Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Dagsorden 11. september 2012

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 11-09-2012 kl. 08:15

Ordinært møde, afholdes i forbindelse med udvalgstur til Aarhus.


Mødet forventes afsluttet kl. 10:00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Udmøntning af By- og Kulturudvalgets rammereduktion på 5 mio. kr. i budget 2013-2016

Åbent - 2012/008820

 

Sagsresumé

I Økonomiudvalgets budgetforslag 2013 -2016 er beskrevet en række forslag, der samlet set skal medvirke til at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter. En række af disse reduktioner kommer også til at påvirke de økonomiske rammer på By- og Kulturudvalgets område.

 

Der er under overskriften ”En kommune – fælles løsninger foreslået en rammebesparelse på samlet 15 mio. kr. årligt, som fordeles mellem udvalgene. De enkelte udvalg skal inden 2. behandlingen af Budget 2013 træffe beslutning om, hvordan udvalgets andel af besparelsen i budgetforslaget udmøntes konkret. By- og Kulturudvalgets andel af denne rammereduktion er 5 mio. kr. årligt.

 

Der er således behov for, at By- og Kulturudvalget drøfter og tager stilling til, hvorledes denne rammereduktion skal udmøntes. Der er vedlagt en oversigt over supplerende reduktionsforslag, som kan indgå i drøftelserne.

 

Forvaltningen foreslår, at udmøntningen sker på følgende områder:

 

- 1.000 kroner -

2013

2014

2015

2016

Byfornyelsesramme, anlæg

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Renovering af udlejningsejendomme, anlæg

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Bortfald af kommunalt tilskud til kunstakademiet

0

-500

-750

-1.000

Lukning af Stige Færge, mulighed for tilskud

0

-800

-800

-800

Kollektiv Trafik

-2.800

-1.500

0

0

BKF, NV NV

 

 

-1.250

-1.000

I alt

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

 

Udvælgelsen er som udgangspunkt sket ud fra en hensyntagen til gældende politikker og strategier. Der er ikke foreslået driftsbesparelser på områderne Plan og Byg samt Fællesadministrationen, da de vil indgå i arbejdet med ”Sparsommelighed med mod”.

 

I sagsfremstillingen er der en nærmere beskrivelse af de enkelte forslag.

 

I Økonomiudvalgets budgetforslag 2013 – 2016 er der udover ovennævnte ramme-besparelse indarbejdet nedenstående reduktioner på By- og Kulturudvalgets budgetramme. By- og Kulturudvalget vil efter byrådets vedtagelse af Budget 2013 -2016 få mulighed for at drøfte og udmønte disse besparelser:

 

 

- 1.000 kroner -

2013

2014

2015

2016

”Sparsommelighed med mod”

-5.559

-5.559

-5.559

-5.559

Print og multifunktionsmaskiner

-137

-69

-69

-69

Lov og cirkulæreprogram

-3.133

-3.133

-3.133

?

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at By- og Kulturudvalgets rammereduktion på 5 mio. kr. udmøntes således:

 

- 1.000 kroner -

2013

2014

2015

2016

Byfornyelsesramme, anlæg

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Renovering af udlejningsejendomme, anlæg

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Bortfald af kommunalt tilskud til kunstakademiet

0

-500

-750

-1.000

Lukning af Stige Færge, mulighed for tilskud

0

-800

-800

-800

Kollektiv Trafik

-2.800

-1.500

0

0

BKF, NV NV

 

 

-1.250

-1.000

I alt

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

 

 

 

 

Sagsfremstilling

I Økonomiudvalgets budgetforslag 2013 -2016 er beskrevet en række forslag, der samlet set skal medvirke til at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter. En række af disse reduktioner kommer også til at påvirke de økonomiske rammer på By- og Kulturudvalgets område.

 

Der er under overskriften ”En kommune – fælles løsninger” foreslået en rammebesparelse på samlet 15 mio. kr. årligt, som fordeles mellem udvalgene. De enkelte udvalg skal inden 2. behandlingen af Budget 2013 træffe beslutning om, hvordan udvalgets andel af besparelsen i budgetforslaget udmøntes konkret. By- og Kulturudvalgets andel af denne rammereduktion er 5 mio. kr. årligt.

 

Forvaltningen foreslår følgende reduktioner:

 

- 1.000 kroner -

2013

2014

2015

2016

Byfornyelsesramme, anlæg

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Renovering af udlejningsejendomme, anlæg

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Bortfald af kommunalt tilskud til kunstakademiet

0

-500

-750

-1.000

Lukning af Stige Færge, mulighed for tilskud

0

-800

-800

-800

Kollektiv Trafik

-2.800

-1.500

0

0

BKF, NV NV

 

 

-1.250

-1.000

I alt

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

 

Byfornyelse. Forvaltningen foreslår, at rammen til Bygningsfornyelse af enkeltejendomme reduceres med 1,2 mio. kr. årligt. Der resterer herefter 2,7 mio. kr. årligt til at opfylde borgernes behov for at få deres ejendomme fornyet. Det skal oplyses, at behovet de sidste par år har været dalende.

 

Udlejningsejendomme. Der foreslås en reduktion i anlægsrammen til renovering af udlejningsejendomme på årligt 1,0 mio. kr. Forslaget er primært begrundet i en reduktion af antallet af udlejningsejendomme i kommunalt regi.

 

Kunstakademiet. Tilskuddet til kunstakademiet foreslås nedtrappet fra 2013 over en 5-årig periode til udløb medio 2018. Årlig besparelse fra 2019 er på 1.500.253 kr.

 

Lukning af Stige Færge. I forlængelse af kanalforbindelsens færdiggørelse foreslås der en lukning af Stige Færge. En lukning vil medføre en besparelse på årligt 1.000.000 kr. i By- og Kulturforvaltningen, hvoraf der foreslås reserveret årligt 200.000 kr., som fortsat kan anvendes til formålet eksempelvis som tilskud eller lign.

 

Kollektiv trafik. I forbindelse med udmøntning af ”Odense en Ny Virkelighed” besluttede By- og Kulturudvalget den 17/5 2011 blandt andet at nedlægge servicebusserne. I samme forbindelse blev det besluttet at indføre delvis kompensationskørsel for servicebusserne, samt igangsætte forsøg med en citybus. På den måde blev der skabt et råderum i 2013-14 til at imødekomme eventuelle yderligere udgiftsstigninger i den kollektive trafik, samt råderum til at iværksætte ny initiativer for den kollektive trafik i forbindelse med kommende store byudviklingsprojekter.

 

Råderummet til de ovennævnte formål vurderes p.t. at være af en sådan størrelse, at en del af dette foreslås anvendt til at udmønte udvalgsrammen i 2013 og 2014.

 

BKF, NV NV. Den resterende reduktion på 1-1,2 mio. kr. i 2015-16 foreslås imødekommet ved ny innovative løsninger, samarbejdsformer m.m. På nuværende tidspunkt kan disse ikke konkretiseres yderligere, men der kan eksempelvis være tale om nye samarbejdsformer på kulturområdet, nye partnerskaber generelt, nye udbudsformer m.m.

 

I Økonomiudvalgets budgetforslag 2013 – 2016 er der udover ovennævnte rammebesparelse indarbejdet nedenstående reduktioner på By- og Kulturudvalget budgetramme:

 

- 1.000 kroner -

2013

2014

2015

2016

”Sparsommelighed med mod”

-5.559

-5.559

-5.559

-5.559

Print og multifunktionsmaskiner

-137

-69

-69

-69

Lov og cirkulæreprogram

-3.133

-3.133

-3.133

?

 

Budgetreduktionen vedrørende ”Sparsommelighed med mod” udgør 50 mio. kr. for hele kommunen. By- og Kulturudvalgets andel udgør årligt ca. 5,6 mio. kr. Reduktionerne vil eksempelvis skulle udmøntes via løbende optimering, nye innovative indsatser, leanprojekter, bortfald af ikke værdiskabende aktiviteter m.m. By- og Kulturudvalget vil efter byrådets vedtagelse af Budget 2013 -2016 få forelagt en plan for implementering af ”Sparsommelighed med mod”, der også vil kunne indeholde initiativer på tværs af forvaltningerne i kommunen.

 

I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet er kommunerne under et kompenseret for ny lovgivning. I Odense Kommunes budgetforslag er indarbejdet, at kompensation for ny lovgivning tilfalder kommunekassen. En del af den ny lovgivning vedrører implementering af lovpligtige vandplaner og Natura 2000 handleplaner, hvor DUT-kompensationen for Odense Kommune udgør 3,7 mio. kr. pr. år fra 2013-15.

 

De nye opgaver skal således løses indenfor eksisterende budgetter i forvaltningen, og det vurderes at implementeringen af de nævnte planer kan ske for ca. 80 pct. af DUT-kompensationen, svarende til ca. 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2013-15.

 

Forslag til den konkrete implementering og finansiering af de nævnte planer vil senere blive forelagt udvalget, og vil eksempelvis kunne ske ved ændrede arbejdsmåder og omprioriteringer, der eventuelt ændrer sagsbehandlingstider indenfor det samlede forvaltningsområde.

 

 

Økonomi

Rammebesparelsen på 5 mio. kr. indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2013 og udmøntningen påvirker derved ikke kassebeholdningen.

 

Bilag

1. Supplerende reduktionsforslag (img-9051317-0001.pdf)

 

 

 

2. Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer som følge af lokaleoptimering

Åbent - 2012/008820

 

Sagsresumé

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2013-16 har der været arbejdet på at sikre en lokaleoptimering.

 

Lokaleoptimeringen vedrører Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre og handicapforvaltningen.

 

Lokaleoptimeringen medfører årlige driftsbesparelser på 4,8 mio. kr. fra 2013 og hvert år fremefter, samt merindtægter ved salg af bygninger på forventet 3,5 mio. kr. i 2013. Disse besparelser er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2013-16.

 

For at realisere lokaleoptimeringen er det nødvendigt at lave bygningsmæssige ændringer for i alt 12.020.000 kr., inkl. udgifter til fraflytningssyn m.m. i 2012.

 

Børn- og Ungeområdet foreslås det, at Ejbyskolen, inkl. kælder og Ørbækvej 100 ombygges og udnyttes fuldt ud. Dette modsvares af, at lejemålene ved Tarupcentret, Rosengårdscentret, Egehuset opsiges. Derudover vil Skibhusvej 49 kunne sælges.

 

Ældre- og Handicapområdet foreslås det, at Bjergegade 15 ombygges og udnyttes fuldt ud. Dette modsvares af, at lejemålene Bøgedal, Rytterkasernen, Lillelund, Kernehuset og Højstruphuset opsiges. Derudover foreslås Villa Hunderup solgt.

 

På den baggrund foreslås der meddelt en anlægsbevilling på 12.020.000 kr. i 2012, som samtidigt foreslås frigivet til By- og Kulturforvaltningen.

 

Bevillingen finansieres ved et ubudgetteret kassetræk i 2012, som indhentes ved sparede huslejeudgifter de kommende år. Kassepåvirkningen er medregnet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2013.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der meddeles og samtidigt frigives en anlægsbevilling på 12.020.000 kr. i 2012 på budgetområde 2.2 Plan og Byg til lokalemæssige ombygninger i forbindelse med lokaleoptimering, som finansieres ved en tillægsbevilling fra kassen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Anlægsbevillingen medfører et kassetræk i 2012 på 12,0 mio. kr., som indhentes ved sparede huslejeudgifter de kommende år. Kassepåvirkningerne er medregnet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2013.

 

Bilag

Ingen bilag.

 3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplanforslag nr. 6-698 for Bellinge Fælled. Indsigelser og bemærkninger. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/012060

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Bellinge, mellem Assensvej og Flintagergårdvej.

 

Lokalplanen muliggør udbygningen af 1. etape af Bellinge Fælled.

Der gives mulighed for åben/lave boliger og tæt/lave bebyggelser, og lokalplanen rummer bestemmelser for friarealerne for hele området.

 

Lokalplanens bestemmelser er udarbejdet på baggrund af de bæredygtige principper beskrevet i strukturplanen, der omhandler minimering af infrastruktur, håndtering af alt overfladevand indenfor lokalplanområdet, øget biodiversitet, minimering af terrænreguleringer/jordflytning og fortætning af bebyggelse.

 

Kommuneplantillægget giver muligheder for at øge etageantal, øge bebyggelsesprocenter, højde på de enkelte bygningsdele frafaldes og områdets vejadgang flyttes.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 13 indsigelser/bemærkninger.

 

Der er indsigelser til regnvandshåndteringen, trafikafviklingen til og fra området, placering af overskudsjord, ønske om flere grønne tiltag og ønske om mulighed for flere tæt/lave boliger. Endelig er der indsigelser om lokalplanforslagets størrelseskrav til grunde og grundplan af boligerne. Flere af sidstnævnte høringssvar indeholder samtidig positive tilkendegivelser for planernes grundlæggende principper om et bæredygtigt boligområde med store grønne fællesarealer.

 

Lokalplanen er på følgende områder ændret på baggrund af indsigelser: Der gives mulighed for flere tæt/lave boliger og mulighed for mere fleksibilitet i tilpasningen af boligerne og regnvandshåndteringen. Der er fjernet et udlæg til jordvold, og naturtiltag i planen er uddybet.

 

Der har været dialog med Vandcenter Syd, investorer og et typehusfirma om udvikling af boligområdet. Der har været dialog med omkringliggende grundejerforeninger om trafiksikring. Der forventes endvidere fremtidig dialog med nabogartnerier.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 vedtages endeligt.

 2. Lokalplanforslag nr. 6-698 for Bellinge Fælled vedtages endeligt.

 3. Bemærkninger/indsigelser besvares som foreslået.

 

 

 

Sagsfremstilling

I offentlighedsperioden er indkommet 13 indsigelser/bemærkninger fra:

 1. VandCenter Syd as, Vandværksvej 7, 5000 Odense C
 2. Bellinge Vest Vandværk v/ Mogens Pedersen, Elmegårdsvej 44, 5250 Odense SV
 3. Danmarks Naturfredningsforening, Odense Afdeling (DN) v/ Mogens Juul Agergaard
 4. Grundejerforeningen Poul Nielsen Vænget 2-44 v/ formand Erik Christiansen, Poul Nielsen Vænget 6, 5250 Odense SV
 5. Nielsen & Nielsen Ejendomme A/S, Direktør Kim Jensen, Hvidkærvej 17B, 5250 Odense SV
 6. Lars og Susanne Ballesgaard, Hvenetved 1, 5250 Odense SV
 7. Gartneriet Pilevang A/S, Frode Klevang Larsen, Hvenetved 5, 5250 Odense SV
 8. Lone og Kaj Sinding, Lungstedvangen 106, 5250 Odense SV
 9. HusCompagniet Fyn as, Direktør Søren Haugaard, Ørbækvej 268B, 5220 Odense SØ
 10. Gitte Storm Svendsen og Lars Pilekær, Solskinsvej 49, 5250 Odense SV
 11. Kiwi Maria Sambleben, Morelvej 291, 5250 Odense SV
 12. Rikke From Larsen, ingen adresse
 13. Kurt og Jette Meyer, Flintagergårdvej 100, 5250 Odense SV

 

Resumé af indsigelserne:

 

1. VandCenter Syd as

Vandcentret har indsendt en længere indsigelse til forvaltningen med en række spørgsmål til regnvandshåndteringen i den kommende samlede udstykning.  

 

Ad 1.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Forvaltningen har taget beslutning om, at VandCenter Syd varetager regnvandshåndteringen i området. Der været afholdt en række teknikermøder mellem VandCenter Syd og forvaltningen, hvor der er opnået fuld enighed.

Lokalplanen er efterfølgende tilrettet på en række punkter i redegørelse og bestemmelser vedrørende regnvandshåndtering. I den forbindelse er kortbilagene ændret, for at vise at regnvandsbassinerne store dele af året har mere karakter af vådeng end regulære søer.

VandCenter Syd vil blive tæt inddraget i den kommende byggemodning af området, og lokalplanen forventes at blive fulgt op af et forslag til tillæg til Spildevandsplanen.

 

2. Bellinge Vest Vandværk

Vandværket gør opmærksom på, at de forsyner området med drikkevand. Samtidig anmoder vandværket om, at der tilføjes i lokalplanen, at vandforsyning til den enkelte bolig/ejendom skal afregnes individuelt.

 

Ad 2.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Redegørelsen ændres, så Bellinge Vest Vandværk står som forsyningsselskab for drikkevand.

I byggetilladelser i dag stilles der allerede krav om individuel måling i alle boligenheder i henhold til bestemmelser i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse. Overholdes dette ikke, er kommunen myndighed i klagesager. Lokalplanen ændres derfor ikke på dette punkt.

 

3. Danmarks Naturfredningsforening, Odense Afdeling (DN), v/Mogens Juul Agergaard

DN finder generelt planforslaget meget sympatisk med mange gode tiltag om bæredygtighed og biodiversitet. Foreningen har forslag til en række tiltag til, hvordan disse emner kan styrkes yderligere: Jf. kommuneplanens intentioner om fortætning fremfor byspredning håber DN, at denne nyudstykning ikke følges af flere. Lettebækken er et § 3-beskyttet vandløb. Naturpleje bør nævnes særskilt. Naturgenoprettelse af forholdene i Lettebækken ønskes sikret. Der er ønske om beplantning med danske arter og formidling af biologien i området og ønsker om et areal til håndtering af kompostering, og at solceller primært bør placeres på tage.

 

Ad 3.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Forvaltningen udarbejder i byggemodningsfasen en beplantnings- og driftsplan, med fokus på blandt andet biodiversitet, bæredygtighed og formidling. Til dette arbejde vil forvaltningen optage en dialog med DN om de ideer, som DN fremsætter i indsigelsen.

 

Kommuneplanen har som mål i perioden 2009-2013 at reducere mængden af nye byudlæg fra 50 % til 30 % i forhold til byomdannelse. Herudover vil der blive inddraget jord til nyudstykning blandt andet i Bellinge.

 

Lettebækkens § 3-status indskrives i redegørelsen og forhold om naturpleje uddybes. Naturgenopretningsprojekter og generelle forbedringer af naturforhold er ikke lokalplanpligtige, og kan ikke sikres via planloven. Lokalplanens bestemmelser for håndtering af områdets regnvand sikrer, at bækken som udgangspunkt ikke overbelastes.

 

Der er i bebyggelsesplanen afsat plads til komposteringsområder. I forbindelse med planlægningen af byggemodningen arbejder forvaltningen på at etablere et samarbejde med Odense Renovation as om et bæredygtigt affaldssystem.

 

Lokalplanen muliggør opsætning af solceller på tage, i et større fællesanlæg på støjvolden langs Assensvej og som et mindre anlæg i byparken. Dette sker for at understøtte den energimæssige bæredygtighed i området. Støjvolden er i forvejen et teknisk anlæg, og lokalplanen sikrer, at støjvolden formgives og beplantes, så solceller er til mindst mulig visuel gene. Lokalplanen sikrer, at solceller i byparken opstilles som et mindre anlæg med kunstnerisk bearbejdning. Dette bibeholdes som et vartegn med signalværdig for bebyggelsens bæredygtige grundidé.

 

4. Grundejerforeningen Poul Nielsen Vænget

Grundejerforeningen ønsker ikke trafikken fra boligområdet ud via Flintagervej. Foreningen har sendt et ændringsforslag, hvor trafikken fra lokalplanområdet føres direkte ud på Assensvej eller til Hvenetved med en vejforlængelse til Højmevej og industriområdet.

Derudover nævner foreningen nuværende problemer med cyklister fra den nye stibro over Assensvej. Cyklisterne kører ikke ned på cykelstien langs Brændekildevej, men tager en smutvej ind gennem Poul Nielsen Vænget. Denne belastning frygtes øget, når det nye område bliver udviklet.

 

Ad 4.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

I stedet for de forslåede ændringer har forvaltningen været i dialog med grundejerforeningerne i området og udarbejdet en plan for trafiksikring af Flintagervej, hvor man forbedrer oversigtsforhold og laver hastighedsnedsættelse.

Vejtilslutning direkte til Assensvej er ikke mulig på grund af trafiksikkerhed. Forslaget om vejforlængelse til Højmevej vil kræve jordekspropriation på en ca. 1,5 km lang strækning, og den pågældende vej vil ikke betjene andet. Samtidig er området ved Højme i forvejen trafikbelastet. Plan-, trafik-, og bæredygtighedsmæssigt vurderes det derfor mest optimalt, at der bygges videre på eksisterende infrastruktur via Flintagervej.

 

Forhold vedrørende cykeladfærd kan ikke reguleres i en lokalplan. Det vil i stedet blive taget op i det fælles arbejde omkring Flintagervej.

 

5. Nielsen & Nielsen Ejendomme A/S

Selskabet har vist interesse for at købe areal til boliger. De ønsker lokalplanen ændret med mulighed for udlæg til ca. 50 tæt/lave boliger i 1 plan. Regnvandsbassinets placering ønskes flyttet, for at skabe sammenhæng med selskabets bebyggelse vest for Flintagergårdvej.

 

Ad 5.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Lokalplanens kortbilag ændres, så en del af boligområdet kan rumme enten åben/lav eller tæt/lav bebyggelse. Lokalplanen ændres, så der gives mulighed for bebyggelse i 1 etage for tæt/lavt byggeri i det pågældende område. For at sikre en attraktiv bebyggelse nedsættes bebyggelsesprocenten fra 55 til 35, såfremt der bygges tæt/lav bebyggelse i 1 etage. Ved regnvandsbassinet er der allerede mulighed for at etablere en stiforbindelse, så der kan skabes sammenhæng mellem 1. etape af lokalplanen og bebyggelsen på den anden side af Flintagergårdvej.

 

6. Lars og Susanne Ballesgaard

Der gøres indsigelse mod, at lokalplanen placerer en jordvold på op til 6 m’s højde med beplantning langs områdets nordlige grænse. Volden vil skygge for gartneriernes væksthuse nord for lokalplanområdet og dermed påvirke driften i gartnerierne.

 

Ad 6.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Den vestlige del af jorddeponiet ud for gartnerierne bliver udtaget af lokalplanen.

I det videre arbejde med udbygningen af området vil forvaltningen i samarbejde med gartnerierne vurdere, om der eventuelt kan laves en terrænbearbejdning og udlægges et jorddeponi som en bufferzone imellem boligerne og gartnerierne. Dette arbejde skal foregå i dialog med gartnerierne og fastsættes i et fremtidigt tillæg til lokalplanen.

 

7. Gartneriet Pilevang A/S, Frode Klevang Larsen

Der gøres indsigelse mod, at lokalplanen placerer en jordvold op mod gartnerierne. Volden vil skygge for væksthusene nord for lokalplanområdet og dermed påvirke driften i gartnerierne. Det foreslås, at kommunen i samarbejde med Dansk Gartneri udarbejder en plan.

 

Ad 7.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Se indsigelse Ad 6.

 

8. Lone og Kaj Sinding

Der gøres indsigelse mod, at man i strukturplanen lægger op til, at trafikken for den nordlige del af lokalplanområdet føres ud igennem Lungstedvej og videre ud til Brændekildevej. Man er bekymret for trafikkaos, og at cykelvejen til Rasmus Rask Skolen bliver mere usikker.

 

Ad 8.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Byggemulighed for den nordlige del af lokalplanområdet vil først blive muliggjort i en efterfølgende planlægning, hvor forvaltningen vil være opmærksom på bekymringen.

 

9. HusCompagniet Fyn as, Direktør Søren Haugaard

Der gøres indsigelse mod, at grundstørrelser går ned til 500 m2 mod bygningsreglementets minimumskrav på 700 m2. Indsiger påpeger, at det dermed bliver vanskeligt at placere en bolig, der ikke overskrider det skrå højdegrænseplan.

Bestemmelsen om, at grundplan maks. må være 150 m2, menes at gøre grundene mindre attraktive, da flest ønsker at bygge i 1 plan, og da der i dag bygges typisk 160-170 m2 huse.

Derudover menes det at give problemer med placering af faskiner til nedsivning af overfladevand på så små grunde.

 

Ad 9.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Forvaltningen har igangsat en udviklingsdialog med HusCompagniet om, hvordan man kan bygge og bo indenfor de bestemmelser, som lokalplanen forudsætter.

 

Kravet om nedsivning af regnvand på egen grund ændres til, at man i redegørelsen opfordrer til nedsivning, hvis det er teknisk muligt, og ikke er til fare for grundvandet. Nedsivning skal godkendes af miljømyndigheden.

 

10. Gitte Storm Svendsen og Lars Pilekær

Indsigerne er generelt begejstret for at værne om miljøet blandt andet med planens brug af solceller og de mange friarealer. Indsiger ønsker at bygge et 1-planshus på over 150 m2 i grundplan, men mener, at grundene er for små til 1-planshuse. Mener ikke, at det er attraktivt at fastholde en byggelinje på 3 m fra vejskel på nordvendte grunde.

 

Ad 10.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

Tættere bebyggelse er et bærende princip i strukturplanen og understøtter intentionerne i miljøpolitikken og kommuneplanen. Med en tættere bebyggelse opnås bæredygtige kvaliteter, som energimæssig bæredygtighed, mindre arealforbrug, større friarealer og styrkelse af mulighederne for lokale netværk. Derfor fastholdes kravet om grundstørrelser mellem 500-800 m2, og at boliger over 150 m2 skal bygges i 1½-2 plan.

 

For at imødekomme større fleksibilitet i placeringsmuligheder ændres lokalplanen, så der kan bygges boliger ned til 2 m fra skel. For at sikre mod indbliksgener stiller lokalplanen krav om, at vinduer mod naboskel skal placeres forskudt. (Højdegrænseplanet medvirker blandt andet til at sikre mod indbliksgener mellem naboer).

 

Byggelinjen på 3 m skal sikre gaderummets bymæssige karakter. Dette er et af planens bærende principper i forhold til at sikre en attraktiv bebyggelse.

 

Se også indsigelse Ad 9.

 

11. Kiwi Maria Sambleben

Indsiger synes, at det vil være fantastisk at bygge og bo i et bæredygtigt grønt boligområde med store grønne friarealer. Er dog skuffet over, at byggegrundene bliver mindre end ”normalt” og ønsker at bygge et 1-plans hus på over 150 m2 i grundplan (min. 175 m2), hvilket lokalplanen ikke giver mulighed for.

 

Ad 11.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

Se indsigelse Ad 9 og 10.

 

12. Rikke Larsen

Indsiger ønsker at bygge et 1-plans hus på over 150 m2 i grundplan, hvilket lokalplanen ikke giver mulighed for. Mener, at grunde på maks. 800 m2 ikke er attraktive for børnefamilier.

 

Ad 12.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

Se indsigelse Ad 9 og 10.

 

13. Kurt og Jette Meyer

Det anføres, at Flintagergårdvej ikke er egnet til yderligere trafik. Vejen er i dårlig stand, og der køres alt for stærkt og med mange lastbiler. Øget trafik vil forringe værdien af indsigers ejendom.

 

Ad 13.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Strukturplanen lægger op til, at Flintagergårdvej fremtidigt vil blive lukket for gennemkørende trafik. Det vil mindske trafikken på Flintagergårdsvej.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Lokalplanforslag nr. 6-698 Bellinge Fælled (Lokalplan 6-698 Bellinge Fælled - endelig.pdf)
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 Bellinge Fælled (Kommuneplantillæg 19 Bellinge - endelig.pdf)

 

 

 4. Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 Skovbegravelsesplads i del af friareal i Kohaveskoven. Offentliggørelse

Åbent - 2012/046482

 

Sagsresumé

Folketinget vedtog i 2008 en ændring i ”Lov om begravelse og ligbrænding”. Ændringen indeholder blandt andet muligheden for at anlægge skovbegravelses-pladser uden kapel.

 

Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet for at give mulighed for at placere en skovbegravelsesplads til urnenedsættelse i Kohaveskoven på ca. 1 ha i gåafstand fra parkeringspladsen ved kommunens ejendom Landkildevej 60.

 

Der har været forudgående høring på forslaget til kommuneplanændringen. Der indkom 1 bemærkning fra Dansk Naturfredningsforening, der er imod forslaget. Foreningen mener ikke, at der skal placeres skovbegravelsesplads i fredskov, men ønsker at vedligeholde Kohaveskoven bedst muligt og frygter, at skovbegravelsespladsen vil medføre behov for at rejse gravsten, efterlade kranse, blomster, lys mm.

Forvaltningen vurderer ikke, at bemærkningerne er uforenelige med planen, da vedligeholdelse og bevaring af skoven kan kombineres med skovbegravelsesplads. Forvaltningen ser mulighed for delvis at imødekomme Dansk Naturfredningsforenings overordnede ønsker, og går videre med forslaget om tillæg til kommuneplanen.

Odense Kommune vil afholde et borgermøde under åben himmel i Kohaveskoven i løbet af offentlighedsperioden for at få en dialog i gang på stedet. Her vil borgere og Danmarks Naturfredningsforening blive inviteret.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 35 Skovbegravelsesplads i Kohaveskoven vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planloven.

 

 

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår at placere en skovbegravelsesplads til urnenedsættelse i Kohaveskoven. Kohaveskoven er Odense Kommunes næststørste skov på ca. 55 ha. Skoven er en del af et stort sammenhængende naturområde på ca. 146 ha. Skovbegravelsespladsen skal omfatte et areal på ca. 1 ha, og foreslås placeret i gåafstand fra parkeringspladsen ved kommunens ejendom Landkildevej 60.

På stedet vil der blive skiltet for urnegravpladsen, og der foretages en let markering af det samlede område. Området skal henligge som skov i sammenhæng med den omkringliggende skov, Kohaveskoven. Der må ikke hegnes og gravstederne må ikke markeres.

 

Kommuneplanen

I kommuneplanen er området udlagt til friareal 4.F4. Området skal henligge som naturområde til rekreative interesser. Forslaget til kommuneplantillæg udskiller herfra nyt friareal 4.F9 med udvidede anvendelsesbestemmelser, således at der kan indpasses en skovbegravelsesplads.

 

Miljøvurdering

I henhold til miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet. Derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af forslaget.

 

Den forudgående høring om kommuneplanændringen har varet i 2 uger, og der er indkommet 1 bemærkning til forslaget om ændringen fra Dansk Naturfredningsforening.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at beskytte og værne om de værdifulde egetræer, passe underskoven hensigtsmæssigt og samtidig benytte skoven til skovbegravelsesplads for urner. Beskyttelse og benyttelse kan kombineres.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 Skovbegravelsesplads i Kohaveskoven (Forslag til kommuneplantillæg nr.pdf)
2. Forudgående høring - Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening Odense (DN's bemærkninger.pdf)

 

 

 

5. VVM for nyt deponi til farligt affald på Odense Nord Miljøcenter

Åbent - 2012/159360

 

Sagsresumé

Odense Renovation A/S ønsker at etablere et nyt deponi til farligt affald på Odense Nord Miljøcenter.

 

Lovgivningen kræver, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg med VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) og miljørapport, før et depot for farligt affald kan etableres. Desuden skal der meddeles miljøgodkendelse til deponiet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den foreslåede proces for udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport samt miljøgodkendelse. Processen sættes i gang med en for-offentlighedsfase på 4 uger.

 

 

 

Sagsfremstilling

På Odense Nord Miljøcenter behandler og deponerer Odense Renovation A/S forskellige affaldstyper.

 

Allerede i dag deponeres farligt affald – især såkaldt shredderaffald, der er et affaldsprodukt fra oparbejdning af jern- og metalholdigt skrot. Imidlertid er de eksisterende muligheder for at deponere farligt affald på Odense Nord Miljøcenter ved at være udtømt, og Odense Renovation ønsker derfor at etablere et nyt deponi til denne affaldstype.

 

Det nye deponi forventes ud over shredderaffald, også at skulle indeholde andre typer farligt affald, samt eventuelt også såkaldt mineralsk affald.

 

Før nye deponier til farligt affald kan etableres, skal der, jf. VVM-bekendtgørelsen, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse, der belyser de miljømæssige konsekvenser ved deponiet. Der skal også udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt et forslag til miljøgodkendelse.

 

Processen for udarbejdelsen af kommuneplantillægget med VVM-redegørelse og miljørapport starter med, at befolkningen i en for-offentlighedsfase på 4 uger, kan komme med idéer og forslag til Odense Renovations ønsker. Der foretages også en høring af andre myndigheder. Herefter udarbejdes der forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse med miljørapport samt forslag til miljøgodkendelse. Efter behandling i udvalg og byråd fremlægges materialet i den egentlige offentlighedsfase. Efterfølgende behandles offentlighedens bemærkninger, indsigelser mv. og der foretages eventuelle ændringer i forslagene. Endelig forelægges sagen for udvalg og byråd til endelig afgørelse. Afgørelserne kan påklages.

 

Først når processen - der i denne sag forventes at vare omkring 1 år - er afsluttet, med de nødvendige tilladelser og godkendelser, kan Odense Renovation etablere det nye deponi.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 6. Krydsombygning Jarlsberggade/Næsbyvej/Ejlskovsgade, Toldbodgade/Næsbyvej, samt fællessti i jernbanetunnel

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

Der vil i nær fremtid ske trafikale ændringer i Odense. Udviklingen på den gamle slagterigrund og omdannelse af Thomas B. Thriges Gade vil give mere trafik på Jarlsberggade og gennem krydsene. Krydsene er i dag allerede udpeget som sortpletter og skal derfor ombygges, således at der opnås en tilfredsstillende fremkommelighed og trafiksikkerhed. Vandcenter Syd er lige startet på en kloakomlægning i krydsene, så en ombygning nu vil give fordele både økonomisk og tidsmæssigt.

Følgende tiltag vil blive gennemført:

-          Etablering af ny indkørsel for lastbiler til STARK fra Wichmandsgade.

-          Etablering af cykelsti på Jarlsberggade frem til jernbanetunnel, hvor der etableres fælles cykel-/gangsti i begge sider. Hastigheden for biler nedsættes til 30 km/t i tunnelen, da vejbredden reduceres til 5,5 m.

-          Eksisterende signalanlæg ombygges med nye signalstandere og et opdateret signalprogram, som er forberedt til at håndtere trafikmængden i 2020.

-          Krydset Toldbodgade/Næsbyvej udvides med længere højresvingsspor.

 

Der søges frigivet 4.500.000 kr. til gennemførelse af projektet, hvoraf 3.000.000 kr. finansieres af en tidligere frigivelse til projekt ”Trafik- og mobilitetsplanen samt Kvarterplan” til etablering af rundkørsel på Jarlsberggade. I rammeaftalen med VIVA-centret er det aftalt, at VIVA afholder udgifterne til centrets tilslutning til Jarlsberggade, og det afsatte beløb foreslås derfor anvendt til gennemførelse af projekterne i dette dagsordenpunkt.

 

Der ansøges derfor anlægsbevilling på resterende 1.500.000 kr. med forbrug i 2013.

 

Indstilling

By- og kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Det i sagsresuméet beskrevne projekt igangsættes.

 2. Der frigives en anlægsbevilling ”Trafik-og mobilitetsplan/Kvarterplan” der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, på 4.500.000 kr., med forbrug i 2012: 3.000.000 kr. og 2013: 1.500.000 kr.

 3. Anlægsbevillingen finansieres med 3.000.000 kr. fra tidligere bevilget projekt til Jarlsberggade under ”Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan”, som ikke bliver forbrugt, og 1.500.000 kr. i 2013 finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplan”.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Nedenstående oversigt viser projektets økonomi og finansiering.

 

Beløb i 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

Budget:

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplan”

Tidligere frigivet til ”Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan”

 

 

 

 

 

 

3.000

 

 

 

27.100

 

 

 

23.200

 

 

 

 

10.000

 

Budget

3.000

27.100

23.200

10.000

Ansøgning:

Frigivelse af tillæg til anlægsbevilling ”Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan”

Jarlsberggade

 

 

 

3000

 

 

 

1.500

 

 

Restrådighedsbeløb på ”rammen til finansiering af ”Trafik- og mobilitetsplan”

 

 

 

25.600

 

 

23.200

 

 

 

10.000

 

Der er ikke afledte driftsudgifter.

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Oversigtsplan (Oversigtsplan.pdf)
2. Højresvingsbane Toldbodgade-Næsbyvej (Højresvingsbane Toldbodgade-Næsbyvej.pdf)
3. Belægningsplan Wichmandsgade (Belægningsplan Wichmandsgade.pdf)
4. Belægningsplan i T-kryds (Belægningsplan i T-Kryds.pdf)
5. Belægningsplan i Tunnel (Belægningsplan i Tunnel.pdf)
6. Tværsnit i Tunnel (Tværsnit i Tunnel.pdf)

 

 

 7. Frigivelse af midler til Trafik- og mobilitetsplan samt Kvarterplan, til Østre Stationsvej 2012

Åbent - 2012/011309

 

Sagsresumé

Byrådet vedtog som en del af budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder midler til kvarterplan By-Havn. Dette dagsordenspunkt omfatter frigivelse af 600.000 kr. i 2012 til Østre Stationsvej.

 

Langs Østre Stationsvej er Odense Almennyttige Boligselskab (OAB) ved at opføre en karré, med forventet ibrugtagning 1/12 2012. I en rammeaftale mellem Odense Kommune og Steen & Strøm Centerudvikling IV A/S i forbindelse med opførelse af nyt shoppingcenter VIVA er det aftalt, at Odense Kommune anlægger fortov i vejens nordside og fodgængerfelt på tværs af Klostervejs forlængelse. OAB ønsker fortovet og fodgængerfeltet anlagt inden deres nye byggeri ibrugtages, så beboerne har mulighed for at færdes sikkert til fods til og fra karréen fra indflytningstidspunktet.

 

Der er i kvarterplanen afsat økonomi til at renovere Østre Stationsvej i 2015 og 2016. 600.000 kr. kan flyttes til 2012 ved omfordeling af midler indenfor rammen til finansiering af kvarterplanen. Herved kan etablering af fortov og fodgængerfelt igangsættes i 2012.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Det i sagsfremstillingen beskrevne projekt igangsættes.

 2. Der frigives en anlægsbevilling ”Trafik- og mobilitetsplan/kvarterplan”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur- Miljø og Trafik, på 600.000 kr. i 2012.

 3. Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2,4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af øvrige projekter (Kvarterplan)” med 600.000 kr. i 2012.

 

 

 

Sagsfremstilling

I Investeringsplan for Kvarterplan By-Havn er der afsat 10.200.000 kr. til Østre Stationsvej. Østre Stationsvej skal renoveres for at gøre den mere fodgængervenlig, reducere dens barrierevirkning, skabe sammenhæng til den planlagte stibro mellem by og havn, og sikre trafikafviklingen til det nye shoppingcenter VIVA.

Udformningen af gaden er vigtig for integrationen mellem den nye bydel, nord for Østre Stationsvej og det eksisterende centrum, syd for Østre Stationsvej.

Hovedparten af projektet planlægges anlagt i 2015, inden åbningen af VIVA, men efter gennemførelse af VVM for letbanen, så der kan tages højde for den fremtidige letbanes behov, når renoveringen udføres.

 

Odense Almennyttige Boligselskab er ved at opføre boliger i den såkaldte karré 2, beliggende umiddelbart nord for Østre Stationsvej mellem Klostervejs og Hans Tausens Gades forlængelser. Der er planlagt ibrugtagning 1/12 2012. OAB ønsker, at deres beboere har mulighed for at færdes sikkert til fods til og fra boligerne fra indflytningstidspunktet. Der er på nuværende tidspunkt intet fortov i Østre Stationsvejs nordside.

Øst for karré 2, mellem Hans Tausens Gades forlængelse og en planlagt offentlig plads ved den fremtidige stibro over banen, er der et byggefelt, benævnt karré 1. Tidsplanen for anlæg af byggeri i karré 1 er endnu ikke kendt.

 

I forbindelse med planlægningen af VIVA på de tidligere slagteri- og godsbanegrunde, nord for Østre Stationsvej har Odense Kommune og Steen & Strøm Centerudvikling IV A/S april 2012 indgået en rammeaftale. Som en del af denne rammeaftale er det aftalt, at Odense Kommune forestår samt bekoster omlægningen af Østre Stationsvej.

Det er også aftalt, at Odense Kommune langs Østre Stationsvejs nordside på strækningen fra Klostervej til Posten anlægger et fortovsareal. Hovedparten af arealet ejes p.t. af Steen & Strøm, den resterende del ejes af Odense Kommune.

 

Mellem karré 2 og krydset ved Jernbanegade skal Odense Kommune ifølge aftalen anlægge en midlertidig fast fortovsbelægning bag de eksisterende plantebede med træer, der bevares indtil karré 1 eller letbanen skal anlægges. Når karré 1 er bygget, eller letbanen er anlagt, vil Odense Kommune anlægge endelig fortovsbelægning i gule klinker.

Ud for karré 2 skal Odense Kommune anlægge et fortov med gule klinker. For at sikre gående adgang fra banegården og op langs Østre Stationsvej skal Odense Kommune anlægge et fodgængerfelt i nordsiden af krydset Østre Stationsvej / Klostervej. Fodgængerfeltet vil få lys- og lydsignal, så det er muligt for alle, også synshandicappede, at færdes til og fra karré 2. Odense Kommune overvejer desuden at anlægge et fodgængerfelt i vestsiden af krydset, så det bliver lettere at krydse Østre Stationsvej. I dag er det ikke sikkert at krydse Østre Stationsvej mellem Kongensgade og Jernbanegade.

 

Steen & Strøm Centerudvikling afstår vederlagsfrit det private areal langs Østre Stationsvej til Odense Kommune. Steen & Strøm Centerudvikling betaler 500.000 kr. til Odense Kommune som bidrag til anlæggelse af fodgængerfelt ved Klostervej, fortov ud for karré 2, samt midlertidigt og endeligt fortov ud for karré 1.

 

Der søges om frigivelse af 600.000 kr. i 2012 til anlæg af fortove og fodgængerfelter, samt omkostninger til projektering, udstykning, tilskødning m.m.

 

Der er endnu ikke udarbejdet projekt eller detaljeret overslag for fortove og fodgængerfelter. Det vides derfor ikke om de i alt 1.100.000 kr., der er til rådighed i 2012, er tilstrækkeligt til projektets fulde gennemførelse. Hvis der bliver behov for yderligere økonomi, vil der i et senere dagsordenspunkt blive ansøgt om frigivelse af yderligere økonomi i 2013 til færdiggørelse af projektet. Det vil i givet fald blive prioriteret at skabe sikker adgang til Odense Almennyttige Boligselskabs byggeri inden ibrugtagning, mens andre dele af projektet eventuelt udskydes til udførelse til foråret 2013.

 

Det har ikke konsekvenser for projekterne Lerchesgade og Rugårdsvej / Kongensgade, at der som vist under punktet Økonomi sker mindre omfordelinger i, hvornår økonomien på projekterne er til rådighed. Det er ikke hensigtsmæssigt at starte projekt på Lerchesgade i 2012, som oprindeligt planlagt, da Lerchesgade-projektet bør afvente nærmere afklaring vedrørende stibro over banen samt nyt VUC.

 

Økonomi

Oversigt over projektets økonomi.

Beløb i 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

Budget:

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af øvrige projekter(Kvarterplan)”

 

 

 

 

2.200

 

 

 

 

700

 

 

 

21.600

 

 

 

 

23.700

 

Budget

2.200

700

21.600

23.700

Ansøgning:

Frigivelse af anlægsbevilling ”Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan”,

Østre Stationsvej

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

Restrådighedsbeløb på ”Ramme til finansiering af øvrige projekter(kvarterplan)”

 

 

1.600

 

 

700

 

 

 

 

21.600

 

 

 

23.700

 

Der er ikke afledte driftsudgifter.

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Projektoversigt for Kvarterplan (TMP Kvarterplan 30.08.2012 LWK.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


8. Imagine - Interreg IVC - EU-projekt

Åbent - 2012/031794

 

Sagsresumé

Odense Kommune har sammen med 7 andre europæiske byer, et universitet og en lead partner fået tilsagn om støtte til gennemførelse af et 3-årigt EU-projekt "Imagine – Low Energy Cities" under Interreg IVC programmet. Projektperioden er fra 1/1 2012 til 31/12 2014.

 

Det overordnede mål for Imagine – Low Energy Cities er at gøre det muligt for både deltagende byer og øvrige byer at udarbejde, gennemgå og vurdere deres lokale strategier for overgangen - fra det eksisterende energisystem til en ny energifremtid. Projektet skal dermed gøre byer i stand til at udarbejde lokale ”Energy Roadsmaps 2050”, hvor man inddrager lokale interessenter i et samarbejde med de lokale myndigheder.

Disse roadmaps skal gøre det muligt at gå fra det nuværende energisystem til et fremtidigt system med et lavt energiforbrug baseret på vedvarende energi, samtidig med at det ikke går ud over borgernes livskvalitet.

Projektets formål støtter godt op omkring det videre arbejde, der er lagt op til i Energiplanen. Som eksempel kan nævnes, at projektet understøtter de energimæssige tiltag, som er planlagt i det kommende boligområde i Bellinge.

 

Udgifterne til projektets gennemførelse i 2012, 2013 og 2014 andrager 1.200.000 kr. EU har meddelt tilsagn om tilskud på 900.000 kr.

 

Der ansøges om en driftsbevilling til budgetområde 2.1 Fællesadministrationen på udgifter 1.200.000 kr. og indtægter på 900.000 kr. jfr. økonomiafsnittet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

 1. Der indgås en aftale med EU Kommissionen om Odense Kommunes medvirken i projektet - Imagine – Low Energy Cities.

 2. Der meddeles en driftsbevilling til budgetområde 2.1, Fællesadministration som udgiftsbevilling på 1.200.000 kr. og indtægtsbevilling på 900.000 kr, som beskrevet under økonomiafsnittet.

 3. Driftsbevillingen finansieres dels af EU-tilskud på 900.000 kr. og dels af budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik med 300.000 kr., som beskrevet under økonomiafsnittet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Projektets formål

Kommunerne står over for store lokale udfordringer i overgangen fra det nuværende energisystem til et fremtidigt energisystem med et lavt energiforbrug, som er baseret på vedvarende energi. Grundlaget for projektet er, at denne transformation ikke må gå ud over borgernes livskvalitet.

 

I overgangen til det fremtidige energisystem er der behov for at inddrage mange interessenter, der arbejder mod en fælles vision og når målene ved at skabe innovative og integrerede løsninger.

 

IMAGINE projektet arbejder, gennem udveksling af lokal viden og erfaring mellem regionerne, på at få skabt et værktøj, der gør det muligt for byerne at udarbejde, gennemgå og vurdere deres egen strategi for overgangen fra det eksisterende energisystem til en ny energifremtid. Der skal udarbejdes lokale ”Energy Roadsmaps 2050” - en form for handlingsplan, hvor lokale interessenter inddrages i et samarbejde med de lokale myndigheder.

 

Odense skal som en af de fire værtsbyer i projektet organisere et Imagine seminar (2014) i samarbejde med vores medarrangør by Figueres i Spanien.

 

Opgaver og produkter er beskrevet i bilaget ”Imagine Interreg IVC / Outputs and tasks overview”.

 

Projektpartnere

 

Energy Cities i Frankrig (Lead partner), HafenCity University, Hamburg i Tyskland (Universitets partner) og byerne Dobrich i Bulgarien, München i Tyskland, Modena i Italien, Milton Keynes i Storbritannien, Lille i Frankrig, Bistrita i Rumænien og Figueres i Spanien.

 

Tidsplan

 

Er vedlagt som bilag: ”Imagine project timeline”.

 

Inddragelse af interessenter

 

Som det fremgår af både miljøpolitikken, klimaplanen og energiplanen, er det af afgørende betydning for, at kommunen som areal når sine målsætninger, at både borgere og virksomheder bidrager til processen. Derfor skal forvaltningen være facilitator for udviklingen, så samarbejdspartnere finder sammen om de rigtige løsninger. Det er også det set-up, forvaltningen har lagt til grund for implementering af den kommende energiplan i Odense Kommune. Projektet falder derfor rigtig godt i tråd med de initiativer, som Odense Kommune igangsætter jf. energiplanen. Som eksempel kan nævnes, at projektet understøtter de energimæssige tiltag, som er planlagt i det kommende boligområde i Bellinge.

 

Forankring

 

Projektet er forankret i Industrimiljø i By- og Kulturforvaltningen, der også har hovedansvaret for projektets gennemførelse.

Udgifterne til projektets gennemførelse i perioden 2012, 2013 og 2014 andrager 1.200.000 kr. EU har meddelt tilsagn om tilskud på 900.000 kr. De resterende 300.000 finansieres af Odense Kommune via medarbejdertimer i By- og Kulturforvaltningen.

 

Økonomi

-1.000 kr. -

2012

2013

2014

I alt

Budget/finansiering:
-EU tilskud (meddelt tilsagn)

300

300

300

900

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, Administration

100

100

100

300

I alt budget

400

400

400

1.200

Ansøgning:
-EU-projekt IMAGINE

400

400

400

1.200

 

 

Bilag

1. Øvrige opgaver og outputs (IMAGINE_InterregIVC_overview(2).pdf)
2. Tidsplan (IMAGINE_timeline(2).pdf)

 

 

 9. Parkeringsstrategi for Odense Bymidte

Åbent - 2010/043629

 

Sagsresumé

By- og Kulturudvalget drøftede den 15/8 2012 parkeringsstrategien for Odense Kommune. Parkeringsstrategien er udarbejdet som et aktivt værktøj under Trafik- og mobilitetsplanen, der skal sikre god tilgængelighed til parkeringspladserne i Odense, samt et godt og velfungerende parkeringsudbud.

 

En del af strategiens formål har været at skabe et overblik over antallet af parkeringspladser i Odense midtby samt belægning på disse pladser. Dette danner udgangspunktet for strategien.

 

Strategien indeholder også en vurdering af, hvordan belægningsprocenten ændrer sig frem til 2020. Dette er gjort ved at sammenholde det forventede behov for parkering med den forventede etablering af parkeringspladser i forbindelse med de nuværende kendte byomdannelsesprojekter.

 

Endvidere er der lagt stor vægt på at skabe en ensartet parkeringsoplevelse og gøre det let at finde ledige parkeringspladser. Den ensartede parkeringsoplevelse skabes ud fra et parkeringskoncept, hvor et P-henvisningssystem gør det let at finde ledige pladser.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender Parkeringsstrategien for Odense Kommune.

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

De i Parkeringsstrategien anførte udgifter er skønnede udgifter. Projekterne vil hver især blive bearbejdet yderligere, inden de fremsendes til endelig politisk godkendelse.

 

Bilag

1. Parkeringsstrategi (Parkeringsstrategien.pdf)

 

 

 10. Allesø-Norden 20 - § 12 udvidelse af husdyrproduktion

Åbent - 2008/073417

 

Sagsresumé

Lars Storm ønsker at udvide sin produktion af smågrise på Allesø-Norden 20 i Allesø. By- og Kulturforvaltningen har vurderet sagen efter husdyrlovgivningen. For at leve op til den, er der fastsat en række vilkår, som skal sikre, at der tages det nødvendige hensyn til naboer, natur og vandmiljø.

 

Beboere i Allesø har været bekymrede for yderligere gener og for trafiksikkerheden med udsigten til flere tunge landbrugstransporter gennem Allesø. I dialog med ansøger er der som følge heraf fastsat et vilkår, der begrænser kørsel med gylle gennem Allesø til hverdage i tidsrummet kl. 8 til 18.

 

Med de stillede vilkår og ved brug af den beskrevne bedst tilgængelige teknologi (BAT), vurderer By- og Kulturforvaltningen, at husdyrbruget kan udvides uden væsentlige virkninger for naboer, natur og vandmiljø.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der på en række vilkår meddeles godkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Allesø-Norden 20 i Allesø.

 

 

 

Sagsfremstilling

Lars Storm, Allesø-Norden 20 har søgt Odense Kommune om godkendelse til en produktion af 31.500 smågrise samt det hertil hørende nødvendige antal søer svarende til i alt 391,4 dyreenheder (DE). På ejendommen er der i dag et tilladt dyrehold på i alt 157,2 DE. Dyreholdet og ejendommens arealer skal derfor miljøgodkendes efter husdyrlovens § 12.

 

Lars Storm ejer og forpagter i alt 137,7 ha landbrugsjord, som skal indgå i godkendelsen. Efter udvidelsen bliver der produceret ca. 10.000 m3 gylle årligt. En del af gyllen afsættes til et kommende biogasanlæg i Nordfyns Kommune.

 

Nordfyns Kommune har lokalplanlagt for biogasanlægget på Odensevej ca. 4 km syd for Bogense. Nordfyns Kommune oplyser, at biogasanlægget forventes i drift ved udgangen af 2013. Godkendelsen sker under forudsætning af at afsætningen af gyllen til biogasanlægget kan finde sted.

 

Bemærkninger til udkastet

Ved behandling af en ansøgning om godkendelse efter § 12 er der krav om offentlighed i forbindelse med kommunens behandling af sagen. Som følge heraf har der været formidling til og dialog med de omkringboende.

 

By- og Kulturforvaltningen modtog bemærkninger fra en borgerforening, 4 enkeltpersoner samt fra ansøger. Bemærkningerne drejede sig om lugtgener – herunder lugtgener på en ubebygget grund i Allesø, trafiksikkerhed, rystelser fra tung trafik, påvirkning af naboers ejendomsværdi og bekymringer om generel forøget forurening.

 

Vurdering af indkomne bemærkninger

I husdyrlovgivningen er fastsat en lang række krav og kriterier. De skal sikre hensynet til omgivelserne – herunder naboer og natur - når et husdyrbrug udvides. Nedenfor er nævnt nogle væsentlige punkter, der er af betydning i denne sag.

 

Lugt

Husdyrlovens krav til lugtgener er i denne sag overholdt i forhold til alle typer omboende (byzone, samlet bebyggelse samt enkeltbolig i landzone). By- og Kulturforvaltningen mener derfor ikke, at der sker en væsentlig lugtpåvirkning for naboer.

 

Transport

I miljøgodkendelser skal kommunen også vurdere eventuelle gener fra transporter til og fra husdyrbruget. Der kan dog primært stilles vilkår om f.eks. at bruge en bestemt indkørsel til ejendommen eller at kørsel med ejendommens egne køretøjer sker i bestemte tidsintervaller. Færdsel på offentlig vej hører under færdselsloven, og reguleres af politiet.

 

Ved udvidelsen sker der en forøgelse i antallet af transporter fra de nuværende ca. 360 til ca. 580 transporter pr. år. Stigningen skyldes primært flere transporter af gylle og i mindre omfang foder- og smågrisetransport.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at trafikken gennem Allesø kan være til gene for beboerne. Derfor er der i samarbejde med ansøger foreslået et transportvilkår, der i højere grad tager hensyn til naboer. Fremover vil kørsel med gylle fra ejendommen gennem Allesø kun foregå på hverdage mellem kl. 8 og 18. Dermed vurderer By- og Kulturforvaltningen, at trafikken vil være til mindst gene for skolebørn og beboere i byen. Desuden er der stillet vilkår om, at offentlig vej skal renholdes for jord, gylle, foder, halm og lign.

 

Vejbump er foreslået, men By- og Kulturforvaltningen mener ikke, at vejbump i byen vil kunne afhjælpe generne, da vejbump i sig selv medfører gener i form af rystelser.

 

Ansøger indfører flere former for bedst tilgængelige teknologi (BAT), og overholder alle husdyrlovens krav til lugt, støj, ammoniak og øvrig miljøpåvirkning.

 

Ejendomsværdi er et privatretsligt spørgsmål, som By- og Kulturforvaltningen ikke kan tage i betragtning ved vurdering af ansøgninger efter husdyrloven.

 

Den endelige miljøgodkendelse offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside.

 

Samlet vurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at udvidelsen ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet, når de stillede vilkår efterleves og den beskrevne miljøteknologi indføres.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Kort over udbringningsarealer (Kort over udbringningsarealer Allesø-Norden 20.pdf)

 

 

 

E: Orientering

11. Klimaværket

Åbent - 2012/146428

 

Orientering

KLIMAVÆRKET, som er Odenses klimanetværk for det brede erhvervsliv, blev lanceret den 2/11 2011 af Odense Kommune (By- og Kulturforvaltningen, Industrimiljø,) og MiljøForum Fyn.

 

Siden har 150 virksomheder, butikker og boligforeninger meldt sig under netværkets faner. Medlemmerne tæller blandt andet Magasin, Micro Matic, Rosengårdcentrets Centeradministration, Odense Havn, Fynske Medier, Scandic Hotel, Aasum Smedie, Odense Zoo, Merkur Andelskasse og Elgiganten.

 

Se den fulde medlemsliste på www.odense.dk/klimavaerket under ”Medlemmer”.

 

Netværket har 3 medlemsniveauer;

Interessemedlem, KLIMAKVIK og KLIMAKOMET.

 

Derved kan man deltage i netværket, uanset om man bare vil snuse til konceptet, om man vil finde energibesparelser ved at ”plukke de lavt hængende frugter”, eller om man vil gå hele vejen og sætte energibesparelserne i system (energistyring/CO2-regnskab).

 

I foråret 2012 var KLIMAVÆRKET vært ved adskillige arrangementer, heriblandt:

 • Temamøde om solceller: Arbejdernes Boligforenings afdeling ”Østergaarden” fremviste sit solcelleanlæg, som leverer strøm til fællesarealerne, og fortalte om deres erfaring og beslutningsproces. Desuden deltog EnergiMidt som oplægsholder. Ca. 50 deltagere.

 • Kursus for netværkets KLIMAKOMETer i energistyring og CO2-regnskaber.

 • Temamøde om LED-belysning: Oplæg ved Holbech Lys samt rundvisning. Ca. 30 deltagere.

 • Kick off møde for nye og kommende KLIMAKOMETer.

 • Temadag for boligorganisationer: Energi på dagsordenen og mobilisering af beboerne.

 

I efteråret 2012 arbejder KLIMAVÆRKET fortsat med at øge antallet af medlemmer og udvikle netværket blandt andet gennem arrangementer for netværkets medlemmer og oplæg hos interesserede virksomheder og foreninger, heriblandt:

 • Opgraderingsmøde: Fra interessemedlem til KLIMAKVIK eller –KOMET.

 • Præsentation af KLIMAVÆRKET for Dansk Gartneris kreds 4, m. fl.

 • Oplæg for og med hotelbranchen.

 • Et øget fokus på butikkernes besparelsespotentiale via CityForeningen, Rosengårdcentret og VIVA ved hjælp af særlige energigennemgange.

 • Ud-og-se-arrangement på virksomhed.

 • Samarbejde med VandCenter Syd og Danfoss/Velux: Oplæg om Solar Pris, VCS og spildevands- og afløbshåndtering.

 • I samarbejde med Syddansk Erhvervsskole sender KLIMAVÆRKET boligforeningernes ejendomsfunktionærer på kursus i ”Energiservice, energitjek og tekniske installationer”.

 

Og endelig er KLIMAVÆRKETs sider på Odense.dk blevet opgraderet til et selvstændigt subsite ligesom eksempelvis Udvikling Fyn og Oplev Odense. Adressen er stadig www.odense.dk/klimavaerket.

 

Økonomi

En stor del af midlerne kommer fra EU-projekterne LoCaRe, VACO2R og ZeroTrade. For at sikre netværkets videre fremdrift, er der søgt om deltagelse i et lignende EU-projekt, SMART_EN, sammen med Staffordshire University, North Staffordshire Chamber of Commerce, Shecco, Agencia Energetica de La Ribera, Mardalen Universitet og Cesena Municipality.

 

I slutningen af 2012 vil forvaltningen få at vide, om ansøgningen er godkendt.

 

Hvis det viser sig, at ansøgningen ikke godkendes, tages der snarest herefter stilling til, hvorledes KLIMAVÆRKET kan fortsætte.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

12. Puljen Støtte til kulturen - Principper for udmøntning  

Åbent - 2012/123487

 

Orientering

Den 28/3 2012 vedtog By- og Kulturudvalget den nye reviderede kulturpolitik. På den baggrund ønsker By- og Kulturforvaltningen at revidere principper for udmøntning og prioritering af puljen ”Støtte til Kulturen”.

 

Ved fordeling af puljens midler vil der i fremtiden blive lagt vægt på følgende principper:

 

 • Synlighed

Kultur skaber rammer for mødet mellem mennesker. By- og Kulturforvaltningen lægger vægt på, at Odenses borgere har mulighed for at indgå i fællesskaber, hvor mødet med kunst og kultur er omdrejningspunktet. Publikum og borgere har mulighed for aktivt at tage del i kulturlivet og opleve de glæder, kunst og kultur giver som en naturlig del af hverdagens oplevelser og samtaleemner.

 

 • Byen er scene

Odense er stolt af sit kulturliv og sin kulturarv. Når By- og Kulturforvaltningen udvikler og optimerer kulturtilbud, tages der udgangspunkt i det lokale og det, der udtrykker borgernes ønsker og forventninger til byen. Arrangører, producenter og institutioner har også en opgave med at bidrage til udvikling af nye lokale professionelle kulturaktører.

 

 • Meningsfulde relationer

Kultur i Odense er ”public service” og åbent for alle. Jo flere publikummer der har kvalitetsoplevelser med kunst og kultur des bedre. Publikum skal ikke have særlige kompetencer for at nå kvalitetsoplevelser. Kulturlivet er kendetegnet ved en bredde af genrer og en dybde, der indeholder vækstlag og professionelle.

 

 • Kulturel kant

Kultur i Odense opsøger udfordringer og kulturel kant. By- og Kulturforvaltningen tænker ud af boksen – alternativt. Forvaltningen tør begynde på nye kapitler og sætte nye innovative initiativer i værk. Byens kulturelle vækstlag udfordrer byens professionelle og traditionelle kulturtilbud.

 

Der henvises i øvrigt til By- og Kulturudvalgets Kulturpolitik.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl