Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 18. januar 2012

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 18-01-2012 kl. 17:00

ByrådssalenAfbud fra:
Lars Christian Lilleholt

Ingen stedfortræder indkaldt

Oversigtsdagsorden: Åben referat


1. Musik- og Teaterhuset - Prækvalifikation og grundlag for tilbudsproces

Åbent - 2007/103902

 

Sagsresumé

Odense Byråd besluttede i februar 2011:

 

"Det justerede projekt for Musik- og Teaterhuset udbydes i EU-udbud i konkurrencepræget dialog på de anførte rammebetingelser. Når resultatet af prækvalifikationsprocessen kendes, skal byrådet beslutte, om udbudsprocessen skal fortsættes. Hvis processen fortsættes, skal byrådet vælge, hvilke af de prækvalificerede der skal indgås dialog med og på hvilke vilkår."

 

Udbud har været gennemført med ansøgningsfrist den 30/11 2011.

 

Der indkom én ansøgning fra PIHL-K&L Gruppen, et OPP konsortie med deltagelse af E. Pihl & Søn A/S og Kemp & Lauridtzen A/S som investor/aktionær i OPP selskabet med Creo Arkitekter A/S og Alectia A/S samt Ernst & Young tilknyttet som projekterende og finansiel rådgiver.

 

Ansøgeren anbefales godkendt til den videre proces.

 

På baggrund heraf anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at udbuds- og tilbudsprocessen fortsættes med PIHL-K&L Gruppen på grundlag som anført ved prækvalifikationsudbuddet.

 

Det vurderes hensigtsmæssigt at ændre den kommende proces til "udbud efter forhandling", da forhandling alene skal ske med én ansøger.

 

Når tilbud er afgivet, skal byrådet tage stilling til, hvorvidt tilbudet ønskes accepteret og dermed opgaven tildelt til tilbudsgiver. Sagen forventes forelagt i august/september 2012.

 

I den forbindelse skal der peges på, at den samlede anlægsøkonomi for projektet er i balance. Derimod er der fortsat ikke taget endelig budgetmæssig stilling til driftsøkonomien i projektet, jf. også tidligere byrådsbehandlinger den 6/5 2008 og 16/2 2011.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

  1. PIHL-K&L Gruppen godkendes som dialog- og forhandlingspart i den videre tilbudsproces.

 

  1. Forhandlings- og tilbudsproces gennemføres på det ved prækvalifikationsudbuddet anførte grundlag som "udbud efter forhandling".

 

  1. Frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af dialog/forhandling samt tilbud og tildeling og omkostninger i øvrigt på 3.500.000 kr. i 2012 til By- og Kulturforvaltningen, som finansieres af restbeløb på anlægsbevilling på 12.839.000 kr. til Musik- og Teaterhus i 2011.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Christian Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen stemmer imod.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind stemmer imod.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe V og Ø stemmer imod.

 

Sagsfremstilling

Prækvalifikationsudbud har været gennemført med ansøgningsfrist den 30/11 2011.

 

Der indkom én ansøgning fra PIHL-K&L Gruppen, et OPP konsortie med deltagelse af E. Pihl & Søn A.S. og Kemp & Lauridtzen A/S som investor/aktionær i OPP selskabet med Creo Arkitekter A/S og Alectia A/S samt Ernst & Young tilknyttet som projekterende og finansiel rådgiver.

 

Ansøgningen/ansøgeren er vurderet og anses som kompetent i forhold til deltagelse i den videre proces, såvel kompetencemæssigt som økonomisk, jf. vurdering af advokatfirmaet Poul Schmidt i samarbejde med PwC.

 

Det forhold, at der kun er én tilbudsgiver, giver med den aktuelle ansøger ikke anledning til tvivl i forhold til indfrielse af forventningen om realisering af projektet.

 

Derimod åbner det mulighed for at ændre dialog og tilbudsproces til "udbud efter forhandling", hvilket betyder, at dialog og forhandling kan gennemføres samtidigt og langt mere målrettet og konkret.

 

I udbudsmaterialet var der åbnet mulighed for præliminære møder for potentielle bydere.

 

Der har været afholdt 2 præliminære møder i juni 2011.

 

De to potentielle bydere, der blev afholdt møder med, pegede på, at udfordringen med at løse operatørdelen, for så vidt angår teatersal og foyer, er vanskelig. Der blev efterspurgt en samlet operatør med en eller flere aktører, som kan/vil påtage sig at drifte store sal og foyer i forhold til kultur, konference, event mv. og påtage sig det økonomiske ansvar i den sammenhæng.

 

Afledt heraf iværksatte forvaltningen en afdækningsproces i forhold til mulige driftsoperatører.

 

Der har derfor i efteråret været gennemført et udbud i åben konkurrence om at blive den fremtidige driftsoperatør af den store sal, foyeren og foyerscenen i Musik- og Teaterhuset.

 

På baggrund heraf er Aktieselskabet PH under stiftelse antaget som bedste tilbudsgiver, og tilbuddet er indarbejdet i udbudsmaterialet for prækvalifikationsudbuddet.

 

Aktieselskabet PH under stiftelse er forpligtet til at vedstå sit tilbud frem til afslutning af dialog- og tilbudsproces, valg og accept af endeligt tilbud på realisering af Musik- og Teaterhuset. Odense Kommune yder et kontant tilskud på 300.000 kr. ekskl. moms til selskabet for deltagelse i processen frem til afslutning af dialog/forhandling samt tildeling på baggrund af tilbudsafgivelse.

 

Dialog-/forhandlingsgrundlag for den videre proces med PIHL-K&L Gruppen er det for prækvalifikationen besluttede grundlag.

 

Huset

-          Samlet areal - ca. 32.000 m2

-          Stor sal med 1.800 pladser - ca. 5.540 m2

-          Foyer og foyerscene – 1.740 m2

-          Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole – ca. 6.100 m2

-          Odense Teater – 800 m2

-          Café, restaurant, butik og eventuelle ungdomsboliger – ca. 2.900 m2

-          285 parkeringspladser i kælder

 

Brugere og kontraktparter

-          Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole – undervisningslokaler inkl. 2 sale (lejer 25 år)

-          Odense Teater – 1 sal (lejer 25 år)

-          Aktieselskabet PH under stiftelse – driftsoperatør på store sal og foyer (25 år)

-          Odense Kommune – brugsret til store sal i 40 dage om året og foyer- og foyerscene i 75 dage om året (25 år)

-          Bruger/kontraktpart for eventuel opførelse af ungdomsboliger/butik mv. kendes ikke, da det ikke vides, om PIHL-K&L Gruppen ønsker disse optioner opfyldt i projektet.

 

Økonomi - anlæg og drift

-          Samlede anlægsomkostninger - ca. 500 mio. kr.

-          Store sal, foyer mv. – ca. 260 mio. kr.

-          Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole – ca. 110 mio. kr.

-          Odense Teater – ca. 13 mio. kr.

-          Parkering i kælder – ca. 63, mio. kr.

-          Fællesarealer, butik, eventuelle boliger mv. – 53,5 mio. kr.

 

Kommunal medfinansiering ved anlæg på 122 mio. kr. (90 mio. kr. i kontant betaling og tilskødning af grund til en værdi af 32 mio. kr.).

Derudover yder Odense Kommune en løbende betaling for brugsretten på 11 mio. kr. de første 5 år og 8 mio. kr. de resterende 20 år.

 

Partnerskabet for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, Realdania og Odense Kommune har givet tilsagn om 20 mio. kr. til den særlige byrumsfoyer, der udvikles som byrum under tag, som giver direkte adgang til de omkringliggende byrum.

 

Endvidere skal Odense Kommune, som hidtil forudsat, yde et tilskud til/alternativt foretage og bekoste trafikmæssige ændringer på Hans Mules Gade. Tilskuddet/udgiften er maksimeret til 2.250.000 kr. ekskl. moms.

 

Odense Kommune skal ligeledes, som hidtil forudsat, erhverve 18 private P-pladser, eventuelt ved ekspropriation, anslået udgift 2.160.000 kr.

 

Tid

-          Ultimo januar 2012 - byrådsbeslutning om at fortsætte dialog- og forhandlingsproces

-          Februar-juli 2012 - dialog/forhandling

-          August 2012 - tilbudsfrist

-          September 2012 - tildeling på baggrund af byrådsbeslutning

-          Ultimo 2012/primo 2013 - byggestart

-          2015/2016 ibrugtagning af huset

 

Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes tillæg til den gældende lokalplan. Dette forventes at ske sideløbende med dialog/forhandling, tilbud og samtidig med eventuel tildeling.

 

Omkostninger ved gennemførelse af processen frem til tildeling forventes at udgøre 3,5 mio. kr. ekskl. moms og inkl. vederlag til driftsoperatøren, Aktieselskabet PH under stiftelse.

 

Processen er gennemført i samarbejde med de vigtige samarbejdspartnere Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole samt Odense Teater og kommunens tilknyttede rådgivere. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole samt Odense Teater anbefaler, at projektet realiseres på det foreliggende grundlag.

 

Når tilbud er afgivet, skal byrådet tage stilling til, hvorvidt tilbuddet ønskes accepteret og dermed opgaven tildelt til tilbudsgiver. Sagen forventes forelagt august/september 2012.

 

Såfremt der afgives et egentligt tilbud, som ikke antages af kommunen, skal der, jf. udbudsgrundlaget, udbetales tilbudsvederlag til PIHL-K&L Gruppen på 1,0 mio. kr.

 

Økonomi

Nedenstående økonomiforudsætninger er de p.t. kendte, men kan blive tilrettet på baggrund af det endelig tilbud og tildeling.

 

Anlægsøkonomi

 

Udgifterne/indtægterne i forbindelse med ophævelse af aftalen med H.C. Andersen Kongrescenter A/S, herunder voldgiftsag, bodsbetaling mv., samt overdragelse af projekt beløber sig netto til 17.117.808 kr. i merindtægt.

 

Den samlede udgift til den gennemførte proces efter ophævelse af aftalen med H.C. Andersen Kongrescenter A/S, arkæologiske undersøgelser m.m. udgør indtil nu ca. 4.200.000 kr. ekskl. moms. Der er således en samlet anlægsbevilling til rådighed i 2011 på 12.839.000 kr.

 

Omkostninger til færdiggørelse af dialog/forhandling samt tilbud og tildeling og omkostninger i øvrigt, anslås at udgøre 3,5 mio. kr. ekskl. moms og inkl. vederlag til driftsoperatøren på 1,5 mio. kr. Disse omkostninger, som forventes afholdt i 2012, foreslås finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 12.839.000 kr. i 2011.

 

Det kommunale engangsvederlag udgør uændret 90 mio. kr. ekskl. moms. Den konkrete betalingsplan for udbetaling af vederlaget kendes ikke før tilbudsafgivelse. Men antages det, at det følger den betalingsplan, som forelå ved tilbuddet fra H.C. Andersen Kongrescenter A/S, vil det blive med 35 mio. kr. i 2013, 35 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016.

 

Hertil kommer tilskødning af kommunal grund til en værdi på ca. 32 mio. kr. Dette vil ikke påvirke kommunens kassebeholdning/budget.

 

Udgiften til trafikmæssige ændringer på Hans Mules Gade på 2.250.000 kr. ekskl. moms forventes afholdt i 2016.

 

Udgiften til køb/ekspropriation af private P-pladser på 2.160.000 kr. forventes afholdt i 2013.

 

Tilbudsvederlag til PIHL-K&L Gruppen på 1,0 mio. kr. udbetales i givet fald i 2012.

 

Anlægsøkonomien kan sammenfattes til følgende:

 

Anlægsbehov og budget

 

-1.000 kr. -

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

Engangsvederlag

 

 

35.000

35.000

10.000

10.000

90.000

Procesudgifter,

inkl. tilbudsvederlag

 

3.500

 

 

 

 

3.500

Trafikændringer
H. Mules Gade

 

 

 

 

 

2.250

2.250

Køb af private p-pladser

 

 

2.160

 

 

 

2.160

Anlæg i alt

0

3.500

37.160

35.000

10.000

12.250

97.910

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget, inkl.

periodiserings-

udfordring

12.839

0

-15.247

32.402

76.200

0

106.194

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskel

12.839

-3.500

-52.407

-2.598

66.200

-12.250

8.284

 

Samlet set er der den fornødne anlægsfinansiering. Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med overflytning af anlægsbevillinger fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget, jf. forliget om budget 2012-15 vedrørende Musik og Teaterhus samt Byens Ø, er en såkaldt periodiseringsudfordring.

 

Denne udfordring er følgende:

 

- 1.000 kr. -

2012

2013

2014

2015

I alt

Byens Ø, oprindeligt

4.037

57.500

 

 

61.537

MT-Hus, oprindeligt

 

46.953

46.402

 

93.355

Delsum

4.037

104.453

46.402

0

154.892

 

 

 

 

 

 

Periodiseringsudfordring

 

-62.200

-14.000

76.200

0

 

Udfordringen med at skubbe i alt 76,2 mio. kr. til 2015 er foreløbigt håndteret teknisk ved at lægge periodiseringsudfordringen ind på bevillingen til Musik- og Teaterhus.

 

Det foreslås, at denne udfordring håndteres endeligt i det videre arbejde med budget 2013-2016, herunder når der foreligger nærmere afklaring omkring betalingsplan for Musik- og Teaterhuset.

 

Odense Kommune har ved henvendelse af 12/5 2011 bedt ministeriet om en fornyet godkendelse af kommunens sale-and-lease-back arrangement Musik- og Teaterhus, som følge af, at forudsætningerne for projektet er blevet justeret efter ministeriets oprindelige godkendelse.

 

Ministeriet har den 6/12 2011 svaret tilbage, at ministeriet for tiden vurderer spørgsmålet om deponering for leje, og i givet fald størrelsen af deponeringsforpligtelsen. Til brug for sagsbehandlingen har ministeriet anmodet om svar på nogle supplerende spørgsmål om projektet.

 

Den endelige afklaring af, hvorvidt kommunens engagement i Musik- og Teaterhuset medfører en deponeringsforpligtelse for Odense Kommune, er derfor fortsat uafklaret. Tidligere i processen har det været forudsat, at deponering skulle ske i forbindelse med ibrugtagning af huset, det vil sige i 2015 (2016) og svarende til det samlede anlægstilskud på 120 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Odense Kommune, som et led i frikommuneforsøget, har søgt om fritagelse for deponering i OPP projekter.

 

Driftsøkonomi

Odense Kommune skal betale en løbende ydelse for brugsretten med 11 mio. kr. ekskl. moms/år i de første 5 år fra ibrugtagning i 2015 (2016) og 8 mio. kr. ekskl. moms/år de efterfølgende 20 år. Beløbene indeksreguleres som de øvrige erhvervslejekontrakter. Samlet set en betaling på 215 mio. kr. i 2011-priser, jf. endvidere sag om "Musik- og Teaterhus - etablering, fornyet behandling" på byrådets møde den 16/2 2011.

 

Udnyttelse af brugsretten medfører driftsudgifter, herunder primært kommunalt køb af arrangementer på ca. 10 mio. kr. ekskl. moms/år fra ibrugtagning, forventeligt i 2016. Forberedelse af udnyttelse af brugsretten fra ibrugtagning anslås at udgøre 1 mio. kr./år 2 år før ibrugtagning, forventeligt i 2014 og 2015.

 

Det skal understreges, at driftsforudsætningerne er i overensstemmelse med det hidtidige beslutningsgrundlag, som byrådet vedtog på mødet den 16/2 2011.

 

Driftsøkonomien kan sammenfattes til følgende:

 

- 1.000 kr. - 

2014

2015

2016-19

2020-30

2030 ff

Løbende ydelse

 

5.500

11.000

8.000

0

Køb af arrangementer

 

 

10.000

10.000

10.000

Forberedelse af brugsretten

1.000

1.000

0

0

0

Drift i alt

1.000

6.500

21.000

18.000

10.000

 

 

 

 

 

 

Budget

0

(8.900)

(8.900)

(8.900)

(8.900)

 

 

 

 

 

 

Forskel

-1.000

(2.400)

(-12.100)

(-9.100)

(-1.100)

 

Der blev oprindeligt afsat budget på 10,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 og herefter 12,0 mio. kr. fra 2013 og hvert år fremefter til drift af Musik og Teaterhus.  Driftsbevillingerne er løbende blevet disponeret til andre formål i forbindelse med de senere års budgetforlig. Senest i forbindelse med forliget om budget 2011 blev den på det tidspunkt resterende bevilling på 8,9 mio. kr. årligt disponeret til andre formål til og med 2014.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012-15 blev driftsbevillingen ikke lagt ind i 2015 som forudsat. Efter aftale med Borgmesterforvaltningen korrigeres dette i forbindelse med rammeudmeldingen for 2013-16.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

2. Anlægsbevilling Stibro over jernbanen, indledende arbejder. - En del af Kvarterplanen.

Åbent - 2011/129990

 

Sagsresumé

Byrådet vedtog som en del af budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Trafik- og mobilitetsplanen og Kvarterplanen.

 

Odense Byråd har på møder bevilget i alt 101.944.000 kr. til Kvarterplan By-havn og Trafik- og mobilitetsplanen.

 

Implementeringen heraf er således igangsat, og dette dagsordenpunkt omfatter indledende arbejder til stibro over banen, således at forbindelsen mellem havnen, den gamle slagterigrund og byen bliver forbedret for de gående og cyklende i Odense.

 

Der søges frigivet anlægsbevilling til indledende arbejde på 2.400.000 kr. med forbrug i 2012.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      De indledende arbejder til stibro over jernbanen igangsættes.

 

b.      Der frigives en anlægsbevilling på 2.400.000 kr., der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, i 2012.

 

c.      Anlægsbevillingen finansieres af budgetområde 2.4, Natur. Miljø og Trafik, anlægsprojekt ”Ramme til finansiering af stibro over jernbanen”, hvor der er afsat 2.400.000 kr. i 2012.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Odense Havn er under omdannelse til et blandet byområde, og der vil ske store ændringer af anvendelse og bebyggelse i området langs jernbanen.

 

Forbindelsen mellem centrum, det nye shopingcenter og havn ønskes styrket, og en ny stiforbindelse vil medvirke til dette.

 

Bilister har i dag gode forbindelser mellem Odense centrum og området nord for banen via Thomas B. Thriges Gade, Jarlsberggade, Åløkke Allé og Grønlandsgade. Gående og cyklister har imidlertid ikke tilsvarende gode trafikale forhold som bilisterne.

 

Den nye stibro anlægges derfor i et trace i forlængelse af Jernbanegade, så Odense centrum, stationsområdet og området nord for banen knyttes sammen for gående og cyklende via stibroen.

 

Projektet indebærer, at der skal indgås aftaler med grundejerne for etablering af broens tilslutningsanlæg både nord og syd for banen.

 

Bro og tilslutningsanlæg forventes at betjene en døgntrafik på ca. 4.000 cyklister. Det forventes, at sæsonudsvingene vil give en daglig variation imellem 2.000 og 6.000 cyklister.

 

Broen forventes udformet med en fribredde på mindst 5,0 m, så den kan afvikle den forventede trafik på en tryg og sikker måde.

 

Broen forudsættes at tilgodese alle typer fodgængere, handicappede og cyklister.

 

I projektet vil der blive arbejdet frem imod en adgang fra broen og til perron 1, 2 og 3 via trapper og elevatorer, så der sikres en direkte forbindelse til Banegårdcentret.

 

På broen, ramperne og trappeanlægget forudsættes der at blive etableret den nødvendige belysning, så færdsel til fods og på cykel kan foregå på en forsvarlig måde på et vilkårligt tidspunkt af døgnet.

 

Tidsplan:

Projektet forudsættes gennemført efter følgende hovedtidsplan:

·         2012

o        Planlægning

o        Forundersøgelser

o        Konkurrence

·         2013

o        Supplerende undersøgelser

o        Projektering

o        Igangsætning af udførelse

·         2014

o        Udførelse

o        Åbning af stibroen

·         2015

o        Færdiggørelse af pladser og tilslutningsanlæg

o        Aflevering af det samlede anlæg

 

Stibroen forventes åbnet for trafik ultimo 2014, hvor centeret ved Østtorvet åbner (Steen & Strøms center).

 

Økonomi

Nedenstående oversigt viser projektets økonomi og finansiering:

 

 

 Beløb i 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

I alt

Budget:

Afsat rådighedsbeløb i 2012 – 2015.

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, anlægsprojekt ”Ramme til finansiering af stibro over jernbanen”.

 

 

 

 

 

 

 

2.400

 

 

 

 

 

 

27.800

 

 

 

 

 

 

 

36.000

 

 

 

 

 

 

6.000

 

 

 

 

 

 

72.200

Ansøgning:

Frigivelse af anlægsbevilling ”Stibro over jernbanen, indledende arbejder”

 

 

 

 

2.400

 

 

 

 

 

Restrådighedsbeløb:

 

0

 

27.800

 

36.000

 

6.000

 

72.200

 

Alle beløb er i 1.000 kr. ekskl. moms.

 

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceramme.

 

Bilag

Ingen bilag.

 3. Områdefornyelse, Østerbrokvarteret

Åbent - 2010/160260

 

Sagsresumé

Odense Kommune fik i januar 2011 af det daværende Socialministerium, nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, en reservation af 10.000.000 kr. til områdefornyelse på Østerbro. Odense Kommune skal for at opnå statslig støtte bidrage med mindst 20.000.000 kr.

 

Områdefornyelsen på Østerbro skal løfte et nedslidt område, der med den umiddelbare nærhed til bymidten og med et åbenlyst potentiale kan gøres yderst attraktivt for investorer. Samtidig vil en byudvikling i området understøtte kommunens politik om byfortætning og byomdannelse og give en unik mulighed for at realisere Ny virkelighed – Ny velfærd.

 

Områdefornyelsen skal ske inden for 5 indsatsområder: Kvaliteter i byrummet, social rummelighed, trafikale forhold, kulturelle events og bygningsfornyelse.

 

Et endeligt tilsagn fra staten er betinget af, at Odense Kommune fremsender et politisk besluttet program for, hvordan midlerne skal omsættes til projekter. Programmet er udviklet og kvalificeret i et samarbejde med deltagelse af borgere i området.

 

Områdefornyelsen vil løfte Østerbro og være en vigtig katalysator for en udvikling for fremtidige investorer. Ny virkelighed – Ny velfærd giver muligheden for at udvikle en bydel i tæt samarbejde med borgerne, hvor kommunen i høj grad sætter rammerne og understøtter tiltagene, og hvor lokalområdet selv er med til at skabe indholdet.

 

Vi arbejder i et lokalsamfund sammensat af en bred vifte af borgergrupper med en tradition for social rummelighed. Ved at udvikle området i samarbejde med beboerne kan vi være medskabere af en bydel, der gennem programmet udvikler nye netværk og fællesskaber, og som understøtter et inkluderende og rummeligt lokalsamfund. Ny virkelighed – Ny velfærd vil være katalysator i alle opgaveløsninger, hvor nye driftsformer skal tænkes ind.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender program for områdefornyelsen på Østerbro, samt at der indsendes ansøgning om særskilt pulje til bygningsfornyelsen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Programmet for områdefornyelsen på Østerbro er udarbejdet som en kvalificering af de projekter, som kommunen har søgt og fået reservation af midler til ved det daværende Socialministerium – nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Med det færdige program er det ambitionen at forbedre udvalgte byrum og mindre gadestræk, skabe bedre trafikale forhold for de bløde trafikanter gennem trafiksanering og anlæggelse af nye cykelstier med alternative ruter. Derudover skal der skabes rummelighed for alle, også de udstødte og de udsatte.

 

Nye kulturelle events og midlertidige aktiviteter skal bidrage til at gøre bydelen mere attraktiv.

 

Endelig igangsættes der en bygningsfornyelse med energi- og miljøtiltag til gavn for de mest nedslidte bygninger i området. Bygningsfornyelsen skal køre parallelt med områdefornyelsen, men som traditionel byfornyelse, som der skal søges en særskilt pulje til ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Områdefornyelsesprogrammet rummer mange initiativer, som over de næste 5 år skal bidrage til at sætte fokus på Østerbro og løfte området med nye og flere kvaliteter, end det har i dag.

 

Programmet er udarbejdet med en bred borgerinddragelse, hvor der har været borgermøder og workshops, og hvor kommunen som supplement har været ude i området og fortælle om projekterne og det videre arbejde.

 

Programmet skal være politisk godkendt, inden det sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvor ansøgningsfristen er den 1/2 2012. Områdefornyelsen skal gennemføres inden for højst 5 år fra vedtagelsen af programmet.

 

Programmet er inddelt i 3 kapitler.

 

Kapitel 1 sætter fokus på borgerinddragelsen og visionerne for områdefornyelsen.

Kapitel 2 sætter fokus på de enkelte projektidéer og støttemulighederne i bygningsfornyelsen.

Kapitel 3 sætter fokus på organisering og finansiering.

 

Således omfatter områdefornyelsen en helhedsorienteret indsats, der skal gøre et centralt beliggende blandet bolig- og erhvervsområde til et endnu mere attraktivt sted for lokale borgere, brugere og investorer i området.

 

Det er vigtigt, at der hurtigt skabes en synlighed med de nye projekter, og at områdefornyelsesmidlerne bruges på projekter og ikke bureaukrati.

 

Økonomi

Der er i budgetperioden 2012-2016 afsat midler til områdefornyelse, jf. nedenstående oversigt:

 

- 1.000- kr.

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

Anlægsramme til områdefornyelse – frigivet i 2012 ved budgetvedtagelse

1.620

1.620

1.620

1.620

1.620

8.100

Områdefornyelse Østerbro – frigivet særskilt

7.965

 

 

 

 

7.965

I alt til områdefornyelse

9.585

1.620

1.620

1.620

1.620

16.065

 

Odense Kommune skal bidrage med et økonomisk bidrag svarende til mindst 20.000.000 kr. Det manglende rådighedsbeløb på 3.935.000 kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på byfornyelsesrammen.

 

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceramme.

 

Bilag

1. Program for Områdefornyelsen Østerbro (Program.pdf)

 

 

 4. Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 for placering af møbelbutikker uden for bykernen. Ændring i hovedstruktur og rammeområde 4.EB4 i Kommuneplan 2009-2021. Offentliggørelse.

Åbent - 2011/197299

 

Sagsresumé

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for at etablere møbelbutikker i et erhvervsområde 4.EB4 beliggende mellem Munkerisvej-Gørtlervej-Stærmosegårdsvej-Rødegårdsvej.

 

Odense Kommune ønsker at give mulighed for, at udvalget af møbelbutikker i området omkring aflastningscenter SØ øges.

 

Området er i kommuneplanen udlagt til at rumme særligt pladskrævende butikker. Denne butikskategori er præcist defineret i planloven og omfatter ikke møbler.  Planloven fastlægger en præcis fremgangmåde for at supplere disse områder med møbelbutikker, som er fulgt.

 

Med planændringen fastlægges tillige, at minimumsbutiksstørrelsen ændres fra 2.000 m2 ned til 700 m 2.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 27 vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplanen skal fastlægge rammer for en fysisk placering af møbelbutikker.

I hovedstrukturen i den gældende Kommuneplan 2009-2021 er det fastlagt, at møbelbutikker skal placeres i bymidten, idet der dog i samme forbindelse er tilkendegivet, at man er villig til at vurdere eventuelle ønsker om andre placeringer gennem senere opfølgende planlægning.

 

Siden Kommuneplanen blev vedtaget, er der blevet etableret en møbelbutik på Tagtækkervej 5, som kan lovliggøres med udarbejdelse af dette kommuneplantillæg. Der er allerede flere lovligt etablerede møbelbutikker i dette område. Mulighed for etablering af nye møbelbutikker i området kan styrke udbud af møbler i området omkring aflastningscenter SØ. Der er tillige god adgang for biler med trailere til direkte vareafhentning i området.

 

Det vil i forbindelse med den forestående detailhandelsanalyse og revision af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser blive vurderet, om der er behov for at give mulighed for etablering af møbelbutikker i de øvrige 4 planlagte områder til ”særligt pladskrævende varegrupper”, der allerede er udpeget i kommuneplanen. Disse områder er beliggende ved Risingvej, Middelfartvej, Roulund-området og i Tietgen-Byen ved Ring 3 øst.

 

Miljøvurdering

 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af kommuneplantillægget. Det er vurderet, at tillægget ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor der ikke vil blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering.

 

Økonomi

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceramme.

 

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 (Forslag til kommuneplantillæg nr. 27.pdf)

 

 

 5. Lokalplanforslag nr. 5-720, Hollufgårdsvej 2, detailhandel. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2009/142086

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på Hollufgårdsvej 2 i Højby ved rundkørslen Svendborvej/Knullen.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på maks. 1.000 m2 bruttoetageareal og indeholder bevarende bestemmelser for et bevaringsværdigt bindingsværkshus.

 

Lokalplanen ligger i byzone og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009-2021.

 

Planforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, hvor der indkom 3 bemærkninger. Bemærkningerne vedrører støj, trafik, adgangsforhold, hegn og bevaringsværdien af bindingsværkshuset. Bemærkninger foreslås delvist imødekommet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

a.      Lokalplanforslag 5-720, Hollufgårdsvej 2, detailhandel, vedtages endeligt.

b.      Bemærkninger besvares som foreslået.

 

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der er fremsat ønske om at etablere en dagligvarebutik på ejendommen Hollufgårdsvej 2.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at give mulighed for en dagligvarebutik på maks. 1.000 m2. Samtidig bliver det muligt at udnytte den bevaringsværdige bindingsværksbygning til liberalt erhverv, service og lignende.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplanen, der udlægger området til boligområde med mulighed for en enkelt dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning.

 

Ifølge Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser skal der være mindst 500 m mellem dagligvarebutikker i beboelsesområder. Højby forsynes i dag af Højby Lokalcenter, som ligger knap 1 km sydvest for lokalplanområdet. Desuden er en lokalplan netop vedtaget for en dagligvarebutik på Syvhøjevej. Denne ligger med en afstand på ca. 500 m.

 

Lokalplanområdet ligger i byzone.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 3 bemærkninger til lokalplanens indhold.

 

1. Elin og Flemming Lavsen, Hollufgårdsvej 6, Højby

 

Anfører følgende angående støj- og trafikforhold:

 

a)     Ind- og udkørslen fra Hollufgårdsvej er for kringlet for lastbiler.

b)     Frygter støj fra af- og pålæsning af varer.

c)     Frygter øget trafik på Hollufgårdsvej og for de trafikale gener for skolebørn og øvrige cyklister.

d)     Foreslår, at der etableres adgangsvej direkte fra rundkørslen til P-pladsen.

 

Ad 1

 

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet.

 

a)     Bygherre har påvist, at lastbiler kan komme fra og til Hollufgårdsvej uden problemer samt manøvrere på dagligvarebutikkens parkeringsplads. Lastbiler skal derfor ikke bakke ind eller ud fra parkeringspladsen.

b)     Langs lokalplanens nordlige afgrænsning etableres der en støjvæg, som vil skærme for størstedelen af støjen fra vareindlevering. Dagligvarebutikken skal naturligvis overholde de til enhver tid gældende vejledende støjgrænser for butikker.

c)     Odense Kommune har i samarbejde med politiet vurderet, at den forventede øgede trafikbelastning på Hollufgårdsvej kan forsvares trafiksikkerhedsmæssigt, da oversigtsforholdene omkring overkørslen og rundkørslen er gode.

d)     Det er ikke muligt at etablere en direkte adgang fra parkeringspladsen til rundkørslen, da en rundkørsel skal have så få vejtilslutninger som muligt. Dette skyldes hensyn til trafiksikkerheden samt afvikling af trafikken i en rundkørsel.

 

2. Allan Elkjær, Svendborgvej 311, Højby

 

a)     Mener ikke, der bør laves lokalplaner for dagligvarebutikker, som ligger i nærhed af andre dagligvarebutikker.

b)     Foreslår hegnet langs P-pladsen og Svendborgvej ændret fra 90 cm til 120 cm højt og lystæt for at forebygge lysgener.

 

Ad 2

 

Bemærkningen foreslås delvist imødekommet.

 

a)     Ifølge Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser kan der ligge en dagligvarebutik for hver 500 m, hvis det er i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser for området og i øvrigt kan indpasses naturligt i bymiljøet. Dette er overholdt, og dermed er kommunen indstillet på at udarbejde en lokalplan.

b)     Forvaltningen foreslår, at hegnshøjden øges fra 90 cm til 100 cm, og at beplantningen skal være tæt og skærmende. Dette vil minimere lysgener fra biler på parkeringspladsen.

 

3. Bent Ødegaard, Nytoften 32, Over Holluf

 

Mener, at den bevaringsværdige ejendom, beskrevet i lokalplanen, er i meget ringe stand og ikke kan betegnes som et husmandssted. Bygningen er ifølge Bent Ødegaard ikke værd at bevare og istandsætte.

 

Ad 3

 

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet.

 

Bygningen er registreret med en bevaringsværdi på 4, hvilket gør den til en bevaringsværdig bygning i Odense Kommune. Bygningen er besigtiget og vurderes at være i en stand, der retfærdiggør en istandsættelse og indretning til serviceformål. Odense Bys Museer betegner bygningen som et husmandssted og anbefaler bevaring. Bygherre er indstillet på at bevare og istandsætte.

 

Økonomi

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceramme.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag 5-720 Hollufgårdsvej, detailhandel (Lokalplan 5-720 detailhandel Hollufgårdsvej endelig .pdf)

 

 

 6. Principiel beslutning om tilslutning til deltagelse i forpligtende indkøbsfællesskab i Odense Kommune

Åbent - 2012/000979

 

Sagsresumé

Odense Kommune styrker sit strategiske samarbejde på indkøbsområdet via deltagelse i indkøbsalliancer. Derfor er Odense Kommune gået aktivt ind og arbejder systematisk med at påvirke indkøbsalliancer i en mere professionel og effektiv retning. Det gør sig gældende for indkøbsfællesskabet ”12-by Gruppens Indkøbscentral”, som består af en række jyske og fynske kommuner; Århus, Herning, Sønderborg, Vejle, Middelfart, Fredericia, Silkeborg, Ikast-Brande, Holstebro-Lemvig, Esbjerg, Kolding, Randers, Svendborg og Odense, som i fællesskab udbyder deres indkøbsaftaler i EU-udbud.

 

I det nye udbudsfællesskab bliver det langt mere forpligtende, effektivt og professionelt at deltage. Tre grundlæggende dokumenter danner de formelle rammer for Udbudsfællesskabet:

 

a)     Vedtægterne

b)     Udbudspolitikken

c)     Udbudsplanen

 

Der forventes at skulle gennemføres ca. 100 fælles EU-udbud i perioden 2012-2015.

 

Der er stiftende generalforsamling i det revitaliserede samarbejde den 7/2 2012, hvor der lægges op til stiftelse af et nyt og styrket udbudsfællesskab med navnet Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012, i daglig tale kaldet KomUdbud, med de nuværende 14 kommuner, som alle har afgivet midlertidigt tilsagn om deltagelse.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Odense Kommune gokender Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 (KomUdbud) og som udgangspunkt deltager i alle de udbud, der gennemføres af KomUdbud i overensstemmelse med vedlagte vedtægter og udbudsplan, således at Odense Kommune kan give bindende tilsagn til indtrædelse i fællesskabet på generalforsamlingen den 7/2 2012.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.  

 

Beslutning

Ændringsforslag fra gruppe Ø:

 

”Udbudsfællesskabet ønsker at bidrage til, at alle produkter er fremstillet ved overholdelse af gældende overenskomster på arbejdsmarkedet, overenskomster, der er indgået mellem forhandlingsberettigede organisationer.”

 

Forkastet, kun gruppe Ø stemmer for.

 

Godkendt.

 

Gruppe O og Ø stemmer imod.

 

Sagsfremstilling

Odense Kommune har siden 2005 været medlem af ”12-by Gruppens Indkøbscentral” – et indkøbsfællesskab mellem 14 jyske og fynske kommuner, som i samarbejde har udbudt deres indkøb i fælles EU-udbud. Indkøbsfællesskabet er Danmarks største (1,4 mio. indbyggere) og har eksisteret siden 2005.

 

Odense Kommune har deltaget aktivt i arbejdet med en strategiproces i ”12-by Gruppens Indkøbscentral ” med henblik på et udvidet samarbejde og et styrket udbudsfællesskab og har sammen med fire andre kommuner i den centrale kreds af direktører og indkøbschefer skabt fremdrift i etableringen af det nye udbudsfællesskab med den klare vision at være Danmarks mest effektive, professionelle og forpligtende offentlige udbudsfællesskab. Odense Kommunes økonomi- og organisationsdirektør sidder som formand for den midlertidige bestyrelse frem mod generalforsamlingen den 7/2 2012.

 

I det nye udbudsfællesskab bliver det langt mere forpligtende, effektivt og professionelt at deltage. Tre grundlæggende dokumenter danner de formelle rammer for Udbudsfællesskabet:

 

a)     Vedtægterne

b)     Udbudspolitikken

c)     Udbudsplanen

 

Dokumenterne er vedlagt som bilag.

 

Udbudspolitikken

 

Udbudspolitikken danner rammen om Udbudsfællesskabets mål og hensigter i udbudsprocessen.

 

De overordnede formål bag Udbudsfællesskabet er:

·         at skabe konkurrencedygtige aftaler og stor volumen på de indgåede aftaler, så de respektive indkøbsafdelinger under Udbudsfællesskabet kan bidrage til at løse kommunernes økonomiske udfordringer.

·         at udbudsmaterialer koordineres og disponeres med henblik på at opnå stordriftsfordele til gavn for de enkelte medlemskommuner.

·         at forpligte medlemskommunerne på fælles aftaler med henblik på at fremme e-handel.

·         at dygtiggøre og kompetenceudvikle udbudsmedarbejderne inden for Udbudsfællesskabet.

 

Udbudsplan

 

Der forventes at skulle gennemføres ca. 100 fælles EU-udbud i perioden 2012-2015 i KomUdbud.

 

Alle kommuner forpligter sig som minimum til at deltage med 40 % af samtlige af Udbudsfællesskabets deludbud i første år af udbudsplanen stigende med 5 procentpoint årligt, dvs. mindst 45 % i andet år og mindst 50 % i tredie år.

 

Odense Kommune er tovholder (projektleder) på 16 fællesudbud af udbudsplanen og vicetovholder på en række andre udbudsområder. På en række udbudsområder vil der også skulle deltage fagpersoner i relevante arbejdsgrupper under det enkelte udbud.

 

Forud for alle fælles udbud skal der udarbejdes en business case af tovholderkommunen, der sendes i høring i de deltagende kommuner. Udbud vil sikre, at disse business cases forelægges de brugerrepræsentanter og fagforvaltninger, der normalt ville blive inddraget, såfremt der var tale om et udbud, vi selv ville gennemføre. Hvis høringsprocessen i Odense Kommune resulterer i væsentlige og saglige indsigelser mod en konkret business case, vil Udbud afklare med tovholderkommunen, hvorvidt der kan korrigeres i forhold til de aktuelle inputs. Såfremt Odense Kommune fortsat har væsentlige og saglige begrundelser efter denne afklaringsfase, kan Odense Kommune undlade at deltage i det fælles udbud efter forudgående godkendelse af økonomi- og organisationsdirektøren.

 

Flere besparelser

 

KomUdbud skal virkeliggøre det økonomiske potentiale ved udbud, som Odense Kommune ikke kan høste alene. Dette sker ved

·         at skabe større volumen i de enkelte udbud – og dermed bedre priser og vilkår

·         at spare administrative omkostninger ved udbuddene, så der frigøres ressourcer i egen organisation til andre udbud og mere strategisk vigtige udbud for Odense Kommune.

 

Besparelser koster indflydelse

 

Medlemskab i fællesskaber medfører, at Odense Kommune må give køb på egne fagmedarbejderes indflydelse på sortiment og indhold i de udbud, der gennemføres i KomUdbud. Odense Kommune vil ikke have en repræsentant med i samtlige udbud fremadrettet, hvor vi er forpligtet til at anvende aftalerne. Dette skal stå klart for ledelse og medarbejdere i Odense Kommune. Det er ikke muligt at høste effektiviseringsgevinster og stordriftsfordele uden at miste indflydelse. Vi bliver nødt til at tilpasse os det, vi i fællesskabet kan blive enige om.

 

Det er ikke nyt for Odense Kommune at anvende indkøbsaftaler, som vi ikke selv udbyder. Vi anvender allerede i dag mange indkøbsaftaler, som er udbudt af SKI og den tidligere ”12-by Gruppe”.

 

Stiftende generalforsamling

 

Der er stiftende generalforsamling i det revitaliserede samarbejde den 7/2 2012, hvor der lægges op til stiftelse af et nyt og styrket udbudsfællesskab med navnet Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012, i daglig tale kaldet KomUdbud, med de nuværende 14 kommuner, som alle har afgivet midlertidigt tilsagn om deltagelse.

 

I forbindelse med den stiftende generalforsamling vil der ske valg til bestyrelsen for KomUdbud samt en efterfølgende udpegning af indkøbschefer til styregruppen.

 

Efter den stiftende generalforsamling vil der blive arbejdet videre på en samlet indkøbspolitik for KomUdbud.

 

Der henvises i øvrigt til Økonomiudvalgets dagsorden for mødet den 9/11 2011, hvor der er orienteret om Odense Kommunes deltagelse generelt.

 

Økonomi

At indgå i forpligtende KomUdbud har nogle direkte økonomiske omkostninger. Disse forventes dog helt sikkert at blive opvejet af de fordele, Odense Kommune får ved at deltage.

 

De konkrete økonomiske omkostninger for Odense Kommunes deltagelse i KomUdbud er omkring 100.000 kr. for 2012 (med de nuværende 14 kommuner, som alle har afgivet midlertidigt tilsagn om deltagelse). De 100.000 kr. er svarende til 10 % af forventede omkostninger i fællesskabet på 1.000.000 kr. primært til dækning af sekretariatsmedarbejder og ekstern konsulentbistand i opstartsperioden. Der anslås tilsvarende beløb for efterfølgende år.

 

Foruden de økonomiske omkostninger vil der skulle bidrages med arbejdsmæssige ressourcer i form af tovholderfunktionen og vicetovholderfunktionen på en række udbud, jf. udbudsplanen. Udgifterne afholdes inden for eksisterende budget.

 

Bilag

1. Stiftelsesdokument: Vedtægter for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 (Vedtægter KomUdbud.pdf)
2. Udbudspolitik (Udbudspolitik.pdf)
3. Udbudsplan (Udbudsplan.pdf)
4. Bilag - udbudsplan (Bilag - Udbudsplan.pdf)

 

 

 

7. VandCenter Syd A/S - takster for 2012

Åbent - 2011/183668

 

Sagsresumé

Byrådet har på mødet den 21/12 2011 godkendt takstforslaget for VandCenter Syd A/S for 2012. I sagsfremstillingen fra december 2011 blev det dengang anført, at der var usikkerhed omkring takstfastsættelsen for 2012 som følge af et lovforslag om ændring af forskellige afgifter.

 

I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2012 er lovforslaget (L34) blevet vedtaget. Som følge heraf fremsender VandCenter Syd A/S nyt forslag til vandtakster for 2012 som følge af afgiftsændringerne.

 

For en husstand med et årligt forbrug på 120 m3 betyder ændringen en årlig stigning inkl. moms på 60 kr. i forhold til de takster, der blev godkendt af byrådet på mødet den 21/12 2011.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takstforslaget for 2012.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 21/12 2011 godkendt takstforslaget for VandCenter Syd A/S for 2012. I sagsfremstillingen fra december 2011 blev det dengang anført, at der var usikkerhed omkring takstfastsættelsen for 2012 som følge af lovforslag om ændring af forskellige afgifter.

 

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2012 er lovforslaget om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift på ledningsført vand og lov om vægtafgift på motorkøretøjer mv. (L34) blevet vedtaget.

 

Siden 2002 er en række afgifter blevet fastholdt på samme kronebeløb. Der er derfor indført en kompenserende indeksering af satserne i brændstofforbrugsloven, forbrugsafgiftsloven, vandafgiftsloven og vægtafgiftsloven med henholdsvis 4,6 % i 2012 og 4,35 % i 2013.  

 

Afgiften på ledningsført vand ændres derfor fra januar 2012 fra 5,00 kr. til 5,23 kr. pr. m3 vand ekskl. moms.

 

Der er endvidere sket en omlægning af drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven til et bidrag i lov om afgift af ledningsført vand. I dag opkræves der via vandafgiften et bidrag, der har til formål bl.a. at finansiere opgaverne med kortlægning af grundvandet. Denne finansiering via vandafgiften er ophævet, og i stedet er der indført et bidrag til drikkevandsbeskyttelse på 0,67 kr. pr. m3 ekskl. moms i lov om afgift af ledningsført vand frem til 2017.

 

Der var i Vandcenter Syds takster for 2012 indregnet bidrag til kortlægningsgebyr svarende til 0,50 kr. pr. m3 ekskl. moms.  

 

Som følge af ovenstående fremsender Vandcenter Syd derfor nyt forslag til vandtakster for 2012.

 

 

 

 

Afgift, kr. pr. m3

ekskl. moms

 

 

 

Takster

2011

 

Takster

2012

vedtaget 21/12 2011

 

Takster

2012

Nyt forslag

 

Vandafgift pr. m3

 

7,05

 

7,55

 

7,05

Afgift på ledningsført

vand pr. m3
(statsafgift)

 

 

5,00

 

 

5,00

 

 

5,23

Drikkevandsbeskyttelse

pr. m3 (statsafgift)

 

0,00

 

0,00

 

0,67

I alt

12,05

12,55

12,95

 

For en husstand med et årligt forbrug på 120 m3 betyder takstforslaget en årlig     

stigning på 60,00 kr. inkl. moms i forhold til taksterne, der blev vedtaget af byrådet på mødet den 21/12 2011.

 

Økonomi

De kommunale merudgifter afholdes inden for forvaltningernes budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af budgetterne.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

8. Digitale politiske dagsordener og referater til byråd, udvalg og direktører i Odense Kommune

Åbent - 2011/058079

 

Sagsresumé

IT spiller en stadig større rolle i byrådsmedlemmernes arbejde, og i dag understøttes byrådsarbejdet primært med politiker-hjemmearbejdspladser og mobiltelefoner. I 2008 nedsatte byrådet et § 17, stk. 4-udvalg med det formål at fremme et rationelt og dynamisk samspil mellem administrationen og byrådsmedlemmerne omkring politikernes anvendelse af IT.

Et væsentligt element i Odense Kommunes digitaliseringsstrategi ”Ny virkelighed – ny digitalisering” 2012-2015 er indførelse af interne digitale samarbejdsværktøjer, som skal medvirke til at give både politikere, ledelse og ansatte adgang til hurtige informationer, overblik og sammenhængende processer.

 

Samtidig skal Odense Kommune som en del af den kommende budgetperiodes effektiviseringer anvende digitalisering som et redskab.

 

I den anledning vurderes det, at betjeningen af Odense Kommunes politikere i forbindelse med byråds- og udvalgsmøder ikke længere er tidssvarende, idet der i dag bruges store ressourcer på udarbejdelse, print og postforsendelse samt manuel levering af dagsordener, referater og bilag. Hertil kommer den miljømæssige belastning ved brug af papir.  

 

Det vurderes, at indførelse af digitale politiske dagsordener i Odense Kommune ikke alene vil bidrage til kommunens mål for den kommende budgetperiode, men også leve op til den Fælleskommunale og Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, der begge præciserer mere digitale arbejdsgange og metoder.

 

”Papirløse” dagsordener til de politiske udvalg i Odense Kommune vil give mulighed for at etablere helt nye arbejdsgange og metoder samt åbne op for en ny og hurtig kommunikation og vidensdeling mellem politikerne og administration – også når man er mobil.

 

For at skabe det bedst mulige grundlag for igangsætning af digitale dagsordener i Odense Kommune har der været gennemført et testforløb med deltagelse af byrådspolitikere. Testgruppen har haft lejlighed til at afprøve iPads med de nye digitale muligheder, og politikernes erfaringer skal bidrage til at udvikle den bedst mulige brugerflade, der både skal kunne erstatte de nuværende papirdokumenter - og samtidig give politikerne helt nye digitale værktøjer til det politiske arbejde. 

 

Ud over dagsorden- og referatunderstøttelse giver en iPad desuden en række andre muligheder, fx gennem diverse applikationer. Disse muligheder er dog ikke alle klarlagt på nuværende tidspunkt, og de vil derfor blive afprøvet og tilbudt undervejs.

 

På baggrund af det hidtidige testforløb foreligger der nu en digital dagsordenløsning, hvor politikerne kan læse dagsordener og referater til byråd og udvalg samt kommentere, skrive noter og dele disse på tværs. Denne løsning forventes helt at kunne erstatte dagsordener og referater fra 1/4 2012, sådan at omdeling af papirdagsordener og referater herefter ophører.

 

Beslutningen om overgang til digitale arbejdsgange medfører, at hvert byrådsmedlem får udleveret en iPad tavlecomputer med mail, kalender og adgang til dagsordensløsningen Agora.

 

Der vil indledningsvis blive tilbudt undervisning i brugen af iPad i perioden frem mod digitaliseringen af dagsordener og referater i april. Dette vil foregå i forbindelse med byrådsmøder og byrådets kvartalsmøder, hvor der også vil blive lejlighed til at drøfte og afprøve nye faciliteter. Det foreslås desuden, at den nuværende testgruppe videreføres, eventuelt med nye interesserede politikere og embedsmænd. En lignende undervisning overvejes som en del af forberedelsen af nye byrådsmedlemmer efter det kommende kommunalvalg.

 

Selvom mail, kalender og dagsordenapplikation nu er at finde på iPad’en, er dette ikke tilstrækkeligt til, at det kan udgøre en fuldgyldig erstatning for en bærbar pc. Der arbejdes derfor videre med at finde løsninger, der gør iPaden mere komplet, fx tekstbehandling m.m. I forhold til den videre administrative udrulning vil fokus også her være på at finde gevinster og besparelser, der samlet set vil gøre iPads til en gevinst i Odense Kommune.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

  1. Den beskrevne proces med digitalisering af dagsordener, referater og bilag igangsættes.

 

  1. Som understøttelse af den digitale politiske dagsordenløsning Agora udleveres der iPads til byrådsmedlemmerne.

 

c.       Omdelingen af papirdagsordener og referater med post og betjentomdeling ophører pr. 1/4 2012, da dette er fundamentet for effektiviseringspotentialet i projektet.

 

  1. Der udmøntes omplaceringer i 2012-2015 vedrørende gevinstrealiseringen af overgangen til digitale dagsordener og referater. Udmøntningen af effektiviseringen sker med følgende negative tillægsbevillinger til respektive udvalg:

 

 

2012

2013

2014

2015

Total

Fordeling af besparelse på forvaltning

 

 

 

 

 

Borgmesterforv.

-88.932

-88.932

-88.932

-88.932

 

By- og Kulturforv.

-18.671

-18.671

-18.671

-18.671

 

Børn- og Ungeforv.

-21.799

-21.799

-21.799

-21.799

 

Social- og

Arbejdsmarkedsforv.

-54.026

-54.026

-54.026

-54.026

 

Ældre- og Handicap-

forvaltningen

-21.799

-21.799

-21.799

-21.799

 

I alt

-205.227

-205.227

-205.227

-205.227

-820.908

Driftsudgifter

 

 

 

 

 

Borgmesterforv.

302.638

136.850

136.850

136.850

713.200

 

 

 

 

 

 

Kassebeholdning

+97.411

-68.377

-68.377

-68.377

-107.720

 

- = mindrebudget / forbedring af kassebeholdning

+ = merbudget / forværring af kassebeholdning 

 

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Forslaget om indførelse af ”papirløse” møder er dels et ønske fra byrådets medlemmer om at anvende digitale muligheder i det politiske arbejde og dels resultatet af en business case om ”det papirløse byrådsarbejde”. Begrundelsen for at igangsætte projektet er, at der i dag printes, sendes og omdeles store mængder af dagsordener, referater og bilag i papirform, hvilket medfører væsentlige omkostninger og personalemæssige ressourcer til bl.a. print, porto og manuel omdeling.

 

Samtidig vurderes det, at den nye digitale teknologi kan give politikere og den øverste administrative ledelse nye værktøjer og muligheder for at behandle, dele og interagere digitale dokumenter. Blandt andet gør teknologien det muligt at kommentere digitalt på dagsordener og referater og dele disse bemærkninger med udvalgte personer. Derudover understøtter teknologien fx videomøder samt giver adgang til mail og kalenderfaciliteter, når brugeren er mobil.

 

Projektet begrænser sig foreløbig til byrådet, de politiske udvalg og Direktørgruppen i Odense Kommune. Projektet er desuden teknisk begrænset til iPad-tabletten (en krydsning mellem en telefon og en bærbar computer med stor brugergrænseflade, der aktiveres via berøring på skærmen) som teknisk fundament, fordi der til denne platform allerede er udviklet integrationer til dele af kommunens IT-platform.

 

Det skal bemærkes, at Ældre- og Handicapforvaltningen har igangsat et lignende forløb omkring dagsordener, hvor det dog er tanken at anvende bærbare computere til at understøtte digitaliseringen interne administrative dagsordener.

 

Projektets primære fokus er at opnå en effektivisering gennem digitalisering af papirdelen af det politiske arbejde i Odense Byråd og de politiske udvalg. Samtidig giver digitaliseringen mulighed for brug af de nødvendige værktøjer som fx mail og kalender på den samme mobile platform, ligesom byrådets politikere vil få nye adgange til kommunikation og indhentning af viden igennem de helt nye digitale værktøjer.   

 

Flere andre kommuner arbejder lige nu med at udrede mulighederne for mobile digitale platforme (tabletter), og Byrådssekretariatet har i samarbejde med København og Aarhus Kommuner dannet en erfaringsgruppe, som løbende skal bidrage til at sikre den bedst mulige brugerflade inden for de tekniske muligheder.

 

Det forventes, at politikerne i byråd og udvalg vil få adgang til dagsordenerne tidligere end nu, og at man vil kunne agere og interagere digitalt på måder, der ikke er mulige nu. Fx vil møder omkring dagsordener kunne erstattes af dialog på iPad’en, fordi brugerfladen giver mulighed for at kommentere og kommunikere ud fra dagsordener og referater. Dette kan gøres via noter eller kommentarer i dagsordenløsningen Agora, som så kan deles med andre og adviseres via mail.

 

Forventet tidsplan i forbindelse med godkendelse af indstillingen:

 

Primo januar 2012

Behandling i Økonomiudvalget.

 

Ultimo januar 2012

Beslutning i byrådet om igangsætning af dagsordenløsning, herunder ophør af papirudsendelse pr. 1/4 2012.

 

Ultimo januar 2012

Udlevering og opsætning af iPads til byrådets medlemmer og Direktørgruppen.

 

Primo april 2012

Stop for print og omdeling af dagsordener og referater på papir.     

 

Økonomi

Udgift de kommende år ved digitale dagsordener i kr.

2012

(1. april)

2013

2014

2015

Total

Udvikling af dagsordensløsning til iPads

200.000

0

0

0

 

Serviceaftale på iPads

102.638

136.850

136.850

136.850

 

Ialt

302.638

136.850

136.850

136.850

713.200

 

I efterfølgende byrådsperioder forventes omkostningerne at falde, da der ikke skal udvikles en ny digital dagsordenløsning til hver valgperiode. Support af dagsordenløsningen er indeholdt i den nuværende aftale for ESDH.

 

Den indledende omkostning til udvikling af dagsordenløsningen afholdes af Borgmesterforvaltningen.

 

Mindre udgift de kommende år ved ophør af papirdagsordener i kr.

2012

2013

2014

2015

Total

Porto omkostninger

83.900

83.900

83.900

83.900

 

Arbejdstid, printning og kuvertering

50.425

50.425

50.425

50.425

 

Udgift til papir, kuverter, toner og afskrivning på printere

30.108

30.108

30.108

30.108

 

Betjentomdeling af omfangsrige bilag (arbejdstid, kørsel)

35.209

35.209

35.209

35.209

 

Kørsel - afskrivning på køretøjer og brændstof

5.583

5.583

5.583

5.583

 

Årlig udgift til nuværende arbejdsgang

205.225

205.225

205.225

205.225

820.900

 

Portoomkostninger indeholder udgifter til udsendelse af dokumenter til udvalgs- og byrådsmøder.

 

Arbejdstid er målt som en før-måling af den reelle arbejdsproces og ud fra kommunens beregnede timeløn til business cases på 257 kr. pr. time.

 

Betjentomdeling er beregnet ud fra interviews med betjente på tværs af forvaltninger.

 

 

2012

2013

2014

2015

Total

Fordeling af besparelse på forvaltning

 

 

 

 

 

Borgmesterforv.

-88.932

-88.932

-88.932

-88.932

 

By- og Kulturforv.

-18.671

-18.671

-18.671

-18.671

 

Børn- og Ungeforv.

-21.799

-21.799

-21.799

-21.799

 

Social- og

Arbejdsmarkedsforv.

-54.026

-54.026

-54.026

-54.026

 

Ældre- og Handicap-

forv.

-21.799

-21.799

-21.799

-21.799

 

I alt

-205.227

-205.227

-205.227

-205.227

-820.908

Driftsudgifter

 

 

 

 

 

Borgmesterforv.

302.638

136.850

136.850

136.850

713.200

 

 

 

 

 

 

Kassebeholdning

+97.411

-68.377

-68.377

-68.377

-107.720

 

- = mindre budget / forbedring af kassebeholdning

+ = merbudget / forværring af kassebeholdning 

 

Besparelsen er fordelt på baggrund af placering af understøttelsen af byrådet og udvalg i de enkelte forvaltninger og udgiften til betjentomdeling i den enkelte forvaltning. Ud fra disse tal bør udvalgenes servicerammer justeres fra 2012 og frem.

 

Kassebeholdningen påvirkes positivt i perioden, dog med højere opstartsomkostninger.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl