Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Dagsorden 4. maj 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Dagsorden


Onsdag den 04-05-2011 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


1. Tilretning af budgetter

Åbent - 2011/020043

 

Sagsresumé

Budgettilretninger er hidtil sket i forbindelse med budgetopfølgningerne, men med indførelse af halvårsregnskab, de mere automatiserede budgetopfølgninger/kommenteret forbrugsrapport samt nye økonomistyringsprincipper er denne praksis ændret.

 

Fremadrettet skal budgettilretningerne i indeværende år og i overslagsårene foretages løbende med individuelle sager i stedet for at vente til budgetopfølgningerne.

 

Ved at medtage økonomien i de enkelte sager i stedet for som hidtil at vente til budgetopfølgningerne bliver behandlingen af sagerne mere sammenhængende og konsekvenserne mere synlige. Det undgås, at sager bliver politisk behandlet ad flere gange.

 

I denne sag samles der dels op på de budgettilretninger, som ikke er nået at blive medtaget i de politisk behandlede sager, og dels samles der op på mindre budgettilretninger af teknisk karakter, som ikke har været politisk behandlet før.

 

I sagen søges der om følgende budgetneutrale tillægsbevillinger:

 

  • Flytning af budget vedrørende strategisk sundhedsgruppe fra Ældre- og Handicapudvalget til Børn- og Ungeudvalget
  • Korrektion i forbindelse med organisatoriske ændringer i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Der flyttes budget fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget
  • Flytning af driftsområder mellem med og uden overførselsadgang i Socialudvalget med henblik på at sikre forbedrede sammenhænge
  • Flytning af anlægsmidler i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Der flyttes budget fra Arbejdsmarkedsudvalget til Socialudvalget
  • Flytning af anlægsmidler vedrørende Center for Velfærdsteknologi. Der flyttes budget fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

 

De budgetneutrale tillægsbevillinger, der vedrører driften, flytter budgettet fra et udvalg til et andet. De har ingen betydning for den samlede serviceramme, men kan ændre de enkelte udvalgs udmeldte serviceramme marginalt. Ændringer er synliggjort i økonomiafsnittet.

 

Arbejdet med budgettilretninger er sket i samarbejde mellem de respektive forvaltninger.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

På driftsområder med overførselsadgang søges der om:

 

a.      Budgetneutral tillægsbevilling på 4.222.147 kr. i 2011 samt 4.306.446 kr. i 2012 til 2015 fra Ældre- og Handicapudvalget til Børn- og Ungeudvalget, idet formandskabet for strategisk sundhedsgruppe er overgået til Børn- og Ungeforvaltningen pr. 1/1 2011.

b.      Budgetneutral tillægsbevilling på 1.867.831 kr. i 2011 og 2.466.968 kr. fra 2012 til 2015 vedrørende flytning af lønbudget samt håndtering af økonomiske udfordringer fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.

c.      Budgetneutral tillægsbevilling på 766.885 kr. i 2011 og 785.821 kr. i 2012 til 2015 i Socialudvalget vedrørende EGU fra områder med overførselsadgang til områder uden overførselsadgang.

På driftsområder uden overførselsadgang søges der om:

d.      Budgetneutral tillægsbevilling på 8.174.296 kr. i 2011 og 8.331.733 kr. i 2012 til 2015 i Socialudvalget vedrørende begravelseshjælp og driftssikring af boligbyggeri fra områder uden overførselsadgang til områder med overførselsadgang.

På anlægsområdet søges der om:

e.      Budgetneutral tillægsbevilling på 3.271.768 kr. i 2011 vedrørende flytning af anlægsmidler fra Arbejdsmarkedsudvalget til Socialudvalget.

f.       Budgetneutral tillægsbevilling på 5.400.000 kr. i 2011 samt 500.000 kr. i 2012 vedrørende flytning af anlægsmidler ved Center for Velfærdsteknologi fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

På grund af indførelse af halvårsregnskab, de mere automatiserede budgetopfølgninger/kommenteret forbrugsrapport samt nye økonomistyringsprincipper vil budgettilretningerne fremadrettet ske løbende i sagerne, og ikke som tidligere i budgetopfølgningssagerne.

 

I denne sag samles der dels op på de budgettilretninger, som ikke er nået at blive medtaget i de politisk behandlede sager, og dels samles der op på mindre budgettilretninger af teknisk karakter, som ikke har været politisk behandlet før.

 

Driftsområder med overførselsadgang

 

På driftsområder med overførselsadgang forslås der følgende budgettilretninger:

Flytning af budget vedrørende strategisk sundhedsgruppe og korrektion i forbindelse med organisatoriske ændringer.

 

Flytning af budget vedrørende strategisk sundhedsgruppe

 

Formandskabet for strategisk sundhedsgruppe er overgået til Børn– og Ungeforvaltningen pr. 1/1 2011.

 

Som konsekvens heraf skal budgettet til forebyggelsespuljen, bidrag til tværgående opgaveløsning, rådet for forebyggelse og sundhedsfremme samt sekretariatsbetjening af den strategiske sundhedsgruppe flyttes fra Ældre– og Handicapudvalget til Børn– og Ungeudvalget.

 

Budgettilretning 2011 -2015

 

 

Beløb i 2011

Beløb i 2012-2015

Ældre- og Handicapudvalget:

 

 

Forebyggelsespuljen

-3.054.691

-3.115.785

Bidrag til tværgående opgaveløsning

-456.988

-466.036

Rådet for forebyggelse og sundhedsfremme

-258.960

-264.087

Sekretariatsbetjening af den strategiske sundhedsgruppe

-451.508

-460.538

I alt

-4.222.147

-4.306.446

Børn- og Ungeudvalget:

 

 

Forebyggelsespuljen

3.054.691

3.115.785

Bidrag til tværgående opgaveløsning

456.988

466.036

Rådet for forebyggelse og sundhedsfremme

258.960

264.087

Sekretariatsbetjening af den strategiske sundhedsgruppe

451.508

460.538

I alt

4.222.147

4.306.446

- = budget reduceres, + =budget forøges

 

Korrektion i forbindelse med organisatoriske ændringer

 

Der foretages en budgetneutral tillægsbevilling mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget som følge af flytning af lønudgifter i forbindelse med organisatoriske ændringer. Herudover flyttes midler fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at imødegå, økonomiske udfordringer, der er placeret på tekniske konti under Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Budgettilretning 2011-2015

 

 

Beløb i 2011

Beløb i 2012-2015

Socialudvalget:

 

 

Omflytning af teknisk konti

-2.386.784

-2.996.300

Tilbageførsel af budget til Ydelsescenter

518.953

529.332

I alt

-1.868.831

-2.466.968

Arbejdsmarkedsudvalget:

 

 

Omflytning af teknisk konti

2.386.784

2.996.300

Tilbageførsel af budget til Ydelsescenter

-518.953

-529.332

I alt

1.868.831

2.466.968

- = budget reduceres, + =budget forøges

 

Driftsområder uden overførselsadgang

 

På driftsområdet uden overførselsadgang foreslås der følgende budgettilretninger:

Flytning af driftsområdet mellem med og uden overførselsadgang i Social– og Arbejdsmarkedsudvalget

 

Flytning af driftsområder mellem med og uden overførselsadgang i Socialudvalget

 

Med henblik på at sikre forbedret økonomisk styring på områder med/uden overførselsadgang (MO/UO) under Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslås det, at to områder, nemlig driftssikring af boligbyggeri og begravelseshjælp flyttes fra UO til MO, mens området erhvervsgymnasielle udannelser (EGU) flyttes fra MO til UO. Nedenfor uddybes årsagerne hertil

 

Indenrigsministeriet ændrede i forbindelse med kommunalreformen (2007) konteringsvejledningen således, at Driftssikring af boligbyggeri flyttede fra hovedkonto 5.65 Boligstøtte til hovedkonto 0.25 Faste ejendomme. Driftssikring af boligbyggeri er således ikke en del af Boligstøtte og omfattet af udgifter til overførsler, der fratrækkes i opgørelse af serviceudgifter. Området bør således flyttes fra UO til MO.

 

Samme problematik er gældende for begravelseshjælp, der ej heller er omfattet af udgifter til overførsler (området har tidligere hørt under kontanthjælp), og derfor bør også dette område flyttes fra UO til MO.

 

Omvendt gør det sig gældende for erhvervsgymnasielle uddannelser (EGU), der er omfattet af budgetgarantien og således fratrækkes i opgørelse af serviceudgifter. Området bør således flyttes fra MO til UO.

 

Budgettilretning 2011-2015 i Socialudvalget

 

 

Beløb i 2011

Beløb i 2012-2015

Med overførselsadgang:

 

 

Begravelseshjælp

5.610.630

5.717.232

Driftssikring af boligbyggeri

2.563.666

2.614.501

EGU

-766.885

-785.821

I alt

7.407.411

7.545.912

Uden overførselsadgang:

 

 

Begravelseshjælp

-5.610.630

-5.717.232

Driftssikring af boligbyggeri

-2.563.666

-2.614.501

EGU

766.885

785.821

I alt

-7.407.411

-7.545.912

- =budget reduceres, += budget forøges

 

Anlægsområdet

 

På anlægsområder foreslås der følgende budgettilretninger: flytning af anlægsmidler mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget og flytning af anlægsmidler vedrørende Center for Velfærdsteknologi.

 

Flytning af anlægsmidler i Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

 

Af styringsmæssige hensyn ønskes alle anlægsmidler placeret under Socialudvalget. Der flyttes derfor anlægsmidler fra Arbejdsmarkedsudvalget til Socialudvalget.

 

Budgettilretning 2011

 

 

Beløb i 2011

Arbejdsmarkedsudvalget

-3.271.768

 

 

Socialudvalgt

3.271.768

- =budget reduceres, += budget forøges

 

Flytning af anlægsmidler vedrørende Center for Velfærdsteknologi

 

Byrådet besluttede på mødet den 24/11 2010, at Center for Velfærdsteknologi placeres centralt i Ældre- og Handicapforvaltningen. De erhvervsstrategiske aspekter vil dog fortsat blive varetaget af Borgmesterforvaltningen. Med baggrund i ovenstående foreslås det, at de to indstationerede medarbejdere i Welfare Tech Region samt den tilhørende økonomi fortsat vil henhøre under Borgmesterforvaltningen.

 

Budgettilretning 2011

 

 

Beløb i 2011

Beløb i 2012

Økonomiudvalget

-5.400.000

-500.000

 

 

 

Ældre- og Handicapudvalget

5.400.000

500.000

- =budget reduceres, += budget forøges

 

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens samlede serviceramme for 2011 som helhed, men ændrer servicerammen for enkelte fagudvalg. Servicerammen ser herefter således ud:

 

Serviceramme i 2011 fordelt på udvalg

 

1.000 kr.

Service-ramme 2011

MO

Service-ramme 2011

UO

Service-ramme 2011

I alt

Økonomiudvalget

485.501

602.995

1.088.496

By– og Kulturudvalget

591.470

21.841

613.311

Ældre– og Handicapudvalget

2.158.925

0

2.158.925

Socialudvalget

368.563

0

368.563

Børn– og Ungeudvalget

3.338.851

0

3.338.851

Arbejdsmarkedsudvalget

165.162

52.877

218.039

I alt

7.108.472

677.713

7.786.185

 

 

Sagen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

2. Forslag til indretning af Højstrupskolen til CSV- Center for Specialundervisning for Voksne og frigivelse af anlægsrammen

Åbent - 2011/038792

 

Sagsresumé

Som led i den nye skolestruktur i Odense Kommune besluttede Odense Byråd på mødet den 19/1 2011 at nedlægge fire skoler med virkning fra skoleåret 2011/12. En af de fire skoler – Højstrupskolen – blev det samtidig besluttet primært skulle indrettes til Center for Specialundervisning for Voksne, som mistede en del lokaler efter en brand i 2009.

 

Det anbefales nu, at der frigives en samlet anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til indretning af skolen til CSV.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

  1. Dispositionsskitsen til indretning af Højstrupskolen til Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) godkendes.

  2. Den afsatte anlægsramme på 10.000.000 kr., der er afsat til indretning af lokalerne til CSV frigives med 4.000.000 kr. i 2011 og 6.000.000 kr. i 2012.

  3. Der nedsættes et byggeudvalg med repræsentanter fra CSV, Skoleafdelingen, Fritidsafdelingen og Byggerådgivningen.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 19/1 2011 en ny skolestruktur. Af sagsfremstillingen fremgik, at en del af Højstrupskolen skulle anvendes til Center for Specialundervisning for Voksne, som efter branden i 2009 har haft eksterne lejemål på gartnerskolen i Søhus og på Hans Egedes Vej i Tarup. Lejemålene udløber den 1/8 2011 med mulighed for forlængelse indtil den 1/11 2011.

 

Byggerådgivningen har udarbejdet en dispositionsskitse vedrørende lokalisering af CSV på Højstrupskolen. CSV’s afdeling for Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelser (STU) vil blive flyttet til skolen. Afdelingen har undervisning for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge multihandicappede og unge med autisme. Hver gruppe kræver særlige hensyn for at kunne trives. Ud over ungdomsuddannelsen vil voksenspecialundervisningen for personer med generelle indlæringsvanskeligheder og personer med sent erhvervet hjerneskade også skulle have til huse på Højstrupskolen. I lighed med de unge i STU vil der også her være behov for at tage særlige hensyn.

 

Dette indebærer, at der vil skulle indrettes særlige lokaler, og at tilgængelighed er en nødvendighed på hele det område, som overtages af CSV.

 

Med den foreslåede dispositionsskitse er der mulighed for, at de resterende kvadratmetre kan stilles til rådighed for andre kommunale aktiviteter. Det må dog understreges, at der ved etablering af anden aktivitet i de resterende arealer skal tages hensyn til de sårbare elever og kursister, som deltager i uddannelse og undervisning på stedet. En del af CSV’s elever på ungdomsuddannnelsen vil eksempelvis skulle afskærmes helt fra øvrige brugere, idet de ikke tåler den uro, der vil kunne opstå på gangarealer mv.  

 

Det foreslås, at der nedsættes et byggeudvalg med repræsentanter fra CSV, Skoleafdelingen, Fritidsafdelingen og Byggerådgivningen.

 

Økonomi

I forbindelse med byrådets vedtagelse af skolestrukturplanen blev der i årene 2011-2014 reserveret rådighedsbeløb på 5.500.000 kr. i 2011, 16.500.000 kr. i 2012, 16.300.000 kr. i 2013 samt 8.000.000 kr. i 2014 - i alt 46.300.000 kr. af den afsatte anlægsramme under Økonomiudvalget til "Odense - en ny virkelighed”. Heraf er der afsat 10.000.000 kr. til ombygning af Højstrupskolen til CSV.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

3. Afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer på Kroggårdsskolen

Åbent - 2011/044140

 

Sagsresumé

Arbejdstilsynet har aflagt besøg på Kroggårdsskolen og har i den anledning udstedt påbud til udbedring af arbejdsmiljøet, som samlet løber op i 3.966.000 kr.

 

Det foreslås derfor, at der bevilges en anlægsramme på 3.966.000 kr., som finansieres ved en reduktion af anlægsbevillingen til Ejbyskolens renovering.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

  1. I 2011 bevilges en samlet anlægsramme på 3.966.000 kr. til udbedring af arbejdsmiljøet på Kroggårdsskolen.

  2. Bevillingen finansieres ved en reduktion af anlægsbevillingen til Ejbyskolens renovering på 3.966.000 kr. i 2011.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har været på besøg på Kroggårdsskolen og har i skrivelse af 17/1 2011 afgivet følgende påbud, som skal være efterkommet inden den 1/9 2011:

 

”Virksomheden påbydes at imødegå dårlig luftkvalitet i udvalgte lokaler. Som følge af dette påbud får virksomheden desuden påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme ovennævnte påbud.”

 

Den autoriserede miljørådgiver har stillet forslag til efterlevelse af påbuddene, og By- og Kulturforvaltningen har på baggrund heraf lavet følgende økonomiske overslag:

 

1. Udskiftning af glas i SFO                               96.000 kr.

2. Ventilationsanlæg i udskolingen (2 fløje)   1.300.000 kr.

3. Akustikregulering i gymnastiksalene            170.000 kr.

4. Udskiftning af ovenlys i 3 fløje                  2.100.000 kr.

I alt håndværkerudgifter                              3.666.000 kr.

Administrationsbidrag                                     300.000 kr.

Samlet udgift ekskl. moms                         3.966.000 kr.

 

Ved licitationen af renovering af Ejbyskolen inkl. indretning af en ny daginstitution var de lavestbydende ca. 5.000.000 kr. under den afsatte anlægsramme. Nu er renoveringen og ombygning til daginstitution ved at være tilendebragt, og der har ikke været uforudseelige udgifter, så der er stadig ca. 5.000.000 kr. i overskud.

 

Det foreslås derfor, at der sker en omprioritering af anlægsrammen til renovering/modernisering af Ejbyskolen på 3.966.000 kr. til finansiering af afhjælpning af arbejdsmiljøproblemerne på Kroggårdsskolen.

 

Økonomi

Anlægsarbejdet, som beløber sig til 3.966.000 kr., foreslås finansieret af en ikke forbrugt anlægsramme til Ejbyskolens renovering, således at denne anlægsramme nedskrives med 3.966.000 kr.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Reduktion af daginstitutionstakster som følge af reduktion i bruttodriftsudgifterne

Åbent - 2011/045067

 

Sagsresumé

Børn- og Ungeudvalget besluttede på mødet den 23/11 2010, at ordningen med mad i vuggestuegrupperne ophører pr. 1/8 2011. Som følge heraf reduceres bruttodriftsudgifterne på daginstitutionsområdet. Da dagtilbudsloven fastslår, at en kommune højst må opkræve 25 % af bruttodriftsudgifterne, betyder reduktionen, at forældrenes egenbetaling også skal reduceres.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at taksten for 0-2-årige i institutioner pr. 1/8 2011 reduceres fra 2.906 kr. pr. måned til 2.803 kr. pr. måned.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget besluttede på mødet den 23/11 2010, at ordningen med mad i vuggestuegrupperne ophører pr. 1/8 2011. Som følge heraf reduceres bruttodriftsudgifterne på daginstitutionsområdet. Da dagtilbudsloven fastslår, at en kommune højst må opkræve 25 % af bruttodriftsudgifterne, betyder reduktionen, at forældrenes egenbetaling også skal reduceres.

 

Taksten for 0-2-årige i institutioner reduceres pr. 1/8 2011 fra 2.906 kr. pr. måned til 2.803 kr. pr. måned altså 103 kr. pr. måned.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Den reducerede indtægt fra forældrebetaling er indregnet i det eksisterende budget.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

5. Håndtering af vedtagne økonomiske dispositioner samt etablering af budgetværn - ny behandling

Åbent - 2011/027823

 

Sagsresumé

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har gennem længere tid været underlagt snævre økonomiske vilkår og dermed øgede krav til økonomistyringen. Udvalgene har derfor flere gange behandlet sager, hvor der har været behov for at sikre, at forvaltningens budgetter hænger sammen.

 

Økonomiaftalen for 2010 samt finansloven for 2011 indfører ekstraordinært kraftige sanktioner på overskridelse af den aftalte serviceramme for 2011. Kommunerne vil blive langt hårdere straffet økonomisk, hvis servicerammen overskrides. Der er derfor behov for en særdeles stram styring af serviceudgifterne i 2011 og fremadrettet - og som følge heraf et krav om, at der handles proaktivt og hurtigt på de økonomiske udfordringer, der kan forventes, jf. byrådets behandling den 15/12 2010 af sag om styring af serviceramme og kassebeholdning.

 

Forvaltningen har derfor løbende orienteret om konsekvenserne af de politiske beslutninger, der er truffet i forbindelse med budgetforliget for Budget 2011 og senere, og i forlængelse af regnskabssagen fremlægger Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en sag, hvor der dels redegøres samlet for de vedtagne økonomiske dispositioner samt etablering af et budgetværn, og hvor der dels fremlægges forslag til finansiering.

 

De vedtagne økonomiske dispositioner samt budgetværnet nødvendiggør, at der skal findes finansiering for ca. 13 mio. kr. på driftsområder med overførselsadgang, som skal håndteres inden for udvalgenes egne rammer, jf. byrådets behandling den 15/12 2010 af sag om styring af serviceramme og kassebeholdning.

 

Sagen vedrører 2011. I 2012 vil der komme et yderligere pres som følge af, at opgaverne vedrørende objektiv sagsbehandling bliver overdraget til ATP/Udbetaling Danmark, hvor forvaltningen på nuværende tidspunkt forventer udgifter på ca. 10 mio. kr.

 

Endvidere skal budgetterne i 2012 reduceres som følge af Odense Kommunes administrationsprojekt, som er en del af Odense - en ny virkelighed.

 

Sagen blev behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget den 8/3 2011 og er efterfølgende blevet forelagt forligskredsen. Forligskredsen besluttede at sende sagen tilbage til Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget med henblik på fornyet behandling af konsekvenserne af sagen.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at udvalgene godkender:

 

a.      Forvaltningens økonomiske udfordringer i 2011 finansieres som beskrevet i sagsfremstillingen, herunder ved etablering af et budgetværn på 1,5 % af det samlede budget med overførselsadgang.

 

På denne baggrund indstiller Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til henholdsvis Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:

 

b.      Budgetneutral tillægsbevilling fra Arbejdsmarkedsudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 6.1, Jobcenterindsatser, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministration, på 2.612.000 kr. i 2011 og 2.664.240 kr. (2012-priser) årligt i perioden 2012-2015.

c.      Budgetneutral tillægsbevilling fra Arbejdsmarkedsudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 6.1, Jobcenterindsatser, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministration, på 6.428.000 kr. i 2011 og 6.556.560 kr. (2012-priser) årligt i perioden 2012-2015.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at henholdsvis Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget godkender:

 

d.      Budgetneutral omplacering inden for Socialudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 4.1, Fællesadministration, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministration, på 508.000 kr. i 2011 og 518.160 kr. (2012-priser) årligt i perioden 2012-2015.

 

e.      Budgetneutral omplacering inden for Socialudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 4.2, Borgerservice ydelser, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministration, på 1.462.000 kr. i 2011 og 1.491.240 kr. (2012-priser) årligt i perioden 2012-2015.

 

f.       Budgetneutral omplacering inden for Socialudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 4.3, Sociale indsatser, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministration, på 1.846.000 kr. i 2011 og 1.882.920 kr. (2012-priser) årligt i perioden 2012-2015.

 

 

Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingens punkt b og c.

 

Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingens punkt a, d og f.

 

Indstillingspunkt e godkendes med den korrektion, at beløbet på 1.462.000 kr. nedsættes til 750.000 kr., og som konsekvens heraf slettes konsekvenserne vedrørende længere ventetider ved personlig og telefonisk ekspedition samt længere sagsbehandlingstider i BorgerServiceCentret.

Udvalgene påpeger endvidere, at det er vigtigt, at forvaltningen er opmærksom på, at der ikke sker refusionstab som følge af besparelsen på Beskæftigelsescenteret.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling, for så vidt angår indstillingens punkt b og c.

 

 

 

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget blev på mødet den 5/10 2010 orienteret om de økonomiske konsekvenser af forlig om budget 2011-2014. Endvidere vedtog byrådet på mødet den 15/12 2010 i sag om styring af serviceramme og kassebeholdning, at alle udvalg skulle bidrage til finansieringen af demografiudviklingen og afledt drift. Endelig resterer der en udmøntning af effektiviseringsprogrammet fra 1/5-budgetopfølgningen i 2010.

 

Disse vedtagne økonomiske dispositioner samt behovet for et budgetværn nødvendiggør, at forvaltningen finder finansiering for ca. 13 mio. kr.

 

Objektiv sagsbehandling

 

Det er besluttet, at den objektive sagsbehandling skal centraliseres i fem centre under ATP/Udbetaling Danmark. Der vil være en række udgifter i forbindelse med implementering og drift af centraliseringen. Forligspartierne besluttede, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afholder udgifterne inden for den nuværende ramme.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bedste bud på nuværende tidspunkt er, at udgifterne i forbindelse med sagen skønnes at ligge på mellem 8-12 mio. kr. pr. år fra 2012 og overslagsårene.

 

Pulje til demografi og afledt drift

 

Byrådet vedtog på mødet den 15/12 2010 i sag om styring af serviceramme og kassebeholdning, at der skal etableres en pulje på 35 mio. kr., der vedrører demografisk udvikling samt afledt drift. Puljen finansieres af udvalgenes driftsbudgetter fordelt efter budgetandel med overførselsadgang. Socialudvalgets andel af denne pulje udgør i 2011 1,9 mio. kr., og Arbejdsmarkedsudvalgets andel udgør 0,7 mio. kr.

 

Effektiviseringsprogram fra 1/5-sagen 2010

 

Byrådet behandlede på mødet den 16/6 2010 Odense Kommunes effektiviseringsprogram. Programmet indeholdt 11 projekter, der tilsammen skulle forny Odense Kommune samt skabe og dokumentere effektiviseringer for ca. 541 mio. kr. i perioden 2010-2013. Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets andel af denne besparelse er 1,2 mio. kr.

 

Dag- og Natvarmestue

 

Driften af natvarmestuen har hidtil været finansieret via satspuljemidler. Dette er ikke længere gældende, hvorfor forligspartierne besluttede, at der skal ske omprioriteringer under Socialudvalget, således at driften af natvarmestuen sikres. Udgifterne hertil udgør 0,3 mio. kr. i 2011 stigende til 2 mio. kr. i overslagsårene.

 

Effektiviseringsforslag

 

De oprindelige effektiviseringsforslag fra udvalgenes budgetbidrag har ikke umiddelbart været mulige at implementere med den fulde økonomiske effekt, hvorfor forvaltningen har en økonomisk udfordring på 0,7 mio. kr.

 

Budgetværn

 

Økonomiaftalen for 2010 samt finansloven for 2011 indfører ekstraordinært kraftige sanktioner på overskridelse af den aftalte serviceramme for 2011, når regnskabet foreligger. Der er derfor behov for en særdeles stram styring af serviceudgifterne i 2011 og fremadrettet. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker derfor at reservere midler til at imødekomme uforudsete og pludselige udgifter (eksempelvis udgifter til domsanbragte eller hjælpemidler). Budgetværnet skal udgøre ca. 8 mio. kr., hvilket svarer til 1,5 % af det samlede budget med overførselsadgang. Et værn af en sådan størrelse vurderes at kunne imødegå et uforudset udgiftspres i et vist omfang.

 

Der er på nuværende tidspunkt allerede behov for at benytte sig af denne budgetreservation, idet Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, jf. regnskabssagen, har en udfordring på hjælpemiddelområdet. Det vurderes, at der i 2011 mangler finansiering i BorgerServiceCentret på 2,8 mio. kr. til hjælpemidler.

 

Forvaltningen finder, at det er nødvendigt at etablere et budgetværn, så forvaltningen er bedre rustet til at imødegå kommende økonomiske udfordringer. Forvaltningen vurderer, at etableringen af et budgetværn vil stille medarbejderne bedre på sigt end alternativet, hvor der skal findes besparelser løbende gennem budgetåret.

 

I nedenstående tabel er de økonomiske udfordringer opsummeret:

 

1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

Objektiv sagbehandling

 

10.000

10.000

10.000

Pulje til demografi og afledt drift, AU

731

1.253

1.253

1.253

Pulje til demografi og afledt drift, SU

1.944

3.332

3.332

3.332

Effektiviseringsprogram fra 1/5 sagen 2010

1.196

1.213

1.213

1.213

Drift af natvarmestue

335

2.010

2.010

2.010

Effektiviseringsforslag, budget 2011

722

-755

-685

-685

Budgetværn (1,5% reservation)

7.927

7.816

7.957

7.957

Total

12.855

24.869

25.080

25.080

 

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal således i 2011 finde finansiering for ca. 13 mio. kr. til at imødekomme disse udgiftsposter og foreslår, at disse udgifter finansieres ved, at halvdelen af beløbet fordeles efter budgetandel mellem de tre centre og Staben som rammebesparelser.

 

Fordeling:

 

Staben

0,508 mio. kr.

Borgerservicecentret

1,462 mio. kr.

Socialcentret

1,846 mio. kr.

Beskæftigelsescentret

2,612 mio. kr.

I alt

6,428 mio. kr.

 

Den resterende del på 6,428 mio. kr. finansieres af Beskæftigelsescentret. Finansieringen indarbejdes i det igangværende arbejde med formulering og implementering af den nye aktiveringsstrategi, som får afledt økonomisk effekt på de administrative udgifter, jf. finanslovsforliget af 5/11 2010.

 

Beskrivelse af konsekvenser i Staben og i de enkelte centre

 

Forvaltningen har vurderet, at der er risiko for, at budgetreduktionerne generelt vil medføre et øget pres på medarbejderne og vil påvirke trivslen og arbejdsmiljøet i negativ retning.

 

Budgetreduktionerne i Staben og de enkelte centre vil betyde en generel opbremsning og reduktion af de almindelige administrationsudgifter. Budgetterne til eksempelvis lederkonferencer, medarbejderdage og andre arrangementer bliver kraftigt reduceret og skal således nyformuleres.  Endvidere reduceres der i de centrale konti til eksterne konsulenter og ekstern juridisk bistand samt til indretning, flytteudgifter, inventar, kontorhold, kompetenceudvikling og medarbejdergoder.

 

Konsekvenserne af budgetreduktionerne har været drøftet i de respektive afdelingsudvalg.

 

Staben

 

Stabens budget bliver reduceret med 0,508 mio. kr., hvilket betyder, at der som ellers planlagt ikke besættes en chefkonsulentstilling i Økonomifunktionen.

 

BorgerServiceCentret

 

BorgerServiceCentrets budget bliver reduceret med 1,462 mio. kr. Den nye budgetreduktion giver ikke mulighed for at genbesætte stillinger, som bliver ledige ved fratrædelse.

 

Lørdagsåbent omlægges

 

BorgerServiceCentret har i øjeblikket åbent den første lørdag i hver måned. Medarbejdere på vagt denne lørdag vil kunne møde ind fx fredag, som i dag er tyndt bemandet.

 

Borgerservice Light på Tarup og Vollsmose biblioteker kan med tiden overtage den pasudstedelse, som i dag foregår lørdag i BorgerServiceCentret.

 

Det vil måske på længere sigt blive muligt at udbrede Borgerservice Light til andre biblioteksfilialer - dette kræver dog en ekstra indsats af personalet på BorgerServiceCentret, idet bibliotekspersonalet skal uddannes til opgaven.

 

Ikke flere passøndage

 

Når Borgerservice Light er udbredt til to eller flere filialer, er der ingen grund til, at BorgerServiceCentret holder ekstra åbent for pasudstedelse tre søndage om foråret, idet biblioteksfilialerne har åbent hver lørdag, tre dage til kl. 18 og to dage til kl. 16. I realiteten er der altså her tale om en serviceændring.

 

Længere ventetider ved personlig og telefonisk ekspedition samt længere sagsbehandlingstider

Med de personalereduktioner, BorgerServiceCentret tidligere har foretaget, vurderer forvaltningen, at forlængede ventetider i perioder ikke kan undgås. Forvaltningen forudser i spidsbelastningsperioder ventetider på fortsat op til to timer ved personlig ekspedition. Det vurderes endvidere, at sagsbehandlingstiden i perioder vil blive dobbelt så lang som de nuværende fire uger.

 

Forslag til afhjælpning af konsekvenserne

 

·         Tydeligere krav til borgerne om selvbetjening
Forvaltningen ønsker mulighed for at kunne prioritere kanalstrategien endnu skarpere, således at man gør de mest effektive kanaler obligatoriske for borgerne. Det kan betyde, at man på nogle sagsområder lukker for personlig betjening til fordel for telefon og hjemmeside. Initiativet kræver synlig og tydelig kommunikation, så man ikke risikerer at få borgere ind, som må afvises.

 

·         Yderligere brug af løntilskud
Brug af løntilskud kræver en ekstra indsats af det tilbageværende personale, da ansatte i løntilskud skal oplæres i opgaverne. Da de fleste med tilskud kun kan være i BorgerServiceCentret i seks måneder, vil opgaven kræve et betydeligt træk på det eksisterende personale. Desuden er der en begrænsning i, hvilke opgaver ansatte med løntilskud kan løse.

 

·         Investeringer i teknologi
Forvaltningen foreslår øget investering i teknologi. Som et eksempel kan nævnes en skærm, som fortæller, hvor mange der står i kø. Skærmen skal være synlig udefra og streames samtidig på odense.dk. Et andet eksempel er etablering af en digital informationsmedarbejder i form af en touch screen, hvor borgerne kan få svar på de mest stillede spørgsmål, besked om selvbetjeningsløsninger og information om, hvilke dokumenter de skal medbringe, hvis personlig ekspedition er nødvendig. Skærmen skal være tilgængelig, inden borgeren når helt ind i venterummet.

 

·         Øget behov for kommunikation
Ændringerne i serviceniveau og længere vente- og sagsbehandlingstider kræver en tydelig forventningsafstemning mellem borgere og politikere. Det er nødvendigt, at borgerne informeres om, at vente- og sagsbehandlingstider nu bliver længere, og at der er tale om en politisk prioritering.

 

Beskæftigelsescentret

 

Beskæftigelsescentrets budget bliver reduceret med 9,040 mio. kr. (2,612 mio. kr. + 6,428 mio. kr.)

 

Tilbagerulning af sygedagpengesagen

 

På foranledning af finansieringsreformens reducerede aktiveringsomfang på sygedagpengeområdet skal en andel af budgetreduktionen tilvejebringes via "tilbagerulning" af de ekstra indsatser på sygedagpengeområdet, som der i 2009 blev bevilget i forbindelse sygedagpengereformen (byrådsmødet den 26/8 2009).

 

Tilbagerulningen betyder, at der skal nedlægges 1 stilling i afsnittet for sygedagpengeudbetaling og godt 5 stillinger i afsnittet for sygedagpengeopfølgning.

 

Sygedagpengeindtægter

 

Beskæftigelsescentret vil etablere en central konto for alle sygedagpengeindtægterne (de indtægter, der tilgår centret, når medarbejdere er sygedagpengeberettiget). Den centrale opsamling af sygedagpengerefusion betyder, at man i de enkelte afsnit ikke længere kan disponere over disse midler til at ansætte vikarer for. Den centrale opsamling af sygedagpengerefusion omfatter ikke sygedagpenge i forbindelse med barsel, barselsdagpenge og refusion fra barselfonden. Disse midler vil som hidtil tilgå de enkelte afsnit.

 

Myndighedsarbejdet

 

Nedlæggelse af sagsbehandlerstillinger vedrørende myndighedsarbejdet i forhold til opgaver i Beskæftigelsesydelser og Jobcentrets opgaver over for arbejdsmarkedsparate ledige, sygedagpengemodtagere, ikke arbejdsmarkedsparate ledige og fleksjobberettigede kan forventes at have betydning for længden af sagsbehandlingen, rettidighed i kontakten med borgeren og aktive indsatser samt ved reduceret kvalitet i myndighedssagsbehandlingen. Dette kan medføre flere klager og deraf følgende merarbejde.

 

Alt andet lige er der risiko for tab af refusioner i forbindelse med overskridelse af tidsfrister.

 

Virksomhedsindsatsen

 

Konsekvenserne ved nedlæggelse af stillinger i den virksomhedsvendte indsats vil være færre virksomhedskontakter og dermed formodentlig også færre åbninger for placering af borgere i virksomhedsrettede tilbud og ordinære jobs. Den reducerede bemanding kan også medføre længere sagsbehandlingstider i forbindelse med beregning og udbetaling af tilskud til virksomheder, herunder løntilskud, og reduceret mulighed for at kontrollere mod eventuelt misbrug.

 

Administrative stillinger

 

Konsekvenserne ved nedlæggelse af administrative stillinger vil være lavere kvalitet i serviceringen af myndighedssagsbehandlerne, i konsulentstøtten af driften, i tilvejebringelsen af ledelsesinformation og i forhold til tilvejebringelsen af beslutningsgrundlag for politisk og administrativ ledelse.


 

Forslag til afhjælpning af konsekvenserne

 

·         Beskæftigelsescentret går, via ekstern konsulent, i gang med ”LEAN” med henblik på at finde løsninger. Sygedagpenge og kontanthjælp er de første områder, der undersøges for at optimere sagsgange, herunder sammenhæng mellem Jobcentret, Beskæftigelsesydelser, RevaHus, Socialmedicinsk afsnit mv.

 

·         Rettidighed i tilbud og opfølgning prioriteres højt for at begrænse de økonomiske følgevirkninger ved tabt refusion. Indsatser for udgiftstunge målgrupper prioriteres højest.

 

Socialcentret

 

Socialcentrets budget bliver reduceret med 1,846 mio. kr.

 

Nedlæggelse af Udredningsteam

 

I forbindelse med implementering af Hjemløseplanen er det hensigten at afteste nye metoder til hurtigere udredning af socialt udsatte borgere. Udredningsteamet består af både læge-, psykolog- og socialrådgiverressourcer. En del af denne indsats er betinget af medfinansiering fra Socialcentret (0,5 mio. kr. i 2011). Socialcentret har anmodet Servicestyrelsen om at nedlægge Udredningsteamet inden projektets afslutning og tilbagebetale projektmidlerne for derved at spare medfinansieringsdelen. Projektet har ikke haft den ønskede søgning, og nedlæggelse af teamet forventes ikke at påvirke serviceniveauet.

 

Reduktion af udgifter til ekstern døgnbehandling vedrørende stofmisbrug

 

Ved at omdefinere serviceniveauet og gennemføre en meget stram styring af visitationen til ophold på eksterne døgnbehandlingsinstitutioner for misbrugsbehandling forventer Socialcentret at spare ca. 1 mio. kr. i 2011. Stramningen vil øge søgningen til den relativt billigere ambulante behandling i Odense Kommune, og der må forventes en stigning i udgifterne på dette område.

 

Tilpasning af serviceniveauer (styring via rammeprincippet)

 

På grund af Housing-first-strategien har Socialcentret et stigende antal borgere med behov for bostøtte i hjemmet. Derfor, og på grund af en reduceret ramme, arbejder Socialcentret kontinuerligt med tilpasning af serviceniveauet på bostøtte- og botilbudsområdet. Konsekvensen af besparelsen er derfor en endnu strammere kapacitetstilpasning, herunder færre støttetimer, mindre ”ansigt til ansigt”-tid, kortere forløb, flere gruppeforløb og færre visiterede borgere. Konsekvensen af de nævnte ændringer i serviceniveauet kan være, at nogle borgerne reelt "slippes", inden de har opnået den fornødne træning og støtte. Det kan i sidste instans medføre tilbagefald og yderligere pres på bostøtteydelsen. I forbindelse med etableringen af flere gruppeforløb vil Socialcentrets egne væresteder fremover blive inddraget for herved at forbedre udnyttelsen af kapaciteten.

 

Presset på Socialcentrets økonomi stiger i 2012. Dels på grund af et overført merforbrug fra 2010 til 2012 (budgetopfølgningen den 1/10, behandlet på mødet den 9/11 2010) og dels fordi egenfinansieringsdelen på Hjemløseplanen øges i 2012. Derfor vil der være yderligere behov for stramninger i 2012

 

Overslagsårene

 

Forvaltningen vil endvidere i forbindelse med Budget 2012 finde finansiering til udfordringerne i 2012-2014, der i forhold til 2011 yderligere forværres, idet der skal findes finansiering til Objektiv sagsbehandling og Odense Kommunes administrationsprojekt, som er en del af Odense - en ny virkelighed.

 

Økonomi

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal som følge af vedtagne økonomiske

dispositioner samt budgetværn finde finansiering for ca. 13 mio. kr. i 2011 på driftsområder med overførselsadgang, hvilket skal håndteres inden for den samlede ramme med overførselsadgang, da der med de nye økonomistyringsprincipper, jf. byrådssagen den 15/12 2010 (styring af serviceramme og kassebeholdning) ikke længere må overføres et merforbrug regnskabsårene imellem på grund af sanktionslovgivningen vedrørende styring af serviceudgifter i kommunerne.

 

Bilag

Ingen bilag.

 6. Dahlsvej i Skt. Klemens. Byggemodning af 81 parcelhusgrunde og 4 storparceller, herunder fastsættelse af grundpriser.

Åbent - 2009/124953

 

Sagsresumé

Med henblik på at kunne tilbyde attraktiv boligjord til opførelse af parcelhuse og tæt/lav boligbyggeri foreslår By- og Kulturforvaltningen, at et område ved Dahlsvej byggemodnes med 81 parcelhusgrunde og 4 storparceller.

 

Den samlede byggemodningsudgift er opgjort til 30.000.000 kr., heraf er 500.000 kr. frigivet til forprojektering. Der ansøges derfor om frigivelse af anlægsbevilling på 29.500.000 kr. på budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, Jordforsyning, med forbrug på 24.000.000 kr. i 2011, 4.000.000 kr. i 2012 og 1.500.000 kr. i 2013. Alle beløb er ekskl. moms. Der er budgetmæssig dækning på budgetområdet.

 

Projektet omfatter også anlæg af rundkørsel på Dahlsvej. Til brug for anlægget vil det være nødvendigt at ekspropriere et areal syd for Dahlsvej, som ikke er omfattet af lokalplanen.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at der for at sikre det nødvendige areal afholdes åstedsforretning med hjemmel i kap. 5 i lov om offentlige veje.

 

Parcelhusgrundene, som udbydes i august 2011, foreslås prisfastsat til en byggeret pr. grund på 375.000 kr. samt en m2-pris på 375 kr. Grundstørrelserne varierer fra ca. 600 m2 til 1.000 m2., hvilket svarer til grundpriser, som varierer fra 600.000 kr. til 750.000 kr. Alle priser er inkl. moms.

 

2 storparceller er allerede solgt til Fyns Almennyttige Boligselskab. Aftalen blev godkendt på byrådsmødet den 15/12 2010. De 2 øvrige storparceller foreslås prisfastsat til 1.750 kr./m2 byggemulighed. På de 2 grunde kan der opføres bebyggelse på henholdsvis 3.200 m2 og 4.690 m2, hvilket giver en grundpris på henholdsvis 5.600.000 kr. og 8.207.500 kr. Alle beløb er inkl. moms.

 

For at fremme variationen af parcelhusenes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber. 

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Salgspriserne fastsættes til de anførte mindstepriser.

b.      Parcelhusgrundene udbydes offentligt til salg med vilkår om maks. én grund pr. køber.

 

By- Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

c.      Byggemodningsprojektet, som omfatter 81 parcelhusgrunde og 4 storparceller.

d.      Der indvarsles til åstedsforretning i henhold til kap. 5 i lov om offentlige veje med henblik på ekspropriation af det nødvendige areal til etablering af rundkørsel på Dahlsvej. By- og Kulturudvalget udpeger samtidig et medlem til at lede åstedsforretningen.

e.      På budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning, meddeles der en anlægsbevilling på 29.500.000 kr. med forbrug på 24.000.000 kr. i 2011, 4.000.000 kr. i 2012 og 1.500.000 kr. i 2013.

f.       Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning, projekt ikke bevilgede ”boligjord”.

g.      Stamvejen klassificeres som offentlig vej, og boligvejene klassificeres som privat fællesveje.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens pkt. a og b og godkender indstillingens pkt. c, d, e, f og g.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen blev udpeget til at lede åstedsforretningen.

 

Udvalgsmedlem Lars Christian Lilleholt stemmer imod, at boligvejene klassificeres som private fællesveje.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind stemte imod indstillingens punkt g.

 

 

 

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 15/12 2010 lokalplan nr. 5-672 ”Dahlsvej boliger”. Lokalplanen udlægger området til 81 parcelhusgrunde og 4 storparceller til tæt/lav boligbebyggelse.

 

Odense Kommune ejer størstedelen af området og er i forhandling om køb af de 2 resterende områder. Aftalerne forventes indgået inden maj 2011.

 

Projektbeskrivelse

 

Byggemodningen omfatter 900 m stamvej med fortov, 1.400 m boligveje og 150 m offentlig sti. Langs alle vejene anlægges der 1,5 m brede brostensbelagte åbne render til afvanding fra veje og delvis fra tage.

 

Stamvejen foreslås klassificeret som offentlig vej og boligvejene som privat fællesveje.

 

Afledt af byggemodningen anlægges der en rundkørsel ved Dahlsvej og en fodgængerovergang til Skt. Klemensskolen.

 

Prisfastsættelse og offentligt udbud

 

 

Byggeretspris inkl. moms

m²-pris inkl. moms

Parcelhusgrundene

375.000 kr.

375 kr.

 

Pris inkl. moms pr. etagemeter byggemulighed

Storparcellerne

1.750 kr.

 

Grundpriserne er mindstepriser og fastsat på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, samt at der er balance i byggemodningsregnskabet.

 

For at fremme variationen af parcelhusenes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber.

 

Grundene forventes udbudt til salg i august 2011 med henblik på overtagelse i efteråret 2011. Salget vil ske til højestbydende blandt de indkomne tilbud. De grunde, som ikke bliver solgt ved udbudsfristens udløb, vil efterfølgende blive solgt til mindsteprisen efter ”først til mølle”-princippet.

 

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

2011

2012

2013

I alt

Budget:

2.2.4 Jordforsyning – ikke bevilgede ”boligjord”

 

Ansøgning:

Dahlsvej, byggemodning

 

41.936

 

 

 

24.000

 

34.334

 

 

 

4.000

 

25.451

 

 

 

1.500

 

101.721

 

 

 

29.500

Restrådighedsbeløb – Ikke bevilgede ”boligjord”

 

17.936

 

30.334

 

23.951

 

72.221

 

En del af byggemodningen omfatter anlæg af offentlig vej. De årlige driftsudgifter anslås til 50.000 kr. og vil blive indarbejdet i driftsbudgettet, jf. regler om afledt drift.

 

Bilag

1. Udstykningsplan (Dahlsvej, oversigtskort.pdf)

 

 

 

7. Udeservering - ændring af gebyr

Åbent - 2011/051868

 

Sagsresumé

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at kommunen skal opkræve gebyr for udeservering. Byrådet har vedtaget et indtægtskrav på 1.400.000 kr. årligt. Indtægtskravet er baseret på 200 kr./m2 i 5 måneder, når antages, at der er 1.400 m2 i anvendelse til udeservering i byen.

 

By- og Kulturforvaltningen har den 1/4 2011 varslet gebyret med virkning pr. 1/5 2011.

 

På baggrund af indsigelser fra restaurationsbranchen har forligspartierne på møde den 13/4 2011 drøftet gebyret for udeservering. Der var enighed i forligskredsen om at sætte opkrævningen for 2011 i bero. Partierne var enige om at indføre en indfasningsmodel, hvor der i 2011 opkræves 1/3 af gebyret, 2/3 i 2012 og fuldt gebyr i 2013, og at By- og Kulturforvaltningen fremsender forslag til byrådet herom.

 

Nedsættelse af gebyret til 1/3 i 2011 svarer til 67 kr./m2 i 5 måneder.

 

Nedsættelsen forventes at medføre en reduktion i den budgetterede indtægt på 933.000 kr. i 2011 og 467.000 kr. i 2012, der finansieres inden for By- og Kulturudvalgets samlede ramme. Der vil blive fremlagt forslag for By- og Kulturudvalget om håndtering af mindreindtægten.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at gebyr for udeservering nedsættes til 67 kr./m2 i 5 måneder i 2011 svarende til 1/3 af det gebyr, der fremgik af det oprindeligt vedtagne budgetforlig, og at gebyret nedsættes til 2/3 i 2012 og fuldt gebyr i 2013.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen kan ikke anbefale indstillingen.

 

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Der henvises til sagsresuméet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 8. Lokalplanforslag nr. 5-724, detailhandel ved Syvhøjevej. Offentliggørelse

Åbent - 2011/051281

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Svendborgvej og Syvhøjevej nord for Højby.

 

Lokalplanforslag nr. 5-724 giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på maks. 1.000 m2. Det drejer sig om en retslig lovliggørelse af et byggeri, der allerede er givet tilladelse til.

 

I den gældende lokalplan nr. 5-470 fra 1991 er området udlagt til boligbebyggelse, men området er aldrig blevet udbygget.

 

Forvaltningen har modtaget klager fra beboere i området over kommunens tilladelse til detailhandel. De gør indsigelse mod reduktion af deres udsigt og lysforhold samt den forventede øgede trafikmængde og dermed støj, støv og forurening. Disse forhold er undersøgt i forbindelse med udstedelse af byggetilladelsen og er indarbejdet i lokalplanforslaget.

 

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009-2021. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med detailhandelsbestemmelserne i kommuneplanen.

 

Der er i Kommuneplanens rækkefølgeplan udlagt 15 boliger på arealet. I forbindelse med den igangværende temaplanlægning for byudvikling tages disse ud af kommuneplanens rækkefølgeplan.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplanforslag nr. 5-724, dagligvarebutik ved Syvhøjevej vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalgets indstilling vil foreligge i mødet.

 

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag nr. 5-724 Detailhandel ved Syvhøjevej (Lokalplanforslag 5-724 Detailhandel ved Syvhøjevej.pdf)

 

 

 

9. Anmeldelse af indskudskapital i Fjernvarme Fyn A/S (standsningsret, jf. styrelseslovens § 23, stk. 1)

Åbent - 2006/09446

 

Sagsresumé

Opgørelse af indskudskapital handler om, hvorvidt fjernvarmeselskaber og dets ejere er berettiget til at råde over den fulde egenkapital.

 

Energitilsynet har truffet beslutning om, at varmeforsyningsselskaber som Fjernvarme Fyn A/S kan råde over den indskudskapital, der bestod den 1/3 1981. Indskudskapitalen kan opgøres som værdien af virksomhedens aktiver pr. 1/3 1981.

 

Begrænsninger i rådigheden og indskudskapitalen vil være et ekspropriativt indgreb, som efter grundlovens § 73 kun kan ske mod fuld erstatning.

 

For at sikre Odense Kommunes grundlovssikrede ret til indskudskapitalen skal opgørelsen af indskudskapitalen afspejle markedsværdien af aktiverne den 1/3 1981, og opgørelsen er derfor principielt løsrevet fra de faktiske, historiske omkostninger ved at opbygge fjernvarmenettet. Kammeradvokaten har på vegne af Energitilsynet vurderet, at en opgørelse af egenkapitalens værdi den 1/3 1981 med fordel kan ske efter princippet om nedskrevne genanskaffelsesværdier.

 

PWC har som rådgiver for Fjernvarme Fyn A/S og Odense Kommune opgjort, at indskudskapitalen i Fjernvarme Fyn A/S udgør 1.653,6 mio. kr. Ved anvendelse af de rentesatser, som Energitilsynet p.t. har godkendt i andre tilsvarende sager, har PWC beregnet, at den samlede forrentning af indskudskapitalen for 2003-2011 udgør 858,6 mio. kr., og at den samlede forrentning for den alternative periode fra 2007-2011 udgør 446,9 mio. kr.

 

Denne sag vedrører alene selve anmeldelsen af indskudskapitalen og muligheden for at foretage en forrentning heraf. Hvorvidt, eller i hvilket omfang, man på et tidspunkt ønsker at indregne en forrentning af indskudskapitalen i varmepriserne, vil blive forelagt Økonomiudvalget i en særskilt sag, når Energitilsynet har behandlet anmeldelsen.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 

a.      Indskudskapitalen på 1.653,6 mio. kr. anmeldes til Energitilsynet.
 

b.      Den i 2007 fremsendte anmodning om forrentning ændres således, at der principalt anmodes om ret til at indregne forrentning af indskudskapitalen for perioden 2003-2011. Subsidiært anmodes om ret til at indregne forrentning for perioden 2007-2011.

c.      Fjernvarme Fyn A/S pålægges at sikre, at muligheden for fremadrettet at kunne indregne forrentning sikres.

 

Økonomiudvalget:

 

Borgmester Anker Boye, rådmand Stina Willumsen og rådmand Peter Rahbæk Juel stemte for indstillingens punkt a og b.

 

Rådmændene Jan Boye og Jane Jegind kunne alene stemme for indstillingens

punkt a med følgende bemærkning:

 

”- At der ikke foretages en forrentning af den opgjorte indskudskapital for perioden
    2003-2011 på i alt 858 mio. kr.

 

- At der ikke foretages udlodning af den løbende forrentning af indskudskapitalen.”

 

Rådmændene Jan Boye og Jane Jegind ønskede sagen indbragt for byrådet i medfør af reglerne om standsningsret.

 

Sagen medtages således på dagsordenen for byrådsmødet den 4/5 2011, idet det bemærkes, at indstillingens pkt. c bortfalder.

 

 

 

Sagsfremstilling

Opgørelse af indskudskapital handler om, hvorvidt fjernvarmeselskaberne og deres ejere er berettiget til at råde over den fulde egenkapital.

 

Den 29/3 2004 udmeldte Energitilsynet, at varmeforsyningsselskaber reguleret af varmeforsyningsloven kan råde over den kapital, der bestod den 1/3 1981 (også betegnet ”indskudskapitalen”). Udmeldingen fra Energitilsynet kom på baggrund af en vurdering fra Kammeradvokaten om, at et indgreb i de på det tidspunkt bestående værdier ville udgøre et ekspropriativt indgreb, som efter grundlovens § 73 kun kan ske mod fuld erstatning. Den 1/3 1981 trådte varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip i kraft, og det er derfor Energitilsynets opfattelse, at et indgreb vedrørende egenkapitalen fra dette tidspunkt ikke er ekspropriativt.

 

Som følge af Energitilsynets udmelding opstod behovet for at kunne opgøre værdien af fjernvarmevirksomhedernes aktiver pr. 1/3 1981. For at sikre overholdelse af grundlovens § 73 skal en sådan opgørelse afspejle markedsværdien af aktiverne på daværende tidspunkt, og opgørelsen er derfor principielt løsrevet fra de historiske omkostninger ved at opbygge fjernvarmenettet.

 

I et notat af 21/9 2006 vurderede Kammeradvokaten i overensstemmelse hermed, at en opgørelse af egenkapitalens værdi den 1/3 1981 på varmeforsyningsområdet med fordel kan ske efter princippet om nedskrevne genanskaffelsesværdier.

 

På den baggrund besluttede Energitilsynet den 30/10 2006 at udarbejde et generelt grundlag for opgørelse af værdierne pr. 1/3 1981 i varmeforsyningsvirksomhederne. Dette blev den 29/4 2008 udmøntet i det såkaldte administrationsgrundlag, der i overensstemmelse med Kammeradvokatens anbefaling bygger på princippet om nedskrevne genanskaffelsesværdier.

 

Indskudskapitalopgørelsen skal således ikke afspejle de faktiske, historiske omkostninger til at opbygge fjernvarmenettet, men en skønsmæssig vurdering af markedsværdien af aktiverne pr. 1/3 1981. En sådan vurdering vil i sagens natur være præget af betydelig usikkerhed.

 

Opgørelse af indskudt kapital i Fjernvarme Fyn A/S blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 19/3 2007, idet der var behov for en politisk afklaring vedrørende opgørelsen og forrentningen heraf. På baggrund af denne drøftelsessag blev Energitilsynet ved brev af 11/7 2007 anmodet om at godkende, at hele den til enhver tid værende egenkapital i Fjernvarme Fyn A/S er til fri disposition for ejerne, eller som det mindre, at egenkapital opsamlet før den 1/3 1981 anses som fri. Odense og Nordfyns Kommuner anmeldte endvidere, at man er berettiget til at beregne en forrentning af indskudskapitalen. Byrådet blev orienteret om denne anmeldelse ved byrådssagen af 29/8 2007 om overdragelsesbalance og aktionæroverenskomst for Fjernvarme Fyn A/S.

 

Opgørelsen af den indskudte kapital er også omtalt i ejerstrategien for forsyningsselskaberne, som byrådet vedtog på mødet den 15/12 2010. Det fremgår heraf, at Fjernvarme Fyn A/S i samarbejde med Borgmesterforvaltningen skal opgøre indskudskapitalen med henblik på at skabe mulighed for forrentning heraf. Det fremgår endvidere, at der på baggrund af opgørelsen af indskudskapitalen efter forudgående godkendelse af Økonomiudvalget forventes fremsendt ansøgning om forrentning af den indskudte kapital til Energitilsynet.

 

Efter Økonomiudvalgets ejermæssige behandling af sagen vil anmeldelsen til Energitilsynet blive forelagt til godkendelse af generalforsamlingen for Fjernvarme Fyn A/S.

 

Som led i Odense Kommunes ejermæssige interesser i Fjernvarme Fyn A/S har Odense Kommune og Fjernvarme Fyn A/S antaget PWC og advokatfirmaet Bruun & Hjejle som rådgivere i forbindelse med opgørelsen af indskudskapitalen i Fjernvarme Fyn A/S. De nævnte rådgivere har meget stor ekspertise med opgørelse af indskudskapital i fjernvarmebranchen.

 

Der er metodefrihed vedrørende opgørelse af indskudskapitalen, men PWC og Bruun & Hjejle har anbefalet, at indskudskapitalen opgøres med udgangspunkt i det såkaldte administrationsgrundlag, der bygger på principperne om nedskrevne genanskaffelsesværdier. På grund af de oplysninger, der er tilgængelige vedrørende Fjernvarme Fyns værdier i 1981, vil metoderne indeholde skønsmæssige elementer. Den anbefalede og anvendte metode er dog accepteret af Energitilsynet og Energiklagenævnet i forbindelse de prøvesager om indskudskapital, som EnergiGruppen Jylland Varme A/S (EGJ Varme) har ført.

 

PWC har opgjort, at indskudskapitalen i Fjernvarme Fyn A/S udgør 1.653,6 mio. kr.

 

På baggrund af rådgivernes vurdering og anbefaling indstilles det, at denne indskudskapital anmeldes til Energitilsynet, og at den i 2007 fremsendte anmodning om forrentning ændres således, at der principalt anmodes om ret til at indregne forrentning af indskudskapitalen for perioden 2003-2011. Subsidiært anmodes der om ret til at indregne forrentning for perioden 2007-2011.

 

Ændringen af anmeldelsen er begrundet i, at Energitilsynet ved afgørelsen af 30/11 2009 vedrørende EGJ Varme har indført en ny praksis om opgørelsen af indskudskapitalen og forrentningen heraf, og at Energitilsynet har tillagt denne virkning fra og med 2003.

 

Anmeldelsen til Energitilsynet indeholder en foreløbig opgørelse af forrentningen på grundlag af principperne i ovennævnte afgørelse af 30/11 2009 fra Energitilsynet. For 2010 og 2011 anvendes rentesatsen for 2009, idet Energitilsynet endnu ikke har fastsat en rente for disse år. Såfremt en fornyet afgørelse vedrørende EGJ Varme fører til en højere forrentning, anmodes Energitilsynet om, at forrentningen fastsættes i overensstemmelse dermed.

 

Beregnet ud fra principperne i afgørelsen af 30/11 2009 udgør den samlede forrentning for 2003-2011 858,6 mio. kr., og den samlede forrentning for 2007-2011 udgør 446,9 mio. kr.

 

Den årlige forrentning fra 2012 og frem afhænger af, hvilken rentesats Energitilsynet godkender de enkelte år. Lægges rentesatsen for 2007 til grund for beregningen af forrentningen for 2012, vil den årlige forrentning dette år udgøre ca. 61 mio. kr. Bliver rentesatsen for 2012 den samme som i 2009, bliver forrentningen ca. 90 mio. kr. For at have muligheden for at indregne forrentningen for 2012 og kommende år i varmeprisen skal Fjernvarme Fyn hvert år anmelde det kommende års forrentning til Energitilsynet. Det indstilles derfor, at Fjernvarme Fyn A/S via generalforsamlingen pålægges at sikre denne mulighed for fremtidig forrentning.

 

Denne sag vedrører alene selve anmeldelsen af indskudskapitalen og muligheden for at foretage en forrentning heraf. Hvorvidt, eller i hvilket omfang, man på et tidspunkt ønsker at indregne en forrentning af indskudskapitalen i varmepriserne, vil blive forelagt Økonomiudvalget i en særskilt sag, når Energitilsynet har behandlet anmeldelsen. Det forventes, at der i en sådan sag også vil blive forelagt konkrete eksempler på, hvad forrentningen kan anvendes til i Fjernvarme Fyn A/S og/eller i Odense Kommune.

 

Såfremt Energitilsynet godkender anmeldelsen, og såfremt Økonomiudvalget på et tidspunkt skulle beslutte helt eller delvist at indregne den akkumulerede rente tilbage fra 2003 eller 2007 i varmepriserne, vil dette skulle ske over en periode på fx 5-10 år efter aftale med Energitilsynet. Energitilsynet vil i denne forbindelse påse, at varmeprisen ikke stiger urimelig meget.

 

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

10. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde, marts 2011

Åbent - 2011/055873

 

Sagsresumé

I den kommunale økonomiaftale for 2011 aftalte KL og regeringen at fortsætte arbejdet med at bremse udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde. Derfor skal der laves kvartalsvise rapporter, der skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og forelægges for byrådet.

 

Afrapporteringen for 1. kvartal 2011 viser, at forvaltningerne forventer et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. for områderne ”Udsatte børn og unge” og ”Udsatte voksne og handicappede” svarende til en afvigelse på 0,3 %.

 

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på området ”Udsatte børn og unge” samt et merforbrug på 0,1 mio. kr. på området ”Udsatte voksne og handicappede”.

 

Det forventede merforbrug på området ”Udsatte voksne og handicappede” forventes afviklet inden for forvaltningernes egne budgetmæssige rammer.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde, marts 2011.

 

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

I den kommunale økonomiaftale for 2011 aftalte KL og regeringen at fortsætte arbejdet med at bremse udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde. Derfor skal der laves kvartalsvise rapporter, som skal forelægges byrådet og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

Om opgørelsen

 

Oversigten er baseret på nettoudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning. Det forventede regnskab indeholder bindende dispositioner, som byrådet har påtaget sig på området, men som eventuelt endnu ikke er bogført. Det forventede regnskab er indberettet af de respektive forvaltninger. Hvis det forventede regnskab afviger fra enten budgettet eller det korrigerede budget, skal den pågældende forvaltning give en forklaring på årsagerne hertil. Opgørelserne skal indeholde oplysninger på afgrænsede funktioner og grupper i kontoplanen på: vedtaget budget, korrigeret budget samt forventet regnskab. Tallene er trukket i økonomisystemet primo april 2011. De korrigerede budgetter er derfor dem, der er gældende på dette tidspunkt.

 

Det skal bemærkes, at tallene ikke indeholder udgifter til husleje, da denne udfases i løbet af 2011. Den deraf følgende mindreindtægt i By- og Kulturforvaltningen modsvares af tilsvarende lavere udgifter i de øvrige forvaltninger.

 

Afrapporteringen af udviklingen på det specialiserede socialområde er foretaget særskilt for de to områder: ”Udsatte børn og unge” samt ”Udsatte voksne og handicappede”. I afrapporteringen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal området ”Pleje og Omsorg” desuden medtages af tekniske årsager. Hvert område ledsages af en samlet tabel for området. Under hvert afsnit gengives forvaltningernes forklaringer på eventuelle afvigelser mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget. Afrapporteringen koncentreres om de største afvigelser defineret ved et forventet merforbrug på mere end 10 % eller mindst 1 mio. kr. pr. funktion i forhold til det korrigerede budget.

 

Afrapportering – Udsatte børn og unge

 

På området ”Udsatte børn og unge” forventer forvaltningerne samlet et regnskab, der ligger 4,0 mio. kr. under det korrigerede budget svarende til et mindreforbrug på 1 %.

 

Tabel 1: Udsatte børn og unge

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

22.458.133

23.279.680

3.469.109

19.626.770

2.831.363

3.652.910

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

189.291.108

189.291.108

51.612.587

169.084.000

20.207.108

20.207.108

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

119.732.459

120.704.899

23.546.216

125.636.294

-5.903.835

-4.931.395

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

106.683.128

106.852.425

18.819.695

121.735.000

-15.051.872

-14.882.575

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

8.118.423

8.118.423

759.513

8.118.423

0

0

I alt

446.283.251

448.246.535

98.207.121

444.200.487

2.082.764

4.046.048

 

Mindreforbruget kan primært forklares ved, at et mindreforbrug på ”Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge” på 20,2 mio. kr., der modsvares af merforbrug på 14,9 mio. kr. på ”Døgninstitutioner for børn og unge”.

 

Børn- og Ungeforvaltningen oplyser, at området ”Udsatte børn og unge” skal ses samlet, og at der i forvaltningen pt. arbejdes på indarbejdelse af besparelser, der samlet udgør ca. 12 mio. kr.

 

Som efterspurgt på byrådsmødet den 19/1 2011 fremgår forvaltningernes opgørelse af kommunens udgifter til Udsatte Børn og Unge af tabel 1.1 til tabel 1.5.

 

Tabel 1.1 Udsatte Børn og unge – Borgmesterforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

0

0

0

0

0

0

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

I alt

0

0

0

0

0

0

 

 

Tabel 1.2 Udsatte Børn og unge – By- og Kulturforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

0

0

35.940

100.000

-100.000

-100.000

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

0

0

0

 0

0

0

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

0

0

1.373

10.000

-10.000

-10.000

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

-379.255

-379.255

-167.223

25.000

-404.255

-404.255

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

0

0

0

 

0

0

I alt

-379.255

-379.255

-129.911

135.000

-514.255

-514.255

 

 

Tabel 1.3 Udsatte Børn og unge – Ældre- og Handicapforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

0

0

0

0

0

0

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

I alt

0

0

0

0

0

0

 

 

Tabel 1.4 Udsatte Børn og unge – Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

130.542

130.542

65.219

130.542

0

0

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

430.294

430.294

360.701

430.294

0

0

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

 I alt

560.836

560.836

425.920

560.836

0

0

 

 

Tabel 1.5 Udsatte Børn og unge – Børn- og Ungeforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

22.327.591

23.149.137

3.367.950

19.396.228

2.931.363

3.752.909

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

189.291.108

189.291.108

51.612.587

169.084.000

20.207.108

20.207.108

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

119.302.165

120.274.604

23.184.143

125.196.000

-5.893.835

-4.921.396

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

107.062.383

107.231.679

18.986.918

121.710.000

-14.647.617

-14.478.321

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

8.118.423

8.118.423

759.513

8.118.423

0

0

I alt

446.101.670

448.064.951

97.911.111

443.504.651

2.597.019

4.560.300

 

 

Afrapportering – Udsatte voksne og handicappede

 

Samlet set forventes der på området ”Udsatte børn og voksne” et merforbrug på 82.377 kr. i 2011 svarende til 0,01 % af budgettet.

 

 

Tabel 2: Udsatte voksne og handicappede

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

60.652.502

64.027.083

9.249.569

64.027.083

-3.374.581

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

169.107.919

183.532.058

47.963.671

183.532.058

-14.424.139

0

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

49.524.308

45.842.154

5.691.950

45.424.526

4.099.782

417.628

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

14.738.906

14.981.364

4.954.388

14.981.365

-242.459

-1

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

8.939.936

12.327.052

1.389.819

12.477.053

-3.537.117

-150.001

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

5.616.985

7.671.940

2.985.047

7.671.941

-2.054.956

-1

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

33.676.794

30.161.197

-2.461.177

30.186.198

3.490.596

-25.001

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

239.498.420

238.174.862

44.267.518

238.374.863

1.123.557

-200.001

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

94.124.048

88.575.801

15.684.875

88.585.802

5.538.246

-10.001

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

13.789.244

13.107.890

10.779.504

13.107.890

681.354

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

8.922.556

12.645.329

2.948.513

12.660.329

-3.737.773

-15.000

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

123.021.643

113.326.470

16.636.952

113.426.469

9.595.174

-99.999

I alt

821.613.261

824.373.200

160.090.628

824.455.577

-2.842.316

-82.377

 

Afvigelserne på de enkelte konti kan hovedsageligt tilskrives det faktum, at der løbende sker tilpasninger og strukturtilpasninger, idet kommunens borgere flytter imellem forskellige tilbudstyper.

                          

Som efterspurgt på byrådsmødet den 19/1 2011 fremgår forvaltningernes opgørelse af kommunens udgifter til Udsatte Børn og Unge af tabel 2.1 til tabel 2.5.

 

Tabel 2.1 Udsatte Voksne og handicappede – Borgmesterforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

0

0

0

0

0

0

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

0

0

0

0

0

0

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

0

0

0

0

0

0

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

0

0

0

0

0

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

0

0

0

0

0

0

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

0

0

0

0

0

0

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

0

0

0

0

0

0

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

0

0

0

0

0

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

0

0

0

0

0

0

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

0

0

0

0

0

0

I alt

0

0

0

0

0

0

 

 

Tabel 2.2 Udsatte voksne og handicappede - By- og Kulturforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

0

0

0

0

0

0

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

0

0

0

0

0

0

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

0

0

55.192

150.000

-150.000

-150.000

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

0

0

0

0

0

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

0

0

9.324

25.000

-25.000

-25.000

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

0

0

89.161

200.000

-200.000

-200.000

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

0

0

2.052

10.000

-10.000

-10.000

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

0

0

0

0

0

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

0

0

4.498

15.000

-15.000

-15.000

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

0

0

-274.844

100.000

-100.000

-100.000

I alt

0

0

-114.616

500.000

-500.000

-500.000

 

 

Tabel 2.3 Udsatte voksne og handicappede – Ældre- og Handicapforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

60.652.502

64.027.083

9.249.569

64.027.083

-3.374.581

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

161.400.140

174.154.452

45.476.690

174.154.452

-12.754.312

0

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

18.541.745

15.475.000

2.095.908

15.475.000

3.066.745

0

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

6.412.175

6.472.392

3.225.459

6.472.392

-60.217

0

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

0

0

0

0

0

0

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

0

0

0

0

0

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

0

0

0

0

0

0

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

237.004.522

234.707.039

43.028.526

234.707.039

2.297.483

0

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

70.113.766

73.229.130

14.403.386

73.229.130

-3.115.364

0

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

11.466.209

11.700.248

10.335.984

11.700.248

-234.039

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

7.422.936

11.049.228

2.711.301

11.049.228

-3.626.292

0

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

105.601.578

96.118.040

17.518.886

96.118.040

9.483.538

0

I alt

678.615.573

686.932.612

148.045.708

686.932.612

-8.317.039

0

 

 

Tabel 2.4 Udsatte voksne og handicappede – Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

7.707.779

9.377.606

2.486.981

9.377.606

-1.669.827

0

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

30.982.563

30.367.154

3.596.042

29.949.526

1.033.037

417.628

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.493.710

1.493.710

1.051.147

1.493.710

0

0

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

8.939.936

12.327.053

1.334.627

12.327.053

-3.387.117

0

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

5.616.985

7.671.941

2.985.047

7.671.941

-2.054.956

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

33.676.794

30.161.198

-2.470.501

30.161.198

3.515.596

0

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

2.493.898

3.467.824

1.149.831

3.467.824

-973.926

0

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

24.010.282

15.346.672

1.279.437

15.346.672

8.663.610

0

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

2.323.035

1.407.642

443.521

1.407.642

915.393

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

1.499.620

1.596.101

232.713

1.596.101

-96.481

0

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

17.420.065

17.208.429

-475.556

17.208.429

211.636

0

I alt

136.164.667

130.425.330

11.613.288

130.007.702

6.156.965

417.628

 

Tabel 2.5 Udsatte voksne og handicappede – Børn- og Ungeforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

0

0

0

0

0

0

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

6.833.021

7.015.263

677.782

7.015.263

-182.242

0

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

0

0

0

0

0

0

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

0

0

0

0

0

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

0

0

0

0

0

0

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

0

0

0

0

0

0

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

0

0

0

0

0

0

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

0

0

0

0

0

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

0

0

0

0

0

0

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

0

0

-131.534

0

0

0

I alt

6.833.021

7.015.263

546.248

7.015.263

-182.242

0

 

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

 11. Odense Havns årsrapport 2010

Åbent - 2011/056242

 

Sagsresumé

Årsregnskabet for Odense Havn skal i henhold til havneloven udarbejdes i overensstemmelse med retningslinierne i årsregnskabsloven.

 

Havnebestyrelsen fremsender Odense Havns årsrapport for 2010 til byrådets godkendelse, idet det bemærkes, at den udførte revision ikke har givet anledning til forbehold.

 

Årsrapporten samt revisionsprotokollat til årsrapporten for 2010 vedlægges.

 

Indstilling

Havnebestyrelsen indstiller, at byrådet godkender Odense Havns regnskab for 2010.

 

 

 

Sagsfremstilling

Resultatopgørelse for 2010 i 1.000 kr.

 

 

Regnskab

Budget

 

Nettoomsætning

48.737

49.460

 

Andre driftsindtægter

1.100

935

 

Driftsudgifter

-12.164

-12.315

 

Andre eksterne omkostninger

-3.418

-3.520

 

Bruttofortjeneste

34.255

34.560

 

Personaleomkostninger

-15.790

-18.720

 

Afskrivninger

-8.490

-11.350

 

Resultat før finansielle poster

9.975

4.490

 

Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder

27

-300

 

Finansielle indtægter

171

335

 

Finansielle omkostninger

-5

0

 

Årets resultat

10.168

5.525

 

Forslag til resultatdisponering

           

 

 

Overført resultat

10.168

 

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

Bilag

1. Årsrapport - vedlagt i papir (Årsrapport.PDF)
2. Revisionsprotokollat - vedlagt i papir (Revisionsprotokollat.PDF)

 

 

 

12. Udpegning  af et nyt medlem til Odense Bæredygtighedsråd 2011

Åbent - 2011/010239

 

Sagsresumé

Byrådet udpegede på mødet den 9/9 2009 Michael Bendt som medlem af Odense Bæredygtighedsråd efter indstilling fra Dansk Gartneri.

 

Michael Bendt er nu udtrådt af bestyrelsen for Dansk Gartneri, og det indstilles på den baggrund, at Jan Knudsen udpeges som nyt medlem af Odense Bæredygtighedsråd med omgående virkning for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

13. Udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem til Danmarks Mediemuseum

Åbent - 2011/055818

 

Sagsresumé

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 9/12 2009 Lasse Rasmussen til bestyrelsen for Danmarks Mediemuseum.

 

På grund af fraflytning fra kommunen har Lasse Rasmussen nu meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen med omgående virkning.

 

På den baggrund fremsender gruppe COV indstilling om, at Kristian Guldfeldt udpeges som nyt bestyrelsesmedlem i Danmarks Mediemuseum for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

14. Udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem til Kaj Munk Kollegiet

Åbent - 2011/055769

 

Sagsresumé

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 9/12 2009 Anders Orris som medlem af Kaj Munk Kollegiets bestyrelse.

 

Anders Orris har nu meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen med omgående virkning. På den baggrund fremsender gruppe COV indstilling om, at Maria Svejdal udpeges som nyt bestyrelsesmedlem i Kaj Munk Kollegiet for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl