Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Dagsorden 24. august 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Dagsorden


Onsdag den 24-08-2011 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

12. Sdr. Boulevard - overdragelse af areal til Odense Zoo (Lukket)
13. Almene boliger på Stenfiskerkajen. Fornyet behandling (Lukket)1. Behandling af høringsudkast til Odense Kommunes sundhedspolitik ”Sund Sammen”

Åbent - 2010/143161

Sagsresumé

Odense Kommunes sundhedspolitik er en af de tre tværgående politikker i Odense Kommune. Af Odense Kommunes nuværende sundhedspolitik fremgår det, at der en gang i hver byrådsperiode skal finde en sundhedspolitisk debat sted med henblik på nye prioriteringer og mål i sundhedspolitikken. I 2010 blev det besluttet, at i stedet for at revidere den nuværende sundhedspolitik skulle der formuleres en helt ny sundhedspolitik.


Odense Kommunes nye sundhedspolitik ”Sund Sammen” er udarbejdet på tværs af forvaltningerne, og der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af en repræsentant fra hvert parti, som løbende har drøftet indhold og udformning af politikken. 

 

Odense Kommune ønsker med den nye sundhedspolitik at sætte et stadig større fokus på sundhed, og visionen for sundhedspolitikken er, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.

 

Til at opfylde visionen er der formuleret seks politiske mål, som beskrives i hvert sit afsnit i politikken. For hvert mål er der formuleret målsætninger på henholdsvis kort sigt, mellemlang sigt og lang sigt.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender udkast til Odense Kommunes sundhedspolitik ”Sund Sammen” med henblik på en offentlig høring fra den 26/8 til den 23/9 2011.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, Ældre- og Handicapudvalgets, Socialudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets, By- og Kulturudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

I Odense Kommunes nuværende sundhedspolitik, der blev vedtaget i 2007, fremgår det, at der en gang i hver byrådsperiode skal finde en sundhedspolitisk debat sted med henblik på nye prioriteringer og mål i sundhedspolitikken. I 2010 blev det besluttet, at i stedet for at revidere den nuværende sundhedspolitik, blev der igangsat et arbejde om at formulere en helt ny sundhedspolitik.

 

Proces for tilblivelse af Odense Kommunes nye sundhedspolitik

 

Odense Kommunes nye sundhedspolitik er udarbejdet på tværs af forvaltningerne, og der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af en repræsentant fra hvert parti, som løbende har drøftet indhold og udformning af politikken. 

 

Undervejs i forløbet har den politiske følgegruppe fået fremlagt en oversigt over de ti største økonomiske udfordringer på sundhedsområdet, som har dannet baggrund for indholdet i politikken.

 

Sundhedspolitikkens opbygning

 

Sundhedspolitikken er en af kommunens tre tværgående politikker, og politikken har taget afsæt i Vision Odense samt kommunens politikkoncept.

 

Odense Kommunes nye sundhedspolitik hedder ”Sund Sammen,” og det gør den, fordi når vi arbejder med sundhed i Odense, så gør vi det sammen med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgernes hverdag og sundhed, fx vuggestuen, plejehjemmet og dem, der indretter byens rum, samt andre sektorer som erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, region og stat.

 

Odense Kommune ønsker med den nye sundhedspolitik at sætte et stadig større fokus på sundhed, og det gør vi af følgende årsager:

 

 • For det første har borgerne ansvar for egen sundhed - men som kommune har vi også en forpligtelse til at understøtte rammerne for en sund livsstil.
 • De borgere, der ikke er i stand til selv at tage ansvar for egen sundhed, skal vi samarbejde med, så de får mulighed for at klare sig bedst muligt i hverdagen.
 • Og endelig har vi ikke råd til at lade være med at sætte fokus på sundhed. De offentlige udgifter til sundhedsvæsenet stiger år for år. Det gælder også for kommunen.

 

Visionen for Odense Kommunes sundhedspolitik er, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.

 

For at opfylde visionen er der formuleret seks politiske mål, som er følgende:

 

 • Arbejdsstyrken skal være sundere.
 • Den mentale sundhed skal styrkes.
 • Større lighed i sundhed.
 • En styrket indsats i forhold til kronisk sygdom.
 • Byens rum skal fremme det sunde valg.
 • Det nemme valg er det sunde valg.

 

Hvert af ovenstående mål har et selvstændigt afsnit i politikken, hvor der er formuleret yderligere målsætninger på henholdsvis kort sigt, mellemlang og lang sigt.

 

Der er ikke formuleret indsatser og handlingsplaner for målene, da disse vil blive formuleret i det efterfølgende strategiarbejde.

 

Endvidere er der formuleret en række værdier for sundheden i Odense. Disse værdier skal ligge til grund for alt, hvad vi gør på sundhedsområdet. Værdierne er følgende:

 

 • Vi understøtter den sunde hverdag.
 • Vi samarbejder med borgerne, så de bedst muligt kan tage ansvar for eget liv.
 • Vi sætter altid det hele menneske og dets omgivelser i centrum.
 • Vi fokuserer på borgernes livsforløb for at sikre en sammenhæng i indsatserne.
 • Vi anvender den nyeste viden og teknologi.
 • Vi skal give borgerne de rette muligheder, så det bliver nemmere at træffe de valg, der styrker sundheden.

 

Den videre proces for Odense Kommunes sundhedspolitik

 

Hvis byrådet godkender indstillingen, igangsættes der en offentlig høring af sundhedspolitikken i fire uger. I offentlighedsperioden er der på www.odense.dk/sundhedspolitik mulighed for at læse politikken samt afgive et elektronisk høringssvar.

 

Efter offentlighedsperioden fremlægges de indkomne kommentarer til politisk vurdering, hvorefter den endelige behandling af sundhedspolitikken finder sted i byrådet den 23/11 2011. 

 

Økonomi

Der skal foretages en politisk prioritering i byrådet med henblik på ressourcer til udmøntning af den nye sundhedspolitik.

Bilag

1. Høringssvar (Høringsversion af Odense Kommunes sundhedspolitik Sund Sammen.pdf)

 

 

 

2. Udpegning af nyt medlem til Odense Kommunes Bevillingsnævn

Åbent - 2009/144122

 

Sagsresumé

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 9/12 2009 Veronica Hansen som medlem af Odense Kommunes Bevillingsnævn med Brian Dybro som stedfortræder.

 

Veronica Hansen ønsker nu at udtræde af nævnet, og på den baggrund indstiller gruppe A, F og Ø, at Jeanette Sandberg udpeges som nyt medlem af nævnet. Brian Dybro fortsætter som stedfortræder.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

3. Afskaffelse af anlægsrul og periodisering af anlægsprojekter under Økonomiudvalget

Åbent - 2011/078689

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen ønsker at udligne puljen til anlægsoverførsler. Afskaffelsen af anlægsrullet er med til at styrke kommunens anlægsstyring og give et retvisende budgetgrundlag. Samtidig er afskaffelsen af anlægsrullet et væsentligt skridt mod at skabe den nødvendige likviditet i forhold til de udfordringer, kommunen står over for med Budget 2012.

 

For at mindske kassepåvirkningen i 2011 ved afskaffelsen af anlægsrullet foretages samtidig en række omperiodiseringer i anlægsbudgettet. Omperiodiseringerne sker i forlængelse af den kommenterede forbrugsrapport pr.1/6 2011, hvor der på Økonomiudvalgets område blev signaleret et forventet mindreforbrug i 2011 på 60.730.472 kr. på anlægsområdet. Formålet med omperiodiseringen er at bringe budgettet i overensstemmelse med de udgifter, som forventes afholdt inden for indeværende budgetår, samt at neutralisere kassepåvirkningen i 2011 af afskaffelsen af anlægsrullet.

 

Det forventede mindreforbrug i 2011 skyldes, at en række projekter først kan gennemføres i 2012 og 2013. Endvidere tilrettes og neutraliseres med denne sag budgettet vedrørende Fornyelsesstrategien, hvor der i forbindelse med budgetaftalen for 2011 blev omprioriteret 8.864.458 kr., som blev trukket som -8.864.458 kr. i 2013 i stedet for som korrekt i 2011.

 

For at sikre, at der sammenhæng mellem råderum og anlægsprojekter i de enkelte år, anmodes By- og Kulturudvalget om at udvælge konkrete anlægsprojekter svarende til minimum 8.243.864 kr., der kan overføres fra 2012 til 2013. Den overførsel vil sammen med overførslerne i denne sag forbedre likviditeten i 2012, og de økonomiske konsekvenser af denne sag er medtaget i oplægget til budget 2012.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Anlægsrullet afskaffes, hvorved kassen samlet tilføres 51.115.685 kr.:     -46.684.000 kr. i 2011, -2.200.000 kr. i 2012, 74.999.685 kr. i 2013 samt 25.000.000 kr. i 2015.

 2. Under Økonomiudvalget overføres der 20.090.376 kr. fra 2011 til 2012 og 40.640.096 kr. fra 2011 til 2013 i forbindelse med anlægsprojekter, som først gennemføres i 2012 og 2013, jf. tabel 1 nedenfor.

 3. Under Økonomiudvalget overføres der 8.864.458 kr. fra 2011 til 2013 vedrørende fornyelsesstrategien, hvorved budgettet er nulstillet.

 4. By- og Kulturudvalget anmodes om at udvælge konkrete anlægsprojekter svarende til minimum 8.243.864 kr., der kan overføres fra 2012 til 2013.

 Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling, idet udvalget dog ønsker en nærmere redegørelse for Forstadspuljen, inden der tages endelig stilling stilling til denne overførsel.

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen ønsker at afskaffe den budgetterede pulje til anlægsoverførsler. Dette sker i forlængelse af den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/6 2011, hvor der på Økonomiudvalgets område blev signaleret et forventet mindre forbrug i 2011 på 60.730.472 kr. på anlægsområdet. Afskaffelsen af anlægsrullet forbedrer anlægsstyringen, så der bliver fokus på at få projekterne gennemført i de budgetterede år. Afskaffelsen af anlægsrullet forbedrer samtidig kassebeholdningen med 51.115.685 kr. samlet over perioden.

 

Det forventede mindreforbrug i 2011 og 2012 skyldes, at nedenstående projekter først helt eller delvist kan gennemføres i 2012 og 2013.

 

Tabel 1: Anlægsoverførsel til 2012 og 2013 (i kr.)

 

Anlægsprojekt

2011

2012

2013

Markedsføring af Odense

-750.000

750.000

0

Projektpulje

-921.000

921.000

0

Nordatlantisk Hus

-1.197.000

1.197.000

0

Risikostyring på tingskadeområdet (ABA-anlæg)

-7.500.000

7.500.000

0

Dokumentation/kvalitetsreform

-13.017.925

7.831.000

5.186.925

Videreudvikling ØS + LIS

-1.000.000

1.000.000

0

Uddannelsescentreret

-5.000.000

5.000.000

0

Odense Brandvæsen (køretøjer)

-1.723.000

1.72.3000

0

Radiokommunikationsudstyr (Odense Brandvæsen)

-1.676.000

1.67.6000

0

Forstadspuljen

-12.000.000

2.000.000

10.000.000

Udviklingen og realiseringen af visionen for Byens Ø

-4.036.547

-3.463.453

7.500.000

Center for Velfærdsteknologi

-859.000

859.000

0

Web-strategien

-900.000

900.000

0

Fornyelsesstrategi (IT-sikkerhed)

-150.000

150.000

0

Telefoni (abonnementsordninger)

-2.000.000

2.000.000

0

Musik/Teaterhus

-8.000.000

-9.953.171

17.953.171

Samlet

-60.730.472

20.090.376

40.640.096

 

Endvidere tilrettes budgettet vedrørende Fornyelsesstrategien. I forbindelse med budgetaftalen for 2011 blev de resterende ikke frigivne midler til fornyelsesstrategien i 2011 og 2012 omprioriteret til andre formål. Der blev der trukket 8.864.458 kr. i 2012 og 2013 i stedet for i 2011 og 2012. Derfor overføres der nu 8.864.458 kr. fra 2011 til 2013, hvorved budgettet til Fornyelsesstrategien nulstilles.

 

Økonomi

Samlet forbedrer neutraliseringen af anlægsrullet kassebeholdningen med 51.116.000 kr. Fordelingen over årene fremgår af nedenstående tabel. Kassepåvirkningen af denne sag er indregnet i budgetoplægget for 2012.

 

Sagen har følgende påvirkning af kassebeholdningen (i 1.000 kr.)

 

2011

2012

2013

2014

Total

Anlægsperiodisering

69.595

-20.090

-49.505

0

0

Afskaffelse af anlægsrul

-46.684

-2.200

75.000

25.000

51.116

Samlet

22.911

-22.290

25.495

25.000

51.116

+= forbedring -= forværring

 

Bilag

Ingen bilag.

 

 4. Revisionsrapport vedrørende kvalitetsfonden

Åbent - 2010/002727

 

Sagsresumé

Byrådet besluttede i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2010 at igangsætte en analyse af styringsmulighederne på Kvalitetsfondens områder. Analysen blev iværksat på baggrund af, at Odense Kommune ikke levede op til medfinansieringskravet til kvalitetsfonden i 2010 og derfor måtte deponere 137 mio. kr.

 

KPMG har på den baggrund gennemført en udredning og analyse af anlægsstyringen på kvalitetsfondsområderne i Odense Kommune, hvor der bl.a. har været foretaget gruppeinterviews med aktører fra henholdsvis Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen samt indhentet information ad hoc fra nøglepersoner.

 

På baggrund heraf er der udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan Odense Kommune fremadrettet forbedrer den løbende økonomiske styring af kvalitetsfondsmidler. Disse anbefalinger indstilles til godkendelse og medtages i det budgetforberedende arbejde for budget 2012.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Analysen af styringsmulighederne på kvalitetsfondens områder.

 2. Analysens anbefalinger indarbejdes i den løbende økonomistyring på området.

 3. Der udarbejdes et forslag til ændret organisering af anlægsområdet i Odense Kommune i forbindelse med budgetforslaget for 2012 for at forbedre styringsmulighederne på området.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2010 at igangsætte en analyse af styringsmulighederne på kvalitetsfondens områder, herunder mulighederne for at sikre gennemførelse af projekter med særlig betydning for kommunens økonomi.

 

Analysen blev iværksat på baggrund af, at Odense Kommune ikke levede op til medfinansieringskravet til kvalitetsfonden i 2010 og derfor måtte deponere 137 mio. kr.

 

Deponeringen er en konsekvens af, at kommunen skal gennemføre et bestemt anlægsniveau for at modtage budgetterede midler fra fonden.

 

KPMG har forestået analysen, hvor der har været foretaget gruppeinterviews med aktører fra henholdsvis Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen samt indhentet information ad hoc fra nøglepersoner.

 

KPMG har på den baggrund gennemført en udredning og analyse af anlægsstyringen på kvalitetsfondsområderne. Der er herunder skabt klarhed over, hvorfor Odense Kommune skulle deponere over 137 mio. kr., når vurderingen hidtil lød på 45 mio. kr. Der er samtidig udarbejdet en vurdering af konteringspraksis på området.

 

På baggrund heraf er der udarbejdet et sæt anbefalinger til, hvordan Odense Kommune fremadrettet forbedrer den løbende økonomiske styring af kvalitetsfondsmidler.

 

Analysens konklusioner

 

Kvalitetsfondens rammer og fremrykning af investeringer

 

Overordnet set konkluderer analysen, at Odense Kommune på den ene side har udvist fleksibilitet og påtaget sig et fælles ansvar ved at fremrykke store anlægsprojekter fra 2010 til 2009.

 

Odense Kommune har dog samtidig givet sig selv en række store udfordringer med hensyn til at efterleve de kvalitetsfondsforpligtigelser, der er gældende i årene efter 2010, fordi det ikke er muligt at overføre et merforbrug mellem to regnskabsår.

 

Grundet Kvalitetsfondens rammer har det givet Odense Kommune en række likviditets- og styringsmæssige udfordringer i den fremtidige styring af kvalitetsfondsprojekter.

 

Afvigelse mellem budgetopfølgning og regnskab

 

Endvidere konkluderer analysen, at kombinationen af en uklar budgetramme, et usikkert styringsgrundlag, manglende fokus på medfinansieringskravet og en budgetopfølgning af en meget lav kvalitet udgør den samlede forklaring på, hvordan budgetopfølgningen kunne ramme omkring 100 mio. kr. ved siden af det endelige regnskab.

 

Anlægsstyring

 

Endelig konkluderer analysen, at den løbende anlægsstyring er meget usikker og hviler på et meget usikkert dokumentationsgrundlag. Den løbende anlægsstyring mangler formaliserede retningslinier for samarbejde og systematisk opfølgning i forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojekter.

 

Analysens anbefalinger

 

På baggrund af analysens konklusioner anbefaler KPMG følgende:

 

·         God økonomistyring omfatter opfølgning og rapportering, der er valid, dokumenteret og systematisk.

·         Opkvalificeringen af anlægsstyringen bør også bestå i en præcis periodisering, baseret på kvalificeret tidsplan og overvejelser om eventuelle risici. Den løbende opfølgning på anlægsområdet bør generelt dokumenteres bedre, og der bør implementeres formaliserede opfølgningsprocedurer på et mere detaljeret niveau, hvor der løbende følges op på de enkelte projekter. Budgetopfølgningerne skal sammenholdes med de periodiserede budgetter på projektniveau, og alle afvigelser bør løbende dokumenteres og regnskabsforklares.

·         Der bør generelt skabes bedre sammenhæng mellem organiseringen og rolle- og ansvarsfordelingen af anlægsstyringen, herunder styringen af kvalitetsfondsmidlerne.

·         Opkvalificeringen af anlægsstyringen bør også indeholde mere tydelige opfølgningsprocedurer med klare rolle- og ansvarsbeskrivelser.

·         Opkvalificeringen af anlægsstyringen bør blandt andet bestå i, at der etableres formelle retningslinier og rammer for samarbejdet mellem bestiller og leverandør, hvor deres forpligtelser, roller og ansvar specificeres.

·         Opkvalificeringen af anlægsstyringen bør også bestå i, at der skabes tilstrækkelig gennemsigtighed i styringen, så de centrale aktører kan udføre deres rolle som controller og dermed sikre den nødvendige kvalitet i den løbende opfølgning.

·         Afslutningsvis anbefaler vi Odense Kommune i fremtiden at indarbejde Kvalitetsfondens forudsætninger i den nuværende styringspraksis både centralt og decentralt. Styringsrammen bør således også klart kommunikeres ud til de decentrale fagforvaltninger og fremgå eksplicit af de officielle budgetopfølgninger.

 

Det indstilles på denne baggrund, at analysens anbefalinger indarbejdes i den løbende økonomistyring på området, og at der udarbejdes et forslag til ændret organisering af anlægsområdet i Odense Kommune for at forbedre styringsmulighederne på området.

 

Endelig indstilles det, at der udarbejdes en revideret oversigt over de forventede indtægter fra Kvalitetsfonden. Oversigten vil indgå i budgetlægningen for 2012.

 

Økonomi

En revidering af forventede indtægter fra Kvalitetsfonden vil påvirke kassebeholdningen i de enkelte år, da de nuværende forventede indtægter allerede indgår i resultatopgørelsen.

 

Bilag

1. KPMG: Analyse af kvalitetsfonden i Odense Kommune juni 2011 - vedlagt i papir (Rapport_Kvalitetsfonden_12juni2011.pdf)

 

 

 5. Udmøntning af årets lov- og cirkulæreprogram - økonomiaftalen for 2012 samt trepartsmidler 2012-15

Åbent - 2011/106140

 

Sagsresumé

Lov- og cirkulæreprogram

 

Årets lov- og cirkulæreprogram er indgået som en del af økonomiaftalen for 2012 mellem regeringen og KL. Udmøntningen sker for indeværende budgetår 2011 samt for årene 2012-2014 og kompenserer kommunerne for ny lovgivning.

 

Til budget 2011 blev det besluttet, at det fremadrettede princip for fordeling af DUT-midlerne beror på, om området er med eller uden overførselsadgang. Midler på områder med overførselsadgang tilføres som udgangspunkt kassen. Alle reguleringer forelægges dog Økonomiudvalget til vurdering. Midler til områder uden overførselsadgang tilføres det pågældende område. 

 

Samlet betyder årets lov- og cirkulæreprogram, at kassebeholdningen styrkes med 17 mio. kr. i perioden 2011-2015. Den eneste regulering, der foreslås udmøntet, er regulering vedrørende høreapparater, hvor budgettet nedskrives med samlet 11,7 mio. kr. i perioden svarende til DUT-ændringen.

 

Samlet for områder uden overførselsadgang udmøntes 10.200 kr. i 2011. I 2012 er det knap 20 mio. kr. faldende til 12 mio. kr. i 2014. Stigningen fra 2011 til 2012 skyldes reformen på beskæftigelsesområdet, hvor kompensationen for 2011 allerede er tilført kommunen.

 

Trepartsmidler

 

Kommunen har siden 2008 via lov- og cirkulæreprogrammerne fået midler til styrket uddannelse, kompetenceudvikling mv. - en trepartsaftale mellem regeringen, KL og de faglige organisationer.

 

Fra 2012 er midlerne videreført, nu finansieret via bloktilskuddet, frem til 2015. For Odense udgør det 18 mio. kr. årligt. Hidtidige initiativer videreføres samtidig med, at der af de 18 mio. kr. afsættes 2 mio. kr. til et nyt særligt ledelses- og udviklingsprogram for ledere i Odense Kommune, der følger op på de nye krav, lederne står over for i forbindelse med fokus på sygefraværsområdet under programmet ”ny virkelighed - ny velfærd”.

 

Samtidig er der konstateret et mindreforbrug på den hidtidige indsats fra 2008-2011 på 8 mio. kr., som foreslås tilført kassen i 2011.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Midler fra årets lov- og cirkulæreprogram 2011-2014 for områder med overførselsadgang tilfalder kassen med undtagelse af høreapparater, jf. indstillingspunkt b. Kassen tilføres 2.036.600 kr. i 2011 (11-pl), 2.910.400 kr. i 2012, 4.573.000 kr. i 2013 samt 3.797.800 fra 2014 (12-pl).

 

 1. Socialudvalget tilføres en negativ tilllægsbevilling på områder med overførselsadgang på 1.900.600 kr. i 2011 (11-pl), 2.233.800 i 2012, 2.533.000 i 2013 samt 2.533.000 fra 2014 (12-pl).

 

 1. Midler fra årets lov- og cirkulæreprogram 2011-2014 for områder med overførselsadgang tilfalder kassen med undtagelse af høreapparater, jf. indstillingspunkt a. Kassen tilføres 2.036.600 kr. i 2011 (11-pl), 2.910.400 kr. i 2012, 4.573.000 kr. i 2013 samt 3.797.800 fra 2014 (12-pl).

 

 1. Midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet 2011 udmøntes for så vidt angår områder uden overførselsadgang med følgende beløb til respektive udvalg:

 

Total                    ( kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

LCP - UO (Socialudvalget)

-10.200

-13.600

-10.200

-1.023.400

-1.023.400

LCP - UO (Arbejdsmarkdsudvalget)

0

19.465.000

12.994.800

12.960.800

12.960.800

 

-10.200

19.451.400

12.984.600

11.937.400

11.937.400

 

 1. Økonomiudvalget tildeles en tillægsbevilling vedrørende trepartsmidler på 18.000.000 kr. fra 2012 til 2015, hvoraf 2 mio. kr. udmøntes til nyt ledelsesudviklingsprogram.

 

 1. Økonomiudvalget tildeles en negativ tillægsbevilling i 2011 på 8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på trepartsmidler. Midlerne tilfalder kassen.

 

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Indstillingens pkt. c udgår.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi i 2011 er der opnået enighed om årets lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) kommunerne for ny og ændret bindende lovgivning ved at forøge det statslige bloktilskud fra 2012 samt udmønte en midtvejsregulering for budgetåret 2011.

 

Til budget 2011 blev princippet for deling af midlerne fra Lov- og cirkulæreprogrammet ændret til, at alle midler på områder med overførselsadgang tilfalder kassen. Alle reguleringer forelægges dog Økonomiudvalget til vurdering. Midler på områder uden overførselsadgang udmøntes som vanligt til respektive udvalg.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet udmønter i 2011 samlet 126.000 kr. Stigningen fra 2011 og frem skyldes, at her kompenseres for beskæftigelsesreformen på områder uden overførselsadgang. Dette er gjort særskilt for 2011 i april 2011.

 

Total                    (1.000 kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

LCP - MO (kassen)

2.037

2.910

4.573

3.798

3.798

LCP - MO (Socialudvalget)

-1.901

-2.234

-2.533

-2.533

-2.533

 

136

677

2.040

1.265

1.265

LCP - UO (Socialudvalget)

-10

-14

-10

-1.023

-1.023

LCP - UO (Arbejdsmarkdsudvalget)

0

19.465

12.995

12.961

12.961

 

-10

19.451

12.985

11.937

11.937

 

Særligt for årets lov- og cirkulæreprogram foreslås udmøntet en regulering vedrørende høreapparater. Lovgivningen er ændret på området til et lavere tilskud til borgere, hvorfor også udgiftsniveauet falder for kommunen. Endvidere er området tidligere genoprettet økonomisk, hvorfor det vurderes relevant at udmønte ændringen på området.

 

Siden 2008 har kommunen også via lov- og cirkulæreprogrammet fået tilført midler til trepartsaftalerne mellem regeringen, KL og de faglige organisationer. Målet har været en øget indsats for styrket uddannelse, kompetenceudvikling mv. Midlerne ophører i 2011. Indtil nu er indsatsen leveret med et mindreforbrug på samlet 8 mio. kr. over årene 2008-2011. Mindreforbruget foreslås tilført kassen i 2011.

 

Med økonomiaftalen for 2012 blev trepartsmidlerne videreført. Odense Kommune modtager 18 mio. kr. årligt i 2012-2015 til indsatsen. Heraf vil det hidtidige overskud på 2 mio. kr. årligt anvendes til et nyt ledelses- og udviklingsprogram for ledere i Odense Kommune. Målet med programmet er at klæde lederne på til de nye krav som ”Ny virkelighed - ny velfærd” på sygefraværsområdet stiller til hele organisationen samt ledelsen heraf.

 

Økonomi

Udmøntningen af årets lov- og cirkulæreprogram sammenholdt med videreførelsen af trepartsmidler forbedrer samlet set kassebeholdningen med ca. 25 mio. kr. fra 2011 til 2015.

 

Påvirkning af kassebeholdningen

Total                    (1.000 kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

LCP - MO (kassen)

2.037

2.910

4.573

3.798

3.798

Trepartsmidler – MO (kassen)

8.000

 

 

 

 

 

10.037

2.910

4.573

3.798

3.798

 

Samtidig ændres niveauet for serviceudgifterne, idet der dog er givet ramme til dette via økonomiaftalen. Rammen reduceres også som følge af, at midler på områder med overførselsadgang tilfalder kassen og dermed ikke opskriver driftsbudgettet. Tilsvarende nedskrives driftsbudgettet i forhold til høreapparater. 

 

Påvirkning af serviceudgifterne

Total                    (1.000 kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

Reduktion af ramme svarende til årets LCP - MO (kassen)

-2.037

-2.910

-4.573

-3.798

-3.798

Reduktion af ramme svarende til årets LCP – høreapparater

-1.901

-2.234

-2.533

-2.533

-2.533

Opskrivning af ramme jf. genindførelsen af trepartsmidler

 

18.000

18.000

18.000

18.000

Reduktion af ramme svarende til mindreforbrug på trepartsmidler

-8.000

 

 

 

 

 

-11.938

12.856

10.894

11.669

11.669

 

Den samlede opskrivning er fuldt finansieret.

 

Bilag

1. Lov- og cirkulæreprogram 2011-2014 - vedlagt i papir (Lov- og cirkulæreprogram 2011-2014 - fordeling.pdf)

 

 

 6. Beskæftigelsestilskud - midtvejs- og efterregulering for henholdsvis 2011 og 2010 samt regulering af overgangstilskud 2011

Åbent - 2011/111898

 

Sagsresumé

Odense Kommune modtager til aktiveringsindsatsen og forsørgelsen af forsikrede ledige et beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet udmeldes af staten i året før budgetåret. Dertil kommer en midtvejsregulering i budgetåret og en endelig regulering i året efter budgetåret.

Beskæftigelsestilskuddet for 2010 efterreguleres i år, og på grund af faldende ledighed skal kommunen tilbagebetale ca. 42 mio. kr. til staten. Disse finansieres af kassen, hvor der dog ved budgetlægningen for 2011 blev lagt 43 mio. kr. i kassen til netop at dække en kommende efterregulering. Medtages regnskabsresultatet for 2010, er der et samlet mindreforbrug på beskæftigelsestilskuddet på 5,5 mio. kr.

 

Beskæftigelsestilskuddet for 2011 skal midtvejsreguleres i år. På grund af reformen på beskæftigelsesområdet er der i foråret 2011 tilført ekstra midler til området. Der blev dog ikke her taget højde for ændret ledighed. Det gør der nu med midtvejsreguleringen, hvorfor Odense Kommune skal tilbagebetale knap 69 mio. kr. Dertil kommer, at Odense Kommune skal bidrage til betaling af den særlige forsikringsordning med godt 1 mio. kr. Forsikringsordningen er målrettet kommuner med en særlig høj stigning i ledigheden.

 

Endelig blev der i forbindelse med reformen på beskæftigelsesområdet givet et overgangstilskud til kommuner, hvor det blev vurderet, at disse ville have særlige udfordringer med at få tilpasset indsatsen til den nye lovgivning. Odense Kommune modtog i foråret 2011 39,7 mio. kr. Kommunen skal dog selv være med til at finansiere ordningen på landsplan, hvorfor der nu skal tilbagebetales 11,7 mio. kr.

I foråret blev der afsat 11,6 mio. kr. til netop denne tilbagebetaling. Der udestår dog en mindre difference på 74.000 kr. som finansieres af kassen.

 

Kommunen modtager samlet et overgangstilskud på 28 mio. kr. i 2011.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Indtægtssiden nedskrives med 42.240.000 kr. i 2011 vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskud 2010. Beløbet finansieres af kassen.

 

 1. Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en negativ budgetneutral tillægsbevilling i 2011 på 64.781.000 kr. vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2011 på områder uden overførselsadgang. Beløbet finansieres af en tilsvarende nedskrivning af indtægter på tilskud og udligning.

 

 1. Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en negativ budgetneutral tillægsbevilling i 2011 på 1.092.000 kr. vedrørende medfinansiering af forsikringsordningen i forhold til beskæftigelsestilskud 2011 på områder uden overførselsadgang. Beløbet finansieres af en tilsvarende nedskrivning af indtægter på tilskud og udligning.

 

 1. Økonomiudvalget tildeles en negativ budgetneutral tillægsbevilling i 2011 på 4.051.000 kr. vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2011 på områder uden overførselsadgang (budgetområde 1.7). Beløbet finansieres af en tilsvarende nedskrivning af indtægter på tilskud og udligning.

 

 1. Budgetneutral tillægsbevilling i 2011 på 27.127.000 kr. vedrørende budgetmodel for beskæftigelsestilskud 2011 på områder uden overførselsadgang fra Arbejdsmarkedsudvalget til områder uden overførselsadgang under Økonomudvalget (budgetområde 1.7).

 

 1. Indtægtssiden nedskrives med 11.694.000 kr. i 2011 vedrørende medfinansiering af overgangstilskuddet for 2011. Beløbet finansieres delvis af en negativ tillægsbevilling i 2011 på 11.620.000 kr. på områder uden overførselsadgang under Økonomiudvalget (budgetområde 1.7). Restbeløbet på 74.000 kr. finansieres af kassen.

 

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsestilskuddet finansierer A-dagpenge til forsikrede ledige samt aktivering af disse. Med beskæftigelsesreformen pr. 1/1 2011 overgår den ikke-virksomhedsvendte aktiveringsindsats til de almindelige budgetgaranterede områder, mens den virksomhedsvendte aktivering forbliver finansieret af beskæftigelsestilskuddet. Samtidig reduceres refusionen på A-dagpengeydelsen, hvorfor kommunen får en højere medfinansieringsandel. Der gives nu kun høj refusion for virksomhedsrettet aktivering.

 

Ud over merindtægter til at dække de øgede udgifter blev det også besluttet, at kommuner, hvor reformen skønnes at have store byrdefordelingsmæssige konsekvenser, modtager et overgangstilskud i 2011 og 2012. Alle kommuner er bidragsydere til finansieringen heraf. Odense Kommune modtager tilskud fra puljen.

 

Beskæftigelsestilskuddet udmeldes fra staten året før budgetåret. I budgetåret foretages der en midtvejsregulering ud fra ledighedsudviklingen, ligesom der foretages en endelig efterregulering i året efter budgetåret beregnet ud fra de faktiske udgifter og den faktiske ledighedsudvikling. Dertil kommer, at der udmøntes en særlig forsikringsordning i budgetåret tildelt kommuner, der har haft en dårligere ledighedsudvikling end landsdelens ledighedsudvikling.

 

Beskæftigelsestilskud 2010

 

Odense Kommune fik i 2009 udmeldt et beskæftigelsestilskud på 423,4 mio. kr. Et skøn for bruttoledigheden var på daværende tidspunkt 7.642 helårspersoner.

 

I 2010 blev beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleret. Odense afleverede 56,5 mio. kr. til staten, og med et nyt ledighedsskøn på 5.837 helårspersoner var der desuden plads til at trække 43,5 mio. kr. ud af budgettet og reservere dem til den kommende efterregulering. Reservationen blev lagt i kassen i september 2010.

 

Med 2010 afsluttet er den endelige bruttoledighed opgjort til 5.528 helårspersoner, hvorfor der skal tilbagebetales endnu 42,2 mio. kr. til staten. Disse finansieres af kassen. Sammenholdt med reservationen fra sidste år er der dog et mindre overskud.

 

Den endelige status på 2010 inklusive regnskabsresultatet ender på et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Disse er tidligere tilført kassen.

 

Beskæftigelsestilskud 2011

 

I 2010 fik kommunen tildelt et beskæftigelsestilskud på 470,8 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. blev tilført kassen. Skønnet for antal bruttoledige var sidste år på 6.253 helårspersoner.

 

I foråret 2011 blev kommunen tilført ekstra midler til opjustering af beskæftigelsestilskuddet i 2011 grundet refusionsomlægningen og ændring af aktiveringsindsatsen. Beskæftigelsestilskuddet blev opskrevet med 192,3 mio. kr. Det blev vurderet, at merbudgetbehovet var på 188,2 mio. kr., hvorfor der blev reserveret knap 4,1 mio. kr. på budgetområde 1.7 til at imødegå den kommende midtvejsregulering.

Ledighedsskønnet blev ikke justeret ved ændringen.

 

Beskæftigelsestilskuddet for 2011 skal nu midtvejsreguleres. Ledighedsskønnet er faldet til 5.436 helårspersoner, hvilket betyder en tilbagebetaling på 68,8 mio. kr. til staten. Dertil kommer kommunens andel af medfinansiering af forsikringsordningen på 1,1 mio. kr.

 

Til finansiering heraf udmøntes de 4,1 mio. kr., der var reserveret hertil. Den resterende tilbagebetaling sker ved reduktion i budgettet til forsikrede ledige.

 

Dertil kommer, at det er skønnet, at der pt. er et overskud på 27,1 mio. kr., hvorfor dette reserveres på en pulje under Økonomiudvalget til den kommende efterregulering i 2012.

 

Af bilagsmaterialet fremgår en grafisk illustration af reguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2010 og 2011.

 

Overgangstilskud

 

Med reformen på beskæftigelsesområdet blev det besluttet, at kommuner, hvor reformen skønnes at have store byrdefordelingsmæssige konsekvenser skal modtage et overgangstilskud i 2011 og 2012. Alle kommuner er bidragsydere til finansieringen heraf. Odense Kommune er netto-modtager af tilskud fra puljen.

 

Overgangstilskuddet for Odense Kommune er på 39,7 mio. kr. for 2011. Kommunen skal dog selv være med til at finansiere ordningen på landsplan, hvorfor der nu skal tilbagebetales 11,7 mio. kr. I foråret blev der afsat 11,6 mio. kr. til netop denne tilbagebetaling. Der udestår dog en mindre difference på 74.000 kr., som finansieres af kassen.

 

Økonomi

Der er ingen påvirkning af serviceudgifterne.

 

Kassebeholdningen påvirkes negativt med 42,3 mio. kr.

 

 

  - 1.000 kr. -

2011

 

 

 

Indtægtssiden

 

Overgangstilskud

 

 

 - 2011 tilbagebetaling af medfinansieringsandel

-11.694

 

 

 

Beskæftigelsestilskud

 

 

 - 2010 - endelige efterregulering*

-42.240

 

 - 2011 - midtvejsregulering

-68.832

 

 - 2011 – medfinansiering af forsikringsordning

-1.092

 

 

 

Driftsudgifter

 

Overgangstilskud

 

 

 - 2011 udmøntning af reservation til tilbagebetaling - ØU

11.620

 

 

 

Beskæftigelsestilskud

 

 

 - 2011 – udmøntning af reservation til tilbagebetaling – ØU

4.051

 

 - 2011 - midtvejsregulering  - AU

64.781

 

 - 2011 – medfinansiering af forsikringsordning – AU

1.092

 

 - 2011 - mindrebehov jf. SAF – AU

27.127

 

 - 2011 - pulje til efterregulering i 2012 under budgetområde 1.7 - ØU

-27.127

 

 

 

Påvirkning af kassebeholdning

-42.314

+ er en forøgelse af indtægter/nedskrivning af udgifter

 

* Finansieres af kassen. I 2010 blev der lagt 43,5 mio. kr. i kassen til finansiering af efterreguleringen for 2010

 

 

Bilag

1. Styringsillustration af beskæftigesestilskuddet 2010 og 2011 - vedlagt i papir (Styringsilustration af beskæftigelsestilskuddet 2010 og 2011.pdf)

 

 

 

7. Anfordringsgaranti - Europæisk Globaliseringsfond

Åbent - 2010/124116

 

Sagsresumé

Odense og Kerteminde Kommuner har i samarbejde med Region Syddanmark sendt ansøgning til EU’s Globaliseringsfond med henblik på at kunne iværksætte ekstraordinære initiativer, som kan medvirke til at afbøde følgevirkninger af masseafskedigelserne på Lindøværftet. Ansøgningen blev sendt primo oktober 2010, og der blev oprindeligt søgt om 94.000.000 kr. til medfinansiering af indsatsen.

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen kræver, at Odense Kommune stiller garanti for beløbet i form af en anfordringsgaranti i tilfælde af et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte. Byrådet besluttede på mødet den 19/1 2011 at stille den krævede anfordringsgaranti på 94.000.000 kr. til dækning af eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte fra EU’s Globaliseringsfond.

I januar 2011 blev der gennemført en budgetrevision på baggrund af ca. 200 afskedigelser, således det ansøgte beløb nu udgør 105.660.000 kr.  

Der kan ikke udfærdiges et endeligt tilsagn om det ansøgte beløb, uden der foreligger en anfordringsgaranti på det ansøgte beløb. Derfor anmodes byrådet om at stille yderligere 11.660.000 kr. til disposition for en anfordringsgaranti, således at denne i alt udgør 105.660.000 kr.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:

a.      Der stilles en yderligere anfordringsgaranti på 11.660.000 kr. til dækning af eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte fra EU’s Globaliseringsfond.

b.      Rådmanden for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bemyndiges til at underskrive anfordringsgarantien for bevillingen fra EU’s Globaliseringsfond på byrådets vegne.

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Mohammed Mansour og Poul William Falck deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

Odense og Kerteminde Kommuner har i samarbejde med Region Syddanmark sendt ansøgning til EU’s Globaliseringsfond med henblik på at kunne iværksætte ekstraordinære initiativer, som kan medvirke til at afbøde følgevirkninger af masseafskedigelserne på Lindøværftet. Formelt er det den danske stat, som via Erhvervs- og Byggestyrelsen ansøger om støtte fra Globaliseringsfonden.

 

Ansøgningen blev sendt primo oktober 2010, og der blev søgt om 94.000.000 kr. I januar 2011 blev der gennemført en budgetrevision på baggrund af ca. 200 afskedigelser, således det ansøgte beløb nu udgør 105.660.000 kr.  

 

Indsatsen er forankret organisatorisk i Jobcenter Odense. Støttebeløbet vil blive udbetalt til Odense Kommune, som har det økonomiske og juridiske ansvar for projektet. Hele støttebeløbet udbetales på bevillingstidspunktet. Derfor kræver Erhvervs- og Byggestyrelsen, at Odense Kommune stiller garanti for beløbet i form af en anfordringsgaranti i tilfælde af et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte.

 

Ansøgningen er behandlet i Europa-Parlamentet, som har givet tilsagn om støtte til ansøgningen. Der afvntes endeligt tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

 

Økonomi

Garantien over for Erhvervs- og Byggestyrelsen som følge af eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte falder ikke ind under lånereglerne. Garantistillelsen medfører således ingen påvirkning af kommunens låneramme eller krav om deponering.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

8. Frigivelse af anlægsmidler - budgetforlig 2011

Åbent - 2011/072930

 

Sagsresumé

Ældre- og Handicapudvalget fremsender indstilling om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med udmøntning af budget 2011 - Hjælpemiddeldepot og velfærdsteknologi.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at anlægsbevilling vedrørende afhjælpning af påbud på Hjælpemiddeldepotet på 5.000.000 kr. i 2011 frigives, og anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til velfærdsteknologi i 2011 frigives.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

Forligspartierne ønskede at sikre en fortsat udvikling af omsorgen til ældre og handicappede. Derfor blev der afsat en anlægsramme på 2,5 mio. kr. i 2011 til eksempelvis arbejdet med velfærdsteknologi og etablering af tilbud. Anlægsrammen skal understøtte den velfærdsteknologiske satsning. De 2,5 mio. kr. skal bl.a. bruges til at indkøbe lifte m.m., så personalet i videst muligt omfang kan gå fra at være to i løftesituationer til at være én. Herudover skal anlægsmidlerne anvendes til at understøtte brugerdrevne velfærdsteknologiske løsninger.

Herudover blev der afsat en anlægsramme på 5 mio. kr. i 2011, således at Arbejdstilsynets påbud vedrørende Hjælpemiddeldepotet kunne afhjælpes. De 5 mio. kr. skal bl.a. finansiere indkøb af ny vaskemaskine og fysiske ændringer på hjælpemiddeldepotet. Såvel vaskemaskine som fysiske ændringer er påkrævet af Arbejdstilsynet.

Økonomi

Der er afsat 5.000.000 kr. til afhjælpning af Arbejdstilsynets påbud på Hjælpemiddeldepotet. Der søges om frigivelse af alle 5.000.000 kr. i 2011.

 

Der er yderligere afsat 2.500.000 kr. til velfærdsteknologi. Der søges om frigivelse af alle 2.500.000 kr. i 2011.

 

Bilag

Ingen bilag.

 9. Frigivelse af anlægsmidler til nyt indgangsparti til spillestedet Posten

Åbent - 2011/073037

 

Sagsresumé

I forbindelse med budgetforliget 2008 blev der afsat 2.000.000 kr. til nyt indgangsparti til spillestedet Posten.

 

Siden udbygningen af spillestedet i 2007, hvor kapaciteten blev øget fra 250 til 800 tilskuere har indgangsforholdene været et stort tilbagevendende problem.

 

Der fremsendes indstilling om frigivelse af de afsatte midler.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der til budgetområde 2.3, Kultur, frigives en anlægsbevilling på 2.040.000 kr. (2011-niveau) til projektering og opførelse af et nyt indgangsparti til spillestedet Posten.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Odense Kommunes kulturstrategi i 2005 frigav byrådet 12.500.000 kr. til en tilbygning til spillestedet Posten, således at kapaciteten fra marts 2007 blev øget til ca. 800 gæster.

 

Samtidig gennemførtes en omfattende renovering og ombygning af de bestående faciliteter, så spillestedet i dag fremstår som et topmoderne spillested, hvor scenen i den gamle sal er blevet bevaret, og den nye sal har helt optimale akustiske forhold for rytmisk musik.

 

Akilleshælen har dog altid været indgangsforholdene, der knap har kunnet klare 2-300 besøgende, hvilket bevirkede, at man i 2008 afsatte anlægsmidler til ombygning af indgangspartiet i 2009 og 2010.

 

Tidspunkt for anvendelse af disse midler er imidlertid blevet rykket således, at der for 2011 er afsat 2.040.000 kr. til opgaven.

 

Spillestedet Posten, der er regionalt spillested, er i øjeblikket kommunalt drevet.

 

Forslag til projektet vedlægges, idet det kan oplyses, at dette er udarbejdet i tæt samarbejde med Byggerådgivning, Plan og Byg og Natur, Miljø og Trafik.

 

Løsningsforslaget er en enkel 95 m2 glastilbygning, der foruden indgangsparti vil rumme garderobe-faciliteter og som sådan helt vil løse Postens indgangsproblemer.

 

Økonomi

Der er i 2011 afsat et budget på 2.040.000 kr. til formålet.

 

Bilag

2. Plantegning - Ingangsparti - Posten (NY INDGANG stueplan (1).pdf)
1. Økonomisk disponering udarbejdet. (Økonomisk disponering udarbejdet.pdf)

 

 

 10. Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 4-391 for det regionale centerområde syd for Ørbækvej. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2010/064399

 

Sagsresumé

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 4-391 er udarbejdet på baggrund af et forbud efter planlovens § 14 efter en ansøgning fra en grundejer om at ombygge lagerlokaler til butiksarealer. Baggrunden for forbuddet var, at ejendommen ligger i et område, hvor Odense Kommune ikke ønsker detailhandel.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger. Der er indkommet bemærkninger til lokalplanen fra Vejdirektoratet i forhold til lokalplanområdets placering ved Svendborgmotorvejen. Disse bemærkninger vedrører særligt tinglyste byggelinier langs Svendborgmotorvejen (tidligere Ring 3), Svendborgmotorvejen skal være anlagt facadeløs og uden direkte adgang for gående og kørende færdsel fra motorvejens naboejendomme og om skiltning i det åbne land.

 

Der er ikke indkommet indsigelser.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 4-391 for det regionale centerområde syd for Ørbækvej vedtages endeligt.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger ca. 7 km fra Odense Centrum og udgør et areal på ca. 31 ha. Området afgrænses af boligbebyggelsen på Hvilehøjvej mod vest, Ørbækvej mod nord og Østre Ringvej mod øst. Syd for området ligger Kærvej med erhverv og marker. Adgang til området foregår fra Hvilehøjvej via Ørbækvej.

 

Der er ca. 1,5 km i bil eller 600 m til fods til lokalcenteret i Neder Holluf og 3,8 km til Rosengårdcenteret.

 

Området fremstår som udbygget erhvervsområde med enkelte ubebyggede grunde. Området indeholder erhverv i form af kontorer, lager, budcentral og en enkelt bolig. Der er ikke detailhandel i området i dag.

 

I tillægget gives der mulighed for at fortsætte som hidtil, blot uden mulighed for detailhandel.

 

Gennemgang af bemærkningerne fra Vejdirektoratet

 

Emnerne drejer sig om gældende lovgivning, som en lokalplan aldrig kan gå imod. Uanset om gældende lov er nævnt i en lokalplan eller ej, skal loven altid overholdes.

 

By- og Kulturforvaltningen bemærker, at Svendborgmotorvejen først starter syd for Kærvej, der ligger syd for lokalplanområdet.

 

I hovedtræk drejer bemærkningerne sig om 3 forhold:

 

 1. Tinglyste byggelinier langs Svendborgmotorvejen, tidligere Ring 3.
 2. Svendborgmotorvejen skal være anlagt facadeløs og uden direkte adgang for gående og kørende færdsel fra motorvejens naboejendomme.
 3. Skiltning i det åbne land.

 

Området ligger i byzone, men som nabo til Svendborgmotorvejen, der ligger i åbent land. Dette giver restriktioner omkring byggelinier og skiltning, som lokalplanen ikke uddyber.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 4-391 for det regionale centerområde syd for Ørbækvej. Endelig vedtagelse (Tillæg 1 og lokalplan 4-391 Telehøjen - endelig.pdf)

 

 

 11. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-663, for centerformål i karréen Klostervej/Vindegade/Kongensgade/Østre Stationsvej. Offentliggørelse

Åbent - 2009/015478

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger i karréen Klostervej/Vindegade/Kongensgade/Østre Stationsvej.

 

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-663 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra grundejeren om at opføre et baghus på Kongensgade 67.

 

Den gældende lokalplan nr. 0-663 giver ikke mulighed for opførelse af et baghus. For at ændre lokalplanens bestemmelser om byggeriets omfang og placering har udvalget den 15/6 2010 valgt at imødekomme ansøgningen og tilvejebringe et gyldigt plangrundlag ved udarbejdelse af dette tillæg til lokalplan nr. 0-663.

 

Tillægget ændrer 4 bestemmelser i den gældende lokalplan og omfordeler byggemuligheden for en del af gårdarealet, således at der gives mulighed for at opføre et baghus mod, at muligheden for en ekstra dyb butik i forhusets stueetage bortfalder.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-663 for centerformål i karréen Klostervej/Vindegade/Kongensgade/Østre Stationsvej vedtages til offentliggørelse i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til en eksisterende lokalplan for at ændre på 4 bestemmelser.

 

Der er inden for få år sket en stor udvikling i karréen. En del bebyggelse er revet ned, og nye boliger er opført. Kongensgade 67 er endnu ubebygget.

 

Et forhus på grunden vil slutte karréen mod Kongensgade, og med opførelse af et baghus er karréen tæt på at være udbygget.

 

Området er i lokalplanen udlagt til centerformål i form af butikker, kontorer, boliger, offentlige formål og mindre erhvervsvirksomheder, der ikke er til gene for omgivelserne.

 

Tillægget omfordeler byggemuligheden for en del af gårdarealet, således at der gives mulighed for at opføre et baghus på ca. 650 m2 i 2 etager mod, at muligheden for en ekstra dyb butik i forhusets stueetage bortfalder.

 

Tillæggets overordnede formål er at åbne mulighed for etablering af et baghus på ejendommen Kongensgade 67. Lokalplanen regulerer desuden bebyggelsens omfang og placering, byggeriets ydre fremtræden og stiller krav til etablering af grønt friareal.

 

Lokalplanområdet er desuden dækket af lokalplan nr. 0-548, der blandt andet omhandler facader, skilte og materialer. Denne lokalplan er fortsat gældende i området.

 

Kommuneplan

 

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-663 er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Planens miljøvurdering

 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får nogen påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 0-663, Klostervej mv. (Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 0-663 Klostervej mv.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl