Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 13. april 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 13-04-2011 kl. 17:00

ByrådssalenAfbud fra:
Veronica Hansen
Jeanette Sandberg

I stedet for Veronica Hansen deltog Annette Blynel, jf. pkt. 1 på dagsordenen. I stedet for Jeanette Sandberg deltog Dennis Vikkelsø.

Oversigtsdagsorden: Åben referat

13. Dahlsvej/Stenløsevej - køb/ekspropriation af 2 ejendomme til byudvikling, herunder bemyndigelse til at indgå aftalerne (Lukket)

1. Meddelelse fra et byrådsmedlem om fravær i en periode af mindst 1 måned. Indkaldelse af stedfortræder

Åbent - 2011/047772

 

Sagsresumé

Byrådsmedlem Veronica Hansen, byrådsgruppe F, anmoder om med omgående virkning at blive fritaget for sit kommunale hverv af helbredsmæssige årsager. Veronica Hansens fraværsperiode forventes at vare indtil den 1/8 2011.

 

1. stedfortræder på F – Socialistisk Folkepartis kandidatliste er områdechef Annette Blynel.

 

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, at stedfortræderen indtræder, såfremt et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand.

 

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 4, træffer byrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

 

Det kan oplyses, at Annette Blynel i Veronica Hansens fraværsperiode indtræder i Børn- og Ungeudvalget. For så vidt angår Veronica Hansens øvrige medlemsposter, vil der inden mødet blive orienteret om eventuelle ændringer.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Oversigt over konsekvenser for diverse udvalgs- og bestyrelsesposter uddelt.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 

2. Udpegning af et nyt medlem til Odense Bæredygtighedsråd 2011

Åbent - 2011/010239

 

Sagsresumé

Byrådet udpegede på mødet den 9/9 2009 Gert Elbæk som medlem af Odense Bæredygtighedsråd efter indstilling fra Centrovice.

 

Gert Elbæk er nu udtrådt af bestyrelsen for Centrovice, og selskabet indstiller på den baggrund, at Per Brems Jensen udpeges som nyt medlem af Odense Bæredygtighedsråd med omgående virkning for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 3. Odense Kommunes samlede regnskabsmæssige forklaringer for 2010 samt overførsel af ikke forbrugte midler fra 2010 til 2011

Åbent - 2011/035167

 

Sagsresumé

Regnskabet for 2010 er overordnet set tilfredsstillende. Regnskabet indeholder både solide overskud på anlæg og drift, som understreger kommunens ansvarlige økonomistyring og opfyldelsen af den finansielle strategi.

 

Bag de pæne resultater på både drift og anlæg er en række forklaringer om store bevægelser i kommunens økonomi primært forårsaget af udefrakommende faktorer.

 

Således udviser regnskabet en bedre kassebeholdning end ventet. Resultatet er dog stort set uændret siden aflæggelsen af regnskab 2009 og skyldes store udsving, der ikke ændrer manøvrerummet i den finansielle strategi og dermed budgetlægningen for 2012. Der er bl.a. tale om en midlertidig likviditetsforbedring på grund af  omlægninger på statsrefusionsområdet og øget gæld til leverandør på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.

 

Regnskabet bærer præg af en tilpasning af både organisationen og ydelserne. Budgetlægningen for 2010 viste kraftige fald i indtægterne samt stigninger i ydelser, som kommunen ikke kan påvirke direkte. Derfor har 2010 været et år i forandringens tegn, hvor en kontinuerlig tilpasning er startet for at sikre en fortsat sund økonomi og sammenhængende service.

 

På driftssiden kan kommunen konstatere, at til trods for et overskud har kommunen overskredet den beregnede serviceramme med over 200 mio. kr. Det er sket på baggrund af en række tillægsbevillinger samt overførsler af uforbrugte midler fra 2009 til 2010. Det samme vil ikke være muligt i 2011 på grund af hårde sanktioner ved eventuelle overskridelser. Derfor har byrådet i december 2010 vedtaget en række økonomistyringsprincipper, der skal sikre en overholdelse i 2011. Flere af principperne har betydning for denne regnskabssag, bl.a. at udvalgene ikke længere kan overføre uforbrugte driftsmidler til det efterfølgende år.

 

På anlægssiden er det relativt store overskud et udtryk for en vis tilbageholdenhed, som umiddelbart kan virke fornuftig i den aktuelle situation. Odense Kommune er ligesom i 2009 bundet af et medfinansieringskrav til kvalitetsfonden, hvorfor kommunen skal gennemføre et bestemt anlægsniveau for at modtage budgetterede midler fra fonden. I kraft af den manglende gennemførelse af flere anlægsprojekter på kvalitetsfondens områder skal kommunen derfor deponere ca. 137 mio. kr. med regnskabet. På den baggrund igangsættes en analyse af styringsmulighederne på kvalitetsfondens områder, herunder mulighederne for at sikre gennemførelse af projekter med særlig betydning for kommunens økonomi.

 

Således viser regnskabet et fornuftigt resultat, men også at fremtiden byder på store udfordringer i økonomistyringen. Byrådet har taget det første initiativ til at styrke økonomistyringen med nye principper og igangsættelsen af Odense – en ny virkelighed, og kommunen er derfor godt rustet til endnu et turbulent år. Forude venter dog arbejdet med fortsat at effektivisere kommunen og tilpasse styringen den nye økonomiske virkelighed.

 

Skatter

 

Resultatet for regnskabsår 2010 ligger 31,3 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget.

 

Afvigelsen tilskrives hovedsageligt tilbagebetaling af dækningsafgift på offentlige ejendomme på 17 mio. kr., her specielt tilbagebetaling vedrørende OUH. Dertil kommer mindreindtægter på grundskyld på 6 mio. kr., og dækningsafgift på erhvervsejendomme på 5,5 mio. kr. Endelig kommer en afvigelse på dødsboskatten på 7,8 mio. kr., som delvis modsvares af en indtægt på forskerskat på 5 mio. kr.

 

Tilskud og udligning

 

For regnskab 2010 kan der konstateres en positiv afvigelse mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab på 16,9 mio. kr.

 

Afvigelsen henføres til et overskud på ældrepuljen på 9,7 mio. kr. Indtægten er budgetlagt i 2011, hvor den medgår til medfinansiering af effektiviserings-programmet. Dertil kommer en merindtægt på tilskud til madordninger i daginstitutioner på 5,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdning i 2010. Grundet manglende indførelse af madordninger i 2010 forventes tilskuddet tilbagebetalt til staten i 2011.

 

Der er i 2010 mindreudgifter til momsudligningsordningen på 0,4 mio. kr. vedrørende egne huslejer.

 

Den resterende merindtægt på 1,2 mio. kr. vedrører efterregulering ved valg af selvbudgettering i 2007. Efterregulering af tilskud og udligning skal ses i sammenhæng med efterregulering af indkomstskatter. Ved valg af selvbudgettering i 2007 har Odense Kommune således et provenu på ca. 30 mio. kr.se mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab på som delvis modsvares af en indtægt på forskerskat på 5 mio. ning o

 

 

Driftsudgifter

 

Driftsudgifterne udviser et mindreforbrug på 47,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet fordeler sig med mindreforbug på områder med overførselsadgang på 54,9 mio. kr., mens områder uden overførselsadgang udviser et merforbrug på 7,1 mio. kr.

 

Områder med overførselsadgang

 

Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 54,9 mio. kr., som er sammensat af mer- og mindreforbrug på de enkelte udvalg.

 

Den væsentlige årsag til mindreforbruget på 39,7 mio. kr.  hos Borgmesterforvaltningen kan henføres til almindelig periodisering på en del af fællesudgiftsrammen og vedrører blandt andet abonnementsordninger til PC og telefoni samt puljer på HR-området.

 

Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. i By- og Kulturforvaltningen er sammensat af mer- og mindreforbrug på de enkelte budgetområder, hvilket primært er under Plan og Byggeri samt under Natur, Miljø og Trafik.

 

By- og Kulturudvalget administrerer almene ældreboliger. I forbindelse med budget 2009 blev området omfattet af princippet om at hvile i sig selv. Driften af boligerne hviler i sig selv over en årrække. Der er imidlertid akkumuleret et underskud, som følge af en ikke korrekt regulering af det kommunale budget set i forhold til budget/regnskab for boligerne. Samlet set udgør dette 10,8 mio. kr. i 2010, som søges finansieret via kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012 vil Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen udarbejde en model på området inspireret af modeller på forsyningsområdet.

 

Mindreforbruget på 9,1 mio. kr. i Ældre- og Handicapforvaltningen er sammensat af et mindreforbrug på de selvejende institutioner, en økonomisk opbremsning på handicap- og psykiatriområdets institutioner samt et øget mindreforbrug på hjemmeplejen og plejeboligområdet.

 

Mindreforbruget i Socialudvalget på 4,1 mio. kr. vedrører primært Borgerserviceydelser samt udgifter til Sociale indsatser.

 

Under Arbejdsmarkedsudvalget er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som primært omfatter løntilskud til forsikrede ledige samt administration.

 

Merforbruget på 2,3 mio. kr. i  Børn- og Ungeforvaltningen skyldes primært et merforbrug på skoleområdet, hvilket bl.a. skyldes, at skolerne i 2010 har fået udbetalt en tvungen opsparring. Derudover har der været en øget opsparing på institutionernes selvstyreområde.

 

Områder uden overførselsadgang

 

På områder uden overførselsadgang kan der konstateres et samlet merforbrug på 7,1 mio. kr.

 

Merforbruget skyldes primært et merforbrug i Borgmesterforvaltningen vedrørende den kommunale (med)finansiering af sundhedsområdet samt merudgifter til vintertjenesten under By- og Kulturforvaltningen samt mindreudgifter i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Renter

 

Renter udviser i 2010 en mindreindtægt på 48,9 mio. kr. Heraf stammer 32,7 mio. kr. fra afkast af kommunens overskudslikviditet, mens den resterende del af afvigelsen på 16,2 mio. kr. primært stammer fra renter og realiseret kursregulering vedrørende kommunens langfristede gæld. Afvigelsen skal dog ses i sammenhæng med en positiv kursregulering på 55,5 mio. kr. vedrørende regulering af kommunens beholdning af værdipapirer til dagskursen pr. 31/12 2010, som er foretaget direkte på den likvide beholdning.

 

Resultat af den ordinære drift

 

Resultatet af den ordinære drift inkl. renter udgør dermed 164 mio. kr., hvilket giver en forskel på -15,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 179,4 mio. kr.

 

Anlæg

 

Anlægsområdet inkl. ældreboliger udviser et mindreforbrug på 68,9 mio. kr. samt et mindreforbrug til indskud i landsbyggefonden på 17,0 mio. kr. Der søges om overførsel af mindreforbrug på anlægsområdet på 71,1 mio. kr. fra 2010 til 2011 samt en overførsel af mindreforbrug til indskud i Landsbyggefonden på 16,7 kr. fra 2010 til 2011.

 

Mindreforbruget hos Borgmesterforvaltningen skyldes, at projekterne er blevet forsinket, eller hvor rådighedsbevillingen endnu ikke er udmøntet til et konkret projekt. Der er bl.a. tale om projekter som Web-strategien, Forstadspuljen og Miljøhandlingsplanen mfl. Det resterende beløb på 0,8 mio. kr. af mindreforbruget lægges i kassen.

 

Mindreindtægter og mindreforbrug hos By- og Kulturforvaltningen skyldes primært forskydning af gennemførelsen af anlægsarbejder til støttet byggeri, mindreindtægter vedrørende salg af kommunale bygninger og manglende salg af Rugårdsvej 60. Mindreudgifter vedrører primært projekterne på Toldbodgade 5-7, Udvikling af byens Ø samt indretning af Kulturmaskinen.

 

Mindreforbruget hos Ældre- og Handicapforvaltningen vedrører projekter, der endnu ikke er afsluttet.

 

Mindreforbruget hos Socialudvalget fordeler sig på tre projekter: Oprettelse af Alternative plejehjemspladser, etablering af Natvarmestue samt renovering og IT-investeringer.

 

Mindreforbruget hos Børn- og Ungeforvaltningen er primært sammensat af mindreforbrug hos henholdsvis Skoleafdelingen og Institutionsafdelingen og vedrører endnu ikke afsluttede anlægsprojekter.

 

Årets resultat

 

Årets samlede resultat udgør -241,8 mio. kr. mod forventet -312,1mio. kr. i det korrigerede budget. Forskellen på 70,3 mio. kr. kan primært henføres til mindreindtægter/tilbagebetaling på skatter og en positiv afvigelse på tilskud og udligning, lavere drifts- og anlægsudgifter samt lavere renteindtægter.

 

Afdrag på lån

 

Merforbrug på afdrag på skattefinansierede lån udgør netto 2,3 mio. kr. Heraf stammer ca. 1,2 mio. kr. fra fremrykket låneoptagelse i 2010 med henblik på optimering af kommunens samlede likviditetsmæssige situation. Merforbrug på afdrag på lån til andre kommuner som følge af kommunalreformen udgør 0,5 mio. kr. og øvrige mindre reguleringer 0,6 mio. kr.

 

Balanceforskydninger

 

Regnskabet udviser øvrige balanceforskydninger på 225,9 mio. kr. , hvilket er 115 mio. kr. bedre end budgetteret.

 

De væsentlige årsager til denne positive afvigelse er ændringer på statsrefusionsområdet med ca. 100 mio. kr., øget gæld til leverandør pr. ultimo regnskabsåret på 44 mio. kr. og periodiseringer mellem regnskabsår på 47 mio. kr. Negativt er der tale om en ikke budgetteret deponering vedrørende kvalitetsfondsmidler på 92 mio. kr.

 

Herudover kan de væsentlige forskydninger henføres til vækst i kommunens tilgodehavender og periodiseringer mellem regnskabsår.

 

Kursreguleringer

 

Realiseret afkast af kommunens overskudslikviditet har i 2010 udgjort ca. 76 mio. kr. Herudover er der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen foretaget en positiv urealiseret kursregulering, som har forøget kassebeholdningen med 55,5 mio. kr. Afkastet af kommunens samlede overskudslikviditet har i 2010 i alt bidraget med 131 mio. kr. mod korrigeret budget på 109 mio. kr. Der henvises til tabel med afkast af overskudslikviditet sidst i økonomiafsnittet.

 

Kassebeholdningen

 

Kassebeholdningen er ultimo 2010 på 343 mio. kr. ekskl. pensionsforpligtelser mod forventet 104,7 mio. kr. i det korrigerede budget, hvilket giver en forskel på 238,3 mio. kr.

 

Forskellen kan primært henføres til mindreforbrug på drift og anlæg samt nettobevægelser på kortfristede tilgodehavender og gæld.

 

Endvidere skyldes 55,5 mio. kr. den tidligere nævnte kursregulering af beholdningen af værdipapirer.

 

Låneramme

 

Der er i regnskabet for 2010 indarbejdet en deponeringsforpligtelse på 16,8 mio. kr. vedrørende eksterne lejemål. En foreløbig opgørelse af kommunens låneramme for 2010 udviser en lånemulighed pr. ca. 17 mio. kr. I løbet af 2011 – og senest ved budgetopfølgningen 1/10 2011 – vil der blive forelagt en sag for Økonomiudvalget med redegørelse for den endelige låneramme for 2010 og mulighed for at vælge, hvordan en eventuel ledig låneramme ønskes anvendt.

 

Kvalitetsfonden

 

Odense Kommune har i 2010 haft svært ved at leve op til kvalitetsfondens medfinansieringskrav, der er forhøjet i 2010 på grund af den fremrykkede udmøntning på ekstraordinære 2 mia. kr. fra 2013. Kommunens fremrykninger af anlægsprojekter til 2009 samt billigere licitationer og vejrforhold har været skyld i, at Odense Kommune mangler at medfinansiere ca. 137 mio. kr. i 2010. Det er et beløb, kommunen skal deponere i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, og som frigives umiddelbart efter.

 

KL oplyser, at forudsætningen for, at midlerne kan anvendes fremadrettet er, at kommunen medfinansierer beløbet på et senere tidspunkt ud over medfinansieringskravet i det pågældende år. Der er på baggrund heraf igangsat en revisionsundersøgelse af kvalitetsfondsområderne.

 

På baggrund af deponeringen igangsættes en analyse af styringsmulighederne på kvalitetsfondens områder, herunder mulighederne for at sikre gennemførelse af projekter med særlig betydning for kommunens økonomi.

 

Det må forventes, at der på baggrund af analysen skal ske en revurdering af indtægtsmulighederne fra kvalitetsfonden.

 

Serviceudgiftsrammen

 

Forbruget på serviceudgifter ligger i regnskab 2010 ca. 120 mio. kr. over det vedtagne budget for 2010.

 

Væksten kan primært forklares ved tillægsbevillinger til vintertjeneste samt demografi og afledt drift. Hertil kommer korrektioner som følge af ændrede pris- og lønforudsætninger samt kompensation for opgaveændringer.

 

Odense Kommune overskrider kommunens andel af den nationale serviceudgiftsramme med 2,74 % svarende til ca. 208 mio. kr. Det forventes, at kommunerne under ét overskrider serviceudgiftsrammen, hvorfor der kan forekomme en økonomisk sanktion for overskridelsen. En dialog mellem KL og regeringen herom vil formentlig finde sted i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2012.

 

Odense Kommune har i 2011 tildelt hvert udvalg en serviceramme samt indført en række nye økonomistyringsprincipper med henblik på at overholde kommunens andel af serviceudgiftsrammen.

 

 

Mio. kr.

2010-priser

Vedtaget budget 2010

Korrigeret budget 2010

Regnskab 2010

Afvigelse (regnskab – korrigeret budget)

Skatter

6.734,2

6.573,8

6.542,5

-31,3

Tilskud og udligning

3.582,5

3.724,9

3.741,8

16,9

Driftsudgifter

-10.092,1

-10.189,4

-10.141,5

47,9

Pris- og løn

0

0

0

0

Renter

62,6

70,1

21,2

-48,9

Resultat af ordinær drift

287,2

179,4

164,0

-15,4

 

 

 

 

 

Anlæg  *

-407,6

-491,5

-405,8

85,7

 

 

 

 

 

Skattefinansieret resultat

-120,4

-312,1

-241,8

70,3

Finansiering

 

 

 

 

Årets resultat

-120,4

-312,1

-241,8

70,3

Optagne lån

59,7

59,7

59,7

0

Afdrag på lån

-93,7

-96,9

-99,2

-2,3

Balanceforskydninger

191,1

110,9

225,9

115,0

Ændring af likviditet

36,7

-238,4

-55,4

183,0

 

 

 

 

 

Kursregulering 31/12 2010

 

 

55,5

 

Kassebeholdning primo**

 

 

700,2

 

Kassebeholdning ultimo**

 

 

700,3

 

Note:

*   Anlæg indeholder udgifter til Landsbyggefonden som er registreret under balanceforskydninger.

** Kassebeholdningen er opgjort inkl. pensionsforpligtelser.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Regnskab 2010 fremsendes til byrådets godkendelse.

b.      driftsområder med overførselsadgang søges der om:

 

b1: omkonvertering af mindreforbrug på 54.854.009 kr. til anlæg og overført til 2011.

b2: overførsel af merforbrug på 2.339.000 kr. fra 2010 til 2011 til Børn- og Ungeudvalget.

b3: mindreforbrug i 2010 på 13.175.622 kr. tilgår kassebeholdningen.

b4: mindreindtægt i 2010 på 10.758.000 kr. søges finansieret via kassebeholdningen.

c.      driftsområder uden overførselsadgang søges der om:


c1: mindreforbrug i 2010 på 15.902.497 kr. tilgår kassebeholdningen.


c2: der søges via kassebeholdningen om finansiering af merforbruget i 2010 på 22.961.735 kr.

d.      anlægsområdet søges der om:


d1: overførsel af et samlet mindreforbrug på 87.759.040 kr. til 2011, heraf vedrører de 71.076.040 kr. anlægsområdet, og de 16.683.000 kr. vedrører balanceforskydninger.


d2: mindreforbrug i 2010 på 758.137 kr. tilgår kassebeholdningen

 

e.      det finansielle område søges der om:


e1: overførsel af netto mindreudgifter vedrørende renter og afdrag på 504.000 kr. til 2011 til By- og Kulturudvalget. De 539.000 kr. vedrører mindreudgifter til renter, og de 35.000 kr. er merudgifter til afdrag.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

 

Borgmesterforvaltningen fremsender regnskab 2010 for de drifts- og anlægsområder, der hører under Økonomiudvalget.

 

Det samlede driftsregnskab for 2010 udviser nettoudgifter på 996,7 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 1.029,4 mio. kr. er der tale om et samlet mindreforbrug på 32,7 mio. kr.

 

Det er vigtigt at anføre, at overførselsadgangen for driftsområder er annulleret på udvalgsniveau.

 

Driftsområder med overførselsadgang viser et samlet mindreforbrug på 39.608.060 kr. Den væsentligste årsag til mindreforbruget kan henføres til almindelig periodisering på en del af fællesudgiftsrammen og vedrører bl.a. abonnementsordninger til PC og telefoni samt puljer på HR-området. Af mindreforbruget søges der overført 26.501.921 kr. fra drift til anlæg i 2011, mens de resterende 13.104.770 kr. tilgår kassebeholdningen.

 

Driftsområder uden overførselsadgang viser et samlet merforbrug på 6.893.424 kr., som finansieres af kassen.

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering viser et forbrug svarende til budgettet.

 

Anlægsområdet for 2010 udviser nettoudgifter på 108.310.796 kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 149.342.428 kr. er der tale om et samlet mindreforbrug på 41.031.632 kr. Der søges overført i alt 40.273.494 kr. til 2011, og der tilgår 758.137 kr. til kassebeholdningen vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

 

 

By- og Kulturudvalget

 

By- og Kulturforvaltningen fremsender regnskab for 2010 for de drifts- og anlægsområder, der hører under By- og Kulturudvalget, samt ansøgning om overførsler fra 2010 til 2011 på anlægsområdet. Endvidere ansøges der om overførsel af netto mindreudgifter på driftsområdet til anlæg i 2011.

 

driftsområder med overførselsadgang udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på 1.113.000 kr., hvilket svarer til 0,2 % af det samlede budget med overførselsadgang. Mindreforbruget er sammensat af mer- og mindreforbrug på de enkelte budgetområder. Netto mindreforbruget søges omkonverteret til anlæg og overført til 2011.

 

Driftsområdet uden overførselsadgang omfatter vintertjenesten. På området er der et merforbrug på 15.968.000 kr., hvilket skyldes den store snemængde i såvel første som sidste del af året.

 

Anlægsområdet udviser et samlet netto merforbrug på 5.789.000 kr. Merforbruget er inklusive et mindreforbrug under støttet byggeri, indskud i Landsbyggefonden på 16.759.000 kr. Af den samlede netto merudgift på 5.789.000 kr. søges der om overførsel af 5.724.000 kr. til 2011.

 

det finansielle område, der omfatter renter og afdrag til almene plejeboliger, er der et mindreforbrug på 504.000 kr., der søges overført til 2011.

 

Det samlede regnskabsresultat for By- og Kulturforvaltningen forringer kommunens kassebeholdning med 20.140.000 kr. i 2010 og forringer servicerammen med 14.855.000 kr. i 2010. Forslag til overførsler til 2011 vil medføre en forbedring af kassebeholdningen i 2011 på 4.107.000 kr.

 

 

Ældre- og Handicapudvalget

 

Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender regnskab for 2010 for de drifts- og anlægsområder, der hører under Ældre- og Handicapudvalget. Samtidig ansøges der om, at mindreforbruget på driften omkonverteres til anlæg i 2011. Omkonverteringen til anlæg skal ses som konsekvens af, at Økonomiudvalget på mødet den 1/12 2010 annullerede overførselsadgangen af uforbrugte driftsmidler på udvalgsniveau af hensyntagen til kommunens serviceramme.

 

Driftsområder med overførselsadgang viser et samlet mindreforbrug på 9,1 mio. kr., hvoraf de selvejendes andel udgør 4,4 mio. kr. Afvigelsen svarer til 0,4%. Et resultat, som forvaltningen samlet finder meget tilfredsstillende trods variationer mellem afdelingerne. Et sådan resultat har som forudsætning, at der er en god og fokuseret ledelse, en velkvalificeret økonomistyring samt en kultur, hvor medarbejderne bakker op om og understøtter ledelsesbeslutninger. 

 

Afvigelsen er sammensat af, at der primært på sundhedsområdet og mellemkommunale betalinger er brugt flere penge end forventet, og at der på områder som selvejende institutioner, hjemmeplejen, plejeboliger og institutioner på handicap- og psykiatriområdet er brugt færre. 

 

Ved budgetopfølgningen pr. 1/10 2010 var forventningen, at regnskabsresultatet flugtede med budgettet efter overførsel af merforbrug på 9,4 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet samt igangsatte initiativer på sundhedsområdet. Forventningen til de selvejendes regnskabsresultat var på daværende tidspunkt, at de samlet ville være i balance. Det forventede merforbrug på Handicap- og Psykiatri på 9,4 mio. kr. blev i forbindelse med budgetopfølgningen overført til 2012. Idet målet med de igangsatte handleplaner på området, herunder takstreduktioner på 2 & 3 %, var at skabe balance på området i 2011 og udvise et mindreforbrug i 2012 på niveau med det overførte merforbrug fra 2010. Hensigtserklæringen til udvalget var endvidere, at de igangsatte initiativer på sundhedsområdet skulle hente de resterende 2 mio. kr. ind.

 

I forbindelse med fremlæggelse af økonomisk status i december 2010 var forventningen til regnskabsresultatet forbedret, idet målsætningen fra budgetopfølgningen om balance nu var vendt til et forventet mindreforbrug. Forbedringen skyldes blandt andet, at Sundheds forventning til regnskabet ved økonomisk status var forbedret markant.

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

 

"Der er foretaget en henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at håndtere periodiseringer af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Med forbehold for Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af denne procedure konteres mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på balanceforskydninger. Dermed har periodiseringerne ikke nogen påvirkning på servicerammen. For Ældre- og Handicapforvaltningen betyder det, at der konteres 0,9 mio. kr. på periodiseringskontoen".

 

Såfremt den anvendte procedure ikke bliver godkendt, vil det for Ældre- og Handicapforvaltningen betyde, at der er en økonomisk forpligtelse i 2011 trods annullering af overførselsadgangen.

 

Anlægsområdet i 2010 udviser et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på projekter, som endnu ikke er afsluttet i 2010. Beløbet søges overført til 2011. Merforbruget er sammensat af forskydning i en række mindre projekter, som endnu ikke er afsluttet.

 

 

Socialudvalget

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremsender regnskab 2010 for de drifts- og anlægsområder, der hører under Socialudvalget.

 

Driftsområder med overførselsadgang udviser for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr. svarende til 1,3 % af det korrigerede budget.

 

Under Socialudvalget er der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. En væsentlig del af mindreforbruget kan henføres til beslutning i forbindelse med budgetopfølgning pr. 1/10 2010 (Arbejdsmarkedsudvalget/Socialudvalget den 9/11 2010, indstillingspunkt b1) vedrørende overførsel af 7,0 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Socialudvalget. Beløbet blev teknisk placeret under Fællesadministrationen med henblik på at imødegå Socialudvalgets øvrige udfordringer, der primært vedrører Borgerserviceydelser samt Sociale indsatser.

 

Under Arbejdsmarkedsudvalget er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget omfatter primært Løntilskud til forsikrede ledige med 1,4 mio. kr. og Administration med 1,0 mio. kr.

 

Driftsområder uden overførselsadgang udviser et samlet mindreforbrug på 15,9 mio. kr. svarende til 0,7 % af det korrigerede budget.

 

Under Socialudvalget er der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., herunder især et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til Førtidspension og et merforbrug på 3,2 mio. kr. til Boligstøtte.

 

Under Arbejdsmarkedsudvalget er der et mindreforbrug på 13,2 mio. kr., der omfatter flere modsatrettede bevægelser. Primært kan nævnes mindreforbrug til Løntilskud til fleks- og skånejob, Beskæftigelsesordninger og Revalidering samt Forsikrede ledige og merforbrug til Kontanthjælp.

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering: Der er foretaget en henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at håndtere periodiseringer af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Med forbehold for ISM's godkendelse af denne procedure konteres mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på balanceforskydninger. Dermed har periodiseringerne ikke nogen påvirkning på servicerammen. For Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen betyder det, at der konteres 25,5 mio. kr. på periodiseringskontoen.

 

Anlægsområdet udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. under Socialudvalget, som søges overført til 2011.

 

Det finansielle område udviser en merindtægt på 0,2 mio. kr. under Socialudvalget og en merindtægt på 4.000 kr. under Arbejdsmarkedsudvalget. Afvigelserne skyldes finansforskydninger mellem årene.

 

Det samlede regnskabsresultat for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen styrker kommunens kassebeholdning med 25,4 mio. kr. i 2010 (netto 15,9 mio. kr.) og forbedrer servicerammen med 7,9 mio. kr. i 2010.

 

 

Børn- og Ungeudvalget

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender regnskab for 2010 for de drifts- og anlægsområder, der hører under Børn- og Ungeudvalget samt ansøgning om overførsler fra 2010 til 2011.

Driftsområder med overførselsadgang

 

Driftsbevillingerne på områder med overførselsadgang viser i 2010 et samlet merforbrug på 2.339.000 kr. svarende til 0,07 % af Børn- og Ungeudvalgets driftsbudget. Der søges om overførsel af merforbruget på 2.339.000 kr. til 2011.

 

Staben har et mindreforbrug på 447.000 kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger i starten af 2010.

 

På skoleområdet er der et samlet merforbrug på 10.252.000 kr. Skolerne har i 2010 haft et mindreforbrug på 17.900.000 kr., hvilket skyldes, at skolerne har fået udbetalt en tvungen opsparing på 10.300.000 kr., som påvirker årets resultat. Samtidig har skolerne modtaget 5.000.000 kr. i a conto afregning fra barselsfonden, som først var forventet udbetalt i 2011. Dermed bliver skolernes reelle mindreforbrug 2.600.000 kr., som kan henføres til generel tilbageholdenhed.

 

På centrale konti er der et merforbrug på 28.200.000 kr. Fra regnskab 2009 er der overført 28.600.000 kr. i merforbrug til 2010, hvilket er medvirkende til merforbruget i 2010. Merforbruget fra 2009 er i 2010 er nedbragt til 17.000.000 kr.

 

På daginstitutionsområdet er der et mindreforbrug på 6.276.000 kr. Dette mindreforbrug skyldes primært øget opsparing på institutionernes selvstyreområde.

 

På fritidsområdet er der et merforbrug på 255.000 kr.

 

Børn- og familieområdet har et mindreforbrug på 1.444.000 kr. Mindreforbruget kan relateres til forskydninger mellem årene.

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering udviser ingen afvigelser.

 

Anlægsområdet

Anlægsbevillingerne, som ikke er afsluttet, viser et samlet mindreforbrug på 48.219.000 kr. Der søges om overførsel af mindreforbruget til 2011.

Der er overførselsadgang for Børn- og Ungeudvalgets samlede bevilling.

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremsender regnskab 2010 for de driftsområder, der hører under Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Driftsområder med overførselsadgang udviser for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr. svarende til 1,3 % af det korrigerede budget.

 

Under Socialudvalget er der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. En væsentlig del af mindreforbruget kan henføres til beslutning i forbindelse med budgetopfølgning pr. 1/10 2010 (Arbejdsmarkedsudvalget/Socialudvalget den 9/11 2010, indstillingspunkt b1) vedrørende overførsel af 7,0 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Socialudvalget. Beløbet blev teknisk placeret under Fællesadministrationen med henblik på at imødegå Socialudvalgets øvrige udfordringer, der primært vedrører Borgerserviceydelser samt Sociale indsatser.

 

Under Arbejdsmarkedsudvalget er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget omfatter primært Løntilskud til forsikrede ledige med 1,4 mio. kr. og Administration med 1,0 mio. kr.

 

Driftsområder uden overførselsadgang udviser et samlet mindreforbrug på 15,9 mio. kr. svarende til 0,7 % af det korrigerede budget.

 

Under Socialudvalget er der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., herunder især et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til Førtidspension og et merforbrug på 3,2 mio. kr. til Boligstøtte.

 

Under Arbejdsmarkedsudvalget er der et mindreforbrug på 13,2 mio. kr., der omfatter flere modsatrettede bevægelser. Primært kan nævnes mindreforbrug til Løntilskud til fleks- og skånejob, Beskæftigelsesordninger og Revalidering samt Forsikrede ledige og merforbrug til Kontanthjælp.

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering: Der er foretaget en henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at håndtere periodiseringer af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Med forbehold for ISM's godkendelse af denne procedure konteres mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på balanceforskydninger. Dermed har periodiseringerne ikke nogen påvirkning på servicerammen. For Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen betyder det, at der konteres 25,5 mio. kr. på periodiseringskontoen.

 

Anlægsområdet udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. under Socialudvalget, som søges overført til 2011.

 

Det finansielle område udviser en merindtægt på 0,2 mio. kr. under Socialudvalget og en merindtægt på 4.000 kr. under Arbejdsmarkedsudvalget. Afvigelserne skyldes finansforskydninger mellem årene.

 

Det samlede regnskabsresultat for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen styrker kommunens kassebeholdning med 25,4 mio. kr. i 2010 (netto 15,9 mio. kr.) og forbedrer servicerammen med 7,9 mio. kr. i 2010.

 

Økonomi

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

 

Odense Kommune har foretaget en henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at håndtere periodiseringer af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. I udvalgenes regnskabssager er der med forbehold for ministeriets godkendelse af denne procedure konteret mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på balanceforskydninger. Gennem denne praksis neutraliseres forskydningens påvirkning af servicerammen.

 

Ministeriet har efter udvalgenes behandling af regnskabssagerne svaret kommunen, at man ikke vurderer, at denne praksis er i overensstemmelse med styrelsesloven.

 

Odense Kommune er opmærksom på, at svaret ikke stemmer overens med praksis i flere andre kommuner, og at visse puljer under Socialministeriet efter ministeriets eget udsagn er fritaget servicerammen. Kommunen vil derfor indlede en dialog med KL og Finansministeriet om en nærmere afklaring af spørgsmålet, herunder påpege det uhensigtsmæssige i, at kommunerne ikke kan udføre projekter med ekstern finansiering uden risiko for at overskride servicerammen. Når der foreligger en endelig afklaring heraf, vil resultatet blive forelagt udvalgene og byrådet.

 

1.000 kr.

2010-priser

Korrigeret

Budget

2010

Regnskab

2010

Afvigelse *

Forslag til overførsel **

Drift

 

 

 

 

Økonomiudvalget

1.029.394

996.710

32.684

26.502

Med overførselsadgang

439.803

400.194

39.609

26.502

Uden overførselsadgang

585.983

592.977

-6.994

0

Projekter ekstern finansiering

3.608

3.539

69

0

By- og Kulturudvalget

667.601

682.456

-14.855

11.871

Med overførselsadgang

623.601

622.487

1.114

11.871

Uden overførselsadgang

44.000

59.969

-15.969

0

Ældre- og Handicapudvalget

2.203.823

2.194.763

9.060

9.060

Med overførselsadgang

2.203.145

2.194.085

9.060

9.060

Projekter ekstern finansiering

678

678

0

0

Socialudvalget

1.458.839

1.452.004

6.835

4.149

Med overførselsadgang

411.415

407.267

4.148

4.149

Uden overførselsadgang

1.047.424

1.044.737

2.687

0

Børn- og Ungeudvalget

3.373.757

3.376.096

-2.339

-2.339

Med overførselsadgang

3.373.757

3.375.383

-1.626

-2.339

Projekter ekstern finansiering

0

713

-713

0

Arbejdsmarkedsudvalget

1.456.045

1.439.557

16.488

3.272

Med overførselsadgang

159.281

156.009

3.272

3.272

Uden overførselsadgang

1.296.764

1.283.548

13.216

0

I alt drift

10.189.460

10.141.587

47.873

52.515

Med overførselsadgang

7.211.003

7.155.426

55.577

52.515

Uden overførselsadgang

2.974.171

2.981.231

-7.060

0

Projekter ekstern finansiering

4.286

4.930

-644

0

* -  = merudgift

** - = negativ overførsel

 

1.000 kr.

2010-priser

Korrigeret

Budget

2010

Regnskab

2010

Afvigelse *

Forslag til overførsel **

Anlæg

 

 

 

 

Økonomiudvalget

149.342

108.311

41.031

40.273

By- og Kulturudvalget

Heraf balanceforskydninger

135.819

 

36.152

141.606

 

19.392

-5.787

 

16.760

-6.531

 

15.991

Ældre- og Handicapudvalget

Heraf balanceforskydninger

7.916

 

692

6.862

 

494

1.054

 

198

3.676

 

692

Socialudvalget

10.341

8.219

2.122

2.122

Børn- og Ungeudvalget

188.182

140.756

47.426

48.219

I alt

Heraf balanceforskydninger

491.600

36.844

405.754

19.886

85.846

16.958

87.759

16.683

* - = merudgift

** - = negativ overførsel

 

 

1.000 kr.

2010-priser

Korrigeret

Budget

2010

Regnskab

2010

Afvigelse *

Forslag til overførsel **

Finansielle områder

 

 

 

 

By- og Kulturudvalget:

38.171

37.667

504

504

Renter

15.563

15.024

539

539

Afdrag

22.608

22.643

-35

-35

 

 

 

 

 

2010

 

2009

 

Afkast overskudslikviditet

 

Regnskab

mio. kr.

Korr.

Budget

mio. kr.

 

 

Regnskab

mio. kr.

Korr.

Budget

mio. kr.

Realiseret afkast kapitalplejedepoter

(renter, udbytter, realiseret tab/gevinst)

 

74

 

 

 

99

 

Afkast kontant aftaleindskud mv.

­

2

 

 

 

24

 

Realiseret afkast

76

109

 

123

99

Urealiseret kursregulering ultimo

 

55

 

0

 

 

81

 

0

Samlet resultat

131

109

 

204

99

 

 

 

 

 

 

Afvigelse

22

 

 

105

 

 

 

 

Bilag

3. Anlægsoverførsler til 2011 (regnskab 2010 anlægsoverførsler.pdf)
4. Kvalitetsfonden (Bilag vedr. kvalitetsfond.pdf)
5. Servicerammen 2010 - alle fem bilag vedlagt i papir (Overskridelse af serviceramme med 208mio.pdf)
1. Driftsudgifter (Bilag 1 til regnskab 2010 på drift.pdf)
2. Anlægsudgifter og balanceforskydninger (Regnskab 2010 på anlæg og balanceforskydninger.pdf)

 

 

 4. Afsluttede anlæg i forbindelse med regnskab 2010

Åbent - 2010/176816

 

Sagsresumé

I henhold til reglerne i principper for økonomistyring i Odense Kommune skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab.

 

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

 

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen fremsender 64 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2010. De samlede anlæg har et merforbrug på 1.188.357 kr. ud af en bevilling på 274.846.219 kr. svarende til en afvigelse på 0,43 %.    

 

Borgmesterforvaltningen forelægger 2 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2010. Regnskaberne udviser et samlet mindreforbrug på 902.407 kr., hvoraf de 144.000 kr. allerede er tilgået kassen i regnskab 2009.   

 

By- og Kulturforvaltningen fremsender afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2010. Regnskaberne udviser en merudgift på 796.375 kr. ud af en samlet bevilling på 184.029.348 kr.

 

Børn- og Ungeforvaltningen forelægger afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskab 2010. Regnskaberne udviser en merudgift på 391.982 kr ud af en samlet bevilling på 90.816.871 kr.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender anlægsregnskaberne.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler By- og Kulturforvaltningens indstilling.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler Børn- og Ungeforvaltningens indstilling.

 

Udvalgsmedlem Veronica Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, By- og Kulturudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen forelægger 2 afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

 

Hele kr.

Bevilling

Forbrug

Merforbrug (-)

Mindreforbrug (+)

1.2 Fællesudgifter

 

 

 

Bibliotekets off. rum

5.275.600

5.131.330

144.270

Ombygn./flytn. af

Social- og  Arbejdsmarkedsforv.

22.681.826

21.923.689

758.137

Borgmesterforvalt-

ningen i alt

27.957.426

27.055.019

902.407

 

Mindreforbruget vedrørende bibliotekets offentlige rum skyldes færre udgifter til skiltning, og mindreforbruget vedrørende ombygninger og flytninger af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skyldes bedre tilbud fra håndværkerne.

 

 

By- og Kulturforvaltningen forelægger afsluttede anlægsregnskaber til byrådets godkendelse.

 

Afsluttede anlægsregnskaber på budgetområder

 

Hele kr.

Bevilling

Forbrug

Merforbrug (-)

Mindreforbrug (+)

Budgetområde 2.1

 

 

 

2.1.5 - EU-projekter

5.367.504

5.477.497

-109.993

 

 

 

 

Budgetområde 2.2

 

 

 

2.2.2 - Byfornyelse

25.386.640

25.952.603

-565.963

2.2.4 – Jordforsyning

24.965.446

24.717.721

247.725

2.2.9 – anlægsarbejde i

            offentlige bygninger

21.392.000

21.686.848

-294.848

 

 

 

 

Budgetområde 2.4

 

 

 

2.4.2 - Vej og trafikområdet

86.117.758

86.272.222

-154.464

2.4.4 - Grønne områder og

            kirkegårde

7.563.000

7.562.213

787

2.4.7 - Bygningsvedligehold

11.336.000

11.255.207

80.793

2.4.8 - Vintertjeneste

1.901.000

1.901.412

-412

 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen i alt

184.029.348

184.825.723

-796.375

 

Afvigelserne giver ikke anledning til bemærkninger.

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen

 

Anlægsarbejder inden for budgetområderne 5.2 - Skoler, 5.3 - Dagpleje og Daginstitutioner, 5.4 - Fritid, og 5.5 - Børn og Familie, der er bevilget i henhold til byrådets beslutning, og som er afsluttet, forelægges til udvalgets godkendelse. Samlet aflægges der regnskab i forhold til bevillinger på i alt 90.816.871 kr. Det samlede resultat af regnskaberne udviser et merforbrug på ca. 391.982 kr.

Yderligere specifikation er beskrevet nedenfor.

Budgetområde 5.2 - Skoler

 

Følgende projekter inden for budgetområde 5.2 - Skoler, er afsluttet i 2010:

 

Sag

Bevilling

Forbrug

Merforbrug (-)

Mindreforbrug (+)

Skoler – naturvidenskabelige faglokaler

7.480.485 kr.

7.479.928 kr.

                   557 kr.

Tarup Skole, modernisering

18.402.870 kr.

18.352.392 kr.

50.477 kr.

Vestre Skole, gymnastikhalrenovering

2.514.394 kr.

2.418.702 kr.

95.692 kr.

”-” = Merforbrug

Der er ingen bemærkninger til regnskaberne.

Budgetområde 5.3 - Dagpleje og institutioner

Følgende projekt inden for budgetområde 5.3 - Dagpleje og institutioner, er afsluttet i 2010:

 

Sag

Bevilling

Forbrug

Merforbrug (-)

Mindreforbrug (+)

Hestehaven – etablering af udflytter børnehave

13.962.690 kr.

14.389.810 kr.

-427.120 kr.

Etablering af vuggestuer i centrum

10.454.692 kr.

9.575.611 kr.

879.081 kr.

 

Fyrreparken/Fyrrenålen,

Køb/ombygning 

9.148.793 kr.

9.451.286 kr.

-302.493 kr.

Bellinge aflastningsvuggestue

8.101.772 kr.

8.359.784 kr.

-258.012 kr.

”-” = Merforbrug


Bevilling til etablering af udflytterbørnehave i Hestehaven blev ændret fra en pavillon til en permanent bygning, hvilket betød, at udgifterne til byggeriet blev større.

I forbindelse med køb af Fyrrenålen/Fyrreparken skyldes de øgede omkostninger køb af de 2 ejendomme.

 

På grund af akut pasningsbehov, blev byggeriet vedrørende Bellinge aflastningsvuggestue opført i etaper og det øgede udgifterne til denne bevilling.

Bevillingen til etablering af vuggestuer i centrum, som indeholdte etableringen af 3 vuggestuer, er ikke brugt fuldt ud, da man fik lavere tilbud end forventet. 

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til regnskaberne.

Budgetområde 5.4 - Fritid

Følgende projekt inden for budgetområde 5.4 - Fritid er afsluttet i 2010:

 

Sag

Bevilling

Forbrug

Merforbrug (-)

Mindreforbrug (+)

Odense Idrætspark - vandsikring

5.822.841 kr.

5.822.841 kr.

0 kr.

Kansas City

3.930.636 kr.

3.930.636 kr.

0 kr.

Fritidsfaciliteter

  3.927.527 kr.

3.913.692 kr.

13.835 kr.

Selvejende haller

2.160.479 kr.

2.560.479 kr.

-400.000 kr.

”-” = Merforbrug

 

Merforbruget vedrørende bevillingen til de selvejende haller skyldes uforudsete udgifter, som ikke kunne afholdes indenfor de foreliggende prisoverslag.

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til regnskaberne.

 

Budgetområde 5.5 – Børn og Familie

 

Følgende projekt inden for budgetområde 5.5 – Børn og Familie er afsluttet i 2010:

 

Sag

Bevilling

Forbrug

Merforbrug (-)

Mindreforbrug (+)

Tandplejen, vedligeholdelse

4.909.692 kr.

4.953.692 kr.

-44.000 kr.

”-” = Merforbrug

 

Der er ingen bemærkninger til regnskabet.

 

Økonomi

Borgmesterforvaltningen

 

Af det samlede mindreforbrug på 902.407 kr. er de 144.270 kr. allerede tilgået kassen i regnskab 2009. Det resterende mindreforbrug på 758.137 kr. lægges i kassen og medtages i regnskabssagen for Borgmesterforvaltningen for 2010.

 

By- og Kulturforvaltningen

 

Samlet set kan der konstateres et merforbrug på 796.375 kr., der finansieres ved træk på kassen.

 

Børn- og Ungeforvaltningen

 

Regnskaberne fordelt på budgetområder:

 

Sag

Bevilling

Forbrug

Merforbrug (-)

Mindreforbrug (+)

Skoleafdelingen

28.397.749 kr.

28.251.022 kr.

146.727 kr.

Institutionsafdelingen

41.667.947 kr.

41.776.491 kr.

-108.544 kr. 

Fritidsafdelingen

15.841.483 kr.  

16.227.648 kr.

-386.165 kr.

Børn og Familie

4.909.692 kr.

4.953.692 kr.

-44.000 kr.

Bilag

1. Anlægsspec.BKF - vedlagt i papir (phoanlægR2010.pdf)

 

 

 5. Samlet kommenteret forbrugsrapport pr. 1/3 2011 for Odense Kommune

Åbent - 2011/035384

 

Sagsresumé

På baggrund af nye krav til indberetning til KL og nye skærpede regler til økonomistyringen i Odense Kommune udarbejdes der i 2011 3 kommenterede forbrugsrapporter, 1 budgetopfølgning og 2 administrative forbrugsrapporter.

 

Borgmesterforvaltningen fremsender en samlet kommenteret forbrugsrapport pr. 1/3 2011 for hele kommunen. I rapporten vurderes om:

 • Det samlede forventede regnskab for 2011 afviger fra det korrigerede budget på drift og anlæg
 • Den samlede serviceramme på området med og uden overførselsadgang forventes overholdt.
 • Medfinansiering på kvalitetsfondsmidler forventes opfyldt.
 • Forventet regnskab for 2011 for det finansielle område og indtægtssiden.

 

I de kommenterede forbrugsrapporter får udvalgene mulighed for at signalere forventninger til overholdelse af budgettet på drifts– og anlægsområdet samt på servicerammen. Samlesagen præsenterer et samlet billede af det forventede regnskab 2011 for kommunen, samt hvad der bliver indberettet til KL. Da det kun er forventninger, der signaleres i sagerne, laves der ikke budgettilretninger eller andre bevillingsmæssige tiltag i den overordnede sag. Er der behov for dette, føres der selvstændige sager op, hvor indholdet politisk drøftes.

 

Derudover vil der for at styrke opmærksomheden omkring medfinansieringskravet på kvalitetsfondsmidlerne, nu og i de fremadrettede kommenterede forbrugsrapporter blive lavet en særskilt opfølgning på dette område i samlesagen. Endelig vil der for at give et helhedsbillede af hele kommunens samlede økonomi blive lavet opfølgning på det finansielle område og indtægtssiden.

 

Borgmesterforvaltningen fremsender Odense Kommunes samlede kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2011 til byrådets godkendelse. Den kommenterede forbrugsrapport er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne. Fagudvalgenes kommenterede forbrugsrapporter har været på udvalgene den 29/3 2011, mens den kommenterede forbrugsrapport for de bevillinger, der hører under Økonomiudvalget, behandles samtidig med samlesagen.

Udvalgssagerne vedlægges som bilag.

 

driftsområder med overførselsadgang forventes budgettet overholdt ved alle udvalg.

 

Budgettet på driftsområder uden overførselsadgang forventes overholdt bortset fra By- og Kulturudvalget, hvor der forventes et merforbrug på vintertjenesten på 8,6 mio. kr. i 2011. Der er igangsat en analyse af området.

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering afventer fortsat en endelig afklaring på håndtering af periodisering i forhold til servicerammen. Udvalgene har med udgangspunkt i dette alle signaleret området i balance.

 

Med de signaler, som er givet i udvalgssagerne vil udvalgenes servicerammer for 2011 under ét blive overskredet med 8,6 mio. kr. Dette gælder for den del af servicerammen, der vedrører områder uden overførselsadgang. Servicerammerne inden for områder med overførselsadgang forventes overholdt, og udvalgene forventes derfor ikke sanktioneret. Samlet skal der dog med den signalerede udfordring fortsat være et stærkt fokus på overholdelse af kommunens samlede serviceramme.

 

Odense Kommune signalerer dog balance og fuld udnyttelse af servicerammen ved indberetning af forventet serviceramme pr. 1/3 2011 til KL. Det skyldes beslutningen ved indgåelse af budget 2011 om, at budgettet skulle flugte med Odense Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Beslutningen medførte, at der blev reserveret plads i servicerammen til merudgifter på områder uden overførselsadgang, som traditionelt medfører ufinansierede tillægsbevillinger i løbet af året.

 

Den signalerede udfordring på vintertjenesten medfører således ikke umiddelbart en overskridelse af Odense Kommunes andel af servicerammen, men indskrænker den reserverede plads op til loftet i servicerammen samt belaster kassebeholdningen, da der er tale om en ufinansieret tillægsbevilling.

 

anlægsområdet forventes der ved By– og Kulturudvalget en mindreindtægt fra salg af arealer i udstykningsområdet ved Odense Havn. Mindreindtægten forventes at være på 32 mio. kr. i 2011. De øvrige udvalg forventer budgettet overholdt. Området er dog på nuværende tidspunkt, så tidligt på året, behæftet med stor usikkerhed.

 

De signaler, som er givet i udvalgssagerne vil forværre kassebeholdningen med 41 mio. kr. i 2011. Det skal dog understreges, at der i denne sag kun er tale om signaler og ikke godkendte budgettilretninger.

 

Opfølgning på medfinansieringskrav på kvalitetsfondsmidler viser, at der på nuværende tidspunkt forventes gennemført anlægsprojekter for ca. 155 mio. kr. i 2011 på kvalitetsfondens områder. Dette svarer til, at der gennemføres anlægsprojekter for ca. 18,5 mio. kr. mere end krævet i 2011. Dette skal dog ses i lyset af, at Odense Kommune i forbindelse med regnskabsaflæggelsen forventes at deponere 137 mio. kr. samlet i 2010, som følge af ikke at leve op til medfinansieringskravet. Der er på den baggrund igangsat en revisionsundersøgelse af kvalitetsfondsområderne. Det må forventes, at der på baggrund af analysen skal ske en revurdering af indtægtsmulighederne fra kvalitetsfonden samt en periodisering af udgifterne.

 

Ved det finansielle område forventes budgettet overholdt. Det samme gælder også på indtægtssiden.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2011.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Økonomiudvalget ønsker en redegørelse for hvert enkelt anlægsprojekt.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender en samlet kommenteret forbrugsrapport pr. 1/3 2011 for hele kommunen. I rapporten vurderes om:

 • Det samlede forventede regnskab for 2011 afviger fra det korrigerede budget på drift og anlæg.
 • Den samlede serviceramme på området med og uden overførselsadgang forventes overholdt.
 • Medfinansiering på kvalitetsfondsmidler forventes opfyldt.
 • Forventet regnskab for 2011 for det finansielle område og indtægtssiden.

 

Servicerammen for Odense Kommune er fastlagt af Indenrigs– og Sundhedsministeriet og opgjort som nettodriftsudgifter på et afgrænset område fratrukket brugerfinansierede udgifter, udgifter til forsikrede ledige samt overførsler. Det betyder, at hovedparten (99,5 %) af driftsudgifter med overførselsadgang i Odense er med i servicerammen og en mindre del (21,3 %) af driftsudgifterne uden overførselsadgang er med.

 

Opfølgning på driftsområdet
 

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse

Økonomiudvalget

 

 

 

Med overførselsadgang

479.784

479.784

0

Uden overførselsadgang

608.515

608.515

0

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

2.760

2.760

0

I alt

1.091.059

1.091.059

0

 

 

 

 

By – og Kulturudvalget

 

 

 

Med overførselsadgang

589.499

589.499

0

Uden overførselsadgang

21.841

30.500

-8.659

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

0

0

0

I alt

611.340

619.999

-8.659

 

 

 

 

Ældre – og Handicapudvalget

 

 

 

Med overførselsadgang

2.168.742

2.168.742

0

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

0

0

0

I alt

2.168.742

2.168.742

0

 

 

 

 

Socialudvalget

 

 

 

Med overførselsadgang

363.023

363.023

0

Uden overførselsadgang

1.143.836

1.143.836

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

0

0

0

I alt

1.506.859

1.506.859

0

 

 

 

 

Børn – og Ungeudvalget

 

 

 

Med overførselsadgang

3.365.783

3.365.783

0

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

0

0

0

I alt

3.365.783

3.365.783

0

 

 

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget

 

 

 

Med overførselsadgang

163.487

163.487

0

Uden overførselsadgang

1.449.334

1.449.334

0

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

0

0

0

I alt

1.612.821

1.612.821

0

 

 

 

 

Hele Kommunen

 

 

 

Med overførselsadgang

7.130.318

7.130.318

0

Uden overførselsadgang

3.223.526

3.232.185

-8.659

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

2.760

2.760

0

I alt

10.356.604

10.365.263

-8.659

- = merforbrug + = mindreforbrug

Note. Opfølgning på projekter vedr. hel eller delvis ekstern finansiering. Der er rettet henvendelse til Indenrigs– og Sundhedsministeriet (IM) med henblik på at håndtere periodisering af udgifter og indtægter, således at det ikke påvirker servicerammen. IM har i første omgang svaret negativt tilbage på Odense Kommunes forespørgsel. Der vil dog på baggrund heraf blive rettet en fornyet henvendelse. Sagen er derfor ikke endeligt afklaret endnu.

 

Servicerammen

 

Ved indgåelse af budget 2011 blev det besluttet, at budgettet skulle flugte med Odense Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Beslutningen medførte, at der blev reserveret plads i servicerammen til merudgifter på områder uden overførselsadgang, som traditionelt medfører ufinansierede tillægsbevillinger i løbet af året. Den signalerede udfordring på vintertjenesten medfører således ikke umiddelbart en overskridelse af Odense Kommunes andel af servicerammen, men indskrænker den reserverede plads op til loftet i servicerammen samt belaster kassebeholdningen, da der er tale om en ufinansieret tillægsbevilling.

 

 

Opfølgning på overholdelse af kommunens samlede serviceramme inden for driftsområdet med overførselsadgang

1.000 kr.

Service-ramme 2011

Forventet service-udgifter 2011

Afvigelse

Afvigelse i pct.

Økonomiudvalget

485.501

485.501

0

0

By – og Kulturudvalget

591.470

591.470

0

0

Ældre – og Handicapudvalget

2.163.147

2.163.147

0

0

Socialudvalget

362.256

362.256

 

 

Børn – og Ungeudvalget

3.334.629

3.334.629

0

0

Arbejdsmarkedsudvalget

163.294

163.294

0

0

I alt

7.100.297

7.100.297

0

0

 

En overskridelse af servicerammen for hele Odense Kommune inden for driftsområdet med overførselsadgang vil blive sanktioneret internt, såfremt kommunen bliver sanktioneret i forbindelse med Økonomiaftalen. Det betyder, at det eller de udvalg, som har overskredet rammen, vil blive modregnet i deres ramme svarende til deres andel af kommunens samlede overskridelse.

 

Opfølgning på overholdelse af kommunens samlede serviceramme inden for driftsområdet uden overførselsadgang

1.000 kr.

Service-ramme 2011

Forventet service-udgifter 2011

Afvigelse

Afvigelse i pct.

Økonomiudvalget

602.995

602.995

0

0

By – og Kulturudvalget

21.841

30.500

-8.659

39,5

Socialudvalget

8.175

8.175

0

0

Arbejdsmarkedsudvalget

52.877

52.877

0

0

I alt

685.888

694.547

-8.659

1,3

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Som beskrevet indledningsvis belaster den signalerede udfordring på vintertjenesten ikke umiddelbart Odense Kommunes serviceramme, men indskrænker den reserverede plads op til loftet i servicerammen.

 

En overskridelse af servicerammen for hele Odense Kommune inden for driftsområdet uden overførselsadgang vil ikke blive sanktioneret internt, såfremt kommunen sanktioneres i forbindelse med Økonomiaftalen. Sanktionen vil blive håndteret af hele kommunen. 

 

Opfølgning på anlægsområdet

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet

Regnskab 2011

Afvigelse

Økonomiudvalget

78.477

78.477

0

By – og Kulturudvalget

212.579

245.132

-32.553

Ældre – og Handicapudvalget

84.322

84.322

0

Socialudvalget

0

0

0

Børn – og Ungeudvalget

141.560

141.560

0

Arbejdsmarkedsudvalget

0

0

0

I alt

516.938

549.491

-32.553

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

På Anlægsområdet forventes der ved By– og Kulturudvalget en mindreindtægt fra salg af arealer i udstykningsområdet ved Odense Havn. Mindreindtægten forventes at være på 32 mio. kr. i 2011. De øvrige udvalg forventer budgettet overholdt. Området er dog på nuværende tidspunkt, så tidligt på året, behæftet med stor usikkerhed.

 

Opfølgning på kvalitetsfondsmidler

 

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2009 blev der etableret en kvalitetsfond med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole-, og ældreområdet samt idrætsfaciliteter. Kommunerne skal medfinansiere et tilsvarende beløb, som modtages fra kvalitetsfonden.

 

Modsvares dette beløb ikke, skal kommunen deponere den del af tilskuddet, som kommunen ikke modsvarer. Der er derfor behov for at følge op på, om kommunen overholder medfinansieringskravet.

 

Odense Kommune deponerer i forbindelse med regnskab 2010 samlet 137 mio. kr., som kan anvendes i det omfang, kommunen gennemfører anlæg for mere end medfinansieringskravet de kommende år. Da medfinansieringskravet i 2011 er på ca. 137 mio. kr., skal der således gennemføres anlægsprojekter for 274 mio. kr. i 2011 for at kunne anvende deponerede midler fra 2010.

 

Der forventes gennemført anlægsprojekter i 2011 for ca. 156 mio. kr. Således forventes det, at Odense Kommune kun vil kunne anvende ca. 19 mio. kr. af de deponerede midler fra 2010 i 2011.

 

1.000 kr.

Samlet med-finansieringskrav 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

Kvalitetsfond

136.928

155.527

18.599

 

 

Opfølgning på det finansielle område

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet

Regnskab 2011

Afvigelse

Optagne lån

-87.654

-87.654

0

Afdrag på lån

100.018

100.018

0

Balanceforskydninger

-139.835

-139.835

0

I alt

-127.471

-127.471

0

- = merindtægt + = mindreindtægt

 

Opfølgning på indtægtssiden

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet

Regnskab 2011

Afvigelse

Skatter

-6.759.233

-6.759.233

0

Tilskud og udligning

-3.767.150

-3.767.150

0

Renter

-34.890

-34.890

0

I alt

-10.561.273

-10.561.273

0

- = merindtægt + = mindreindtægt

 

Økonomi

Opfølgning på kommunens samlede serviceramme 2011

Serviceramme 2011

Forventet serviceramme 2011

Afvigelse

Afvigelse i pct.

7.786.185

7.794.840

-8.659

0,1

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Sagen signalerer følgende påvirkning af kassebeholdningen:

 

2011

2012

2013

2014

2015

Driftsudgifter UO

-8.659

 

 

 

 

Anlæg

-32.553

32.553

 

 

 

Kassebeholdning

-41.212

32.553

0

0

0

+= forbedring -= forværring

 

Bilag

1. Økonomiudvalgets udvalgssag (ØU.pdf)
2. By- og Kulturudvalgets udvalgssag (BKU.pdf)
3. Ældre- og Handicapudvalgets udvalgssag (ÆHF.pdf)
4. Socialudvalgets udvalgssag (SU.pdf)
5. Børn- og Ungeudvalgets udvalgssag (BUF.pdf)
6. Arbejdsmarkedsudvalgets udvalgssag - alle seks bilag vedlagt i papir (AU.pdf)

 

 

 6. Personaleregnskab 2010

Åbent - 2011/039119

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender Personaleregnskab 2010 til byrådets godkendelse.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Personaleregnskab 2010.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Odense Byråd besluttede i 2000, at der årligt skal udarbejdes et personaleregnskab i tilknytning til det økonomiske regnskab.

 

Formålet med personaleregnskabet er at understøtte personalepolitikken ved at give en årlig status på udviklingen af organisationen og arbejdspladsen Odense Kommune. Personaleregnskabet skal på den måde bidrage til at dokumentere resultaterne af de mange indsatser, som hvert år igangsættes såvel centralt som decentralt for at understøtte Odense Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Tillige kan personaleregnskabet sende signaler om nye veje/tendenser og dermed være med til at danne afsæt for nye initiativer på HR-området.

 

Personaleregnskabet består af tal og fakta, der fortæller om udviklingen på en lang række områder i Odense Kommune. Dette understøttes af beretninger fra forvaltningerne, der eksemplificerer, hvordan der arbejdes med udfordringer og opgaver på ledelses- og medarbejderområdet.

 

I Personaleregnskab 2010 tager beretningerne en ny kurs. Hvor personaleregnskabet tidligere indeholdt en lang række mindre eksempler, er der i årets udgave færre, men mere uddybende historier, hvor der fokuseres på effekten af tiltagene.

 

Personaleregnskab 2010 fokuserer på de udfordringer, der var særligt aktuelle i 2010. Personaleregnskabet behandler følgende emner:

§          Odense Kommune i tal

§          Forskellighed er en fordel

§          Det sociale kapitel

§          Odense Kommune – En ny virkelighed

§          Ledelse – en værdiskabende disciplin

§          Kompetenceudvikling – en systematisk aktivitet

§          Understøttelse af kerneydelsen – vi løfter i samlet flok

§          Arbejdsmiljø – vi trives i Odense Kommune

 

Personaleregnskab 2010 medsendes dagsordenen til byrådets medlemmer.

 

Væsentlige fokusområder i Personaleregnskab 2010

 

Økonomien spillede en væsentlig og tung rolle i 2010, hvilket prægede mange af de aktiviteter, som udspillede sig. Der blev igangsat egentlige effektiviseringstiltag, og vi måtte afskedige medarbejdere.

 

At arbejde med fornyelse og effektivisering er dog på ingen måde ukendt i Odense Kommune. Finanskrisen, regeringens stramme økonomiske styring af kommunerne, den demografiske udvikling, nye generationer af medarbejdere, der i højere grad stiller krav om forståelse for deres behov, og en individuel tilrettelæggelse af arbejdet samt borgernes stigende og mere individuelt rettede forventninger er alle eksempler på udfordringer, der dagligt sætter de kommunale ydelser under pres. Det betyder, at vi må se på vores kerneopgaver med nye øjne og finde nye måder at gøre tingene på.

 

Effektivisering på dagsordenen

 

Lanceringen af ”En ny virkelighed” skal være med til at bringe fornyelse og effektivisering til Odense Kommune. I 2010 var der fokus på livskvalitet og læring gennem projekter, som overordnet set har til formål at finde besparelser ved effektivisering og derved mindske de serviceforringelser, som rene besparelser vil føre til.

 

Odense – En ny virkelighed indeholder 5 tværfaglige projekter, som skal nytænke vores opgaveløsning ved at have fokus på livskvalitet og læring i tæt dialog med borgere og forvaltninger. Alle projekter fokuserer på, at borgeren i endnu højere grad skal være i centrum for den service, vi leverer hver dag. At opgaveløsningen af kerneydelserne foregår med udgangspunkt i borgeren, uanset hvordan vi som kommune har valgt at organisere os. Samtidig forsøger projekterne på forskellig vis at give borgerne de bedste muligheder for at bringe deres egne ressourcer i spil.

 

Effektiviseringerne i årets projektprogram understøtter den samlede økonomiske udfordring. Opgaven er dog langt fra løst, og vi vil i Odense Kommune også i de kommende år igangsætte lignende tværgående programmer.

 

Fokus på ledelse

 

Ledelsesopgaven er ikke blevet mindre som tiden er nu, tværtimod. At arbejde i en organisation under konstant forandring, hvor effektiviseringer blandt andet i form af nytænkning af opgaveløsning og innovation er på dagsordenen, stiller krav til medarbejderne og ikke mindst til ledelsen, som skal være ledestjernen gennem hele processen. Den enkelte leder skal kunne håndtere øgede krav og usikre situationer og styre sin afdeling/organisation sikkert igennem, uden at den sociale kapital lider nød.

 

At ledelsen kan agere i et usikkert miljø og bedrive god ledelse stiller krav til organisationen om at understøtte lederne, så de bedst muligt kan udføre deres ledelsesopgave. Derfor arbejder vi systematisk med strategisk kompetenceudvikling for at bevare fokus på den enkelte leders faglige og personlige udvikling samt den generelle ledelseskvalitet i Odense Kommune, eksempelvis gennem ledervurderinger samt en række tilbud til lederne.

 

Arbejdsmiljøområdet

 

Der er fortsat fokus på arbejdsmiljøområdet gennem en lang række initiativer, som skal sikre øget trivsel og dermed effektivitet på arbejdspladserne. Der arbejdes blandt andet på at nedbringe sygefraværet gennem sundhedsunderstøttende initiativer, arbejdsmiljøcertificering af flere arbejdssteder samt nedbringelse af antallet af arbejdsulykker.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Personaleregnskab 2010 - vedlagt i papir (Personaleregnskab 2010_Sendt til ØKU og Byrpd_300311.pdf)

 

 

 7. Ekstern forvaltningsrevision af planområdet  

Åbent - 2011/037780

 

Sagsresumé

Den 16/6 2010 besluttede byrådet, at Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen  blev bemyndiget til at udvælge et eksternt konsulentfirma, som skulle undersøge Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens opgaveløsning på planområdet samt samspillet mellem de to forvaltninger om opgaverne.

Konsulentfirmaet Niras har afsluttet forvaltningsrevisionen og udarbejdet en rapport. På baggrund af en undersøgelse af koordinationen mellem forvaltningerne, ledelse/organisering af planopgaverne og planopgavernes indhold samt ved interviews med udvalgte ledere, medarbejdere og eksterne samarbejdsparter identificerer konsulentfirmaet nogle problemstillinger og fremkommer med anbefalinger til indsatser, der kan forbedre samarbejdet. Rapporten er vedlagt dagsordenen som bilag.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen til Økonomiudvalget, at byrådet godkender rapportens anbefalinger, og at anbefalingerne danner grundlag for iværksættelse af de i sagsfremstillingen nævnte initiativer til forbedring af samarbejdet både internt og eksternt.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den 28/4 2010 besluttede byrådet at nedlægge City Design Odense og Plankontoret som selvstændige enheder og i stedet etablere en ny Bystrategisk Stab med direkte reference til stadsdirektøren til betjening af Økonomiudvalget. Samtidig blev det besluttet at overføre udarbejdelsen af kommuneplanens hovedstrukturdel fra Borgmesterforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen, mens planstrategien fortsat skulle være i Borgmesterforvaltningen under den nye Bystrategiske Stab. 

Hensigten med organisationsændringen var et mere effektivt, forenklet og udviklingsfremmende samarbejde mellem Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og de eksterne samarbejdspartnere og investorer.

Den 16/6 2010 bestemte byrådet efter indstilling fra de to forvaltninger, at der skulle foretages en ekstern forvaltningsrevision af Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens opgaveløsning og interne samspil.

Resultaterne af den eksterne forvaltningsrevision skal sikre, at de 2 forvaltninger får det bredest mulige erfaringsgrundlag at bygge på i forhold til udvikling og fremme af et nyt samarbejdsmønster mellem Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og de eksterne samarbejdspartnere og brugere – herunder en eventuel yderligere optimering af arbejdsgangene inden for den besluttede organisering. 

Konsulentfirmaet Niras har stået for forvaltningsrevisionen, der nu er afsluttet med en rapport.

Niras har i sin undersøgelse anvendt 2 forskellige metoder:

 1. En revision med hovedfokus på forretningsgange i forvaltningerne
 2. En respondentanalyse med hovedfokus på samarbejdsrelationer.

Rapporten konstaterer indledningsvis, at styreformen og den politiske uenighed er grundvilkår for planområdet, hvorfor det er tvingende nødvendigt, at de to forvaltninger formår at få samarbejdsrelationerne til at fungere på tværs af de to forvaltninger, sådan at planområdet fungerer som en fælles indsats, hvor de strategiske planer og den konkrete udmøntning harmonerer med hinanden.

Nedenfor sammenfattes problemstillinger og konklusioner:

Vedr. ledelse af planområdet

Medarbejdere i både Bystrategisk Stab og Byplan føler sig godt støttet af de respektive linjeledelser, mens medarbejderne samtidig oplever, at ledelsen i den anden forvaltning modarbejder deres arbejde. Samtidig har flere samarbejdspartnere oplevelser med forskellige udmeldinger fra de to forvaltninger.

Anbefaling til ledelserne i de to forvaltninger

 • At styre planarbejdet efter helt klare modeller, strukturer og retningslinjer, som er relevante og understøtter medarbejderne i deres daglige arbejde. Herunder strømline ledelseshierakiet på tværgående opgaver.
 • At afklare og kommunikere en fælles intern linje for opfølgning og styring af planarbejdet, som særligt er effektiv, når der opstår tvivlsspørgsmål om retningen i forhold til eksterne samarbejdspartnere.
 • At være åbne overfor eksterne samarbejdspartnere, men ikke stille dem afgørelser i udsigt uden forankring og opbakning internt.
 • At forene udviklingskultur med myndighedskultur i en fælles kultur i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Vedr. Bystrategisk Stab

Samarbejdspartnere fortæller om et rigtigt godt og konstruktivt forhold til de enkelte projektledere i BSS. Ifølge rapporten har den største udfordring for afdelingen ligget i organiseringen og dens arbejde. Den bærer præg af de mange organisatoriske omvæltninger i de seneste år. Selvom den enkelte projektleder gør et godt stykke arbejde i forhold til at få byudviklingsprojekterne til at fungere, lider samarbejdet med især de interne fagkontorer under de løse strukturer.

Anbefalinger

 • At udarbejde en klar struktur for ledelsen af kommunens bystrategiske projekt- og programportefølje.
 • At arbejde langt mere konsekvent og konsistent med værktøjerne i projektmodellen på byudviklingsprojekter.
 • Fokusere på at planlægge og gå i intern dialog om byudviklingsarbejdet, så bestilling af input fra fagkontorerne sker i god tid og med klar beskrivelse af, hvad behovet er, sådan at det i højere grad er muligt for fagkontorerne at planlægge deres bidrag.

Vedr. Byplan

Det fremgår af rapporten, at arbejdet i Byplan fremstår meget velstruktureret, hvor procedurer er klare, og hver medarbejder ved, hvor de står, og hvad de skal. Den største udfordring er et til tider problematisk samarbejde med de eksterne samarbejdspartnere. Mange samarbejdspartnere oplever Byplan som for negativt og detailstyret i tilgangen til især arbejdet med lokalplaner. Mange af udfordringerne i det eksterne samarbejde har sit udspring i mangelfuld intern koordination mellem forvaltningerne, men Byplan bør også selv sætte fokus på at forbedre det direkte eksterne samarbejde.

Anbefalinger

 • I højere grad at arbejde med samarbejdspartnernes behov for øje, sådan at de oplever, at kommunen vil dem det bedste, givet de lovmæssige og politiske begrænsninger.
 • Lave en meget klar indledende forventningsafstemning og aftale om forløbet med samarbejdspartnerne ved indledningen til en lokalplanproces eller lignende. Særligt bør der være klarhed om det forventede tidsforløb, og hvad henholdsvis kommunen og samarbejdspartneren skal levere hvornår.

Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens bemærkninger

Det er rigtigt, at der har manglet koordination mellem de to forvaltninger i forhold til de tværgående projekter, og forvaltningerne er enige om, at dette problem skal afhjælpes. Det er vurderingen, at samarbejdet mellem de to forvaltninger allerede har profiteret af lederskiftet i Bystrategisk Stab. På chefniveau er der i fællesskab mellem de to forvaltninger lavet en gennemgang af de bystrategiske projekter med sigte på smidigere organiseringer og en tydeligere rollefordeling. Information og videndeling om de store strategiske projekter vil fremadrettet blive opprioriteret. Det skal skabe fælles retning i arbejdet og sikre, at de to afdelinger melder ens ud til eksterne samarbejdsparter.

På kontorniveau vil Bystrategisk Stab medvirke til løsningen af problemerne ved at skærpe kontorets brug af projektværktøjerne, så der bliver større gennemsigtighed i projekterne. Der skal fremover være en bedre strøm af informationer og viden mellem de to afdelinger samt en løbende dialog om linjen for arbejdet og klarhed om opgave- og ansvarsfordeling.

Bystrategisk Stab og Byplan planlægger som udløber af forvaltningsrevisionen forskellige fællesarrangementer – herunder en opdatering på projektarbejdsformens forskellige roller og konsekvenserne af disse set i forhold til normalorganisationen.

Byplan vil proaktivt medvirke til at ændre eksterne samarbejdspartneres opfattelse af kontoret ved at følge rapportens anbefalinger. Der er allerede taget skridt til at indgå samarbejdsaftaler med eksterne partnere med henblik på tidlig forventningsafstemning, når der skal udarbejdes lokalplaner. Endvidere vil Byplan gennemføre tilfredshedsmåling af den oplevede service og sikre nødvendig opfølgning herpå.

I hele By- og Kulturforvaltningen er der i 2011 fokus på udvikling af servicekompetence, netværkskompetence og empatisk kompetence. Det vurderes, at også disse tiltag kan være med til at understøtte den ønskede udvikling af forvaltningen.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Rapport vedr. forvaltningsrevision (Forvaltningsrevision af Planområdet - NIRAS marts 2011.pdf)

 

 

 

8. Kontraktforlængelse for Elmegårdsvej 6 A-Z og Hvedevangen 1-9 (Tarup Skovgård)

Åbent - 2011/018486

 

Sagsresumé

Ældre- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til eventuelle forlængelser af kontrakter for Elmegårdsvej 6 A-Z og Hvedevangen 1-9 (Tarup Skovgård). Forvaltningens handleplan i forbindelse med kontraktudløb er blevet fulgt, og der er taget højde for, at lejemål, som benyttes af Ældre- og Handicapforvaltningen, ikke opsiges.

 

Forlængelse af lejemålskontrakten og visitationsaftalen er ikke lånerammebelastende, men skal godkendes af udvalg og byråd.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Lejemålet Elmegårdsvej 6 A-Z forlænges med 5 år frem til den 1/3 2016.

b.      Lejemålet Hvedevangen 1-9 (Tarup Skovgård) forlænges med 10 år frem til den 1/12 2022.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen har indgået en række lejemålskontrakter og visitationsaftaler for (ældre-)boliger med private investorer. I takt med, at kontrakterne udløber, skal Ældre- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og byrådet tage stilling til eventuelle forlængelser. Ifølge Ældreboligstrategi 2010-2015, som blev godkendt af Ældre- og Handicapudvalget den 9/11 2010, forlænges kontrakter ikke, hvis der er problemer med at leje boligerne ud. Hvis boligerne derimod er attraktive, forlænges kontrakterne i 5 år.

 

Det drejer sig her om følgende ejendomme: Elmegårdsvej 6 A-Z og Hvedevangen 1-9 (Tarup Skovgård).

 

Det bemærkes, at forvaltningens handleplan i forbindelse med kontraktudløb er blevet fulgt, og der vil i forbindelse med kontraktforhandlingerne med udlejer blive taget højde for, at lejemål, som benyttes af Ældre- og Handicapforvaltningen, ikke opsiges.

 

Elmegårdsvej 6 A-Z

 

Visitationsaftalen for ældreboligerne på Elmegårdsvej 6 A-Z udløber den 1/3 2011. Lejemålet består af 22 rækkehuse og er beliggende i et villakvarter i Bellinge. Ældreboligkontoret oplyser, at boligerne er meget attraktive og nemme at leje ud, blandt andet fordi boligerne ligger tæt på indkøbsmuligheder.

 

Alle beboere kan blive boende, selvom visitationsaftalen ikke forlænges, men deres husleje vil i visse tilfælde kunne stige, da udlejer er berettiget til at revurdere lejens størrelse set i forhold til den aktuelle markedsleje.

 

Det anbefales, at lejemålet forlænges frem til den 1/3 2016.

 

Hvedevangen 1-9 (Tarup Skovgård)

 

Lejemålskontrakten for Hvedevangen 1-9 udløber den 1/12 2012. Lejemålet har indtil starten af 2011 været anvendt til demensplejeboliger (Tarup Skovgård), og Handicap- og Psykiatriafdelingen ønsker nu at overtage lejemålet. Bygningen består af 2 afdelinger, hvor den ene del skal rumme boliger til 8 borgere med autisme, og den anden skal rumme boliger til 8 borgere med en udviklingshæmning.

 

På autismeområdet giver det mulighed for at oprette nogle ekstra pladser og derved tilbyde plads til borgere, der nu bor i botilbud hos Region Syddanmark samt at forebygge køb af flere pladser hos Region Syddanmark.

 

På området for udviklingshæmmede giver det Handicap- og Psykiatriafdelingen mulighed for at udvide antallet af pladser ved at anvende personaleressourcer mere effektivt, fordi Handicap- og Psykiatriafdelingen i forvejen har et botilbud tæt på Tarup Skovgård. Samtidig er det planlagt at nedlægge et tilbud med 5 pladser, der ligger langt fra andre botilbud.

 

Det anbefales, at lejekontrakten forlænges med 10 år frem til den 1/12 2022.

 

Økonomi

Forlængelse af lejemålskontrakten og visitationsaftalen er ikke lånerammebelastende, men skal godkendes af udvalg og byråd.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Årsberetning for Klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune, 2010

Åbent - 2010/009750

 

Sagsresumé

Denne årsberetning for Klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune er den sidste, da klagerådet blev nedlagt den 1/7 2010 som følge af ændring i lov om social service. Klager over hjemmehjælp skal herefter sendes til Det Sociale Nævn i lighed med klageadgangen på det øvrige sociale område.

 

I 2010 er der oprettet 7 klagesager. Hovedvægten af klagerne i 2010 har vedrørt afgørelser om støtte og hjælp til praktiske opgaver i hjemmet.

 

De 7 sager, som er modtaget i 2010, fordeler sig med 2 klager over personlig pleje og omsorg, 4 klager over støtte til praktiske opgaver i hjemmet og 1 klage, der både omfattede personlig pleje og praktiske opgaver.

 

Klagerådet har holdt 4 møder i løbet af 2010. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager var på 2,7 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager fra klagerådets behandling til behandling i Ældre- og Handicapudvalget har været 1,5 måned. 

  

Klagerådet har behandlet i alt 8 sager i 2010, heraf var 4 sager fra 2009. 1 sag er bortfaldet, og 2 sager er sendt til behandling og afgørelse i Det Sociale Nævn efter lovændringen pr. 1/7 2010. Klagerådet har været enigt med Visitationskontoret i i alt 5 sager, og i 2 sager var klagerådet delvis enig med Visitationskontoret. I 1 sag var klagerådet ikke enig med Visitationskontoret.  

 

Efter den 1/7 2010 har Det Sociale Nævn modtaget 7 klager. Der har i alt været 2 klager mindre på hjemmehjælpsområdet i 2010 end i 2009.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender årsberetning fra Klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Årsberetning for Klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune 2010 er den sidste beretning, da klagerådet blev nedlagt den 1/7 2010 som følge af ændring i lov om social service. Herefter er alle klager sendt til behandling og afgørelse i Det Sociale Nævn. 

 

I 2010 er der i alt oprettet klagesager på 7 borgere i Klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune. 3 af disse sager er afsluttet inden klagerådets behandling, dels fordi 1 borger flyttede permanent til udlandet, og fordi 2 sager blev videresendt til behandling og afgørelse i Det Sociale Nævn efter den 1/7 2010.

 

Klager over afgørelser er videresendt til Visitationskontoret for indhentelse af redegørelse.

 

Klagerådet modtog dog også klager fra borgerne via Visitationskontoret. 

Der har ikke været klager over udførelsen af hjælpen. 

 

Klagerådet har holdt 4 møder i løbet af 2010. Der har været planlagt møder med en måneds mellemrum. Der er blevet behandlet fra 1 til 3 sager pr. møde, herunder blev 4 sager fra 2009 behandlet på 3 møder. 

 

Klagerne er underrettet om sagsforløbet som bestemt i Klagerådets forretningsorden.

 

De 7 sager modtaget i 2010 fordeler sig i følgende klagetyper:

 

·           2 klager over personlig pleje og omsorg.

·           4 klager over støtte til praktiske opgaver i hjemmet.

·           1 klage, der både omfattede personlig pleje og praktisk opgaver.

 

 

2 klager over personlig pleje

 

2 klager omhandlede bevilling af hjælp til personlig pleje og omsorg

 

·         I en sag henstillede klagerådet, at bevillingen blev fastholdt, men at muligheden for aflastningsophold burde undersøges.

·         1 sag bortfaldt før behandling i klagerådet, da borgeren flyttede til udlandet.

 

Ældre- og Handicapudvalget har tiltrådt klagerådets henstilling.

 

4 klager over støtte til praktiske opgaver i hjemmet

 

De 4 klager omhandlede Visitationskontorets afgørelser

 

·         I 1 sag var klagerådet enigt i Visitationskontorets afgørelse.

·         I 1 sag var klagerådet delvis enigt i Visitationskontorets afgørelse.

·         2 sager bortfaldt, da sagerne blev sendt til behandling og afgørelse i Det Sociale Nævn efter ændring i lov om social service pr. 1/7 2010.

 

Ældre- og Handicapudvalget har behandlet 2 af ovennævnte sager og var enigt med klagerådet i begge sager.

 

3 klager over afslag/bevilling af praktiske opgaver i hjemmet fra 2009 blev herudover behandlet i klagerådet og 2 klager i Ældre- og Handicapudvalget i 2010. Klagerådet var enigt med Visitationskontoret i 2 sager. 1 sag bortfaldt efter 1. behandling i klagerådet, da borgeren fik bevilget den ønskede hjælp efter revurdering af sagen. Ældre- og Handicapudvalget var enigt med klagerådet i begge sager.

 

1 klage over bevilling af personlig pleje og praktiske opgaver

 

1 klage omhandlende Visitationskontorets afgørelse

 

·         Klagerådet var enigt i Visitationskontorets afgørelse. Ældre- og Handicapforvaltningen rettede henvendelse til Handicap- og Psykiatriafdelingen og Børn- og Ungeforvaltningen med henblik på yderligere støtte til familien.

 

Ældre- og Handicapudvalget var enigt i klagerådets henstilling.

 

Herudover blev 1 klage over bevilling af personlig pleje og hjælp til praktiske opgaver i hjemmet fra 2009 behandlet i klagerådet og i Ældre- og Handicapudvalget i 2010. Klagerådet var delvis enigt i Visitationskontorets afgørelse og Ældre- og Handicapudvalget var enig i klagerådets henstilling.

 

Resultat af sagsbehandling for samtlige sagstyper

 

Klagerådet har i alt behandlet 8 sager, heraf er 4 sager fra 2009.

Klagerådet har været enigt med Visitationskontoret i i alt 5 sager, og i 2 sager var klagerådet delvis enigt med Visitationskontoret. I 1 sag var klagerådet ikke enig med Visitationskontoret. 1 sag bortfaldt, da borgeren flyttede til udlandet, og 2 sager er overført til behandling i Det Sociale Nævn før behandling i klagerådet.

 

Sager i Det sociale nævn

 

Det Sociale Nævn stadfæstede den 30/3 2010 Odense Kommunes afgørelse om afslag på hjælp til praktiske opgaver i en sag, som blev fremsendt til nævnet den 18/12 2009.

 

Sagsbehandlingstid fra modtagelse til behandling i klagerådet.

 

Af de 7 sager, der er indkommet i 2010, har klagerådet behandlet 4 sager. Herudover har klagerådet behandlet 4 sager indkommet i 2009. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager var på 2,7 måneder. Heraf har 3 sager haft en sagsbehandlingstid på 3,5 måneder på grund af ekstra tidsforbrug i forbindelse med indhentning af oplysninger.

 

2 sager, som var overført fra 2009, er ikke talt med i opgørelsen over sagsbehandlingstid, da behandlingen i klagerådet måtte udskydes til januar 2010 på grund af snekaos i december. Sagen, som bortfaldt før behandling i klagerådet, er udeladt i opgørelsen, men har været sendt til orientering i klagerådet. 2 sager, som er sendt til behandling i Det Sociale Nævn, er desuden ikke medtaget i opgørelsen.

 

Sagsbehandlingstid fra behandling i klagerådet til Ældre- og Handicapudvalgets afgørelse

 

Af de 7 sager, der er indkommet i 2010, er 4 sager behandlet i Ældre- og Handicapudvalget. Herudover har Ældre- og Handicapudvalget behandlet 3 sager indkommet i 2009. 1 sag bortfaldt før behandling i Ældre- og Handicapudvalget. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager fra klagerådets behandling til behandling i Ældre- og Handicapudvalget har været 1,5 måned. 

 

Aldersfordeling på borgere, der har klaget i 2010

 

Aldersfordelingen på de 7 personer, der har indgivet klage i 2010 fordeler sig således:

 

0-60 år:        2 personer    (2009: 6, 2008: 10)

60-79 år:       3 personer    (2009: 6, 2008: 10)

+80 år:         2 personer    (2009: 4, 2008:   3)

 

Det er ikke muligt at konkludere på opgørelsen over aldersfordelingen på grund af det spinkle talmateriale.

 

Efter klageadgangen er ændret pr. 1/7 2010, har Det Sociale Nævn modtaget 7 klager fra hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune. Der har således været i alt 14 klager på hjemmehjælpsområdet i 2010, hvilket er 2 klager mindre end i 2009.

 

Beretningen er ikke omfattet af sundhedskonsekvensvurdering.

 

Høring

 

Årsberetningen har været til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Ældrerådet udtaler, at: ”Det handler om få sager, der har været til behandling, inden Klagerådet blev nedlagt den 1/7 2010. Rapporten viser, at Ældre- og Handicapudvalget har været enigt i alle Klagerådets henstillinger. Ældrerådet vurderer, at sagsbehandlingstiden har været tilfredsstillende.

 

Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 10. Frigivelse af VVM- og projekteringsbevilling for Munkebjergvejs forlængelse

Åbent - 2010/168627

 

Sagsresumé

Udarbejdelsen af en rapport for Vurderinger og Virkninger på Miljøet (VVM) er iværksat for Munkebjergvejs forlængelse. Processen har kort været idéfaseborgermøde (august 2010), offentliggørelse af rapportens linieforslag (marts 2011), borgermøde og offentliggørelse af VVM-redegørelsesrapporten (juni 2011), herefter offentlig høringsfase (juni-august 2011) med byrådsbeslutning (oktober 2011) om endelig linieføring.

Der søges om projekteringsbevilling på i alt 16.700.000 kr. til færdiggørelse af VVM-redegørelse samt iværksættelse af rådgivere til prækvalifikation og anlægsudbud til Munkebjergvejs forlængelse.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

a.      Der overflyttes fra det afsatte rådighedsbeløb i 2013 og 2014 på 50.000.000 kr. på budgetområde 2.4, Natur. Miljø og Trafik, anlægsprojekt ”Munkebjergvej”, 2.000.000 kr. til 2011 og 14.700.000 kr. til 2012.

b.      Der frigives projekteringsbevilling, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 16.700.000 kr. fordelt med 2.000.000 kr. i 2011 og 14.700.000 kr. i 2012.

c.      Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb på budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, anlægsprojekt "Munkebjergvej", med 2.000.000 kr. i 2011 og 14.700.000 kr. i 2012.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Odense Byråd har taget beslutning 11/5 2010 om at igangsætte VVM-redegørelse for Munkebjergvejs forlængelse.

 

Det forventes, at VVM-redegørelsen byrådsbehandles i oktober 2011 med beslutning om endelig linieføring.

 

Projektet er opdelt i 5 projekteringsopgaver:

 

a.      Færdiggørelse af VVM-redegørelse.

b.      Projektering af 4-sporet vej til Nyt OUH fra nyt tilslutningsanlæg øst for tilslutningsanlæg 50 (vest), med funktion som bygge- og adgangsvej til Nyt OUH fra sommeren 2013.

c.      Projektering af 4 sporet vej fra nyt tilslutningsanlæg til Svendborgvej.

d.      Projektering af 4-sporet nordlig vej til Nyt OUH fra Niels Bohr Allé og udvidelse af krydset Munkebjergvej/Niels Bohrs Allé til 4-spor.

e.      Projektering af nødvendige foranstaltninger for trafikafvikling og miljøhensyn mellem krydsene Munkebjergvej/Niels Bohrs Allé til Munkebjergvej/Munkerisvej.

f.       Bilag, som er vedhæftet, viser hovedalternativet. Af større vigtighed kan nævnes, at der arbejdes med løsninger, som tilgodeser eller belyser:

 

1.      Eksisterende Munkebjergvej/Munkerisvej fordobles i trafik ved nyt sygehus – løsningsforslag gives i VVM-redegørelsen.

2.      Linieføring langs skoven mod Nyt OUH og beboelseskvarteret ”Marmeladekvarteret” – belyser konsekvenser som støj, visualiseringer mv. Her er to løsninger, øst eller vest om skoven.

3.      Nyt tilslutningsanlæg – Koordinering med Vejdirektoratet omkring S-anlæg eller Trompetanlæg. Vejdirektoratets VVM-redegørelse er færdig ca. samtidig med Odense Kommune.

4.      Interesserne syd for tilslutningsanlæg ved Svendborgvej/Energivej – Erhvervsområdets tilslutningsmuligheder, borgerinteresser og konflikter og natur mv.

 

Efter VVM-arbejdet igangsættes prækvalifikation af rådgiverudbud, med efterfølgende anlægsrådgiverudbud, på projektering af hele linjeføringen eksklusive tilslutningsanlæg, som Vejdirektoratet projekterer og udfører. Processen er koordineret mellem Odense Kommune, Vejdirektoratet og Nyt OUH.

Der vil i 2012 blive forelagt en sag om arealerhvervelse. Ydermere vil der også blive ansøgt om anlægsbevilling i 2012 for årene 2012-2014.

 

Økonomi


Beløb i 1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

I alt

 

Budget:

Afsat rådighedsbeløb, budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, anlægsprojekt ”Munkebjergvej”

Overflytning af rådighedsbeløb

Korrigeret budget

 

Ansøgning:
Frigivelse af anlægsbevilling til
Munkebjergvejs forlængelse, VVM-redegørelse, prækvalifikation, projektering, licitation

 

 

 

0

2.000

2.000

 

 

 

 

 

2.000

 

 

 

 

0

14.700

14.700

 

 

 

 

 

14.700

 

 

 

 

9.500

-9.500

0

 

 

 

 

40.500

-7.200

33.300

 

 

 

 

50.000

 

50.000

 

 

 

 

 

16.700


Restrådighedsbeløb på "Munkebjergvejs forlængelse"

0

 

0

 

 

0

 

33.300

 

33.300

 

Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2013 og 2014 til 2011 og 2012 vil medføre en midlertidig forringelse af kassebeholdningen med 16.700.000 kr.

 

Bilag

1. Hovedalternativ - vestlig linieføring og S-anlæg (Vestlig liniefoering og S-anlaeg.pdf)

 

 

 

11. Forslag til Spildevandsplan 2011-2022. Endelig vedtagelse  

Åbent - 2009/051680

 

Sagsresumé

Odense Byråd vedtog på mødet den 15/12 2010 Forslag til spildevandsplan 2011-2022, som efterfølgende har været i offentlig høring i perioden 25/12 2010 til 21/2 2011.

 

By- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling om endelig vedtagelse af Forslag til spildevandsplan for Odense Kommune 2011-2022 med forslag til besvarelse af indsigelserne som anført og tilretning af planen i overensstemmelse hermed.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

a.      Forslag til spildevandsplan 2011-2022 vedtages endeligt og rettes i overensstemmelse med de foreslåede ændringer.

b.      Indsigelser besvares som foreslået nedenfor.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Til det fremlagte Forslag til spildevandsplan 2011-2022 har By- og Kulturforvaltningen modtaget to indsigelser fra nedenfor anførte. By- og Kulturforvaltningen har i starten af offentlighedsfasen sendt breve ud til de nye ejendomme, der skal kloakeres, hvor ejendommenes ejere bl.a. er oplyst om deres mulighed for at udtale sig.

De indkomne indsigelser er som følger:

 

·         Lise Khan, Kalørvej 170, 5210 Odense NV

·         Paarupvej, Tarupvej og Rugårdsvej v/Ulrik Andersen, Paarupvej 2, 5210 Odense NV

 

1.       Lise Khan, Kalørvej 170, 5210 Odense NV

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

 

Ejer finder det unødvendigt, at ejendommen skal kloakeres, da ejendommen er velfungerende med tømning af septiktank én gang årligt.

 

Spildevand fra ejendommen renses i dag mekanisk i en septiktank, før det udledes til Ryds Å. By- og Kulturforvaltningen finder, at kloakering er en langsigtet løsning, som er miljømæssigt at foretrække, hvor det kan lade sig gøre. Kalørvej 170 er beliggende i umiddelbar tilknytning til kloakopland, og øvrige ejendomme i området er kloakeret. Der er således ikke noget til hinder for at inddrage ejendommen i kloakoplandet. Ejeren vil modtage påbud om tilslutning til offentlig kloak, hvis ejendommen omfattes af spildevandsplanen.

 

Baggrund

 

I forbindelse med Spildevandsplan 2006 blev der medtaget en række ejendomme i området til kloakering. På kortmateriale fra tidligere spildevandsplan fremgik Kalørvej 170 fejlagtigt som allerede værende kloakeret, og det kan være årsagen til, at den ikke er medtaget i Spildevandsplan 2006. I forbindelse med kloakeringen af de øvrige ejendomme i området i 2009 blev ejerne af Kalørvej 170 spurgt, om de frivilligt ønskede at blive kloakeret. Det blev afslået, og Kalørvej 170 er nu den eneste ejendom i området, som ikke er kloakeret. På den baggrund er ejendommen medtaget i Forslag til spildevandsplan 2011-2022.

 

2.       Paarupvej, Tarupvej og Rugårdsvej, 5210 Odense NV v/Ulrik Andersen


Indsigelsen foreslås delvist imødekommet

 

Indsigelsen er medunderskrevet af 18 beboere i området. I indsigelsen er anført følgende:

·         Ejerne er uforstående over for den økonomiske byrde, man pålægges

·         Man finder, at der mangler oplysninger om, hvordan separeringen af spildevand og regnvand fra ejendommene kan løse klima- og vandmiljøproblemerne i Odense NV

·         Man finder det uacceptabelt, at man ikke er gjort bekendt med et så væsentligt økonomisk påbud og tilfældigt opdager, at der er pålagt en bygge-miljøsag på ejendommene med økonomisk byrde til følge.

 

I samarbejde med VandCenter Syd foreslås svaret på indsigelsen at være, at VandCenteret fortsætter med at tætne de utætte spildevandsledninger i kloakoplandet indtil næste revision af spildevandsplanen i 2016. I 2016 vil effekten af tætningen blive vurderet. Samtidig vil behovet for opretholdelse af kravet om separatkloakering af ejendommene blive vurderet, ligesom det vil blive vurderet, om enkelte andre områder i samme opland også skal separatkloakeres. I spildevandsplan 2011-2022 udskydes tidsfristen for separatkloakering på den baggrund til 2016.

 

Baggrund

 

Ejendommene har været omfattet af en spildevandsplan siden 2004 (Tillæg til spildevandsplan 1999-2011), og der er således alene tale om en overførelse af ejendommene fra tidligere spildevandsplan. Som en service orienterer By- og Kulturforvaltningen normalt de borgere, der vil blive berørt af en spildevandsplan, ved brev i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til spildevandsplanen. Dette er ikke sket i forhold til ejendommene på Paarupvej, Tarupvej og Rugårdsvej i forbindelse med den offentlige høring i 2003 af Tillæg til spildevandsplan 1999-2011, og heller ikke i forbindelse med høringen af Forslag til spildevandsplan 2011-2022. Det skal nævnes, at kommunen ikke har pligt til orientere berørte borgere direkte, jf. spildevandsbekendtgørelsens (BEK nr. 1448 af 11. december 2007), kapitel 4.

 

Der er blevet oprettet sager vedrørende ændring af kloaktilslutning på de ejendomme, der blev foreslået omfattet af separatkloakeringen allerede ved offentliggørelsen af forslaget til spildevandsplanen. Dette burde først være sket i forbindelse med den endelige vedtagelse af spildevandsplanen.

 

Ved krav om separatkloakering i et fælleskloakeret område pålægges grundejere udgifter til ændring af ledningsanlæg på egen grund. Prisen kan variere meget fra ejendom til ejendom og afhænger bl.a. af de eksisterende forhold, samt af hvilke løsninger der vælges. Hvis grundejeren vælger at håndtere regnvandet på egen grund, fx via nedsivning i en faskine, vil det være muligt at få tilbagebetalt 40 % af tilslutningsbidraget for spildevand. Beløbet, der kan tilbagebetales, fastsættes fra centralt hold og er i 2011 på 18.200 kr. ekskl. moms.

 

Kloakoplandet i Pårup er altovervejende separatkloakeret (regnvand og spildevand løber i hver sin ledning), men Paarupvej og et område ved Spangsvej er dog fælleskloakeret (regnvand og spildevand løber i samme ledning). Ved Paarupvej er der af hensyn til vejafvandingen allerede etableret en regnvandsledning, som også vil kunne aflede regnvandet fra de berørte ejendomme.

 

VandCenter Syd har konstateret, at den pumpestation ved Spangsvej, der pumper spildevandet til Nordvest Renseanlæg, belastes af store mængder regnvand med væsentligt forøgede driftsudgifter til følge. Endvidere kan der under kraftig regn ske overløb til Ryds Å af urenset spildevand opblandet med regnvand. VandCenteret har vurderet, at de store mængder regnvand dels skyldes tilslutning af regnvand til fælleskloakken i Paarupvej, dels skyldes, at store dele af det øvrige kloakopland er uhensigtsmæssigt kloakeret (såkaldt etageledningssystem), idet regnvand fra regnvandsledningerne gennem utætheder kan strømme ned i spildevandsledningerne. For at løse problemet med indsivende regnvand har VandCenter Syd været i gang med at tætne de utætte spildevandsledninger, og dette arbejde vil fortsætte i hele planperioden frem til 2016.

 

Øvrigt

 

Der er sket mindre rettelser af planforslaget af redaktionel karakter.

 

Økonomi

Endelig vedtagelse af Forslag til spildevandsplan 2011-2022 får ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 12. Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplanforslag nr. 0-697 Thrigekarréen. Offentliggørelse

Åbent - 2007/43607

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet omfatter hele det oprindelige Thrigekompleks mellem Skibhusvej, Buchwaldsgade, Tolderlundsvej og Bredstedgade.

 

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af ønske fra to af områdets grundejere, Byggeselskab Olav de Linde og Den Sociale Højskole om at omfordele og forøge eksisterende muligheder for opførelse af ny bebyggelse til forskellige formål som kontorer, butikker, bazar, uddannelsesformål, boligformål og kulturelle formål. Lokalplanen skal desuden sikre en lovliggørelse af terrænarbejder foretaget i området i 2006.

 

Der er mulighed for at etablere i alt 8.500 m2 butikker, hvilket er en fastholdelse af det nuværende niveau.

 

Der er 3 nye byggefelter i lokalplanforslaget. Disse er placeret således, at områdets kant og delvise karréstruktur styrkes. Desuden har 4 af de større bygninger samt en mindre bygning mulighed for tilbygning i form af en ekstra etage.

 

Tilbygninger i form af en ekstra etage på 5 af områdets bygninger kan ikke realiseres i henhold til de gældende kommuneplanrammer. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg for 2 rammeområder. I det ene rammeområde forøges maks. etageantal fra 4 til 5, og bebyggelsesprocenten hæves fra 105 til 125. I det andet rammeområde forøges maks. etageantal fra 4 til 5. Enkelte bygninger, hvor særlige funktioner kræver større bygningshøjde, kan dog opføres i op til 2 ekstra etager.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplanforslag nr. 0-697 Thrigekarréen vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Området omfatter hele det oprindelige bygningsanlæg i Skibhuskvarteret, hvor Thrige-virksomheden havde til huse. Området er på ca. 73.637 m2 og beliggende mellem Skibhusvej, Buchwaldsgade, Tolderlundsvej og Bredstedgade mellem midtbyen, Skibhuskvarteret og havnen.

Området omfatter derfor fortrinsvis en mængde forskellige industribygninger, hvoraf de fleste er bevaringsværdige og en enkelt – kraftcentralen – er fredet. I dag ejes de fleste af bygningerne af Byggeselskab Olav de Linde, som har indrettet dem til kontor, erhverv og butikker - deriblandt Bazar Fyn. Desuden findes Den Sociale Højskole, der er en del af University College Lillebælt, i området samt højhuset ”Skattehuset”, der ejes af Odense Kommune.

 

Området er præget af markante industribygninger i 4 etager med meget store etagehøjder samt det høje ”Skattehus” i 11 etager. I midten af området er der store flade bygninger i 1-2 etager.

 

Lokalplanforslaget afløser en række gældende lokalplaner i området. Området bruges i dag til kontorer, butikker, bazar, uddannelsesformål, boligformål og kulturelle formål, hvilket fastholdes. De kan etablere i alt 8.500 m2 butikker, hvilket er en fastholdelse af det nuværende niveau.

 

De mange fine, men robuste industribygninger medfører, at lokalplanforslaget indeholder bevaringsbestemmelser for de eksisterende bygninger. Bygningerne er opdelt i 3 forskellige kategorier, hvor bygningerne i kategori A er omfattet af mere præcise bestemmelser end bygningerne i kategori B og C. Der nedlægges med lokalplanen nedrivningsforbud for bygningerne i kategori A og B. Fokus for alle kategorierne er, at bygningerne skal kunne fungere og ændres i takt med ændrede krav og behov, men det industrielle præg og områdets fortælleværdi skal bevares. Der stilles derfor også krav til skiltning og belysning.

 

Der udlægges 3 nye byggefelter i lokalplanforslaget. Formålet med byggefelterne er at styrke områdets kant og delvise karréstruktur. 4 af de større bygninger samt en mindre bygning kan tilføjes en ekstra etage.  

 

Der er et stort parkeringsbehov i karréen, og samtidig er der et behov for friarealer og gode forhold for fodgængere og cyklister. Der stilles derfor en række krav til hastighedsdæmpende foranstaltninger, fodgængerforbindelser og cykelparkering.

 

Området er beliggende i byzone.

 

Kommuneplan

 

Tilbygninger i form af en ekstra etage på 5 af områdets bygninger kan ikke realiseres i henhold til de gældende kommuneplanrammer. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg for 2 rammeområder. I det første rammeområde forøges maks. etageantal fra 4 til 5, og bebyggelsesprocenten hæves fra 105 til 125. I det andet rammeområde forøges maks. etageantal fra 4 til 5. Enkelte bygninger, hvor særlige funktioner kræver større bygningshøjde, kan dog opføres i op til 2 ekstra etager.

 

Miljøvurdering

 

I henhold til lov om miljøvurdering (lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 -Thrigekarréen (Forslag til kommuneplantillæg nr 22.pdf)
2. Forslag til lokalplan 0-697 - Thrigekarréen (Forslag til lokalplan 0-697 Thrige Karreen.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl