Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 7. december 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 07-12-2011 kl. 17:00

Byrådssalen


Der blev stillet et mundtligt spørgsmål af Ane Fisker Knudsen

Oversigtsdagsorden: Åben referat


1. Interne huslejer – endelig afskaffelse

Åbent - 2010/134429

 

Sagsresumé

I 1998 blev det besluttet at indføre intern husleje i Odense Kommune. Formålet med ordningen var at sikre en adfærdsregulering og økonomisering i forhold til kommunens lokaleforbrug, at synliggøre kommunens ejendomsomkostninger og sidestille kommunale lejemål med eksterne lejemål.

 

Den 15/12 2010 godkendte Odense Byråd afskaffelse af den interne husleje med gradvis udfasning startende med daginstitutionsområdet.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår nu, at den interne husleje afskaffes helt. Dette er primært begrundet i, at der er indført omkostningsbaseret regnskab i kommunen, som både sikrer, at der er fuld synlighed om kommunens ejendomsudgifter, og som fx erstatter den interne leje som beregningsgrundlag for takster på sociale institutioner, statsrefusion m.m.

 

Udfasning og budgettilretning er koordineret/aftalt med alle forvaltninger i kommunen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Endelig udfasning af intern husleje.

 2. En budgetneutral tillægsbevilling på 85.475.867 kr. i 2011 og 87.378.945 kr. i 2012 og årene fremefter på By- og Kulturudvalgets driftsramme finansieret ved tilsvarende negativ tillægsbevilling på de øvrige udvalgs driftsrammer som vist i tabellen:

 

- hele kr. -

2011             (2011-priser)

2012 - 2015

(2012 priser)

Økonomiudvalget

6.083.692

6.241.868

By- og Kulturudvalget

27.238.623

27.946.827

Ældre- og Handicapudvalget

15.678.817

16.015.664

Socialudvalget

 

 

 - Med overførselsadgang

2.584.247

2.695.698

Arbejdsmarkedsudvalget

 

 

- Uden overførselsadgang

3.930.622

3.740.065

Børn- og Ungeudvalget

29.959.866

30.738.823

I alt

85.475.867

87.378.945

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Jeanette Sandberg Sørensen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen bemærker, at udvalgenes individuelle servicerammer påvirkes af sagen. Justeringen i denne sag er medtaget i udmøntningen af

2012-servicerammer, jf. pkt. 7 om "Udvalgenes servicerammer 2012 og udmøntning af omprioriteringspuljen 2012". Udvalgenes aktuelle servicerammer vil til enhver tid kunne findes på budgetsite.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I 1998 blev det besluttet at indføre intern husleje i Odense Kommune. Formålet fremgik af den rapport, en intern arbejdsgruppe havde udarbejdet:

 

-          At virke adfærdsregulerende og opfordre til økonomisering med lokaleforbrug

-          At synliggøre kommunale ejendommes ejendomsomkostninger for brugerne, så ejendomsomkostningerne kan sidestilles med andre omkostninger

-          At forbedre de situationer, hvor kommunen i konkurrence med eksterne tilbudsgivere skal afgive tilbud på nye og eksisterende opgaver

-          At give et mere korrekt billede af, hvad de forskellige kommunale serviceområder koster

-          At kunne varetage hensynet til at kunne hjemtage refusioner

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at den interne husleje afskaffes helt.

Dette er primært begrundet i, at der nu fuldt er indført omkostningsbaseret regnskab i kommunen, som sikrer gennemsigtighed med hensyn til kommunens ejendomsudgifter og derved overflødiggør den interne husleje som beregningsgrundlag, fx ved beregning af takster på sociale institutioner, statsrefusion, udbud og kontrolbud.

Desuden vurderes det, at den interne leje ikke har fungeret som et effektivt værktøj i forhold til økonomisering med lokaleforbrug. Hertil kommer, at ordningen indebærer en vis administrativ belastning.

 

Endelig har kommunens revision, KPMG, påpeget, at kommunen bør omlægge regnskabsregistreringen på området for at leve op til de nyeste regnskabsregler på området. En sådan omlægning vurderes at være meget tidskrævende og vil gøre administrationen af ordningen endnu mere administrativt tung.

 

Forvaltningen foreslår, at intern husleje afskaffes som princip.

 

Spørgsmålet om afskaffelse af intern leje har været drøftet mellem alle forvaltninger i kommunen, og der er enighed om at foreslå ordningen afskaffet.

 

Administrative konsekvenser

 

En afskaffelse af ordningen vil medføre en lettere administration af lejemål, men vil modsat medføre et behov for en anden form for styring af kommunens bygningsportefølje.

 

Økonomi

Indtægtsbudgettet i By- og Kulturforvaltningen til intern husleje udgør i alt godt 85.000.000 kr. (2011-niveau) og modsvares af tilsvarende udgiftsbudgetter i forvaltningerne.

 

Nedskrivning af By- og Kulturforvaltningens indtægtskrav sker med følgende beløb, som overføres fra den enkelte forvaltning.

 

- hele kr. -

2011             (2011-priser)

2012 - 2015

(2012 priser)

Økonomiudvalget

6.083.692

6.241.868

By- og Kulturudvalget

27.238.623

27.946.827

Ældre- og Handicapudvalget

15.678.817

16.015.664

Socialudvalget

 

 

 - Med overførselsadgang

2.584.247

2.695.698

Arbejdsmarkedsudvalget

 

 

- Uden overførselsadgang

3.930.622

3.740.065

Børn- og Ungeudvalget

29.959.866

30.738.823

I alt

85.475.867

87.378.945

 

Afholdte udgifter og indtægter i 2011 verseres.

 

Sagen påvirker ikke kommunens serviceramme og kassebeholdning, da der er tale om budgetneutrale omplaceringer mellem forvaltningerne.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

2. Forslag til supplerende grundlag for udlån/udleje af kommunalt ejede udearealer

Åbent - 2011/121881

 

Sagsresumé

I juni 2005 vedtog byrådet et regulativ for udendørsarrangementer med bilag, der fortæller, hvilke kommunale udendørsarealer der kan stilles til rådighed for foreninger, organisationer mv., og hvilke særlige regler der gælder for de respektive områder. De gældende regler er vedhæftet sagen som bilag.

 

På baggrund af en konkret henvendelse om muligheden for at anvende Kongens Have til livsstilsmesse og en rapport om ”Anvendelse af offentlige udendørsarealer i Odense Kommune” har By- og Kulturforvaltningen, med udgangspunkt i nugældende regler for anvendelse af kommunale arealer, vurderet muligheden for mod betaling af leje at stille bestemte kommunale arealer til rådighed for egentlige kommercielle arrangementer, som fx en livsstilsmesse.

 

Forvaltningen foreslår herefter, at nugældende praksis i en forsøgsperiode på 2 år udvides til også at omfatte kommercielle arrangementer, og at ordningen herefter evalueres.

 

Nugældende regler og områdebeskrivelser opretholdes grundlæggende i forhold

til kommercielle arrangementer, men suppleres på de udvalgte arealer af konkrete krav, herunder især, at almennyttige arrangementer fortsat skal have fortrinsret til brug af arealerne, og at der alene kan bookes to arrangementer årligt af kommerciel karakter, og at der skal betales leje.

 

Desuden er det et krav, at der i de konkrete tilfælde aftales tidsmæssig udstrækning og mulighed for afspærring af arealer, ligesom forvaltningen vil vurdere, hvorvidt arealet konkret egner sig til formålet.

 

Lejeprisen fastsættes på baggrund af forvaltningens kendskab til det generelle lejeniveau i byen samt andre kommuners praksis på området, og differentieres afhængigt af areal og lejebehov.

 

Nugældende praksis for cirkus og dyrskue opretholdes uændret, således at disse brugere fortsat ikke skal betale arealleje.

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. En forsøgsperiode på 2 år, hvor der gives mulighed for, at bestemte kommunale arealer, jf. sagsfremstillingen, anvendes til kommercielle formål på de i sagsfremstillingen angivne betingelser, herunder vilkår om betaling.

 2. Ordningen evalueres efter 2 år.

 3. Eksisterende praksis fastholdes for dyrskue og cirkus.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Jeanette Sandberg Sørensen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Byrådet godkendte i juni 2005 et regulativ for udendørs arrangementer. Regulativet er vedlagt som bilag. Formålet med regulativet var dels at fastsatte nogle klare regler for foreningers og organisationers lån af kommunale udearealer, og dels at kunne fordele belastningen på arealerne. Det fremgår af et bilag til regulativet, hvilke arealer det drejer sig om, og hvad de respektive arealer egner sig til.

 

Det eksisterende grundlag for administration af området er baseret på principper om, at der gives tilladelse til arrangementer, som har et almennyttigt eller kulturelt formål, og hvor et eventuelt økonomisk overskud går til ikke-kommercielle formål som fx en boldklub, en velgørenhedsforening eller andet tilsvarende. Princippet først-til-mølle anvendes ved fordeling af arealerne til interesserede. Det er fastsat, som vilkår for enhver anvendelse af arealerne, at arrangøren skal være indstillet på at dække eventuelle skader på arealet, som arrangementet måtte indebære.

 

Efter gældende regler har kommunens arealer som udgangspunkt ikke været udlejet til egentlige kommercielle formål. Dog har der gennem generationer været stillet areal til rådighed for cirkus og dyrskue, ligesom der i de senere år har været afholdt eksempelvis julemarked, hvor der er betalt stadeafgift.

 

By- og Kulturudvalget har efter regulativets vedtagelse haft lejlighed til at drøfte kommerciel anvendelse af udearealer i forbindelse med et spørgsmål om salg af fyrværkeri på boldbaner og besluttede dengang, at byens grønne rum ikke skulle benyttes til aktiviteter med kommercielle formål.

 

Der er nu fremkommet en henvendelse om, at Kongens Have stilles til rådighed for en livsstilsmesse, hvilket ikke umiddelbart er muligt efter gældende regler. Det er ikke en kommunal opgave at drive handel, håndværk og industri, og kommunen må derfor heller ikke give støtte til enkeltpersoner/erhvervsvirksomheder.

 

By- og Kulturforvaltningen har ligeledes gennemført en undersøgelse, som har resulteret i rapporten ”Anvendelse af offentlige udendørsarealer i Odense Kommune”. Rapporten er vedlagt som bilag. Karakteristisk for de hovedaktører, der er interviewet til rapporten er, at de til tider laver arrangementer, som er af almen interesse og hvor et eventuelt overskud går til almennyttige formål, og til andre tider arrangerer events, hvor overskuddet går til andre formål (erhvervsmæssig eller privatøkonomiske).

 

By- og Kulturudvalget har på det grundlag på ny drøftet brugen af kommunale arealer. By- og Kulturforvaltningen har herefter vurderet muligheden for på forsøgsbasis at udvide nugældende regelgrundlag til også at give mulighed for kommerciel brug af udvalgte arealer.

 

Praksisændring

 

Det foreslås således, at der for en periode på 2 år forsøgsmæssigt gives mulighed for på nærmere fastlagte vilkår at anvende udvalgte kommunale arealer til kommerciel brug. Herefter evalueres ordningen med henblik på at vurdere, om tiltaget skal fortsætte, og på hvilke vilkår og hvilke arealer.

 

Fordelene herved er, at man får erfaringer med at anvende kommunale arealer til kommercielle aktiviteter. Man understøtter et aktivt byliv, ligesom tiltaget er i tråd med Ny virkelighed – ny velfærd.

 

Ulemperne kan være, at borgere finder det uhensigtsmæssigt, at man i byens rum vil kunne udsættes for en ”forstyrrelse” af kommerciel karakter. Konkret kan det betyde, at man ikke kan bruge nogle af stierne og arealerne i fx Kongens Have.

 

Endvidere kan det vise sig, at både dele af erhvervslivet og dele af ”de frivillige” kan have en ringe forståelse for forslaget. Erhvervslivet kan opfatte tiltaget som en form for konkurrence, og ”de frivillige” kan frygte, at deres interesser tilsidesættes af pengestærke arrangører, uanset at tiltaget netop søger at modvirke dette.

 

Arealer

 

Byrum der stilles til rådighed for den nye type af arrangementer er:

 

 • En afgrænset del af Kongens Have

·         Arealet ved ruinen ved Rådhuset (I. Wilhelm Verners Plads)

·         En afgrænset del af Odense Havn (eks. Havnepladsen)

 • En afgrænset del af Stige Ø (Rødhus-pladsen)

 

Arealerne er udvalgt, så der er en variation i størrelse og placering i byen. Der er valgt arealer, der vurderes at kunne klare en yderligere belastning ved anvendelse til større arrangementer.

 

I Kongens Have kan der dog kun afholdes arrangementer af den nye type fra maj til august, da arealerne ikke tåler større slid og belastning i de øvrige måneder.

 

Arrangementstyper

 

Typen af arrangementer af kommerciel karakter er mangfoldig, men forvaltningen anbefaler, at arrangementerne skal henvende sig til et bredt publikum som eksempelvis livsstilsmesser, produktpræsentationer, markeder, koncerter og lignende.

 

Det fastholdes fortsat, at kommunens arealer primært er til rådighed for almene formål således, at arrangementer af almennyttig karakter har forrang til arealerne frem for arrangementer af kommerciel karakter.

 

På baggrund af årelange traditioner på området anbefaler forvaltningen endvidere, at cirkus i traditionel forstand fortsat ligestilles med almennyttige formål, således at eksisterende praksis fastholdes for denne gruppe.

 

Tilsvarende gør sig gældende for dyrskuet, dog ligeledes med henvisning til den konkret indgåede kontrakt på området, som løber frem til den 1/9 2020.

 

Betingelser for brug

 

Nugældende regulativ og områdebeskrivelser for lån af kommunale arealer skal ligeledes være gældende for kommercielle brugere.

 

Med hensyn til de udvalgte arealer, der kan stilles til rådighed for kommercielle arrangementer, gælder der herudover:

 

 • At der opkræves leje for anvendelse af arealerne. Se afsnit om prisniveau.

 

 • At der gives mulighed for at afspærre arealerne for afgrænsede korte perioder, såfremt der sikres gennemgang og fortsat opretholdelse af arealets daglige funktionalitet. Dog anses det for uhensigtsmæssigt at afspærre Kongens Have helt af hensyn til gennemgangsmuligheder og almindelig daglig brug af haven. Afspærring af dele af haven kan dog accepteres, såfremt der sikres gennemgang.

 

 • At forvaltningen, i forbindelse med hvert enkelt konkret udlejning, vurderer omfanget af en eventuel afspærring i sammenhæng med arrangementets tidsmæssige udstrækning samt det konkrete areals beliggenhed og funktion.

 

 • Kongens Have og I. Wilhelm Verners Plads er forbeholdt større og bredere arrangementer, der er rettet mod en bredere målgruppe.

 

 • At der i øvrigt ikke fastsættes nogen krav til tidsmæssig udstrækning. I stedet forhandles i forbindelse med bookingen af hvert arrangement.

 

 • At der maksimalt må afholdes 2 kommercielle arrangementer pr. lokalitet pr. år af hensyn til, at der stadigvæk er plads til andre typer af arrangementer på arealerne.

 

 • At forvaltningen i overensstemmelse med de gældende områdebeskrivelser bestemmer, om et givent arrangement vil kunne afholdes på en ønsket lokalitet og samtidig hermed sikrer stillingtagen til belastningen af et bestemt område.

 

Pris

 

På baggrund af forvaltningens kendskab til det generelle lejeniveau i byen samt andre kommuners praksis på området fastsættes der en leje for de udvalgte arealer, som vil være reguleret efter, hvor stort et område man har behov for, og hvor længe det skal anvendes.

 

Areal

Pris

Kongens Have

 

I. Wilhelm Verners Plads

 

Minimum 20.000 kr. pr. døgn.

Grundlag for beregning af pris er 10 kr. pr. m2 pr. døgn

 

Hvis publikumsentré + 5 kr. pr. solgt billet

 

Havnen

Minimum 10.000 kr. pr. døgn.

Grundlag for beregning af pris er 5 kr. pr. m2 pr. døgn

 

Hvis publikumsentré + 2,5 kr. pr. solgt billet

 

Stige Ø

 

Minimum 10.000 kr. pr. døgn

Grundlag for beregning af pris er 3 kr. pr. m2 pr. døgn

Hvis publikumsentré + 1 kr. pr. solgt billet

 

Økonomi

Da muligheden for at afholde kommercielle arrangementer på kommunale arealer er ny, er det vanskeligt at vurdere, hvor stor interesse der vil være for muligheden.

En eventuel indtægt ved udlejning anvendes primært til forbedring og opgradering af de udvalgte arealer, så de bedre kan bruges til større arrangementer - kommercielle såvel som almennyttige - men også af byens borgere i dagligdagen.

 

Det kan være etablering af belægninger, så arealerne bedre kan bruges til store arrangementer, eller etablering af installationer som el og vand, så arrangørerne ikke behøver at etablere det til hvert enkelt arrangement.

 

Bilag

 

 

 3. Takstregulativ for Kirkegårdsområdet gældende fra 2012

Åbent - 2011/143175

 

Sagsresumé

På baggrund af beslutningen i ”Odense – Ny virkelighed” om takstforhøjelser på kirkegårdsområdet samt nye oplysninger om takstdannelsen for kremering på landsplan fremlægges forslag til nyt takstregulativ for Odense Kommunale Kirkegårde, gældende fra den 1/1 2012.

 

Særligt bemærkes det, at Kirkeministeriet har vedtaget, at de menighedsrådsdrevne krematorier fra den 1/1 2012 skal operere med kostprisbaserede takster for kremering. Dette vil medføre takstforhøjelser.

 

Indtægter og udgifter på Kirkegårdsområdet er således fremadrettet så vidt muligt fastsat ud fra ”hvile i sig selv-princippet”.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender en af følgende modeller:

 

Model 1 – indfasning af fuld brugerfinansiering i 2015

 

a.    Kremeringstaksten i 2012 stiger til 2.504 kr. i stedet for de 2.115 kr. som foreslået i udvalgssagen fra den 17/5 2011.

 

b.    Kremeringstaksten i 2013-2015 øges gradvist for at opnå fuld brugerfinansiering i 2015 – jf. sagsfremstillingen.

 

c.    Takstregulativ for Odense Kommunale Kirkegårde gældende fra den 1/1 2012.

 

d.    Regulering af takstregulativet sker i henhold til KL’s prisindeks.

 

Model 2 – fuld brugerfinansiering i 2012

 

a.    Kremeringstaksten i 2012 stiger til 3.200 kr. i stedet for de 2.115 kr. som foreslået i udvalgssagen fra den 17/5 2011. Herved opnås der fuld brugerfinansiering fra 2012 og frem.

 

b.    Takstregulativ for Odense Kommunale Kirkegårde gældende fra den 1/1 2012.

 

c.     Regulering af takstregulativet sker i henhold til KL’s prisindeks.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler model 1.

 

Udvalgsmedlem Jeanette Sandberg Sørensen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt (model 1).

 

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i ”Odense – Ny virkelighed” om regulering af takster for kirkegårdsområdet i Odense Kommune fremlægges takstregulativ til godkendelse.

 

Kremeringstakst

 

Model 1 – indfasning af fuld brugerfinansiering i 2015

 

Det bemærkes, at kremeringstaksten foreslås at stige til 2.504 kr. fra 1/1 2012 i stedet for 2.115 kr. som foreslået i udvalgssagen præsenteret den 17/5 2011 med følgende begrundelse:

 

1)    Kirkeministeriet har besluttet, at taksterne fra 1/1 2012 for kremering i de menighedsrådsdrevne krematorier skal bygge på kostprisberegninger. Dette betyder takstforhøjelser.

 

2)    Takstforhøjelsen for Svendborg Krematorium, der er nærmeste nabo til Odense Krematorium, vil medføre en kremeringstakst på ca. 2.600 kr. fra den 1/1 2012.

 

Hvis Odense Krematorium har en væsentligt lavere kremeringstakst end Svendborg Krematorium, vil det medføre flere kister til Odense med deraf øget transport af kister. Den nuværende kølerums- og ovnkapacitet i Odense Krematorium modsvarer det aktuelle behov for kapel- og krematoriedrift uden driftsforstyrrelser.

 

Det er ikke muligt at håndtere flere kister i Odense Krematorium, uden at det vil rejse etiske såvel som arbejdsmiljømæssige problemstillinger.

 

Da målet er at opnå fuld brugerfinansiering for kremering som ved de menighedsrådsdrevne krematorier, foreslås kremeringstaksten i 2013 at stige med 300 kr. til 2.804 kr., i 2014 med 300 kr. til 3.104 kr. og i 2015 med 96 kr. til 3.200,00 kr. Herved opnås der fuld brugerfinansiering.

 

Model 2 – fuld brugerfinansiering

 

Hvis kremeringstaksten i Odense stiger til 3.200 kr. pr. 1/1 2012, vil taksten ligge 600 kr. højere end i Svendborg Krematorium.

 

For begge modeller gælder, at fuld brugerfinansiering antageligt vil medføre flere kister til Svendborg Krematorium og færre til Odense Krematorium. Da Svendborg Krematorium fra 2012 kun har én ovn, og dermed kun kan håndtere maksimalt 1.300 kister pr. år ved normaldrift, kan det give problemer med at håndtere kisterne i Svendborg.

 

Med fuld brugerfinansiering i Odense Krematorium bortfalder tillægstaksten for borgere fra andre kommuner, der kremeres i Odense.

 

Takst for benyttelse af Kirkegårdskapellet

 

Takster for benyttelse af Kirkegårdskapellet fastsættes på baggrund af prisniveauet i sammenlignelige kommuner og afspejler således et prisniveau, som antages at være realistisk og overkommeligt. Taksten dækker ikke de reelle udgifter til drift af Kirkegårdskapellet. Der er fortsat kommunal finansiering.

 

Taksterne er:

Hverdage   kl. 9-15              500 kr.

Lørdage     kl. 9-12              750 kr.

Lørdage     kl. 13.30-15       1000 kr.

 

 

Øvrige takster

 

De øvrige takster i takstregulativet er alle reguleret med 15 % for at imødekomme beslutningen i ”Odense – Ny virkelighed”.

 

Der er valgt en ensartet takstregulering af hele takstområdet for kirkegårdene for at undgå en skæv fordeling på de ydelser, der tilbydes borgerne. En ensartet takstregulering vil styrke gennemskueligheden over for borgerne og sikre en nemmere administration af taksterne.  

Økonomi

Taksterne i takstregulativet medfører øgede indtægter med følgende virkning i budgettet:

Model 1 - indfasning brugerfinansiering                                     

2012

2013

2014

2015

Kremeringstakst

-1.700

-2.500

-3.100

-3.400

Benyttelse af Kirkegårdskapel

-240

-240

-240

-240

Øvrige takster

-760

-760

-760

-760

Samlet merindtægt pr. år

-2.700

-3.500

-4.100

-4.400

Vedtaget – Ny virkelighed

-1.620

-2.210

-2.550

-2.550

Merindtægter

-1.080

-1.290

-1.550

-1.850

Merudgifter

1.080

1.290

1.550

1.850

Hvile i sig selv - princippet

0

0

0

0

 

Model 2 – fuld brugerfinansiering                                             

2012

2013

2014

2015

Kremeringstakst

-3.400

-3.400

-3.400

-3.400

Benyttelse af Kirkegårdskapel

-240

-240

-240

-240

Øvrige takster

-760

-760

-760

-760

Samlet merindtægt pr. år

-4.400

-4.400

-4.400

-4.400

Vedtaget – Ny virkelighed

-1.620

-2.210

-2.550

-2.550

Merindtægter

-2.780

-2.190

-1.850

-1.850

Merudgifter

2.780

2.190

1.850

1.850

Hvile i sig selv - princippet

0

0

0

0

Beløbsangivelser afrundet til hele tusind kroner.

Note: Det er ikke muligt at give et realistisk skøn på det antal kremeringer, der vil fragå Odense Krematorium, hvis taksten for Odense fra 2012 stiger til 3.200 kr.

 

Der er beregnet på baggrund af statistik fra 2010:

 

·         Antal kremationer, i alt 2.480 stk.

·         Antal højtideligheder i Kirkegårdskapellet fordelt på ugedage og tidspunkter, i alt 431 stk.

 

Øvrige takster beregnet på baggrund af gældende entreprisekontrakter giver en årlig merindtægt på ca. 760.000 kr. til dækning af administrationsudgifterne på gravstedsydelserne.

 

Provenuet fra de øgede takster foreslås anvendt primært til drift og vedligehold på kirkegårdsområdet, herunder opretning.

 

Bilag

1. Takstregulativ vedrørende begravelser, kremeringer og urnenedsættelser 2012 (Takstregulativ begravelser, kremering og urnenedsættelser 2012.pdf)
2. Takstregulativ vedrørende renholdelse og grandækning af gravsteder 2012 (Takstregulativ renholdelse og grandækning 2012.pdf)

 

 

 4. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-663 Klostervej, Vindegade, Kongensgade. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2009/015478

 

Sagsresumé

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-663 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra grundejeren om at opføre et baghus på Kongensgade 67.

 

Planforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, hvor der indkom 13 indsigelser og bemærkninger.

 

De fleste indsigelser og bemærkninger har drejet sig om, at naboerne ikke ønsker et baghus.

 

Ejeren af den forholdsvis nyopførte nabobebyggelse har stillet forslag om, at indkigsgener minimeres. Dette foreslås imødekommet ved, at der stilles krav til orienteringen af eventuelle altaner.

 

Lokalplanrekvirenten har ønsket mulighed for at kunne udnytte tagetagen til boligformål, hvilket er foreslået imødekommet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-663 for centerformål i karréen Klostervej/Vindegade/Kongensgade/Østre Stationsvej vedtages endeligt.

 2. Indsigelser og bemærkninger besvares som foreslået.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen stemmer imod.

 

Udvalgsmedlem Jeanette Sandberg Sørensen deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe Ø stemte imod.

 

Sagsfremstilling

I offentlighedsperioden er der indkommet 13 indsigelser og bemærkninger.

Indsigelserne og bemærkningerne går især på, at der er bekymring for kvaliteten af gårdrummet i nabobebyggelsen med hensyn til lysindfald og åbenhed samt frygt for værdifald i nabolejlighederne.

 

Resumé af indsigelserne

 

1.    Odense Brandvæsen, Åsumvej 35, Odense NØ

2.    Thomas Lund Hansen, Thorsgade 1, Odense C

3.    Allan Hauge, Kongensgade A/S, Dalgasgade 25, 9. th., 7400 Herning

4.    Pernille Sølund Hansen, Klostervej 28E, 1. mf., Odense C

5.    Lissi og Ib Larsen, Klostervej 28F, 1. tv., Odense C

6.    Gert Høgh Pedersen, Klostervej 28E, 3. mf., Odense C

7.    Kai Smith, Klostervej 28D, Odense C

8.    Janne og Palle Andersen, Klostervej 28E, 4. tv., Odense C

9.    Gitte og Jørgen Andersen, Klostervej 28E, 4. th., Odense C

10. Ulla og Jens Erik Jensen, Klostervej 28F, 3. th., Odense C

11. Helle og Mark Ainsworth, Klostervej 28E, st. tv., Odense C

12. Dahl Advokatfirma på vegne af restaurant Bones, Vindegade 53, Odense C

13. Helle og Flemming Busk Petersen, Klostervej 28E, 2. mf., Odense C

 

1.    Odense Brandvæsen

 

Indsigelse

Odense Brandvæsen vil helst ikke have, at brandkrav i lokalplaner er konkrete, da disse kan ændre sig ved nye reglementer. Odense Brandvæsen vil have ændret afsnit 3.2 til følgende tekst:

 

Redningsberedskabets indsats-, adgangs- og tilkørselsmuligheder:

Redningsberedskabet skal have mulighed for uhindret at komme frem til bygninger, også i byggeperioden.

 

Der skal sikres adgang for redningsberedskabets køretøjer og mandskab i henhold til Odense Brandvæsens adgangskrav, som kan rekvireres hos Odense Brandvæsen. 

 

Ad 1

Det foreslås, at teksten ændres til det ønskede.

 

2.    Thomas Lund Hansen


Indsigelse

Thomas Lund Hansen ønsker at:

 1. Maks. etageantal øges til 2½ etager således, at tagetagen kan udnyttes til beboelse.
 2. Maks. bygningsdybde på 10 m ændres til 11 m således, at der kan etableres udvendige adgangsveje til boliger på 1. sal.
 3. Kravet om klippet græs udgår, da det ikke er egnet i området, da det forventes at blive udnyttet intensivt og dermed udsat for stor slitage.

 

Ad 2a

Indsigelsen foreslås imødekommet ved at tillade 2½ etager. Det vil ikke ændre væsentligt på den samlede bygningshøjde, da lokalplantillægget sikrer, at facadehøjden ikke må overstige 7 m.

 

Ad 2b

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet således, at der i lokalplanen indføjes, at adgangsveje til boliger på 1. sal kan etableres udenfor byggefeltet.

 

Ad 2c

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet, da der i lokalplantillægget ikke er stillet et fast krav om klippet græs, da der som alternativ til klippet græs kan etableres beplantede bede.

 

3.    Allan Hauge

 

Indsigelse

 1. Allan Hauge mener, at den gældende lokalplan nr. 0-663 er en juridisk bindende aftale mellem Odense Kommune og Kongensgade A/S, der har opført bebyggelsen Kongensgade 69 og Klostervej 28. Allan Hauge mener, at tillægget til lokalplanen er et åbenlyst brud på den juridiske aftale, der har ligget til grund for hans store investeringer på Kongensgade 69 og Klostervej 28.
 2. Allan Hauge mener, at bebyggelse i skel i gårdrummet er uacceptabelt, da det vil påvirke privatliv i nabogårdrummet samt lysindfald til dette. Desuden mener han, at såfremt der alligevel tillades bebyggelse i gårdrummet, må det som minimum være et krav, at der er en vis afstand til skel, og at gener fra indkig minimeres med krav til vinduesstørrelser og forbud mod altaner/udearealer over terræn mod vest, nord og øst.

Ad 3a

Forvaltningen kan oplyse, at en lokalplan er juridisk bindende for borgerne, men ikke en juridisk bindende aftale mellem kommune og grundejer. Efter planlovens § 13, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

 

Ad 3b

Det foreslås, at indsigelsen delvist imødekommes således, at det i lokalplanen indføjes, at private friarealer kun må etableres i gårdrummet mellem forhuset og baghuset. Forvaltningen kan desuden oplyse, at Bygningsreglementet sikrer, at der i skel ikke kan etableres vinduer.

 

4.    Pernille Sølund Hansen

 

Indsigelse

Pernille Sølund Hansen vil gerne alene protestere mod ændring af lokalplan nr. 0-663.

 

Ad 4

Protesten er taget til efterretning.

 

5.    Lissi og Ib Larsen

 

Indsigelse

Lissi og Ib Larsen mener:

 1. At der ikke bør ændres i byggemuligheden i gårdrummet, så der kan opføres en 4-etagers boligejendom.
 2. At den gældende lokalplan ikke skal ændres, da stueetagerne mod Kongensgade skal anvendes til publikumsorienterede funktioner og ikke pengeinstitutter, kontorformål eller lignende, men butikker.

 

Synspunkt

 1. Lissi og Ib Larsen mener, at de åbne gårdrum skal bevares i henhold til den oprindelige plan, samt at der etableres grønne friarealer på terræn i stedet for, at de fyldes op med nye bebyggelser.

 

Ad 5a

Der er tale om en misforståelse, da lokalplantillægget ikke åbner op for en 4-etagers boligejendom, men en 2-etagers boligejendom.

 

Ad 5b

Der er tale om en misforståelse, da lokalplantillægget ikke ændrer på anvendelsen i bebyggelsen mod Kongensgade.

 

Ad 5c

Synspunktet er taget til efterretning.

 

6.    Gert Høgh Pedersen

 

Synspunkt

Gert Høgh Pedersen mener, at det foreslåede baghus vil blive så markant, at det vil gøre hans bolig ubeboelig.

 

Ad 6

Forvaltningen kan oplyse, at skyggediagrammer viser, at det foreslåede baghus ingen skyggepåvirkning vil have på den omtalte bolig. Gulvniveauet i boligen Klostervej 28E, 3. mf., er beliggende over tagryggen på det foreslåede baghus. Det vil sige, at baghuset udelukkende er synligt, hvis man fra Klostervej 28E, 3. mf., kigger skråt ned til venstre. Forvaltningen vurderer, at det ikke i sig selv gør en bolig ubeboelig.

 

7.    Kai Smith

 

Synspunkt

Kai Smith har direkte udsigt til grunden Kongensgade 67 og er bekymret for, hvordan udsigten vil blive, såfremt der opføres et baghus på grunden. Kai Smith er ikke i tvivl om, at det vil forringe oplevelsen af ”det frie rum”, der er skabt på og omkring hans grund. Kai Smith frygter, at hans ejendom ikke kan fastholde sin pris, og anbefaler, at forvaltningen ikke godkender forslaget.

 

Ad 7

Med opførelsen af et baghus vil det fra Klostervej 28D ikke længere være muligt at kigge gennem hele gården. Kai Smith vil dog stadig have fuldt udsyn til eget gårdrum. Forvaltningen kan ikke vurdere, om det vil betyde noget for ejendomsprisen.

 

8.    Janne og Palle Andersen

 

Synspunkt

Janne og Palle Andersen mener, at en ændring af lokalplanen vil medføre en klar forringelse af kvaliteten i deres byggeri og samtidig en forringelse af prisen på deres bolig. De mener, at en baggårdsbebyggelse vil gøre det åbne gårdrum meget indeklemt, og at lysindfaldet i deres gårdhave vil blive forringet betragteligt.

 

Janne og Palle Andersen har desuden stillet spørgsmål til forhold, der ikke er relateret direkte til lokalplantillægget. Forvaltningen har besvaret disse spørgsmål.

 

Ad 8

Forvaltningen kan oplyse, at skyggediagrammer viser en skyggevirkning på det omtalte gårdrum. Skyggevirkningen er minimal, og i sommerhalvåret falder skyggen hovedsageligt på en nedkørselsrampe til det underjordiske parkeringsanlæg, der er etableret under gårdrummet. Det åbne gårdrum vil med opførelsen af et baghus blive mere lukket. Om det medfører en forringelse af prisen på Janne og Palle Andersens ejendom, kan forvaltningen ikke vurdere.

 

9.    Gitte og Jørgen Andersen

 

Synspunkt

Gitte og Jørgen Andersen mener, at en ændring af lokalplanen vil medføre en klar forringelse af kvaliteten af deres byggeri. De mener, at en baggårdsbebyggelse vil gøre det åbne gårdrum meget indeklemt, at lysindfaldet i deres gårdhave vil blive forringet betragteligt, og at den generelle symmetri, der i dag er mellem de 2 gårdhaver mellem deres bebyggelse og den bebyggelse, som der søges ændring for, vil blive ødelagt. De anbefaler, at forvaltningen ikke godkender forslaget.

 

Ad 9

Se Ad 8.

 

10.  Ulla og Jens Erik Jensen

 

Indsigelse

 1. Ulla og Jens Erik Jensen ønsker, at der på gadeniveau mod Kongensgade indrettes butikker og ikke boliger, så det bymæssige præg bibeholdes.

 

Synspunkt

 1. Ulla og Jens Erik Jensen er imod, at der bygges mere på grunden end tidligere planlagt, hvorved åbne friarealer mindskes.

 

Ad 10a

Der er tale om en misforståelse, da lokalplantillægget ikke ændrer på anvendelsen i bebyggelsen mod Kongensgade.

 

Ad 10b

Synspunktet er taget til efterretning.

 

11.  Helle og Mark Ainsworth

 

Indsigelse

Helle og Mark Ainsworth mener, at en ændring af lokalplanen vil betyde, at deres gårdareal generelt og deres lejlighed/terrasse specifikt vil få formindsket lysindfald og medføre en nedsat brugsværdi. De mener, at det vil betyde en forringelse af deres boligs økonomiske værdi ved et eventuelt salg, da ændringen af lokalplanen vil betyde en overførsel af værdi fra deres boligområde til ejerne af matrikel 1160i og forbeholder sig retten til, gennem et civilt søgsmål mod Odense Kommune, at søge deres økonomiske tab dækket.

 

Ad 11

Med hensyn til lysforhold se Ad 8. Med hensyn til det økonomiske aspekt kan forvaltningen oplyse, at reguleringer efter planloven som udgangspunkt betragtes som almindelige erstatningsfri reguleringer. Forvaltningen kan ikke vurdere, om opførelsen af et baghus vil medføre en værdiforringelse af Helle og Mark Ainsworths bolig.

 

12.  Dahl Advokatfirma på vegne af restaurant Bones

 

Indsigelse

Som advokat for henholdsvis Bones A/S og Pondus I/S vil Dahl Advokatfirma på vegne af sine klienter gøre indsigelse mod lokalplantillægget.

 

Dahl Advokatfirma mener, at vareleverancer til Restaurant Bones ikke vil være praktisk muligt, såfremt tillægget til lokalplanen vedtages, da leverandørernes lastbiler anvender indkørsel fra Klostervej til baggården.

 

Ad 12

Indsigelsen beror på en misforståelse, da lokalplantillægget ikke omfatter det vejareal, som Restaurant Bones benytter sig af til vareleverancer.

 

13.  Helle og Flemming Busk Petersen

 

Synspunkt

Helle og Flemming Busk mener, at en større bebyggelsesgrad på nabogrunden vil medføre en indskrænkning/forringelse af brugen af det åbne rum mellem deres og de planlagte bygninger samt en forringelse af deres gårdhavemiljø og beliggenheden af deres lejligheder. De finder det uforståeligt og uigennemskueligt, at man så hurtigt efter vedtagelsen af den gældende lokalplan allerede fremsætter ændringsforslag.

 

Ad 13

Helle og Flemming Busk Petersen har ikke brugsret til gårdrummet, hvor baghuset skal opføres. Der foreligger ingen aftale om, at de 2 gårdrum skal være fælles. De er i dag adskilt af et hegn. Det samlede gårdhavemiljø vil blive anderledes i forhold til, hvis gårdhaverne var slået sammen. Forvaltningen vurderer, at det ikke nødvendigvis medfører et forringet gårdmiljø.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-663 (Tillæg nr. 1 til 0-663 og lokalplan 0-663. Endelig.pdf)

 

 

 5. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplanforslag 7-722 Faaborgvej 39, Rikkesminde, bolig- og service. Offentliggørelse

Åbent - 2011/118319

 

Sagsresumé

Lokalplanen omfatter ejendommen Faaborgvej 39 beliggende mellem bydelscenteret ved Dalumvej/Faaborgvej og parcelhusområdet Rikkeshave.

 

Hensigten med lokalplanen er at bevare det unikke bygningsanlæg, Rikkesminde, og give mulighed for en ny anvendelse, der kan indpasses i eksisterende bygninger, uden at det går ud over bevaringsværdien. Det kunne være boliger, men også en række servicefunktioner vil kunne indpasses med respekt for områdets særlige kvaliteter.

 

Forvaltningen har været i en god dialog med ejer og dennes rådgiver for at finde alternative anvendelser af det historiske bygningskompleks, der sikrer bevaring af bygninger og omgivelser. Med bredere anvendelsesbestemmelser åbnes der mulighed for at etablere et enestående boligmiljø med særlige kvaliteter, der skal bevares gennem benyttelse.

 

Lokalplanen ændrer på denne baggrund området fra et boligområde til bolig/serviceområde. Lokalplanen sikrer ejendommen mod nedrivning og fastsætter bestemmelser for vedligehold og ombygning.  

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplanforslag 7-722 Faaborgvej 39, Rikkesminde, bolig- og service vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Jeanette Sandberg Sørensen deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om nedrivning af Rikkesmindes eksisterende bygninger og opførelse af nye boliger på stedet.

 

Den gældende byplanvedtægt sikrer ikke bygningerne mod nedrivning. Bygningerne er i kommuneplanen optaget som bevaringsværdige i kategori 3. Det betyder, at de ikke må nedrives, før kommunen positivt har taget stilling til deres bevaringsværdi. Odense Kommune vurderede, at bygningsanlægget har så stor en bevaringsværdi, at det skal sikres mod nedrivning.

 

Odense Kommune nedlagde derfor i december 2010 et § 14 forbud i henhold til planloven. Ved at nedlægge et forbud får kommunen mulighed for at udarbejde en lokalplan, der sikrer ejendommen mod nedrivning og fastsætter, hvordan ejendommen kan anvendes, så de kulturhistoriske, arkitektoniske og bevaringsmæssige interesser sikres.

 

Gården Rikkesminde, Faaborgvej 39, ligger i Dalum umiddelbart op til centerområdet omkring Dalumvej/Faaborgvej gemt lidt af vejen bag en smuk lindeallé og en høj beplantning ud mod Faaborgvej. 

 

Rikkesminde var tidligere en gård med tilhørende 300 tønder land, som strakte sig til Hjallese, Dyrup og Hollufgård. Rikkesminde var kendt som et af Odenses førende mejerier. Et stykke fra gården ligger de tidligere mejeribygninger.

 

Jorden er gennem flere årtier blevet udstykket til villakvarterer og parcelhuse, således at gården i dag ligger som en enklave, en tidslomme, med hovedhus og 3 udlænger i det eksisterende villakvarter Rikkeshave.

 

Lokalplanen omhandler gårdens bevaringsværdige bygninger og nære udearealer.

 

Lokalplanforslaget

 

Lokalplanen har til formål at sikre det samlede anlægs arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, at sikre bygningerne mod nedrivning og at sikre, at de bevaringsværdige bygningers karakter, byggestil, proportioner og materialer fastholdes ved ombygning, vedligeholdelse og ændret anvendelse.

 

Lokalplanen sikrer også bevaring af lindealléen og enkelte solitære træer.

 

Området kan anvendes til boliger, privat og offentlig service samt mindre erhvervsvirksomhed, som kan indpasses i det eksisterende bygningsanlæg, og som ikke er til gene for omgivelserne.

 

Ud over liberale erhverv såsom advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende, kontorer og administration kan der i området blandt andet indpasses café- og restaurationsvirksomhed, undervisnings- og kursusvirksomhed, kunsthåndværk, udstilling, galleri mv.

 

Vejadgangen til området skal ske ad alléen fra Faaborgvej og fra Rikkeshave.

 

Der udlægges et areal til parkering nordøst for gården. Lokalplanen sikrer, at P-arealet beplantes og får en grøn karakter. Der er også mulighed for parkering i mindre omfang i gårdrummet.

 

Kommuneplantillægget

 

Samtidig med lokalplanen er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der ændrer områdets anvendelse fra boligområde til bolig/serviceområde. Dette er nødvendigt for at give mulighed for en bredere anvendelse end den nuværende, hvor området alene må benyttes til boligformål. Odense Kommune har i den forbindelse, forud for lokalplanudarbejdelsen, afholdt en forudgående høring efter planloven. Der indkom 2 positive tilkendegivelser om den foreslåede ændring.

 

Miljøvurdering

 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor der ikke vil blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering.

 

Økonomi

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at bebyggelsen ikke må nedrives. I henhold til planlovens § 49 kan ejeren under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning.

 

Bilag

2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 - Rikkesminde (Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 - Rikkesminde.pdf)
1. Lokalplanforslag nr. 7-722 Faaborgvej 39 - Rikkesminde (Lokalplanforslag 7-722 Faaborgvej 39.pdf)

 

 

 

6. Udvalgenes servicerammer 2012 og udmøntning af omprioriteringspuljen i 2012

Åbent - 2011/151795

 

Sagsresumé

Byrådet vedtog på mødet den 15/12 2010 en række nye principper for økonomistyringen, herunder styring af kommunens serviceudgifter. Principperne indførte et klart ansvar til hvert udvalg for at overholde udvalgets andel af servicerammen. Som et led heri blev der indført en fordelingsmekanisme for en eventuel sanktion som følge af overskridelse af servicerammen.

 

Principperne blev udmøntet i konkrete servicerammer for udvalgene i 2011, og med denne sag videreføres dette til konkrete servicerammer for 2012. Rammerne er et udtryk for, hvor meget hvert udvalg må bruge på serviceudgifter i 2012 med baggrund i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Udvalgenes servicerammer fastlægges som serviceudgifterne i vedtaget budget 2012 og med korrektion for de efterfølgende beslutninger og udmøntninger.

 

En overskridelse af udvalgets serviceramme sanktioneres, såfremt Odense Kommune sanktioneres i forbindelse med økonomiaftalen. Sanktionen består af en modregning i udvalgets ramme svarende til udvalgets andel af kommunens samlede overskridelse af overførselsadgangen.

 

Med denne sag fastsættes udvalgenes servicerammer for 2012. For at udvalgene kan få korrekte servicerammer, udmøntes omprioriteringspuljen i denne sag.

 

Omprioriteringspuljen blev etableret til budget 2011 og skal dække udgifterne til demografitilpasning af de befolkningsafhængige budgetmodeller samt afledt drift til nye bygninger og veje mv.

 

I forbindelse med rammeudmeldingen for 2012 blev budgetmodellerne justeret i forhold til nyeste befolkningsprognose pr. 1/7 2010. Det medførte, at budgetterne på de tre områder: Pleje og omsorg (inkl. sundhed), Handicap og psykiatri, begge ved Ældre- og Handicapforvaltningen, og børne- og ungeområdet blev opjusteret, da den nye befolkningsprognose var væsentlig mere positiv end den foregående prognose.

 

Det faktiske befolkningstal pr. 1/7 2011 er nu endeligt opgjort. Det betyder, at der kan foretages en endelig opgørelse og efterregulering af budgetmodellerne for 2012. Opgørelsen viser, at prognosen har ramt ganske pænt, idet der kun var 26 færre personer pr. 1/7 2011 end forventet i prognosen.

 

Den mindre afvigelse kunne indikere, at befolkningsprognosen og dermed budgetterne nu er opjusteret til et passende niveau i forhold til den demografiske udvikling, og at der dermed vil være mindre efterreguleringer de kommende år. Der arbejdes videre med en tilpasning af budgetmodellerne til budget 2013. Økonomiudvalget vil senere få fremlagt en sag om dette.

 

Den faktiske opgørelse af befolkningstallet pr. 1/7 2011 viser, at der er født færre børn end forventet, og at der er flere 90-årige og derover end forventet. Dette betyder, at budgetterne på børne- og ungeområdet nedjusteres, mens det opjusteres på ældre- og handicapområdet. Demografijusteringen finansieres af omprioriteringspuljen.

 

Der udmøntes 9,3 mio. kr. i 2012 til afledt drift vedrørende nye kommunale bygninger, veje og grønne områder, som er færdigopført. Derudover reserveres der på baggrund af skøn fra By- og Kulturforvaltningen 5,6 mio. kr. til afledt drift til anlægsprojekter, som færdiggøres i 2012. Afledt drift finansieres ligeledes af omprioriteringspuljen.

 

Den resterende del af omprioriteringspuljen i 2012 på 17,4 mio. kr. lægges i kassen.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Udvalgenes servicerammer fastsættes i 2012, jf. tabel 1 nedenfor.

 

 1. Der udmøntes samlet -1.273.000 kr. i 2012 fra omprioriteringspuljen under Økonomiudvalget på budgetområder med overførselsadgang til demografi. Midlerne udmøntes med -2.084.000 kr. til Børn- og Ungeudvalget og 3.357.000 kr. til Ældre- og Handicapudvalget.

 

 1. Der udmøntes -8.960.253 kr. i 2012 fra omprioriteringspuljen under Økonomiudvalget på budgetområder med overførselsadgang til afledt drift. Midlerne udmøntes med 1.531.632 kr. til Børn- og Ungeudvalget og 7.428.621 kr. til By- og Kulturudvalget.

 

 1. Der reserveres 5.579.049 kr. af omprioriteringspuljen i 2012 under Økonomiudvalget til afledt drift til anlægsprojekter, som færdiggøres i 2012.

 

 1. Den resterende del af omprioriteringspuljen i 2012 under Økonomiudvalget på 17.400.698 kr. lægges i kassen.

 

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Økonomiudvalget anbefaler til indstillingens pkt e, at puljebeløbet reserveres til tværgående eller forvaltningsspecifikke tiltag, der understøtter målene i Ny Virkelighed - Ny Velfærd.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Servicerammer

 

I økonomiaftalen for 2012 er der videreført sanktioner på overskridelse af servicerammen ved budgetlægning og regnskabsaflæggelse. Det betyder, at 3,0 mia. kr. af balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder serviceudgiftsrammen i såvel budget som i regnskabet for 2012. Odense Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 103 mio. kr. En eventuel sanktion ved overskridelse af de aftalte rammer i budgetterne er som udgangspunkt kollektiv mellem alle kommuner, men udformningen fastlægges først endeligt senere af Folketinget.

 

Byrådet vedtog på mødet den 15/12 2010 en række nye principper for økonomistyringen, herunder styring af kommunens serviceudgifter. Disse principper videreføres i denne sag til budget 2012.

 

Med principperne bliver hvert udvalg ansvarlig for at overholde udvalgets andel af kommunens serviceramme. Sker dette ikke, og kommunen samtidig straffes for overskridelse, vil de pågældende udvalg blive sanktioneret forholdsmæssigt efter udvalgets andel af kommunens overskridelse.

 

Således er der i lighed med 2011 behov for en opgørelse af udvalgenes servicerammer for 2012, som hvert udvalg kan styre efter og dermed sikre overholdelse af økonomiaftalen, hvilket vil afværge en eventuel individuel økonomisk sanktion.

 

Definition af serviceudgifter

 

Definitionen af serviceudgifter er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Serviceudgifter dækker alle nettodriftsudgifter på dranst 1 (drift) og 2 (statsrefusion) på hovedkonto 0-6.

 

Udgifterne til de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder, herunder tjenestemandspensioner samt udgifter til forsikrede ledige, refusion fra den centrale refusionsordning og overførselsudgifterne, indgår ikke i serviceudgifterne.

 

Udvalgenes servicerammer 2012

 

Servicerammen for hvert udvalg er fastsat på baggrund af det vedtagne budget for 2012, udmøntning af omprioriteringspuljen i 2012 samt de øvrige ændringer til budget 2012, som er godkendt af Økonomiudvalget pr. 30/11 2011.

 

I opgørelsen af udvalgenes servicerammer for 2012 er serviceudgifter placeret på områder uden overførselsadgang derfor ikke medregnet og sanktioneres dermed ikke internt i Odense Kommune. Dette gælder bl.a. vintertjenesten, dele af sundhedsområdet, forsikringsområdet, tjenestemandspensioner og kommunale fleks- og skånejobs, der ikke indgår i opgørelsen af udvalgenes servicerammer.

 

Udvalgene vil således ikke blive målt på serviceudgifter, der konteres på områder uden overførselsadgang, men dette ændrer ikke på, at Odense Kommune vil blive sanktioneret for en overskridelse på disse områder. Der henstilles derfor til, at områderne underlægges en særlig opmærksomhed.

 

På denne baggrund ser udvalgenes servicerammer for 2012 således ud:

 

Tabel 1: Udvalgenes servicerammer i 2012

 

1.000 kr.

Alle

Serviceudgifter

Serviceudgifter

På U/O

Korrektioner

pr. 30/11 2011

Serviceramme 2012

Økonomiudvalget

1.355.309

*891.060

-38.105

425.309

By- og Kulturudvalget

597.373

**22.430

71.117

644.668

Ældre- og Handicapudvalget

2.178.003

0

-8.372

2.164.161

Socialudvalget

399.131

0

-2.316

395.882

Børn- og Ungeudvalget

3.298.122

0

-27.776

3.261.871

Arbejdsmarkedsudvalget

206.281

***49.075

2.300

159.210

Total

8.034.219

962.566

-3.152

7.051.100

* Sundhedsområdet, forsikringsområdet og tjenestemandspensioner

** Vintertjenesten

*** Kommunale fleks- og skånejob

 

I servicerammerne er der pr. 30/11 2011 indarbejdet følgende korrektioner:

 

-          Opgaveflytning af administrering af fripladstilskud, privat pasning og mellemkommunal afregning overføres fra Socialudvalget til Børn- og Ungeudvalget

-          Budgetopfølgningen pr. 1/10 2011

-          Afskaffelse af intern husleje (Økonomiudvalget den 30/11 2011)

-          Budgetkorrektion vedrørende Energibesparende foranstaltninger

-          Udmøntning af besparelse vedrørende ejendomssagen (byrådet den 26/10 2011)

-          Justering af besparelsesprofil ved talegenkendelse (Økonomiudvalget den 30/11 2011)

-          Udmøntning af omprioriteringspuljen, jf. indstillingspunkt b, c, d og e.

 

Der vil blive foretaget løbende korrektioner af udvalgenes servicerammer som følge af eksempelvis budgettildelingsmodeller, ændrede besparelsesprofiler, budget-
omflytninger mellem udvalg mv.

 

Korrektionerne til servicerammerne skal fremgå i økonomiafsnittet i alle udvalgssager, som har betydning for servicerammerne. Udvalgenes aktuelle servicerammer vil til enhver tid kunne findes på budgetsite, hvorfra man også vil kunne se eventuelle ændringer.  

 

Demografi

 

Der er tre befolkningsafhængige budgetmodeller i kommunen, dels på Ældre- og Handicapområdet på budgetområderne Pleje og Omsorg samt Handicap og Psykiatri inkl. sundhed, og dels på børne- og ungeområdet. I forbindelse med rammeudmeldingen for 2012 blev budgetmodellerne justeret i forhold til nyeste befolkningsprognose pr. 1/7 2010.

 

Det faktiske befolkningstal pr. 1/7 2011 er nu endeligt opgjort. Det betyder, at der kan foretages en endelig opgørelse/efterregulering af budgetmodellerne for 2012. Opgørelsen viser, at prognosen har ramt ganske pænt, idet der kun var 26 færre personer pr. 1/7 2011 end forventet i prognosen.

 

Den mindre afvigelse kunne indikere, at befolkningsprognosen og dermed budgetterne nu er opjusteret til et passende niveau i forhold til den demografiske udvikling, og at der dermed vil være mindre efterreguleringer de kommende år. Der arbejdes videre med en tilpasning af budgetmodellerne til budget 2013. Økonomiudvalget vil senere få fremlagt en sag om dette.

 

Den faktiske opgørelse af befolkningstallet pr. 1/7 2011 viser, at der er født færre børn end forventet, og at der er flere 90-årige og derover end forventet. Dette betyder, at budgettet ved Ældre- og Handicapudvalget samlet opjusteres med 3,4 mio. kr. i 2012, og at budgettet for Børn– og Ungeudvalget nedjusteres med 2,1 mio. kr. i 2012. Midlerne tages fra omprioriteringspuljen, som er oprettet til formålet.

 

2012 priser - 1000 kr.

2012

Pleje og omsorg

4.093

Handicap og Psykiatri

-736

Børn - og Ungeområdet

-2.084

I alt

1.273

 

Afledt drift

 

Der udmøntes driftsmidler i 2012 til nye kommunale bygninger, veje og grønne områder. By- og Kulturudvalget tilføres 7,4 mio. kr., og Børn- og Ungeudvalget tilføres 1,5 mio. kr. Den afledte drift i 2012 på 9,0 mio. kr. finansieres af omprioriteringspuljen under Økonomiudvalget.

 

Endvidere reserveres der på baggrund af en opgørelse i By- og Kulturforvaltningen 5,5 mio. kr. af omprioriteringspuljen i 2012 under Økonomiudvalget til afledt drift til anlægsprojekter, som færdiggøres i 2012. Midlerne udmøntes til udvalgene, efterhånden som anlægsprojekterne færdiggøres.

 

Hermed er afledt drift i 2012 håndteret og finansieret i 2012. Finansieringen fra 2013 og frem vil blive håndteret i en senere sag sammen med opdateringen af budgetmodellerne.

 

Resterende omprioriteringspulje i 2012

 

Efter udmøntning af demografi og afledt drift resterer der 17,4 mio. kr. i omprioriteringspuljen i 2012. De 17,4 mio. kr. lægges i kassen.

Økonomi

Sagen udstikker en serviceramme for 2012, som hvert udvalg er ansvarlig for at overholde. Såfremt udvalget overskrider sin serviceramme, og der samtidig sker en overskridelse af den nationale serviceramme, vil det pågældende udvalg blive sanktioneret forholdsmæssigt efter udvalgets andel af kommunens overskridelse.

 

Udvalgenes servicerammer for 2012 fastsættes til:

 

1.000 kr.

Serviceramme 2012

Økonomiudvalget

425.309

By- og Kulturudvalget

644.668

Ældre- og Handicapudvalget

2.164.161

Socialudvalget

395.882

Børn- og Ungeudvalget

3.261.871

Arbejdsmarkedsudvalget

159.210

Total

7.051.100

 

Kassebeholdningen i 2012 forbedres med 17.400.698 kr.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

7. Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade

Åbent - 2011/149494

 

Sagsresumé

Odense Byråd har den 13/2 2008 truffet beslutning om at omdanne Thomas B. Thriges Gade.

 

Partnerskabsaften mellem Realdania og Odense Kommune blev godkendt i byrådet den 26/5 2010.

 

Af denne aftale fremgår det, at projektets samlede udgifter til gennemførelse er opgjort til 709 mio. kr., hvoraf Odense Kommune afholder 255 mio. kr., og Realdania afholder op til 255 mio. kr. inkl. fondsafgift på 45 mio. kr. (pristal 2. kvartal 2009). Det forventes, at der vil være en indtægt som følge af salg af byggeretter og parkeringsanlæg på minimum 199 mio. kr. Fondsafgiften er finansieret inden for projektets samlede økonomi.

 

Thomas B. Thriges Gade projektet er planlagt faseopdelt i perioden, indtil selve omdannelsen påbegyndes medio 2014.

 

Der søges med denne sag frigivet 24.000.000 kr. som udgiftsbevilling og 12.000.000 kr. (medfinansiering Realdania) som indtægtsbevilling til gennemførelse af projektkonkurrence samt borger- og interessentundersøgelser på Thomas B. Thriges Gade for perioden 2009-2011.

 

Udmøntningen finansieres dels af det afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt ”Kanalforbindelse/Kvarterplan” med 12.000.000 kr. i 2011 og dels ved medfinansiering fra Realdania på 12.000.000 kr. i 2011.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at det afsatte rådighedsbeløb til Thomas B. Thriges Gade frigøres og stilles til rådighed for Borgmesterforvaltningens budgetområde 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt ”Kanalforbindelse/Kvarterplan”, på 24.000.000 kr. som udgiftsbevilling i 2011 og en indtægtsbevilling på 12.000.000 kr. i 2011 vedrørende Realdanias medfinansiering.

 

 

Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind stemmer imod, idet Venstre ikke kan anbefale den del af det strategiske udviklingsprojekt, der omfatter en lukning af Thomas B. Thriges Gade, men i stedet ønsker en udvikling af området, der indbefatter en gennemkørselsmulighed.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe V stemte imod, idet gruppe V ikke kan anbefale den del af det strategiske udviklingsprojekt, der omfatter en lukning af Thomas B. Thriges Gade, men i stedet ønsker en udvikling af området, der indbefatter en gennemkørselsmulighed.

 

Sagsfremstilling

Odense Byråd har den 13/2 2008 truffet beslutning om at omdanne Thomas B Thriges Gade.

 

Partnerskabsaften mellem Realdania og Odense Kommune blev godkendt i byrådet den 26/5 2010.

 

Af denne aftale fremgår det, at projektets samlede udgifter til gennemførelse er opgjort til 709 mio. kr., hvoraf Odense Kommune afholder 255 mio. kr., og Realdania afholder op til 255 mio. kr. inkl. fondsafgift på 45 mio. kr. (pristal 2. kvartal 2009). Det forventes, at der vil være en indtægt som følge af salg af byggeretter og parkeringsanlæg på minimum 199 mio. kr. Fondsafgiften er finansieret inden for projektets samlede økonomi.

 

Thomas B. Thriges Gade projektet er planlagt faseopdelt i perioden, indtil selve omdannelsen påbegyndes medio 2014.

 

Der er gennemført diverse for– og markedsundersøgelser såsom volume studier, der muliggør en visualisering af bebyggelsesprocenter samt behovsanalyser vedrørende bolig- og erhvervsbyggeri. Bygherrerådgivningen har været udbudt og blev vundet af Cowi.

 

Gennem 2011 er projektsekretariatet blevet udvidet, så det i dag består af projektchefen, en projektkoordinator, en kommunikationsansvarlig samt en projektassistent/sekretær. Første fase af den internationale projektkonkurrence er afsluttet, og de tre vindende teams afleverer deres endelige forslag den 1/12 2011, og vinderprojektet præsenteres den 28/2 2012.

 

Aktiviteterne i 2012 og 2013 vil fortrinsvis bestå af en fortsat borger- og interessentinddragelse, VVM- og planforhold, planlægning og igangsættelse af arkæologiske forundersøgelser samt viderebearbejdelse af vinderprojektet primært med hensyn til økonomi, tid og kvalitet.

 

Der er udarbejdet et detaljeret budget og cashflowplan for det samlede projekt.

 

For 2011 (inkl. afholdte udgifter i 2009 og 2010), 2012 og 2013, hvor projektkonkurrence og detailprojektering gennemføres, er cashflowet udarbejdet detaljeret og på månedsbasis.

 

For 2014-2018 (2020), hvor selve omdannelsen finder sted, er cashflowet pt. beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning.

 

Baseret på vinderforslaget, der offentliggøres den 28/2 2012, vil en operativ etapeplan for omdannelsen af Thomas B Thriges Gade blive fastlagt, og der må forventes et revideret cashflow for 2014–2020. Opdateringen af cashflowet for denne periode forventes afsluttet medio 2012.

 

Det er af styringsmæssige årsager forudsat, at TBT-Projektet gennem hele forløbet har et positivt cashflow, hvilket udløser følgende indbetalinger fra partnerne:

 

Udgiften til Thomas B. Thriges Gade for perioden 2009–2012 udgør samlet 24 mio. kr., der deles mellem Odense Kommune og Realdania.

 

Beløbet dækker udgifter til Thomas B. Thriges Gade Projektet, der er afholdt eller vil blive afholdt i perioden fra den 1/1 2010 og frem til den 31/12 2011.

 

Udgifterne i 2010 dækker fortrinsvis omkostningerne til diverse projektforundersøgelser såsom volume studier, markedsundersøgelser for bolig og erhverv samt bygherrerådgivning.

 

Udgifterne i 2011 dækker primært omkostningerne til Projektsekretariatet, udarbejdelse af programmet for den internationale projektkonkurrence, gennemførelse og honorering af de 7 indbudte teams i konkurrencens første del samt etablering af hjemmesiden ”fragadetilby” og andre markedsførings- og kommunikationstiltag.

 

Samlet set søges der frigivet en udgiftsbevilling på 24.000.000 kr. og en indtægtsbevilling på 12.000.000 kr. til gennemførelse af byggearbejdet på Thomas B. Thriges Gade for perioden 2009-2011.

 

Økonomi

 

2011

Budget:

 

Afsat rådighedsbeløb, budgetområde 1.2, Fællesudgifter, anlægsprojekt ”Kanalforbindelse/Kvarterplan

12.000.000

Indtægter

 

Medfinansiering Realdania

12.000.000

Finansiering i alt

24.000.000

Ansøgning

 

Frigivelse af anlægsbevilling til Thomas B. Thriges Gade

24.000.000

Byrådet har via partnerskabsaftalen med Realdania, underskrevet den 26/10 2010, indvilget i, at Odense Kommunes andel af Thomas B. Thrige projektet er opgjort til 255 mio. kr. Bevillingen, der her søges frigivet, er første betaling heri.

Den samlede udgift for projektet forventes at udgøre 709 mio. kr. Finansieringen bag projektet er sammensat af indtægter fra salg af P-pladser og byggerettigheder på 199 mio. kr., samt at Realdania og Odense Kommune hver især betaler 255 mio. kr.

De 255 mio. kr., som Realdania har indvilget i at betale, er et maksimumbeløb. Det betyder, at Odense Kommunes andel af projektet stiger, hvis salget af byggerettigheder og P-pladser ikke forløber som planmæssigt.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

 

8. Miljøhandlingsplan 2012 - Frigivelsessag

Åbent - 2010/034745

 

Sagsresumé

I august 2008 vedtog byrådet en Miljøpolitik og en Miljøhandlingsplan 2009-2011 for Odense Kommune. Efterfølgende blev der i budgetforlig 2008 afsat en budgetramme på i alt 50.600.000 kr. fordelt med 5.600.000 kr. i 2009 og 15.000.000 kr. pr. år i perioden 2010-2012. Det blev med budgetforlig 2012 besluttet heraf at anvende 10.000.000 kr. til Tarup-Davinde i perioden 2012-2014. Budgetrammen for 2012 er herefter 4.797.000 kr.

 

Der er med vedtagelse af Miljøhandlingsplanerne 2009/2010 samt Miljøhandlingsplanen 2011/2012 godkendt en række projekter, som har en varighed over flere år til og med 2012. Der frigives til disse projekter forbrug i 2012 på 3.740.000 kr. Der er herefter et udisponeret beløb af 2012-budgetrammen på 1.057.000 kr. Dertil kommer, at der forventes et mindreforbrug i projekter på Miljøhandlingsplan 2010 på ca. 863.000 kr. samt et udisponeret restrådighedsbeløb på 2011-budgetrammen på 3.060.000 kr. Disse midler tilbageføres i forbindelse med regnskabsafslutning 2011. 

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller efter drøftelse med By- og Kulturforvaltningen, at byrådet godkender, at der frigives i alt 3.740.000 kr. til udmøntning af Miljøhandlingsplan 2012, jf. budget 2008.

 

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 15/12 2010 blev der frigivet et budgetnedskrevet beløb for 2011 på 14.796.685 kr. Ved regnskabsafslutningen 2010 var der fra Miljøhandlingsplanerne 2009/2010 et overskud på ca. 2.989.000 kr., som blev overført til budget 2011 til igangsætning af nye indsatser på Miljøhandlingsplanen. Der var således en samlet budgetramme for 2011 på ca. 17.786.000 kr. 

 

I 2011 er en revision af Odense Kommunes Miljøpolitik igangsat med planlagt vedtagelse af en ny Miljøpolitik i sommeren 2012. Økonomiudvalget besluttede blandt andet som en konsekvens heraf at skrue ned for tempoet i Miljøhandlingsplanerne. Der blev den 17/8 2011 vedtaget en Miljøhandlingsplan 2011/2012 inden for den frigivne budgetramme for 2011.  Der blev dermed igangsat indsatser for 14.726.000 kr., og der er herefter et restrådighedsbeløb 3.060.000 kr. Der forventes et mindreforbrug i projekter på Miljøhandlingsplan 2010 på ca. 863.000 kr. Disse midler tilbageføres i forbindelse med regnskabsafslutning 2011.

 

I budgetforlig 2012 blev det besluttet at anvende 10 mio. kr. af Miljøhandlingsplanens ramme til Tarup-Davinde. Budgetrammen for Miljøhandlingsplan 2012 er herefter 4.797.000 kr.

 

Der er med vedtagelse af Miljøhandlingsplanerne 2009/2010 samt Miljøhandlingsplanerne 2011/2012 godkendt en række projekter, som har en varighed over flere år til og med 2012. Der frigives til disse projekter forbrug i 2012 på 3.740.000 kr. Der er herefter et udisponeret beløb af 2012-budgetrammen på 1.057.000 kr.

 

De tidligere godkendte projekter er:

 

 • Bæredygtighedsråd med mødeaktivitet og sekretariat
 • Bæredygtighedssekretariat og bæredygtighedskoordinatorer
 • Remidakontrakten
 • Haver til Maver

 

Økonomi

Indsats

Beløb

1.000 kr.

Budget

 

Budgetområde 1.7, Generelle puljer, anlægsprojekt "Miljøhandlingsplanen" 2012.

 

 

4.797

 

 

Frigivelse på denne sag:

 

A. Flere års projekter igangsat på Miljøhandlingsplan

    2009/2010 samt 2011/2012.

 

Bæredygtighedsråd med mødeaktivitet og sekretariat

Bæredygtighedssekretariat og -koordinatorer

Remidakontrakten

Haver til Maver

 

3.740

                             

              

                       

 

750

2.000

600

390

Restrådighedsbeløb

 

Budgetområde 1.7, Generelle puljer, anlægsprojekt "Miljøhandlingsplanen" 2012.

 

         1.057

 

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 9. Principiel beslutning om økologi i Odense Kommune

Åbent - 2011/201111

 

Sagsresumé

Odense Kommune har i miljøpolitikken fra 2009 fremsat konkrete mål for økologien i Odense Kommune i 2015 og 2025. Der skal træffes en beslutning om, hvorvidt disse mål stadigvæk ønskes bibeholdt, da det er forbundet med væsentlige omkostninger i forhold til at opfylde målene i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb. Endvidere skal investeringen i økologi ses som en investering i bedre miljø og dyrevelfærd.

 

Der lægges op til en ny model, hvorpå Odense Kommune kan arbejde med økologi og økologimål.

 

 

Indstilling

 

Borgmesterforvaltningen indstiller, at økologimålene til fødevarer i Odense Kommunes miljøpolitik fra 2009 udgår. Odense Kommune tilslutter sig Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb på fødevareområdet, herunder økologi. Der udarbejdes økologimål for Odense Kommune i forhold til økologimåling, økonomi og miljøaspekt. Økologimålene bør være for Odense Kommune samlet, men give mulighed for differentiering i forhold til forskellige segmenter. Partnerskabets mål indarbejdes og forankres under miljøpolitikken.

 

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Økonomiudvalget anbefaler, at revision af økologimål sker i regi af den politiske følgegruppe, der er nedsat i forbindelse med revision af Odense Kommunes Miljøpolitik.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe Ø stemte imod.

 

 

Sagsfremstilling

Der skal træffes en principiel beslutning om, hvorvidt Odense Kommune bibeholder miljøpolitikkens mål om:

 

2015:

100 % af maden, der serveres i børneinstitutioner, er produceret af økologiske råvarer.

50 % af maden, der serveres i andre institutioner, er produceret af økologiske råvarer.

Al nødvendig emballage skal genbruges eller nyttiggøres.

 

2025:

100 % af maden, der serveres i børneinstitutioner, er produceret af økologiske råvarer.

100 % af maden, der serveres i andre institutioner, er produceret af økologiske råvarer.

 

Baggrund

 

I forbindelse med miljøpolitikken blev der nedsat en projektgruppe til at arbejde med mål inden for økologi – Projektgruppe 48. Gruppen blev opstartet ultimo 2009 (kommissorium for projektgruppe 48 findes som bilag 1). Kommissoriet for gruppens arbejde har ændret karakter af flere gange for at blive tilpasset den aktuelle virkelighed. Loven om den obligatoriske frokostordning samt budgetforliget for 2009 betød på daværende tidspunkt, at der skulle serveres et økologisk frokostmåltid i ca. 150 børnehuse hver dag. Imidlertid blev loven om obligatorisk frokostordning ændret til loven om den fleksible frokostordning, hvorfor forældrene i de enkelte institutioner skulle stemme om, hvorvidt de ønskede at være med i madordningen. Kun 9 børnehuse, i Odense Kommune fik opbakning til madordningen. Madordningen er økologisk (økologisk madordning svarende til guldmærket, hvilket som udgangspunkt er 100 %, der er mulighed for at afvige med 10 %). Afstemningen foregik ultimo 2010.

 

Projektgruppen genoptog herefter arbejdet, som var beskrevet i det oprindelige kommissorium. Ultimo 2010 blev der afsat tid til, at de relevante enheder kunne besvare en række spørgsmål vedrørende konsekvenserne ved omlægning til økologi.

 

I forbindelse med økologi har Odense Byråd tilsluttet sig nye mål fra Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb. Målene er ikke officielt underskrevet (målene og en beskrivelse af partnerskabet kan ses i bilag 2). Omkostningerne ved disse mål ligger primært i administration. Forventede omkostninger er beskrevet i økonomiafsnittet. 

 

Den aktuelle situation

 

Børn- og Ungeudvalget besluttede i forbindelse med udmøntningen af budgetreduktionerne fra budget 2011 at fjerne vuggestuemaden i daginstitutionerne. Det betyder, at det samlede fødevareindkøb på dagtilbudsområderne pt. er begrænset til de 9 frokostordninger svarende til et indkøb på 0,9 mio. kr.

 

Der er pt. et udbud undervejs på fødevarer til mindre institutioner. Volumen på udbuddet ventes at ligge på ca. 12 mio. kr. årligt efter beslutningen i Børn- og Ungeudvalget. Den tidligere volumen var estimeret til ca. 36 mio. kr. Mindre institutioner omfatter enheder under: Børn- og familieafdelingen, institutionsafdelingen (begrænset), Fritidsafdelingen, Handicap og Psykiatri, små kantiner, skoleafdelingen og socialcentrer. I nogen tilfælde er det borgerne selv, der tilbereder maden eller er involveret i indkøbet. Fødevareforbruget ligner almindelige husholdningsforbrug i produkter. 

 

Der arbejdes i det kommende udbud på at give bl.a. børneinstitutioner mere råderum til ”pædagogiske indkøb”, hvorfor det forventes indskrevet, at 20 % af fødevarerne kan købes via eksempelvis detailkæder. Det betyder, at fødevareområdet til mindre institutioner bliver meget begrænset, og at det samtidig bliver svært at kontrollere, hvad der bliver købt af økologi via detailkæder i forhold til en økologimåling. 

 

Odense Madservice vil i forbindelse med omlægning til 50 % økologi stå over for 8 problemstillinger og udfordringer:

 

 • Øgede udgifter
 • Deklarationsregler
 • Opskrifter
 • Leveringssikkerhed
 • Sortiment
 • Holdbarhed før og efter levering
 • Fritvalg og konkurrencedygtighed
 • Efteruddannelse af alle medarbejdere

 

Udfordringerne stiller både krav til arbejdsgange, processer og økonomi (direkte som indirekte omkostninger). Personelkantinerne vil ligeledes opleve lignende problemstillinger og udfordringer ved omlægning. Dog er kantinerne ikke underlagt samme stramme lovgivning, deklarationsregler og fritvalgsordning som Odense Madservice. Dertil produceres der fra dag til dag, så holdbarheden er i mindre grad relevant.

 

Det fremtidige arbejde med økologi i Odense Kommune

 

Efter undersøgelse af udfordringer og problemstillinger i forbindelse med omlægning til økologi i forhold til miljøpolitikkens mål er konklusionen, at målene vil medføre væsentlige omkostninger for Odense Kommune.

 

Odense Kommunes kommende forpligtelser til Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb har overlap med projektgruppe 48, hvorfor det foreslås at nedlægge projektgruppe 48 og økologimålene og i stedet nedsætte og forankre en ny arbejdsgruppe under miljøpolitikken til varetagelse af partnerskabsmålene. Arbejdsgruppen skal sikre, at målene nås, herunder årlige økologimålinger og vurdering af, hvad der er realistisk at sætte som økologimål for Odense Kommune i forhold til økonomi, produktion og miljø. Arbejdsgruppen udfærdiger en indstilling til beslutning i Økonomiudvalget/Byrådet.

 

Odense Kommune skal senest 31/10 2013 have ny kontrakt på fødevarer til storkøkkener. Her vil gruppens vurdering i forhold til økologiprocent være central i forbindelse med udfærdigelse af udbudsmaterialet og dermed danne en fornuftig efterspørgsel efter relevante økologiske produkter, og dermed søge lavere priser ved at placere volumen herefter.

 

Fordele og ulemper ved økologi

 

Da økologi er forbundet med yderligere omkostninger skal disse omkostninger holdes op imod de fordele og ulemper, der er ved økologien:

 

Fordele:

Ulemper:

·         Ingen sprøjtegifte, pesticider og kunstgødning.

·         Færre tilsætningsstoffer.

·         Bedre dyrevelfærd

·         Ingen gensplejsning

·         Sammensætningen af kost kan være mere sund.

·         Bedre for grundvandet.

·         Bedre smag

·         Det er ikke bevist, at økologiske fødevarer er sundere eller har bedre sundhedsmæssige egenskaber end konventionelle fødevarer

·         Der er nødvendigvis ikke mindre CO2 udledning eller bæredygtighed i at købe økologisk. 

·         Leveringsproblemer.

·         Utilstrækkeligt udbud af økologisk råvarer

Et valg om økologi skal primært træffes med ønsket om investering i bedre miljø og dyrevelfærd.

 

Økonomi
Dette afsnit opstiller omkostninger ved:

 

 1. Direkte konvertering fra konventionelle fødevarer til økologiske fødevarer.
 2. Omlægning af køkkener til håndtering af økologisk madproduktion.
 3. Omkostninger ved at varetage målene i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb.

 

Samt mulighed for tilskud:

 

 1. Udspil til tilskud til økologi i nærværende finanslovsforhandling.

 

Ad 1: Konvertering af konventionelle fødevarer til økologiske fødevarer

 

Københavns Madhus er blandt de førende på området inden for økologisk madproduktion. De har baseret på erfaring med økologi i Københavns Kommune skønnet:

 

·         at konvertering til 75 % økologi fra konventionelle fødevarer vil medføre en meromkostning på fødevarebudgettet årligt på ca. 25 %.

·         at konvertering til 50 % økologi fra konventionelle fødevarer vil medføre en meromkostning på fødevarebudgettet årligt på ca. 15 %.

·         at konvertering til 30 % økologi fra konventionelle fødevarer vil medføre en minimal meromkostning på fødevarebudgettet årligt.

 

Med forbehold for, at volumen i 2009 er lavere i dag samt et kommende udbud i givet fald vil have øget fokus på økologi, så giver en direkte konvertering til 50 % økologi en potentiel meromkostning på DKK 5,4 mio. kr. årligt for Odense Kommune.

 

Til at understøtte ovenstående inddrages erfaringer fra madordningen i børnehusene, der er konverteret til 100 % økologi:

 

Madordningen i de 9 børnehuse består primært af basisprodukter, hvilket er pasta, havregryn, frugt, mel og mælk. Ifølge foreløbige beregninger fra Børn- og Ungeforvaltningen koster det DKK 10 pr. barn pr. økologisk måltid mod tidligere DKK 8 pr. barn for et konventionelt måltid. Altså en meromkostning på 25 %. Da frokostordningen er 100 % forældrefinansieret har merudgiften ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, dog stiger udgiften til fripladser og søskenderabat på frokosttaksten. 

 

Ad 2: Omlægning af køkkener til håndtering af økologisk madproduktion

 

Omlægningsprincippet – også kendt som ”The Copenhagen Method” er udviklet af Københavns Madhus. Grundtanken er, at køkkenerne selv producerer maden af økologiske råvarer, da det er billigere. Køkkener skal indrettes til dette behov, køkkenpersonale skal uddannes, og arbejdsgange og processer skal ændres. Dertil skal udbudsmaterialet være målrettet økologien. Metoden beror på éngangsomkostninger, som skal sikre, at fødevarebudgettet ikke overskrides efterfølgende.

 

Københavns Madhus har estimeret, at en større og mindre madproducerende enhed koster henholdsvis ca. 60.000 kr. og ca. 30.000 kr. at omlægge i forhold til proces, hvilket indbefatter rådgivning både overordnet og lokalt, kortlægning i forhold til enhedens indretning og forbrug, spild og kurser. Hertil vurderer Københavns Madhus, at det særskilt vil koste ca. 500.000 kr. at omlægge storkøkkenet.

 

I alt giver dette en potentiel engangsomkostning på ca. 5,7 mio. kr. for Odense Kommune.

 

Hertil kommer udgifter til maskiner, udstyr og medarbejdertimer. Denne omkostning skal bero på en faktisk kortlægning af de enkelte enheder. Afhængigt af strategien for omlægningen må det påregnes, at det tager 3-4 år før en fuld omlæg er gennemført. I Københavns Kommune har det taget ca. 10 år at nå en økologiprocent på 75 %. Erfaringerne fra Københavns Kommune er, at institutionerne efter omlægningen har holdt sig inden for fødevarebudgetterne.

 

Der skal pointeres, at der er erfaringer fra Københavns Kommune. Det er ingen garanti for, at Odense Kommune kan opnå samme effekt eller at løsningen ikke bliver dyrere end beskrevet, da forudsætningerne kan være forskellige.

 

AD 3: Omkostninger ved at varetage målene i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb:

 

Arbejdsgruppe til gennemførelse af:

 

 • Årlige økologimålinger, opfølgende på øvrige mål samt årlige indstillinger af økologimål til vedtagelse i Økonomiudvalget/Byrådet.
 • Etablering af samarbejdsaftale om fælles udvikling af kursusaktiviteter, udarbejdelse af fælles oplysningsmateriale til borgere samt sparring m.m. (formodentlig årligt)           

 

Omkostninger til denne proces vurderes at være ca. 150.000 kr. årligt. Såfremt opgaven løses internt.

 

Hertil kommer omkostninger til medarbejdere, der involveres i diverse aktiviteter og evt. undervisning. Dertil vil der komme omkostninger på sigt afhængigt af den valgte økologiprocent.

 

AD 4: Udspil til tilskud til økologi i nærværende finanslovsforhandling:

 

I regeringens udspil til den kommende finanslov, er der afsat 72 mio. kr. til økologi. Endvidere indstiller regeringen, at 60 % af den mad, der serveres i kommunale køkkener i 2020 er økologisk.

 

Pt. er fordelingen således:

 

52 mio. kr. til økologiprojekter inden for forskning, eksport og teknologi – ikke til kommunale køkkener.

10 mio. kr. i 2012 til kommunale køkkener.

10 mio. kr. i 2013 til kommunale køkkener.

 

Det er uvist om de i alt 20 mio. kr. til kommunale køkkener bliver en pulje, hvor kommunerne kan søge fra. Støtten er tiltænkt til investering i økologi, herunder maskiner, uddannelse, konsulentbistand m.m. Støtten må ikke anvendes til indkøb af økologiske råvarer.

 

I forhold til regeringens påtænkte støtte i 2012 og 2013 kan Odense Kommune ikke forvente at få dækket store dele af omkostningerne ved en evt. omlægning til økologi.

Bilag

1. Økologiske fødevarer - Kommissorium (Økologiske Fødevarer - Kommissorium1321460399835_2011111617220800.pdf)
2. Beskrivelse af partnerskabet og partnerskabsmål på fødevareområdet (Beskrivelse af partnerskabet og partnerskabsmål på fødevareområdet.pdf)

 

 

 

10. Justering af besparelsesprofil ved talegenkendelse

Åbent - 2011/201303

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen har siden budgetvedtagelsen i samarbejde med forvaltningerne arbejdet med at kvalificere implementeringsplanen for indførelse af talegenkendelse i alle forvaltninger. Gennemgangen viser, at der skal justeres på profilen for investeringsomkostningerne og realiseringen af besparelserne.

 

Der er alene tale om en omflytning mellem besparelser og de investeringsmidler, der i budgettet blev afsat til talegenkendelse, hvorved denne sag ikke påvirker kommunens kassebeholdning.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender en budgetneutral tillægsbevilling vedrørende talegenkendelse:

 

Udvalg

2012

2013

2014 og frem

Økonomiudvalget

(investeringspulje)

-13.150.000

3.350.000

-1.850.000

Økonomiudvalget

1.686.800

-424.000

241.600

By- og Kulturudvalget

2.136.050

-555.750

291.850

Ældre- og Handicapudvalget

2.002.550

-525.250

270.350

Socialudvalget

1.417.800

-365.000

196.600

Børne- og Ungeudvalget

2.503.500

-629.500

358.500

Arbejdsmarkedsudvalget, M/O

2.079.950

-506.250

310.150

Arbejdsmarkedsudvalget, U/O

1.323.350

-344.250

180.950

Samlet

0

0

0

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen har siden budgetvedtagelsen i samarbejde med forvaltningerne arbejdet med at kvalificere implementeringsplanen for indførelse af talegenkendelse i alle forvaltninger.

 

Arbejdet har særligt fokuseret på reduktion af investeringsbehovet i 2012 for hermed at reducere besparelseskravet for 2012. Med udgangspunkt i en nærmere undersøgelse suppleret med en spørgeskemaundersøgelse har det vist sig, at investeringsbehovet i 2012 kan reduceres, og at besparelseskravene til de enkelte udvalg i 2012 dermed kan sænkes.

 

Gennemgangen viser, at det samlede investeringsbehov de næste 4 år er opgjort til 61,2 mio. kr., hvor det i budgettet var forudsat til 74,7 mio. kr. Differencen på 13,5 mio. kr. tilbageføres i denne sag til de enkelte udvalg.

 

Der er alene tale om en omflytning mellem besparelser og de investeringsmidler, der i budgettet blev afsat til talegenkendelse, hvorved denne sag ikke påvirker kommunens kassebeholdning.

 

Når der er gennemført udbud på køb af licenser, vil der blive lavet en endelig opgørelse af investeringsomkostninger, og hvis der er væsentlige afvigelser, vil der blive lavet en ny regulering af udvalgenes bidrag.

 

Økonomi

Sagen påvirker ikke kassebeholdningen, og omfordelingen af serviceudgifter indgår i sagen om udvalgenes servicerammer for 2012, jf. dagsordenens pkt. 7.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

11. Udpegning af nyt medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Åbent - 2011/209374

 

Sagsresumé

Byrådet udpegede efter indstilling fra LO Odense på det konstituerende møde den 9/12 2009 Jørgen Borup, FOA, som medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for en fire-årig periode indtil den 30/4 2014.

 

Jørgen Borup har nu meddelt, at han går på pension med udgangen af november 2011, og på baggrund heraf har LO Odense fremsendt indstilling om, at Nina Skov-Lauridsen, FOA, udpeges som nyt medlem af rådet for den resterende del af rådets funktionsperiode indtil den 30/4 2014.

 

Idet LO Odense i forvejen på to af deres tre poster er repræsenteret med mænd, har man henset til ligestillingsreglerne valgt kun at indstille en kvinde.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Beslutning

Nina Skov-Lauridsen udpeget.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

12. Udpegning af et medlem til bestyrelsen for CSV-Skolen

Åbent - 2011/200424

 

Sagsresumé

Rektoren for CSV-Skolen i Odense har kontaktet Odense Kommune med henblik på at få udpeget et bestyrelsesmedlem til skolens bestyrelse for den resterende del af valgperioden indtil den 31/12 2013.

 

Gruppe AFØ indstiller på den baggrund, at byrådsmedlem Olav Rabølle Nielsen udpeges som bestyrelsesmedlem.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Beslutning

Olav Rabølle Nielsen udpeget.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

13. Omprioritering af anlægsrammer, budget 2012-2015

Åbent - 2011/139355

 

Sagsresumé

Med vedtagelsen af Odense Kommunes budget for 2012 samt overslagsårene 2013-2015 er der afsat nye rådighedsbeløb til anlægsprojekter på børne- og ungeområdet. Rådighedsbeløbene er omfattet af ”kvalitetsfonden” og skal derfor udmøntes på konkrete anlægsprojekter inden for kvalitetsfondsområderne ”Skole”, ”Daginstitutioner” og ”Idrætsfaciliteter”. Som led i den ændrede styring af anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne er rådighedsbeløbene afsat under By- og Kulturudvalget.

 

Børn- og Ungeudvalget har fortsat det politiske ansvar for at stille de nødvendige faciliteter til rådighed på skole-, dagtilbuds- og idrætsområdet. På baggrund af de aktuelle behov på børne- og ungeområdet anbefaler Børn- og Ungeudvalget, at der afsættes rådighedsbeløb til etablering af et gæsteplejehus i Tarup samt etablering af kunstgræsbaner. Finansieringen sker ved en omprioritering af de afsatte rådighedsbeløb til ”Værkstedsfaciliteter til Radby” og ”Ny klub ved Sanderumskolen”.

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. By- og Kulturudvalget meddeles en tillægsbevilling på anlægsområdet på 3.000.000 kr. i 2012 til etablering af gæsteplejehus i Tarup. Bevillingen frigives i 2012.

 2. By- og Kulturudvalget meddeles en tillægsbevilling på anlægsområdet på 1.750.000 kr. i 2012 til etablering af kunstgræsbaner. Bevillingen frigives i 2012.

 3. Tillægsbevillingerne finansieres ved omprioritering af de afsatte rådighedsrammer under By- og Kulturudvalget til ”Værkstedsfaciliteter til Radby” samt ”Ny klub ved Sanderumskolen” – i alt 4.750.000 kr. i 2012. Omprioriteringerne påvirker ikke kassen eller de budgetlagte periodiseringer på kvalitetsfondsområdet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund og udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Odense Kommunes budget for 2012 samt overslagsårene 2013-2015 er der afsat nye rådighedsbeløb til anlægsprojekter på børne- og ungeområdet. Rådighedsbeløbene er omfattet af ”kvalitetsfonden” og skal derfor udmøntes på konkrete anlægsprojekter inden for kvalitetsfondsområderne ”Skole”, ”Daginstitutioner” og ”Idrætsfaciliteter”. Som led i den ændrede styring af anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne er rådighedsbeløbene afsat under By- og Kulturudvalget.

 

Børn- og Ungeudvalget har fortsat det politiske ansvar for at stille de nødvendige faciliteter til rådighed på skole-, dagtilbuds- og idrætsområdet.

 

På baggrund af de aktuelle behov på børne- og ungeområdet anbefaler Børn- og Ungeudvalget, at der afsættes rådighedsbeløb til etablering af et gæsteplejehus i Tarup samt etablering af kunstgræsbaner.

 

Gæsteplejehus i Tarup

 

Et gæsteplejehus bruges af børn i dagplejen, når deres egen dagplejer er syg, har ferie eller lignende. Et gæsteplejehus rummer typisk 12 børn. I område Tarup er der ikke et gæsteplejehus. Da der ikke er ledige lokaler til formålet i området, foreslås der etableret en tilbygning til et eksisterende børnehus. Der ansættes personale specifikt til formålet. Der er gode erfaringer med et sådant samarbejde i blandt andet den nyetablerede institution Dragen i Sanderum.

 

Kunstgræsbaner

 

I 2010 udløb den tidligere afsatte pulje til anlæggelse af nye kunstgræsbaner. Der er etableret kunstgræsbaner i Næsby, B1909 og OB, og et restbeløb er anvendt til renovering af kunstgræsbanen i Hjallese. Der er fortsat et stort behov for nye

baner, og flere steder i byen er foreninger i gang med at finde finansiering til projekterne.

 

Den oprindelige pulje var en stor hjælp for klubberne, og de første baner i Odense fik også støtte fra DBU’s hattrickpulje. DBU prioriterer nu byer, der endnu ikke har kunstgræsbaner, hvorfor Odenseklubberne selv skal realisere endnu flere penge end tidligere. Det vil fortsat være nødvendigt, at ansøgerklubber finder medfinansiering til anlæg og drift af nye baner. Klubberne afholder selv udgifter til drift af banerne".

 

Finansieringen af henholdsvis gæsteplejehuset og rammen til kunstgræsbaner sker ved en omprioritering af de afsatte rådighedsbeløb til ”Værkstedsfaciliteter til Radby” og ”Ny klub ved Sanderumskolen” i 2012.

 

Økonomi

Omprioriteringerne påvirker ikke kassen eller de budgetlagte periodiseringer på kvalitetsfondsområdet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

14. Opkrævning af gebyr for lån af gymnastiksale, idræts-, svømme- og skøjtehaller og for lån af kommunale sports- og fritidshuse

Åbent - 2011/021806

 

Sagsresumé

Børn- og Ungeudvalget har på mødet den 7/9 2011 truffet beslutning om, hvorledes reduktioner fra ”Odense – en ny virkelighed” skal udmøntes i budget 2012-2015. Beslutningen betyder, at der skal ske reduktion af tilskudsordninger under folkeoplysningsloven med 7.000.000 kr. årligt.

 

Hertil kommer 500.000 kr. som en rest af en omprioritering inden for Folkeoplysningsudvalgets egen ramme til de folkeoplysende foreninger, så den samlede udmøntning beløber sig til 7.500.000 kr.

 

Børn- og Ungeudvalget har besluttet, at beløbet udmøntes ved at reducere den økonomiske ramme inden for aftenskoleområdet, ved reduktion af aktivitets- og lokaletilskuddet på foreningsområdet samt ved opkrævning af gebyr. Odense Byråd skal alene træffe beslutning om opkrævning af gebyr, men den samlede udmøntning sker under forudsætning af, at byrådet godkender, at der opkræves gebyr for lån af kommunale faciliteter.

 

Jf. folkeoplysningslovens § 21 anviser Folkeoplysningsudvalget en række nærmere defineret ledige offentlige lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger. Lokalerne anvises vederlagsfrit og skal stilles til rådighed, hvis de er egnet til formålet.

 

Jf. folkeoplysningslovens § 22 kan byrådet beslutte at opkræve gebyr for lån af kommunale faciliteter.

 

Børn- og Ungeudvalget indstiller, at Odense Byråd godkender, at der fremover opkræves gebyr for lån af gymnastiksale, idræts-, svømme- og skøjtehaller samt gebyr for lån af kommunale sports- og fritidshuse.

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der fra den 1/1 2012 opkræves gebyr for lån af gymnastiksale, idræts-, svømme- og skøjtehaller samt gebyr for lån af kommunale sports- og fritidshuse med følgende takster:

 

a.    Gymnastiksale - 12 kr. pr. time

b.    Små sportshaller - 17 kr. pr. time

c.    Idræts-, svømme og skøjtehaller - 24 kr. pr. time

d.    Brug af kommunale sports- og fritidshuse – 10 % af Odense Kommunes driftsudgifter.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund og udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe Ø stemte imod.

 

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget har på mødet den 7/9 2011 truffet beslutning om, hvorledes reduktioner fra ”Odense – en ny virkelighed” skal udmøntes i budget 2012-2015. Beslutningen betyder, at der skal ske reduktion af tilskudsordninger under folkeoplysningsloven med 7.000.000 kr. årligt.

 

Hertil kommer 500.000 kr. som en rest af en omprioritering inden for Folkeoplysningsudvalgets egen ramme til de folkeoplysende foreninger, så den samlede udmøntning beløber sig til 7.500.000 kr.

 

Børn- og Ungeudvalget har besluttet, at beløbet udmøntes ved at reducere den økonomiske ramme inden for aftenskoleområdet, ved reduktion af aktivitets- og lokaletilskuddet på foreningsområdet samt ved opkrævning af gebyr. Odense Byråd skal alene træffe beslutning om opkrævning af gebyr, men den samlede udmøntning sker under forudsætning af, at byrådet godkender, at der opkræves gebyr for lån af kommunale faciliteter.

 

Udmøntningen af besparelsen fordeles således på de enkelte områder:

 

 • Reduktion af rammen til undervisning og lokaletilskud inden for aftenskoleområdet.
 • Nedsættelse af aktivitetstilskuddet til medlemmer under 25 år og medlemmer over 65 år med 13 kr. fra 181 kr. pr. medlem til 163 kr. pr. medlem pr. år.
 • Nedsættelse af det forhøjede aktivitetstilskud til handicappede medlemmer med 26 kr. fra 362 kr. pr. handicappet medlem til 332 kr. pr. medlem pr. år.
 • Nedsættelse af lokaletilskuddet til foreninger fra 80 % til 76,5 %.
 • Reduktion af driftstilskuddet til de selvejende og foreningsejede haller.

Børn- og Ungeudvalget indstiller endvidere, at Odense Byråd godkender, at der fremover opkræves gebyr for lån af gymnastiksale, idræts-, svømme- og skøjtehaller samt gebyr for lån af kommunale sports- og fritidshuse.

 

Jf. folkeoplysningslovens § 21 anviser Folkeoplysningsudvalget en række nærmere defineret ledige offentlige lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger. Lokalerne anvises vederlagsfrit og skal stilles til rådighed, hvis de er egnet til formålet.

 

Jf. folkeoplysningslovens § 22 kan byrådet beslutte at opkræve gebyr for lån af kommunale faciliteter. Det fremgår også af folkeoplysningsloven, at det samlede opkrævede gebyr:

 

 • ikke må overstige den kommunale udgift til det frivillige supplerende lokaletilskud inden for området
 • ikke må overstige udgiften til drift af de anviste lokaler.

 

Hvis forslaget vedtages, forventes der en indtægt på 2.500.000 kr. ved gebyr på gymnastiksale, idræts-, svømme og skøjtehaller og på 1.050.000 kr. ved gebyr for lån af kommunale sports- og fritidshuse svarende til en samlet indtægt på i alt 3.550.000 kr. Dette beløb er inden for lovgivningens rammer.

 

Gebyrerne foreslås fastsat til:

 

 • Gymnastiksale - 12 kr. pr. time
 • Små sportshaller - 17 kr. pr. time
 • Idræts-, svømme- og skøjtehaller - 24 kr. pr. time
 • Lån af kommunale sports- og fritidshuse – 10 % af Odense Kommunes driftsudgifter.

 

Der opkræves ikke gebyr for timer i weekender, når det er til afvikling af enkeltarrangementer, kampe og stævner. Afvikling af kampe på hverdage i almindelige sæsontider vil være omfattet af gebyr.

 

Gebyr for lån af kommunale sports- og fritidshuse fastsættes til 10 % af de driftsudgifter, Odense Kommune har til drift af de enkelte huse. Brugerne vil blive opkrævet forskellige gebyrstørrelser, da der er forskel på husenes størrelse, type og på typen af driftsudgifter. Der vil blive udarbejdet fordelingsnøgle for så vidt angår kommunale sports- og fritidshuse, der benyttes af flere brugere.

 

Der opkræves som hovedregel ikke gebyr fra kommunale brugere. Dog vil der kunne være arrangementer, der jf. ”Odense Kommunes retningslinier for udlån af lokaler og udendørsanlæg omfattet af folkeoplysningslovens bestemmelser” vil være omfattet af betaling. I de tilfælde, hvor der er foreninger og kommunale brugere i samme ejendom, vil de kommunale brugeres andel af driftsudgifterne fortsat blive afholdt af Fritidsafdelingen.

 

Det bemærkes, at der ud over ovenstående er særlige regler for betaling for lån af Odense Idrætshal – hal 1 og hal 2.

 

Økonomi

Hvis forslaget vedtages, forventes der en indtægt på 2.500.000 kr. ved gebyr på gymnastiksale, idræts-, svømme og skøjtehaller og på 1.050.000 kr. ved gebyr for lån af kommunale sports- og fritidshuse svarende til en samlet indtægt på i alt 3.550.000 kr.

 

Indtægterne skal dække budgetreduktioner fra ”Odense – en ny virkelighed”, hvorved sagen ikke påvirker kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceudgifter.

Bilag

Ingen bilag.

 

15. Forlængelse af det nuværende Folkeoplysningsudvalg

Åbent - 2011/183764

 

Sagsresumé

I juni 2011 vedtog Folketinget en ny folkeoplysningslov, som træder i kraft den 1/1 2012.

 

Det fremgår af den nye folkeoplysningslov, at byrådet er forpligtet til at inddrage den folkeoplysende virksomhed ved at nedsætte et udvalg.

 

Odense Kommune har et Folkeoplysningsudvalg, der består af 15 medlemmer – 3 politikere og 12 brugerrepræsentanter. Udvalget er valgt for en 4-årig periode, og valg til Folkeoplysningsudvalg finder sted efter byrådets konstituerende møde.


I forbindelse med lovændringen ophører det nuværende Folkeoplysningsudvalg med at eksistere med udgangen af 2011.

 

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at det nuværende Folkeoplysningsudvalg fortsætter valgperioden ud indtil den 31/12 2013.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at det nuværende Folkeoplysningsudvalg fortsætter valgperioden ud indtil den 31/12 2013.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund og udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I juni 2011 vedtog Folketinget en ny folkeoplysningslov, som træder i kraft den 1/1 2012.

 

Det fremgår af den nye folkeoplysningslov, at alle kommuner skal have en folkeoplysningspolitik. Det fremgår ligeledes af loven, hvilke emner folkeoplysningspolitikken som minimum skal indeholde. Et af emnerne handler om brugerindflydelse. Det betyder, at byrådet er forpligtet til at inddrage den folkeoplysende virksomhed i kommunen, og at det skal ske gennem det udvalg, som folkeoplysningslovens

§ 35, stk. 2, forpligter en kommune til at nedsætte.

 

Det har i de senere år været frivilligt, om en kommune ville have et Folkeoplysningsudvalg. I Odense Kommune har man valgt at have et Folkeoplysningsudvalg. Jf. vedtægten består Folkeoplysningsudvalget af 15 medlemmer:

 

 • Odense Byråd vælger blandt sine medlemmer 3 medlemmer til udvalget, idet det ene af disse medlemmer er rådmanden for Børn- og Ungeforvaltningen, der tillige er formand for Folkeoplysningsudvalget
 • 3 repræsentanter indstillet af idrætsforeningerne
 • 2 repræsentanter indstillet af børn- og ungekorps
 • 2 repræsentanter indstillet af øvrige foreninger
 • 1 repræsentant indstillet af fritids- og ungdomsklubber
 • 3 repræsentanter indstillet af oplysningsforbund
 • 1 repræsentant indstillet af handicapforeninger.

 

Folkeoplysningsudvalget er valgt for en 4-årig periode, og valg til Folkeoplysningsudvalg finder sted efter byrådets konstituerende møde, dog inden den 1/4 i det efterfølgende år. Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted.

 

I forbindelse med lovændringen ophører det nuværende Folkeoplysningsudvalg med at eksistere med udgangen af 2011.

 

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at det nuværende Folkeoplysningsudvalg fortsætter valgperioden ud indtil den 31/12 2013. I forbindelse med udarbejdelse af en ny folkeoplysningspolitik vil der blive udarbejdet forslag til valg og sammensætningen af et nyt brugerudvalg.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceudgifter.

Bilag

Ingen bilag.

 

16. Europæisk Globaliseringsfond

Åbent - 2010/124116

 

Sagsresumé

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Region Syddanmark, Odense og Kerteminde Kommuner har udarbejdet en supplerende ansøgning til den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) om støtte til afskedigede medarbejdere fra Lindø Værftet. Erhvervs- og Byggestyrelsen, der afsender ansøgningen på Danmarks vegne, sendte ansøgningen den 28/10 2011.

 

Den supplerende ansøgning dækker de, der ikke er omfattet af målgruppen for den EGF-bevilling på 106 mio. kr., der blev givet i sommeren 2011. Der er tale om 999 medarbejdere, hvoraf 321 er medarbejdere fra underleverandører, der som konsekvens af værftets lukning mister kontrakter, og som derfor har afskediget medarbejdere.

 

Der søges om, at de pågældende 999 afskedigede kan modtage det samme tilbud, som de, der er omfattet af bevillingen fra sommeren 2011.

 

Som en konsekvens af ovenstående ansøges der om et EGF-tilskud på 6.402.577 €, svarende til 65 % af de samlede omkostninger på 9.850.119 €. I danske kroner svarer det til ca. 47.700.000. kr. af et samlet budget på ca. 73.380.000 kr.

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen kræver, at Odense Kommune stiller garanti for beløbet i form af en anfordringsgaranti i tilfælde af et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte. Byrådet anmodes om at stille 47.700.000 kr. til disposition for en anfordringsgaranti.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:

 

a.    Der stilles en yderligere anfordringsgaranti på 47.700.000 kr. til dækning af et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte fra EU’s Globaliseringsfond.

b.    Rådmanden for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bemyndiges til at underskrive anfordringsgarantien for bevillingen fra EU’s Globaliseringsfond.

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Mai Henriksen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt søges der om midler til at kunne tilbyde den nye gruppe af afskedigede de samme tilbud, som gælder i de allerede iværksatte aktiviteter. På baggrund af erfaringer fra det igangsatte forløb har Arbejdsgruppen justeret i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger. Det er i hovedtræk følgende:

 

·         Det er lagt til grund, at 55 % af målgruppen kommer i aktiv indsats. Det er lavere end i første ansøgning (70 %), fordi det heldigvis har vist sig, at forvaltningen var for pessimistiske vedrørende antallet af tidligere skibsværftsarbejdere, der har fundet arbejde.

·         Det har vist sig meget svært at skabe interesse i målgruppen for iværksætterforløbene. Derfor er forventningen til deltagelse i dem reduceret væsentligt.

·         Enhedsprisen for kursus i energiteknologi er sat lidt op. Ellers viser de budgetterede kursuspriser sig at være realistiske.

 

Da EU-Kommissionen altid fremrykker sluttidspunkt til månedsskiftet i den måned, de har modtaget ansøgningen, plus to år, betyder det, at Lindø II indsatsen vil kunne løbe indtil den 31/10 2013.

 

Økonomi

Garantien over for Erhvervs- og Byggestyrelsen som følge af et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte falder ikke ind under lånereglerne. Garantistillelsen medfører således ingen påvirkning af kommunens låneramme eller krav om deponering.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

17. Forslag fra byrådsgruppe C om debat om håndtering af NOx-afgift

Åbent - 2011/209243

 

Sagsresumé

Byrådsgruppe C anmoder i henhold til forretningsordenens § 3 om optagelse af følgende forslag på byrådets dagsorden for mødet den 7/12 2011:

 

”Regeringen har netop besluttet at udskyde den upopulære NOx-afgift med et halvt år. Ifølge finansloven for 2012 skulle afgiften på luftforurening stige fra 5 til 25 kroner fra årsskiftet. Det vil få stor betydning for det danske gartnerfag og udgøre en meromkostning på 14 mio. kr. årligt.

 

Regeringens klimaudspil kaldet ”Vores energi” vil oveni betyde meromkostninger på 100 mio. kr. for væksthusgartnerierne.

 

Fyn har i mange år udgjort en klynge for Dansk Gartneri. Ifølge Dansk Gartneri er 2/3 af branchens 10.000 ansatte i dag ansat på Fyn enten direkte i erhvervet eller i afledt beskæftigelse heraf såsom hos leverandører, transportselskaber, afsætningsselskaber m.m.

 

Konservative i Odense Byråd ønsker en debat om, hvordan vi som centrum for gartnerklyngen i landet forbereder os på vedtagelsen af denne NOx-afgift om et halvt år, og hvordan vi håndterer udspillet ”Vores Energi”. Hvilke initiativer kan vi som byråd tage? Hvordan får vi i fællesskab kommunikeret de uhyggelige konsekvenser for gartnerklyngen på Fyn til Regeringen for dermed at få standset en vedtagelse af denne afgift? Hvordan håndteres den potentielle massive ledighed der kan opstå i kølvandet på disse øgede afgifter på Fyn? Og hvordan håndteres en potentiel ledighed sammenholdt med håndteringen af Lindø-ledigheden? Hvordan kan Borgmesteren gå yderligere ind i sagen foruden det udmærkede brev, som blev fremsendt til klima- og energiminister Martin Lidegaard den 25. November 2011.

 

Spørgsmålene er mange, og Konservative håber at en debat i byrådssalen kan få nogle fælles løsninger frem til gavn for fynsk beskæftigelse.”

 

Indstilling

 

Beslutning

Byrådet bemyndigede borgmesteren til at tage kontakt til klima- og energiministeren.

 

Sagsfremstilling

 

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl