Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 5. oktober 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 05-10-2011 kl. 15:00

Byrådssalen


Pernille Bendixen forlod mødet efter behandlingen af pkt. 11.

Oversigtsdagsorden: Åben referat
1. 2. behandling af forslag til Odense Kommunes budget for 2012 samt overslagsårene 2013-2015.  

Åbent - 2011/128930

 

Sagsresumé

Budget 2012 tager udgangspunkt i Odense Kommunes nye velfærdsdagsorden Ny virkelighed – ny velfærd.

En dagsorden, der kort sagt handler om, at vi skal se velfærdsydelserne i et nyt lys – nemlig den barske økonomiske virkelighed, der vil præge os mange år fremover. Og at virkeligheden betyder, at vi som kommune i højere grad skal skabe velfærdsydelserne i samarbejde med borgeren.

Med øget fokus på forebyggelse, anderledes partnerskaber og nye samarbejdsrelationer vil vi fremtidssikre velfærden, så borgerne i Odense også i fremtiden har en god og sammenhængende hverdag.

Der er i det årligt tilbagevendende effektiviseringsprogram ”Odense - en ny virkelighed” foreslået effektiviseringer for 574 mio. kr. Effektiviseringer, der sker som tiltag i organisationen som helhed.

Af de 574 mio. kr. skal de 380 mio. bruges på to fronter: investeringer i byen og investeringer på børne- og ældreområdet. De resterende millioner bruges på at tilpasse de økonomiske udfordringer, der er, på grund af manglende kompensation fra staten på en række områder.

Effektiviseringerne handler om, at vi gør arbejdet på en mere fornuftig måde - en mere effektiv måde. Målet er, at borgeren ikke skal kunne mærke en forskel i service. Rammen er dermed lagt om de foreslåede effektviseringer for 574 mio. kr.

Forliget om Budget 2012

 

Grundlaget for Budget 2012 er dels indstillingspunkterne fra budgetforslaget, som blev 1. behandlet på byrådsmødet den 14/9 2011, og dels ændringsforslagene hertil, som fremgår af budgetforliget. Forliget blev indgået den 16/9 2011 mellem byrådsgrupperne A, C, F, V og O.

 

Der er endvidere modtaget og udarbejdet politiske ændringsforslag for byrådsgruppe Ø. Der er således udarbejdet ændringsforslag fra alle byrådsgrupper.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender:

a.      Indstillingspunkterne fra budgetforslag, som blev fremlagt ved byrådets 1. behandling den 14/9 2011 med de ændringer og præciseringer, der fremgår af aftale vedrørende budget 2012, der er gengivet nedenfor i sagsfremstillingen.

b.      De tekniske ændringsforslag.

Herudover er der en række politiske ændringsforslag fra alle byrådsgrupper, der sættes til afstemning enkeltvis.

 

Beslutning

Godkendt med nedennævnte ændringsforslag.

 

Der henvises til beslutningerne på vedhæftede bilag.

 

Sagsfremstilling

 

Budgetmaterialet består af:

 

·         Publikationen: ”Effektstyring i budgetprocessen”, byrådsseminar maj 2011

·         Publikationen: ”Økonomiudvalgets budgetforslag til budget 2012-2015” med de tilføjelser, som fremgår af beslutning fra Økonomiudvalgsmødet den 7/9 2011

·         Budgetforliget indgået den 16/9 2011

 

Alt materialet i forbindelse med budgetprocessen er gjort tilgængeligt på budgetsite: Odense.dk/budgetsite.

 

Budgetforslag har været forelagt Hovedudvalget og Afdelingsudvalgene. Udtalelse fra Hovedudvalget blev udleveret til byrådets politikere ved 1. behandlingen. Endelig er ”Medarbejdersidens bemærkninger til udvalgenes budgetbidrag” udsendt sammen med budgetforslaget.

 

Materialet til sagen er opdelt således:

 1. Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget
 2. Politiske ændringsforslag til budgetforslaget

 

Både de tekniske og politiske ændringsforslag er vedlagt som bilag og er opstillet efter udvalgsorden og beløbsstørrelse samt fortløbende nummereret.

 

Tekniske ændringsforslag

 

De tekniske ændringsforslag indeholder budgettilretninger mellem de enkelte fagudvalg. Det vedrører:

 

-          Drift af vagtplansystem, som flyttes fra Ældre- og Handicapudvalget, Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget

-          Vedligeholdelse af bunker, som flyttes fra By- og Kulturudvalget til Odense Brandvæsen under Økonomiudvalget

-          Restafregning vedrørende flytning af rengøringsopgave, som flyttes fra Økonomiudvalget til By– og Kulturudvalget

-          Overførsel af driftstilskud vedrørende Ørbækvej 268, som flyttes fra Børn– og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget

-          Overførsel af driftsmidler vedrørende Sædekildegårdsvej 4, som flyttes fra By– og Kulturudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

-          Overførsel af driftsmidler vedrørende Birkeparken, som flyttes fra By- og Kulturudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget

-          Administrationsbidrag på ældreboliger flyttes fra By- og Kulturudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

-          Overførsel af budget vedrørende Indendørs plantemiljø, som flyttes fra By- og Kulturudvalget til Ældre- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget

-          På grund af teknisk fejl overføres der anlægsmidler til driftsmidler ved Bystrategisk Stab under Økonomiudvalget

I sagen vedrørende ”Udmøntning af anlægsramme til Kvarterplan by-havn samt Trafik- og Mobilitetsplanen”, der er optaget som pkt. 7 på denne dagsorden, udmøntes delelementer i budgetforliget på anlægsområdet. Konsekvenserne af sagen er indarbejdet i budget 2012.

 

Der er vedlagt en oversigt over alle projekter i Kvarter-, Trafik- og Mobilitetsplanen og over Thomas B. Thriges gade.

 

Byrådets vedtagelse af budgetforslaget med ændringsforslag medfører:

 

 • Driftsbevillinger og visse anlægsbevillinger stilles til rådighed for udvalgene under de forudsætninger og betingelser, der er beskrevet i budgetforslaget, og som disse besluttes ved byrådets 2. behandling af budgettet.

 • Der skaffes finansiel dækning for både drifts- og anlægsudgifter.

 • Taksterne vedtages i overensstemmelse med takstoversigterne fra udvalgenes budgetbidrag. De vil efterfølgende blive tilrettet som følge af de politiske beslutninger fra budgettet. De endelige takster vil fremgå af det trykte budget 2012.

 • Parkeringsafgiften for rød zone fastholdes på 12 kr. pr. time og 1.200 kr. pr. måned. Dette indarbejdes i de endelige takster for budget 2012.

 • Der vælges statsgaranti for skatter, tilskud og udligning i 2012
  (det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 ligger på 26.479 mio. kr.).

 • Skatteprocenten for indkomstskatter fastsættes til 24,5. Grundskyldspromillen fastsættes til 21,71, mens dækningsafgiften aftrappes til 5,4 promille i 2012.

 

Der er ikke reserveret midler i budgettet til en eventuel sanktion i forbindelse med manglende aftaleoverholdelse. De foreløbige opgørelser viser, at kommunerne samlet set ligger 2,5 mia. kr. under den aftalte serviceramme for 2012.

 

På skattesiden forventes der pt. samlede skattestigninger på 130 mio. kr. KL arbejder på at få nedbragt dette ved at gå i dialog med enkelte kommuner. En overskridelse på 130 mio. kr. vil for Odense Kommune betyde en merudgift til kollektiv skattesanktion på 8,8 mio. kr. i budgetperioden. En eventuel merudgift vil blive medtaget i budgetopfølgningssagen pr. 1/10 2011.

 

Forlig – aftale vedrørende budget 2012

Indgået den 16. september 2011 mellem følgende partigrupper i Odense Byråd:

Socialdemokraterne

Det Konservative Folkeparti

Socialistisk Folkeparti

Venstre

Dansk Folkeparti

 


Aftale om Budget 2012

Ved byrådets 2. behandling af budgettet for 2012 den 5. oktober 2011 er ovennævnte partier enige om at stemme for Økonomiudvalgets fremlagte forslag til Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015, herunder indstillingspunkterne fra økonomiudvalgssagen fra den 7. september 2011, med de ændringer, der fremgår af denne aftale.

 

Budgetforliget skal ses i lyset af Odense Kommunes nye dagsorden Ny Virkelighed – Ny velfærd. Kort sagt handler det om, at vi skal se velfærdsydelserne i et nyt lys – nemlig den barske økonomiske virkelighed, der vil præge os mange år fremover. Den virkelighed betyder, at vi som kommune i højere grad skal skabe velfærdsydelserne i samarbejde med borgeren.

 

Fælles ansvar

I budget 2011 blev der indgået en fire-årig aftale, hvor forligspartierne forpligtede sig til at finde fælles løsninger på tværs af udvalgene. Der var enighed om, at Økonomiudvalget havde en særlig rolle som koordinerende og samlende organ.

 

Den økonomiske ramme ligger fast, og med budget 2012 er forligspartierne enige om fortsat at tage et fælles ansvar for løsningerne. 

 

I den sammenhæng understreges Økonomiudvalgets rolle som samlende og koordinerende organ. Konkret betyder det, at Økonomiudvalget er forpligtet til at fremme tværgående løsninger ud fra perspektivet om sammenhængende borgerforløb.

 

Det er svære besparelser, der skal udmøntes. Det er derfor vigtigt, at vi holder fast i det fælles ansvar, så vi får skabt gode og holdbare løsninger.

Derfor er en åben og involverende proces nødvendig, så byrådet får både overblik over og vished for, at alle effektiviseringstiltagene når de politisk fastsatte mål.

 

Derfor ønsker forligspartierne at supplere det kodeks som lå til grund for budget 2011. Supplementet skal sikre tryghed ved udmøntningen af de effektiviseringer, som ligger i budget 2012.

 

Kodekset suppleres med følgende elementer:

I forligspartierne vil vi føre en ansvarlig økonomisk politik, så der bliver skabt plads til investering og udvikling. Der sker ved, at vi

-          i fællesskab tager ansvar for de økonomiske udfordringer, og finder ansvarlige og holdbare løsninger.

 

I forligspartierne vil vi give plads til at møde de økonomiske udfordringer med nye løsninger. Det sker ved, at vi

-          via vores politiske prioriteringer og målsætninger i budgettet sætter rammen for kommunens medarbejdere i tillid til, at medarbejderne herefter på ansvarlig vis omsætter de politiske prioriteringer og mål i overensstemmelse med de politiske hensigter, som de er formuleret i Budget 2012-2015.

-          som byråd kvartalsvis i budgetperioden orienteres om status på udmøntningen af beslutningerne i budgettet.

 

Forligspartierne ønsker at supplere de kvartalvise orienteringer med et udviklingsforløb med udgangspunkt i Ny virkelighed – Ny velfærd.

Investeringer

Forligspartierne skaber med denne budgetaftale plads til væsentlige investeringer på kerneområderne - Der investeres i bedre forhold for kommunes børn og ældre. Samtidigt skabes der også plads til øgede investering i byudvikling og infrastruktur.


Forligspartierne er enige om, at anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområdet afsættes under By- og Kulturudvalget.

 

Effektiviseringer

Der er i det årligt tilbagevendende effektiviseringsprogram ”Odense - en Ny virkelighed” effektiviseringer for 574 mio. kr. Effektiviseringer, der sker som tiltag i organisationen som helhed.


Effektiviseringerne er en nødvendig tilpasning både i forhold til den kommende udfordring med at rekruttere medarbejdere og i forhold til den stramme økonomi. På kort sigt bliver det dog vanskeligt at skabe balance mellem effekten fra tiltagene og den krævede besparelse. Årsagen er, at investeringerne ikke kan nå at slå igennem allerede fra starten af det nye år.


Forligspartierne er enige om, at effektiviseringstiltagene skaber en nødvendig tilpasning i Odense Kommune. Samtidig anerkender forligspartierne, at tilpasningen sker som besparelser, indtil virkningen af investeringerne slår igennem, hvilket indebærer afskedigelser.

 

Ændringer i forhold til Budgetforslag 2012:

 

Teknisk service

Det administrative område har et effektiviseringspotentiale på ca. 16,1 mio. kr. inden for den del, der kaldes teknisk service. Det tekniske serviceområde er rengøring, personalekantiner, ejendomme, nybygninger, vedligehold og sorte områder (stier mv.), grønne arealer samt tekniske servicemedarbejdere.

 

Forligspartierne er enige om, at der kan ske en mere effektiv opgavevaretagelse af området og et fagligt kvalitetsløft ved at samle en del af de tekniske servicefunktioner for alle forvaltninger i en enhed under By- og Kulturforvaltningen. Det gælder rengøring, personalekantiner, ejendomme, nybygninger, udvendig vedligehold, sorte områder og grønne arealer.

 

Vedrørende opgaverne omkring indvendig vedligehold, bygningsdrift og tekniske servicemedarbejdere på skole- og fritidsområdet anerkender forligspartierne byrådets beslutning og høringsprocessen i forbindelse med forslaget om et centralt ejendomscenter i efteråret 2010. Det betyder, at budgettet og ejerskabet til disse opgaver fortsat ligger i Børn- og Ungeudvalget.

 

Forligspartierne er enige om, at der igangsættes en proces med at klarlægge den konkrete fordeling af besparelserne på baggrund af analyserne i administrationsprogrammet.

 

Den kommende tekniske serviceenhed i By- og Kulturforvaltningen får også til opgave at fungere som central planlægningsenhed på ejendomsområdet, dog undtaget de opgaver, der stadig ligger under Børn- og Ungeudvalget. Odense Kommune har behov for et samlet overblik over ressourceforbruget på det tekniske serviceområde, at der fastsættes standarder og udføres tilsyn med bygningsvedligeholdelse samt at der udarbejdes flerårige vedligeholdelsesplaner.

 

Enheden får samtidig opgaven med at skabe en større gennemsigtighed i budgetterne til vedligehold, hvilket kan synliggøre yderligere økonomiske gevinster.

 

Sikring af kerneydelsen og vedligeholdelse af bygninger

Forligspartierne er enige om, at den skitserede besparelse er et bud på, hvad der kan opnås ved at samle en stor del af de tekniske servicefunktioner. Der skal arbejdes på en løsning, så alle omfattede institutioner får gavn af besparelsen, i fald der skulle være yderligere gevinster at hente.

 

På længere sigt skal løsningen sikre, at evt. yderligere besparelser skal understøtte kerneydelsen – skoler, daginstitutioner, plejehjem osv. I disse tilfælde deles overskuddet ligeligt mellem kerneydelsen, den tekniske servicefunktion og en styrkelse af kommunens samlede økonomi.

 

MED-struktur

Kommunen bruger årligt ca. 42 mio. kr. på det nuværende MED-system, som består af tre niveauer: 1 hovedudvalg, 19 afdelingsudvalg og 125 lokaludvalg.

 

Forligspartierne er enige om at ændre og forenkle MED-strukturen og derved opnå en årlig besparelse på 6 mio. kr.

 

Forenklingen har – udover besparelsen - som mål at finde en model, som sikrer en lettere, mere direkte og vedkommende organisering af medarbejderinddragelsen.

 

En velfungerende medarbejderinddragelse er en forudsætning for realiseringen af Ny virkelighed – Ny velfærd. Besparelsen skal derfor ske i en dialog mellem ledere og medarbejdere.

Forligspartierne er enige om at den nuværende MED-aftale opsiges, og der herefter indledes forhandlinger med KOS samtidigt med at MED-systemet inddrages i opbygningen af en ny struktur. Odense Kommunes nuværende MED-system bygger på en aftale fra år 2000, der senest er revideret i 2005. Efter aftalens § 3 kan aftalen opsiges med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. En ny aftale kan derfor træde i kraft pr. 1. juli 2012.

 

Sundhed og sygefravær

Social kapital er et begreb, der fokuserer på relationerne mellem medarbejdere på arbejdspladsen, og som vi udvikler når vi løser vores opgaver sammen. I jo højere grad dette samarbejde er båret af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne - jo højere er den sociale kapital på arbejdspladsen. Det er en ressource som er iboende og som dermed kan udvikle sig i medarbejdernes samarbejde omkring vores kerneopgaver. En ressource som vi umiddelbart kan sætte i spil, og som kan skabe værdi og ”kapital” i en udfordrende fremtid for kommunen.

 

Odense Kommune har et gennemsnitligt sygefravær på 18 dage pr. medarbejder om året. Forligspartierne er enige om, at opnå en besparelse på 175 mio. kroner i budgetperioden, ved at medarbejderne hjælpes til et bedre helbred og en bedre trivsel. Konkret opnås målet ved, at medarbejderne er til stede på arbejdspladsen gennemsnitligt 2,5 dage mere om året.

 

Der investeres over de næste 4 år 47 mio. kr. i at øge medarbejdernes trivsel og nedbringe sygefraværet.

Tilgangen til at mindske sygefraværet skal være motivation og tydelige rammer for personaleledelse. Som arbejdsplads skal Odense Kommune gøre det let for medarbejderne at træffe det sunde valg – og lederne skal have redskaber til at udøve endnu bedre og endnu mere professionel personaleledelse.

 

Der udarbejdes en palet af redskaber, som vil bestå af dele, som alle har en dokumenteret effekt på medarbejdernes sygefravær. Det er på den enkelte arbejdsplads, at lederen i fællesskab med medarbejderne vælger redskaberne til at opnå et lavere sygefravær.

 

Forligspartierne anbefaler, at der ikke ryges i arbejdstiden. Den enkelte arbejdsplads kan beslutte, at der ikke er rygeforbud på deres arbejdsplads, og lokaludvalgene skal inddrages i beslutningen. 

 

Lederne i Odense Kommune har en central rolle i nedbringelsen af sygefraværet. Derfor vil det kommende ledelsesgrundlag tydeligt beskrive forventningerne til ledernes indsats i forhold til personaleledelse og give dem støtte til at tage hånd om det høje sygefravær. Der vil eksempelvis blive formuleret tydelige retningslinjer for håndtering af sygefravær, givet råd og vejledning samt blive fulgt op på ledernes evne til at håndtere og sikre et godt arbejdsmiljø med lavt sygefravær.

 

Forligspartierne er enige om at processen skal kendetegnes af en stor grad af involvering af arbejdspladserne, medarbejdere og ledere i kommunen.

 

Budgettildelingsmodeller

Kommunerne kompenseres ikke længere for den befolkningsmæssige udvikling på grund af regeringens krav om nulvækst i den offentlige sektor. Det betyder, at Odense Kommune selv skal betale for udgifterne til det stigende antal ældre og småbørn.

 

Byrådet vedtog derfor den 15. december 2010 at håndtere den demografiske udfordring via en omprioriteringspulje, som alle forvaltninger har bidraget til ved at omprioritere penge. Puljen er på 35 mio. kr. i 2011 og på 60 mio. kr. fra 2012 og årene fremover.

 

Men udviklingen i befolkningssammensætningen har ændret sig og fra 2013 stiger udgifterne igen. Det viste sig allerede i januar, da Økonomiudvalget fik præsenteret befolkningsprognosen i forbindelse med den budgetmæssige rammeudmelding for 2012-2015. Derved kan omprioriteringspuljen på 60 mio. kr. ikke længere dække det budgetbehov budgettildelingsmodellerne dikterer.

 

Budgetmodellerne blev korrigeret for den nyeste befolkningsprognose, men alene til 2012 niveauet. Der blev derfor kun udmøntet knap 27 mio. kr. af omprioriteringspuljen i alle årene, samt afsat 5 mio. kr. til afledt drift.

 

Forligspartierne er enige om at udmønte den resterende del af omprioriteringspuljen i 2013 til 2015 til Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget med nedenstående fordeling. Der er fortsat reserveret 5 mio. kr. af omprioriteringspuljen til afledt drift.

 

2012–priser - 1.000 kr.

2012*

2013

2014

2015

I alt

Udmøntning af omprioriteringspuljen

Ældre- og Handicapudvalget

0

26.933

23.593

25.825

76.351

Børn- og Ungeudvalget

0

1.280

4.620

2.388

8.288

Samlet

0

28.213

28.213

28.213

84.639

*2012 reguleres efter den hidtidige praksis for budgetmodellerne.

 

Den hidtidige praksis med efterregulering af faktiske befolkningstal for budgetmodellerne er fastholdt for 2012. Det betyder, at når det faktiske befolkningstal for 2012 foreligger, vil omprioriteringspuljen for 2012 blive endelig opgjort og udmøntet.

 

Forligspartierne er enige om, at den fremadrettede løsning for, hvordan omprioriteringspuljen skal fordeles, først kan træffes, når konklusionerne fra projektgruppen, som blev nedsat på baggrund af rammeudmeldingen, foreligger.

 

Projektgruppen arbejder med at revidere, nytænke og genberegne budgettildelings-modellerne til budget 2013.

 

Forligspartierne er også enige om, at løsningen skal implementeres i forbindelse med budgetlægningen for 2013. Forligspartierne er endvidere enige om, at de demografiske udfordringer skal løses i fællesskab mellem udvalgene og ikke overlades til det enkelte udvalg.

 

Botilbud for handicappede, sindslidende og ældre

Odense Kommune har en målsætning om, at kommunen skal kunne levere egne botilbud til borgere med blandt andet handicap og sindslidelser. På den måde skal købet af pladser i botilbud hos andre myndigheder nedbringes.

 

Forligspartierne er derfor enige om at etablere et botilbud inden for kvalitetsfondsområdet med 36 pladser for handicappede, sindslidende samt ældre borgere, der alternativt skulle have haft et udenbys tilbud. Der afsættes en samlet anlægsramme på 24,3 mio. kr. til projektet. Anlægsrammen er finansieret ved en bevilling under kvalitetsfondsområdet på 21,5 mio. kr. samt en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr.

 

2012–priser - 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

I alt

Etablering af botilbud for handicappede, sindslidende samt ældre borgere

Ny bevilling kvalitetsfondsmidler

1.500

14.982

4.998

0

21.480

Ny bevilling – anlæg

1.500

1.670

-323

0

2.847

Samlet

3.000

16.652

4.675

0

24.327

 

Kvarterplan og Trafik og Mobilitetsplanen

Venstre er udtrådt af aftalen vedrørende udmøntningen af provenu fra sammenlægningen af Odense Energi og Energi Fyn, som blev indgået sammen med budgetforlig 2009. Derfor står Venstre udenfor dette punkt i aftalen.

 

I 2009 afsatte byrådet samlet 1.190 mio. kr. til Kvarterplanen, By-havn samt Trafik og mobilitetsplanen. Midlerne blev øremærket til fem overordnede projekter:

-          Odins Bro

-          Stiforbindelse over jernbane

-          Thomas B. Thrigesgade

-          Trafik og mobilitetsplanen

-          Øvrige projekter i kvarterplanen

 

Planen forløber frem til 2018 og er fuldt finansieret. Finansieringen på kort sigt er dog kommet under pres. Det skyldes primært, at etableringen af kanalforbindelsen er gået hurtigere end oprindelig forudsat. Det medfører, at finansieringen skal falde tidligere, end det budgetmæssigt er afsat. Konsekvensen er at der ikke er finansiering til at gennemføre de øvrige projekter i den hastighed, det oprindeligt var planlagt. Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan, som sikrer balance mellem udgifter og finansiering i de enkelte år, og at området hænger tæt sammen med de nye styringstiltag på anlægsområdet. Til 2. behandlingen vil byrådet få forelagt en oversigt over alle projekterne i planen, herunder hvornår udgifterne falder i de enkelte år.

 

Forligspartierne er samtidigt enige om, at der fortsat arbejdes for en lukning af Thomas B. Thriges Gade senest ved udgangen af 2014. Som følge af finansieringsudfordringen på kort sigt kan dette dog kun lade sig gøre, hvis der samtidigt fremrykkes eller skaffes finansiering på den korte bane. Forligspartierne er enige om, at følgende tiltag medfører at projekterne under Trafik og Mobilitetsplanen kan gennemføres som planlagt:

 

Salg af ejendomme

Vurderingen af hvilke ejendomme af kommunens udlejningsejendomme, der er salgsbare viser, at Odense Kommune kan opnå en samlet indtægt på 123-147 mio. kr. Forligspartierne er enige om at vurderingen skal ske i respekt for Odense Kommunes boligsociale strategi.

 

Forligspartierne er enige om, at der i 2012 og 2013 sælges ejendomme, som netto indbringer en indtægt på 100 mio. kr., og at ejendommene sælges i 2012. Samtidigt sælges Østerhøj og en del af provenuet anvendes til køb af ”Mosen”.

 

Periodisering

Der gennemføres en periodisering af Byens Ø og/eller Musik og Teaterhus samt den løbende anlægsramme til fortovsrenovering. Herudover foretages der en likviditetsforskydning fra 2014 til 2015 samt et mindre kassetræk, disse tiltag sikrer balance i budgetperioden.

 

 

 

 

 

 

2012–priser - 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

I alt

Håndtering af udfordringer ved Kvarterplanen

Udfordring

57.600

53.400

24.200

-55.000

80.200

 

 

 

 

 

 

Løsninger

 

 

 

 

 

Salg af ejendomme (netto)

-30.000

 

0

0

-30.000

Periodsering ift. budgetforslag

-18.500

18.500

 

 

0

Fortovsrenovering

-9.100

-9.700

0

18.800

0

Kassen (netto)

0

0

-10.200

-40.000

-50.200

Byens Ø / Musik og Teaterhus

0

-62.200

-14.000

76.200

0

Samlet

0

0

0

0

0

 

Førtidspension
I budgetforliget for 2011 var forligspartierne enige om, at Social og Arbejdsmarkeds-forvaltningen havde ansvaret for at nedbringe tilgangen til førtidspension med 5 procent over budgetperioden 2011-2014. Forvaltningen har ydet området en særlig opmærksomhed og via skærpet styring er tilgangen til førtidspension nedbragt med over 5 procent. Det har således vist sig muligt, at nedbringe tilgangen mere end den fastsatte målsætning.

 

Forligspartierne er derfor enige om, at være mere ambitiøse på området. Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen tager derfor ansvar for tilgangen reduceres med yderligere 5 procent i 2012.

 

Forligspartierne er endvidere enige om, at reduktionen skal ses i sammenhæng med udviklingen på de andre overførselsområder.

 

Udbetaling Danmark

Beslutningen om at den objektive sagsbehandling skal centraliseres i fem centre på landsplan er endnu ikke udmøntet. Der vil være en række udgifter forbundet med implementeringen og drift af centraliseringen.

 

Forligspartierne er enige om, at det ikke skal være Social- og Arbejdsmarkedsudvalgene, der alene skal afholde disse udgifter, men at det er et fælles ansvar at finde finansiering til udgifterne.

 

Tarup Davinde

Forligspartierne er enige om, at 10 mio. kr. af restbeløbet fra Miljøhandlingsplanen anvendes til arealerhvervelser i Tarup Davinde.

 

Parkeringsafgifter

Forligspartierne er enige om, at de fremsendte parkeringsafgifter for rød zone fastholdes på 12 kr. pr. time. og 1.200 kr. pr. måned.

Udendørsservering

Forligspartierne er enige om, at fastholde det nuværende gebyr for udendørsservering, og at By- og Kulturudvalget pålægges at finansiere den manglende indtægt indenfor udvalgets ramme

 

Principper for fordelingen af besparelserne

Effektiviseringsforslagene og Ny virkelighed – Ny velfærd indeholder besparelser for 78,4 mio. kr. i 2012 stigende til 233,2 mio. kr. i 2015.

 

Derudover kommer effektiviseringerne fra administrationsområdet, som er den oprindelige besparelse for Budgetaftale 2011. Besparelserne lyder her på 12,5 mio. kr. i 2012 stigende til 16,5 mio. kr. i 2015.

 

2012–priser – kr.

2012

2013

2014

2015

I alt

Samlet fordeling af besparelserne i budgetanalyserne

Økonomiudvalget (Pulje)

-11.258

-52.148

-84.493

-120.683

-268.582

Økonomiudvalget

-5.679

-8.043

-8.428

-8.428

-30.578

By- og Kulturudvalget

-9.480

-13.545

-14.356

-14.356

-51.737

Ældre- og Handicapudvalget

-19.043

-30.628

-32.549

-32.549

-114.769

Socialudvalget

-6.704

-9.371

-9.827

-9.827

-35.729

Børne- og Ungeudvalget

-27.460

-44.659

-47.533

-47.533

-167.185

Arbejdsmarkedsudvalget, M/O

-6.217

-8.593

-8.747

-8.747

-32.304

Arbejdsmarkedsudvalget, U/O

-5.015

-7.244

-7.543

-7.543

-27.345

Samlet

-90.856

-174.231

-213.476

-249.666

-728.229

 

Ny virkelighed – Ny velfærd

Odense Kommune har sat en ny velfærdsdagsorden, som vi kalder Ny virkelighed – Ny velfærd. Indsatsområderne for fremtidens velfærd skal medvirke til en økonomisk tilpasning. Det er vigtigt at udmøntningen af disse besparelser sker i sammenhæng med den skitserede proces, som sikrer åbenhed og involvering af Byrådet.

 

Besparelserne placeres derfor i en pulje under Økonomiudvalget. De udmøntes og fordeles senere af Byrådet sammen med besparelsen ved sammenhængende borgerforløb under administrationsområdet.

 

 

Administrationsområdet

På administrationsområdet er der udarbejdet specifikke fordelingsnøgler til hvert forslag. Effektiviseringen som følge af Teknisk service placeres dog i en pulje under Økonomiudvalget. De øvrige tiltag fremlægges til beslutning i en senere sag, som forelægges Økonomiudvalget.

 

Sundhedsområdet
Fordelingen af besparelserne ved lavere sygefravær er sket ud fra et solidarisk princip om, at alle medarbejdere bidrager til besparelserne, så eksempelvis SOSUer, pædagoger og sagsbehandlere med borgerkontakt, ikke rammes for hårdt.

 

Derfor fordeles halvdelen af besparelsen ud fra lønsummen. Den anden halvdel fordeles ud fra antallet af sygedage, da det er her, den største effekt ved et lavere sygefravær vil kunne mærkes.

 

Herved bidrager alle afdelinger til besparelsen, men dem, der i dag har mest sygefravær, bidrager stadig mest.

 

Digitalisering

Besparelsen ved talegenkendelse fordeles ud på alle administrative medarbejdere.

 

Talegenkendelsesprogrammet skal tilknyttes de af kommunens IT-systemer, hvori der skrives journal eller notater.

 

Derfor gælder det brede administrationsbegreb, som dækker rent administrative medarbejdere samt sagsbehandlere med borgerkontakt.

 

Forligspartierne er enige om, at der fremadrettet skal arbejdes med flere digitaliseringsprojekter i kommunen, som kan bidrage til at effektivisere de forskellige arbejdsgange i kommunen.

 

Indkøbsbesparelse

Effektiviseringstiltaget på områderne Kontraktstyring og Rationaliseringer er fordelt ud fra det samlede indkøb af vare- og tjenesteydelser i hele kommunen. Princippet er altså her, at der, hvor man køber mest, er den største effektivisering.

 

Effektiviseringerne vedrørende de strategiske indkøb placeres under Økonomiudvalget og udmøntes i takt med at der foretages strategisk indkøb på specifikke områder.

 

Personalekonsekvenser

Besparelserne ved sundhed, digitalisering, administrationsområdet samt Ny virkelighed – Ny velfærd skal hentes på besparelser på medarbejdere. Det betyder at der skal nedjusteres med skønsmæssig 171 årsværk i 2012, 141 årsværk i 2013, 46 årsværk i 2014 samt 71 årsværk i 2015. Samlet set skal der i 2015 være 429 færre årsværk end nu. Den endelige nednormering vil afhænge af den konkrete udmøntning.

 

En stor del af personalereduktionerne forventes at kunne hentes ved naturlig afgang, men samtidigt må der også forventes afskedigelser og omplaceringer. I Odense Kommune har der det sidste år været en medarbejderomsætning på ca. 11 procent svarende til en afgang af 1.587 medarbejdere.

 

Gennemsnitsalderen i kommunen er 47 år. 1.065 (8 procent) af de ansatte i Odense Kommune er i dag over 60 år. Der kan derfor forventes at en del medarbejdere naturligt vil gå på pension de kommende 4 år, hvorved antallet af nødvendige afskedigelser vil blive mindre.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

 

Bilag

1. Politiske ændringsforslag (Politiske ændringsforslag budget 2012.pdf)
2. Tekniske ændringsforslag (Tekniske ændringsforslag budget 2012.pdf)
8. Resultatopgørelse (Resultatopgørelse vedtaget budget 2012.pdf)
7. Finansiel strategi (Finansiel strategi budget 2012.pdf)
7. Oversigt over projekter i Kvarter, Trafik- og Mobilitetsplanen (Kvarterplan og Trafik- og Mobilitetsplan.pdf)
9. Thomas B. Thriges gade (Thomas B Thrigesgade.pdf)
3. Tekniske ændringsforslag med beslutninger - UDKAST (Tekniske_2011100617212500.pdf)
4. Politiske ændringsforslag med beslutninger - UDKAST (Politiske_2011100617205000.pdf)
5. Tekniske ændringsforslag med beslutninger - ENDELIG UDGAVE (tekniske ændringsforslag budget 2012 071011.pdf)
6. Politiske ændringsforslag med beslutninger - ENDELIG UDGAVE (Politiske ændringsforslag budget 2012 071011.pdf)

 

 

 2. Forslag til Odense Havns budget for 2012 og overslagsårene 2013, 2014 og 2015

Åbent - 2011/139097

 

Sagsresumé

Havnebestyrelsen fremsender forslag til budget for Odense Havn for 2012 samt budgetoverslagsårene 2013, 2014 og 2015.

 

For 2012 budgetteres der med driftsindtægter for 50.880 mio. kr. over for driftsudgifter inkl. afskrivninger og renteudgifter på 44.665 mio. kr. for således at efterlade et budgetteret driftsoverskud på 6.215 mio. kr.

 

Der er i statusregnskabet for 2012 medtaget anlægsarbejder for 33.640 mio. kr.

 

Havnens likvide kassebeholdning er beregnet til 19,5 mio. kr. ultimo 2011 og 17,4 mio. kr. ultimo 2012.

 

Til finansiering af kran er der i 2011 optaget et 25-årigt lån i Kommunekredit på 25,6 mio. kr.

 

Der er påregnet optagelse af realkreditlån på 14,3 mio. kr. i 2012 til delvis finansiering af nyt Havnehus i forbindelse med kanalforbindelsens etablering.

 

Indstilling

Havnebestyrelsen indstiller, at budgetforslaget mv. godkendes af byrådet som beskrevet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Der henvises til sagsresuméet.

 

Bilag

1. Oplæg til budget (Oplæg til budget.PDF)
2. Bemærkninger til budget (Bemærkninger til budget.PDF)

 

 

 3. Revision af regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald 2011

Åbent - 2011/119122

 

Sagsresumé

Der skal ske en revision af regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald som følge af ændringer i affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 7/3 2011.

 

Begge regulativer skal træde i kraft primo 2012. Bekendtgørelsen indeholder nye skabeloner til standardregulativerne, der skal benyttes i alle landets kommuner.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til regulativ for erhvervsaffald og forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Generelt

 

Regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald skal revideres som følge af ændringer i affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 7/3 2011. Det medfører, der skal ændres en del fast tekst i standardregulativerne, som er fastsat i bekendtgørelsen, og som kommunen derfor ikke har indflydelse på.

 

Forvaltningen opdaterer samtidig relevante forhold i den del af regulativerne, som kommunen har indflydelse på. De nye reviderede regulativer skal træde i kraft primo 2012.

 

Opdateringerne sker primært som præcisering af gældende ordninger eller som sproglige justeringer. Der er dog følgende væsentlige ændringer.

 

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald

 

I Odense Kommune kan virksomheder og husholdninger betale Odense Renovation A/S særskilt for at få afhentet affaldsbeholderen inde på grunden i stedet for ved skel.

 

Der er tilfælde, hvor affaldsbeholderen gentagne gange ikke sættes frem, hvilket giver overfyldte beholdere og uhygiejniske forhold. I de tilfælde foreslår forvaltningen, at kommunen efter forudgående varsel - og for grundejerens eller virksomhedens regning - kan rekvirere afhentning af affaldsbeholderen inde på grunden.

 

Genbrugspladsen

 

Det foreslås konkretiseret, at affaldet skal kunne håndaflæsses for at sikre ens vilkår for private og virksomheder samt af sikkerhedsmæssige grunde. Det har vist sig, at der ind i mellem ønskes afleveret for store og uhåndterbare elementer på genbrugspladserne. 

 

Det præciseres endvidere i regulativet, at det er pladspersonalet, der afgør alle driftsspørgsmål i forbindelse med aflevering af affald på genbrugspladsen.

 

Det foreslås endeligt, at der i regulativerne åbnes op for, at affald kan bringes til genbrugspladsen i andet end klare sække, idet nogle borgere har været utilfredse med kun at kunne bruge klare sække. Hverken forvaltningen eller Odense Renovation A/S ser dette som et miljø- eller kontrolproblem. Hvis affaldet bringes i fx en sort sæk til genbrugspladsen, skal affaldet hældes ud af sækken og ned i containeren synligt for pladspersonalet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Udkast til regulativ for husholdningsaffald (Udkast til regulativ for husholdningsaffald til udvalgene 060911.pdf)
2. Udkast til regulativ for erhvervsaffald (Udkast til regulativ for erhvervsaffald til udvalgene 090911.pdf)

 

 

 4. Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag nr. 0-718 udvidelse af Odense Katedralskole, Jernbanegade 34. Endelig vedtagelse

Åbent - 2010/170099

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Jernbanegade og Vindegade og er i dag udlagt til parkeringsplads.

Lokalplanen rummer mulighed for udvidelse af Odense Katedralskole med en tilbygning på ca. 2.600 m2 inklusive kælder. Tilbygningen placeres som randbebyggelse i 3 etager tilpasset skolens øvrige bygninger og omkringliggende bygninger.

 

Odense Katedralskole afholdt en arkitektkonkurrence i efteråret 2010 for at sikre, at en ny tilbygning opføres med respekt for områdets centrale placering og i en høj arkitektonisk kvalitet. Konkurrencen blev vundet af CUBO Arkitekter A/S.

Lokalplanen muliggør opførelse af vinderprojektet.

 

Kommuneplantillægget for området hæver andelen af det bebyggede areal fra

45 % til 50 %.

 

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger. Der er kommet 1 bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt.

 

 1. Lokalplanforslag nr. 0-718 vedtages endeligt.

 

 1. Bemærkning besvares som foreslået.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe O stemmer imod.

 

Sagsfremstilling

Planforslagene har været i høring i 8 uger. Der er kommet 1 bemærkning til lokalplanforslaget.

 

 1. Cubo Arkitekter A/S, Frederiksgade 72 B, 8000 Århus C

Cubo Arkitekter bemærker:

 

 1. De bebyggede m2 er på 1970 m2 for tilbygningen og dertil 650 m2 for kælder. Dette var før angivet med henholdsvis 1900 m2 og 500 m2.
 2. For at de kan overholde befæstelsesgraden, som er den mængde af vand, der skal nedsives på egen grund, vil tilbygningen blive etableret med grønt tag.
 3. Ventilationsanlæggene på taget trækkes så langt tilbage, så de ikke er synlige fra omkringliggende gadeplan.

 

Ad 1.

Det foreslås at besvare således:

 

 1. Bemærkningen om m2 imødekommes ved, at lokalplanens m2 rettes i henhold til ovenstående. Dette får ikke betydning for det bebyggede areal.
 2. Bemærkningen om befæstelsesgraden imødekommes ved at give mulighed for grønne tage. Dette kræver ikke ændring af lokalplanen.
 3. Bemærkningen om ventilation imødekommes ikke. Som lokalplanen beskriver, skal tekniske anlæg ikke være synlige fra offentligt tilgængelige gade- og pladsrum. De skal integreres eller placeres indenfor byggeriet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Kommuneplantillæg nr. 18 - Katedralskolen (Kommuneplantillæg nr. 18. Katedralskolen - endligt.pdf)
1. Lokalplan 0-718. Udvidelse af Odense Katedralskole - service (Lokalplan 0-718 Katedralskolen.endelig.pdf)

 

 

 5. Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplanforslag nr. 1-702 Windelsvej, Marienlystcenteret. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/045859

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på Windelsvej omgivet af boligområder, Hedvigslundskoven, nyplantet skov samt kanalforbindelsen.

 

Tennis Club Odense og Marienlystcentret, som er en selvejende institution, ønsker at opføre en tennishal med tilhørende faciliteter samt udvide boldbanearealet, parkeringsarealet og areal til regnvandsbassin.

 

Området ligger i byzone og er udpeget til friareal i Kommuneplanen. Kommuneplantillægget giver mulighed for at opføre tennishal, etablere nye boldbaner og udlægge P-arealer.

 

Odense Kommune ejer grunden, hvor Marienlystcentrets bygninger ligger, Odense Havn ejer boldbanearealerne samt den vestlige del af lokalplanområdet. Lindø Ejendomme ejer en del af det vestlige område samt den østlige del.

 

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger. Der indkom 2 bemærkninger, som omhandler højde på hallen, hegning ved banearealer, håndtering af regnvand og eksisterende beplantning ved ny sti.  

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 vedtages endeligt.

 

 1. Lokalplanforslag nr. 1-702 Windelsvej, Marienlystcentret, vedtages endeligt.

 

 1. Bemærkninger besvares som foreslået.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.  

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Anders W. Berthelsen forlod mødet under behandlingen af dette punkt.

 

 

SAGSFREMSTILLING

 

Bemærkninger

 

I indsigelsesperioden er der kommet bemærkninger til lokalplanens indhold fra:

 

1.     Creo arkitekter, Buchwaldsgade 35, 5000 Odense C (bygherrerådgiver)

Har bemærkninger til følgende punkter i lokalplanen:

 

 1. Facadehøjden ønskes ændret fra 5 m til 7 m.
 2. Der ønskes mulighed for også at indhegne boldbaner i område A.
 3. Der ønskes mulighed for at håndtere overfladevand på egen grund.

 

Ad 1.

Det foreslås, at bemærkningen delvis imødekommes.

 

 1. Forvaltningen har vurderet, at facadehøjden kan øges til 7 m, når man sikrer sig, at den samlede højde ikke overstiger 14 m, og hallen samtidig tilpasses omgivelserne.
 2. I område A og B kan der hegnes i forbindelse med tennis- og boldbanerne for at hindre bolde på afveje. Eventuelle hegn skal være stormaskede.     Det præciseres, at området som helhed skal kendetegnes af levende hegn og træer.
 3. Lokalplanforslaget hindrer ikke håndtering af regnvand på egen grund.

 

2.     Judit Windolf, Vigelsøvænget 14, 5000 Odense C

Gør opmærksom på, at eksisterende beplantning langs den nye stiadgang til Marienlystcentret (mellem Vigelsøvænget og Skarøvænget) bør udskiftes med beplantning, som er nemmere at holde fri for affald m.m. 

 

Ad 2.

Lokalplanen stiller ikke krav om ændring af eksisterende forhold. Forslag om udskiftning af beplantning er videregivet til Park og Natur, som forestår vedligeholdelse af kommunens beplantning. Arealerne vil blive vedligeholdt som tilsvarende arealer i kommunen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Kommuneplantillæg nr. 21 - Marienlystcenteret (Kommuneplantillæg 21 Windelsvej -endelig.pdf)
1. Lokalplanforslag nr. 1-702 Windelsvej, Marienlystcenteret (Lokalplan 1-702 Windelsvej, Marienlystcenteret til endelig.pdf)

 

 

 6. Forslag til kommuneplantillæg nr 12, lokalplanforslag nr. 5-706 Energivej, erhverv og Miljørapport. Offentliggørelse

Åbent - 2009/080823

 

Sagsresumé

Odense Kommune og grundejere i erhvervsområdet omkring Energivej ønsker at få forlænget Energivej til Volderslevvej og dermed sikre det eksisterende erhvervsområde bedre vejadgang. Samtidig lokalplanlægges for nyt erhvervsområde omkring Energivejs forlængelse i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Lokalplanområdet udlægges til byggeri for kontor og service nord for Energivejs forlængelse. Syd for vejen udlægges areal til industri. Der må ikke opføres boliger i området. Lokalplanforslaget sikrer offentlig stiadgang gennem området ud til det åbne land.

 

Lokalplanområdet ligger i landzone, men vil blive overført til byzone.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at regulere afgrænsningen mellem industri, kontor og service.

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget også udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten er begrundet i konsekvenserne for støj og de væsentlige drikkevandsinteresser i området. Lokalplanforslaget er udarbejdet med hensyntagen til Miljørapportens anbefalinger.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 12, lokalplanforslag nr. 5-706 Energivej, erhverv, samt Miljørapport til lokalplanforslag nr. 5-706 offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

For at aflaste trafikken i erhvervsområdet mellem den eksisterende del af Energivej og Svendborgvej ønskes Energivej forlænget mod vest til Volderslevvej. Dette er et stort ønske fra grundejerne i erhvervsområdet og i overensstemmelse med kommuneplanen. Energivejs forlængelse er samtidig en del af trafikafviklingen i forbindelse med den planlagte forlængelse af Munkebjergvej. For at understøtte anlæggelsen af Energivejs forlængelse udlægger denne lokalplan erhvervsarealer langs begge sider af Energivejs forlængelse. Dette er ligeledes i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Arealdisponering

 

Lokalplanen udlægger areal til kontor og service nord for Energivejs forlængelse og areal til industri syd for vejen. Derved kommer kontor- og servicearealet til at ligge som en buffer for eventuelle gener som fx støj, mellem industriområdet og bolig- og friarealerne nord for lokalplanområdet. Udlægget af Energivejs forlængelse er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse blev fastlagt. Placeringen af vejudlægget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derved er fordelingen af de arealer, som kommuneplanen udlægger til henholdsvis kontor- og service og industri, ændret i lokalplanen. Lokalplanforslaget følges derfor af et forslag til kommuneplantillæg. Der kan ikke etableres boliger i området.

 

Landskab og stiforbindelser

 

Ud over placeringen af Energivejs forlængelse tager lokalplanforslagets arealdisponering udgangspunkt i områdets kuperede landskab. Herudover tager bebyggelsesplanen hensyn til beskyttede diger og levende hegn samt udlæg til fremtidige regnvandsbassiner. Med lokalplanens arealdisponering sikres rekreative og biologiske forbindelser mellem friarealer, diger, eksisterende beplantning, lavbundede arealer og regnvandsbassiner. Stiforbindelserne forbinder bolig- og friarealerne nord for lokalplanområdet med det åbne land syd for lokalplanområdet. Området syd for lokalplanområdet er udlagt til råstofindvinding. Med tiden vil dette område efter endt grusgravning fremstå som et rekreativt grønt område med en eller flere søer. Med stiforbindelserne gennem lokalplanområdet sikres adgang fra boligområderne til det fremtidige rekreative område. Lokalplanen udlægger også areal til grønne bælter, der sikrer muligheden for at beplante mellem industriområdet og det kommende graveområde/senere rekreative område.

 

Der udlægges desuden areal til beplantning langs Volderslevvej, så ankomsten til Odense via Volderslevvej får et grønt præg.

 

Eksisterende bebyggelse

 

Indenfor lokalplanområdet ligger i dag 4 boliger, hvoraf den ene for nylig er blevet opkøbt af Odense Kommune. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget har Odense Kommune udarbejdet støjberegninger. Disse viser, at boligerne ikke forventes at blive påvirket af støj fra Energivejs forlængelse ud over Miljøministeriets tilladte støjgrænser.

 

Fremtidig bebyggelse

 

Med lokalplanens bestemmelser for bygninger og ubebyggede veje sikres et erhvervsområde med en høj grad af frihed til tilpasning efter den enkelte virksomheds behov. Der er dog lagt vægt på, at der langs områdets interne veje og de veje, der løber langs lokalplanområdet, er bestemmelser, der sikrer, at området fremstår attraktivt og ordentligt hvad angår oplag, tekniske installationer, facadeudtryk og beplantning.

 

Erhvervspanel

 

Lokalplanforslaget forventes at blive forelagt et erhvervspanel i offentlighedsfasen. Erhvervspanelets formål vil være at kunne nyttiggøre professionel ”knowhow” om erhvervsforhold i forbindelse med kommunens planlægning af områder med erhvervsmæssig interesse. 

 

Miljørapport

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten omhandler støj fra veje og virksomheder samt beskyttelse af grundvandet i området. I miljørapporten anbefales forskellige tiltag, som er indarbejdet i lokalplanforslaget.

 

Grundvand

 

I undergrunden under hele lokalplanområdet er særlige drikkevandsinteresser. Området ligger i indvindingsoplandet til Lindved Vandværk og er et af Vandcenter Syds mest betydelige kildepladser. I omtrent halvdelen af lokalplanområdet dannes grundvand til Lindved Vandværk. Samtidig er grundvandsmagasinet meget sårbart, fordi lerlaget i dette område ikke er særlig tykt. På grund af opbygningen af vandselskabets ledningsnet vil en forurening af disse grundvandsmagasiner med stor sandsynlighed sprede sig til store dele af Odenses vandforsyningsnet. Særligt grundvandstruende er virksomheder, der benytter olie- og kemikalieprodukter og opløsningsmidler. Miljørapporten giver forskellige forslag til sikring af grundvandet. Lokalplanens bestemmelser beskytter grundvandet ved at give mulighed for, at kun virksomheder, hvis aktiviteter ikke udgør en risiko for grundvandet, kan etablere sig i området.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. 

 

Bilag

2. Kommuneplantillæg nr. 12 - Energivej (Kommuneplantillæg nr 12. Energivej.pdf)
3. Miljørapport til lokalplanforslag 5-706 Energivej (Miljørapport for lokalplan 5-706 - Energivej - 12 aug 2011.pdf)
1. Lokalplanforslag nr. 5-706 Energivej, erhverv (Lokaklplanforslag 5-706 Energivej.pdf)

 

 

 

7. Udmøntning af anlægsramme til Kvarterplan by-havn samt Trafik- og Mobilitetsplanen

Åbent - 2011/135586

 

Sagsresumé

Odense Byråd afsatte i 2009 1.190 mio. kr. til Kvarterplan og Trafik- og Mobilitetsplanen. Finansieringen er på kort sigt kommet under pres, hvilket primært skyldes fremrykningen af Kanalforbindelsen, samt at finansieringsrammen er nedjusteret med 50 mio. kr. i forbindelse med budget 2010. Finansieringsudfordringen er håndteret i forbindelse med budget 2012.

 

Den øgede kompleksitet på anlægsområdet afstedkommer, at der fra 2012 etableres en central, løbende styring og ledelsesinformation på anlægsområdet. Ledelsesinformationen kan eksempelvis være kvartalsvise oversigter, der præsenteres for de respektive fagudvalg samt til den administrative topledelse, samt at anlægsområdet får sin egen budgetopfølgning. Endvidere overføres byudviklingsprojekterne under Økonomiudvalget, Byens Ø og Musik- og Teaterhus, til By- og Kulturforvaltningen.

 

Samtidig foreslås det, at alle anlægsprojekter, der hører under kvalitetsfondsområdet, placeres under By- og Kulturudvalget. Herved sikres en entydig styring, som medfører, at Odense Kommune lever op til det statslige medfinansieringskrav. By- og Kulturforvaltningen vil i samarbejde med Borgmesterforvaltningen udarbejde et årshjul for anlægsområdet, hvor ansvar og roller tydeligt fremgår.   

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

 

 1. De afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekter vedrørende kvalitetsfondsområderne overføres til By- og Kulturudvalget.

 2. De afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekter på områderne Trafik- og mobilitetsplanen, Stibro over jernbane samt Øvrige projekter i kvarterplanen overføres fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

 3. De afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekter på områderne Byens Ø og Musik- og Teaterhus med tilhørende periodiseringsudfordring overføres fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

 4. Ovenstående ændringer indarbejdes i budget 2012 og i overslagsårene 2013-2015 i henhold til specifikationer i sagsfremstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind stemmer imod  den del af pkt c, der vedrører rådighedsbeløb til Musik- og Teaterhus.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe V og Ø stemmer imod den del af pkt. c, der vedrører rådighedsbeløb til Musik- og Teaterhus.

 

Sagsfremstilling

Odense Byråd afsatte i 2009 1.190 mio. kr. til Kvarterplan og Trafik- og Mobilitetsplanen. Planen løber frem til 2018 og er fuldt ud finansieret. Finansieringen på kort sigt er dog kommet under pres. Det skyldes primært, at etableringen af Kanalforbindelsen er gået hurtigere end oprindeligt forudsat, samt at byrådet tilbage i 2009 overførte 50 mio. kr.  fordelt med 25 mio. kr. i henholdsvis 2012 og 2013 fra finansieringsrammen til kassen.

 

Det medfører, at finansieringen til blandt andet Trafik- og Mobilitetsplanen skal falde tidligere end budgetmæssigt er afsat, og som en del af en samlet ramme. Der er derfor udarbejdet en samlet plan, der sikrer balance mellem indtægter og udgifter i de enkelte år for budgetperioden.

 

Finansieringsudfordringen er håndteret dels ved et øget salg af ejendomme, der sker i respekt for Odense Kommunes boligsociale strategi, dels ved at der gennemføres en periodisering af projekterne Byens Ø/Musik- og Teaterhus samt den løbende ramme til fortovsrenovering. Derudover foretages der en likviditetsforskydning fra 2014 til 2015 samt et kassetræk. Disse tiltag sikrer tilsammen balance i budgetperioden for projekterne Thomas. B. Thriges Gade, Trafik- og Mobilitetsplanen, Stibro over jernbane samt Øvrige projekter i Kvarterplanen.

 

Finansieringsudfordringen foreslås håndteret ved at udmønte nedenstående finansiering, tabel 1 på projekt niveau og udvalgsniveau. Tabellen er fuldstændig i overensstemmelse med de indlagte forudsætninger i budgetforliget for 2012.

 

Tabel 1. Håndtering af finansieringsudfordring på Kvarterplan og Trafik- og Mobilitetsplanen

 

 

I alt

2012

2013

2014

2015

Anlægsramme

303,2

51,8

71,8

106,8

72,8

I alt

303,2

51,8

71,8

106,8

72,8

Økonomiudvalget

 

 

 

 

Ramme til finansieringen på Thomas B. Thriges gade

68,8

13,0

9,0

11,0

35,8

Økonomiudvalget i alt

68,8

13,0

9,0

11,0

35,8

By- og Kulturudvalget

 

 

 

 

 

Ramme til finansiering af Stibro over jernbane

72,2

2,4

27,8

36,0

6,0

Ramme til finansiering af Øvrige projekter i Kvarterplanen

54,7

2,2

3,9

23,6

25,0

Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplanen

94,5

34,2

27,1

23,2

10,0

Ramme til finansiering af parkeringskældre – del af trafik- og mobilitetsplanen

13,0

0

4,0

13,0

-4,0

By- og Kulturudvalget i alt

234,4

38,8

62,8

95,8

37,0

I alt

303,2

51,8

71,8

106,8

72,8

Samlet finansiering +/-

0

0

0

0

0

 

Håndteringen af finansieringsudfordringen for perioden 2012-2015 betyder, at det er muligt at opgøre bevillingsbehovet i Kvarterplan og Trafik- og Mobilitetsplanen frem til planens afslutning i 2018. Bevillingsbehovet fremgår af nedenstående tabel 2.

 

Tabel 2. Anlægsudgifter i Kvarterplan og Trafik- og Mobilitetsplanen for perioden 2012-2018

 

Mio. kr.

I alt

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Økonomiudvalget 

Thomas B. Thriges gade

243,0

13,0

9,0

11,0

35,8

35,8

35,8

102,6

Borgmesterforvaltningen i alt

243,0

13,0

9,0

11,0

35,8

35,8

35,8

102,6

By- og Kulturudvalget 

Trafik- og mobilitetsplanen

150,4

34,2

27,1

23,2

10,0

10,0

9,0

36,9

Del af Trafik- og mobilitetsplanen – etablering af parkeringskældre

0,0

0,0

4,0

13,0

-4,0

-13,0

0,0

0,0

Stibro over jernbane

72,2

2,4

27,8

36,0

6,0

0,0

0,0

0,0

Øvrige projekter i kvarterplanen

130,3

2,2

3,9

23,6

25,0

22,1

5,6

47,9

By og Kulturudvalget i alt

352,9

38,8

62,8

95,8

37,0

19,1

14,6

84,8

Kvarterplan og Trafik- og mobilitetsplan

595,9

51,8

71,8

106,8

72,8

54,9

50,4

187,4

 

I forhold til anlægsprojekterne i Kvarterplan og Trafik- og Mobilitetsplanen ligger det samlede udgiftsbehov fast. Der må dog forventes forskydninger imellem årene i takt med, at projekterne gennemføres, fx på grund af vejrlig, eller at man endnu ikke har lagt sig fast på projektets endelige form.

 

Som bilag til budget 2012-2015 udarbejdes der en samlet investeringsplan på projekt- og udvalgsniveau.

 

Der lægges i forlængelse heraf op til, at byudviklingsprojekterne Byens Ø og Musik og Teaterhuset, placeret under Økonomiudvalget, overføres til By- og Kulturudvalget. Udvalget får herefter til opgave at forestå den nødvendige periodisering inden for rammerne af projekterne. Projekternes nuværende anlægsbevillinger er:

 

Tabel 3. Byens Ø/ Musik- og Teaterhuset

 

Projekter

I alt

2012

2013

2014

Byens Ø

61,5

4,0

57,5

0

Musik- og Teaterhuset

93,4

0

47,0

46,4

I alt

154,9

4,0

104,5

46,4

 

Anlægsstyring

 

Byrådet besluttede i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2010 at igangsætte en analyse af styringsmulighederne på kvalitetsfondens områder, herunder mulighederne for at sikre en bedre gennemførelse af anlægsprojekter, idet området har særlig betydning for kommunens økonomi. Analysen blev forelagt Økonomiudvalget den 17/8 2011.

 

Analysen indeholdt en række anbefalinger, der kan bidrage til at forbedre kommunens anlægsstyring. De væsentlige anbefalinger er grundlæggende at sikre en opfølgning og rapportering på anlægsområder, der er mere valid, bedre dokumenteret og mere systematisk.

 

Som hovedregel tildeles et fagudvalg i dag rådighedsbeløb vedrørende anlæg. Udvalget sikrer efterfølgende, at der fremsendes en sag til byrådet med henblik på frigivelse og igangsætning af anlægsprojekter.

 

I flere tilfælde er rådighedsbeløbet placeret i en ikke disponeret ramme. Dette kan være en stor udfordring for kommunens styring, idet der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem ansvarligt og udførende udvalg. Der er derfor behov for tilrettelæggelse af særlig styring på disse områder, herunder at genoverveje forskellige styringsmuligheder på hele anlægsområdet.

 

Dette indebærer blandt andet, at der fra 2012 etableres en central, løbende styring og ledelsesinformation på anlægsområdet. Ledelsesinformationen kan eksempelvis være kvartalsvise oversigter, der præsenteres for de respektive fagudvalg samt til den administrative topledelse, samt at anlægsområdet får sin egen budgetopfølgning, forelægges for byrådet fx den 1/5 og 1/11, og dermed ikke længere er en del af de almindelige løbende budgetopfølgninger. Samtidig vil der blive udarbejdet ét årshjul til understøttelse af hele anlægsstyringen i kommunen.

 

Samtidig foreslås det, at alle anlægsprojekter, der hører under kvalitetsfondsområdet, placeres under By- og Kulturudvalget. Herved sikres en entydig styring, som medfører, at Odense Kommune lever op til det statslige medfinansieringskrav. By- og Kulturforvaltningen vil i samarbejde med Borgmesterforvaltningen udarbejde et årshjul for anlægsområdet, hvor ansvar og roller tydeligt fremgår.

 

Der overføres nedenstående nye og eksisterende Kvalitetsfondsprojekter til By- og Kulturforvaltningen.

 

Tabel 4. Ny Kvalitetsfondsprojekter, der oprettes under By– og Kulturudvalget

 

2012–priser – 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

I alt

Enkeltstående projekter:

 

 

 

 

 

Udvidelse af lindegården

1.500

7.622

967

0

10.089

Udvidelse af lindegården – anlæg

1.500

-1048

-132

0

584

Etablering af nyt botilbud for sindslidende, handicappede og ældre

1.500

14.982

4.998

0

21.480

Etablering af nyt botilbud for sindslidende, handicappede og ældre – anlæg

1.500

1670

-323

0

2.847

Nøglebokse

2.800

2.800

2.800

0

8.400

Velfærdsteknologi

5.000

5.000

5.000

0

15.000

Bygningsvedligeholdelse på kvalitetsfondsområdet

22.970

8.223

27.895

0

59.088

Pasningsgarantien Spurvelund og J.L Heibergsvej

0

9.250

0

0

9.250

Udmøntning fra Odense – en ny virkelighed til brug for færdiggørelsen af Spurvelund og J.L Heibergsvej

0

0

23.400

0

23.400

Restramme fra kapacitetsplanen til brug for færdiggørelsen af Spurvelund og J.L Heibergsvej*

4.900

0

0

0

4.900

Styrkelse af anvendelse af IT i folkeskolen

10.000

10.000

10.000

0

30.000

Etablering af ungemiljøer

8.000

0

8.000

0

16.000

Genopretning for legepladser

4.300

0

0

0

4.300

Fysiklokaler til Dalums ungdomsskolers 10 klasser

1.500

0

0

0

1.500

Værkstedsfacilitter til Radby

1.000

0

0

0

1.000

Ny klub ved Sanderumskolen

3.750

0

0

0

3.750

Anlægsforslag i alt

70.220

58.499

82.605

0

211.324

*Midlerne er frigivet, men overflyttes til By- og Kulturudvalget, da de skal ses i sammenhæng med udmøntningen af Odense – en ny virkelighed og den nye bevilling til pasningsgarantien.

 

Tabel 5. Eksisterende kvalitetsfondsprojekter (som ikke er frigivet) under Børn– og Ungeudvalget som overføres til By– og Kulturudvalget

 

2012–priser – 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

Legepladser

0

4.277

4.277

4.277

Skolestrukturplanen

0

13.300

8.000

0

CSV flytning

6.000

0

0

0

Tingløkkeskolen modernisering 2010

300

200

0

0

Moderniseringsplan, skole

11.638

0

0

0

Kapacitetsplan 2009-2018

3.800

0

0

0

Den blå planet II

1.000

0

0

0

Børnehus på Jagtvej 80

5.900

0

0

0

Cykel- og atletik arena

21.618

21.618

0

0

Tenniscenter, Marienlyst

1.000

10.000

26.500

0

Korup kultur og Idrætscenter

6.900

12.800

0

0

Anlægsforslag i alt

58.156

62.195

38.777

4.277

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen, og økonomien indarbejdes i budget 2012.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

8. Kvartalsrapport på det specialiserede socialområde

Åbent - 2011/123221

 

Sagsresumé

I den kommunale økonomiaftale for 2011 aftalte KL og regeringen at fortsætte arbejdet med at bremse udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde. Derfor skal der laves kvartalsvise rapporter, der skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og forelægges for byrådet.

 

Afrapporteringen til og med juli 2011 viser, at forvaltningerne forventer et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. for områderne ”Udsatte børn og unge” og ”Udsatte voksne og handicappede” svarende til en afvigelse på 0,6 %. Det forventede mindreforbrug er således steget siden afrapporteringen for første kvartal, hvor forventningen til året var et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

 

Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 1,8 mio. kr. på området ”Udsatte børn og unge” samt et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på området ”Udsatte voksne og handicappede”.

 

Det forventede merforbrug på området ”Udsatte børn og unge” forventes afviklet inden for forvaltningernes egne budgetmæssige rammer.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kvartalsrapport på det specialiserede socialområde.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I den kommunale økonomiaftale for 2011 aftalte KL og regeringen at fortsætte arbejdet med at bremse udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde. Derfor skal der laves kvartalsvise rapporter, som skal forelægges byrådet og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

Om opgørelsen

 

Oversigten er baseret på nettoudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning. Det forventede regnskab indeholder bindende dispositioner, som byrådet har påtaget sig på området, men som eventuelt endnu ikke er bogført. Det forventede regnskab er indberettet af de respektive forvaltninger. Hvis det forventede regnskab afviger fra enten budgettet eller det korrigerede budget, skal den pågældende forvaltning give en forklaring på årsagerne hertil. Opgørelserne skal indeholde oplysninger på afgrænsede funktioner og grupper i kontoplanen på: vedtaget budget, korrigeret budget samt forventet regnskab. Tallene er trukket i økonomisystemet medio august 2011. De korrigerede budgetter er derfor dem, der er gældende på dette tidspunkt.

 

Det skal bemærkes, at tallene ikke indeholder udgifter til husleje, da denne udfases i løbet af 2011. Den deraf følgende mindreindtægt i By- og Kulturforvaltningen modsvares af tilsvarende lavere udgifter i de øvrige forvaltninger.

 

Afrapporteringen af udviklingen på det specialiserede socialområde er foretaget særskilt for de to områder: ”Udsatte børn og unge” samt ”Udsatte voksne og handicappede”. I afrapporteringen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal området ”Pleje og Omsorg” desuden medtages af tekniske årsager. Hvert område ledsages af en samlet tabel for området. Under hvert afsnit gengives forvaltningernes forklaringer på eventuelle afvigelser mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget. Afrapporteringen koncentreres om de største afvigelser defineret ved et forventet merforbrug på mere end 10 % eller mindst 1 mio. kr. pr. funktion i forhold til det korrigerede budget.

 

Afrapportering – Udsatte børn og unge

 

På området ”Udsatte børn og unge” forventer forvaltningerne samlet et regnskab, der ligger 1,8 mio. kr. over det korrigerede budget svarende til et merforbrug på knap 0,4 %.

 

Tabel 1: Udsatte børn og unge

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

22.458.133

21.500.672

9.079.521

20.931.047

1.527.086

569.625

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

189.291.108

180.788.827

96.982.370

168.712.863

20.578.245

12.075.964

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

119.732.459

118.017.010

51.774.526

124.015.555

-4.283.096

-5.998.545

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

106.683.128

114.318.873

42.341.475

122.718.049

-16.034.921

-8.399.176

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

8.118.423

8.118.423

4.863.144

8.118.423

0

0

I alt

446.283.251

442.743.805

205.041.036

444.495.937

1.787.314

-1.752.132

+= overskud/ -= underskud

 

Samlet set er der tale om et merforbrug på området på 1,8 mio. kr. Merforbruget kan forklares ved et mindre forbrug på aktiviteten Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge” på  

12,0 mio. kr. Mindre forbruget modsvares af et merforbrug på aktiviteterne Forebyggende foranstaltninger for børn og unge” og ”Døgninstitutioner for børn og unge” på ca. 14,4 mio. kr.

 

Børn- og Ungeforvaltningen oplyser i deres afrapportering, at området ”Udsatte børn og unge” skal ses samlet, og jf. styringsprincipperne kan driftsenhederne frit disponeres mellem disse områder. Budgetoverholdelsen sikres via en kobling mellem faglighed og økonomi, og afvigelsen indarbejdes og reguleres via træk på forvaltningens øvrige områder.

 

Som efterspurgt på byrådsmødet den 19/1 2011 fremgår forvaltningernes opgørelse af kommunens udgifter til Udsatte Børn og Unge af tabel 1.1 til tabel 1.5.

 

Tabel 1.1 Udsatte Børn og unge – Borgmesterforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

0

0

0

0

0

0

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

I alt

0

0

0

0

0

0

+= overskud/ -= underskud

 

Tabel 1.2 Udsatte Børn og unge – By- og Kulturforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

0

0

35.940

60.000

-60.000

-60.000

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

0

0

91.142

130.000

-130.000

-130.000

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

-379.255

-379.255

-477.809

-580.000

200.745

200.745

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

I alt

-379.255

-379.255

-350.727

-390.000

10.745

10.745

+= overskud/ -= underskud

 

Tabel 1.3 Udsatte Børn og unge – Ældre- og Handicapforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

0

0

0

0

0

0

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

I alt

0

0

0

0

0

0

+= overskud/ -= underskud

 

Tabel 1.4 Udsatte Børn og unge – Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

130.542

130.542

141.443

130.542

0

0

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

430.294

430.294

399.468

430.294

0

0

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

 I alt

560.836

560.836

540.912

560.836

0

0

+= overskud/ -= underskud

 

Tabel 1.5 Udsatte Børn og unge – Børn- og Ungeforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

22.327.591

21.370.130

8.902.138

20.740.505

1.587.086

629.625

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

189.291.108

180.788.827

96.982.370

168.712.863

20.578.245

12.075.964

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

119.302.165

117.586.716

51.283.916

123.455.261

-4.153.096

-5.868.545

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

107.062.383

114.698.128

42.819.283

123.298.049

-16.235.666

-8.599.921

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

8.118.423

8.118.423

4.863.144

8.118.423

0

0

I alt

446.101.670

442.562.224

204.850.851

444.325.101

1.776.569

-1.762.877

+= overskud/ -= underskud

 

Afrapportering – Udsatte voksne og handicappede

 

Samlet set forventes der på området ”Udsatte børn og voksne” et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. svarende til 1,2 % af budgettet.

 

Den primære forklaring på afvigelserne er, at der inden for de enkelte aktiviteter foretages en række budgetomplaceringer som følge af, at områderne er under et voldsomt pres, samt at der løbende sker tilpasninger og strukturtilpasninger, idet kommunens borgere flytter imellem forskellige tilbudstyper.

 

Tabel 2: Udsatte voksne og handicappede

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

60.652.502

43.027.083

33.327.708

40.671.412

19.981.090

2.355.671

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

169.402.302

200.178.452

104.652.345

197.705.652

-28.303.350

2.472.800

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

49.524.308.

 

45.842.154

12.437.188

43.820.296

5.704.012

2.021.858

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

14.738.906

12.876.914

3.718.270

13.076.290

1.662.616

-199.376

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

11.124.117

12.783.708

6.280.678

14.726.309

-3.602.192

-1.942.601

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

6.398.689

10.286.380

6.968.524

9.096.567

-2.697.878

1.189.813

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

36.313.603

29.690.375

8.371.379

29.649.723

6.663.880

40.652

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

239.640.705

232.487.967

102.735.618

235.017.142

4.623.563

-2.529.175

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

94.405.103

84.113.677

42.293.022

82.942.191

11.462.912

1.171.486

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

13.789.244

12.912.708

6.305.571

12.932.040

857.204

-19.332

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

8.976.699

12.621.034

6.241.706

12.485.453

-3.508.754

135.581

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

123.021.643

116.602.382

48.283.178

111.740.551

11.281.092

4.861.831

I alt

827.987.821

813.422.834

381.615.186

803.863.626

24.124.195

9.559.208

+= overskud/ -= underskud

 

Der udestår fortsat en række udfordringer på området, før budgettet er i balance. Til at imødegå de konstaterede udfordringer er der iværksat handleplaner både på handicap- og psykiatriområdet samt på sundhedsområdet.

 

I forhold til funktion 5.32.32 er der foretaget en række budgettilpasninger på statsrefusioner på Handicap- og psykiatriområdet som konsekvens af, at OUH har accepteret, at der tages udgangspunkt i de nye præciserede regler omkring fordeling af udgifter til respirationsborgere. Ældre- og Handicapforvaltningen vil derfor modtage øgede indtægter fra OUH vedrørende respirationsborgere, hvorfor der ikke kan hjemtages tilsvarende statsrefusion. Det betyder, at udgifterne på funktion 053232 er nedskrevet og indtægterne på statsrefusion ligeså.

 

Ældre og Handicapforvaltningen har derudover rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, idet "Sundhedsstyrelsen og Danmarks Statistik har lanceret en række sundhedsindikatorer på det kommunale område, heriblandt genoptræningsområdet, hvor tallene er opgjort på kommuneniveau, således at det er muligt at benchmarke med andre kommuner. Tallene viser, at Odense Kommune ligger blandt de 5 kommuner, som bruger flest penge pr. borger på genoptræning og vedligeholdende træning. Nettoudgifterne for Odense Kommunes vedkommende indeholder dog også udgifter, som ikke vedrører genoptræning og vedligeholdende træning. Det drejer sig eksempelvis om løn til sagsbehandlere i hjælpemiddelfunktionen samt fælles udgifter for hele aktivitet og træning i form af borgerkørsel, uddannelse af personale, inventar, kontorhold, rengøring og ejendomme. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har svaret tilbage, og svaret betyder, at udgifter vedrørende sagsbehandlere i hjælpemiddelfunktionen mv. skal konteres på 05 32 35 i stedet for på konto 04 og 06. Det drejer sig om godt 20 mio. kr.

 

Der forventes afvigelser på funktion 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring på samlet 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært diabetes området og ortopædiske hjælpemidler. På diabetesområdet har der været stigning i gennemsnitsudgifter i første halvår 2011 trods den indgåede indkøbsaftale. På ortopædiske fodtøj blev indkøbsaftalen ophævet i 2010, som betød stigning i udgifter. Den nye aftale forventes at træde i kraft i januar 2012, hvorefter gennemsnitsudgiften forventes at falde.

 

Som efterspurgt på byrådsmødet den 19/1 2011 fremgår forvaltningernes opgørelse af kommunens udgifter til Udsatte Børn og Unge af tabel 2.1 til tabel 2.5.

 

Tabel 2.1 Udsatte Voksne og handicappede – Borgmesterforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

0

0

0

0

0

0

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

0

0

0

0

0

0

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

0

0

0

0

0

0

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

0

0

0

0

0

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

0

0

0

0

0

0

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

0

0

0

0

0

0

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

0

0

0

0

0

0

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

0

0

0

0

0

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

0

0

0

0

0

0

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

0

0

0

0

0

0

I alt

0

0

0

0

0

0

+= overskud/ -= underskud

 

Tabel 2.2 Udsatte voksne og handicappede - By- og Kulturforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

0

0

0

0

0

0

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

0

0

0

0

0

0

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

0

0

533.261

750.000

-750.000

-750.000

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

0

0

0

0

0

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

0

0

13.124

25.000

-25.000

-25.000

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

0

0

262.500

400.000

-400.000

-400.000

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

0

0

40.163

60.000

-60.000

-60.000

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

0

0

0

0

0

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

0

0

34.825

60.000

-60.000

-60.000

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

0

0

-625.700

-850.000

850.000

850.000

I alt

0

0

258.172

445.000

-445.000

-445.000

+= overskud/ -= underskud

 

Tabel 2.3 Udsatte voksne og handicappede – Ældre- og Handicapforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

60.652.502

43.027.083

33.327.708

40.671.412

19.981.090

2.355.671

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

161.400.140

190.598.406

98.839.160

187.112.869

-25.712.729

3.485.537

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

18.541.745

15.475.000

3.290.869

15.760.537

2.781.208

-285.537

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

6.412.175

6.658.476

384.994

6.858.476

-446.301

-200.000

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

0

0

0

0

0

0

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

0

0

0

0

0

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

0

0

0

0

0

0

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

237.004.522

229.136.315

100.119.902

232.064.661

4.939.861

-2.928.346

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

70.113.766

71.197.430

36.421.344

71.197.430

-1.083.664

0

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

11.466.209

11.706.181

5.758.614

11.706.181

-239.972

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

7.422.936

11.079.933

5.966.022

11.079.933

-3.656.997

0

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

105.601.578

99.393.953

43.922.411

99.321.278

6.280.300

72.675

I alt

678.615.573

678.272.777

328.031.024

675.772.777

2.842.796

2.500.000

+= overskud/ -= underskud

 

Tabel 2.4 Udsatte voksne og handicappede – Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

8.002.162

9.580.046

5.813.185

10.592.783

-2.590.621

-1.012.737

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

30.982.563

30.367.154

9.146.319

28.059.759

2.922.804

2.307.395

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.493.710

1.493.710

1.797.605

1.493.086

624

624

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

11.124.117

12.783.708

5.747.416

13.976.309

-2.852.192

-1.192.601

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

6.398.689

10.286.380

6.968.524

9.096.567

-2.697.878

1.189.813

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

36.313.603

29.690.376

8.358.255

29.624.723

6.688.880

65.653

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

2.636.183

3.351.652

2.353.216

2.552.481

83.702

799.171

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

24.291.337

12.916.247

5.831.515

11.684.761

12.606.576

1.231.486

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

2.323.035

1.206.527

546.958

1.225.859

1.097.176

-19.332

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

1.553.763

1.541.101

240.860

1.345.520

208.243

195.581

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

17.420.065

17.208.429

4.759.996

13.269.273

4.150.792

3.939.156

I alt

142.539.227

130.425.330

51.563.848

122.921.121

19.618.106

7.504.209

+= overskud/ -= underskud

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forklarer, den primære årsag til afvigelserne mellem vedtaget budget 2011 og korrigeret budget 2011, som at en del af merforbruget i Socialcentret vedr. 2009 er overført til 2011 og placeret på udfordringskonti.  Disse udfordringskonti nedskrives løbende i 2011 i takt med at besparelserne udmøntes konkret.  Der vil i den forbindelse komme afvigelser i forhold til det vedtagne budget

 

Tabel 2.5 Udsatte voksne og handicappede – Børn- og Ungeforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

0

0

0

 

0

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

0

0

0

 

0

0

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

0

0

0

 

0

0

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

6.833.021

4.724.728

1.535.670

4.724.728

2.108.293

0

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

0

0

0

 

0

0

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

0

0

0

 

0

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

0

0

0

 

0

0

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

0

0

0

 

0

0

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

0

0

0

 

0

0

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

0

0

0

 

0

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

0

0

0

 

0

0

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

0

0

226.471

 

0

0

I alt

6.833.021

4.724.728

1.762.142

4.724.728

2.108.293

0

+= overskud/ -= underskud

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

 9. Nordatlantisk Hus, godkendelse af udkast til vedtægter

Åbent - 2011/138857

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender udkast til ændring af vedtægter for Nordatlantisk Hus, der er udarbejdet med henblik på registrering af Nordatlantisk Hus som en erhvervsdrivende fond.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender udkast til ændring af vedtægter for Nordatlantisk Hus.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Indstillingen blev på mødet suppleret med følgende:

 

”Byrådet udpeger 2 byrådsmedlemmer til at indgå i dommerkomitéen for totalentreprisekonkurrencen for etablering af Nordatlantisk Hus.”

 

Udpeget blev Alex Ahrendtsen og Per Berga Rasmussen.

 

Sagsfremstilling

På mødet den 20/6 2007 godkendte byrådet udkast til vedtægter for den selvejende institution Nordatlantisk Hus, ligesom byrådet udpegede to medlemmer til styregruppen for Nordatlantisk Hus.

 

Med henblik på registrering af Nordatlantisk Hus som en erhvervsdrivende fond er der udarbejdet et udkast til ændring af vedtægter for Nordatlantisk Hus.

 

Udkast til nye vedtægter for Nordatlantisk Hus er vedlagt dagsordenen som bilag, og indeholder følgende væsentlige elementer:

 

Nordatlantisk Hus har til formål at:

 

 • eksponere nordatlantisk kultur og være et kulturelt mødested og centrum for borgere fra Færøerne, Grønland, Island og Danmark og rumme folkelige såvel som professionelle aktiviteter
 • indeholde Det Grønlandske Hus’ aktiviteter
 • styrke kulturelle og informationsmæssige aktiviteter blandt færinger, grønlændere og islændinge i Odense og Region Syddanmark, rumme de nordatlantiske foreninger og danne ramme om foreningsliv samt udbrede kendskabet til nordatlantiske forhold til kunst og kultur i samarbejde med kulturinstitutioner m.m. i de nordatlantiske lande og Danmark
 • give mulighed for erhvervsmæssige aktiviteter som butik, restaurant, turisme og aktiviteter, som har med Nordatlanten at gøre og er i sammenhæng med ovennævnte formål
 • tilbyde ungdomsboliger til studerende fra de tre nordiske lande i samarbejde med Kristiansdal Boligforening
 • tilbyde gæstebolig i forbindelse med kortvarige besøg og aktiviteter, der er relevante i forhold til Nordatlantisk Hus
 • styrke båndene mellem Region Syddanmark, Odense og Færøerne, Grønland og Island
 • i form af udlodning at støtte alment velgørende og almennyttige formål i Odense og Region Syddanmark med hovedvægten på nordatlantiske formål.

 

Indtil ibrugtagningen af ejendommen Nordatlantisk Hus, består fondens bestyrelse af de to personer, byrådet udpegede på mødet den 20/6 2007, en person udpeget af Udviklingsforum Odense, nu Udvikling Fyn, samt direktøren for Det Grønlandske Hus.

 

Når ejendommen Nordatlantisk Hus tages i brug, skal fondens bestyrelse bestå af 5-7 medlemmer, der er sammensat som følger:

 

 • To medlemmer udpeget af Odense Byråd
 • To medlemmer udpeget af bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense
 • Et medlem udpeget af brugerrådet, der repræsenterer brugerne af Nordatlantisk Hus.

 

Bestyrelsen kan supplere sig med yderligere to medlemmer, som komplimenterer bestyrelsens kompetencer, herunder vedrørende organisation, økonomi og finansiering samt drift af fast ejendom.

 

I forbindelse med ibrugtagningen af ejendommen Nordatlantisk Hus vil der blive forelagt en særskilt sag vedrørende udpegning af to medlemmer til bestyrelsen, som byrådet skal udpege.

 

Ændring af fondens vedtægt, sammenlægning af fonden med en anden fond eller opløsning af fonden skal godkendes af Odense Kommune, ligesom Odense Kommune efter indstilling fra bestyrelsen skal godkende anvendelse af fondens formue i forbindelse med en eventuel opløsning.

 

Odense Kommune skal endvidere godkende ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at formålet eller dele af formålet ikke kan overholdes.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Udkast til vedtægter (Vedtægter. Nordatlantisk Hus.pdf)

 

 

 

10. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for 4. maj Kollegiet

Åbent - 2011/138811

 

Sagsresumé

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 9/12 2009 efter indstilling fra gruppe AFØ Tina Brink som medlem af ovennævnte bestyrelse.

 

Tina Brink fraflytter imidlertid Odense Kommune og anmoder i den forbindelse om fritagelse for hvervet som bestyrelsesmedlem med omgående virkning.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Beslutning

Kevin List udpeget.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

11. Modersmålsundervisning (standsningsret, jf. styrelseslovens § 23, stk. 1.)

Åbent - 2011/122686

 

Sagsresumé

I forlængelse af orientering om 2 projekter på henholdsvis Abildgårdskolen og H.C.Andersen Skolen på mødet i Børn- og Ungeudvalget den 23/8 2011 ønsker udvalgsmedlem Pernille Bendixen forslag vedrørende modersmålsundervisning sat på dagsorden til udvalgsmødet den 6/9 2011.


Pernille Bendixen foreslår, at Børn- og Ungeudvalget træffer principiel beslutning om, at der ikke tilbydes modersmålsundervisning på kommunale folkeskoler i Odense Kommune.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at udvalget træffer beslutning om Pernille Bendixens forslag om, at der ikke tilbydes modersmålsundervisning på kommunale folkeskoler i Odense Kommune.

 

Børn- og Ungeudvalget stemmer imod forslaget.

 

Pernille Bendixen, Mai Henriksen og Mark Grossmann stemmer for forslaget.

 

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen ønsker at anvende sin standsningsret, jf. den kommunale styrelseslovs § 23, stk. 1, og erklærer dermed, at hun ønsker sagen indbragt for byrådet.

 

Beslutning

Gruppe C, O og V stemmer for forslaget.

 

Gruppe A, F og Ø stemmer imod forslaget.

 

Forslaget forkastet.

Sagsfremstilling

Ingen.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 12. Beskæftigelsesplan 2012

Åbent - 2011/044355

 

Sagsresumé

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes det, at kommunalbestyrelsen årligt skal beslutte det kommende års indsatser gennem vedtagelsen af en beskæftigelsesplan for det kommende år.

 

Udkast til beskæftigelsesplan 2012 er blevet til efter drøftelser på møder i og mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense (LBR Odense) og har været til kommentering i Beskæftigelsesregion Syddanmark.

 

Beskæftigelsesregionen konstaterer i sit høringssvar,

 

”at udkastet til beskæftigelsesplanen omfatter de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer og giver et godt overblik over, hvordan indsatsen vil imødegå dem”. Beskæftigelsesregionen hæfter sig ved, at Odense det seneste år har ”haft succes med at færre er endt uden for arbejdsmarkedet på førtidspension” og at det for ”at fastholde denne udvikling er en udfordring at udvikle alternative indsatser, som parallelt med en beskæftigelsesrettet indsats kan bane vejen tilbage i job for borgere med problemer ud over ledighed”.

 

LBR Odense besluttede på sit møde den 25/8 2011 at omformulere måltallene i resultatmål 3, at indarbejde faglig og geografisk mobilitet i teksten og at nedjustere forventningerne til udviklingen på arbejdsmarkedet. Efter disse ændringer blev udkast til Beskæftigelsesplan 2012 fremsendt til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.

 

Beskæftigelsesplanen indeholder beskrivelse af sammenhæng til tilgrænsende politik- og strategiområder, dvs.:

·         Erhvervs- og vækstpolitikken

·         Sundhedspolitikken

·         Handicappolitikken

·         Udsattepolitikken

·         Ungestrategien

·         Integrationsstrategien

·         Aktiveringsstrategien

 

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af den skabelon, Arbejdsmarkedsstyrelsen har udformet for Beskæftigelsesplan 2012 og indeholder derfor:

·         Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen

·         En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

·         Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats

·         Budget for beskæftigelsesindsatsen (indarbejdes efter vedtagelsen af budgettet for 2012).

 

I Beskæftigelsesplanen opstilles der i alt syv resultatmål for indsatserne i 2012. Fire (resultatmålene 2, 3, 4 og 5) er konkretiseringer af ministermålene, og de tre øvrige (resultatmålene 1, 6 og 7) relaterer sig til virksomhedsindsatsen og de særlige udfordringer, Odense Kommune står over for.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2012.

 

Arbejdsmarkedsudvalget  anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Christian Skov Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Formålet med beskæftigelsesplanen

 

Med beskæftigelsesplanen opstilles der en plan for, hvordan beskæftigelsen kan fremmes. I den sammenhæng formuleres der mål for indsatserne og resultatmål, der konkretiserer målene. Opfølgningen på, om resultatmålene nås, er et vigtigt redskab i den løbende justering af indsatserne.

 

Organisering af indsatserne

 

Pr. 1/1 2011 blev Beskæftigelsescentret etableret, og hvert af de fire centre, Jobcentret, Beskæftigelsesydelser, Udførerdelen og Integration, arbejder med de samme mål, nemlig at bringe borgere i selvforsørgelse. De fire centre bidrager på hver deres måde til at optimere og kvalitetssikre den virksomheds- og borgerrettede indsats.

 

Beskæftigelsesplanen er derfor dækkende for alle virksomheds- og borgerrettede aktiviteter i Beskæftigelsescentret.

 

Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2012

 

Beskæftigelsesministeren har valgt de samme indsatsområder i 2012, som er gældende i 2011. Målene er formuleret en smule anderledes og er for 2012:

 

Ministermål 1

Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Ministermål 2

Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

 

Ministermål 3

Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Ministermål 4

Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

 

I forbindelse med beskæftigelsesministerens offentliggørelse af målene for beskæftigelsesindsatsen i marts 2011 vurderer ministeren, at den største udfordring i 2012 fortsat vil være at have maksimal fokus på en aktiv linie i beskæftigelsesindsatsen for at imødegå en stigning i ledigheden og især langtidsledigheden. Samtidig vurderer ministeren, at det er vigtigt at fastholde fokus på at få de svagere ledige tilbage i job og sikre, at de ikke parkeres på offentlig forsørgelse.

 

I Resultatrevision 2010, som byrådet behandlede 7/6 2011, fremgår følgende pejlemærker for den fremtidige indsatsindsats:

 

·         Indsatser for imødegåelse af langtidsledighed

·         Indsatser rettet mod at begrænse tilgangen til sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger

·         Indsatser rettet mod at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)

·         Tiltag, der sikrer overholdelse af rettidighed i indsatserne.

 

Derudover har Odense Kommune nogle (særlige) udfordringer i forhold til uddannelsesniveauet blandt kommunens borgere, en forholdsvis lav erhvervsfrekvens og en række større virksomhedslukninger.

 

Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats

 

I forhold til den virksomhedsrettede indsats, hvor målet er, at virksomhederne skal have den arbejdskraft, de har brug for, og borgere skal på eller tættere på arbejds-markedet, er et af indsatsområderne at sikre, at jobmarkedet er så gennemsigtigt som muligt. Der opstilles følgende resultatmål for indsatsen:

 

Resultatmål 1

 1. 78 % af de virksomheder, der er i kontakt med Jobcenter Odense, Udførerdelen og Integration, benytter et eller flere af de tilbud, Jobcenter Odense, Udførerdelen og Integration kan levere.

b.      90 % af de virksomheder, der er i kontakt med Beskæftigelsescentret, oplever en tilfredsstillende og korrekt service.

 

Første del af resultatmålet kan løbende følges via Beskæftigelsescentrets sagsunderstøttende IT-system, medens opfyldelsen af anden del af resultatmålet vil blive målt gennem en tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder, der har været i kontakt med Beskæftigelsescentret i en given periode.

 

Strategi og mål for den borgerrettede indsats

 

Det overordnede mål for den borgerrettede indsats er, at borgerne kommer i beskæftigelse så hurtigt som muligt, påbegynder uddannelse på ordinære vilkår, eller opkvalificeres/rehabiliteres i forhold til selvforsørgelse.

 

De resultatmål, der er en konkretisering af ministermålene (resultatmål 2, 3, 4 og 5) kan løbende følges på jobindsats.dk. Her er Danmarks 91 jobcentre fordelt i 10 grupper (”klynger”) ud fra en statistisk bearbejdning af det antal dage, som en borger i jobcentrets geografiske område kan forventes at modtage i offentlig forsørgelse ud fra det hidtidige forsørgelsesmønster i Danmark.

 

Den statistiske metode antager, at det hidtidige forsørgelsesmønster er bestemt af de enkelte jobcentres rammevilkår – dvs. alle de lokale forhold, som har betydning for borgernes modtagelse af offentlig forsørgelse.

 

Odense er i klynge med jobcentrene Albertslund, Brøndby, Fredericia, København, Aalborg og Århus.

 

I forhold til beskæftigelsesministerens udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012 opstilles følgende resultatmål:

 

Resultatmål 2

Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til ca. 5.200 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012 svarende til et fald på

1 % fra december 2010 til december 2012.

 

Resultatmål 3

Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 950 personer i december 2012 svarende et fald på 7 % fra december 2010 til december 2012. Heri er indeholdt en reduktion af tilgangen til førtidspension med 5 % i 2011 og en yderligere reduktion med 5 % i 2012.

 

Resultatmål 4

Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 4.850 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012 svarende til en stigning på 8 % fra december 2010 til december 2012.

 

Resultatmål 5

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 5.115 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012 svarende til et fald på 5 % fra december 2010 til december 2012.

 

I forhold til Odense Byråds overordnede mål for indsatsen, at skabe mulighed for, at alle voksne borgere kan være selvforsørgende bl.a. gennem tilknytning til arbejdsmarkedet og som understøttende i forhold til Erhvervs- og vækstpolitikken, opstilles følgende resultatmål:

 

Resultatmål 6

Over perioden 2010 til 2015 skal erhvervsfrekvensen i Odense som minimum bringes på niveau med gennemsnittet af erhvervsfrekvensen i gruppen af de øvrige store uddannelsesbyer (København, Århus og Aalborg).

 

I 2012 er det målsætningen at mindske afstanden til gennemsnittet med 0,5 % point.

 

Resultatmål 7

Over perioden 2010 til 2015 skal andelen af Odenses borgere i alderen 16 til 66 år med grundskole som højest uddannelsesniveau som minimum på niveau med gennemsnittet i gruppen af de øvrige store uddannelsesbyer (København, Århus og Aalborg).

 

Resultatmål 6 og 7 vil blive fulgt i forbindelse med den årlige Resultatrevision og bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik, der én gang årligt offentliggør seneste data på områderne.

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af sagen er medtaget i det tekniske budgetforslag for budget 2012.

 

Bilag

1. Beskæftigelsesplan 2012 (Beskæftigelsesplan 2012.pdf)
3. Beskæftigelsesregionens bemærkninger til udkast til Beskæftigelsesplan 2012 (JC - Odense - Beskæftigelsesregionens kommentarer til BP2012.pdf)
2. Udskrift af beslutningsreferat af møde i LBR Odense 25/8 2011 (LBR beslutning 250811.pdf)

 

 

 

13. Førtidspensionsprojekt med Odense - en ny virkelighed

Åbent - 2011/023823

 

Sagsresumé

Med henvisning til budgetforliget den 17/9 2010 har Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen igangsat en ekstra forebyggende indsats til en reduktion på 5 % af tilgangen til førtidspension.

På baggrund af analyser og gennemførte initiativer, herunder i samarbejde med

Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen og en fortsat forandringsproces, kan forvaltningen oplyse, at budgetforligets krav ses at blive indfriet.

 

På en byrådsorientering den 8/6 2011 blev der, jf. budgetforliget, orienteret om indsatser og kommende initiativer samt forventningerne hertil. Forvaltningen kan nu oplyse, at den økonomiske status fra august 2011 viser et forventet fald i nettotilgangen til 111 helårspersoner i 2011 og 61 helårspersoner i 2012. Fra 2008 til 2010 udgjorde den gennemsnitlige nettotilgang tilsvarende 271 helårspersoner om året.

 

Imidlertid ses af flere grunde i øjeblikket en stigning på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet, hvor opbremsningen på førtidspensionstilgangen må tillægges betydning sammen med andre forhold, herunder stigende ledighed og afkortning af dagpengeperioden.

 

Forvaltningen vil derfor fortsat udvikle og gennemføre forandringer med henblik på at sikre den enkeltes fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet eller mulighed for at mestre eget liv. Forvaltningen vil som følge heraf gennemføre resultatbaseret styring og i højere grad tilbyde indsatser af rehabiliterende karakter til yderligere forebyggelse af stigning i tilgangen på førtidspension og til modvirkning af, at borgeren i stedet for førtidspension bliver langvarig modtager af de midlertidige forsørgelsesydelser.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget, at byrådet godkender forvaltningens redegørelse.

 

Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Christian Skov Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Af aftalen vedrørende budget 2011, indgået den 17/9 2011, mellem en række partigrupper i Odense Byråd fremgår det, at forligspartierne er enige om at gøre en ekstra forebyggende indsats på førtidspensionsområdet. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tager derfor ansvaret for, at tilgangen på førtidspension reduceres med 5 % i budgetperioden.

 

I perioden 2008 til 2010 steg antallet af personer på førtidspension i gennemsnit med 271 helårspersoner pr. år. I 2011 forventes et fald i nettotilgangen til 111 helårspersoner.

 

Med baggrund i budgetforligets krav, et analysearbejde i samarbejde med Beskæftigelsesregion Syddanmark, koblingen til Odense – en ny virkelighed og samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har der været gennemført en række aktiviteter, som i dag bidrager til faldet i tilgangen til førtidspension og nu ligger til grund for yderligere aktiviteter, der skal sikre effekt af indsatserne.

 

Der er, jf. nedenfor, udviklet og implementeret nye redskaber til modvirkning af tilgangen til førtidspension i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen som vigtige samarbejdspartnere i forhold til at modvirke udviklingsretningen med stigning i tilgangen til varige forsørgelsesydelser.

 

Samarbejdet mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tager sigte på en forebyggende indsats til de unge. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUO) vejleder de unge 15-17-årige med sigte på, at de påbegynder ungdomsuddannelse og ikke får behov for kontanthjælp ved det 18. år. Der samarbejdes tillige på tværs af uddannelsesinstitutionerne, herunder ved Jobcentrets og UUO’s fastholdelsesindsatser til forebyggelse af frafald på ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Endvidere indgår UUO med en fysisk placering i visitationen i Jobcentret for de unge, hvor der samarbejdes om et alternativt forsørgelsesgrundlag til kontanthjælp, primært SU-støtte til uddannelse.

 

I 2009 blev 66 % tilkendt førtidspension på diagnosen psykiske lidelser - 49 % i aldersgruppen 20-49 år.

 

Med sigte på, at færre borgere med psykiske lidelser, med eller uden diagnoser, får behov for tilkendelse af førtidspension, men i stedet støttes i at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, er der tilrettelagt en beskæftigelsesindsats med et tværfagligt samarbejde på tværs af Ældre- og Handicapforvaltningens Handicap- og Psykiatriafdeling og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bestående af socialrådgivere, jobkonsulenter, lægefaglig støtte og sociale mentorer.

 

Projektet ses som et pilotprojekt til test af projektets mulige potentiale, som således er vurderet at kunne reducere tilgangen til førtidspension på baggrund af psykiske lidelser og give borgergruppen en anden tilværelse end førtidspension. Der er i forhold til målgruppen udviklet et scanningsredskab til brug i visitationen, hvor hjælpens retning fastlægges, og der sikres på baggrund heraf en hurtigere og mere målrettet hjælp end hidtil.

 

Den gennemførte analyse indgår nu også i fortsatte forandringstiltag, hvor Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samarbejder med Beskæftigelsesregionen om forandringsforløb med resultatbaseret styring. Forløbet skal føre frem til, at borgere med barrierer i forhold til arbejdsmarkedet skal mødes og støttes på en anderledes måde, der effektivt understøtter borgerens mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller komme i gang med uddannelse og modvirker langvarig forsørgelseshjælp.

 

Der gennemføres i efteråret 2011 et pilotforløb for ledelse og medarbejdere vedrørende resultatbaseret styring. Der skal herigennem udvikles effektstyringsredskaber med sigte på at sikre effekt af indsatser over for borgere med barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Udvikling af den resultatbaserede styring forventes over de kommende år at give et mærkbart fald i langvarigt og permanent forsørgede borgere, og reducerer derfor også udviklingen i tilgangen til førtidspension.

 

Yderligere er forvaltningen i gang med at gennemføre et paradigmeskift fra afklaring til træning. Dette sker i forbindelse med finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, hvor en væsentlig del af afklarende aktiveringsforløb er blevet afløst af træningsindsatser og optræning i virksomhedspraktikker, herunder ved inddragelse af de kommunale arbejdspladser i forhold til ekstraordinære ansættelser af borgere på forsørgelsesydelser.

 

Der gennemføres ændringer i tilbud til borgere med massive begrænsninger. Der vil i stedet for afklaringsforløb for nogle ikke indsatsparate borgere blive iværksat rehabiliterende indsatser, som tager sigte på at træne borgeren i forhold til konkrete barrierer, der modvirker borgerens mulighed for at blive i stand til at klare sig selv. 

 

Med de gennemførte ændringer med stærkt fokus på de unge og de psykisk syge samt med igangværende aktiviteter til forandring og udvikling har forvaltningen igangsat initiativer til en betydelig reduktion i førtidspensionstilgangen.

 

I øvrigt arbejder forvaltningen på en række områder med implementering af resultatbaseret styring, som netop har betydning i forhold til de anførte tiltag, og som også understøttes af, at udvalgsmedlemmerne med en gruppe embedsmænd i september 2011 tager på studietur til New York herom.

 

Økonomi

Den forventede økonomiske konsekvens i 2011 vil medføre et væsentligt mindreforbrug på Førtidspension, der dog modsvares af tilsvarende merforbrug på Kontanthjælp, Sygedagpenge og Ledighedsydelse.

 

Den samlede økonomiske konsekvens forventes at være neutral for kassebeholdningen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 14. Rammeaftale 2012

Åbent - 2011/103405

 

Sagsresumé

Forslag til Rammeaftale 2012 forelægges til endelig politisk godkendelse i byrådet. De 22 kommuner i Region Syddanmarks kontaktudvalg har den 30/8 2011 behandlet Rammeaftale 2012 og anbefaler, at kommunerne godkender rammeaftalen.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender Rammeaftale 2012 på socialområdet og specialundervisningsområdet.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Christian Skov Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Socialudvalgets indstillinger.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Rammeaftalesamarbejdet er et forum for drøftelser på tværs af kommunerne om koordinering af indsatsen på det specialiserede socialområde. Det har tidligere været Region Syddanmark, der har haft ansvaret for at udarbejde rammeaftalerne, men i modsætning til tidligere er det fra 2011 kommunerne, der har overtaget ansvaret.

 

Når et område som det specialiserede socialområde er så meget i forandring, er der brug for styringsredskaber til at koordinere på det specialiserede socialområde. Derfor er der ved den kommunale overtagelse af rammeaftalerne lavet to aftaler, en Styringsaftale og en Udviklingsstrategi, som sammen udgør rammeaftalen.

Styringsaftalen indeholder de styringsmæssige retningslinier, som kommunerne og regionen i fællesskab skal anvende, mens udviklingsstrategien omfatter de fælles strategiske områder, som kommuner og regionen i fællesskab anser som væsentlige og ønsker at sætte fokus på.

 

Rammeaftalen styrkes dermed dels som redskab for kommunerne i rollen som køber og sælger af pladser eksempelvis i form af fælles retningslinier vedrørende beregning af takster og opsigelsesvarsler dels som samarbejde om den strategiske udvikling af det specialiserede socialområde, eksempelvis i form af tværkommunale netværk og i form af aftaler om fælles samarbejde om at sætte fokus på konkrete problemstillinger.

 

De nye aftaler gælder for 2012 og genforhandles årligt.

 

Forslag til Rammeaftale 2012 blev behandlet i kommunekontaktrådet, KKR Syddanmark, den 25/8 2011 og i de 22 kommuner i Region Syddanmarks kontaktudvalg den 30/8 2011.

 

Alle kommuner skal godkende Rammeaftale 2012 senest den 15/10 2011.

 

Taksterne skal i modsætning til tidligere år ikke godkendes som en del af rammeaftalen. Taksterne forelægges de enkelte udvalg i Odense Kommune til godkendelse i forbindelse med udmøntningen af udvalgets budget.

 

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

Bilag

1. Bilag til rammeaftale 2012 (Bilag til rammeaftale 2012.pdf)
2. Rammeaftale 2012 - Styringsaftale og Udviklingsstrategi (Rammeaftale 2012 - Styringsaftale og Udviklingsstrategi.pdf)

 

 

 

15. Indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger for 2010

Åbent - 2011/019699

 

SAGSRESUMÈ

Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen efter servicelovens §§ 124–129.

 

Den 1/7 2010 trådte en lovændring af serviceloven om magtanvendelse i kraft, der betyder lempelse af betingelser for iværksættelse af alarm- og pejlesystemer, flytning af borger uden samtykke, ændring af regler om afgørelseskompetence samt inddragelse af pårørende.

 

I perioden 1/1 til 31/12 2010 er der foretaget i alt 212 indberetninger vedrørende magtanvendelse, som primært har fundet sted på plejehjem/plejecentre. Dette er 85 indberetninger flere end i 2009.  

 

Hovedparten af magtanvendelsesforanstaltningerne er anvendt i forbindelse med fastholdelse og føren tilbage til andet lokale.  

 

Der er udarbejdet faglige handleplaner i forbindelse med alle magtanvendelsesforanstaltninger. Dette er en stigning fra 70–100 % i forhold til 2009.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen har herudover registreret i alt 15 sager, hvor borgerne har givet stiltiende, mundtligt eller skriftligt samtykke til foranstaltningerne.  

 

Der blev foretaget 9 stikprøver i forbindelse med uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentre i Odense Kommune i 2010, som alle var tilfredsstillende.

 

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar har givet anledning til uddybning af afsnit i indberetningen.

 

Sagens sene fremsendelse skyldes, at indberetningerne om magtanvendelse overgik til elektronisk medie i 2010, hvilket affødte vanskeligheder i forhold til udtræk af data.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender ”Indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger for 2010”.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Kasper Westh og Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Beslutning

Godkendt.

 

sagsfremstilling

Indledning

 

Ifølge § 14 i bekendtgørelse om magtanvendelse skal Odense Kommune én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen efter servicelovens §§ 124–129.

 

Reglerne i servicelovens §§ 124-129 giver plejepersonalet mulighed for en række foranstaltninger med karakter af magtanvendelse, hvis der opstår risikofyldte situationer i det daglige arbejde. Formålet med denne paragraf er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Personkredsen er her personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig hjælp samt socialpædagogisk bistand mv. efter servicelovens
§§ 83-87, og som er ude af stand til at handle fornuftsmæssigt eller overskue konsekvenserne af sine handlinger. Kommunen skal foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning, som skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt.

 

Indgreb i selvbestemmelsesretten efter servicelovens § 126 (fastholdelse af en person og føre denne til et andet opholdsrum) vil også kunne iværksættes af ansatte i tilbud, der drives af regionerne eller af private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for en borger.

 

Herudover har kommunen, jf. servicelovens § 82, en omsorgspligt, som pålægger kommunerne at yde hjælp efter denne lov til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang.

 

Den 1/7 2010 trådte en lovændring af serviceloven om magtanvendelse i kraft.

 

Lovændringen omfatter 4 dele:

 

 1. Tydeliggørelse af bestemmelsen om inddragelse af pårørende i forbindelse med omsorgspligten. Der er her lagt vægt på, at pårørende med nært tilknytningsforhold inddrages som rådgivende eller som personer med en særlig viden om den pågældende borgers ønsker og forhold.

 

 1. Lempelse af betingelserne for iværksættelse af alarm– og pejlesystemer for borgere med demens. Lovændringen medfører, at der uden formel afgørelse kan iværksættes brug af alarm- og pejlesystemer, hvis bare ikke borgeren aktivt modsætter sig. Afgørelsen kan nu være tidsubegrænset.

 

 1. Lempelse af reglerne for flytning uden samtykke fra ét botilbud til et andet. Lovændringen betyder, at en borger, der er ude af stand til at give samtykke, kan flyttes fra et botilbud/plejebolig til et andet botilbud/plejebolig.

 

 1. Reglerne om afgørelseskompetence vedrørende magtanvendelse er ændret. Med lovændringen kan kommunen træffe beslutningen om magtanvendelse, og Det Sociale Nævn fungerer herefter alene som ankeinstans. Flytning af borgere mod deres vilje skal dog fortsat godkendes af Det Sociale Nævn.

 

Foranstaltninger

 

De foranstaltninger, som lovreglerne giver mulighed for, er følgende:

 

 • Personlige alarmer, døråbnere eller personlige pejlesystemer.

 • Anvendelse af fysisk magt i form af:

- at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum

- at fastholde en person i personlige hygiejnesituationer.

 • Anvendelse af fysisk magt for at hindre en person i at forlade boligen eller føre denne tilbage til boligen.

 • Fastspænding med stofsele eller H-sele (såkaldt blød fiksering) til kørestol, seng m.m. for at hindre fald (beskyttelsesmidler).

 • Optagelse af en person i et bestemt botilbud uden samtykke.

 

Lovreglerne indeholder krav om, at ethvert indgreb i den personlige frihed skal registreres og indberettes til den kommunale myndighed på særlige indberetningsskemaer. På baggrund af indberetningerne skal kommunen vurdere, om der er behov for en anbefaling eller anden form for opfølgning, og der skal udarbejdes en årlig beretning over omfang og indhold af magtanvendelsen. 

 

Kompetence til iværksættelse

 

Kompetencen til at iværksætte magtanvendelse er placeret hos personalet i de situationer, hvor det er nødvendigt at handle akut, fx i en farlig trafiksituation eller ved voldelig adfærd. Foranstaltningerne bliver efterfølgende godkendt af funktionscheferne og kontorcheferne i Ældre- og Handicapforvaltningen. Magtanvendelsesforanstaltninger, som ikke kræver akut handling, fx anmodning om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer eller blød fiksering, godkendes af samme ledelse, inden foranstaltningerne iværksættes.

 

Kopi af indberetningsskemaerne opbevares i de plejehjem/plejecentre/botilbud, hvor magtanvendelsen har fundet sted. Odense Kommunale Ældrepleje og Sundhed registrerer og udfylder samtidig ansøgninger, registreringer og indberetninger på skemaer i Rambøll Care, som er Odense Kommunes elektroniske omsorgssystem.

 

Opgørelse over magtanvendelsessager

 

Opgørelse over samtlige magtanvendelsesforanstaltninger udarbejdes én gang årligt i forvaltningen på baggrund af oplysningerne fra Hjemmeplejen, Plejeboliger, selvejende plejecentre, Sundhed, Handicap- og Psykiatriafdelingen samt private leverandører. Pr. 1/10 2010 overgik registreringen og indberetningen af magtanvendelsesforanstaltninger i Odense Kommunale Ældrepleje til Rambøll Care, hvorfor opgørelsen her for 2010 dels baseres på en skematisk opgørelse fra 1/1 - 30/9 2010 og dels en registrering i Rambøll Care fra 1/10 – 31/12 2010. 

 

I perioden 1/1 til 31/12 2010 er der foretaget i alt 212 indberetninger vedrørende magtanvendelse. 

 

Magtanvendelsesforanstaltningerne fordeler sig på følgende typer:

 

Personlige alarmer:                                     1                      

Fastholdelse/føren til andet lokale:              70                       

Indgreb foretaget i nødværge eller

som led i nødret:                                       5   

Fastholdelse i hygiejnesituationer:            123               

Fastholdelse/tilbageføring til egen bolig:         0

Blød fiksering:                                  5             

Optagelse i særligt botilbud uden samtykke:  8              

                              

Dette er 85 indberetninger flere end i 2009. Den store stigning i antallet af indberetninger skyldes alene fastholdelse i hygiejnesituationer hos 2 borgere med svær demens, hvilket uddybes nærmere i næste afsnit.

 

Fordeling af foranstaltninger på Odense Kommunale Ældrepleje, Sundhed, private leverandører, Handicap- og Psykiatriafdelingen samt selvejende plejecentre

 

Foranstaltningerne fordeler sig som følgende:

 

Odense Kommunale Ældrepleje:              113 sager

Private leverandører:                                0 sager

Sundhed:                                              8 sager

Handicap- og Psykiatriafdelingen:             69 sager

De selvejende plejecentre:                       22 sager

 

Ovennævnte magtanvendelsesforanstaltninger har primært fundet sted på plejehjem/plejecentre og botilbud i Odense Kommune.

 

Odense Kommunale Ældrepleje har foretaget 62 indberetninger flere, Handicap- og Psykiatriafdelingen 2 sager flere, de selvejende plejecentre 13 sager flere og Sundhed 8 sager flere end i 2009. 

 

Der er foretaget 112 indberetninger om fastholdelse i hygiejnesituationer fordelt på 1 beboer (94) i Odense Kommunale Ældrepleje og 1 beboer (18) på de selvejende plejecentre. Siden medio december 2010, har Odense Kommunale Ældrepleje ændret praksis for registrering og indberetning af magtanvendelse hos den pågældende borger, idet magtanvendelserne nu indberettes samlet 1 gang om måneden, som der er mulighed for ifølge lov om social service. Dette har reduceret tiden til dokumentation væsentligt. Desuden har personalet løbende arbejdet på at reducere magtanvendelsen hos borgeren ved hjælp af Marte Meo-metoden, hvilket har bevirket en lille reduktion i antallet af magtanvendelser. Marte Meo betyder ”ved egen kraft”. Metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne.

 

Sundhed har i 2010 foretaget 8 indberetninger om optagelse i særligt botilbud uden samtykke fra borgerne, jf. servicelovens § 129. Denne lovparagraf retter sig mod personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse skyldes en erhvervet mental svækkelse som er fremadskridende, fx demens. Flytning er mulig, når: Flytningen er absolut påkrævet, hjælpen ikke kan gennemføres i eget hjem, den pågældende ikke kan overskue konsekvensen af sine handlinger, den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og når det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Kommunens indstilling til flytning skal tiltrædes af en værge, som Statsforvaltningen har beskikket.

 

Handicap- og Psykiatriafdelingen har haft i alt 51 tilfælde, hvor magtanvendelse (fastholdelse herunder føren til andet lokale) har været nødvendig i boligen, dagtilbud eller i det offentlige rum. Disse borgere har især vanskeligheder i relation til hensigtsmæssig social adfærd i fællesrum. Der er ikke forekommet ansøgninger om anvendelse af blød fiksering/beskyttelsesmidler i Handicap- og Psykiatriafdelingen i 2010.  

 

Herudover har der været foretaget 13 foranstaltninger ”uden for lovgivning”, som omfattede fastholdelse eller føren tilbage til andet lokale/bolig. ”Udenfor lovgivning” betyder, at det i afgørelsen er vurderet, at grundlaget for indgrebet enten ikke har været helt tilstrækkeligt, eller at indgrebet er foretaget uden helt tilstrækkelig hensyn til mindsteindgrebskriteriet. I hvert enkelt tilfælde er personalet instrueret i at finde andre metoder.

 

Nødret og nødværge

 

Der er indberettet 5 sager fra Handicap- og Psykiatriafdelingen, der betragtes som nødret. I de pågældende sager havde personalet låst sig ind i beboernes lejligheder på grund af alvorlig mistanke om selvskadende adfærd, selvmordsforsøg eller ildspåsættelse.

 

Der er tale om nødret, hvis man afværger en truende skade på mennesker eller værdier ved for eksempel at bryde ind i en bygning, hvor der er udbrudt brand.  

 

Gennemgangen af indberetninger for 2010 viser, at Odense Kommunale Ældrepleje og de selvejende institutioner har udarbejdet faglige handleplaner i forbindelse med alle magtanvendelsesforanstaltninger. Handicap- og Psykiatriafdelingen indarbejder handlingsforløb og forebyggende indsatser i borgernes personlige handleplaner.

Forvaltningen har således, som forventet i indberetningen for 2009, udarbejdet handleplaner på alle magtanvendelsesforanstaltninger over for borgerne, jf. lov om social service, § 136, stk. 2, i overensstemmelse med § 141. Dette er en forbedring fra 70–100 % i forhold til 2009.

 

Indberetninger med samtykke

 

Ældre- og Handicapforvaltningen har herudover registreret i alt 15 sager, hvor borgerne har givet stiltiende, mundtligt eller skriftligt samtykke til foranstaltningerne. Disse sager, som omfatter personlige alarmer, GPS, døralarmer, ringemåtter og blød fiksering/beskyttelsesmidler, betragtes ikke som magtanvendelse, men noteres i borgernes journaler som en foranstaltning med samtykke og med angivelse af dato for opfølgning. Demenskoordinatorerne er inddraget i disse sager, hvor det findes relevant i forhold til sagernes kompleksitet.

 

Stikprøveundersøgelse

 

I forbindelse med uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentre i Odense Kommune i 2010 er der foretaget 9 stikprøveundersøgelser på magtanvendelsesforanstaltninger, som led i tilsynsforpligtelsen. Alle stikprøver var tilfredsstillende.

 

Sagens sene fremsendelse skyldes, at indberetningerne om magtanvendelse overgik til elektronisk medie i 2010, hvilket affødte vanskeligheder i forhold til udtræk af data. Disse vanskeligheder er elimineret i 2011.

 

Høringssvar

Ældrerådet

Ældrerådet har fået tilsendt indberetning om magtanvendelse i plejesektoren til høring.

 

Overordnet må man sige, at magtanvendelse er på et yderst beskedent niveau.

      

Nogle indberetninger kunne nok rationaliseres: Fastholdelse i hygiejnesituationen viser 112 indberetninger fordelt på én i den offentlige sektor med 94 indberetninger og én i den private pleje med 18 indberetninger. Forbruget af administrative timer til noget sådant står næppe i forhold til den ædle tanke om begrænsning af magtanvendelse. Én indberetning hver 3. måned må være mulig. Der må også kunne bruges gennemslag.

 

En del ændringer synes også at være indført, så tiltagene administrativt er lettet. Man kan således handle akut i situationen uden forudgående ansøgninger. Det bør være et positivt tillidsskabende forhold, der er afgørende for, hvilke former for magtanvendelse der tages i brug.

 

Endelig skal det anføres, at de uanmeldte tilsyn ikke har afsløret uregelmæssigheder vedrørende magtanvendelse, ej heller embedslægens stikprøvekontrol.

Ældrerådet konkluderer, at det er en beretning, der beskriver et omfang af magt-anvendelse, som man kan være tilfreds med.

 

Handicaprådet

 

Tak for det tilsendte.

Det er lidt betænkeligt, at der er en stigning i brugen af magtanvendelse, hvilket måske skyldes, at man er blevet bedre til at registrere disse? Det er godt at se, at der er iværksat sociale foranstaltninger for at undgå gentagelse af magtanvendelserne.

 

Det er bekymrende, at der tilsyneladende er flyttet 8 personer fra en bopæl til en anden uden disses samtykke. De nærmere omstændigheder herom er meget lidt beskrevet i det fremsendte.

 

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar har givet anledning til en uddybning af servicelovens § 129 vedrørende optagelse i særligt botilbud uden samtykke samt § 126 a, hvor der er mulighed for begrænsning af den administrative indberetning om fastholdelse i hygiejnesituationer til én gang om måneden.

 

Økonomi

Indberetningen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl