Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 8. juni 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 08-06-2011 kl. 17:00

ByrådssalenAfbud fra:
Mai Henriksen
Helle Nielsen

Ingen stedfortræder indkaldt for Mai Henriksen I stedet for Helle Nielsen mødte Leif Knudsen

Oversigtsdagsorden: Åben referat
1. Orientering nr. 11 til byrådet fra borgmesteren om den aktuelle økonomiske udvikling i lyset af finanskrisen

Åbent - 2009/035267

 

Sagsresumé

Der vil blive givet en mundtlig orientering af borgmesteren på mødet.

 

Nøgletal for maj 2011 medsendes dagsordenen til byrådets medlemmer.

 

Indstilling

Ingen.

 

Beslutning

Udsat til den 22/6 2011.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Der henvises til borgmesterens orientering samt det vedhæftede bilag.

 

Bilag

1. Nøgletal maj - vedlagt i papir (Nøgletal_Maj_2011_2011053108580300.pdf)

 

 

 

2. Frigivelse og fremrykning af anlægsmidler i forbindelse med ny skolestruktur

Åbent - 2011/056777

 

Sagsresumé

Byrådet vedtog på mødet den 19/1 2011 den ny skolestruktur, og i den forbindelse blev der afsat en ramme på 7.000.000 kr. til ”fremtidig brug af de nedlagte skoler samt til at håndtere flytninger og genhusning af diverse tilbud og indsatser i forbindelse med skolenedlæggelserne”. Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet frigiver denne ramme på 7.000.000 kr. i 2011, idet flytninger mv. skal foregå hen over sommeren 2011.

 

Der er til strukturplanens anlægsprojekter reserveret rådighedsbeløb i 2011-2014 med 5.500.000 kr. i 2011, 16.500.000 kr. i 2012, 16.300.000 kr. i 2013 samt 8.000.000 kr. i 2014 - i alt 46.300.000 kr. af den afsatte anlægsramme under Økonomiudvalget til "Odense - en ny virkelighed”.

 

Der er allerede anmodet om frigivelse af henholdsvis 4.000.000 kr. 2011 og 6.000.000 kr. i 2012 til indretning af CSV på Højstrupskolen, hvorfor der kun er 1.500.000 kr. tilbage i 2011. Derfor indstiller Børn- og Ungeforvaltningen til udvalget, at byrådet fremrykker 5.500.000 kr. fra budgetår 2012 til 2011, så de planlagte anlægsprojekter for 2011 kan igangsættes.

 

Der er tale om følgende projekter:

 

 • Indretning af læseklasser på Højmeskolen
 • Indretning af tale-høreafdeling på Risingskolen
 • Indretning af 10. klasser på Næsby Skole
 • Indretning af faglokaler på Tornbjerg Skole
 • Nedtagning og opstilling af faglokaler på øvrige involverede skoler
 • Diverse udgifter til flyttefirma mv.
 • Dertil kommer eventuel indretning af Humlehaveskolen til andre formål

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Fra den afsatte anlægsramme til strukturplanens anlægsprojekter fremrykkes 5.500.000 kr. fra 2012 til 2011.

 

b.      Rammen på 7.000.000 kr. til diverse flytteudgifter i forbindelse med skolenedlæggelserne frigives i 2011.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Frigivelse af rammen på 7.000.000 kr. finansieres fra den afsatte anlægsramme til strukturplanens anlægsprojekter med 1.500.000 kr. fra 2011, samt at der fremrykkes 5.500.000 kr. fra budgetår 2012 til 2011.

 

Sagen har følgende kassepåvirkning (1.000 kr.)

 

 

2011

2012

Samlet

Kassepåvirkning i alt

-5.500

5.500

0

Note: + = forbedring af kassebeholdningen

 

Herefter vil der restere følgende af den afsatte anlægsramme til strukturplanens anlægsprojekter i årene 2011-2014: 0 kr. i 2011, 5.000.000 kr. i 2012, 16.300.000 kr. i 2013 samt 8.000.000 kr. i 2014.

 

Der er ingen afledte driftsudgifter.

 

Bilag

Ingen bilag.

 3. Decisionsskrivelser og tilsyn med administration af rådighedsreglerne på Beskæftigelsescentrets område

Åbent - 2011/059016

 

Sagsresumé

Pensionsstyrelsen fremsendte den 23/3 2011 decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion. Heri tilkendegiver ministeriet, at det ikke finder det tilfredsstillende, at der er revisionsbemærkninger på kontanthjælp og aktiveringsområdet vedrørende opfølgning i henhold til § 10 i aktivloven samt forsinkelser i det individuelle kontaktforløb.

 

Integrationsministeriet fremsendte den 16/3 2011 decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision for 2009 på integrationsområdet. Integrationsministeriet noterer sig revisionens konklusioner og bemærker, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

 

Endvidere fremsendte Pensionsstyrelsen den 4/2 2011 samlet afrapportering af tilsyn med administrationen af rådighedsreglerne. Styrelsen har konstateret, at der er truffet en forkert afgørelse i 18 ud af 45 tilfældigt udvalgte og gennemgåede sager.

 

Beskæftigelsescentret har behandlet de tre skrivelser og fremlægger hermed de tre skrivelser til efterretning.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet tager redegørelserne til efterretning.

 

Sagen ændres til en A-sag.

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Poul William Falck og Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Odense Kommune

 

Det fremgår af decisionsskrivelsen, at Beskæftigelsesministeriet ikke finder det tilfredsstillende, at revisors gennemgang har givet anledning til revisionsbemærkninger på kontanthjælps- og aktiveringsområdet vedrørende opfølgning i henhold til § 10 i aktivloven (AKL § 10) samt forsinkelser i det individuelle kontaktforløb.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kommenterede forholdene i forbindelse med byrådets behandling af revisionsberetning på mødet den 13/8 2010.

 

Her fremgik det, at det er korrekt, at kontanthjælpsafsnittet i Ydelsescentret ikke hver 3. måned dokumenterede i den enkelte sag, at der var foretaget opfølgning i henhold til AKL § 10. Det var dog via løbende kontroller af systemadviseringer sikret, at bestemmelserne om opfølgning efter AKL § 10 var efterlevet. Revisionen var enig i denne betragtning, og på den baggrund har der været rettet henvendelse til ministeriet med henblik på en godkendelse af denne fremgangsmåde. Ministeriet kunne ikke godkende metoden, og kontanthjælpsafsnittet er derfor pt. i gang med at etablere en forretningsgang, som fremover sikrer, at det dokumenteres i den enkelte sag, at der er foretaget opfølgning i henhold til AKL § 10.

 

I forhold til forsinkelser i det individuelle kontaktforløb var Jobcenter Odense ikke af den opfattelse, at der var tale om et generelt problem i 2009. Blandt andet viste tal fra Jobindsats.dk, at der var afholdt rettidige samtaler i 93,4 % af sagerne i 2009. Det skal understreges, at Beskæftigelsescentret fortsat har stor fokus på overholdelse af rettidigheden i forbindelse med det individuelle kontaktforløb mv., men udfordringer med it-understøttelsen fra både jobcentrets fagsystem samt de landsdækkende registreringssystemer giver pt. en del udfordringer i forhold til at administrere området. Der arbejdes løbende på, at problemstillingerne løses. Blandt andet har der været taget kontakt til ministeriet på baggrund af de nuværende problemstillinger.

 

Ministeriet har i øvrigt noteret sig, at der i flere tilfælde ikke var foretaget rettidig opfølgning i sygedagpengesager.

 

Beskæftigelsescentret kan oplyse, at der også på sygedagpengeområdet er fokus på overholdelse af rettidigheden.

 

Det kan i øvrigt oplyses, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil foretage de refusionsmæssige berigtigelser, som revisionen har givet anledning til.

 

Beskæftigelsesinisteriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen for 2009.

 

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision for 2009 på integrationsområdet

 

Integrationsministeriet har noteret, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Der blev dog fundet en enkeltstående væsentlig fejl i forhold til rettidig opfølgning.

 

Beskæftigelsescentret kan oplyse, at der generelt er fokus på overholdelse af rettidigheden på området, men noterer sig desuden, at der generelt ikke har været problemer på området.

 

Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen for 2009.

 

Tilsyn med administrationen af rådighedsreglerne vedrørende kontanthjælp

 

Pensionsstyrelsen har foretaget et tilsyn med Odense Kommunes administration af rådighedsreglerne vedrørende kontanthjælpsmodtagere i 2. kvartal 2010.

 

Tilsynet er foretaget for at vurdere, om Odense Kommune administrerer rådighedsreglerne korrekt, og særligt om sanktionering af borgerne sker korrekt.

 

På baggrund af gennemgang af 45 tilfældigt udvalgte sager har tilsynet påvist, at Odense Kommune har truffet en forkert afgørelse i 18 af sagerne. De forkerte afgørelser har medført, at Odense Kommune har hjemtaget i alt 25.794 kr. for meget i statsrefusion.

 

Beskæftigelsescentret har gennemgået de fejlagtige afgørelser. Det væsentligste problem er borgernes manglende bekræftelse af tilmelding som arbejdssøgende på jobnet.dk. To af fejlene udgør alene 21.811 kr. af den for meget hjemtagne statsrefusion.

 

Beskæftigelsescentret vil på baggrund af tilsynet øge den ledelsesmæssige fokus på området, blandt andet gennem en præcisering og beskrivelse af arbejdsgangene.

 

De øvrige fejl vurderes som enkeltstående fejl uden væsentlig økonomisk betydning. Fejlene er opstået på et område, hvor reglerne i øvrigt er vanskelige og tidskrævende at administrere. Det betyder, at risikoen for fejlagtig sagsbehandling også er forøget. Arbejdsmarkedsstyrelsen undersøger derfor muligheden for at forenkle reglerne for sanktionering af kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelsescentret har bidraget til dette arbejde med sine erfaringer.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet for 2009 (Decisionsskrivelse001.PDF)
2. Decisionsskrivelse fra Integrationsministeriet for 2009 (Decisionsskrivelse 2009, Odensen Kommune - integration.pdf)
3. Tilsyn med administrationen af rådighedsreglerne for kontanthjælp (Tilsynsrapport.PDF)
4. Supplerende notat til dagsordenpunktet (Supplerende notat til dagsordenspunktet.PDF)

 

 

 4. Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag nr. 0-718,  udvidelse af Odense Katedralskole, Jernbanegade 34. Offentliggørelse

Åbent - 2010/170099

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Jernbanegade og Vindegade.

 

Lokalplanen rummer mulighed for udvidelse af Odense Katedralskole med en tilbygning på ca. 2.500 m2 inklusive kælder. Tilbygningen placeres som randbebyggelse i 3 etager tilpasset skolens øvrige bygninger og omkringliggende bygninger.

 

Den gældende lokalplan for området udlægger det pågældende areal til parkeringsplads, hvorfor der skal udarbejdes lokalplan for at muliggøre den ønskede udvidelse af katedralskolen.

 

For at sikre, at tilbygningen til Odense Katedralskole opføres med respekt for områdets centrale placering og i en høj arkitektonisk kvalitet, afholdt Odense Katedralskole en arkitektkonkurrence i efteråret 2010. Konkurrencen blev vundet af CUBO Arkitekter A/S.

 

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af vinderprojektet.

 

Der offentliggøres et forslag til kommuneplantillæg sammen med lokalplanforslaget. Kommuneplantillægget hæver andelen af det bebyggede areal fra 45 % til 50 %.

 

For at realisere planerne skal Odense Katedralskole købe det vejareal af Odense Kommune, der i dag er parkeringsplads.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag nr. 0-718, udvidelse af Odense Katedralskole, Jernbanegade 34. Forslaget vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger meget centralt i Odense midtby ud til Vindegade og Jernbanegade, hvor der i dag ligger flere markante bygninger.

 

Den nye tilbygning skal udformes i overensstemmelse med det vinderprojekt, der blev udpeget i arkitektkonkurrence i december 2010.

 

Tilbygningen skal indpasses i områdets centrale placering overfor Odense Teater og understøtte den visuelle kontakt til Kongens Have og de øvrige bygninger i området.

 

Den nye tilbygning skal placeres som randbebyggelse, så den fremstår som et værdigt modspil til Odense Teater og de øvrige hjørners karrébebyggelse.

 

Der er samtidig udarbejdet bestemmelser for Rektorhaven, så denne bliver en del af skolens nære attraktive udearealer med visuel kontakt til gaden og Kongens Have.

 

Der er i dag parkeringsplads på området. Denne opretholdes dog således, at den erstattes af en parkeringskælder under det nye byggeri. I dagtimerne vil den fungere som skolens parkeringsplads og være åben for offentligheden uden for skolens åbningstid.

 

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til skoleformål med tilhørende friarealer.

 

Området ligger i byzone.

 

Kommuneplan

 

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, der øger byggemuligheden fra 45 % til 50 % på ejendommen. Dette gøres muligt ved, at parkering etableres under jorden. Dertil kommer, at der kan etableres et ude-opholdsrum. Ændringen anses for at være af mindre væsentlig betydning, hvorfor der ikke har været afholdt en forudgående offentlighed om kommuneplantillæget.

 

Miljøvurdering

 

I henhold til lov om miljøvurdering er der foretaget en screening af planerne. Det er i den forbindelse vurderet, at planerne ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for en egentlig miljøvurdering.

 

Det nye byggeri har en positiv sundhedskonsekvens, da det giver mulighed for et nyt friareal i form af et gårdrum til udendørsophold for skolens elever. I dag bruges arealet til parkeringsplads, som er uegnet til ophold.

 

Bæredygtighed

 

Byggeriet opføres ud fra et miljømæssigt bæredygtighedsprincip, hvor konstruktionen og materialevalget er fleksibelt og dermed understøtter en lang levetid.

Gennem en fortætning i byområdet bliver der et mindre forbrug af nye områder.

 

Økonomi                                                                                                 

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 (Forslag til kp-tillæg nr. 18.pdf)
2. Forslag til lokalplan nr. 0-718. Udvidelse af Odense Katedralskole - service (Lokalplanforslag 0-718 Katedralskolen.pdf)

 

 

 

5. Procesplan for halvårsregnskab 2011 for Odense Kommune samt ændring af Principper for økonomistyring

Åbent - 2011/051369

 

Sagsresumé

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011 blev det aftalt, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning for 2011.

 

Halvårsregnskabet er et nyt styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes prognoser for regnskabsresultatet.

 

Halvårsregnskabet er tillige ved en lovændring indarbejdet i de autoriserede kontoregler, og som ved aflæggelse af årsregnskabet skal Økonomiudvalget godkende tidsplan for halvårsregnskabet.

 

Som konsekvens heraf skal Odense Kommunes ”Principper for Økonomistyring” også tilrettes i forhold til dette. Der bliver tilføjet et nyt afsnit under regnskabsaflæggelsen, som vedrører halvårsregnskabet.

 

I denne sag sendes således ændringer af ”Principper for Økonomistyring i Odense Kommune” til godkendelse i byrådet.

 

Derudover skal Økonomiudvalget formelt godkende den overordnede tidsplan for aflæggelse af halvårsregnskabet.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 1. Afsnit 6.1. i ”Principper for Økonomistyring i Odense Kommune” erstattes med nyt afsnit, som fremgår af sagsfremstillingen.

Under forudsætning af, at byrådet godkender punkt a, indstiller Borgmesterforvaltningen, at Økonomiudvalget godkender:

 1. Tidsplan for halvårsregnskab 2011 for Odense Kommune.

 

Ansvarlig

Dato for behandling

Kommenteret forbrugsrapport pr. 1/6 2011:

 

 

Økonomiudvalgssag

BMF

25. maj

Udvalgssager

Fagforvaltninger

7. juni

Overordnet sag på ØU

BMF

15. juni

Byrådssag

BMF

22. juni

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011:

 

 

Økonomiudvalgssag*

BMF

17. aug.

Udvalgssager*

Fagforvaltninger

23. aug.

Overordnet sag på ØU

BMF

31. aug.

Byrådssag

BMF

7. sept.

Indberetninger:

 

 

Indberetning til DST

BMF

15. juli

Indberetning KL

BMF

25. aug.

Indberetning IM**

BMF

1. sep.

 

* Som udgangspunkt forventes halvårsregnskabet ikke at blive behandlet i udvalgene. Det vil kun være aktuelt, hvis halvårsregnskabet udviser store udsving, som kræver politisk stillingtagen/orientering

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet er et nyt styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes prognoser for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal samtidig understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgettet. Derudover skal halvårsregnskabet indgå i de kommende drøftelser mellem regeringen og KL.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i begyndelsen af april måned udsendt procedure- og formkrav til halvårsregnskabet 2011.

 

Halvårsregnskabet skal indeholde en række oversigter, der bl.a. tjener som grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til årsbudgettet.

Kommunens samlede halvårsregnskab skal således indeholde følgende oversigter:

 

 • Regnskabsopgørelse
 • Regnskabsoversigt

 

Regnskabsopgørelsen skal ligesom regnskabsopgørelsen i forbindelse med årsregnskabet vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30/6 samt det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede fordelt på hovedkonti.

 

Regnskabsoversigten skal som minimum opgøres på bevillingsniveau og indeholde følgende kolonner for henholdsvis:

 

 • Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse
 • Tillægsbevillinger afgivet i løbet af 1. halvår
 • Halvårsregnskab opgjort pr. 30/6
 • Forventet årsregnskab

 

Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet følgende tidsplan for halvårsregnskabet:

 

Tidsplan for halvårsregnskabet i Odense Kommune

 

For at imødegå de øgede krav til opfølgning og indberetninger for forventet regnskab 2011 er der ved starten af året i Odense Kommune planlagt 3 kommenterede forbrugsrapporter pr. 1/3, 1/5 og 1/7, 1 budgetopfølgning pr. 1/10 samt 2 administrative opfølgninger pr. 1/7 og 15/11.

 

De to kommenterede forbrugsrapporter pr. 1/5 og 1/7 slås sammen til en kommenteret forbrugsrapport pr. 1/6. Samtidig er den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/6 udvidet med flere elementer, bl.a. kommentering af afvigelser set i forhold til 1/3 forbrugsrapporten.

 

Ved at gøre dette kan delelementer af kommenteret forbrugsrapport pr. 1/6 direkte anvendes i opgørelsen af halvårsregnskabet, og halvårsregnskabet behøver ikke at blive udvalgsbehandlet, men kan udarbejdes direkte af Borgmesterforvaltningen til politisk behandling.

 

Denne fremgangsmåde vil være meget arbejdsbesparende for fagforvaltningerne, også set i lyset af afvikling af ferie. Der er dog som en ekstra sikkerhed indlagt en mulig behandling af halvårsregnskabet i fagudvalgene, hvis der skulle vise sig behov for dette.

 

I det følgende vises en tidsplan for behandling af kommenteret forbrugsrapport pr. 1/6 og halvårsregnskabet pr. 30/6 samt de eksterne indberetninger:

 

Tidsplan

 

Ansvarlig

Dato for behandling

Kommenteret forbrugsrapport pr. 1/6 2011:

 

 

Økonomiudvalgssag

BMF

25. maj

Udvalgssager

Fagforvaltninger

7. juni

Overordnet sag på ØU

BMF

15. juni

Byrådssag

BMF

22. juni

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011:

 

 

Økonomiudvalgssag*

BMF

17. aug.

Udvalgssager*

Fagforvaltninger

23. aug.

Overordnet sag på ØU

BMF

31. aug.

Byrådssag

BMF

7. sept.

Indberetninger:

 

 

Indberetning til DST

BMF

15. juli

Indberetning KL

BMF

25. aug.

Indberetning IM**

BMF

1. sep.

 

* Som udgangspunkt forventes halvårsregnskabet ikke at blive behandlet i udvalgene. Det vil kun være aktuelt, hvis halvårsregnskabet udviser store udsving, som kræver politisk stillingtagen/orientering

** Det anføres, såfremt det forventede halvårsregnskab endnu ikke er godkendt.

 

Supplementperiode

 

Supplementperioden er fastsat fra 1/7 til 14/7 2011.

 

Halvårsregnskabspublikation

 

Der vil i forbindelse med godkendelse af halvårsregnskabet blive udarbejdet en samlet publikation for halvårsregnskabet for Odense Kommune. Den vil være vedlagt sagen og vil umiddelbart efter behandlingen i byrådet blive offentliggjort på Odense Kommunes hjemmeside. Publikationen vil indeholde:

 

 • Regnskabsoversigt, der viser forventet årsregnskab på bevillingsniveau
 • Regnskabsopgørelse fordelt på hovedkonti

 

Revision

 

Der er ikke krav om revision af halvårsregnskabet.

Principper for Økonomistyring i Odense Kommune

 

Som konsekvens af, at styrelsesloven er ændret, skal Odense kommunes ”Principper for Økonomistyring” også rettes til i forhold til implementering af halvårsregnskabet. Under afsnittet Regnskabsaflæggelsen vil der blive tilføjet et underafsnit, som vedrører Halvårsregnskabet.

 

Afsnit 6.1 i ”Principper for Økonomistyring” ændres til:

Regnskabsaflæggelse

 

6.1 Generelt

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter kravene til aflæggelse af kommunens årsregnskab og halvårsregnskab.

 

6.1.1 Årsregnskabet

Økonomiudvalget godkender tidsplanen for aflæggelse af årsregnskabet. De nærmere retningslinjer for aflæggelse af årsregnskabet fastlægges af Økonomi og Organisationsudvikling i Borgmesterforvaltningen, der sikrer, at regnskabet aflægges i en form, som opfylder Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav.

Årsregnskabet aflægges snarest efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af maj måned det efterfølgende år. Økonomidirektøren og økonomicheferne i forvaltningerne er ansvarlige for, at regnskabsaflæggelsen sker efter retningslinjer for aflæggelse af årsregnskabet, og at fagudvalgene behandler resultatet af regnskabsaflæggelsen. Inden den fastsatte tidsfrist fremsender det enkelte udvalg resultatet af regnskabsaflæggelsen til Økonomi og Organisationsudvikling i Borgmesterforvaltningen, der koordinerer regnskabsafslutningen og sikrer, at alle regler følges. Herefter forelægges det samlede regnskab for Økonomiudvalg og byråd.

 

Den regnskabsmæssige supplementsperiode

Supplementsperioden i Odense Kommune løber fra regnskabsårets udgang til udgangen af januar måned i det følgende regnskabsår.

 

Afskrivninger

Økonomiudvalget kan foretage afskrivninger af uerholdelige regningskrav. De foretagne afskrivninger skal fremgå af årsregnskabet. Økonomidirektøren i Borgmesterforvaltningen fastlægger i samarbejde med forvaltningernes økonomichefer de nærmere retningslinjer for afskrivninger.

 

6.1.2       Halvårsregnskabet

Økonomiudvalget godkender tidsplanen for aflæggelse af halvårsregnskabet, der omfatter perioden 1. januar til den 30. juni. De nærmere retningslinjer for aflæggelse af halvårsregnskabet fastlægges af Økonomi og Organisationsudvikling i Borgmesterforvaltningen, der sikrer, at regnskabet aflægges i en form, som opfylder Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav.

 

Halvårsregnskabet aflægges senest ved det første byrådsmøde i september måned samme år og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Økonomidirektøren og økonomicheferne i forvaltningerne er ansvarlige for, at aflæggelsen af halvårsregnskabet sker efter de fastlagte retningslinjer. Økonomi og Organisationsudvikling i Borgmesterforvaltningen koordinerer opgaven og sikrer, at alle regler følges. Halvårsregnskabet forelægges for Økonomiudvalg og byråd.

 

 

Ud over indarbejdelse af et underafsnit vedrørende halvårsregnskabet er området vedrørende afskrivninger og supplementperiode i samme omgang blevet præciseret i afsnittet.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for servicerammen og kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Klage over afslag om udvidet åbningstid til Restaurant Franck A

Åbent - 2006/01666

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender klage over Bevillingsnævnets afgørelse til
restaurationsvirksomheden Franck A, Jernbanegade 4, 5000 Odense C.

 

I afgørelsen giver Bevillingsnævnet afslag på ansøgning om tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 04.00 natten mellem lørdag og søndag.

 

Nævnet er bl.a. af den opfattelse, at en tilladelse vil indebære gener for beboerne i samme ejendom og de omkringboende i Jernbanegade og Gråbrødre Kloster med mere trafik og et generelt højere lydniveau i nattelivet på stedet.

 

Nævnet er herved også af den opfattelse, at bestemmelserne i restaurationsplanen for udvidet åbningstid er meget tungtvejende, idet de netop skal varetage hensynet til de omkringboende sent om natten i den almindelige lukketid.

 

Den almindelige åbningstid i Odense Kommune, der gælder for restaurationsvirksomheder er fra kl. 05.00 morgen indtil kl. 02.00 om natten.

 

Bevillingsnævnet besluttede tilbage i oktober 2007 at give Franck A tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 03.00.

 

 

INdstilling

 

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådets afgørelse.

 

Beslutning

Sagen behandlet som åben sag.

 

Byrådet stadfæstede afgørelsen.

 

Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet behandlede på sit møde den 2/5 2011 en ansøgning fra Restaurationsvirksomheden Franck A, Jernbanegade 4, 5000 Odense C, om tilladelse til at holde udvidet åbent til kl. 04.00 natten mellem lørdag og søndag. Nævnet vedtog at give afslag på ansøgningen.

 

Det kan oplyses, at den almindelige åbningstid i Odense Kommune, der gælder for restaurationsvirksomheder er fra kl. 05.00 morgen indtil kl. 02.00 om natten.

 

Bevillingsnævnet besluttede tilbage i oktober 2007 at imødekomme en ansøgning fra Franck A om udvidet åbningstid til kl. 03.00.

 

Beslutningen om afslag på den nye ansøgning fra Franck A er truffet ud fra en konkret skønsmæssig vurdering, hvor det bl.a. er indgået i nævnets vurdering, at der er beboelse i samme ejendom som Franck A samt i naboejendommen. Desuden er beboelse i Gråbrødre Kloster tæt ved.

 

Det drejer sig om 20 lejemål på 4. sal i samme ejendom (Jernbanegade 4-6) og 6 lejemål i Jernbanegade 8. Af de i alt 44 lejemål i Gråbrødre Kloster vender ca. halvdelen ud mod pladsen.

 

Nævnet er af den opfattelse, at det ansøgte vil indebære gener for beboerne i samme ejendom samt de omkringboende i Jernbanegade og Gråbrødre Kloster med mere trafik og et generelt højere lydniveau i nattelivet på stedet.

 

Nævnet er herved også af den opfattelse, at bestemmelserne i restaurationsplanen for udvidet åbningstid er meget tungtvejende, idet de netop skal varetage hensynet til de omkringboende sent om natten i den almindelige lukketid.

 

Det kan oplyses, at der i restaurationsplanen anvendes to ”niveauer” for udvidet åbningstid. Der er således mere lempelige kriterier for at give nattilladelse til kl. 03.00 end til kl. 05.00. Der gives efter omstændighederne kun afslag til 03-tilladelse, hvis der er væsentlige gener forbundet med at give tilladelse.

 

Ifølge restaurationsplanen meddeles der ikke 05-tilladelse til restaurationsvirksomheder i umiddelbar nærhed af beboelseskomplekser, hvor det skønnes at indebære gener for de omkringboende - dermed også gener, der ikke er væsentlige.

 

Bevillingsnævnet tilføjer, at der ved den konkrete ansøgning fra Franck A om udvidet åbningstid til kl. 04.00 natten mellem lørdag og søndag er anvendt den strengere vurdering, der er anført for udvidet åbningstid efter kl. 03.00 indtil kl. 05.00.

 

Klagen fra Franck A

 

Advokat for Franck A, Andreas Bruun, har i klagebrevet af 9/5 2011 anført de argumenter, at der med ansøgningen ikke er tale om udvidet åbningstid til efter kl. 04.00, og at der heller ikke er tale om udvidet åbningstid på andre dage end natten mellem lørdag og søndag.

 

Der henvises i klagebrevet også til selve ansøgningen om 04.00-tilladelse natten mellem lørdag og søndag, hvor advokaten har anført:

 

 • Franck A overholder gældende miljøkrav for indretning og støjniveau
 • Restaurationsvirksomheden har videoovervågning
 • Franck A agter ikke at spille livemusik natten mellem lørdag og søndag
 • Beboelsen i samme ejendom består alene af klubværelser på 4. sal, hvorfra der ikke har været klager over støj.

 

Samtidig anføres det, at Franck A er ”omringet” af restaurationsvirksomheder med tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00.

 

Bevillingsnævnet skal til advokatens bemærkninger anføre, at det ikke ændrer ved nævnets vurdering, at Franck A opfylder de almindelige betingelser, herunder miljømæssige, som øvrige tilsvarende restaurationsvirksomheder i byen skal overholde.

 

Heller ikke den af advokaten anførte omstændighed, at beboerne i samme ejendom ikke har klaget over støj, ændrer nævnets vurdering af, at der skal tages hensyn til disse beboere samt til de omkringboende.

 

Med hensyn til de i klagen navngivne fem steder med tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00, som Franck A er ”omringet” af, kan nævnet oplyse, at disse i en lige linies afstand ligger ca. 200-500 meter fra Franck A. Der er tale om følgende steder:

 

·         Asylgade 7 (Diskotek Globe)

·         Vestergade 17 (Rådhuskælderen)

·         Vestergade 68 (Arkaden)

·         Vintapperstræde 61 (L.A. Bar)

·         Kongensgade 41 (Air Pub)

 

Nævnet kan desuden oplyse, at der findes visse steder i byen, der oprindeligt har fået 05-tilladelse, før den nuværende restaurationsplan trådte i kraft og dermed under tidligere gældende regler.

 

Bevillingsnævnet kan endvidere om Franck A´s beliggenhed oplyse, at Café Kræz få meter derfra på Gråbrødreplads 6 har udvidet åbningstid til kl. 03.00, og at Café Gertrud ved siden af i Jernbanegade 8 ikke har udvidet åbningstid.

 

Nævnet fastholder således sit afslag på ansøgning om udvidet åbningstid til kl. 04.00 natten mellem lørdag og søndag.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl