Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 23. november 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 23-11-2011 kl. 17:00

ByrådssalenAfbud fra:
Jeanette Sandberg Sørensen

I stedet for Jeanette Sandberg Sørensen mødte Annette Blynel

Oversigtsdagsorden: Åben referat

6. Klosterbakken 12 samt Munkemøllestræde 20. Salg af ejendomme (Lukket)
7. Salg af areal til Odense Katedralskole (Lukket)
8. Ryttergade 3 - Aftale om Indre Missions råderet over ejendommen (Lukket)
9. Ansættelse af ny adm. direktør til Børn- og Ungeforvaltningen (Lukket)1. Budgetopfølgning pr. 1/10 2011 for Odense Kommune

Åbent - 2011/139280

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed Odense Kommunes samlede budgetopfølgning pr. 1/10 2011 til byrådets beslutning. Budgetopfølgningen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

 

Budgetopfølgningen er opbygget således, at der først gives et samlet overblik over Odense Kommunes økonomi på de tre måltal, som blev introduceret ved sidste års budgetopfølgning: kassebeholdning, serviceramme og trafiklys for overholdelse af udvalgsrammerne. Derefter gives der en status på udviklingen fra vedtaget budget til nu (korrigeret budget). Endelig gives der en status på forventet regnskab 2011. Det forventede regnskab er i denne sag det korrigerede budget plus indstillingspunkterne fra udvalgssagerne plus de budgetændringer, som er medtaget i samlesagen.

 

Budgetopfølgningen viser, at regnskabsresultatet for 2011 i Odense Kommune fortsat ligger på det niveau, som er forventet og signaleret i de kommenterede forbrugsrapporter hen over året. Budgetopfølgningen ændrer således ikke grundlæggende på de resultater, som de kommenterede forbrugsrapporter har vist.

 

Der har igennem hele året været meget fokus på overholdelse af servicerammen på udvalgsniveau og på udviklingen i kassebeholdningen, hvilket er et resultat af den stramme økonomistyring, der er blevet håndhævet i kommunen. Den stramme økonomistyring er blevet nødvendiggjort af de krav til aftaleoverholdelse, som der stilles til kommunerne fra regeringen, og som er en udløber af den økonomiske afmatning, der har været i Danmark de seneste år.

 

Opfølgning på de tre måltal

 

I dette afsnit følges der op på de tre måltal: kassebeholdning, serviceramme og trafiklys for overholdelse af udvalgsrammerne i forhold til forventet regnskab 2011.

 

Med denne opfølgning forventes kassebeholdningen ultimo 2011 at være på 184,9 mio. kr. Dette er en forbedring siden vedtaget budget 2012, hvor kassebeholdningen forventes at være på 57,4 mio. kr. ultimo 2011. Ændringen skyldes primært overførsler på anlægsområdet og på projekter med ekstern finansiering, hvor EU-midlerne vedrørende lukning af Lindøværftet overføres.

 

Overførslerne påvirker kassebeholdningen positivt i 2011 og negativt i 2012, men er neutral over perioden. Det betyder, at kassebeholdningen ultimo 2012 stort set forventes at være på samme niveau som ved vedtaget budget 2012.

 

Det forventes, at det samlede forbrug på servicerammen for hele kommunen ligger 138 mio. kr. under budgettet svarende til et mindreforbrug på 1,78 %.

 

Mindreforbruget stemmer overens med de forventninger, som var lagt til budget 2011. Hen over året har der været praktiseret en stram økonomistyring både centralt og decentralt i kommunen. Det har betydet, at servicerammepuljen på 68 mio. kr., der blev oprettet for at imødegå eventuelle merudgifter, og hvor finansieringen skulle afklares senere, nu kan nulstilles. Derudover har det været muligt at skabe forøget råderum i 2012 ved at indarbejde driftsoverførsler på ca. 60 mio. kr. i vedtaget budget 2012.

 

For at styrke overblikket over udvalgenes udfordringer og kommunens samlede økonomi afrapporteres der på, om udvalgene overholder deres budgetramme med overførselsadgang på 2 %. Trafiklysene for udvalgsrammerne indikerer samtidig den økonomiske udfordring for udvalgene. Der er i udvalgssagerne signaleret følgende trafiklys for overholdelse af udvalgsrammerne med overførselsadgang:

 

Økonomiudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 20,0 % af det korrigerede budget pga. nulstilling af serviceramme pulje

By– og Kulturudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et merforbrug på 0,7 % af det korrigerede budget.

Ældre– og Handicapudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 0,44 % af det korrigerede budget.

Socialudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 2,7 % af det korrigerede budget.

Børn– og Ungeudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 0,3 % af det korrigerede budget.

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 2,2 % af det korrigerede budget.

Note: Grøn indikerer, at budgettet forventes overholdt. Der forventes et mindreforbrug på under 3 % af driftsrammen eller et merforbrug på under 1 % af driftsrammen.

Gul indikerer, at budgettet næsten forventes overholdt. Der forventes et merforbrug på over 1 %, men under 2 % af driftsrammen, eller der forventes et mindreforbrug på over 3% af driftsrammen.

Rød indikerer, at budgettet ikke forventes overholdt. Der forventes et merforbrug på over 2 % af driftsrammen.

 

Statusudvikling fra vedtaget budget 2011 til korrigeret budget 2011

 

Det skattefinansierede resultat er siden budgetvedtagelsen faldet fra -198,4 mio. kr. til -465,2 mio. kr. De øgede udgifter skyldes primært flere anlægsudgifter, der er steget med 242,5 mio. kr. Resultat af ordinær drift er faldet fra 198,6 mio. kr. til 174,3 mio. kr.  

 

I de enkelte udvalgssager er der en specifikation på udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 2011.

 

Korrigeret budget i forhold til forventet regnskab 2011

 

Den samlede budgetopfølgning viser:

 

 • driftsområder med overførselsadgang forventes der et samlet mindreforbrug på 122,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært nulstilling af overførselspulje, som blev indarbejdet i forbindelse med budget 2012 samt udligning af servicerammepuljen under Økonomiudvalget.

 • driftsområder uden overførselsadgang forventes der et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget er sammensat af tillægsbevilling på 10 mio. kr. til vintertjeneste under By- og Kulturudvalget samt overførsler mellem Økonomiudvalg, Socialudvalg samt Arbejdsmarkedsudvalg vedrørende forsikrede ledige og forsørgelsesydelser. Endelig overfører Økonomiudvalget ekstraordinært 9 mio. kr. til 2012 vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

 • projekter med ekstern finansiering forventes der et mindreforbrug på 97,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsel af EU-midler vedrørende Lukning af Lindøværftet i Arbejdsmarkedsudvalget på 81 mio. kr. til 2012 samt nulstilling af overførselspulje, som blev indarbejdet i forbindelse med budget 2012.

 

 • anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 34,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til overførsler af mindreforbrug fra de forskellige udvalg samt en forventet mindreindtægt ved jordforsyning.

 • det finansielle område forventes der en samlet mindreindtægt på 21,2 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels frigivelse af deponerede midler på 46,0 mio. kr. og udligning af modposten til puljen vedrørende serviceramme på 68 mio. kr. under balanceforskydninger.
   
 • indtægtssiden forventes der samlet en mindreindtægt på 35,2 mio. kr. Mindreindtægten vedrører dels øvrige skatter, hvor der forventes yderligere tilbagebetaling på ejendomsskatter, dels på tilskud og udligning, hvor en budgettilretning på mindreindtægt i forhold til regnskab 2010 indarbejdes, og dels mindreindtægt på renter på 17,3 mio. kr., som primært vedrører nedjustering af afkast af kommunens overskudslikviditet.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

a)     Budgetopfølgningen pr. 1/10 2011 fremsendes til byrådets godkendelse.

b)     indtægtssiden søges der om:

b1. Mindreindtægt ved øvrige skatter på 2.500.000 kr. i 2011 vedrørende yderligere tilbagebetaling af ejendomsskatter.

b2. Mindreindtægt ved tilskud og udligning på 15.440.000 kr. i 2011 vedrørende budgettilretning af tidligere beslutning fra regnskab 2010.

b3.
Mindreindtægt ved renter på 17.266.750 kr. i 2011, der primært vedrører nedjustering af afkast af kommunens overskudslikviditet.

 

c)     driftsområder med overførselsadgang søges der om:

c1. Negativ tillægsbevilling på samlet 114.540.331 kr. i 2011, 886.857 kr. i 2012, 543.392 kr. i 2013, 60.848 kr. i 2014, som vedrører: nulstilling af overførselspulje, der for 2012 er indarbejdet ved budgetvedtagelse; udligning af pulje til serviceramme; rest af omprioriteringspulje til demografi i 2011; driftsreduktion i Økonomiudvalget i 2012 og udmøntning af praktikpladser fra 2011 til 2014.

c2. Negativ budgetneutral tillægsbevilling på 8.005.811 kr. i 2011, budgetneutral tillægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2012 til 2016, som vedrører: udmøntning af tidligere beslutninger (rengøringsopgave, seniordage, vagtplan, fornyelsesramme, afledt drift); konvertering fra drift til anlæg og omvendt i udvalgene; flytning af effektiviseringsramme på restanceområdet.

d)     driftsområder uden overførselsadgang søges der om:

d1. Tillægsbevilling på 10.000.000 kr. til By- og Kulturudvalget i 2011 vedrørende vintertjeneste.

d2. Budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget på 18.000.000 kr. i 2011 vedrørende forsikrede ledige og budgetneutral tillægsbevilling fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget på 41.575.000 kr. i 2011 vedrørende forsørgelsesydelser.
 
d3. Overførsel af mindreforbrug ved Økonomiudvalget fra 2011 til 2012 på 9.127.000 kr. vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

e)     projekter med ekstern finansiering søges der om:

 

e1. Negativ tillægsbevilling på 16.199.473 kr. i 2011, som vedrører nulstilling af overførselspuljen, der for 2012 er indarbejdet ved budgetvedtagelse.

e2. Overførsel af mindreforbrug ved Arbejdsmarkedsudvalget fra 2011 til 2012 på 81.214.000 kr., som vedrører midler fra EU til lukning af Lindøværftet

f)       anlægsområdet søges der om:

 

f1. Negativ tillægsbevilling på 3.389.143 kr. i 2011 vedrørende byfornyelse i By- og Kulturudvalget og afsluttede og nedlagte projekter i Økonomiudvalget.

f2. Budgetneutral tillægsbevilling på samlet 9.005.811 kr. i 2011, som vedrører konvertering fra drift til anlæg og omvendt i udvalgene og omdisponering af anlægsbevilling i Ældre- og Handicapudvalget.


Der afsættes et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2012 under Økonomiudvalget til medfinansiering af projekt vedrørende opgradering af byrum og bygninger. Rådighedsbevillingen finansieres af driftsrammereduktion i 2012 samt afsluttede og ikke gennemførte projekter i 2011.

f3. Overførsel af mindreforbrug på samlet 39.879.929 kr. fra 2011 til 2012, som vedrører: overførsel af mindreforbrug og mindreindtægt på anlæg; konvertering fra drift til anlæg i udvalgene.

 

g)     det finansielle område søges der om:

g1. Mindreindtægt på optagne lån i 2011 på 62.654.000 kr. vedrørende forskydning af lån ved ældreboliger.

g2. Merindtægt på balanceforskydninger i 2011 på 41.465.000 kr. og merindtægt i 2012 til 2016 på 1.000.000 kr., som vedrører: frigivelse af deponerede midler til kassen på -46.000.000 kr.; forskydning af lån på -62.500.000 kr.; Udligning af ramme vedrørende serviceudgifter på 68.035.000 kr., flytning af effektiviseringsramme på restanceområdet til balanceforskydninger på 1.000.000 kr. i 2012 til 2016.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den overordnede samlesag gennemgår:

 • Afrapportering på de tre måltal: kassebeholdning, serviceramme og trafiklys for overholdelse af udvalgenes rammer.
 • Status-udvikling fra vedtaget budget 2011 og til korrigeret budget 2011
 • Korrigeret budget 2011 i forhold til forventet regnskab 2011. Her tages der udgangspunkt i udvalgenes budgetopfølgningssager og indstillingspunkterne fra samlesagen.
 • Signalerede udfordringer i udvalgssagerne og samlesag.
 • Opfølgning på det finansielle område (optagne lån og afdrag på lån samt balanceforskydninger).
 • Opfølgning på indtægtsside (skatter, tilskud og udligning og renter).

 

1. Opfølgning på de tre måltal: Kassebeholdning, serviceramme og trafiklys for overholdelse af udvalgsrammerne

 

Udvikling i kassebeholdning

 

I nedenstående tabel vises ændringen i kassebeholdningen i 2011 og 2012 fra vedtaget budget til og med budgetopfølgningssagen.

 

 

Mio. kr.

Kassebeholdning i 2011 ved vedtaget budget 2012

57,4

Ændringer med budgetopfølgningssag:

 

Skatter

-2,5

Renter

-4,0

Ekstraordinær overførsel på driftsmidler med overførselsadgang

9,1

Praktikpladser

1,7

Rest pulje vedr. omprioritering pulje til kassen

0,8

Ekstraordinær overførsel vedr. projekter med ekstern finansiering vedr. Lindø midler

81,2

Midler fra byfornyelse tilføres kassen

1,3

Overførsel og konvertering af anlæg

39,9

Ny kassebeholdning i 2011 efter budgetopfølgningssag

184,9

 

 

Kassebeholdning i 2012 ved vedtaget budget 2012

103,9

Ny kassebeholdning i 2011 efter budgetopfølgningssag

184,9

Ændring af likviditet i 2012 ved vedtaget budget 2012

46,5

Ændringer med budgetopfølgningssag:

 

Ekstraordinær overførsel på driftsmidler med overførselsadgang

-9,1

Ekstraordinær overførsel vedr. projekter med ekstern finansiering vedr. Lindø midler

-81,2

Overførsel og konvertering af anlæg

-39,9

Ny kassebeholdning i 2012 efter budgetopfølgningssag

101,2

 

Kassebeholdningen ultimo 2011 forventes efter budgetopfølgningssagen at være på 184,9 mio. kr., mens der ved vedtaget budget 2012 forventes en kassebeholdning på 57,4 mio. kr. i 2011. Ændringer skyldes primært overførsler på anlæg og på projekter med ekstern finansiering, hvor EU-midlerne vedrørende Lindøværftet overføres ved budgetopfølgningssagen. Derudover er der en mindre nedjustering på indtægtssiden vedrørende øvrige skatter og renter. Endelig lægges der midler i kassen fra omprioriteringspulje vedrørende demografi og byfornyelse samt praktikpladser.

 

Overførslerne påvirker kassebeholdningen i de enkelte år, men er neutral over perioden. Det betyder, at kassebeholdningen i 2012 efter budgetopfølgningssagen stort set ender på samme niveau som forventet ved vedtaget budget 2012.

 

Udvikling i servicerammen

 

Servicerammen for Odense Kommune er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og er opgjort som nettodriftsudgifter på et afgrænset område fratrukket brugerfinansierede udgifter, udgifter til forsikrede ledige samt overførsler. Det betyder, at hovedparten af driftsudgifterne med overførselsadgang i Odense er med i servicerammen, og at en mindre del af driftsudgifterne uden overførselsadgang også er med.

 

Servicerammen for Odense Kommune er med og uden overførselsadgang opgjort til 7.773 mio. kr. Det forventes, at det samlede forbrug på servicerammen for hele kommunen ligger 138 mio. kr. under budgettet svarende til et mindreforbrug på

1,78 %.

 

Mindreforbruget stemmer overens med de forventninger, der var lagt til grund for budget 2011. Dels blev der for at imødegå eventuelle merudgifter indlagt en servicerammepulje på 68 mio. kr., hvor der senere skulle tages stilling til finansieringen. Denne nulstilles nu ved budgetopfølgningssagen. Dels har det været muligt at skabe forøget råderum i 2012 ved at indarbejde driftsoverførsler på ca. 60 mio. kr. i vedtaget budget 2012.

 

Trafiklys for overholdelse af udvalgsrammerne

 

I udvalgssagerne signaleres overholdelse af budgetrammerne med trafiklys.

 

 • Grønt lys indikerer, at budgettet forventes overholdt. Der forventes et mindreforbrug på under 3 % af driftsrammen eller et merforbrug på under 1 % af driftsrammen.
 • Gult lys indikerer, at budgettet næsten forventes overholdt. Der forventes et merforbrug på over 1 %, men under 2 % af driftsrammen, eller der forventes et mindreforbrug på over 3 % af driftsrammen.
 • Rødt lys indikerer, at budgettet ikke forventes overholdt. Der forventes et merforbrug på over 2 % af driftsrammen.

 

Der er i udvalgssagerne signaleret følgende trafiklys for overholdelse af udvalgsrammerne med overførselsadgang:

 

Økonomiudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 20,0 % af det korrigerede budget

By– og Kulturudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et merforbrug på 0,7 % af det korrigerede budget.

Ældre– og Handicapudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 0,44 % af det korrigerede budget.

Socialudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 2,7 % af det korrigerede budget.

Børn– og Ungeudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 0,3 % af det korrigerede budget.

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgettet forventes overholdt. Der er et mindreforbrug på 2,2 % af det korrigerede budget.

 

Størstedelen af mindreforbruget ved Økonomiudvalget vedrører pulje til serviceudgifter på 68 mio. kr., som nulstilles i samlesagen. Fraregnes denne pulje, ville Økonomiudvalget have haft et mindreforbrug på 5,7 %.

 

2. Status - udvikling fra vedtaget budget 2011 til korrigeret budget 2011

 

Opfølgning på driftsområdet med overførselsadgang

 

På driftsområdet med overførselsadgang er budgettet samlet set nedjusteret med 10,0 mio. kr. siden vedtagelsen af budget 2011.

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

Økonomiudvalget

460.377

474.637

-14.260

By- og Kulturudvalget

574.396

590.165

-15.769

Ældre– og Handicapudvalget

2.170.092

2.165.336

4.756

Socialudvalget

400.433

376.091

24.342

Børn– og Ungeudvalget

3.395.548

3.366.322

29.226

Arbejdsmarkeds-udvalget

138.064

156.314

-18.250

I alt

7.138.910

7.128.865

10.045

- = merforbrug += mindreforbrug

 

Nedjusteringen er sammensat af en opjustering af budgettet i By- og Kulturudvalget på 15,7 mio. kr. og i Økonomiudvalget med 14,3 mio. kr. Nedjustering af Ældre- og Handicapudvalgets budget med 4,8 mio. kr., Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med 6,1 mio. kr. samt Børn- og Ungeudvalget på 29,2 mio. kr.

 

Opfølgning på driftsområdet uden overførselsadgang

 

På driftsområdet uden overførselsadgang er budgettet samlet set opjusteret med 278,6 mio. kr. siden vedtagelsen af budget 2011.

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

Økonomiudvalget

608.515

635.642

-27.127

By- og Kulturudvalget

21.841

21.841

0

Socialudvalget

1.143.836

1.136.418

7.418

Arbejdsmarkeds-udvalget

1.449.334

1.708.246

-258.912

I alt

3.223.526

3.502.147

-278.621

- = merforbrug += mindreforbrug

 

Opjusteringen er sammensat af en opjustering af budgettet i Økonomiudvalget på 27,1 mio. kr. og i Arbejdsmarkedsudvalget på 258,9 mio. kr., som primært vedrører finansieringsomlægning af beskæftigelsesområdet samt nedjustering af budgettet i Socialudvalget på 7,4 mio. kr.

 

Opfølgning på projekter med ekstern finansiering

 

Samlet set er budgettet for projekter med ekstern finansiering faldet med 0,9 mio. kr. siden vedtagelsen af budget 2011.  

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

Økonomiudvalget

189

-93

282

By- og Kulturudvalget

0

-651

651

Ældre– og Handicapudvalget

0

0

0

Socialudvalget

0

0

0

Børn– og Ungeudvalget

0

0

0

Arbejdsmarkeds-udvalget

0

0

0

I alt

189

-744

933

- = merforbrug += mindreforbrug

Ændringen på de to udvalg skyldes overførsel af merforbrug fra 2010.

 

Opfølgning på anlægsområdet

 

Budgettet for anlægsområdet er samlet set opjusteret med 242,5 mio. kr. siden vedtagelsen af budget 2011.

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

Økonomiudvalget

59.792

115.942

-56.150

By- og Kulturudvalget

137.719

199.966

-62.247

Ældre– og Handicapudvalget

103.583

102.584

999

Socialudvalget

0

11.738

-11.738

Børn– og Ungeudvalget

95.906

209.279

-113.373

Arbejdsmarkeds-udvalget

0

0

0

I alt

397.000

639.509

-242.509

- = merforbrug += mindreforbrug

 

Opjusteringen er sammensat af en opjustering af budgettet under Økonomiudvalget på 56,2 mio. kr., By- og Kulturudvalget på 62,2 mio. kr., Socialudvalget på 11,7 mio. kr., Børn- og Ungeudvalget på 113,4 mio. kr. samt en nedjustering af budgettet under Ældre- og Handicapudvalget på 1,0 mio. kr.

 

Opjusteringen i udvalgene kan dels forklares med, at der er overført betydelige beløb fra 2010, som vedrører Kvarterplanen samt kvalitetsfondsmidlerne.

 

3. Korrigeret budget 2011 i forhold til Forventet regnskab 2011

 

Opfølgning på driftsområdet med overførselsadgang

 

Regnskabet i 2011 for driftsområder med overførselsadgang forventes samlet set at lande på 7.006,3 mio. kr., hvilket er 122,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

 

Dette skyldes primært nulstilling af overførselspuljen, som er indarbejdet i budget 2012. Derudover udlignes den indlagte servicerammepulje på 68 mio. kr. under Økonomiudvalget, og ordning vedrørende ekstra praktikpladser udmøntes.

 

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

Økonomiudvalget

474.637

385.985

88.652

By- og Kulturudvalget

590.165

591.982

-1.817

Ældre– og Handicapudvalget

2.165.336

2.153.867

11.469

Socialudvalget

376.091

365.783

10.308

Børn– og Ungeudvalget

3.366.322

3.355.907

10.415

Arbejdsmarkeds-udvalget

156.314

152.795

3.519

I alt

7.128.865

7.006.319

122.546

- = merforbrug += mindreforbrug

I forventet regnskab er medtaget indstillingspunkterne fra udvalgssagerne + indstillingspunkterne fra samlesagen.

 

Opfølgning på driftsområdet uden overførselsadgang

 

Regnskabet i 2011 for driftsområdet uden overførselsadgang forventes at lande på 3.503,0 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

 

Merforbruget er sammensat af tillægsbevilling til vintertjenesten under By- og Kulturudvalget på 10 mio. kr., overførsler fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende forsørgelsesydelser og overførsel fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende de forsikrede ledige. Endelig overfører Økonomiudvalget ekstraordinært 9 mio. kr. fra 2011 til 2012 vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

 

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

Økonomiudvalget

635.642

608.515

27.127

By- og Kulturudvalget

21.841

31.841

-10.000

Socialudvalget

1.136.418

1.094.843

41.575

Arbejdsmarkeds-udvalget

1.708.246

1.767.821

-59.575

I alt

3.502.147

3.503.020

-873

- = merforbrug += mindreforbrug

I forventet regnskab er medtaget indstillingspunkterne fra udvalgssagerne + indstillingspunkterne fra samlesagen.

 

Opfølgning på projekter med ekstern finansiering

 

Der forventes et mindreforbrug på 97,4 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering.

 

Mindreforbruget kan henføres til, at Arbejdsmarkedsudvalget overfører ekstraordinært midler fra 2011 til 2012 vedrørende EU-midler til lukning af Lindøværftet samt nulstilling af overførselspuljen i 2011, som ved driftsområdet med overførselsadgang tilføres kassen, da de allerede er indarbejdet i 2012 ved budgetvedtagelse.

 

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

Økonomiudvalget

-93

-912

819

By- og Kulturudvalget

-651

-651

0

Ældre– og Handicapudvalget

0

-210

210

Socialudvalget

0

-14.450

14.450

Børn– og Ungeudvalget

0

0

0

Arbejdsmarkeds-udvalget

0

-81.934

81.934

I alt

-744

-98.157

97.413

- = merforbrug += mindreforbrug

I forventet regnskab er medtaget indstillingspunkterne fra udvalgssagerne + indstillingspunkterne fra samlesagen.

 

Opfølgning på anlægsområdet

 

Regnskabet i 2011 for anlægsområdet forventes at lande på 605,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 34,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

 

Mindreforbruget kan primært henføres til overførsel af mindreforbrug fra de forskellige udvalg samt en forventet mindreindtægt ved By- og Kulturudvalget på bl.a. jordforsyning.

 

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

Økonomiudvalget

115.942

89.848

26.094

By- og Kulturudvalget

199.966

238.740

-38.774

Ældre– og Handicapudvalget

102.584

97.082

5.502

Socialudvalget

11.738

8.719

3.019

Børn– og Ungeudvalget

209.279

170.857

38.422

Arbejdsmarkeds-udvalget

0

0

0

I alt

639.509

605.246

34.263

- = merforbrug += mindreforbrug

I forventet regnskab er medtaget indstillingspunkterne fra udvalgssagerne + indstillingspunkterne fra samlesagen.

 

Opfølgning på medfinansiering på kvalitetsfondsområdet

 

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2009 blev der etableret en kvalitetsfond med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds- og folkeskoleområdet i forhold til idrætsfaciliteter og på ældreområdet. Kommunerne skal medfinansiere et tilsvarende beløb, som modtages fra kvalitetsfonden.

 

Modsvares beløbet ikke, skal kommunen deponere den del af tilskuddet, der ikke modsvares af kommunen. Der er derfor løbende behov for, at der følges op på, om kommunen lever op til medfinansieringskravet.

 

1.000 kr.

Forventet regnskab 2011

Medfinansierings-krav

Mer/mindreforbrug

Kvalitetsfondsmidler i Odense Kommune

199.101

136.928

62.173

 

Odense Kommune deponerede i forbindelse med regnskab 2010 ca. 137 mio. kr., som kan frigives i det omfang, der gennemføres anlæg for mere end medfinansieringskravet de kommende år. Medfinansieringskravet for 2011 er opgjort til ca. 137 mio. kr. Der skal gennemføres for mere end de 137 mio. kr. i 2011 for at kunne anvende de deponerede midler fra 2010.

 

På baggrund af forvaltningernes indmeldinger forventes der på kvalitetsfondsområdet et samlet anlægsregnskab på 199,1 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på kvalitetsfondsområdet på 62,2 mio. kr. Merforbruget betyder, at Odense Kommune kan nedskrive de deponerede midler under kvalitetsfondsområdet med 62,2 mio. kr. og derigennem forbedrer kassebeholdningen med et tilsvarende beløb.

 

Endvidere overføres der med budgetopfølgningssagen kvalitetsfondsmidler for samlet 15,3 mio. kr. fra 2011 til 2012.

 

4. Udfordringer

 

I udvalgssagerne er der signaleret følgende udfordringer, som endnu ikke er håndteret:

 

Udfordringerne for Økonomiudvalget er, at der forventes et merforbrug i 2011 vedrørende tjenestemandspensioner på 10,6 mio. kr. Merforbruget forventes at kunne dækkes ind via mindreforbrug på forsikringsområdet.

 

Økonomiudvalget har tidligere behandlet en sag vedrørende udgifterne til tjenestemandspensioner fra 2012 og frem, hvorved budgettet for 2012 og frem er bragt i balance.

 

Borgmesterforvaltningen vil i 2012 gennemføre en analyse af forsikringsområdet, hvorefter eventuelle budgetjusteringer medtages i budgetforslaget til budget 2013.

 

Udfordringer i By- og Kulturudvalget er på anlægsområdet, hvor der på jordsalget fortsat er betydelige udfordringer. Området er stærkt præget af den globale gældskrise og den generelle usikkerhed på boligmarkedet.

 

Derudover er det fortsat vanskeligt at få solgt de kommunale ejendomme på Vollsmose Allé 12 og Rugaardsvej 60, som samlet set er budgetteret til at kunne indbringe ca. 50 mio. kr.

 

Udfordringerne for Ældre- og Handicapudvalget vedrører usikkerhed i forhold til, om OUH vil acceptere det fremsendte krav på respirationssager fuldt ud, hvilket kan betyde, at de forventede indregnede indtægter reduceres væsentligt, og at det forventede mindreforbrug kan ændres til et merforbrug. Derudover er forvaltningen fortsat bekymret for, om de indarbejdede indkøbsbesparelser i 2011 kan realiseres.

 

Udfordringerne for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er hovedsageligt fokuseret på ledighedsydelse, kontanthjælp og boligstøtte med et estimeret merforbrug på ca. 13 mio. kr. Dertil kommer udfordringen vedrørende brøkpensionister grundet ny lovfortolkning fra Ankestyrelsen.

 

Personer på ledighedsydelse venter på et fleksjob. Grundet konjunkturerne er det svært at finde nok fleksjobs, ligesom den øvrige aktivering generelt lider under, at det ordinære arbejdsmarked er presset. Det giver sig bl.a. udslag i, at ikke alle ledige aktiveres rettidigt. Generelt har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fokus på netop aktiveringsstrategien og analyserer i øjeblikket, om merudgifter til kontanthjælpsmodtagere skyldes enten ydelsesglidning eller manglende effekt af aktiveringsstrategien.

 

På boligstøtteområdet skyldes udfordringen, at flere end forventet er berettiget til at modtage boligstøtte.

 

Den 4/10 2011 meddelte Ankestyrelsen, at brøkpensionssager afgjort mellem den 22/7 2007 og 31/1 2011 skal genberegnes. De, der modtager brøkpension, skal nu som minimum suppleres op til kontanthjælpssats. Brøkpension gives til førtidspensionister, der ikke har haft fast bopæl i Danmark længe nok til at få den fulde pension.

I Odense Kommune skal mindst 228 sager gennemgås. Hertil kommer, at borgere, der i den omfattede periode er flyttet eller gået på folkepension, vil være berettiget til en omberegning. De økonomiske konsekvenser skønnes at være en merudgift for kommunen på mellem 6 og 8 mio. kr. Skønnet er baseret på de 77 sager, der indtil nu er blevet omberegnet. Skønnet besværliggøres af, at der for nogle borgere kan blive tale om tilbagebetaling af for meget udbetalt enkeltydelser, boligsikring, friplads osv.

 

Udfordringen for Børn- og Ungeudvalget ligger primært på skoleområdet, hvor der samlet forventes et merforbrug på 12 mio. kr. i 2011.

 

Med udsigt til de kommende budgetreduktioner på 143 mio. kr. i 2012 sker der allerede nu en begyndende tilpasning. For at kunne opnå fuld helårsvirkning af reduktionerne i 2012 forventes driftsbudgettet også i 2011 at blive påvirket.

 

5. Indtægtssiden

 

Opfølgning på indtægtssiden fra vedtaget budget til korrigeret budget

 

Budgettet er samlet set opjusteret med 243,3 mio. kr. siden vedtaget budget.

 

Mio. kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

Skatter

-6.882,7

-6.759,2

-123,5

Tilskud og udligning

-3.643,7

-4.011,0

367,3

Renter

-34,9

-34,4

-0,5

I alt

-10.561,3

-10.804,6

243,3

- = mindreindtægt/merudgift += merindtægt/mindreudgift

 

Opjusteringen skyldes dels, at der er foretaget 2 budgetomplaceringer fra tilskud og udligning til skatter grundet ændring i konteringspraksis. Det gælder efterregulering ved valg af selvbudgettering i 2008 samt kompensation for tab på landbrugsjord på i alt 123,5 mio. kr.

 

Derudover er indtægter ved tilskud og udligning forhøjet som følge af beskæftigelsesreformen på i alt 367,9 mio. kr. samt som følge af Lov og cirkulæreprogrammet og midtvejregulering på 123,7 mio. kr.

 

Afvigelse fra vedtaget budget til korrigeret budget ved renter kan alene henføres til genbevillinger i forbindelse med regnskab 2010.

 

Opfølgning på indtægtssiden på forventet regnskab 2011

 

Indtægtssiden ved forventet regnskab forventes samlet set at falde med 35,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

 

Mio. kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

Skatter

-6.759,2

-6.756,7

-2,5

Tilskud og udligning

-4.011,0

-3.995,6

-15,4

Renter

-34,4

-17,1

-17,3

I alt

-10.804,6

-10.769,4

-35,2

- = mindreindtægt/merudgift += merindtægt/mindreudgift

 

Skatter

 

Der forventes på skatteområdet samlet set en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels boligjobplanen, der betyder, at Odense Kommunes provenu på grundskylden er lavere end oprindeligt budgetteret, idet private kan få fradrag i skatten for lønudgifter i forbindelse med blandt andet bygge- og anlægsarbejde i hjemmet, dels faldende dækningsafgifter på både offentlige og private ejendomme. Den seneste vurdering af tilbagebetaling af ejendomsskatter viser, at Odense Kommune skal tilbagebetale 2,5 mio. kr. mere end budgetteret. Budgettet reduceres derfor tilsvarende.

 

Tilskud og udligning

 

Ved tilskud og udligning er der en mindreindtægt på 15,4 mio. kr. som følge af budgettilretning i forhold til regnskab 2010.

 

Renter

 

Ved renter forventes der netto mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget på 17,3 mio. kr. Beløbet er sammensat af både positive og negative reguleringer, hvoraf ca. 13,4 mio. kr. er indarbejdet i budgetgrundlaget for Budget 2012. Den væsentligste ændring skyldes:

 • Nedjustering af afkast af kommunens overskudslikviditet, som udgør en mindreindtægt på 20 mio. kr.
 • Mindreudgift til renter mv. af skattefinansieret gæld udgør netto 1,3 mio. kr. Heraf kan 7,3 mio. kr. henføres til, at de variable renter fortsat ligger på et meget lavt niveau. Den positive effekt heraf modvirkes delvis af kurstab på nedlukning af rentesikringsinstrumenter vedrørende gældspleje, som udgør en merudgift på 6 mio. kr.
 • Udbytteindtægter fra de kommunale selskaber forventes i 2011 at udgøre en merindtægt på ca. 1,4 mio. kr., som primært vedrører udbytte fra Visma Service Odense A/S.
 • På området renter er der i 2011 foreløbig udbetalt ca. 1,9 mio. kr. i rentegodtgørelse vedrørende tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat.

 

Udfordringer

 

Nedjustering af afkast af kommunens overskudslikviditet skyldes, at det som følge af den finansielle uro fortsat er svært at give et kvalificeret bud på forventet afkast på kort sigt og dermed den nøjagtige indvirkning på Regnskab 2011.

 

Det skønnes pt., at beløbet kan komme til at ligge i intervallet minus 20–50 mio. kr. Et udsving på 1 procentpoint i afkastet af Odense Kommunes overskudslikviditet på 2 mia. kr. svarer til plus/minus 20 mio. kr. i effekt på kassebeholdningen.

 

Ved udarbejdelsen af Budget 2011 var der indarbejdet en forudsætning om afkast i 2011 på 4 %. Denne forudsætning er med den nævnte nedjustering foreløbig ændret til 3 %. I de seneste 3 år har det årlige afkast varieret mellem ca. 0 % og ca. 10 % (2010 ca. 6 %). Der er periodisk tale om meget store udsving både opgjort dag til dag og måned til måned, men altså også når man foretager opgørelsen fra år til år.

I Odense Kommune budgetteres der med et nogenlunde stabilt årligt afkast, da det ikke er muligt at spå om den nøjagtige kursbevægelse i en given periode. Det er imidlertid også nødvendigt at se området i et længere perspektiv. Odense Kommune har en langsigtet strategi, som blandt andet viste sin styrke i forbindelse med finanskrisen i 2008, og langt hovedparten af likviditeten skal først anvendes på længere sigt i takt med frigivelse af de deponerede midler. Billedet forventes at vende igen i takt med bedring på finansmarkederne.

 

6. Det finansielle område

 

- omfatter optagne lån og afdrag på lån, balanceforskydninger og leasingaftaler

 

Opfølgning på det finansielle område fra vedtaget budget til korrigeret budget

 

Ved balanceforskydninger er der en negativ afvigelse mellem vedtaget budget og korrigeret budget på 395,1 mio. kr.

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

Optagne lån

-87.654

-87.654

0

Afdrag lån

100.018

99.983

35

Balanceforskydninger

-161.700

233.427

-395.127

I alt

-149.336

245.756

-395.092

- = mindreindtægt/merudgift += merindtægt/mindreudgift

 

Ændringerne vedrører:

 

·         357,3 mio. kr. deponering af pensionsforpligtelse vedrørende Odense Energi og Fjernvarme Fyn.

·         32,3 mio. kr. kan henføres til overførsler i By- og Kulturudvalgets område, støttet byggeri, i forbindelse med regnskab 2010.

·         De resterende ca. 6 mio. kr. kan henføres til justering af en ramme.

 

Opfølgning på det finansielle område på forventet regnskab 2011

 

På det finansielle område forventes der en samlet mindreindtægt på 21,2 mio. kr. Mindreindtægten fordeler sig på mindreindtægt vedrørende optagne lån og merindtægt på balanceforskydninger. Der forventes ingen afvigelse vedrørende afdrag på lån.

 

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

Optagne lån

-87.654

-25.000

-62.654

Afdrag lån

99.983

99.983

0

Balanceforskydninger

233.427

191.962

41.465

I alt

245.756

266.945

-21.189

- = mindreindtægt/merudgift += merindtægt/mindreudgift

 

Optagne lån

 

Den negative afvigelse på 62,7 mio. kr. på optagne lån skyldes en forskydning i tidspunkt for konvertering fra byggekredit til a conto lån. Den modsvares af en tilsvarende positiv afvigelse under balanceforskydninger. Forskydningen fra 2011 til 2012 er indarbejdet i budgetgrundlaget for Budget 2012.

 

Balanceforskydning

 

På balanceforskydninger forventes der en positiv afgivelse på 41,5 mio. kr. Afvigelsen kan specificeres således:

 

 • På baggrund af endelig opgørelse af låneramme for 2010 samt fraflytning af eksterne lejemål indarbejdes der forventning om frigivelse til kassebeholdning fra deponerede midler på i alt 46 mio. kr.
 • Udskudt indfrielse af byggekredit fra optagne lån på i alt 62,7 mio. kr.
 • Udligning af ramme på balanceforskydninger vedrørende serviceudgifter på
 • -68 mio. kr. Modpost ligger under driftsudgifter.
 • Effektiviseringen på restanceområdet (indtægter) på årligt 1,0 mio. kr. flyttes fra driftsområdet med overførselsadgang under Økonomiudvalget til balanceforskydninger i 2011 til 2016.

 

Alle de nævnte afvigelser er, bortset fra flytning af effektiviseringen på restanceområdet, indarbejdet i budgetgrundlaget for Budget 2012.

 

7. Aktuelle temaer

 

I dette afsnit gennemgås, hvad der medtages i samlesagen.

 

Seniordage (budgetneutral)

 

Med KTO-forliget i 2008 blev der indført seniordage fra 1/1 2009. Seniordagsordningen blev indført for medarbejdere fra 60 år og for visse grupper allerede fra det 58. år.

 

Seniordagsordningen er finansieret af trepartsmidler. Midlerne er udmøntet til udvalgene i 2009 og 2010, men mangler at blive udmøntet for 2011.

 

Udmøntning af trepartsmidler vedrørende seniordage 2011

 

Udvalg

Andel i procent

2011

Økonomiudvalget (pulje)

 

-3.016.995

Økonomiudvalget

2,54

76.599

By– og Kulturudvalget

8,95

270.054

Ældre- og Handicapudvalget

31,82

960.005

Socialudvalget

12,51

377.400

Børn- og Ungeudvalget

44,18

1.332.937

Arbejdsmarkedsudvalget

0

0

I alt

100,00

0

- = merudgift += mindreudgift

 

Afledt drift (budgetneutral)

 

Der udmøntes driftsmidler til nye kommunale bygninger, veje og grønne områder.

 

By- og Kulturudvalget tilføres 6,1 mio. kr., Børn- og Ungeudvalget tilføres 1,3 mio. kr. og modregnes samtidig med 1,8 mio. kr. som følge af forsinket anlæg.

 

Den samlede afledte drift på 5,6 mio. kr. finansieres af omprioriteringspuljen under Økonomiudvalget.

 

Efter tidligere udmøntning af demografi på 28,6 mio. kr. og afledt drift i denne sag på 5,6 mio. kr. resterer der 0,8 mio. kr. af omprioriteringspuljen i 2011, som tilføres kassen.

 

Vagtplan (Budgetneutral)

 

Frem til og med 2010 har Vagtplanlægningssystemet fungeret uafhængigt af lønsystemet. Systemet har været administreret centralt i Servicecentret i Borgmesterforvaltningen med budgettet placeret decentralt i udvalgene og årlig omkostningsfordeling fra Servicecentret.

 

Fra og med 2011 har Odense Kommune valgt lønsystemet SD Løn fra Silkeborg data. I dette system er vagtplanlægning en integreret del, hvorfor det er nødvendigt at se samtlige omkostninger under ét. Det betyder, at budgettet til vagtplan skal omplacere til lønområdet under Økonomiudvalget.

 

Udgangspunktet for budgetomplaceringen er de realiserede omkostninger, men da udgifterne i 2010 for udvalgene er større end disse, fordeles de faktiske omkostninger ud fra den forholdsmæssige andel af udvalgenes udgifter i 2010 rundet op til nærmeste hele 100 kroner.

 

Fordeling af udgifter til udvalgene i 2011

 

 

2011

Økonomiudvalget

3.278.000

Ældre- og Handicapudvalget

-2.892.500

Socialudvalget

-173.500

Børn– og Ungeudvalget

-212.000

Arbejdsmarkedsudvalget

0

I alt

0

- = merudgift += mindreudgift

 

Udmøntning af fornyelsesramme (budgetneutral)

 

Ved rammeudmeldingen til budget 2011 blev det besluttet at finansiere en del af fornyelsesrammen med midlerne fra:

 

 • udisponeret indkøbseffektivisering
 • midler fra finansloven vedrørende ældre
 • 5 mio. kr. fra hvert udvalg.

 

I forbindelse med den politiske behandling blev sagen vedrørende effektivisering på 5 mio. kr. fra hvert udvalg ændret til, at der kun skulle findes 5 mio. kr. samlet for Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Restfinansieringen til fornyelsesrammen vil blive fordelt til hvert udvalg ud fra budgetandele eksklusive områder uden overførselsadgang samt puljer.

 

Restfinansiering af fornyelsesramme 2011 og frem

 

1.000 kr.

Nøgle

2011

2012 og frem

Økonomiudvalget (pulje)

 

1.113.093

4.467.408

Økonomiudvalget

4,8 %

-53.429

-214.435

By- og Kulturudvalget

8,0 %

-89.047

-357.393

Ældre- og Handicapudvalget

31,1 %

-346.172

-1.389.364

Socialudvalget

5,7 %

-63.446

-254.642

Børn- og Ungeudvalget

48,7 %

-542.076

-2.175.628

Arbejdsmarkedsudvalget

1,7 %

-18.923

-75.946

I alt

100,0 %

0

0

- = merudgift += mindreudgift

 

 

Udmøntning af praktikpladser

 

KL og regeringen indgik i marts 2011 en aftale om, at kommunerne skulle oprette ekstra praktikpladser. Aftalen betød, at Odense Kommune skulle oprette 65 ekstra praktikpladser i 2011. En beregning har vist, at Odense Kommune forventes at tjene på denne aftale, da der forventes flere indtægter end udgifter på ordningen.

 

Ældre– og Handicapudvalget og Økonomiudvalget har finansieringsansvaret for de ekstra praktikpladser. Børn– og Ungeudvalget opretter ingen ekstra praktikpladser, men modtager forhøjede præmier og bonus på eksisterende pladser. Ekstraindtægterne hertil skal være med til at dække udgifterne på de ekstra praktikpladser, som oprettes i Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget.

 

Fordelingen af indtægter og udgifter de tre forvaltninger imellem betyder, at Ældre– og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget skal aflevere merindtægter til kassen, mens Borgmesterforvaltningen har merudgifter, som skal dækkes af kassen. Samlet set over den 4-årige periode vil der være et overskud på 2,4 mio. kr.

 

Fordeling af indtægter og udgifter ved praktikpladser, 2011-2014

 

 

2011

2012

2013

2014

I alt

Ældre- og Handicap-udvalget

-2.400.739

-1.318.984

-1.155.840

-129.428

-5.004.991

Børn- og Ungeudvalget

-488.995

-989.235

-459.335

-51.435

-1.989.000

Økonomiudvalget

1.140.989

2.308.219

1.071.783

120.015

4.641.006

- = merudgift += mindreudgift

 

8. Samlet oversigt over hovedområderne

 

I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hovedområderne

 

Oversigt over hovedområderne

 

- 1.000 kr. -

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Indtægtssiden:

-10.561.274

-10.804.611

-10.769.404

- Skatter

-6.882.732

-6.759.233

-6.756.733

- Tilskud og udligning

-3.643.651

-4.011.026

-3.995.586

- Renter

-34.891

-34.352

-17.085

Uden overførselsadgang:

3.223.526

3.502.147

3.503.020

- Økonomiudvalget

608.515

635.642

608.515

- By- og Kulturudvalget

21.841

21.841

31.841

- Socialudvalget

1.143.836

1.136.418

1.094.843

- Arbejdsmarkedsudvalget

1.449.334

1.708.246

1.767.821

Med overførselsadgang:

7.138.910

7.128.865

7.006.319

- Økonomiudvalget

460.377

474.637

385.985

- By- og Kulturudvalget

574.396

590.165

591.982

- Ældre- og Handicapudvalget

2.170.092

2.165.336

2.153.867

- Socialudvalget

400.433

376.091

365.783

- Børn- og Ungeudvalget

3.395.548

3.366.322

3.355.907

- Arbejdsmarkedsudvalget

138.064

156.314

152.795

Projekter med ekstern finansiering:

189

-744

-98.157

- Økonomiudvalget

189

-93

-912

- By- og Kulturudvalget

0

-651

-651

- Ældre- og Handicapudvalget

0

0

-210

- Socialudvalget

0

0

-14.450

- Børn- og Ungeudvalget

0

0

0

- Arbejdsmarkedsudvalget

0

0

-81.934

Resultat af ordinær drift

-198.649

-174.343

-358.223

Anlæg:

397.000

639.509

605.246

- Økonomiudvalget

59.792

115.942

89.848

- By- og Kulturudvalget

137.719

199.966

238.740

- Ældre- og Handicapudvalget

103.583

102.584

97.082

- Socialudvalget

0

11.738

8.719

- Børn- og Ungeudvalget

95.906

209.279

170.857

Skattefinansieret resultat

198.351

465.166

247.023

Det finansielle område:

-149.336

245.756

266.945

- Optagne lån

-87.654

-87.654

-25.000

- Afdrag på lån

100.018

99.983

99.983

- Balanceforskydninger

-161.700

233.427

191.962

Ændring af likviditet

49.015

710.922

513.968

-=indtægter +=udgifter

I forventet regnskab er medtaget indstillingspunkterne fra udvalgssagerne + indstillingspunkterne fra samlesagen.

Økonomi

Opfølgning på kommunens samlede serviceramme 2011

 

Serviceramme 2011

Forventet serviceramme 2011

Afvigelse

Afvigelse i %

7.733.308

7.595.620

137.688

1,78 %

- = merforbrug + = mindreforbrug

Bilag

1. Udvalgenes sagsresumé og indstillinger (Udvalgssagernes sagsresume+indstilling.pdf)
2. Indstillingspunkter samlesag (Indstillingspunkter samlesag.pdf)

 

 

 

2. Ny forankring af ejendomsskatteopkrævning i Odense Kommune

Åbent - 2011/149198

 

Sagsresumé

I 2003 blev opgaven vedrørende ejendomsvurdering og opkrævning af ejendomsskatter delt mellem staten (SKAT) og kommunerne. Odense Kommune beholdt opkrævningen af ejendomsskatterne, og opgaven blev placeret i  By- og Kulturforvaltningen, Plan og Byg, Geodata.

 

Opkrævning af ejendomsskatter, herunder grundskyld og dækningsafgift, er en vigtig del af kommunens finansiering og har stor betydning for kommunens likviditet, balance og finansielle strategi. Budgetansvaret for disse områder ligger organisatorisk i Økonomiudvalget under Borgmesterforvaltningen (BMF) i Finans.

 

På den baggrund anbefaler By- og Kulturforvaltningen efter aftale med Borgmesterforvaltningen, at opgaven placeres i Borgmesterforvaltningen. Organisationsændringen vil også medføre et større fagligt fællesskab og forankring af opgaven.

Organisationsændringen berører 3 ansatte i Geodata (2,37 stillinger).

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller efter aftale med Borgmesterforvaltningen til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Opgaven med opkrævning af ejendomsskatter overføres fra By- og Kulturforvaltningen til Borgmesterforvaltningen.

b.      Den økonomiske ramme udgør netto 3.814.625,00 kr. og overføres fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget med budgetmæssig virkning fra den 1/1 2012.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Lars Chr. Lilleholt og Jeanette Sandberg Sørensen deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I 2003 blev opgaven vedrørende ejendomsvurdering og opkrævning af ejendomsskatter delt mellem staten (SKAT) og kommunerne. Odense Kommune beholdt opkrævningen af ejendomsskatterne og valgte i 2004 at placere opgaven med opkrævning af ejendomsskat i By- og Kulturforvaltningen under Geodata, idet opgaven havde en naturlig sammenhæng med de øvrige opgaver vedrørende ejendomsdatadannelsen, der blev varetaget af Geodata.

 

Udviklingen af registrene mod større integration, fx med e-Tinglysningssystemet samt den øgede fokus på sammenhængen i kommunens finanser, har bevirket, at opgaverne i tilknytning til ejendomsskatteopkrævningen har en større sammenhæng med de inddrivelsesopgaver, der varetages i Borgmesterforvaltningen, Finans. Opgaven omfatter desuden administration af reglerne om fritagelse for grundskyld, administration af dækningsafgift, skatteændringer og bidragsregister samt udarbejdelse af refusionsopgørelse i forbindelse med køb og salg af kommunens ejendomme.

 

Der vil blive udarbejdet en overdragelsesplan i samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

 

Økonomi

Der overføres 3 medarbejdere svarende til 2,37 normeringer i forhold til lønbudget inkl. øvrige forpligtelser.

 

Der overføres KMD ESR system (Det Fælles Ejendom Stam Register)

 

 

Årligt budget i 1.000 kr.

Løn (inkl. 10 % overhead)

995.337

Andet (Porto)

202.070

KMD betalingsaftale for ESR system

2.617.218

 

Samlet overføres der 3.814.625 kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget.

Konsekvenserne indarbejdes i budget 2012 og fremefter.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag nr. 0-686 Klosterbakken/Munkemøllestræde - boliger og erhverv. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2007/27208

 

Sagsresumé

Lokalplanen omfatter området mellem Klosterbakkens svømmehal, Munkemøllestræde og Eventyrhaven.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at der kan etableres boliger og serviceerhverv indenfor området. Lokalplanen skal desuden sikre, at ny bebyggelse opføres i et nutidigt formsprog og med en høj arkitektonisk standard, samt at den indpasses respektfuldt i området. Bebyggelsen skal overvejende opføres i 3-4 etager. Der kan opføres ca. 50 boliger. Ved realisering af lokalplanen sikres en renovering af områdets parkeringsanlæg.

 

Kommuneplantillægget har til formål at ændre en del af området fra service til bolig/service samt at forøge byggemulighederne i området med hensyn til højde og bebyggelsesprocent.

 

Odense Kommune ejer hele arealet.

 

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger, hvor der indkom 12 henvendelser indeholdende synspunkter, ændringsforslag og bemærkninger.

 

Krav om lavenergibebyggelse har vist sig at være uforeneligt med muligheden for tilslutning til fjernvarme. Kravet om lavenergibebyggelse er derfor taget ud af lokalplanen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt.

 

b.      Lokalplanforslag nr. 0-686, Klosterbakken/Munkemøllestræde, vedtages endeligt.

 

c.      Bemærkninger/indsigelser besvares som foreslået.

 

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at det parkeringsanlæg, som en køber skal etablere, skal etableres på kommunens præmisser for så vidt angår betalingsvilkår og åbningstider. Vilkårene fastlægges i en deklaration, der tingslyses på ejendommen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe Ø stemmer imod.

 

Sagsfremstilling

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 12 ændringsforslag/indsigelser. Indsigelserne går især på byggeriets højde, områdets anvendelse, byggeriets indpasning i forhold til Domkirken og byggeriets forhold til Odense Ådal.

 

Resumé af indsigelserne

 

 1. Fyens Stift, Klingenberg 2, Odense C
 2. Fjernvarme Fyn, Billedskærervej 7, Odense M
 3. Bent Præstgaard, Klosterbakken 20 C, Odense C
 4. Henrik Hansen, Carit Etlars Vej 33, Odense M
 5. Ernst Nielsen, Skovsangervænget 3, Odense NV
 6. Lægerne Klosterbakken, Klaus Hansen, Jacob Eiersted og Flemming Sørensen, Klosterbakken 3, Odense C
 7. Birgit Wetke, Filosofgangen 22, Odense C
 8. Christian Majgaard Nielsen og Hanne Wikkelsø, Kronprinsensgade 21, Odense C
 9. Arkitektgruppen, Hollufgårds Allé 12, Odense SØ
 10. Danmarks Naturfredningsforening, Odense v/Mogens Juul Agergaard
 11. Kulturmiljøråd Fyn, Kulturarvfyn v/Ellen Warring
 12. Poul Karmdal, Langelinie 15, Odense M

 

1.     Fyens Stift, Klingenberg 2, Odense C

 

Indsigelse

 

Fyens Stift har nedlagt veto mod lokalplanforslaget.

Begrundelsen er, at bebyggelsen på ”Studenterhusgrunden” fjerner et direkte kik mod domkirkespiret, og derved tilsidesættes den folkekirkelige interesse i at sikre Stiftets domkirkes bygningsmæssige dominans i området. Forvaltningen og Fyens Stift er i dialog nået til enighed om en bygningshøjde på 3 etager.

 

Fyens Stift har desuden udtrykt bekymring for højden på byggeriet på ”parkeringsgrunden”. Efter dialog er forvaltningen blevet enig med Fyens Stift om, at byggeriet maksimalt må opføres i 4 etager. I lokalplanforslaget var det muligt at opføre én bygning i 5 etager.

 

2.     Fjernvarme Fyn, Billedskærervej 7, Odense M

Bemærkning

 

Fjernvarme Fyn påpeger, at kravet om lavenergibebyggelse i sig selv ikke er bæredygtigt og foreslår, at overskriften ”Bæredygtighed” ændres, eller at kravet om bæredygtighed specificeres.

 

Ad 2.

Det foreslås, at bemærkningen tages til efterretning.

 

Krav om lavenergibebyggelse har vist sig at være uforeneligt med muligheden for tilslutning til fjernvarme. Kravet om lavenergibebyggelse er derfor taget ud af lokalplanen.

 

3.     Bent Præstgaard, Klosterbakken 20 C, Odense C

 

Bemærkning

 

Bent Præstgaard anfører, at det er et stort problem, at cyklister op ad Klosterbakken kører på fortovet og anmoder om, at det bliver løst.

 

Ad 3.

Cyklistforhold reguleres ikke via lokalplanlægning. Hovedparten af vejstrækningen på Klosterbakken ligger desuden udenfor lokalplanområdet og er dermed ikke omfattet af nærværende lokalplan.

 

Forvaltningen kan dog oplyse, at der arbejdes på forbedrede cyklistforhold i området.

 

4.     Henrik Hansen, Carit Etlars Vej 33, Odense M

 

Synspunkt

 

Henrik Hansen mener, at det er en fejldisponering at udlægge ”parkeringsgrunden” til boliger og anfører, at grundens centrale og naturskønne beliggenhed i stedet burde anvendes til et offentligt tilgængeligt byggeri.

 

5.     Ernst Nielsen, Skovsangervænget 3, Odense NV

 

Bemærkning

 

Ernst Nielsen anfører, at en 5 etagers bygning på ”Studenterhusgrunden” vil skærme for solindfald til svømmehallens nye sydvendte glasfacade.

 

Ad 5.

Jf. Fyens Stifts veto (indsigelse nr. 1) reduceres bygningshøjden til 3 etager, hvilket ikke medfører væsentlig skærmvirkning for solindfald til svømmehallen.

 

6.     Lægerne Klosterbakken, Klosterbakken 3, Odense C

 

Synspunkter

 

Lægerne Klosterbakken mener:

 

 1. At den eksisterende P-plads skal bevares af hensyn til de erhvervsdrivende og svømmehallens brugere.
 2. At å-miljøet og Eventyrhaven vil blive forulempet af bebyggelsen
 3. At korrektheden af den foretagne miljøscreening er tvivlsom.
 4. At en 4-5 etagers bygning på ”Studenterhusgrunden” vil være malplaceret og ekstremt bombastisk i det eksisterende boligmiljø, ikke mindst set som nabo til svømmehallen.

 

Ad 6a.

Der er i dag er 64 offentligt tilgængelige parkeringspladser på terræn, mens parkeringskælderen siden 2002 har været lukket. Lokalplanen sikrer 83 parkeringspladser, hvoraf 42 pladser er sikret offentlig tilgængelighed, mens de resterende 41 P-pladser reserveres til de kommende beboere. Forvaltningen arbejder på en langsigtet parkeringsstrategi, der blandt andet fokuserer på at optimere parkeringssituationen i bymidten.

 

Ad 6b.

Lokalplanen sikrer, at der etableres et markant bredere, bedre og mere trygt parkstrøg langs Odense Å mellem Eventyrhaven og Nonnebakken/Munke Mose.

Ad 6c.

Korrektheden af en miljøscreening er et retligt anliggende, der inden for de første 4 uger af den offentlige høringsperiode kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Ad 6d.

Jf. Fyens Stifts veto (indsigelse nr. 1) reduceres bygningshøjden til 3 etager.

 

7.     Birgit Wetke, Filosofgangen 22, Odense C

 

Synspunkter

 

Birgit Wetke kan ikke forstå, at der skal bygges så meget i højden, da der aldrig har været andet end bygninger i 1 etage i lokalplanområdet. Hun mener også, at antallet af offentlige parkeringspladser er for lille, og at lokalplanen burde dække hele Klosterbakken.

 

Bemærkning

 

Birgit Wetke mener, at kommunen med lokalplanen ulovligt overskrider å-fredningen og å-beskyttelseslinien.

 

Ad 7.

Å-fredningen respekteres, mens å-beskyttelseslinien overskrides. Forvaltningen har vurderet, at sikringen af Odense Å som landskabselement sker gennem den å-fredning, som Naturklagenævnet den 29/11 2010 traf afgørelse om. Lokalplanen sikrer, at der etableres et markant bredere, bedre og mere trygt parkstrøg langs Odense Å mellem Eventyrhaven og Nonnebakken/Munke Mose.

 

8.     Christian Majgaard Nielsen og Hanne Wikkelsø, Kronprinsensgade 21, Odense C

 

Bemærkning

 

Christian Majgaard Nielsen og Hanne Wikkelsø mener, at byggeriets højde bør sænkes, da det ellers vil hindre deres udsigt til Domkirkens tårn.

 

Ad 8.

Forvaltningen har via 3d-studier vurderet, at byggeriets højde og placering ikke hindrer udsigten til Domkirkens tårn fra Kronprinsensgade 21.

 

9.     Arkitektgruppen, Hollufgårds Allé 12, Odense SØ

 

Indsigelser

 

Arkitektgruppen foreslår følgende ændringer til lokalplanen:

 

a.      At de 2 sydligste blokke mod Klosterbakken på ”parkeringsgrunden” skal kunne bygges i 5 etager, og ikke 4 som nævnt i lokalplanforslaget.

b.      At der på ”Studenterhusgrunden” skal være mulighed for at bygge 5-6 etager og 2350 m2 med den 6. etage trukket væk fra Klosterbakken.

c.      At indgangen til P-anlægget skal fastholdes som den eksisterende indkørsel, og at arealet mellem bebyggelsen og Klosterbakken nødvendigvis må respektere indkørslen.

d.      At pladsen mellem bebyggelsen og Klosterbakken ikke skal være offentligt tilgængelig.

e.      At altaner skal kunne etableres lavere end de 2,8 m over terræn, som lokalplanforslaget foreskriver.

f.       At der ikke skal sikres ”ikke nordvendt altan eller privat terrasse til alle lejligheder”.

g.      At gulv i nederste etage skal kunne hæves til 1,9 m, og ikke som nævnt kun 1,4 m over terræn.

h.      At forurenet jord kun skal udskiftes i ½ meters dybde i områder, der er berørt af byggeri, og ikke i hele lokalplanområdet (arealer ned mod åen).

i.        At der ikke kan sikres egen adgang til privat fællesareal for alle.

j.        At der på ”parkeringsgrunden” skal være mulighed for boliger i stueetagen.

k.      At ændringen af ”Kinesermuren” ved Klosterbakken ikke er en del af byggeriet.

l.        At andelen af offentlige P-pladser skal være ½-delen af 83, altså 41-42 stk. og ikke 43-44 stk.

m.    At der skal være mulighed for kontorer, ikke kun ”service” – på ”Studenterhusgrunden”.

n.      At der i området mellem bebyggelsen og ”Kinesermuren” skal være privat fællesareal og ikke kun fællesareal.

o.      At bebyggelsen vedligeholder egne bygninger og arealer – offentlige arealer vedligeholdes af kommunen. Ikke som beskrevet - af en grundejerforening.

p.      At der skal være mulighed for etablering af en dagligvareforretning i stueetagen på byggeriet på ”Studenterhusgrunden”.

q.      At bestemmelser om henholdsvis lodrette takt og vertikale træk bør udgå.

r.       At master og antenner må kunne ses fra terræn, men at man godt kan lave en bestemmelse om, at man ikke kan dem fra det nære terræn.

 

Ad 9.

Forvaltningen gør opmærksom på, at lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med Arkitektgruppen, så flere bemærkninger har været drøftet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.

 

Ad 9a.

Indsigelsen kan ikke imødekommes, jf. indsigelse nr. 1 fra Fyens Stift.

 

Ad 9b.

Indsigelsen kan ikke imødekommes, jf. indsigelse nr. 1 fra Fyens Stift.

 

Ad 9c+d.

Bebyggelsen afslutter en bygningsrække, der er trukket tilbage fra vejen og giver plads til et bredt fortov. Dette stræk bør fortsættes som offentligt tilgængeligt areal, således at pladsen foran bebyggelsen åbner op mod Eventyrhaven. Overkørsel til parkeringskælderen bør derfor ikke bryde en sammenhængende forplads til byggeriet og Eventyrhaven. Selve nedkørslen bør derfor integreres i P-kælderen.

 

Ad 9e.

Såfremt der ikke etableres boliger i stueetagen mod Klosterbakken, kan bestemmelsen godt opfyldes. Mod ”Kinesermuren” er der mulighed for privat terrasse, og mod åen er stueetagen tilpas højt oppe til, at der kan etableres altaner i stueetagen.

 

Ad 9f.

Lejligheder, der i forvejen har ringe lysforhold, bør sikres direkte adgang til det private fællesareal mellem bebyggelsen og ”Kinesermuren”. Det kan betyde, at nogle lejligheder skal etableres i 2 etager med lodret lejlighedsskel, eller terrasser skal etableres på tagfladen.

 

Ad 9g.

En næsten 2 m høj parkeringskælderfacade vil distancere byggeriet fra gaderummet. Det føles oftest ikke rart at bevæge sig langs bygninger, der reelt starter i 2 m’s højde. Der stilles generelt krav til aktive stuefacader i bymidten for at opnå en levende og tryg by.

 

Ad 9h - 9k.

Indsigelserne beror på misforståelser af lokalplanen, der ikke hindrer eller tillader de nævnte forhold, der er gjort indsigelser imod.

 

Ad 9l.

Det foreslås, at teksten ændres til 42 stk.

 

Ad 9m.

Service inkluderer kontorer.

 

Ad 9n.

På kortbilaget er området udlagt som privat fællesareal. Lokalplanen er blevet præciseret, så det også fremgår entydigt i teksten.

 

Ad 9o.

Bestemmelsen vedrørende etablering af grundejerforening sløjfes, da forvaltningen har vurderet behovet for en sådan til ikke at være til stede.

 

Ad 9p.

Det foreslås, at forbud mod etablering af en dagligvarebutik fastholdes, da varetransporten til og fra en dagligvarebutik vil skulle foregå på offentlig vej. Det vil belaste trafikafviklingen væsentligt i området og vil desuden påføre naboer uacceptable støjgener.

 

Ad 9q.

En lokalplan regulerer sædvanligvis rammer for arkitekturen i form af bestemmelser om eksempelvis vandrette og lodrette træk således, at forskellig byggerier på samme gadestrækning tilpasses hinanden.

 

Ad 9r.

Det er ikke nødvendigt for selve bebyggelsen, at der etableres master eller antenner. Bestemmelsen sigter på at undgå, at telefonselskaber lejer sig ind på tagfladen for at etablere en mast/antenne.

 

10.  Danmarks Naturfredningsforening v/Mogens Juul Agergaard, Bøgeløkken 48, Odense NV

 

Indsigelser

 

a.      Danmarks Naturfredningsforening (DN) værdsætter, at det grønne bælte langs åen søges udvidet, men mener, at udvidelsen bør være langt større, og at der er mulighed for at skabe et bredt grønt strøg fra Klosterbakken ned til åen, syd for ”Kinesermuren”.

b.      DN foreslår, at å-beskyttelseslinien kun reduceres, så den kommer til at følge grænsen for det grønne område ind mod de bebyggede områder.

c.      DN ser gerne, at flest mulige borgere og turister får glæde af dette bynære areal som rekreativt område og foreslår og mener derfor, at der kun bør bygges langs Klosterbakken, mens punkthusene nærmest åen og nærmest ”Kinesermuren” tages ud af lokalplanen. Alternativt kan bebyggelsen langs Klosterbakken gøres tættere og rykkes længere ud mod gaden med reduktion af forpladsen til følge.

d.      DN kan ikke acceptere, at den nuværende adgangsmulighed for passage mellem Klosterbakken og Å-stien syd for ”Kinesermuren” forsvinder, da der er et stort publikumspres på Eventyrhaven, og åen har en meget stor attraktionsværdi for hele byen.

e.      DN foreslår, at der bevares eller anlægges beplantning af passende slørende karakter på de grønne områder, så bebyggelsen derved fremstår mindre fremtrædende.

 

Synspunkter

 

Punkthusene er bygget sammen 2 og 2 med et mellemliggende trapperum. DN frygter, at der derved ikke opnås det lette, mere åbne byggeri.

 

DN mener, at man under ingen omstændigheder bør slække på kravene i den gældende kommuneplan med hensyn til bygningshøjder og bebyggelsesprocenter.

 

Ad 10.

Det foreslås, at indsigelserne delvist imødekommes.

 

Ad 10a.

Lokalplanen sikrer, at der etableres et markant bredere, bedre og mere trygt parkstrøg langs Odense Å mellem Eventyrhaven og Nonnebakken/Munke Mose. Såfremt det skulle gøres endnu bredere, vil transformatorerne og parkeringsanlægget helt eller delvist skulle fjernes.

 

Ad 10b.

Å-fredning omfatter det område, som DN omtaler. Å-fredningen er mere restriktiv end å-beskyttelsen. Omfanget af å-beskyttelseslinien synes derfor irrelevant.

Ad 10c.

De omtalte byggefelter er langt overvejende placeret på området, hvor parkeringskælderen i dag er beliggende. Skulle dette område gøres rekreativt, vil det kræve, at transformatorerne og parkeringsanlægget helt eller delvist skulle fjernes. En indskrænkelse af forpladsen vil visuelt indskrænke adgangen til Eventyrhaven.

 

Ad 10d.

Forvaltningen er ikke bekendt med, at publikumspresset på Eventyrhaven er af en størrelsesorden, der vil skabe problemer, såfremt den omtalte ringe brugte passage lukkes for offentlig gennemgang.

 

Ad 10e.

Bebyggelser mod Eventyrhaven står generelt utilslørede. Forvaltningen har vurderet, at kvaliteten ved en bypark som Eventyrhaven er, at den omkringliggende by træder synligt frem i kanten af parken.

 

11.  Kulturmiljøråd Fyn, Kulturarvfyn

 

Synspunkter

 

a.      Kulturmiljøråd Fyn mener ikke, at det er rimeligt at frasælge så velbeliggende kommunalt ejet byjord til bolig- og kontorbyggeri mv., inden der fra kommunalt hold er taget stilling til fremtidig reservering af arealer i bymidten til offentlige, kulturelle formål. Der henvises til planlovens § 2, stk. 2, hvor der står, at loven særligt tilsigter, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber.

b.      Kulturmiljøråd Fyn mener, at byggehøjder og indblik til Domkirken og klosterkomplekset bør overvejes nøje.

c.      Kulturmiljøråd Fyn mener, at planerne for en fremtidig af- og udvikling af Thomas B. Thriges Gade uden al tvivl vil påvirke hele trafikstrukturen i området og hermed skabe helt andre adfærdsmønstre og muligheder for brug af byens pladser og rum. Kulturmiljøråd Fyn mener, at Klosterbakken og området omkring Domkirken, der i dag tegner en god del af byens arkitektoniske og kulturhistoriske profil – sammen med de øvrige nye og genskabte pladser i bymidten bør komme til at spille en væsentlig og central rolle.

 

Ad 11a.

Arealets fremtidige anvendelse har været vurderet i kommuneplanen, hvor området siden 1997 har været udlagt til bolig- og serviceformål. Området har 1. prioritet i boligudbygningsplanen.

 

Ad 11b.

Problematikken har været behandlet i høringsperioden, jf. indsigelse nr. 1 fra Fyens Stift.

 

12.  Poul Karmdal, Langelinie 15, Odense M

 

Synspunkter

 

Poul Karmdal mener, at man lige så godt kunne udstykke Flakhaven, og kommunen burde opføre et nyt lavt parkeringsanlæg i lyse farver på ”parkeringsgrunden”. Byforeningen mener, at lokalplanen strider imod ånden i planloven, hvor der i § 1, stk. 2, står, at ”loven særligt tilsigter, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber”. Poul Karmdal mener, at pladsen skal reserveres til fremtidig offentlig bebyggelse.

 

Indsigelser

 

Poul Karmdal mener:

 

a.      At byggeriet mod åen skal begrænses til det nuværende, men i en bedre stil.

b.      At ”Kinesermuren” skal bevares i sin helhed.

c.      At Studenterhuset skal fjernes, og der skal tinglyses forbud mod anden bebyggelse end svømmehalsrelateret udvidelse på ”Studenterhusgrunden”.

 

Ad 12.

Det foreslås, at indsigelserne ikke imødekommes.

 

Ad 12a.

Arealets fremtidige anvendelse har været vurderet i kommuneplanen, hvor området siden 1997 har været udlagt til bolig- og serviceformål. Området har 1. prioritet i boligudbygningsplanen.

 

Ad 12b.

”Kinesermuren” har oprindeligt dannet et markant skel mellem offentlig park og det tidligere elværk. I 1960 blev en del af murens forløb omlagt. Den del mod Klosterbakken, som lokalplanen åbner mulighed for kan rives ned, er dog oprindelig. Men muren har i dag en anden funktion end den oprindelige. Forvaltningen har vurderet, at hensynet til en visuel stærkere forbindelse mellem Klosterbakken og Eventyrhaven vægter højere end bevarelse af det yderste stykke mur mod Klosterbakken. Muren har indtil nu ikke været beskyttet. Lokalplanen sikrer en bevaring af det resterende murværk.

 

Ad 12c.

Svømmehallen har ikke ytret ønske om at reservere grunden til svømmehalsrelateret udvidelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Kommuneplantillæg nr. 7 - Klosterbakken (Kommuneplantillæg nr. 7 Klosterbakken. Endelig.pdf)
1. Lokalplanforslag nr. 0-686 Klosterbakken/Munkemøllestræde (Lokalplan 0-686 Klosterbakken.pdf)

 

 

 4. Lokalplanforslag nr. 1-721 Carl Lunds Vej/Skibhusvej - Boliger. Bemærkning. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/007923

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger i Skibhuskvarteret i et område afgrænset af Skibhusvej, Carl Lunds Vej og mod syd bebyggelsen ud mod Monbergsvej.

 

Områdets ejer ønsker at opføre nye familieboliger ved den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse på Carl Lunds Vej/Skibhusvej.

 

Planforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger. I høringsperioden er der blevet afholdt 2 borgermøder i området. Der har været en positiv dialog mellem kommunen, borgere og ejer.

 

Der er indgået 1 bemærkning fra Fyns Politi.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplanforslag nr. 1-721 Carl Lunds Vej/Skibhusvej vedtages endeligt med den reviderede plan for parkering og friareal.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Lars Chr. Lilleholt og Jeanette Sandberg Sørensen deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I høringsperioden har vi modtaget 1 bemærkning fra Fyns Politi.

 

Fyns Politi kan af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke godkende 1 ekstra overkørsel mod Skibhusvej som foreslået i lokalplanforslaget.

 

På den baggrund er bebyggelsesplanen revideret, så den ekstra overkørsel og parkeringsplads mod Skibhusvej udgår. Parkeringspladserne mod Carl Lunds Vej udvides i stedet, og dermed opnås et større sammenhængende grønt areal i bebyggelsen.

 

Den reviderede plan har været i høring hos borgerne, ejer og politi, og det har ikke givet anledning til bemærkninger. Både politi og ejer er tilfredse med den nye plan.

 

Lokalplanen er rettet i henhold til den reviderede plan for parkering og friareal.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag 1-721 Carl Lunds Vej/Skibhusvej - Boliger (Lokalplanforslag 1-721 Carl Lunds Vej - endelig.pdf)

 

 

 

5. Reduktion af dagtilbudstakster som følge af udmøntning af budget 2012

Åbent - 2011/185300

 

Sagsresumé

Som følge af udmøntning af budget 2012 reduceres bruttodriftsudgifterne på dagtilbudsområdet. Da dagtilbudsloven fastslår, at en kommune højst må opkræve

25 % af bruttodriftsudgifterne, betyder reduktionen, at forældrenes egenbetaling også skal reduceres.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Taksten for 0-2-årige i dagpleje pr. 1/1 2012 reduceres fra 2.214 kr. pr. måned til 2.204 kr. pr. måned.

 

b.      Taksten for 0-2-årige i daginstitution pr. 1/1 2012 reduceres fra 2.714 kr. pr. måned til 2.694 kr. pr. måned.

 

c.      Taksten for 3-6-årige i daginstitution pr. 1/1 2012 reduceres fra 1.599 kr. pr. måned til 1.589 kr. pr. måned.

 

Børn- Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Som følge af udmøntning af budget 2012 reduceres bruttodriftsudgifterne på dagtilbudsområdet. Da dagtilbudsloven fastslår, at en kommune højst må opkræve

25 % af bruttodriftsudgifterne, betyder reduktionen, at forældrenes egenbetaling også skal reduceres.

 

Taksterne for dagtilbud i Odense Kommune bliver herefter:

 

 • Dagpleje: 2.204 kr. pr. måned (juli betalingsfri)
 • Vuggestue: 2.694 kr. pr. måned (juli betalingsfri)
 • Børnehave: 1.589 kr. pr. måned (juli betalingsfri).

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Den reducerede indtægt fra forældrebetaling er indregnet i det eksisterende budget.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl