbud i Odense kommune ikke foretages for udbuddets egen skyld.

 

Alternativt er det muligt at lade Odense Kommunes Udbudsstrategi opridse genudbud af driftsområder, som i dag allerede er udliciteret. Fx rensning af rendestensbrønde eller rengøring på institutionsområdet. Dermed håndteres kravet om initiativer for at øge anvendelsen af udbud af driftsområder i Odense Kommune ikke. Andre initiativer skal igangsættes. Samtidig vil Odense Kommune Udbudsstrategi ikke understøtte de nuværende projekter, som analyserer driftsområderne.

 

Samtidig opfordrer Odense Kommune det private og lokale erhvervsliv til at komme med innovative løsninger på Odense Kommunes udfordringer og indgå i dialog med kommunen omkring emnerne i udbudsstrategien.

 

Odense Kommunes Udbudsstrategi (bilag 1) er en fællessag for alle udvalg og indeholder 12 konkrete driftsområder, hvor de forvaltningsspecifikke områder bliver indstillet af fagforvaltningerne til udvalgene (bilag 2). De foreslåede driftsområder har været i høring hos medarbejderne (bilag 3). Desuden er der på tværs af forvaltningerne indstillet fire driftsområder til tværgående analyse, da driftsområderne varetages af alle eller flere forvaltninger. Dermed rettes fokus på den samlede opgaveløsning og ikke kun den del der ligger indenfor den enkelte forvaltning. Fagudvalgene får kun udleveret de bilag, som har relevans for deres forvaltning/beslutning. Bilagene medsendes dagsordenen til udvalgets medlemmer.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bidrager med områderne Facility Management, Tolketjeneste og Sammentænkning og systematisering af social- og beskæftigelsestilbud (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

b.      Udbudsstrategien omfatter også fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

c.      Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.  

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Mohammed Mansour deltog ikke i mødet

 

Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Mohammed Mansour deltog ikke i mødet.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender:

 

d.      Udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor Ældre og Handicapforvaltningen bidrager med områderne velfærdsteknologi og mad (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

e.      Udbudsstrategien også omfatter fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

f.       Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.  

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingens punkt d, e og f.

 

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender:

 

g.      Udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor Børn- og Ungeforvaltningen bidrager med områderne Administration og udførelse af befordring (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

h.      Udbudsstrategien omfatter også fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

i.        Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.  

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Veronica Hansen deltog ikke i dette punkt.

 

By- og Kulturforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender:

 

j.        Udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor By- og Kulturforvaltningen bidrager med områderne GIS/Geodata, Administration af udlejningsejendomme, Biblioteksområdet, og Partnerskab på krematorieområdet (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

k.      Udbudsstrategien omfatter også fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

l.        Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen tager forbehold.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

m.    Udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor Borgmesterforvaltningen bidrager med områderne Facility Management og Administrative Driftsfællesskaber (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

n.      Udbudsstrategien omfatter også fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

o.      Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.  

 

 

Økonomiudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets, Socialudvalgets, Ældre- og Handicapudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets, By- og Kulturudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

 

 

Beslutning

Ændringsforslag fra gruppe Ø om at tilbagesende sagen til udvalgene med henblik på medarbejderinddragelse forkastet, idet alene gruppe Ø stemte for.

 

Godkendt.

 

Gruppe Ø stemte imod.

 

Sagsfremstilling

En del af Odense – En ny virkelighed

 

I ”Odense – En ny virkelighed” er opgaven at finde de bedste løsninger af kommunens driftsopgaver i fremtiden. Dermed er alt i spil i forhold til at forandre den måde, som Odense Kommune løser opgaverne i dag. Det kan konkurrenceudsættelse være med til. Odense Kommune skal med en fokuseret indsats tackle og håndtere den vanskelige økonomiske situation, kommunen står i frem imod 2013. Her har byrådet igangsat arbejdet i ”Odense – En ny virkelighed”, som dette forslag til Odense Kommunes Udbudsstrategi kan understøtte. Odense Kommunes Udbudsstrategi (bilag 1) opstår på baggrund af krav fra statslig side. 

 

Udbudsstrategien er lovpligtig

 

Den kommunale styrelseslov (§ 62) pålægger kommunerne at udarbejde en udbudsstrategi. Strategien skal angive, hvor udbud vil blive anvendt - og hvordan anvendelsen af udbud vil blive øget.

 

De officielle krav til udbudsstrategiens indhold og udformning fremgår af bekendtgørelse nr. 1310 af 15/12 2009 (bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse). Indenrigs- og Sundhedsministeriet har suppleret bekendtgørelsen med en vejledning.

 

Bekendtgørelsen stiller relativt få krav til udbudsstrategien. Overordnet skal udbudsstrategien indeholde:

 

·         En angivelse af, på hvilke områder kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde driftsopgaver.

·         Konkrete mål for konkurrenceudsættelse, herunder for særligt udbudsegnede opgaver.

·         Angivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen vil øge udbud af driftsområder i kommunen.

·         En beskrivelse af de initiativer, kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse for at nå målene i strategien. 

 

Der er således ikke nogen forpligtelser til at gennemføre bestemte initiativer med henblik på at øge anvendelsen af udbud, ligesom det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at opstille mål og udforme en strategi til at nå målene.

 

Flere af elementerne i udbudsstrategien kendes allerede fra udarbejdelsen af servicestrategien, som udbudsstrategien erstatter. Imidlertid skal det fremhæves, at udbudsstrategien alene vedrører driftsopgaver og ikke også anlægsopgaver som servicestrategien.

 

Udbudsstrategien skal udarbejdes inden udgangen af valgperiodens første år og er knyttet op på funktionsperioden. Odense Kommune har dog haft brug for at sikre sig en længere proces med deltagelse af alle forvaltninger og medarbejderhøring, så tidsrammen overskrides.  

 

Udbudsstrategien understøtter ”Odense – En ny virkelighed”

 

Det indstilles, at Odense Kommunes Udbudsstrategi håndterer lovkravet om en udbudsstrategi ved at analysere driftsområder, som endnu ikke har været konkurrenceudsat og indarbejdet dette i de eksisterende projekter i Odense Kommune, hvor det er relevant.

 

Alternativ tilgang

 

Alternativt er det muligt at lade Odense Kommunes Udbudsstrategi opridse genudbud af driftsområder, som i dag allerede er udliciteret. Fx rensning af rendestensbrønde eller rengøring på institutionsområdet. Dermed håndteres kravet om initiativer for at øge anvendelsen af udbud af driftsområder i Odense Kommune ikke. Andre initiativer skal igangsættes. Samtidig vil Odense Kommune Udbudsstrategi ikke understøtte de nuværende projekter, som analyserer driftsområderne.

 

Konkurrenceudsættelse som én mulighed blandt mange andre

 

Den bærende idé i Odense Kommunes Udbudsstrategi er, at konkurrenceudsættelse og partnerskaber med eksterne aktører ses som et værktøj som alle andre. Et værktøj, der kan hjælpe i det nuværende og kommende arbejde med at effektivisere, innovere og omorganisere kommunens opgaver. Udbudsstrategien gør altså konkurrenceudsættelse til et tilgængeligt og synligt værktøj.

 

Strategien indeholder dog også driftsområder, hvor det handler om at videreudvikle de resultater, som arbejdet med konkurrenceudsættelse allerede har bragt Odense Kommune på for eksempel det tekniske område. Men konkurrenceudsættelse skal kun være et værktøj, som tages i brug, hvis det giver mening. En mening, som dannes på baggrund af den enkelte analyse og udbudsstrategiens principper, som omtales nedenfor

 

Samarbejde med erhvervslivet

 

Øget samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder udgør et potentiale for Odense Kommune. Kommunen og det danske velfærdssamfund er dog generelt kendetegnet ved relativ høj effektivitet, hvor Danmark i ti år har ligget i toppen af verdensbankens liste over lande med de mest effektive offentlige sektorer. Så der eksisterer her en udfordring for det private erhvervsliv. De kan bidrage med nye løsninger på eksisterende driftsopgaver i Odense Kommune, som gør det muligt at skabe større produktivitet og omsætte offentlige velfærdsløsninger til erhvervsmæssige muligheder. Derfor opfordrer Odense Kommune det private og lokale erhvervsliv til at komme med innovative løsninger på Odense Kommunes udfordringer og indgå i dialog med kommunen omkring emnerne i udbudsstrategien.

 

Mål med strategien

 

Odense Kommunes Udbudsstrategi har en konkret målsætning. Den gælder økonomiske besparelser ved konkurrenceudsættelse.

 

Økonomiske besparelser

 

Driftsområderne i Odense Kommunes Udbudsstrategi skal i første omgang analyseres med henblik på at finde omfanget af mulige besparelser ved en konkurrenceudsættelse. Dermed er besparelsen betinget af, at:

 

 • Alle områder i strategien underkastes analyse.
 • Der viser sig et klart besparelsespotentiale ved at forandre den måde, opgaven håndteres på i dag. 
 • Der træffes yderligere politiske beslutninger om at foretage effektiviseringer – herunder konkurrenceudsættelse – på de analyserede driftsområder.

 

Odense Kommunes Udbudsstrategi forventes på denne baggrund at kunne bidrage med omkring 50.000.000 kr. frem imod 2013. Dette begrundes med, at driftsområder, som aldrig har været konkurrenceudsat, typisk kaster de største besparelser af sig. Her skønnes besparelsen at give minimum 10 % i gennemsnit. Flere af udbudsstrategiens driftsområder overlapper dog med blandt andet Administrationsprogrammet. Besparelserne indeholdt i Administrationsprogrammet reducerer derfor de mulige besparelser på 50.000.000 kr., da den enkelte besparelse i sagens natur ikke kan regnes med to gange.

 

De 50.000.000 kr. kan heller ikke henledes til konkurrenceudsættelse alene. Andre initiativer, som igangsættes på grund af udbudsstrategien, bidrager til denne besparelse. Samlet kan de enkelte forvaltninger beholde besparelsen selv.

 

En politisk besluttet analyseforpligtelse

 

Odense Kommunes Udbudsstrategi er dermed en politisk besluttet analyseforpligtelse med henblik på konkurrenceudsættelse af driftsområder (bilag 2). Driftsområder, som i Odense Kommune endnu ikke har været konkurrenceudsat. Derfor er udbudsstrategien ingen udliciteringsplan. Det kræver omtanke, analyse og politiske beslutninger, før interne kommunale driftsområder konkurrenceudsættes, da udbud i Odense Kommune ikke foretages for udbuddets eget skyld.

 

Til selve analysen findes der et potentialafklaringsværktøj, som er udarbejdet af en række kommuner i fællesskab med KL. Ved anvendelse af værktøjet til at analysere det enkelte driftsområde skal principperne i Odense Kommunes Udbudsstrategi desuden bruges.

 

Tværgående analyser

 

På nogle driftsområder er et tværgående blik på Odense Kommunes løsninger af driftsopgaver nødvendigt for at høste det fulde besparelsespotentiale. Dette gælder områderne Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad. Det tværgående blik kræver, at driftsområdet ses i sin helhed i forhold til hele Odense Kommune. En sådan tilgang forsøger at opløse interne administrative opdelinger i tænkningen. Analysens fokus rettes mod en samlet løsningsmodel for den enkelte driftsopgave på tværs af forvaltninger, som dermed kan blive bedre og billigere. Flere driftsområder nævnt under de enkelte forvaltninger i udbudsstrategien (bilag 1) har vist sig at kunne sammentænkes i forhold til hinanden. Odense Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013 gør det muligt, at:

 

 • Odense Kommunes forvaltninger får et tværgående syn på egne opgaveløsninger.
 • skabe et større og dermed mere attraktivt marked for private med mere plads til innovative løsninger og investeringer.
 • dele de administrative byrder i forbindelse med de enkelte analyser, som udbudsstrategien forpligter til.  

 

Styrende principper i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse:

 • Gevinstpotentialet ved en konkurrenceudsættelse skal være højt, da transaktions- og følgeomkostningerne kan være store
 • Derfor skal transaktionsomkostningernes størrelse tydeliggøres
 • Kompetencetabet skal overvejes nøje og indgå i beslutningen
 • Omkostninger i forbindelse med forsyningssikkerhed skal medregnes
 • Usikkerhed om personalesituationen skal overvejes nøje
 • Medarbejdernes jobsituation efter en konkurrenceudsættelse (og eventuel virksomhedsoverdragelse) skal overvejes nøje
 • Omkostninger til kontrolbud medregnes
 • Omkostninger til kontrol af leverandør skal medregnes
 • Markedssituationen skal undersøges nøje
 • En eventuel konkurrenceudsættelse skal bidrage med videreudvikling og innovation af driftsområdet. Det må ikke være en stopklods for udviklingen af driftsområdet til gavn for Odenses borgere.

 

Samtidig gælder ”Retningslinier for Udbud i Odense Kommune” også i forbindelse med konkurrenceudsættelse af driftsområder. Retningslinierne behandler blandt andet kontrolbud og medarbejderinddragelse. Retningslinierne blev godkendt af byrådet den 22/4 2009.  

 

Processen for udbudsstrategien

 

Udbudsstrategien (bilag 1) er en fællessag for alle udvalg, som dermed har mulighed for at se, hvad de andre udvalg behandler af driftsopgaver. Desuden har de foreslåede driftsområder været i høring hos medarbejderne via de enkelte afdelingsudvalg (bilag 3). Driftsområderne, som indstilles til udbudsstrategien, er fremkommet ved, at ledelsen i de enkelte forvaltninger har fundet og beskrevet driftsområder, som de mener giver mening at medtage i udbudsstrategien (bilag 2).

 

Odense Kommune og konkurrenceudsættelse

 

Udbudsstrategien og arbejdet med konkurrenceudsættelse på nye områder skal ses i en større sammenhæng. Hvert år vurderes kommunerne på, hvor meget de har konkurrenceudsat af deres driftsopgaver. Dette måles via Indikator for KonkurrenceUdsættelse (IKU). Denne indikator måler, i hvor høj grad kommunen køber ydelser hos private leverandører (eller selv har vundet kontrolbud) i forhold til, hvad der er muligt at konkurrenceudsætte i kommunen.

 

Fastsættelsen af målsætninger for IKU sker i Odense Kommune i forlængelse af aftalen med regeringen om kommunernes økonomi i perioden frem til 2013.

Den fremadrettede målsætning er på nuværende tidspunkt endnu ikke aftalt imellem KL og regeringen. Regeringen har blot spillet ud med en hensigtserklæring om et IKU-niveau på 31,5 % i 2015 for kommunerne under ét.  

 

Niveauet i Odense Kommune er ifølge nyeste tal 24,14 % for 2009. Det kommunale landsgennemsnit lå i 2009 på 25 %. Målet i den tidligere aftale med regeringen om kommunernes økonomi var på 26,5 % for 2010, hvilket Odense Byråd tilsluttede sig i 2009 ved godkendelse af ”Retningslinier for Udbud i Odense Kommune”.

For at få en IKU på 26,5 % skal Odense Kommune konkurrenceudsætte for ca. 170.000.000. kr. mere end i 2009, jf. IKU-målingen foretaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

 

Odense Kommunes IKU-niveau på 24,14 % ligger generelt under de andre storbyer i 6-by samarbejdet: IKU 2009: København (28,62 %), Randers (27,95 %), Esbjerg (27,58 %) og Århus (27,07 %). Ålborg ligger under med en IKU på 20,34 %.

 

Derfor vil Odense Kommunes Udbudsstrategi bidrage til, at Odense Kommune lever op til allerede vedtagne målsætninger for niveauet af konkurrenceudsættelse.

 

En offentlig og levende strategi

 

Byrådet kan til enhver tid revidere udbudsstrategien. Den nedskrevne strategi lægger således ingen begrænsninger på kommunens mulighed for at ændre de politiske prioriteringer i udbudsstrategien i byrådets funktionsperiode.

 

Udbudsstrategien skal gøres tilgængelig for borgerne, fx på kommunens hjemmeside, ligesom der skal følges op på strategien i en opfølgningsredegørelse, der udarbejdes inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori der afholdes kommunalvalg.

Opfølgningsredegørelsen suppleres af en årlig status på udbudsstrategien, som udarbejdes af Udbud og Indkøb med bistand fra Økonomikredsen.

 

Økonomi

Der igangsættes analysearbejde i de respektive forvaltninger og på tværs af forvaltningerne, som kan medføre et betydelig administrativt ressourcetræk. Dele af dette arbejde kan dog udføres i Administrationsprogrammet som dele af udbudsstrategien kan indgå i, hvor det er relevant. Besparelsen på 50.000.000 kr. hentes ikke, når Odense Kommunes Udbudsstrategi vedtages. For at høste besparelserne skal der efter endt analyse træffes konkrete politiske beslutninger om egentlig konkurrenceudsættelse eller omorganiseringer af driftsområder. Desuden skal besparelsen i udbudsstrategien også koordineres med besparelsen i Administrationsprogrammet, da samme besparelse ikke kan laves to gange.

 

Bilag

2. Beskrivelser af alle driftsområderne som indgår i udbudsstrategien - vedlagt i papir (Beskrivelser af alle driftsområderne som indgår i udbudsstrategien.pdf)
1. Odense Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013 - vedlagt i papir (Odense Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013.pdf)
3. Medarbejdersidens bemærkninger til udbudsstrategien - vedlagt i papir (Medarbejdersidens bemærkninger til udbudsstrategien.pdf)

 

 

 

5. Risikostyring på tingskadeområdet – installering af brandsikringsanlæg  

Åbent - 2010/075986

 

Sagsresumé

På mødet den 16/6 2004 vedtog Økonomiudvalget en række principper for kommunens forsikringsstrategi på tingskadeområdet. Strategien bygger på øget selvforsikring samt en bevidst intern risikostyring.

 

Konsekvensen af forsikringsstrategien er bl.a., at Odense Kommune har påtaget sig en meget stor selvrisiko ved skader. På brand- og stormskader er den samlede selvrisiko således 25.000.000 kr. årligt og med en selvrisiko på 100.000 kr. pr. skade.

 

For i videst muligt omfang at forhindre, at denne selvrisiko bliver aktuel, er der blevet etableret automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) på alle kommunens skoler samt på et par af de skoler, som Odense Kommune overtog for Fyns Amt. Denne etablering har uden tvivl begrænset Odense Kommunes udgifter til brandskader markant.

 

Der er imidlertid stadig en række kommunale bygninger, hvor det på baggrund af bygningsmasse, beliggenhed, brugergruppe samt bygningens betydning for kommunens drift ville være hensigtsmæssigt at få disse bygninger brandsikret.

 

For yderligere at mindske den betydelige skadesrisiko set i forhold til kommunens samlede økonomi fremsender Borgmesterforvaltningen derfor forslag om, at der installeres brandsikringsanlæg på disse udvalgte kommunale bygninger. Installeringen af disse anlæg foreslås finansieret via den oprettede anlægsforsikringspulje samt de resterende ABA-anlægsmidler, der tilsammen udgør et beløb på 12.386.621 kr.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

a.       Der installeres brandsikringsanlæg på udvalgte kommunale bygninger til yderligere forebyggelse af brandskader, der finansieres af anlægsforsikringspuljen og resterende ABA-anlægsmidler.

 

b.       Der frigives en samlet anlægsbevilling på 12.386.621 kr. til brug for de i pkt. a nævnte anlægsinstallationer.

 

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 16/6 2004 en række principper for den fremtidige forsikringsstrategi for Odense Kommune, herunder blandt andet, at Odense Kommune som udgangspunkt skal være selvforsikret.

 

Til at understøtte denne strategi vedtog byrådet på mødet den 23/11 2005 en risikostyringspolitik, der har som overordnet målsætning dels at beskytte kommunens ansatte og aktiver, dels at reducere kommunens risikoomkostninger.

 

Som følge af denne strategi har kommunen nu gennem flere år arbejdet med skadesforebyggelse og risikostyring. Risikostyringsarbejdet i Odense Kommune er organiseret på 2 niveauer; dels via en tværforvaltningsmæssig risikostyringsgruppe med reference til Direktørgruppen, dels via ressourcepersoner, der er udpeget i de enkelte forvaltninger.

 

Med hensyn til den økonomiske byrdefordeling fastslår forsikringsstrategien, at udgifter til skadesforebyggelse (risikostyring) på både de forsikrede og selvforsikrede områder skal afholdes af de enkelte forvaltninger, idet skader betragtes som en intern driftsrisiko, som den skaderamte selv må afholde udgiften til.

 

Inden for rammerne af denne politik og dens målsætninger er der siden 2005 blevet arbejdet bevidst med intern risikostyring, hvorunder der er iværksat en lang række tiltag med henblik på forebyggelse af skader og dermed nedbringelse af kommunens skadesudgifter.

 

Installering af nye brandsikringsanlæg

 

Konsekvensen af forsikringsstrategien er bl.a., at Odense Kommune har påtaget sig en meget stor selvrisiko ved skader. Ved brand- og stormskader på kommunens bygninger er der således tegnet en forsikring, der indebærer, at forsikringsselskabet først udbetaler erstatning, når de sammenlagte skadesudgifter pr. år udgør mere end 25.000.000 kr. og med en selvrisiko pr. skade på 100.000 kr. Dvs., at skadesbeløb fra 100.000 – 25.000.000 kr. dækkes af kassebeholdningen.

 

For at forebygge, at der opstår brande, der kan udløse denne store selvrisiko, blev der som led i kommunens forsikringsstrategi og med vedtagelsen af budgettet for 2005 afsat 30.000.000 kr. til installering af automatisk brandalarmeringsanlæg, såkaldte ABA-anlæg, på alle kommunens skoler.

 

Samtlige kommunens skoler har nu fået installeret ABA-anlæg. Desuden har også et par af de skoler, kommunen overtog fra Fyns Amt i forbindelse med kommunalreformen, fået installeret ABA-anlæg, som er finansieret af denne bevilling.

 

Odense Brandvæsen har oplyst, at antallet af brande er faldet drastisk i 2009 og 2010 set i forhold til de foregående 2 år. I 2009 og 2010 har der således været henholdsvis 16 og 6 brande, hvorimod tallene for 2007 og 2008 var på henholdsvis 24 og 25 brande. Brandvæsenet har oplyst, at der formentlig er flere forklaringer på dette fald, men at man mener, at de vigtigste årsager er installationen af ABA-anlæg på alle skolerne samt det forebyggende arbejde, som både ovennævnte risikostyringsgruppe og ressourcepersoner samt brandvæsenet udfører.

 

På trods af de allerede gennemførte sikringstiltag har Odense Kommune stadig store udgifter til tingskader. Kommunens forsikringsmægler har i sin årsrapport for 2009 således opgjort kommunens samlede udgifter i 2009 til tingskader (brand, indbrud/tyveri, vand- og glasskader) til ca. 31.500.000 kr., heraf udgør udgifterne til branden på CSV-skolen anslået ca. 25.000.000 kr. (denne skole havde ikke ABA-anlæg). Til sammenligning havde kommunen i 2008 udgifter til de samme type skader på knap 24.500.000 kr., heraf udgør udgifterne til branden på en daginstitution på Munkehatten ca. 12.000.000 kr. Det bemærkes, at de nævnte beløb er de rene skadesudgifter, dvs. ekskl. kommunens udgifter til forsikringspræmier og mæglerhonorar.

 

Som det fremgår ovenfor, kan enkelte brande have store økonomiske konsekvenser for kommunen. For at mindske denne risiko finder Borgmesterforvaltningen det derfor nødvendigt, at der installeres yderligere brandsikringsanlæg på kommunens bygninger.

 

Det skal bemærkes, at netop på grund af de ovennævnte 2 store brande, vurderer kommunens forsikringsmægler, at præmien på en forsikring med en noget lavere selvrisiko vil blive meget høj for kommunen. I dag betaler Borgmesterforvaltningen ca. 3.500.000 kr. årligt i forsikringspræmie. Forsikringsmægleren skønner, at en forsikring med en noget lavere selvrisiko vil afstedkomme en årlig præmie, der er min. 3 gange højere. Og selv med en sådan forsikring risikerer kommunen at skulle afholde et stort beløb i selvrisiko ved siden af selve forsikringspræmien. Det er derfor forsikringsmæglerens klare anbefaling, at kommunen fortsat skal sikre sig mod brande ved at installere brandsikringsanlæg frem for at forsikre sig mod risikoen.

 

Risikostyringsgruppen har derfor haft nedsat en projektgruppe, der har haft til opgave at analysere, i hvilke af kommunens bygninger der med fordel kunne etableres ekstra sikring mod brand (fx ABA-anlæg, sprinkleranlæg, røgmelder og tekniske alarmer).

 

Projektgruppen, der har bestået af repræsentanter fra Odense Brandvæsen, By- og Kulturforvaltningen, kommunens risikostyringskoordinator og kommunens forsikringsmægler, har afgivet indstilling til styregruppen om brandsikring af i alt 46 bygninger i prioriteret rækkefølge.

 

Bygningerne er udvalgt ud fra følgende kriterier: bygningsmasse, beliggenhed, brugergruppe samt betydning for kommunens drift. Med i gruppens overvejelser er det også medtaget, om bygningen er fredet/bevaringsværdig. Listen over udvalgte bygninger har været forelagt forvaltningerne, der ikke har haft bemærkninger til valg af bygninger og forslag til prioriteringer.

 

Den samlede pris for gennemførelse af projektgruppens indstilling er opgjort til ca. 14.000.000 kr. ekskl. udgifter til drift og vedligeholdelse. Dette beløb tager udgangspunkt i, at der installeres ABA-anlæg på alle de udvalgte bygninger. Hvorvidt det er nødvendigt at installere et sådant forholdsvist dyrt sikringsanlæg på alle de udvalgte bygninger, eller man eventuelt kan nøjes med en billigere løsning på nogle af bygningerne, kræver en nærmere analyse. Denne analyse er sat i bero, indtil der er skaffet finansiering til at gennemføre projektgruppens forslag.

 

Med henblik på at skaffe denne finansiering indstillede Borgmesterforvaltningen til byrådet på mødet den 24/11 2010, at der skulle etableres en anlægsforsikringspulje på 4.000.000 kr., hvilken indstilling byrådet godkendte.
 

Hertil kommer, at der af den ovennævnte bevilling på 30.000.000 kr. til installering af ABA-anlæg på kommunens skoler resterer 8.386.621 kr., der kan indgå i denne pulje. Den samlede anlægsforsikringspulje til installering af yderligere brandsikringsanlæg på de udvalgte 46 bygninger udgør herefter i alt 12.386.621 kr.

 

Økonomi

Installation af brandsikringsanlæg på de foreslåede 46 bygninger skal søges finansieret inden for en samlet beløbsramme på 12.386.621 kr.. Dette beløb hidrører dels fra den anlægsforsikringspulje på 4.000.000 kr., som byrådsmødet vedtog på mødet den 24/11 2010, dels fra bevillingen til ABA-anlæg på skolerne, hvoraf der resterer i alt 8.386.621 kr., efter at alle skoler har fået disse anlæg installeret.

 

Det bemærkes, at de anslåede udgifter til installering af nye brandsikringsanlæg på de udvalgte 46 bygninger er eksll. udgifter til drift og vedligeholdelse. I overensstemmelse med forsikringsstrategiens principper for afholdelse af udgifter til skadesforebyggelse, skal disse afledte udgifter afholdes af de forvaltninger, hvorunder de udvalgte bygninger henhører, inden for deres eksisterende budgetter.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Frigivelse af resterende anlægsmidler i forbindelse med om- og tilbygning af Munkehatten

Åbent - 2008/021760

 

Sagsresumé

Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender i henhold til gældende retningslinier indstilling om frigivelse af resterende anlægsmidler i forbindelse med om- og tilbygning af Munkehatten.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Den resterende anlægsbevilling for om- og tilbygning af Munkehatten på 65.307.693 kr. vedrørende boligdelen og 29.910.687 kr. vedrørende servicedelen frigives.

 

b.      Der foretages budgetforskydninger og frigivelse af anlægsbevillinger i overslagsårene som beskrevet i sagsfremstillingen under økonomiafsnittet.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der er i budgettet afsat anlægsmidler til om- og tilbygning af Munkehatten. Byrådet godkendte på mødet den 24/4 2010 valg af bygherrerådgiver, og efterfølgende blev planlægningsfasen igangsat. På byrådsmødet den 15/12 2010 blev projektforslaget til brug ved udbud i fagentreprise godkendt, og der har den 16/2 2011 været afholdt licitation, og de lavestbydende entreprenørers tilbud vurderes at kunne realiseres inden for den afsatte anlægsramme.

 

Overordnet omhandler anlægsprojektet nybyggeri og ombygning af Munkehatten med 45 almene handicapboliger med tilhørende servicearealer. Byggeriet opføres i henhold til lov om almene boliger, og de kommende beboere får således egne lejekontrakter til deres boliger. Byggeriet er indrettet med 5 separate boenheder med hver 8-10 boliger. Til hver boenhed er der indrettet et fælles opholdsrum og tilhørende servicearealer. Øvrige servicearealer består af dagcenterfunktion, kontorfaciliteter og caféområde.

 

I forbindelse med byggeriet vil der blive indarbejdet velfærdsteknologiske tiltag. Det er hensigten, at velfærdsteknologien skal være til hjælp for beboerne, som derved vil opnå bedre livskvalitet. Samtidig vil tiltagene også være til hjælp for personalet, idet den daglige drift søges optimeret. Der er i den forbindelse nedsat en styregruppe, som styrer og koordinerer implementeringen af de velfærdsteknologiske tiltag, herunder analysere de afledte fordele for beboere og personale.

 

Byggeriet er opdelt i 2 etaper, hvor 1. etape omhandler nybyggeri af 35 boliger med tilhørende servicearealer, og 2. etape omhandler ombygning af det eksisterende Munkehatten. I henhold til hovedtidsplanen påbegyndes 1. etape medio april 2011 med forventet aflevering i foråret 2012. Efterfølgende igangsættes 2. etape, som forventes færdig i november 2012.

 

Økonomi

I budgettet er der i alt afsat 68.850.000 kr. til boligdelen og 31.171.000 kr. til servicedelen. Der er tidligere frigivet 3.542.000 kr. vedrørende boligdelen og 1.260.000 kr. vedrørende servicedelen til projekteringsudgifter. Der søges om frigivelse af de resterende anlægsmidler på 65.308.000 kr. vedrørende boligdelen og 29.911.000 kr. vedrørende servicedelen.

 

Den resterende anlægsbevilling for boligdelen på i alt 65.307.693 kr. frigives med 35.937.500 kr. i 2011, 27.412.500 kr. i 2012 og 1.957.693 kr. i 2013. Den resterende anlægsbevilling for servicedelen på i alt 29.911.000 kr. frigives med 14.700.000 kr. i 2011, 13.600.000 kr. i 2012 og 1.610.687 kr. i 2013.

 

På grund af forskydninger overføres 13.298.500 kr. fra 2011 vedrørende boligdelen med henholdsvis 13.240.807 kr. til 2012 og 57.693 kr. til 2013. Vedrørende servicedelen overføres 8.235.772 kr. fra 2011 med henholdsvis 7.725.085 kr. til 2012 og 510.687 kr. til 2013.

 

Frigivelse af anlægsmidler til Munkehatten

 

Boligdelen

2011

2012

2013

I alt

Budget 2011

49.236.000

14.171.693

1.900.000

65.307.693

Frigivelse

35.937.500

27.412.500

1.957.693

65.307.693

Forskydning

13.298.500

-13.240.807

-57.693

0

Servicedelen

2011

2012

2013

I alt

Budget 2011

22.935.772

5.874.915

1.100.000

29.910.687

Frigivelse

14.700.000

13.600.000

1.610.687

29.910.687

Forskydning

8.235.772

-7.725.085

-510.687

0

 

2011

2012

2013

 

Kassebeholdning

21.534.272

-20.965.892

-568.380

 

+ forbedring / - forværring

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl