Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 26. oktober 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 26-10-2011 kl. 17:00

ByrådssalenAfbud fra:
Tina Anette Bue Frandsen
Per Berga Rasmussen

I stedet for Tina Bue Jensen mødte Leif Knudsen I stedet for Per Berga Rasmussen mødte Lene Junker

Oversigtsdagsorden: Åben referat


1. Udmøntning af besparelse vedrørende ejendomssagen, 2011-2015

Åbent - 2011/138571

 

Sagsresumé

Odense Byråd behandlede på mødet den 10/11 2010 ejendomssagen og valgte i den forbindelse at fastholde den nuværende organisering af driften af kommunens ejendomme. Det blev endvidere besluttet, at forvaltningerne forpligter sig til - i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen - at udarbejde vedligeholdelsesplaner. Det blev derfor besluttet, at By- og Kulturforvaltningens merudgifter hertil, som anslås til et årsværk, finansieres af forvaltningerne.

 

I forbindelse med ejendomssagen/-analysen var der udarbejdet en business-case, der viste et forventet effektiviseringspotentiale på i alt 8.000.000 kr. årligt fordelt med 4.500.000 kr. på effektivisering af bygningsvedligeholdelse og 3.500.000 kr. på effektivisering af tekniske servicemedarbejdere.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-14 blev der imidlertid alene indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 4.500.000 kr. (2011 prisniveau). Denne reduktion blev indarbejdet under By- og Kulturudvalgets driftsramme vedrørende drift og administration af vedligeholdelsesopgaver. Effektiviseringspotentialet vedrørende tekniske servicemedarbejdere blev altså ikke indarbejdet i budget 2011-14.

 

Efter aftale med Borgmesterforvaltningen foreslås det, at der alene sker udmøntning i 2011-15 af effektiviseringspotentialet på 4.500.000 kr. vedrørende bygningsvedligehold. Dette skal også ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med forliget om budget 2012-15 er indarbejdet betydelige effektiviseringsgevinster som følge af beslutningen om oprettelsen af en central teknisk serviceenhed.

 

En projektgruppe under Økonomichefkredsen har udarbejdet en model for udmøntning af effektiviseringsgevinsterne samt foretaget en betydelig dataindsamling på området.

 

Alle forvaltningerne er således inddraget i dette arbejde og har disponeret efter, at der vil komme en reduktion på vedligeholdelsesbudgettet fra 2011 og frem.

 

Effektiviseringsgevinsten på 4.500.000 kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse foreslås fordelt i 2011-15 på baggrund af forvaltningernes relative vedligeholdelsesareal på kommunens bygningsmasse, jf. nedenstående:

 

- hele kr. -

Vedligeholdsareal (m2)

Andel

Fordeling 2011
(2011-priser)

Fordeling 2012-15, (2012-priser)

Borgmesterforvaltningen

27.205

3,12%

140.323

146.664

By- og Kulturforvaltningen

215.615

24,71%

1.112.137

1.162.399

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

35.433

4,06%

182.763

191.022

Ældre- og handicapforvaltningen

25.420

2,91%

131.116

137.041

Børn- og Ungeforvaltningen

568.762

65,19%

2.933.662

3.066.244

I alt

872.435

100%

4.500.000

4.703.371

 

Forvaltningerne foreslår endvidere, at finansiering af 1 årsværk, jf. byrådets beslutning fra 10/11 2010, sker efter samme fordelingsnøgle som vist i tabellen ovenfor, hvilket giver følgende fordeling:

 

- hele kr. -

Finansieringsbidrag 2011 (2011-priser)

Finansieringsbidrag 2012-15 (2012-priser)

Borgmesterforvaltningen

14.032

14.411

By- og Kulturforvaltningen

111.214

114.217

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

18.276

18.770

Ældre- og handicapforvaltningen

13.112

13.466

Børn- og Ungeforvaltningen

293.366

301.287

I alt

450.000

462.150

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Der udmøntes alene et effektiviseringspotentiale på årligt 4.500.000 kr. (2011-niveau) vedrørende bygningsvedligeholdelse og ikke en yderligere effektiviseringsgevinst på årligt 3.500.000 kr. vedrørende teknisk servicemedarbejdere.

b.      Udmøntning af effektiviseringsgevinst vedrørende bygningsvedligeholdelse i 2011 samt finansiering af 1 årsværk sker med følgende beløb, som overføres fra den enkelte forvaltning til By- og Kulturforvaltningen:

 

- hele kr, 2011-niveau -

Budgetreduktion, vedligehold

Finansieringsbidrag, 1 årsværk

Borgmesterforvaltningen

140.323

14.032

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

182.763

18.276

Ældre- og handicapforvaltningen

131.116

13.112

Børn og Ungeforvaltningen

2.933.662

293.366

I alt

3.387.864

 

338.786

 

 

c.      Udmøntning af effektiviseringsgevinst vedrørende bygningsvedligeholdelse samt finansiering af 1 årsværk i hvert af årene 2012-2015 sker med følgende beløb, som overføres fra den enkelte forvaltning til By- og Kulturforvaltningen:

 

- hele kr, 2012, niveau -

Budgetreduktion, vedligehold

Finansieringsbidrag, 1 årsværk

Borgmesterforvaltningen

146.664

14.411

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

191.022

18.770

Ældre- og handicapforvaltningen

137.041

13.466

Børn og Ungeforvaltningen

3.066.244

301.287

I alt

3.540.972

 

347.933

 

 

By- og Kulturforvaltningen tilbagekalder indstillingspunkt a efter drøftelse med Borgmesterforvaltningen. Indstillingspunkt a behandles i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkt b med den tilføjelse, at effektiviseringsgevinsten udgør 4.500.000 kr. (2011-niveau). Udvalget anbefaler endelig indstillingens pkt. c.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen bemærker - under henvisning til By- og Kulturforvaltningens ovennævnte beslutning i relation til indstillingspunkt a - at som følge af det godkendte budget for 2012-2015 om effektiviseringsgevinst i relation til teknisk service, så skal det nævnte effektiviseringspotentiale vedrørende tekniske servicemedarbejdere på 3.500.000 kr. nu udmøntes under Børn- og Ungeudvalget.

 

Borgmesterforvaltningen foreslår på den baggrund, at indstillingspunkt a erstattes af følgende:

 

”a. Der udmøntes et effektiviseringspotentiale på årligt 4.500.000 kr. (2011-niveau) vedrørende bygningsvedligeholdelse. Den resterende effektiviseringsgevinst på 3.500.000 kr. (2011-niveau) vedrørende tekniske servicemedarbejdere udmøntes som en negativ tillægsbevilling under Børn- og Ungeudvalget.”

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstillinger. Der er enighed om at anbefale Borgmesterforvaltningens indstillingspunkt a med følgende ændring:

 

Der udmøntes en reduktion på 4.500.000 kr. årligt (2011-niveau) vedrørende drift og vedligeholdelse samt en reduktion på 3.500.000 kr. årligt (2011-niveau) vedrørende teknisk servicepersonale og –ydelser. Fordelingen af den samlede reduktion på 8.000.000 kr. årligt sker på baggrund af forvaltningernes relative vedligeholdelsesareal på kommunens bygningsmasse. 

 

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen påvirker ikke kommunens serviceramme og kassebeholdning, da der er tale om budgetneutrale omplaceringer mellem forvaltningerne.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Tillæg til anlægsbevilling Trafik og Mobilitetsplan - frigivelse af midler til krydset Munkerisvej/Munkebjergvej.

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

Sagen blev behandlet på By- og Kulturudvalgets møde den 23/8 2011 og blev udsat. Sagen blev behandlet på ny på By- og Kulturudvalgets møde den 6/9 2011. Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltog ikke i sagens behandling.

 

Sagen blev forelagt Økonomiudvalget på mødet den 14/9 2011, men blev udsat.

Sagen forelægges nu på ny.

Byrådet vedtog som en del af budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Trafik- og Mobilitetsplanen.

Odense Byråd har på møder den 6/5 2009, 14/4 2010, 15/12 2010 og 9/3 2011 bevilget i alt 94.620.000 kr. til Kvarterplan By-havn/Trafik- og Mobilitetsplanen.

Implementeringen heraf er i gang, og dette dagsordenspunkt omfatter:

·         Frigivelse af midler til krydset Munkerisvej/Munkebjergvej, således at dette uheldsbelastede kryds sikres. Ligeledes skal fremkommeligheden være til stede, når Kanalforbindelsen åbner.

Projektet indebærer, at der skal erhverves 626 m2 grundareal fra en lodsejer, Syddansk Erhvervsskole.

 

Der søges frigivet 10.000.000 kr. til gennemførelse af projektet inkl. udgifter til arealerhvervelse, hvoraf 7.000.000 kr. finansieres af tidligere frigivne anlægsmidler. Der er tidligere frigivet midler til omlægning af Frederiksgade, Jarlsberggade og Fjordsgade m.m., som i mellemtiden er besluttet udskudt eller er blevet forsinkede, således at der er 7.000.000 kr. i 2011, der kan anvendes til finansiering af nærværende projekt. Dette kræver dog, at der findes finansiering til de udskudte projekter i 2012, og nærværende forslag er derfor kun en mellemfinansiering.

 

indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

a.      Det beskrevne projekt igangsættes.

b.      Af det afsatte rådighedsbeløb til Kvarterplan/kanalforbindelse i 2013 fremrykkes 1.400.000 kr. til 2011 og 1.600.000 kr. til 2012.

c.      Der frigives tillæg til anlægsbevilling ”Trafik og Mobilitetsplanen”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 3.000.000 kr. fordelt med 1.400.000 kr. i 2011 og 1.600.000 kr. i 2012.

d.      Anlægsbevillingen finansieres med 7.000.000 kr. i 2011 fra tidligere bevilget projekt, som er udskudt. Restbeløbet på 1.400.000 kr. i 2011 og 1.600.000 kr. i 2012 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt ”Kanalforbindelsen/Kvarterplan”.

e.      Det nødvendige areal erhverves ved frivillig aftale, alternativt ved ekspropriation. Ved ekspropriation indvarsles der til åstedsforretning i henhold til kap. 5 i lov om offentlige veje – fastsættelse af erstatningen sker ved taksation. Hvis der er enighed mellem Odense Kommune og lodsejer herom, uden afholdelse af åstedsforretning.

Udvalget udpeger et medlem til at lede en eventuel åstedsforretning.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at anlægsrammen 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt ”Kanalforbindelsen/Kvarterplan”, er opbrugt og kan derfor ikke anbefale fremrykningen, som den beskrives i materialet, idet den belaster kassebeholdningen i de enkelte år.

På den baggrund blev sagen udsat i Økonomiudvalget den 14/9 2011.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen kan supplerende oplyse, at der med budgetforliget for budget 2012-15 er skabt finansiering fra 2012 og frem til de planlagte projekter i trafik og Mobilitetsplanen.

På den baggrund indstilles det, at ovennævnte indstilling erstattes med følgende:

a.      Det beskrevne projekt igangsættes.
       

b.      Der frigives en anlægsbevilling på 10.000.000 kr., der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, fordelt med 7.000.000 kr. i 2011 og 3.000.000 kr. i 2012.

c.      Anlægsbevillingen finansieres med 7.000.000 kr. i 2011 fra tidligere bevilgede projekter, som er udskudt, og i 2012 af det afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2.4 Natur, Miljø trafik, Trafik og Mobilitetsplan.

d.      Det nødvendige areal erhverves ved frivillig aftale, alternativt ved ekspropriation. Ved ekspropriation indvarsles der til åstedsforretning i henhold til kap. 5 i lov om offentlige veje - fastsættelse af erstatningen sker ved taksation. Hvis der er enighed mellem Odense Kommune og lodsejer herom, uden afholdelse af åstedsforretning.         

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens indstillinger.

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Krydsombygning Munkebjergvej/Munkerisvej samt lukning af Lisesmindevej.

I nær fremtid sker der store trafikale ændringer i Odense. Kanalforbindelsen etableres, Thomas B. Thriges Gade omdannes, og Munkebjergvej forlænges ned forbi det nye OUH og videre til tilslutningen til motorvejen syd om Odense. Det betyder, at trafikbilledet ændres væsentligt, og især Ringgaden får en øget trafikbelastning og en meget central rolle i Odenses fremtidige infrastruktur.

Da krydset Munkebjergvej/Munkerisvej inkl. boligvejen ved Lisesmindevej allerede i dag udløser flere uheld, end man må forvente, er krydset udpeget som en ”sort plet”. De trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger ønskes løst, så uheldsrisikoen minimeres, og man trygt kan færdes i krydset. Yderligere skal det sikres, at krydset er forberedt til at håndtere de fremtidige trafikmængder, så fremkommeligheden fortsat er tilfredsstillende.

Der bygges et nyt signalanlæg med nye skilteportaler, som er forberedt til at håndtere trafikmængden i 2020. Lisesmindevej lukkes ud til Munkerisvej, da en adgang uden signalanlæg til en meget trafikeret vej som Ringgaden, medfører mange uheld. Projektet og lukning har været drøftet med borgerne i området, og der har været en positiv tilbagemelding.

Cyklisterne sikres ved at etablere cykelshunt, som giver dem mulighed for at køre udenom signalet ved højresving. Derudover forlænges cykelstierne helt frem til krydset, så cyklisterne bliver mere synlige for bilisterne.

Der bliver også etableret større og bedre busstoppesteder på Munkebjergvej ud for Odense Erhvervsskole til gavn for både busser og bilister.  

Den 15/12 2010 frigav byrådet midler til projekteringen. Der søges nu om midler til anlægsarbejdet.

Projektet indebærer, at der skal erhverves areal af en lodsejer, Syddansk Erhvervsskole.

 

Arealet udgør 826 m2.

 

Projektet og erstatningstilbud har ved forhandlingsmøde den 3/8 2011 været præsenteret for Syddansk Erhvervsskole. Der var ingen indsigelse imod projektet, men uenighed om erstatningsfastsættelsen.

 

Med henblik på at overholde den samlede tidsplan for projektet indstilles det, at

ekspropriation vil kunne iværksættes, og at erstatningsfastsættelsen ved skolens accept af projektet fastsættes af taksationskommissionen.

 

Beløb: 10.000.000,00 kr. samlet anlægsbudget inkl. arealkøb.

 

Økonomi

Nedenstående oversigt viser projektets økonomi og finansiering.

 

Beløb i 1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

I alt

Budget:

Afsat rådighedsbeløb i 2011-14 Budgetområde 1.2 Fællesudgifter, anlægsprojekt

Kanalforbindelsen/Kvarterplanen

 

Overflytning af rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

0

 

1.400

 

 

 

 

 

-4.433

 

1.600

 

 

 

 

 

7.581

 

-3.000

 

 

 

 

 

91.441

 

0

 

 

 

 

 

94.589

 

0

Korrigeret budget

1.400

-2.833

4.581

91.441

94.589

Ansøgning:

Frigivelse af tillæg til anlægsbevilling ”Trafik og Mobilitetsplanen”

 

 

 

1.400

 

 

 

1.600

 

 

 

 

 

3.000

Tidligere bevilget til øvrige projekter

7.000

 

 

 

7.000

Restrådighedsbeløb:

Anlægsprojekt ”Kanalforbindelsen/Kvarterplanen”

0

-4.433

4.581

91.441

91.589

 

De beskrevne projekter foreslås finansieret med 7.000.000 kr. fra tidligere bevilget projekt vedrørende omlægning af Frederiksgade, Fjordsgade og Jarlsbergsgade  m.m. samt med 3.000.000 kr. fordelt med 1.400.000 kr. i 2011 og 1.600.000 kr. i 2012 ved en fremrykning af rådighedsbeløb på de nævnte beløb fra 2013.

 

Dette kræver dog, at der findes finansiering til de udskudte projekter i 2012, og nærværende forslag er derfor kun en mellemfinansiering.

 

Forslaget vil medføre et midlertidigt kassetræk på i alt 3.000.000 kr. fordelt med 1.400.000 kr. i 2011 og 1.600.000 kr. i 2012.

 

Der er ikke afledte driftsudgifter.

 

Bilag

1. Fakta til Munkekrydset (Fakta til Munkekrydset_rev3.pdf)

 

 

 3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag nr. 1-714 Byens Ø - etape 1. Nordatlantisk Hus. Offentliggørelse

Åbent - 2011/002538

 

Sagsresumé

Lokalplanen opfatter et ca. 3 ha stort areal på havnen i Odense, der efter gravningen af en øst-vest gående kanal nu er omgivet af vand på 4 sider. Øen har fået benævnelsen Byens Ø.

 

Hensigten med planlægningen er at fremme en udvikling af Byens Ø i overensstemmelse med byrådets vision for havneomdannelsen.

 

Lokalplanen tilvejebringes nu for at sikre mulighed for opførelse af et Nordatlantisk Hus og ungdomsboliger, som bygges på øens sydøstlige hjørne. Huset skal blandt andet rumme det nuværende Grønlandske Hus og en række nordatlantiske foreninger. I tilknytning til huset bliver der opført 25 ungdomsboliger. Dette forventes at stå færdigt i 2013.

 

Derudover sikrer lokalplanen mulighed for forskellig midlertidig anvendelse af de eksisterende bygninger langs Finlandkaj samt midlertidige aktiviteter på øen. Detaljerede bebyggelsesregulerende bestemmelser for disse bygninger og resten af Byens Ø vil blive fastlagt senere i et tillæg til lokalplanen.

 

Lokalplanen indeholder detaljerede bestemmelser for kajarealerne og sikrer blandt andet offentlig adgang hertil.

 

Lokalplanen ophæver lokalplan nr. 1-668 for Vandkulturhus. Denne lokalplan er ikke længere aktuel, da byrådet har vedtaget ikke at opføre et Vandkulturhus.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 1-714 for Byens Ø – etape 1. Nordatlantisk Hus til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

By- og Kulturudvalget beder desuden byrådet udpege to politiske repræsentanter til at indgå i dommerkomiteen for totalentreprisekonkurrencen for etablering af Nordatlantisk Hus på Byens Ø.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen kan oplyse, at byrådet på mødet den 5/10 2011 udpegede de to politiske repræsentanter til dommerkomitéen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Lokalplanlægningen af Byens Ø er en opfølgning på den omfattende byomdannelsesproces, der tog sin begyndelse i 2002 med udarbejdelsen af en Byomdannelsesplan for den indre del af havnen i Odense. Siden er store dele af de indre havnearealer blevet omdannet til en attraktiv ”byhavn” med kanaler, boliger, kontorer og en flot havneplads.

 

Nu er turen kommet til Byens Ø. Byrådet afholdt i 2009-10 en idékonkurrence, som danner grundlag for lokalplanlægningen. Byrådets vision for Byens Ø er, at øen bliver en kultur- og oplevelsesø, hvor idræt, boliger, erhverv, kultur og vand går op i en højere enhed.

 

Vinderforslaget bevarer de eksisterende pakhuse, men giver mulighed for ombygninger og tilbygninger. Samtidig foreslås en tæt bebyggelse i moderat højde med spændende gade- og stiforløb.

 

Det vil tage flere år at udbygge lokalplanområdet helt. Derfor er der planlagt midlertidige aktiviteter på øen, som blandt andet har til formål at oplyse om og fastholde interessen for denne enestående nye bydel ved vandet samt fremme investeringslysten på øen.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at igangsætte 1. etape af en etapevis realisering af byrådets vision for øen. Lokalplanen skal derfor efterfølgende suppleres med ét eller flere tillæg.

 

Lokalplanforslaget

 

Lokalplanområdet omfatter et ca. 3 ha stort areal på havnen i Odense, der efter gravningen af en 30 m bred kanal mellem bassin 2 og 3 nu er omgivet af vand på alle 4 sider. Øen har fået benævnelsen Byens Ø i forbindelse med den af byrådet afholdte idékonkurrence.

 

Karakteristisk for Byens Ø er de store lagerbygninger, der er placeret langs Finlandkaj. Bygningerne er bygget omkring 1950’erne og fremstår i dag stort set, som da de blev bygget. Særlig markant er den høje FAF-silo, der kan ses helt oppe fra Thomas B. Thriges Gade, og den markante blå mobilkran på Estlandkaj.

 

Lokalplanen udlægger området til centerformål og bolig- og serviceformål med rummelige anvendelsesbestemmelser. Området til centerformål er i den sydlige del langs kanalen.

 

Byens Ø skal således kunne anvendes til mange blandede byfunktioner, som over tid vil kunne realiseres, når de rette konjunkturer og investorer er til stede. Det vil blandt andet sige caféer og restauranter, boliger og service, kultur, idræt, kontorer, hotel og andre serviceerhverv, som ikke er til gene for omgivelserne.

 

Lokalplanen udlægger et byggefelt på den sydøstlige spids af Byens Ø ved indgangen til øen, hvor der kan opføres 4.000 m2 etageareal. Her planlægges opført Nordatlantisk Hus og ungdomsboliger. Bebyggelsen skal udformes som en markant arkitektonisk enhed, der udnytter den fremtrædende hjørnegrund ved ankomsten til Byens Ø. Med Nordatlantisk Hus flytter den nordatlantiske stemning ind på Odense Havn. 

 

Lokalplanen sikrer bevaring af pakhus og silo på Finlandkaj 6 samt portalkran og spor på Estlandkaj. Lokalplanens bestemmelser er desuden rettet mod at bevare pakhusene Finlandkaj 12 og 14-16. Såfremt bevaring ikke er mulig, skal ny bebyggelse i princippet opføres i samme volumen og med samme fodaftryk som den eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen skal opføres i en arkitektur, der har klare referencer til de oprindelige bygninger.

 

Vejadgang sker fra Finlandgade. Kajarealerne skal forblive offentligt tilgængelige havnepromenader. Parkering skal etableres i parkeringskældre. Kajarealer skal helt friholdes for parkering.

 

Lokalplanen ophæver lokalplan nr. 1-668 for Vandkulturhus, som ikke længere er aktuel efter byrådets beslutning om ikke at etablere et Vandkulturhus på øen.

 

Kommuneplantillæg

 

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre områdets anvendelse fra et serviceområde (1.S29) til et bolig- og serviceområde (1.BS11). Dette er nødvendigt for at give mulighed for at opføre ungdomsboliger nu. I de næste etaper af øens udbygning planlægges der også opført boligbyggeri.

 

Virksomheder og miljøpåvirkning

 

Odense Kommune har undersøgt, i hvilken grad virksomheder påvirker lokalplanområdet med støj og emissioner af lugt, luft og støv, og om lokalplanlægningen kan få konsekvenser for virksomhederne i form af krav om at dæmpe støj mv.

 

Resultatet af undersøgelserne er, at 3 virksomheder vil overskride de vejledende støjgrænser ved Nordatlantisk Hus i mindre omfang. Da lokalplanområdet ligger i byomdannelsesområdet på havnen, kan kommunen i en overgangsperiode på 8 år, fra lokalplanen er vedtaget, lempe støjgrænserne med 5 dB(A). 1 virksomhed har behov for at dæmpe støjen, hvilket vurderes muligt. Kommunen vil derfor tage kontakt med virksomheden med henblik på at få støjen reduceret.

 

Miljøvurdering

 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at lokalplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 Byens Ø (kommuneplantillæg 20.pdf)
1. Lokalplanforslag 1-714 Byens Ø, etape 1, Nordatlantisk Hus (Lokalplanforslag 1-714 Byens Ø, etape 1 med indsatte kort.pdf)

 

 

 

4. Kvartalsrapport på det specialiserede socialområde - 3. kvartal 2011

Åbent - 2011/148355

 

Sagsresumé

Til byrådets godkendelse følger her kvartalsrapporten på det specialiserede socialområde for perioden januar 2011 til og med oktober 2011.

 

Baggrunden herfor er, at KL og regeringen i den kommunale økonomiaftale for 2011 aftalte at fortsætte arbejdet med at bremse udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde. Det er derfor aftalt, at der skal udarbejdes kvartalsvise rapporter, hvor der følges op på udgiftsudviklingen samt udarbejdes prognoser for regnskabsresultatet. Formålet med dette er at understøtte dialogen kommunerne imellem med henblik på at sikre en samlet overholdelse af budgetterne.

 

Byrådet vil på byrådsmødet den 23/11 2011 få forelagt samlesagen vedrørende budgetopfølgningen pr. 1/10 2011. Denne opfølgning kan ses som et delelement i budgetopfølgningssagen. Byrådet præsenteres altså for to opfølgninger inden for ganske kort tid. Det skyldes, at afrapporteringen vedrørende det specialiserede socialområde skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og forelægges for byrådet inden den 1/11.

 

Denne opfølgning viser, at der på det specialiserede område er, at der for perioden januar 2011 til oktober 2011 er brugt cirka 68 procent af det korrigerede budget. Forventningen til året er et samlet mindreforbrug på 24,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2 procent.   

 

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på området ”Udsatte børn og unge” samt et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. på området ”Udsatte voksne og handicappede”.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kvartalsrapport på det specialiserede socialområde - 3. kvartal 2011.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

I den kommunale økonomiaftale for 2011 aftalte KL og regeringen at fortsætte arbejdet med at bremse udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde. Derfor skal der laves kvartalsvise rapporter, som skal forelægges byrådet og indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Om opgørelsen

 

Oversigten er baseret på nettoudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning. Det forventede regnskab indeholder bindende dispositioner, som byrådet har påtaget sig på området, men som eventuelt endnu ikke er bogført. Det forventede regnskab er indberettet af de respektive forvaltninger. Hvis det forventede regnskab afviger fra enten budgettet eller det korrigerede budget, skal den pågældende forvaltning give en forklaring på årsagerne hertil. Opgørelserne skal indeholde oplysninger på afgrænsede funktioner og grupper i kontoplanen på: vedtaget budget, korrigeret budget samt forventet regnskab. Tallene er trukket i økonomisystemet medio august 2011. De korrigerede budgetter er derfor dem, der er gældende på dette tidspunkt.

 

Det skal bemærkes, at tallene ikke indeholder udgifter til husleje, da denne udfases i løbet af 2011. Den deraf følgende mindreindtægt i By- og Kulturforvaltningen modsvares af tilsvarende lavere udgifter i de øvrige forvaltninger.

 

Afrapporteringen af udviklingen på det specialiserede socialområde er foretaget særskilt for de to områder: ”Udsatte børn og unge” samt ”Udsatte voksne og handicappede”. I afrapporteringen til Økonomi- og Indenrigsministeriet skal området ”Pleje og Omsorg” desuden medtages af tekniske årsager. Hvert område ledsages af en samlet tabel for området. Under hvert afsnit gengives forvaltningernes forklaringer på eventuelle afvigelser mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget. Afrapporteringen koncentreres om de største afvigelser defineret ved et forventet merforbrug på mere end 10 % eller mindst 1 mio. kr. pr. funktion i forhold til det korrigerede budget.

 

Afrapportering – Udsatte børn og unge

 

På området ”Udsatte børn og unge” forventer forvaltningerne samlet et regnskab, der ligger 1,5 mio. kr. under det korrigerede budget svarende til et mindreforbrug på cirka 0,3 procent.

 

Tabel 1: Udsatte børn og unge

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

22.458.133

23.429.802

14.753.110

22.052.764

405.369

1.377.038

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

189.291.108

180.788.827

140.572.857

181.639.562

7.651.546

-850.735

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

119.732.459

118.417.010

77.125.660

122.417.843

-2.685.384

-4.000.833

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

106.683.128

114.318.873

63.136.050

109.469.526

-2.786.398

4.849.347

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

8.118.423

8.118.423

5.877.148

7.994.046

124.377

124.377

I alt

446.283.251

445.072.935

301.464.824

443.573.741

2.709.510

1.499.194

Note: +=mindreforbrug / -= merforbrug

Samlet set forventes der på området ”Udsatte børn og unge” et mindreforbrug på knap 1,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på aktiviteterne Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud på 1,5 mio. kr.  og Døgninstitutioner for børn og unge på 4,8 mio. kr., der delvist modsvares af et merforbrug på aktiviteten Forebyggende foranstaltninger for børn og unge på 4,0 mio. kr.

 

Som efterspurgt på byrådsmødet den 19/1 2011 fremgår forvaltningernes opgørelse af kommunens udgifter til Udsatte Børn og Unge af tabel 1.1 til tabel 1.5.

 

Tabel 1.1 Udsatte Børn og unge – Borgmesterforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

0

0

0

0

0

0

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

I alt

0

0

0

0

0

0

Note: +=mindreforbrug / -= merforbrug

 

Tabel 1.2 Udsatte Børn og unge - By- og Kulturforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

0

0

61.343

80.000

-80.000

-80.000

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

0

0

100.020

130.000

-130.000

-130.000

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

-379.255

-379.255

-311.760

-450.000

70.745

70.745

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

I alt

-379.255

-379.255

-150.398

-240.000

-139.255

-139.255

Note: +=mindreforbrug / -= merforbrug

 

Tabel 1.3 Udsatte Børn og unge – Ældre- og Handicapforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

0

0

0

0

0

0

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

I alt

0

0

0

0

0

0

Note: +=mindreforbrug / -= merforbrug

 

Tabel 1.4 Udsatte Børn og unge – Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

130.542

130.542

206.786

130.542

0

0

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

430.294

430.294

366.483

430.294

0

0

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

0

0

0

0

0

0

 I alt

560.836

560.836

573.269

560.836

0

0

Note: +=mindreforbrug / -= merforbrug

 

Tabel 1.5 Udsatte Børn og unge – Børn- og Ungeforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

22.327.591

23.299.260

14.484.980

21.842.222

485.369

1.457.038

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

189.291.108

180.788.827

140.572.857

181.639.562

7.651.546

-850.735

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

119.302.165

117.986.716

76.659.157

121.857.549

-2.555.384

-3.870.833

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

107.062.383

114.698.128

63.447.811

109.919.526

-2.857.143

4.778.602

5.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge

8.118.423

8.118.423

5.877.148

7.994.046

124.377

124.377

I alt

446.101.670

444.891.354

301.041.952

443.252.905

2.848.765

1.638.449

Note: +=mindreforbrug / -= merforbrug

 

Børn- og Ungeforvaltningen oplyser i deres afrapportering, at området ”Udsatte børn og unge” skal ses samlet, og jf. forvaltningens styringsprincipper kan driftsenhederne frit disponeres mellem disse områder. Budgetoverholdelsen sikres via en kobling mellem faglighed og økonomi, og afvigelsen indarbejdes og reguleres via træk på forvaltningens øvrige områder.

 

Afrapportering – Udsatte voksne og handicappede

 

Samlet set forventes der på området ”Udsatte børn og voksne” et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. svarende til 2,9 % af det korrigerede budget.

 

Den primære forklaring på afvigelserne er, at der inden for de enkelte aktiviteter foretages en række budgetomplaceringer som følge af, at områderne er under et voldsomt pres, samt at der løbende sker tilpasninger imellem aktiviteterne, idet kommunens borgere flytter imellem forskellige botilbud.

 

Tabel 2: Udsatte voksne og handicappede

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

60.652.502

43.027.083

40.913.760

43.327.083

17.325.419

-300.000

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

169.402.302

198.342.315

152.750.876

193.225.579

-23.823.277

5.116.736

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

49.524.308

43.442.154

19.911.935

37.461.554

12.062.754

5.980.600

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

14.738.906

12.342.197

8.830.258

12.229.586

2.509.320

112.611

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

11.124.117

13.155.708

8.501.622

13.428.007

-2.303.890

-272.299

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

6.398.689

10.286.380

8.656.140

8.008.521

-1.609.832

2.277.859

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

36.313.603

30.825.398

17.904.410

25.747.161

10.566.442

5.078.237

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

239.640.705

232.613.341

145.435.488

233.244.281

6.396.424

-630.940

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

94.405.103

81.518.894

63.753.335

80.211.341

14.193.762

1.307.553

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

13.789.244

12.791.496

9.723.938

12.810.828

978.416

-19.332

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

8.976.699

13.624.034

10.766.841

13.626.240

-4.649.541

-2.206

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

123.021.643

116.515.115

68.221.979

111.742.750

11.278.893

4.772.365

I alt

827.987.821

808.484.115

555.370.582

785.062.931

42.924.890

23.421.184

Note: +=mindreforbrug / -= merforbrug

 

Som efterspurgt på byrådsmødet den 19/1 2011 fremgår forvaltningernes opgørelse af kommunens udgifter til Udsatte Voksne og handicappede af tabel 2.1 til tabel 2.5.

 

Tabel 2.1 Udsatte Voksne og handicappede – Borgmesterforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

0

0

0

0

0

0

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

0

0

0

0

0

0

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

0

0

0

0

0

0

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

0

0

0

0

0

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

0

0

0

0

0

0

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

0

0

0

0

0

0

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

0

0

0

0

0

0

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

0

0

0

0

0

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

0

0

0

0

0

0

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

0

0

0

0

0

0

I alt

0

0

0

0

0

0

Note: +=mindreforbrug / -= merforbrug

 

Tabel 2.2 Udsatte voksne og handicappede - By- og Kulturforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

0

0

0

0

0

0

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

0

0

0

0

0

0

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

0

0

618.324

750.000

-750.000

-750.000

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

0

0

0

0

0

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

0

0

28.318

35.000

-35.000

-35.000

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

0

0

429.740

500.000

-500.000

-500.000

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

0

0

135.465

200.000

-200.000

-200.000

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

0

0

0

0

0

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

0

0

46.697

60.000

-60.000

-60.000

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

0

0

-631.229

-800.000

800.000

800.000

 

0

0

627.314

745.000

-745.000

-745.000

Note: +=mindreforbrug / -= merforbrug

 

Tabel 2.3 Udsatte voksne og handicappede – Ældre- og Handicapforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

60.652.502

43.027.083

40.913.760

43.327.083

17.325.419

17.325.419

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

161.400.140

188.762.269

144.215.397

182.762.269

-21.362.129

-21.362.129

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

18.541.745

13.075.000

5.015.396

13.075.000

5.466.745

5.466.745

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

6.412.175

6.123.759

4.318.160

6.323.759

88.416

88.416

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

0

0

0

0

0

0

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

0

0

0

0

0

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

0

0

0

0

0

0

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

237.004.522

229.261.689

143.592.711

230.161.689

6.842.833

6.842.833

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

70.113.766

71.447.430

53.759.106

68.867.430

1.246.336

1.246.336

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

11.466.209

11.584.969

8.860.471

11.584.969

-118.760

-118.760

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

7.422.936

12.082.933

10.337.703

12.082.933

-4.659.997

-4.659.997

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

105.601.578

98.955.626

62.274.847

98.055.626

7.545.952

7.545.952

 I alt

678.615.573

674.320.758

473.287.549

666.240.758

12.374.815

12.374.815

Note: +=mindreforbrug / -= merforbrug

 

Det samlede mindreforbrug kan primært henføres til senhjerneskadeområdet, hvor der i kraft af øget fokus på genoptræning samt besparelser og takstreduktioner har været en øget efterspørgsel, som har haft en positiv effekt på salg af pladser og dermed på indtægterne.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen anfører endvidere i deres kommentering af tabellen, at der på funktion 05.32.32 er foretaget en række budgettilpasninger på statsrefusioner på Handicap- og Psykiatriområdet som konsekvens af, at OUH har accepteret, at der tages udgangspunkt i de nye præciserede regler omkring fordeling af udgifter til respirationsborgere. Fremover vil Ældre- og Handicapforvaltningen som konsekvens heraf modtage øgede indtægter fra OUH vedrørende respirationsborgere, hvorfor der ikke kan hjemtages tilsvarende statsrefusion. Det betyder, at udgifterne på funktion 05.32.32 er nedskrevet og indtægterne på statsrefusion ligeså.

 

Tabel 2.4 Udsatte voksne og handicappede – Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

8.002.162

9.580.046

8.535.479

10.463.310

-2.461.148

-883.264

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

30.982.563

30.367.154

14.896.539

24.386.554

6.596.009

5.980.600

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.493.710

1.493.710

2.151.269

1.492.367

1.343

1.343

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

11.124.117

13.155.708

7.883.298

12.678.007

-1.553.890

477.701

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

6.398.689

10.286.380

8.656.140

8.008.521

-1.609.832

2.277.859

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

36.313.603

30.825.399

17.876.092

25.712.161

10.601.442

5.113.238

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

2.636.183

3.351.652

1.413.038

2.582.592

53.591

769.060

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

24.291.337

10.071.464

9.858.764

11.143.911

13.147.426

-1.072.447

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

2.323.035

1.206.527

863.467

1.225.859

1.097.176

-19.332

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

1.553.763

1.541.101

382.442

1.483.307

70.456

57.794

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

17.420.065

17.559.489

6.474.399

14.487.124

2.932.941

3.072.365

 

142.539.227

129.438.630

78.990.927

113.663.713

28.875.514

15.774.917

Note: +=mindreforbrug / -= merforbrug

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen primære forklaring på afvigelserne mellem vedtaget budget 2011 og korrigeret budget 2011 er, at en del af socialcentrets merforbrug i 2009 er placeret på udfordringskonti. Disse udfordringskonti nedskrives løbende i 2011 i takt med, at besparelserne udmøntes konkret, og der vil i den forbindelse komme afvigelser i forhold til budgettet. 

 

Afvigelserne på projektniveau skyldes primært mindreforbrug på eksternt finansierede projekter. En væsentlig forklaring herpå er, at bevillingsgiver ofte foretrækker at udbetale hele projektbevillingen, når projektet startes op.

 

Tabel 2.5 Udsatte voksne og handicappede – Børn- og Ungeforvaltningen

 

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget

Forbrug

Forventet regnskab 2011

Afvigelse fra budget

Afvigelse fra korr. budget

5.32.32 grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.33 grp. 003 Forebyggende indsat for ældre og handicappede

0

0

0

0

0

0

5.32.35 grp. 001-04, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

0

0

0

0

0

0

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

6.833.021

4.724.728

2.360.829

4.413.460

2.419.561

311.268

5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

0

0

0

0

0

0

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

0

0

0

0

0

0

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

0

0

0

0

0

0

5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108

0

0

0

0

0

0

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107

0

0

0

0

0

0

5.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger

0

0

0

0

0

0

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103

0

0

0

0

0

0

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

0

0

103.962

0

0

0

 I alt

6.833.021

4.724.728

2.464.792

4.413.460

2.419.561

311.268

Note: +=mindreforbrug / -= merforbrug

 

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 5. Planstrategi 2011 for Odense Kommune - endelig vedtagelse

Åbent - 2011/046234

 

Sagsresumé

Planstrategien skal ifølge planloven revideres i løbet af første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2011. Planstrategien er en overordnet plan for kommunens strategiske og fysiske udvikling. Den er en del af det danske plansystem og skal ifølge planloven indeholde:

 • Byrådets strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fremover
 • Redegørelse for planlægningen siden den sidste kommuneplanrevision
 • Svar på, hvilke dele af kommuneplanen der revideres

Planstrategi 2011 har været fremlagt til offentlig debat i perioden den 11/4 til den 6/6 2011. Der er i høringsperioden indkommet 24 skriftlige bemærkninger. Desuden er der kommet en række kommentarer og idéer i forbindelse med de afholdte arrangementer – Åbent Rådhus og Havnekulturfestival. Bemærkningerne peger ikke entydigt i en retning, men har meget forskelligt fokusniveau og interessefelt, jf. bilag 2 og 3. Overordnet set bakker de dog op om de store linier i Planstrategi 2011, både overskriften, betragtningerne om byens rolle i regionen, Danmark og globalt set, samt de tre indsatsområder: Vækst og Innovation, Livskvalitet og Bæredygtig Storby. Planstrategien med tilhørende forudsætningsredegørelse udgør desuden kommunens Agenda 21-strategi.

Administrationen anbefaler, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger foretages mindre ændringer i Planstrategien jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

a.      Planstrategi 2011 med de ændringer, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

b.      Bemærkninger til Planstrategi 2011 besvares som beskrevet i Bilag 2 og 3.

c.      Indsigelsen vedrørende detailhandel i aflastningscenter SØ (se bilag 1 s. 21), både forslag 1 og 2 i høringssvaret, afvises med henvisning til, at placeringen af udvalgsvarebutikker først finder sted i forbindelse med efterfølgende kommuneplanlægning. 

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstillingspunkt a og b og kan ikke anbefale indstillingens pkt. c.

Økonomiudvalget anbefaler, at placeringen af de fire større butikker afventer den igangværende detailhandelsanalyse og den endelige kommuneplan.

Rådmand Jane Jegind stemmer imod den del af det strategiske udviklingsprojekt, der omfatter lukning af Thomas B Thriges Gade.

 

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

 

Byrådsgruppe V stemmer imod den del af det strategiske udviklingsprojekt, der omfatter lukning af Thomas B Thriges Gade.

 

Sagsfremstilling

Planstrategi 2011 har været fremlagt til offentlig debat i perioden den 11/4 til 6/6 2011. Der er i høringsperioden indkommet 24 skriftlige henvendelser, jf. vedlagte oversigt. Som supplement hertil er der kommet en række kommentarer i forbindelse med de afholdte arrangementer i offentlighedsperioden – Åbent Rådhus og Havnekulturfestival.

Bemærkningerne er vedlagt i fuld ordlyd i vedlagte bilag. Bemærkningerne er opdelt efter, om de vedrører planstrategien (bilag 2) eller andre emner (bilag 3).

 

Bemærkningernes hovedindhold

Bemærkningerne peger ikke entydigt i en retning, men har meget forskelligt fokusniveau og interessefelt, jf. bilaget. Overordnet set bakker de dog op om de store linier i Planstrategi 2011, både overskriften, betragtningerne om byens rolle i regionen, Danmark og globalt set, samt de tre indsatsområder: Vækst og Innovation, Livskvalitet og Bæredygtig Storby.

Der er overordnet set stor velvilje og ønske om samarbejde om den fortsatte udvikling af byen og kommunen, men også ønsker om at konkretisere de igangværende udviklingsinitiativer i fællesfynsk sammenhæng, samt at strategiens invitation til dialog gøres bredere. Flere ønsker desuden en række af strategiens målsætninger, udsagn og synspunkter uddybet eller suppleret, for at strategien repræsenterer det brede strategiske fokus. I et vist omfang er dette imødekommet, idet planstrategien dog også skal være en overordnet plan, som sætter et fokus for de kommende år. Der er fremsat ønske om at ændre strategien i forhold til, hvor der i den kommende kommuneplanperiode kan placeres udvalgsvarebutikker større end 2.000 m2. Administrationen anbefaler, at disse butikker skal placeres i bykernen, samt at antallet øges fra tre til fire som følge af ændring i planloven.

Der er kommet flere bemærkninger fra enkeltborgere end sædvanligvis til høringen af planstrategien. Dette skyldes formentlig muligheden for at afgive svar på høringsportalen ”blivhørt” og muligheden for at afgive svar på Åbent Rådhus og Havnekulturfestivalen. Flere af bemærkningerne relaterer sig til igangværende projekter - Thomas B. Thriges Gade-omdannelsen, letbanen og havneomdannelsen. Bemærkningerne er besvaret i samarbejde med de ansvarlige for projekterne og vil indgå i det videre arbejde med projekterne.

Ændringer i strategien

På baggrund af de indkomne bemærkninger foreslås der en række ændringer i strategien. I Bilag 4 er ændringsforslagene indsat i strategidokumentet, og fremhævet med rødt.

 • Tilføjelse på side 9: ”Odense vil i samarbejde med Fyn skærpe rollen som vækstgenerator i landsplanlægningen. Visionen er at etablere Fyn som et vækstområde, der binder vækstområderne i Østjylland sammen med vækstområdet i Øresundsregionen. Realisering af visionen vil skabe en ny dynamik, der vil være til gavn for både Fyn, Region Syddanmark og Danmark som helhed. For at løfte visionen er der etableret et sammenhængende og koordineret regionalt erhvervs- og udviklingssamarbejde på Fyn, der skal skabe en stærk vækstdagsorden for fremtidens Fyn. Samarbejdet har to spor:

  • Enhedsorganisationen Udvikling Fyn skal gennem en fælles fynsk strategi og indsats på erhvervs- og turismeområdet skabe øget vækst og velstand på Fyn og gøre Fyn til et attraktivt sted for turister, virksomheder og investeringer.

  • Fynsprojektet skal opstille fælles overordnede pejlemærker for det planstrategiske arbejde i øvrigt – pejlemærker, som blandt andet skal støtte op om vækstdagsordenen og give omverdenen et mere klart og prioriteret billede af, hvad Fyn i fællesskab vil”.

 • Ændring i ordlyden på side 10: ”Byrådet kan ikke i sig selv drive denne forandring, men vi har med Erhvervs- og Vækstpolitikken sat de ydre rammer for den. Disse rammer skal udfyldes i samarbejde og dialog med det lokale erhvervsliv. Byrådet vil arbejde for at skabe de bedste betingelser for, at de store udfordringer, som erhvervslivet står over for, kan løses. Også gennem planlægningen.”

 • Ændring af målsætning 1 på side 12, så den er i overensstemmelse med Handlingsplan Erhvervsby Odense: At Odense i 2014 er den bedste erhvervsby blandt Danmarks byer med over 100.000 indbyggere”.

 • Tilretning på side 12:

  • Antallet af udvalgsvarebutikker over 2000 m2 ændres fra 3 til 4 butikker på baggrund af ændring af planloven.

  • Teksten omkring placeringen af de fire butikker i bykernen fastholdes – selvom kommunen ikke er forpligtet til at anføre dette i Planstrategien – ud fra byrådets ønske om at styrke bykernen.

 • Tilføjelse på side 19: Byrådet vil styrke kommunens grønne profil ved at fastholde den grøn-blå struktur. Ved at fremme natur- og landskabsværdierne, så de understøtter en attraktiv bosætning, klimatilpasning, vil kommunen skabe gode rammer for borgernes muligheder for et sundt, rigt og attraktivt friluftsliv. Ved at fordoble kommunens naturarealer ønsker kommunen at være med til at fremme den biologiske mangfoldighed i det åbne land. Byudvikling, aktiviteter og arealanvendelse i det åbne land skal afstemmes med hensynet til landskab, natur og grundvandsinteresser.”

 • Tilretning på side 19: ”Odense er i dag en stor åben, grøn og lav by. Det skaber meget trafik, som ofte vil ske i bil. Fremover skal Odense være tættere og mere bæredygtig, blandt andet ved at minimere byspredningen”.

 • Tilføjelse/ændring af følgende målsætninger på side 20:

  • I Odense Kommune vil vi varetage interesserne i det åbne land gennem en sammenhængende, helhedsorienteret planlægning med balance mellem benyttelse og beskyttelse”.
  • ”At de bæredygtige transportformer i Odense hele tiden udvikles (etablering af letbane, fremme af bus og tog, cykel, gang samkørsel m.m)”.
  • ”At Odense i 2025 har reduceret CO2-udledningen med 50 % i forhold til 2007 for kommunen som helhed”.
  • Målsætningen i Kommuneplan 2009-21 om, at mindst 50 % af al ny byudvikling til boligformål skal ske som byfortætning og byomdannelse. Fra kommuneplan 2021 er målsætningen mindst 70%”.

 

Kommuneplanlægning

Planstrategi 2011 fungerer som foroffentlighed på revision af kommuneplanen i 2013. Planstrategi 2011 har peget på tre revisionstemaer:

-         Erhvervsudlæg

-         Detailhandelsstruktur

-         Revision af kommuneplanrammerne

I forbindelse med det igangværende arbejde med tematillæg til Kommuneplan 2009-21 kan der fremkomme flere temaer, der skal tages op i Kommuneplan 2013-25. I givet fald afholdes der særskilt foroffentlighed på disse temaer.

 

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Planstrategien og den efterfølgende kommuneplanlægning vil dog være en del af rammen omkring byrådets prioritering ved budgetlægning.

 

Bilag

4. Planstrategi 2011 med foreslåede rettelser (Planstrategi2011_endelig vedtagelse.pdf)
1. Oversigt over bemærkningsafsendere (Bilag1.pdf)
2. Indkomne bemærkninger vedrørende planstrategi (Bilag2.pdf)
3. Indkomne bemærkninger vedrørende øvrige opgaver (Bilag3.pdf)
5. Tekniske ændringsforslag med beslutninger - ENDELIG UDGAVE (tekniske ændringsforslag budget 2012 071011.pdf)

 

 

 

6. Ligestillingsredegørelse 2011

Åbent - 2011/106765

 

Sagsresumé

Hvert andet år skal alle kommuner ifølge ligestillingslovens § 5a gøre rede for ligestillingen mellem mænd og kvinder i kommunen. Dette sker ved at indsende en ligestillingsredegørelse, der er godkendt i byrådet.

 

Redegørelsen er lovpligtig, omfatter en toårig periode fra november 2009 til nu og retter sig alene mod ligestilling mellem kvinder og mænd.

 

Der gøres opmærksom på, at ministeriets statistiske opgørelsesmetode ikke er direkte sammenlignelig med den opgørelsesmetode, der anvendes i Odense Kommunes personaleregnskab.

 

Drøftelsen omkring ligestillingsarbejdet i Odense Kommune finder sted i forbindelse med den årlige rapportering af personaleregnskabet. Vedlagte fremsendes derfor udelukkende til byrådet med henblik på formel godkendelse.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Ligestillingsredegørelsen 2011.

 

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens § 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ministeren for ligestilling.

 

Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen/regionen samt i kommunalbestyrelsen/regionrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd.

 

Ligestillingsredegørelsen skal redegøre for følgende 4 temaer:

 

1.      Ligestillingspolitik på serviceområder

2.      Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet

3.      Kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering

4.      Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg

 

I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd i kommunen/regionen.

Ligestillingspolitik på serviceområder

Odense Kommune arbejder ikke specifikt med ligestilling i forhold til serviceområderne, men arbejder bredt med mangfoldighed på alle arbejdspladser og mange dimensioner, herunder ligestilling.

Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet

Odense Kommune har en særskilt ligestillingspolitik på personaleområdet, men arbejdet med ligestilling på kommunens arbejdspladser ses i et bredere perspektiv. Derfor bakkes ligestillingspolitikken ikke op af en ligestillingsstrategi. Det konkrete arbejde med ligestilling understøttes i stedet af mangfoldighedsstrategien.

 

Målsætning om at fremme kønsblandede arbejdspladser

 

Odense Kommunes overordnede mål er at sikre en bedre balance i antallet af kvinder og mænd. Mangfoldighedsstrategien stiller forslag til konkrete indsatser, der kan fremme en mere ligelig fordeling mellem kønnene på den enkelte arbejdsplads/kontor:

 

·          Ved stillingsbesættelsen skal der, når der blandt ansøgerne foreligger ligeværdige faglige og personlige kvalifikationer, tages særligt hensyn til kønsfordelingen på arbejdspladsen

·          Ved sammensætning af samtaleudvalg skal det søges sikret, at begge køn er repræsenteret

·          Opfordrer det underrepræsenterede køn til at søge job (i jobannoncen).

 

Målsætning om at fremme en lige rekruttering af mænd og kvinder ved ansættelser

 

Odense Kommune prioriterer kønsneutral rekruttering med henblik på at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Mangfoldighedsstrategien stiller forslag til konkrete indsatser, der kan fremme en kønsneutral rekruttering:

 

·          Evaluering af sprogbrug i annoncer

·          Anonymisering af ansøgningsproces

·          Begge skal være repræsenteret i ansættelsesudvalg

·          Indkaldelse af lige kvalificerede ansøgere af begge køn til samtale.

 

Målsætninger om at fremme flere kvinder i ledelse

 

Mangfoldighedsstrategien stiller forslag til konkrete indsatser, der kan fremme en mere ligelig fordeling mellem kønnene på lederposter:

 

·          Støtte kandidater gennem mentorordninger

·          Ved udpegning af deltagere på lederuddannelser skal ledelsen være særligt opmærksom på kvinders deltagelse

·          Aktivt opmuntre det underrepræsenterede køn til at søge lederstillinger

·          Etablere før-lederuddannelse for ledertalenter.

 

Målsætninger om at fremme lige adgang til kompetenceudvikling for mænd og kvinder

 

Det fremgår af Mangfoldighedsstrategien, at det er Odense Kommunes overordnede mål at sikre lige arbejds-, trivsels- og udviklingsbetingelser for alle ansatte i Odense Kommune uanset køn.    

 

Målsætninger om at sikre ligeløn 

 

Målsætningen om at sikre ligeløn fremgår af lønpolitikken: Efter lovgivningen skal kvinder og mænd tilbydes de samme muligheder og vilkår i arbejdet og den samme løn for det samme arbejde og i øvrigt behandles ens, hvilket man skal være opmærksom på ved den lokale lønfastsættelse

 

Hvordan måler kommunen fremskridt og resultater af ligestillingsindsatsen på personaleområdet?

 

Odense Kommune udarbejder regelmæssigt løn- og personalestatistikker, som belyser udviklingen.

 

Antallet af mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper fremgår af bilag 1.

Kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering

 

Ifølge ligestillingslovens § 4 skal offentlige myndigheder indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Indarbejdelse af køn og ligestilling i det daglige arbejde kaldes også for kønsmainstreaming eller ligestillingsvurdering af kommunens/regionens aktiviteter.

 

Odense Kommunes mangfoldighedsstrategi gælder i al planlægning og forvaltning, herunder indstillinger til kommunalbestyrelser. Forventning om, at der på alle niveauer arbejdes med mangfoldighed, herunder kønsstreaming.

 

Odense Kommune har ikke igangsat initiativer, der retter sig mod opbygning af personalets faglige kompetencer til at kønsmainstreame/ligestillingsvurdere, men det forventes af alle medarbejdere, at de inddrager mangfoldighedsstrategien i deres arbejde.

 

Odense Kommune har altid relevante kønsopdelte data til at arbejde med ligestillingsvurdering.

 

Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg

 

Efter § 5a i ligestillingsloven er det for kommuner og regioner lovpligtigt i ligestillingsredegørelsen at indberette om kønssammensætningen af udvalg mv. omfattet af ligestillingslovens § 10a.

 

Anfør råd, nævn og udvalg nedsat i perioden 1. november 2009 til 31. oktober 2011 i henhold til ligestillingslovens § 10a, stk. 1.

Navn

Odense Billedkunstråd    

Antal kvinder

2

Antal mænd

2

Navn

Odense Musikudvalg    

Antal kvinder

3

Antal mænd

4

 

Kravet om at myndigheder eller organisationer skal foreslå både en mand og en kvinde er ikke fraveget i perioden 1/11 2009 til 31/10 2011. Ligeledes er der ikke i perioden truffet beslutning om at lade pladser stå tomme i råd, nævn og udvalg.

 

Bilag 1

 

Hvor mange kvinder og mænd har kommunen februar 2011 i følgende overenskomstgrupper?

 

Kvinder

Mænd

Akademikere, KL

342

249

Akademikere, Regioner

0

1

Arbejds-, vej- og gartnerformænd

3

16

Beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger

5

57

Beredskabspersonale i chef/lederstillinger

2

8

Bibliotekarer (tjenestemænd) inklusive ledere

22

8

Brandpersonale, deltidsbeskæftiget

0

10

Bygningskonstruktører

2

12

Chefer, KL

47

52

Dagplejere

610

15

EGU-elever, praktikaftale

17

3

Ergo- og fysioterapeuter

297

46

Erhvervsuddannede serviceassistenter og -elever

15

3

Ernærings- og husholdningsøkonomer

1

0

Forhandlingskartellets personale

0

7

Grafisk personale, KL

2

0

Handicapledsagere

55

34

Hjemmevejledere og pædagogisk personale, døgninstitutioner

489

198

Husassistenter

330

29

Håndværkere m.fl., KL

7

96

Ikke faglærte lønarbejdere ved rengøring mv.

2

0

Journalister

5

4

Kantineledere/rengøringsledere/-chefer

14

4

Kommunallæger

16

9

Kontor- og It-personale, KL

1158

332

Kontor- og It-personale, Regioner

2

0

Laboratorie- og miljøpersonale

5

3

Ledende værkstedspersonale mv., klientværksteder

20

30

Ledere m.fl., undervisningsområdet

52

89

Ledere/mellemledere ved den kommunale ældreomsorg

103

2

Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning

1460

829

Musikere m.fl., landsdelsorkestre

33

48

Musikskoleledere

0

2

Musikskolelærere

26

37

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

166

93

Overlæger, lægelige chefer mv.

2

1

Personale ved kommunale forsyningsvirksomheder mv.

1

4

PGU-elever/PAU-elever

52

20

Pædagogisk personale i dagplejeordninger

25

0

Pædagogisk personale og husholdningsledere, døgninstitutioner

36

9

Pædagogisk personale, daginstitutioner/klub/skolefritidsordninger

1524

455

Pædagogisk personale, forebyggelses- og dagbehandlingsområder

45

24

Pædagogisk personale, særlige stillinger

10

4

Pædagogisk uddannede ledere

196

92

Pædagogiske konsulenter

5

0

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

894

366

Pædagogstuderende

101

22

Rengøringsassistenter

438

43

Social- og sundhedspersonale

3124

303

Socialrådgivere

1

0

Socialrådgivere/socialformidlere

500

103

Specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere mv.

40

151

Speciallægekonsulenter

1

0

Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende

5

2

Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL

70

6

Syge- og sundhedsplejersker

303

15

Sygehusportører

0

9

Tandklinikassistenter

94

0

Tandlæger

27

7

Tandplejere

14

0

Teknisk Service

76

355

Tekniske designere m.fl., KL

30

21

Tilsynsførende assistenter, forsorgshjem

13

12

Underordnede læger (reservelæger)

3

2

Økonomaer, ernæringsassistenter og –elever

147

6

Øvrige

98

105

Antal ansatte kvinder og mænd i kommunen pr. februar 2011 i alt

13.183

4.463

 

 

Angiv, hvor mange kvinder og mænd kommunen /regionen har ansat februar 2011 i følgende ledelseskategorier

 

Kvinder

Mænd

Niveau 1 Topchefer

1

4

For eksempel kommunal- eller regionsdirektør, forvaltningschefer, administrerende direktører og direktionsmedlemmer

Niveau 2 Chefer

12

9

For eksempel afdelingschefer, vicedirektører, kontorchefer og ledere af større enheder såsom distriktsledere

Niveau 3 Øvrige ledere

463

279

For eksempel institutions- og gruppeledere, formænd og daglige ledere

 

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2011

 

7. Meddelelse fra et byrådsmedlem om fravær i en periode. Indkaldelse af stedfortræder.  

Åbent - 2011/138578

 

Sagsresumé

Byrådsmedlem Jeanette Sandberg Sørensen, byrådsgruppe F, anmoder om fritagelse for sine kommunale hverv på grund af graviditet og barsel. Fraværsperioden forventes af ville vare fra den 1/12 2011 til den 1/3 2012. Byrådsgruppe F anmoder i den forbindelse byrådet om indkaldelse af en stedfortræder.

1. stedfortræder på gruppe F’s kandidatliste er områdechef Annette Blynel.

 

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, at stedfortræderen indtræder, såfremt et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af graviditet og barsel.

 

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 4, træffer byrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.

 

Det fremgår endvidere af styrelseslovens § 28, stk. 2, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den valggruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

Valggruppe A, F og Ø har under henvisning hertil oplyst, at der samtidig foretages følgende ændringer i besættelsen af Jeanette Sandberg Sørensens kommunale hverv for perioden 1/12 2011 til den 1/3 2012:

 

By- og Kulturudvalget:

Kasper Westh indtræder i stedet for Jeanette Sandberg Sørensen

 

Ældre- og Handicapudvalget:

Kasper Westh udtræder, og Annette Blynel indtræder

 

Grønt Råd:

Kasper Westh indtræder som suppleant i stedet for Jeanette Sandberg Sørensen

 

Bevillingsnævnet:

Stedfortræder for Jeanette Sandberg Sørensen, Brian Dybro, indtræder som medlem.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

I Jeanette Sandberg Sørensens fraværsperiode vil der være ekstraudgifter i form af vederlag mv. til Annette Blynel.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

8. Indtræden af stedfortræder samt ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposter

Åbent - 2011/183016

 

Sagsresumé

Som følge af rådmand Jan Boyes dødsfald anmoder den konservative byrådsgruppe om, at 1. stedfortræderen på Det Konservative Folkepartis kandidatliste, Thomas Sejersen, indtræder i byrådet for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

 

Valggruppe C, V og O har samtidig oplyst, at byrådsmedlem Steen Møller udpeges til rådmand for By- og Kulturudvalget for den resterende del af byrådsperioden.

 

Herudover foretages en række ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposterne. Ændringerne fremgår af sagsfremstillingen.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

For den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013 foretages der følgende ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposterne:

 

Økonomiudvalget

Steen Møller indtræder

 

By- og Kulturudvalget

Steen Møller udpeges som formand

Poul Falck indtræder som medlem

 

Socialudvalget

Poul Falck og Lars Havelund udtræder, og Mai Henriksen og Thomas Sejersen indtræder

 

Arbejdsmarkedsudvalget

Poul Falck og Lars Havelund udtræder, og Mai Henriksen og Thomas Sejersen indtræder

 

Børn- og Ungeudvalget

Mai Henriksen udtræder, og Lars Havelund indtræder

 

2. viceborgmesterposten

Lars Havelund overtager posten fra Mai Henriksen

 

Beredskabskommissionen

Steen Møller indtræder

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Steen Møller indtræder

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse

 

Steen Møller indtræder

Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn

 

Steen Møller indtræder

Landsdelsorkesterforeningen

Steen Møller indtræder

 

Komitéen vedr. prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense

 

Steen Møller indtræder

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S

Steen Møller indtræder som medlem med Thomas Sejersen som stedfortræder

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

 

Steen Møller indtræder som medlem med Lars Havelund som stedfortræder

Kommunalpolitisk årsmøde

Thomas Sejersen indtræder som medlem

 

 

 

Odense Bæredygtighedsråd

Mai Henriksen udtræder

Thomas Sejersen indtræder

Steen Møller indtræder

 

Bestyrelsen for Odense Havn

Steen Møller udtræder. Poul Falck indtræder som medlem med Mark Grossmann som stedfortræder

 

Generalforsamling Danske Havne

Steen Møller udtræder

Poul Falck indtræder

 

Kontaktudvalg Dalum

(børnepasningsområdet)

Mai Henriksen udtræder

Lars Havelund indtræder

 

Kontaktudvalg 1-5 for Odense Kommunes Skolevæsen

 

Mai Henriksen udtræder

Thomas Sejersen indtræder

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Orientering fra byrådsgruppe A om ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposter

Åbent - 2011/184513

 

Sagsresumé

Byrådsgruppe A fremsender følgende orientering om ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposterne:

 

Ældre- og Handicapudvalget

Olav Rabølle Nielsen udtræder

Helle Nielsen indtræder

 

Børn- og Ungeudvalget

Helle Nielsen udtræder

Olav Rabølle Nielsen indtræder

 

Kontaktudvalg Tarup

(børnepasningsområdet)

Helle Nielsen udtræder

Olav Rabølle Nielsen indtræder

 

Kontaktudvalg 1-5 for Odense Kommunes Skolevæsen

 

Helle Nielsen udtræder

Olav Rabølle Nielsen indtræder

 

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Helle Nielsen udtræder som stedfortræder

Olav Rabølle Nielsen indtræder som stedfortræder

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl