Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 9. november 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 09-11-2011 kl. 17:00

ByrådssalenAfbud fra:
Tim Vermund
Tina Anette Bue Frandsen
Lars Christian Lilleholt
Merete Østerbye
Jeanette Sandberg Sørensen

I stedet for Tim Vermund mødte Ole Pedersen I stedet for Tina Bue Jensen mødte Leif Knudsen I stedet for Lars Chr. Lilleholt mødte John Christensen Der var ikke indkaldt stedfortræder for Merete Østerbye I stedet for Jeanette Sandberg Sørensen mødte Annette Blynel

Oversigtsdagsorden: Åben referat
1. Vedtagelse af Odense Kommunes sundhedspolitik "Sund Sammen"

Åbent - 2010/143161

 

Sagsresumé

Odense Kommunes sundhedspolitik er en af de tre tværgående politikker i Odense Kommune, og politikken tager afsæt i Vision Odense, Ny virkelighed – Ny velfærd samt kommunens politikkoncept.

 

Odense Kommunes nye sundhedspolitik ”Sund Sammen” er blevet til i et samarbejde på tværs af forvaltningerne og med en politisk følgegruppe bestående af en repræsentant fra hvert parti i byrådet. 


Odense Kommune ønsker med den nye sundhedspolitik at sætte et stadig større fokus på sundhed, og visionen for sundhedspolitikken er, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.

 

Til at opfylde visionen er der formuleret seks politiske mål, som beskrives i hver sit afsnit i politikken. For hvert mål er der formuleret målsætninger på henholdsvis kort sigt, mellemlang sigt og lang sigt.

 

Endvidere er der formuleret en række værdier for sundheden i Odense, og disse værdier skal ligge til grund for alt, hvad vi gør på sundhedsområdet.

 

Endelig gives der afslutningsvis i sundhedspolitikken en kort beskrivelse af, hvilke områder vi vil forpligte os på i den strategi, der skal udmønte de politiske målsætninger, der er i politikken.

 

Byrådet vedtog på mødet den 24/8 2011 at sende sundhedspolitikken i en fire ugers offentlig borgerhøring. Ved høringens afslutning var der indkommet 16 høringssvar. Alle høringssvar samt de specifikke rettelser, der er foretaget, har været forelagt den politiske følgegruppe, og de har på baggrund af høringssvarene godkendt en ny udgave af Odense Kommunes sundhedspolitik, som nu forelægges byrådet.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet vedtager Odense Kommunes sundhedspolitik ”Sund Sammen.”

 

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets, Socialudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Odense Kommunes nye sundhedspolitik ”Sund sammen” er en af de tre tværgående politikker i Odense Kommune, og politikken tager afsæt i Vision Odense, Ny virkelighed – Ny velfærd samt kommunens politikkoncept.

 

Odense Kommunes nye sundhedspolitik ”Sund Sammen” er blevet til i et samarbejde på tværs af forvaltningerne og med en politisk følgegruppe bestående af en repræsentant fra hvert parti i byrådet.  

 

Sundhedspolitikken hedder ”Sund sammen,” og det gør den, fordi når vi arbejder med sundhed i Odense, så gør vi det ikke alene. Vi gør det sammen med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgernes hverdag og sundhed. Det gælder i alle sammenhænge, hvor borgerne møder kommunen, og i forhold til andre sektorer som erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, region og stat. Vi understøtter desuden initiativer, hvor borgerne er sammen om at skabe sunde rammer.

 

Odense Kommune ønsker med den nye sundhedspolitik at sætte et stadig større fokus på sundhed af flere årsager:

 

 • Borgerne har ansvar for egen sundhed – men som kommune har vi også en forpligtelse til at understøtte rammerne for en sund livsstil.

 

 • De borgere, der ikke er i stand til selv at tage ansvar for egen sundhed, skal vi samarbejde med, så de får mulighed for at klare sig bedst muligt i hverdagen.

 

 • Vi har ikke råd til at lade være med at sætte fokus på sundhed. De offentlige udgifter til sundhedsvæsenet stiger år for år. Det gælder også for kommunen.

 

Sundhedspolitikkens opbygning

 

Visionen for Odense Kommunes sundhedspolitik er, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.

 

For at opfylde visionen er der formuleret seks politiske mål, som er følgende:

·         Arbejdsstyrken skal være sundere

·         Den mentale sundhed skal styrkes

·         Større lighed i sundhed

·         En styrket indsats i forhold til kronisk sygdom

·         Byens rum skal fremme det sunde valg

·         Det nemme valg er det sunde valg

 

Hvert af ovenstående mål har et selvstændigt afsnit i politikken, hvor der er formuleret yderligere målsætninger på henholdsvis kort, mellemlang og lang sigt.

 

Endvidere er der formuleret en række værdier for sundheden i Odense. Disse værdier skal ligge til grund for alt, hvad vi gør på sundhedsområdet. Værdierne er følgende:

 

·         Vi understøtter den sunde hverdag

·         Vi samarbejder med borgerne, så de bedst muligt kan tage ansvar for eget liv

·         Vi sætter altid det hele menneske og dets omgivelser i centrum

·         Vi fokuserer på borgernes livsforløb for at sikre en sammenhæng i indsatserne

·         Vi anvender den nyeste viden og teknologi

·         Vi skal give borgerne de rette muligheder, så det bliver nemmere at træffe de valg, der styrker sundheden.

 

Endelig gives der afslutningsvis i sundhedspolitikken en kort beskrivelse af, hvilke områder vi vil forpligte os på i den strategi, der skal udmønte de politiske målsætninger, der er i politikken.

 

Høring af sundhedspolitikken

 

Byrådet vedtog på mødet den 24/8 2011 at sende sundhedspolitikken i en fire ugers offentlig borgerhøring. Ved høringens afslutning var der indkommet 16 høringssvar. Følgende samarbejdsparter har valgt at afgive et høringssvar:

 

 • Ældrerådet i Odense
 • Odense Integrationsråd
 • Rådet for Socialt Udsatte i Odense
 • Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense
 • Odense Handicapråd
 • Folkeoplysningsudvalget i Odense
 • Ergoterapeutforeningen Region Syd
 • Danske Fysioterapeuter
 • Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark
 • FOA Odense
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet
 • Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
 • Organisationen Forældre og Fødsel
 • Skolebestyrelsen ved Sct. Hans Skole
 • Skolebestyrelsen, Næsby Skole
 • Danmarks Lungeforening

 

Alle høringssvar er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt.

 

Fælles for en stor del af høringssvarene er, at der efterspørges hvorledes sundhedspolitikken kan føres ud i livet, dvs. en beskrivelse af de indsatser, der skal sikre, at ord bliver til handling.

 

Endvidere er der en lang række konkrete forslag til indsatser, således at målene i sundhedspolitikken kan virkeliggøres. Disse forslag vil blive medtaget i arbejdet med den strategi, der skal udmønte de politiske målsætninger, der er i politikken.

 

I en række af høringssvarene er der en bekymring for, hvorledes sundhedspolitikken kan føres ud i livet, hvis der ikke afsættes de fornødne ressourcer til området.

 

Desuden er der bekymringer om de store besparelser, som kommunen har varslet, og som flere af høringsparterne mener kan få betydning for arbejdsmiljøet.

 

Endelig inviterer flere af høringsparterne til et samarbejde på sundhedsområdet, og der er et udbredt ønske om at blive inddraget i forbindelse med det videre arbejde med sundhedspolitikken.

 

Alle høringssvar samt de specifikke rettelser, der er foretaget, har været forelagt den politiske følgegruppe, og de har på baggrund af høringssvarene godkendt en ny udgave af Odense Kommunes sundhedspolitik, som nu forelægges byrådet. 

 

Det videre arbejde med sundhedspolitikken

 

Det videre arbejde med sundhedspolitikken omhandler udarbejdelsen af en strategi, der skal udmønte de målsætninger, som fremgår af politikken. Strategien vil indeholde operationelle effektmål og forandringsteorier. Herefter planlægges indsatser både ved tiltag på tværs af forvaltningerne og ved tiltag i de enkelte forvaltninger. Der vil i forhold til indsatserne også være indsatser, der er målrettet specifikke målgrupper.

 

Arbejdet er blevet igangsat primo oktober 2011.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, idet udmøntningen af sundhedspolitikken skal ske ved omprioriteringer inden for de nuværende økonomiske rammer.

Bilag

1. Høringssvar i forbindelse med den offentlige borgerhøring af Odense Kommunes nye sundhedspolitik (Høringssvar ifm. Odense Kommunes sundhedspolitik.pdf)
1. Odense Kommunes sundhedspolitik "Sund Sammen" (Odense Kommunes sundhedspolitik Sund Sammen.pdf)

 

 

 2. Forslag til revision af 4 temaer - Kommuneplan 2009-2021. Offentliggørelse

Åbent - 2011/024871

 

Sagsresumé

Forslag til tematillæg for Byudvikling, Det åbne land, Ferie, fritid og friluftsliv og Kulturhistorie udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning om en tematisk revision af kommuneplan 2009-2021. Tematillæggene har et indholdsmæssigt afsæt i planstrategi 2008 og kommuneplan 2009-2021 og de af byrådet vedtagne tværgående politikker: Erhvervs- og Vækstpolitikken, Miljøpolitikken og Sundhedspolitikken.

 

Med de fire tematillæg sættes retning for en fysisk planlægning, som har bæredygtighed som det bærende tema. Byudviklingen skal være arealbesparende og skal ske med den rette vægtning af beskyttelses- og benyttelsesinteresserne for kulturmiljøer og byens grønne områder og det åbne land samt sikre borgerne adgang til ferie- og fritidsaktiviteter.

 

Tematillæggene er udarbejdet i digital form: http://odense.dkplan.niras.dk/DKplan/  Den digitale platform suppleres med en pixi-udgave: ”Fremtidens Odense kort fortalt”, som beskriver de overordnede mål og linier i tematillæggene. Pixi-udgaven skal fungere som en invitation til at søge mere konkrete informationer om planerne på den digitale platform og en invitation til at deltage i den offentlige debat om planernes indhold, deltage i borgermøder og lignende.

 

Offentlig høring af forslag til temaplaner

 

Det foreslås, at temaplanerne vedtages til offentlig høring i 12 uger, så der sikres tid til en grundig offentlig debat. Arrangementer i høringsperioden målrettes såvel de overordnede problemstillinger som de enkelte tematillæg. I den forbindelse vil relevante interesseorganisationer, foreninger og andre blive direkte inviteret.

 

Miljøvurdering

 

I tematillægget er der foretaget en miljøvurdering af ændringer i arealanvendelsen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til temaplaner offentliggøres i 12 uger.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

De 4 tematillæg

 

Byudvikling

 

I forhold til Kommuneplan 2009-2021 er der foretaget en række ændringer, som især får betydning for fordelingen af byomdannelse og byvækst. Bæredygtighedskravet betyder således, at hovedparten (70 %) af byudviklingen skal foregå som omdannelse af arealer i den eksisterende by, mens byvæksten på bar mark får en lavere andel (30 %). Dette er i modsætning til den tidligere fordeling, som var

50-50.


Med temaplanen er der som et led i den fremtidige byudvikling udpeget en række nye omdannelsesområder og byvækstområder.

 

Den nye fordeling betyder desuden, at kravene til tættere og nogle steder højere byggeri skal ændres for at nå den ønskede udbygning.

 

Tematillægget fastlægger en rækkefølge og en arbejdsdeling af omdannelsesområderne.

 

Tematillægget indeholder en samlet ny rækkefølgeplan for udbygningen med ca. 10.000 boliger i planperioden frem til 2025.

 

Der udlægges en interessezone for en ny vejforbindelse fra Bogensevej - Ring 3 vest - over Rugårdsvej og Middelfartvej med tilslutning til E20. Vejanlægget forudsætter VVM procedure, som afklarer miljøkonsekvenserne og belyser alternativer.

 

Åbent land

 

Odense by skal være både tæt og grøn. Satsningen på byomdannelse som det bæredygtige alternativ til byudvidelse betyder, at områder af det åbne land kan friholdes for ny bebyggelse, men samtidig at der vil blive en øget rekreativ brug af de bynære landskaber. 

 

Der udpeges en Grøn-blå struktur, der sætter rammerne for, hvor udviklingen af fx ny natur kan finde sted, så der samtidig sker en styrkelse af sammenhængende naturområder og landskaber og dermed også en styrkelse af kommunens grønne profil. Med tematillægget gives der rammer for, at målsætningen om, at naturarealet skal fordobles, kan opfyldes.

 

Planen indeholder retningslinier for, hvordan vi på den ene side beskytter naturen, så det åbne land fortsat indeholder områder med en høj biologisk, rekreativ og oplevelsesmæssig værdi, og på den anden side benytter det åbne land og sikrer en fortsat gunstig erhvervsudvikling for landbrug og gartneri.

 

Kulturhistorie

 

De udpegede byomdannelsesområder rummer blandt andet sporene af Odense Kommunes industrikulturmiljøer. Dette understøtter Odense Kommunes overordnede tilgang til bevaring af kulturhistorien ved benyttelse.

 

Med de nye udpegninger af kulturmiljøer inden for industriområder, bymidten og i det åbne land samt indarbejdelsen af de bevaringsværdige sammenhænge suppleres den eksisterende beskyttelse af de kulturhistoriske værdier med en beskyttelse af en række bevaringsværdige helheder i kommunen.

 

Udpegningen af middelalderbyens gadenet som kulturmiljø betyder en yderligere sikring af de bygninger, der har direkte indflydelse på den middelalderlige bystruktur. Det vil sige, at alle bygninger, der er med til at danne gade-, plads- og gårdrum i middelalderbyen, ikke kan nedrives uden byrådets tilladelse.

 

Den hidtidige udpegning af særligt bevaringsværdige landsbyer er revideret. Der er  udpeget landsbyer med en bevaringsværdig bykerne.

 

Ferie, fritid og friluftsliv

 

Ferie, fritid og friluftsliv i Odense Kommune har med dette tematillæg til kommuneplanen fået væsentlig mere vægt i den fremtidige planlægning.

 

Med tematillægget sikres der fortsat gode rammer for et aktivt byliv for hverdagsidræt og udfoldelse i de grønne områder i storbyen Odense. Samtidig forbedres adgangen til naturen og kysten i en god balance mellem benyttelse og beskyttelse.

 

Der er udpeget 3 fokusområder for udviklingen af oplevelser i det grønne som en del af den nye Grøn-blå struktur: Odense havn med Stige Ø og Odense Fjord, idrætsområdet i byens vestlige kant og Tarup-Davinde.

 

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at finde mulige placeringer til et motorsportsanlæg, blandt andet til erstatning for Højbjergbanen.

 

Undersøgelsen har resulteret i at fastholde de allerede udpegede placeringer ved Beldringe og i Kærby Mose. Der er med tematillægget foretaget en præcisering af arealudpegningen ved Beldringe.

 

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Temaplanerne og de indeholdte prioriteringer vil dog på sigt udgøre det langsigtede grundlag for byrådets prioritering ved budgetlægning.

 

Bilag

1. Fremtidens Odense kort fortalt (KP 4T Pixi.pdf)

 

 

 3. Odense Renovation A/S - takster for 2012

Åbent - 2011/146202

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovation A/S om takster for affaldshåndtering for 2012. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

 

Som følge af stigninger i forbrændingspriserne på Odense Kraftvarmeværk A/S forhøjes alle takster, som indeholder udgifter til forbrænding. For husholdninger medfører takstforslaget en stigning i priserne for affaldsordninger på 3 % i forhold til 2011. For virksomheder medfører takstforslaget en stigning i prisen for dagrenovationslignende affald på 14 % i forhold til 2011. Stigningen i forbrændingspriserne er en følge af en afgørelse fra Energitilsynet om omkostningsfordeling på affaldsforbrændingsanlægget.

 

Virksomhedernes gebyr for at have adgang til alle genbrugsstationer stiger med

30 % i forhold til 2011. Stigningen skyldes, at affaldsmængderne og dermed udgifterne forventes at blive de samme, men antallet af virksomheder, som tilmelder sig og dermed betaler til ordningen, vil falde.

 

Alle andre takster for ekstra- og enkeltydelser for husholdninger og virksomheder forbliver uændrede. Deponerings- og behandlingspriser på Odense Nord Miljøcenter fastholdes i 2012 ligeledes på samme niveau som i 2011.

 

Miljøministeriet har oplyst, at der snart vil blive udstedt en ny Affaldsbekendtgørelse med nye regler om fastlæggelse af affaldsgebyrer med virkning fra den 1/1 2012. Så snart lovgrundlaget foreligger, vil der blive forelagt byrådet en sag vedrørende administrationsgebyr for erhverv.

 

Investeringsbudgettet er i 2012 på 35.265.000 kr.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takstforslaget for 2012.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd.

 

Odense Renovation A/S har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for affaldshåndtering for 2012.

 

Nærmere specifikation af taksterne fremgår af selskabets takstblade, som er vedlagt sagen som bilag.

 

Takstforslag

 

Odense Renovation A/S har udarbejdet takstforslaget med baggrund i selskabets budget for 2012 og med det udgangspunkt at fastholde et samlet takstniveau på niveau med 2011. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

 

Som følge af en stigning i forbrændingspriserne på Odense Kraftvarmeværk A/S fra 365 kr. pr. ton til 500 kr. pr. ton, hvilket giver Odense Renovation A/S en merudgift i 2012 på ca. 9 mio. kr. i forhold til 2011, er det nødvendigt med stigninger i alle takster, som indeholder udgifter til forbrænding. Stigningen i forbrændingspriserne er en følge af en afgørelse fra Energitilsynet om omkostningsfordeling på affaldsforbrændingsanlægget.

 

Dagrenovation – private

 

For husholdninger medfører takstforslaget en stigning i priserne for affaldsordninger på 3 % i forhold til 2011. 

 

Dagrenovationslignende affald – virksomheder

 

For virksomhederne medfører takstforslaget en stigning i priserne for dagrenovationslignende affald på 14 % i forhold til 2011. Den procentvise større prisstigning for virksomhederne skyldes primært, at prisen for private husholdninger ud over dagrenovation også indeholder betaling for papir, flaskekuber og genbrugspladser mv. Stigningen i forbrændingspriserne medfører derfor en procentuel større stigning for virksomhederne end private husholdninger.

 

 

Takster for dagrenovation i 2012 for udvalgte områder

 

Forslag til takster for dagrenovation i 2012 for en standardbeholder bliver således:

 

 

Beløb i kr. ekskl. moms

Takstforslag 2012

Takster 2011

Virks.

Hushold

Virks.

Hushold

Alm. tømning hver 14. dag:

 

 

 

 

190 liter beholder

650,55

1.579,00

570,28

1.533,00

 

Vedrørende selskabets øvrige takster, herunder takster for affald til Odense Nord Miljøcenter i 2012, henvises der til selskabets takstblade, der er vedlagt sagen som bilag.

 

Administrationsgebyrer – virksomheder

 

By- og Kulturforvaltningen (Industrimiljø) vil beregne administrationsgebyret for erhverv, så snart lovgrundlaget foreligger. Miljøministeriet har i den forbindelse oplyst, at der snart vil blive udstedt en ny Affaldsbekendtgørelse med nye regler om fastlæggelse af affaldsgebyrer med virkning fra den 1/1 2012. Så snart lovgrundlaget foreligger, vil byrådet blive forelagt en sag vedrørende disse gebyrer.

 

Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

 

Virksomhederne betaler et gebyr for at have adgang til alle genbrugsstationer. I 2011 var virksomhederne automatisk med i ordningen, medmindre de søgte om og blev fritaget for at betale til ordningen. Fra og med 2012 ændres ordningen til en abonnementsordning med frivillig tilmelding. Det er Odense Renovations A/S’ forventning, at affaldsmængderne og dermed udgifterne i 2012 forventes at blive de samme som i 2011, men antallet af virksomheder, som tilmelder sig og dermed betaler til ordningen, vil falde. Som følge heraf hæves gebyret med 30 % i forhold til 2011, således at dette modsvarer det forventede fald i betalende virksomheder.

 

 

Beløb i kr. ekskl. moms

Takstforslag
2012

Takster
2011

 

Øvrige virksomheder

 

620,00

 

475,00

Håndværkere og anlægsgartnere,

0-1 ansatte

 

4.960,00

 

3.800,00

Håndværkere og anlægsgartnere,

2-10 ansatte

 

7.440,00

 

5.700,00

Håndværkere og anlægsgartnere,

Over 10 ansatte

 

9.920,00

 

7.600,00

 

Øvrige takster

 

Alle andre takster for ekstra- og enkeltydelser for husholdninger og virksomheder forbliver uændrede. Deponerings- og behandlingspriser på Odense Nord Miljøcenter fastholdes i 2012 ligeledes på samme niveau som i 2011.

 

Anlægsarbejder i 2012

 

Selskabets investeringsbudget for 2012 er fordelt på følgende måde:

 

Beløb i kr.

Budget 2012

Transportafdelingen

10.700.000

Genbrugsafdelingen

8.000.000

Odense Nord Miljøcenter

6.515.000

Administration

10.050.000

Investeringer i alt

35.265.000

 

Odense Renovation A/S finansierer investeringerne af egenkapitalen og har således ikke behov for lånoptagelse med tilhørende kommunegaranti.

 

Økonomi

Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Det er tilladt at indregne udbytte svarende til en normal forrentning af den indskudte kapital. Det fremgår af ejerstrategien for Odense Renovation A/S, at Odense Kommune hvert år modtager udbytte fra Odense Renovation A/S. Det årlige udbytte udgør normalt et beløb på ca. 2-3 mio. kr. Forslaget til takster for 2012 indebærer, at det budgetterede overskud for 2012 ikke er tilstrækkeligt stort til at dække et beløb i den størrelsesorden, hvorfor beløbet vil blive finansieret af selskabets overførte overskud fra tidligere år.

 

Bilag

1. Forslag til prisliste for 2012 (Odense Renovation - forslag til prisliste for 2012.TIF)

 

 

 4. Retningslinier for økonomisk tilsyn med selvejende institutioner, fonde, foreninger mv.

Åbent - 2011/147720

 

Sagsresumé

Ved byrådsgodkendelsen af ”Principper for Økonomistyring” den 16/6 2010 var bilaget vedrørende retningslinier for økonomiske tilsynsopgaver over for selvejende institutioner, fonde, foreninger mv. endnu ikke udarbejdet.

 

I denne sag fremlægges bilaget vedrørende retningslinier for tilsynsopgaven til byrådets godkendelse.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender retningslinier for økonomisk tilsyn med selvejende institutioner, fonde, foreninger mv., som fremgår af sagsfremstillingen og vedlægges som bilag.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Byrådet varetager i nogle tilfælde økonomiske tilsynsopgaver over for selvejende institutioner, fonde, foreninger mv. I denne sag fremlægges der retningslinier for tilsynsopgaven til byrådets godkendelse. Retningslinierne er en del af ”principper for Økonomistyring”.

 

Formålet med retningslinierne er at sikre fælles procedurer for administration af tilskud, som Odense Kommune yder til selvejende institutioner, fonde, foreninger, arrangementer og eksterne projekter og den økonomiske opfølgning af tilskuddet.

 

Udbetaling af tilskud mv., som kommunen er forpligtet af, jf. lovgivningen, er ikke omfattet af reglerne.

 

Følgende eksempler på tilskud er omfattet af reglerne:

 

·       Årlige driftstilskud til kulturinstitutioner mfl.

·       Puljen ”Støtte til kulturen”

·       Erhvervs- og aktivitetspuljen

·       Forstadspuljen

·       Frivillige sociale foreninger - § 18

 

Der er to former for tilskud:

 

Drifts- og aktivitetstilskud til institutioner, fonde, foreninger mv.

 

Drifts- og aktivitetstilskud, hvor tilskuddet er ”øremærkede aktiviteter” i Odense Kommunes budget.

 

Det bevilgende udvalg og tilskudsmodtager indgår en aftale, der indeholder følgende punkter:

 

 

Driftsaftale

 

Aktivitetsaftale

1.

Aftalens parter

1.

Aftalens parter

2.

Formål

2.

Formål

3.

Virksomhed

3.

Virksomhed

4.

Vedtægter

4.

Organisation og vedtægter

5.

Ledelse og organisation

5.

Aktivitet

6.

Hjemsted og husleje

6.

Økonomi

7.

Økonomi

7.

Budget, regnskab og revision

8.

Visioner og udviklingsmål

8.

Opsigelse og misligholdelse

9.

Aktivitetsmål

9.

Ophør af aftale

10.

Budget, regnskab og revision

 

 

11.

Opsigelse og misligholdelse

 

 

12.

Overgang til ny aftale

 

 

 

Hvis der indgås aftaler med en løbetid på 4 år eller derover, kræver det Statsforvaltningens godkendelse.

 

Der er udarbejdet aftaleskabeloner, som vil fremgå af bilag.

 

Tilskud til et arrangement eller et eksternt projekt

 

En bevilling til et arrangement eller et eksternt projekt gives normalt på grundlag af en ansøgning, der indsendes til det bevilgende udvalg i Odense Kommune inden for en af kommunen fastlagt tidsfrist.

 

Af ansøgningen bør fremgå: navn og adresse på den ansvarlige for arrangementet/projektet, samt indhold og formål med de påtænkte aktiviteter, en tidsplan for deres afholdelse mv. Endvidere skal der vedlægges et budget inkl. finansieringsplan, herunder om der er søgt eller bevilget andre tilskud til arrangementet/projektet.

 

Administrationen udarbejder på grundlag af ansøgningen samt evetuelt supplerende oplysninger en udvalgssag inkl. indstilling, der behandles i det udvalg, der har bevillingskompetencen. I visse tilfælde har udvalgene delegeret bevillingskompetencen til administrationen, fx bevilling af tilskud under en fastsat beløbsgrænse.

 

Efter udvalgsbehandlingen/afgørelsen udarbejdes der en skrivelse til ansøgeren med afgørelsen samt de vilkår, der er knyttet til bevillingen.

 

Vilkårene er udspecificeret i retningslinierne, hvor der stilles krav om, at regnskabet påtegnes af statsautoriseret eller registreret revisor, når tilskuddet er på eller over 500.000 kr.

 

Opfølgning på regnskab og ledelseserklæring

 

Retningslinierne indeholder desuden krav til administrationens opfølgning på regnskaberne, hvor der generelt ikke kræves regnskaber for tilskud på 25.000 kr. eller derunder.

 

Alle øvrige regnskaber behandles administrativt, medmindre regnskabet giver anledning til revisionsbemærkninger eller forbehold i revisionsprotokollatet for tilskud på 100.000 kr. eller derover. I disse tilfælde vil sagen blive forelagt byrådet.

 

Økonomi

Sagen har ingen betydning for kassebeholdning og serviceramme.

 

Bilag

3. Aktivitetsaftale (Aktivitetsaftale.pdf)
2. Driftsaftale (Driftsaftale.pdf)
1. Retningslinier for økonomisk tilsyn (Retningslinier for økonomisk tilsyn med selvejende institutioner.pdf)

 

 

 

5. Udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne af Udvalget for udsatte boligområder og Tryg By samt Beredskabskommissionen

Åbent - 2011/143187

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender indstilling til byrådet om, at der ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i møder i henholdsvis Udvalget for udsatte boligområder og Tryg By samt Beredskabskommissionen.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

a.      Der ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til repræsentanterne fra henholdsvis boligorganisationerne, Rådet for Socialt Udsatte og Integrationsrådet i forbindelse med deres deltagelse i møderne i Udvalget for udsatte boligområder og Tryg By. Erstatningen udbetales i indeværende byrådsperiode med virkning tilbage fra det først afholdte møde den 10. januar 2011.

 

b.      Der ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til repræsentanten for den frivillige organisation Beredskabsforbundet. Erstatningen udbetales i indeværende byrådsperiode med virkning tilbage fra det først afholdte møde den 24. marts 2010.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udvalget for udsatte boligområder og Tryg By

 

Udvalget for udsatte boligområder og Tryg By er nedsat i henhold til den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, og består af 6 byrådsmedlemmer samt 1 repræsentant fra henholdsvis politiet, boligorganisationerne, Rådet for Socialt Udsatte og Integrationsrådet.

 

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 16a, stk. 1, jf. § 16, stk. 1, litra a, at byrådet kan beslutte at yde diæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, til den som, uden at være medlem af byrådet, deltager i møder i § 17, stk.4, udvalg.

 

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at det er forudsat at offentligt ansatte ikke kan modtage diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af hverv, der er et led i de pågældendes embedsgerning.

 

Sekretariatet for udvalget har oplyst, at udvalget afholder ca. 15 møder årligt af ca. 2-4 timers varighed.

 

Under henvisning til den hyppige mødeaktivitet samt mødernes længde foreslår

Borgmesterforvaltningen, at der ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til repræsentanterne fra henholdsvis boligorganisationerne, Rådet for Socialt Udsatte og Integrationsrådet i forbindelse med deres deltagelse i udvalgets møder.

 

Det kan desuden oplyses, at byrådet i forbindelse med nedsættelsen af udvalget besluttede, at formanden for udvalget skal honoreres med 18.000 kr. om året.

 

Det foreslås endvidere at erstatning kan udbetales med virkning fra udvalgets første møde den 10. januar 2011.

 

Beredskabskommissionen

 

Beredskabskommissionen består af borgmesteren, politidirektøren på Fyn, de 4 rådmænd, 1 byrådsmedlem og som observatør en repræsentant for de frivillige i form af en repræsentant for Beredskabsforbundet.

 

Det fremgår af beredskabslovens § 9, stk. 4, at byrådet kan beslutte, at der ydes beredskabskommissionens medlemmer diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a, i lov om kommunernes styrelse. Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at byrådsmedlemmer ikke kan modtage diæter, ligesom kommunalt og statslige ansatte ikke kan modtage diæter, når varetagelsen af hvervet er et led i de pågældendes embedsgerning.

 

Henvisningen til reglerne i den kommunale styrelseslovs § 16a medfører endvidere, at de offentligt ansatte i beredskabskommissionen ikke anses for at være berettiget til at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af hverv, der er et led i de pågældendes embedsgerning, jf. det anførte ovenfor vedrørende Udvalget for udsatte boligområder og Tryg By

 

Sekretariatet for Beredskabskommissionen oplyser, at kommissionen afholder ca. 2 møder årligt af ca. 2 timers varighed.

 

Da repræsentanten fra den frivillige organisation Beredskabsforbundet er det eneste medlem i kommissionen, der ikke modtager nogen form for vederlæggelse for sin deltagelse i kommissionens arbejde, men tværtimod har et dokumenteret løntab i forbindelse med sin mødedeltagelse, foreslår Borgmesterforvaltningen, at der ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til repræsentanter med observatørstatus fra Beredskabsforbundet.

 

Det foreslås endvidere, at erstatningen udbetales i indeværende byrådsperiode med virkning tilbage fra det først afholdte møde den 24. marts 2010.

Økonomi

Udgiften til udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til ovennævnte repræsentanter i forbindelse med deltagelse i møder i henholdsvis Udvalget for udsatte boligområder og Tryg By samt Beredskabskommissionen afholdes inden for Borgmesterforvaltningens egen ramme til kommissioner, råd og nævn.

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Forældrebetalergruppen

Åbent - 2011/102662

 

Sagsresumé

Den 23/11 2005 blev opgaven vedrørende Odense Kommunes Pladsanvisning placeret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. I 2010 blev varetagelsen af Pladsanvisningen tilbageført til Børn- og Ungeforvaltningen, dog med undtagelse af forældrebetalergruppen, der omfatter fripladstilskud, privat pasning og mellemkommunal afregning.

 

På baggrund af erfaringerne hermed står Institutionsafdelingen og BorgerServiceCenter bag forslag om med virkning fra den 1/1 2012 at tilbageføre disse relaterede opgaver til Børn- og Ungeforvaltningen.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til henholdsvis Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender:

 1. Opgaven med administrering af fripladstilskud, privat pasning og mellemkommunal afregning overføres fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, BorgerServiceCenter til Børn- og Ungeforvaltningen, Institutionsafdelingen, med virkning fra den 1/1 2012.

 

 1. Den økonomiske ramme udgør 1.458.882 kr. og overføres fra Socialudvalget til Børn- og Ungeudvalget med budgetmæssig virkning fra 1/1 2012.

 

 

Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Christian Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den 23/11 2005 blev opgaven vedrørende Odense Kommunes Pladsanvisning placeret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Ansvaret for kvaliteten af administrationen af opgaverne skulle fortsat ligge hos Børn- og Ungeforvaltningen, mens BorgerServiceCentret skulle udføre opgaven efter aftale med Børn- og Ungeudvalget. BorgerServiceCentrets opgave er således at administrere ordningen efter de regler og retningslinier, der er vedtaget i Børn- og Ungeudvalget.

Den 1/1 2010 blev pladsanvisningen tilbageført til Børn- og Ungeforvaltningen, dog med undtagelse af forældrebetalergruppen, der omfatter: fripladstilskud, privat pasning og mellemkommunal afregning. Imidlertid viser den daglige erfaring, at der er behov for en tættere vidensdeling mellem de to grupper, der administrerer fripladstilskud m.m. og pladsanviserne. Blandt andet deler de to grupper samme målgruppe og IT-system. Endvidere viser praksis, at der fra Børn- og Ungeforvaltningen er behov for en meget tæt opfølgning af reguleringerne på tilskudsområdet, hvorfor det er uhensigtsmæssigt, at opgaven på denne vis er delt mellem to forvaltninger.

Derfor står Institutionsafdelingen og BorgerServiceCenter bag et forslag om at tilbageføre forældrebetalergruppen til Børn- og Ungeforvaltningen med virkning fra den 1/1 2012.

Borgerrådgiverne i BorgerServiceCenter vil stadig varetage frontopgaven ved borgernes personlige og telefoniske fremmøde og i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen medvirke til, at borgerne gøres selvhjulpne ved brug af en kommende digital løsning. Der er udarbejdet ”snitfladepapir”, som beskriver arbejdsdelingen nærmere.

Organisationsændringen berører 4 ansatte, hvoraf én er ansat i et fleksjob (3,68 årsnormering), og på nuværende tidspunkt er én stilling vakant. Den fysiske placering af forældrebetalergruppen vil fortsat være i BorgerServiceCenter, men organisatorisk hører afdelingen til Børn- og Ungeforvaltningen, Institutionsafdelingen.

 

Økonomi

Der overføres 4 medarbejdere svarende til 3,68 årsnormering i forhold til lønbudget og overhead. Det årlige tilhørende budget på 1.458.882 kr. overføres fra BorgerServiceCenter til Institutionsafdelingen med virkning fra den 1/1 2012.

 

 Der er ingen påvirkning af kassebeholdningen, dog vil Socialudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets servicerammer fra 2012 blive tilrettet, jf. sagens økonomiske konsekvenser.

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl