Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Dagsorden 9. oktober 2012

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 09-10-2012 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Mødet forventes afsluttet kl. 13:00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

7. Rismarksbroen (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Lokalplanforslag nr. 7-719 Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum. Offentliggørelse

Åbent - 2010/157788

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger ved Elsesminde Odense Produktions-Højskole på Sanderumvej øst for Falen.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for en fremtidig udbygning med service og boliger i tilknytning til Elsesminde. Desuden indeholder lokalplanen retningslinjer for bevaring af de oprindelige bygninger, flere af disse omfattes af nedrivningsforbud.

 

I den gældende lokalplan nr. 7-505 er området udlagt til service. Denne anvendelse er stadig aktuel, men giver ikke mulighed for boliger.

 

Planforslaget er udarbejdet efter ønske fra Elsesminde Odense Produktions-Højskole, som efterspørger boliger til deres elever. Det drejer sig om ca. 16 elevboliger, i alt ca. 400 m² bruttoetagemeter.

 

Odense Kommune ejer arealet.

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplanforslag nr. 7-719 Boliger og service på Elsesminde, Sanderum, vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

 

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i Sanderum og udgør et areal på ca. 10 ha. Området afgrænses af Sanderumvej mod syd. Mod vest afgrænses området af et levende hegn, sognehus, præstegård og Falen, der strækker sig nordvest om området. Adgang til området foregår fra Falen og fra Sanderumvej.

 

Den gældende lokalplan 7-505 er en bevarende lokalplan for Sanderum landsby, som blandt andet har det formål at sikre balancen mellem bevaring og udvikling. De væsentligste bestemmelser fra lokalplan 7-505 er medtaget i denne lokalplan. 

 

Området udformes således, at bevaring af eksisterende bygninger fastholdes. Ny bebyggelse placeres umiddelbart nord for de eksisterende bygninger, mens den nordligste del af området fastholdes som friareal og bynært landskab. Nyt byggeri skal opføres som 2 etagers længehuse med samme karakter, som de oprindelige 2 etagers staldbygninger. Der skal fortsat være offentlig stiadgang gennem området.

 

Bebyggelsen skal indgå som en naturlig del af den eksisterende gårdbebyggelse, og skal understøtte det karakteristiske landsbymiljø i Sanderum.

 

Der etableres vejadgang til de planlagte elevboligers p-pladser fra Sanderumvej langs Elsesmindes vestlige side. Fra p-pladsen er der stiadgang til boligerne. Anden fremtidig bebyggelse benytter sig af eksisterende vejadgang fra Falen.

 

Ny bebyggelse placeres ud mod et åbent areal med levende læhegn og en sø. Den åbne forbindelse hertil skal bevares uden hegn, og området kan fortsat benyttes til dyrehold og rekreative aktiviteter.

 

Det sydligste område ligger i byzone, og den nordligste del er bynært landskab og ligger i landzone.

 

Kommuneplan

Lokalplanen udgør en del af rammeområderne 7.S11, 7.F115 og 7.G5 og er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

 

Planens miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag 7-719 Boliger og service på Elsesminde, Sanderum (Lokalplanforslag 7-719 Boliger og service, Elsesminde.pdf)

 

 

 2. Lokalplanforslag nr. 0-731 - Allégade 16, boliger. Offentliggørelse

Åbent - 2012/024741

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Allégade 16, beliggende mellem Hjallesevej og Godthåbsgade.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af grundejers ønske om at nedrive den nuværende bygning på Allégade 16 og opføre en ny bygning for at få en større udnyttelse af sin ejendom. Den gældende lokalplan nr. 2-443 giver ikke mulighed for nedrivning, og lokalplanforslaget er udarbejdet for at muliggøre dette.   

 

Lokalplanforslaget vil give mulighed for at opføre en ny etagebebyggelse i 1½ - 2½ etage med plads til 6 boliger, dog med mulighed for liberale erhverv i maks. 25 % af ejendommen.   

 

Lokalplanområdet er privatejet, ligger i byzone og er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til lokalplan nr. 0-731 Allégade 16, boliger, vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

 

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Allégade 16, som er afgrænset af boliger i alle retninger på nær mod sydøst, hvor området er afgrænset af en tankstation. Ejendommen ligger ca. 1 km fra Odense centrum.

 

Grundejer ønsker at nedrive den nuværende bygning på Allégade 16 og opføre en ny bygning på ejendommen for at få en større udnyttelse af sin ejendom. Forvaltningen har vurderet, at ønsket kan imødekommes, såfremt ny bygning indpasses i kvarterets kulturhistoriske miljø og placeres tilbagetrukket på ejendommen.

 

Godthåbsgadekvarteret er i Kommuneatlas Odense II udpeget med sin bevaringsværdige, sammenhængende bebyggelse. Allégade er kendetegnet ved sin randbebyggelse i 1½ - 3 etager af byhuse og fritliggende villaer, hvoraf Allégade 16 er en af dem. Lokalplanen skal sikre, at ny bygning udformes med respekt for omgivelserne og med en arkitektur, der i udtryk, proportioner og skala indpasser sig i området.

 

I gældende lokalplan nr. 2-443 er forhusbebyggelsen i flere gader omfattet af et nedrivningsforbud for at bevare den karakter, som kvarteret har. Lokalplan nr. 2-443 ønskes ophævet for den del, der er omfattet af dette lokalplanforslag. Lokalplanforslaget giver mulighed for nedrivning af eksisterende villa og for opførelse af en ny etagebebyggelse i 1½ - 2½ etage med plads til 6 boliger udført i proportioner og materialer, der kan indgå i en naturlig sammenhæng med den øvrige forhusbebyggelse.

 

Kommuneplan

Området er i kommuneplanens rammer udlagt til etageboliger med en maks. bebyggelsesprocent på 50 og i maks. 3 etager.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Planens miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af forslaget.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag nr. 0-731 Allégade 16, boliger (Lokalplanforslag 0-731 - Allegade 16.pdf)

 

 

 3. Forslag til tillæg nr. 34 til kommuneplanen og lokalplanforslag nr. 5-735 Lokalcenter, Skt. Klemens. Offentliggørelse

Åbent - 2012/056711

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet er et lokalcenter og del af et boligområde ved Stenløsevej/Møllevej i Skt. Klemens.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med detailhandelsplanen og giver mulighed for at opføre butikker, herunder en dagligvarebutik på 1.000 m2.

For at give mulighed for den nye bebyggelse, udvide afgrænsningen af lokalcentret med Stenløsevej 301 og samtidig sikre et harmonisk helhedsindtryk, er lokalplanforslaget udarbejdet for hele lokalcentret.

Lokalplanforslaget bidrager til at sikre en bæredygtig udvikling - funktionelt og socialt - idet målet om god tilgængelighed til lokal dagligvareforsyning, også for ældre, gangbesværede og borgere uden bil, understøttes med dette lokalplanforslag.

 

Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet for at udvide lokalcentret, hvilket er i overensstemmelse med Odense Kommunes detailhandelsplanlægning. Ejendommen Stenløsevej 301 overgår fra boligformål til centerformål.

 

Planforslagene er udarbejdet efter ønske fra privat bygherre om at opføre en dagligvarebutik.

 

Lokalplanområdet er privatejet og ligger i byzone.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplanforslag nr. 5-735 Lokalcenter, Skt. Klemens vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planloven.

 

 

 

Sagsfremstilling

Et lokalcenter defineres som et område med butiks- og serviceforsyning. Disse ligger i nærheden af de fleste af kommunens boligområder. Lokalcentrene skal kunne forsyne med de nødvendige dagligvarer, så lokale beboere ikke behøver at handle dagligvarer uden for det pågældende lokalcenter. I lokalcentre må der etableres butikker på maks. 1000 m2. Der er 22 lokalcentre i Odense Kommune og den samlede rummelighed for et lokalcenter er 3.000 m2.

 

Lokalplanen

Lokalplanområdet muliggør en udvidelse af Skt. Klemens lokalcenter, der ligger ved Stenløsevej/Møllevej i Skt. Klemens, og udgør et areal på ca. 8.800 m2. Lokalplanområdet afgrænses af Stenløsevej mod sydøst, hvor også Stenløse Kirke ligger på toppen af et bakket landskab. Stenløse Kirke er en vigtig markør i landskabet. Lokalplanområdet afgrænses af boligbebyggelse mod de øvrige sider.

Adgang til området foregår fra Stenløsevej eller Svenstrupvej. Der er endnu et lokalcenter i Skt. Klemens, som ligger mod syd ved Svenstrupvej/Skt. Klemensvej.

 

Lokalplanen skal sikre sammenhæng i lokalcentrets bebyggelse, parkeringsarealer, samt give retningslinjer for skiltning og beplantning.

 

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan udformes 1 bygning på hvert af de 3 arealer, som Møllevej og Skovbakken opdeler lokalcentret i. Bygningerne kan opføres i 1½-2 etager i op til 8½ meters højde. Bygningerne placeres tilbage på grundene, således at forarealerne kan indrettes til ankomst, parkering og torvearealer.

Der skabes mulighed for at etablere en stiforbindelse mellem lokalcentret og Kirkestenten.

 

Området kan indrettes til butikker for områdets lokale forsyning, servicefunktioner som advokater, læger, kontorer, fitness, etc. og enfamilieboliger.

 

Kommuneplanen

Området er i kommuneplanens rammer udlagt til lokalcenter Skt. Klemens og boligområde til parcelhuse.

 

Udvidelsen af lokalcentret er i overensstemmelse med kommunens detailhandelsplanlægning, men er ikke i overensstemmelse med de nuværende rammebestemmelser, hvorfor der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, der udvider afgrænsningen for lokalcentret ved at ændre status på ejendommen Stenløsevej 301 fra boliger til lokalcenter og flytte vejadgangen fra denne ejendom fra Stenløsevej til Møllevej.

 

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik på 1.000 m2 og butikker til områdets lokale forsyning. Herudover kan området også indeholde boliger og service.

 

Kommuneplanændringen anses for at være en mindre ændring, hvorfor der ikke har været forudgående høring.

 

Planernes miljøvurdering

I henhold til miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planerne. Det er i den forbindelse vurderet, at planerne ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af forslagene.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 34 - Lokalcenter Skt. Klemens (Forslag til kommuneplantillæg 34 - Skt. Klemens - lokalcenter.pdf)
2. Lokalplanforslag 5-735 Lokalcenter Skt. Klemens (Lokalplanforslag 5-735 Lokalcenter, Skt.pdf)

 

 

 

4. Overdragelse af grundareal og byggeret til Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S

Åbent - 2011/006756

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen er nået til enighed med Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S om at indskyde aktiver i ejendomsselskabet i form af byggeret på 5.000 m² i Cortex Park samt Forskerparkens grundareal på 50.000 m². Indskuddet modsvares af aktier i selskabet.

 

Odense Kommune er i forvejen storaktionær i ejendomsselskabet.

 

Byggerettens markedspris er fastsat til 8.000.000 kr. ekskl. moms, og Forskerparkens grundareals markedspris er fastsat til 10.000.000 kr. ekskl. moms.

 

Handlen er betinget af Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerparks bestyrelses godkendelse samt Freja Ejendommes godkendelse af overdragelsen af byggeretten.

 

By- og Kulturforvaltningen kan anbefale aftalen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Byggeret på 5.000 m² i Cortex Park overdrages til Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S til en markedspris på 8.000.000 kr. ekskl. moms.

 2. Forskerparkens grundareal på 50.000 m² overdrages til Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S til en markedspris på 10.000.000 kr. ekskl. moms.

 3. Byggeretten og grunden indskydes som aktiver i Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S, således at Odense Kommunes ejerandel forhøjes med byggerettens og grundens markedsværdi.

 

 

 

Sagsfremstilling

I 2009 blev der indgået en trepartsaftale mellem UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen), Freja Ejendomme (Statens ejendomsselskab) og Odense Kommune i forbindelse med planlægningen for ”Portalområdet” ved Universitetet, som nu har betegnelsen Cortex Park.

 

I aftalen blev Forskerparkens grundareal på 50.000 m² samt en byggeret i Cortex Park på 5.000 m² overdraget til Odense Kommune. Overdragelse af byggeretten omfattede også en forpligtelse til at deltage forholdsmæssigt i betaling for infrastruktur indenfor lokalplanområdet.

 

Odense Byråd har i mødet den 20/6 2012 godkendt indstilling fra Borgmesterforvaltningen om omprioritering af anlægsmidler, som var forudsat anvendt til købet af Den Fynske Forskerparks bygninger.

I samme dagsorden anbefaler Borgmesterforvaltningen, at grundarealet og byggeretten samtidigt overdrages til Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S, og indskydes i selskabet ved en kapitalforhøjelse og erlægges i aktier i selskabet, således at Odense Kommunes ejerandel forhøjes med byggerettens, grundens markedsværdi samt anlægsmidlerne, som ligeledes indskydes i selskabet.

 

Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S er allerede ejer af bygningerne i Forskerparken.

 

Grundarealet på 50.000 m² er fastsat til en markedspris på 200 kr./m² svarende til i alt 10.000.000 kr. ekskl. moms.

 

Byggeretten på 5.000 m² er fastsat til en markedspris på 1.600 pr. m² svarende til i alt 8.000.000 kr. ekskl. moms. Odense Kommunes forpligtelse til at deltage i infrastrukturen svarende til 400 kr. m² eller i alt 2.000.000 kr. ekskl. moms overdrages ligeledes.

 

Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark betaler samtlige handelsomkostninger.

 

Handlen er betinget af Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerparks bestyrelses godkendelse samt Freja Ejendommes godkendelse af overdragelsen af byggeretten.

 

By- og Kulturforvaltningen kan anbefale aftalen.

 

Økonomi

Sagen medfører, at Odense Kommunes aktiver i form af grund- og byggeret nedskrives, mens kommunens beholdning af aktier opskrives tilsvarende. Herved er sagen neutral for både kassebeholdningen og kommunens regnskabsmæssige balance.

 

Bilag

Ingen bilag.

 5. Budget 2013 - Alternativ til takststigninger

Åbent - 2012/008820

 

Sagsresumé

I Økonomiudvalgets forslag til Odense Kommunes budget for 2013 samt overslagsårene 2014 – 2016 indgår en besparelse på 15 mio. kr. vedrørende takster.

 

By- og Kulturudvalgets andel af dette er på 0,9 mio. kr., som skitseret i Budgetforslagspublikationens alternativ 1 udmøntes således:

 

Alternativ 1

Udvalg

Område

Merprovenu

BKU

Symfoniorkester

225.000

BKU

Den Fynske Landsby

100.000

BKU

H.C. Andersen Museet

417.000

BKU

Fyns kunstmuseum

41.000

BKU

Cykelparkering

33.000

BKU

Renholdelse af stadepladser

12.000

BKU

Udlejning af Filosofgangen

21.790

BKU

Udlejning af Vollsmose Kulturhus

8.800

BKU

Gebyr på biblioteker

75.000

BKU

Total

933.590

 

eller ved at By- og Kulturudvalget udmønter beløbet anderledes inden for egen ramme.

 

Der er således behov for, at By- og Kulturudvalget drøfter og tager stilling til, hvorledes denne besparelse på 0,9 mio. kr. skal udmøntes.

 

Hver enkelt af de berørte institutioner/områder har haft mulighed for at pege på andre reduktioner, som alternativ til takstforhøjelserne. Ingen af de berørte institutioner/områder har imidlertid ønsket at pege på alternative besparelser.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at besparelsen udmøntes ved forhøjelse af ovenstående takster.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget overfor byrådet anbefaler, at udvalget udmønter en reduktion på 0,9 mio. kr. som skitseret i Budgetforslagspublikationens alternativ 1.

 

 

 

Sagsfremstilling

I Økonomiudvalgets forslag til Odense Kommunes budget for 2013 samt overslagsårene 2014 – 2016 indgår en besparelse på 15 mio. kr. vedrørende takster.

 

Økonomiudvalget indstiller overfor byrådet, at takststigningerne udmøntes på følgende måde:

 

 • SFO taksterne stiger fra 1.740 kr. pr. måned til 1.977 kr. pr. måned svarende til et provenu på 8 mio. kr.

 

 • Taksterne for madordninger for ældre bosat på plejehjem stiger til det maksimale, dvs. fra 3.058 kr. pr. måned til 3.262 kr. pr. måned svarende til et provenu på 2,9 mio. kr.

 

 • Der indføres ikke betaling for aktiviteter på væresteder for ældre.

 

 • De resterende ca. 4,2 mio. kr. udmøntes som skitseret i alternativ 1 i budgetforslagspublikationen, dog under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og/eller Børn- og Ungeudvalget kan udmønte deres andel anderledes inden for egen ramme.

 

Alternativ 1

Udvalg

Område

Merprovenu

BUU

Svømmehal

2.700.000

BUU

Jernalderlandsby

160.000

BUU

Observatoriet

113.000

BUU

Kunstgræsplæne

91.405

BUU

Musikskole

200.000

BUU

Total

3.264.405

BKU

Symfoniorkester

225.000

BKU

Den Fynske Landsby

100.000

BKU

H.C. Andersen Museet

417.000

BKU

Fyns kunstmuseum

41.000

BKU

Cykelparkering

33.000

BKU

Renholdelse af stadepladser

12.000

BKU

Udlejning af Filosofgangen

21.790

BKU

Udlejning af Vollsmose Kulturhus

8.800

BKU

Gebyr på biblioteker

75.000

BKU

Total

933.590

 

Ovenstående betyder, at der på By- og Kulturudvalgets område skal findes 0,9 mio. kr. enten ved takststigninger eller ved, at By- og Kulturudvalget vælger at udmønte merprovenuet på de 0,9 mio. kr. som en besparelse indenfor udvalgets område.

 

Hver enkelt af de berørte institutioner/områder har haft mulighed for at pege på andre reduktioner, som alternativ til takstforhøjelserne. Ingen af de berørte institutioner/områder har imidlertid ønsket at pege på alternative besparelser.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at besparelsen udmøntes ved forhøjelse af ovenstående takster.

 

Samlet oversigt over takstændringer (uddrag fra budgetforslag) er vedlagt som bilag.

 

Økonomi

Det forventede provenu på takststigninger er indarbejdet i det vedtagne Budget 2013.

 

Bilag

1. Oversigt over takstændringer (uddrag fra budgetforslag 2013) (Oversigt over takstændringer.pdf)

 

 

 

6. Musik- og Teaterhus. Forslag til ændring af organisations- og udbudsstrategi

Åbent - 2007/103902

 

Sagsresumé

PIHL-K&L Gruppen blev ved byrådsbeslutning i januar 2012 godkendt som dialog- og forhandlingspart i den videre tilbudsproces på baggrund af et prækvalifikationsudbud med henblik på i september 2012 at afgive tilbud på realisering af projektet.

 

PIHL-K&L Gruppen har konstateret, at:

-      Gruppen i 8 måneder siden Odense Kommunes indbydelse til at forhandle en kontrakt på plads har arbejdet med at undersøge mulighederne for at realisere projektet ”Odense Musik- og Teaterhus” inden for de økonomiske og kontraktuelle rammer, som Odense Kommune udstak i det materiale, der er henvist til i kommunens udbudsannonce (udbudsbekendtgørelse S 159-262441-2011 af 16/8 2011) om projektet.

-      Det ikke har været muligt at få en investor til at deltage i projektets realisering på de vilkår og projektforudsætninger, som Odense Kommune specificerede ved prækvalifikationen - herunder den af kommunen forudsatte risikofordeling.

 

På den baggrund har Pihl-K&L Gruppen meddelt Odense Kommune, at en realisering af projektet efter gruppens vurdering vil fordre revision af de forudsætninger, som kommunen lagde til grund ved kommunens udbudsbekendtgørelse.

 

Der kan derfor ikke, som forudsat ved prækvalifikationen, afgives tilbud på realisering af Musik- og Teaterhuset inden for rammerne af vilkårene i prækvalifikationsudbuddet.

 

Odense Kommune konstaterer, at:

-      Institutionelle investorer tilbydes mange investeringsmuligheder og ikke i det aktuelle marked er indstillet på at indgå i en længerevarende dialog om grundlæggende elementer i udviklingsprojekter.

-      Et tilfredsstillende afkast i det aktuelle marked ikke alene er tilstrækkeligt. De institutionelle investorer ønsker, at risikomomenter elimineres/minimeres i størst muligt omfang.

-      De institutionelle investorer grundlæggende ønsker en færdig "pakke", så der relativt let kan tages stilling til, om investeringen har et strategisk fit, og den har den ønskede afkast- og risikoprofil.

-      Realisering af projektet vil fordre en anden organisations- og udbudsform og dermed et nyt udbud.

 

Det betyder, at:

-      Slutinvestoren ikke skal være en del af udviklingsprocessen.

-      Odense kommune skal være aktiv part i færdigudvikling af projektet.

-      Færdigudvikling af projektet skal ske i samarbejde med et kvalificeret rådgiverteam og relevante samarbejdspartnere.

 

Derfor skal der, såfremt projektet fortsat ønskes realiseret, besluttes en anden organisations- og udbudsform, hvor projektet i samarbejde med relevante samarbejdspartnere kalibreres for så vidt angår:

-      Byggeriets samlede anskaffelsessum, herunder kostprisen på de enkelte lejeres "ejerlejlighed".

-      Lejernes betalingsevne i forhold til samspillet mellem anskaffelsessum og investors afkastkrav.

-      P-kælderens anskaffelsessum i forhold til investors afkastkrav.

-      Udarbejdelse af et robust investorgrundlag, hvor risici samlet er minimeret i form af færdige lejeaftaler m.v.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer sammen med den tilknyttede rådgivergruppe og på baggrund af øvrige eksterne vurderinger, at der gennem en færdigudvikling af projektet, herunder afdækning af risikoelementer og muligheder for minimering af disse kan skabes et gennembearbejdet investoroplæg, som kan danne grundlag for projektets realisering.

 

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense Teater og PH-Live har tilkendegivet, at de fortsat ønsker at indgå i projektet som lejere. De har noteret sig den tidsmæssige forskydning om end det er med beklagelse, da det særligt for SMKS og Odense Teater er en udfordring at drive undervisning, forestillinger m.v. i de nuværende lokaliteter.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at Odense Kommune i samarbejde med kvalificeret rådgiverteam og relevante samarbejdspartnere færdigudvikler projektet med henblik på efterfølgende udbud, der sikrer realisering af projektet.

 

Når projektet er kalibreret og færdigudviklet gennemføres udbuddet ved et offentligt udbud, eksempelvis et udbud af grunden med forpligtelse for grundkøber til at realisere projektet i den endelige udformning, herunder de endelige leje- og brugsretsaftaler.

 

Kalibrering af projekt m.v. forventes at være færdig primo 2013.

 

Færdigudvikling af projektet samt kommende udbud forventes omkostningsmæssigt, at kunne holdes inden for de allerede meddelte anlægsbevillinger.

 

I den forbindelse skal der peges på, at den samlede anlægsøkonomi for projektet hidtil har været i balance. Derimod er der fortsat ikke taget endelig budgetmæssig stilling til driftsøkonomien i projektet, jf. også tidligere byrådsbehandlinger maj 2008, februar 2011 og januar 2012.

 

Vilkårene for grundudbuddet forelægges til politisk beslutning, når kalibrering af projekt m.v. er sket og inden udbud.

 

Tidsmæssigt forventes huset, at kunne ibrugtages i 2016.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Musik- og Teaterhusprojektet fortsat søges realiseret.

 2. Odense Kommune i samarbejde med kvalificeret rådgiverteam og relevante samarbejdspartnere færdigudvikler projektet med henblik på efterfølgende udbud, der sikrer realisering af projektet.

 3. Projektet realiseres i givet fald ved et nyt udbud, idet byrådet godkender vilkårene inden offentligt udbud gennemføres.

 

 

 

Sagsfremstilling

Sagens historik.

 

Som et element i udmøntning af den i 2005 besluttede kulturstrategi blev det besluttet, at der skulle iværksættes en udbudsrunde om etablering af et Musik- og Teaterhus på koncerthusgrunden som et led i et offentligt/privat samarbejde.

 

Marts 2006 blev det besluttet, at udbud skulle ske som "konkurrencepræget dialog" gennem et prækvalifikationsudbud.

 

November 2006 blev der godkendt 5 dialogpartnere til den videre dialog- og tilbudsproces med henblik på tilbudsafgivelse i september 2007.

 

August 2007 fastholdt byrådet udbudskravet om produktionsmiljø i tilknytning til Store sal.

 

Maj 2008 accepterede byrådet tilbuddet fra H.C. Andersen Kongrescenter A/S.

 

Marts 2010 meddelte H.C. Andersen Kongrescenter A/S, at de ikke kunne videreføre projektet.

 

Der blev herefter gennemført voldgiftsag og samtidig gennemført en teknisk kvalificering af projektmaterialet m.v.

 

Februar 2011 besluttede byrådet, at det justerede projekt på ny udbydes i EU-udbud i konkurrencepræget dialog.

 

Januar 2012 godkendte byrådet PIHL-K&L Gruppen som dialog- og forhandlingspart i den videre tilbudsproces.

 

September 2012 meddelte PIHL-K&L Gruppen, at de ikke kan afgive tilbud.

 

Den foreslåede proces med færdigudvikling af projektet i samarbejde med kvalificeret rådgiverteam og relevante samarbejdspartnere vil i givet fald ske på følgende forudsætninger:

-      Musik- og Teaterhus på ca. 34.000 m2.

-      6 % i afkast til investor.

-      25 års lejekontrakter med Statens Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense Teater, driftsoperatør på Store sal, foyer m.v. (PH Live).

-      Anlægssum/lejebetalinger afstemmes i forhold til afkastkravet.

-      Eventuel ejerlejlighedsopdeling.

-      Investoren sikres i forhold til driftsoperatørens lejebetaling for Store sal, foyer m.v.

-      Sikkerhed for indtægter i p-kælderen, som modsvarer afkastkravet.

-      Ungdomsboliger (ca. 30 med en boligorganisation, som bygherre).

-      Kommunen indskyder grund og 90 mio. kr. kontant.

-      Partnerskabet for omdannelse af Thomas B. Thrigesgade, Realdania og Odense Kommune har givet tilsagn om 20 mio. kr. som anlægstilskud.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer sammen med den tilknyttede rådgivergruppe og på baggrund af øvrige eksterne vurderinger, at der gennem en færdigudvikling af projektet, herunder afdækning af risikoelementer og muligheder for minimering af disse kan skabes et gennembearbejdet "investoroplæg". En proces, som endeligt vil afdække om projektet, som forventet, kan få det rette økonomiske- og strategiske fit i forhold til en slutinvestor.

 

Danske Bank Corporate Finance har vurderet projektet og udtalt:

"Investorerne forventes at se positivt på muligheden for at investere i et ejendomsprojekt, der er udlejet til gode lejere på langt løbende lejekontrakter samt Odense Kommunes stærke kommitment - både i udviklingsfasen og i den efterfølgende drift. Det er vores vurdering, at Musik- og Teaterhuset primært vil henvende sig til institutionelle investorer, og at disse vil være de bedste ejere for både Odense Kommune og lejerne i Musik- og Teaterhuset. […] Vi mener, at det vil være muligt at finde en investor til Musik- og Teaterhuset. Det er vores vurdering, at transaktionssikkerheden øges, såfremt projektet optimeres og forbedres så grundigt som muligt."

 

Udgangspunktet for den kommende kalibreringsproces er de aktuelle økonomiske/budgetmæssige forudsætninger.

 

Økonomi

Anlæg.

 

Den foreslåede organisations- og udbudsmodel forudsættes at kunne gennemføres inden for den anlægsbevilling, som blev meddelt og frigivet til færdiggørelse af dialog/forhandling samt tilbud og tildeling og omkostninger i forbindelse med godkendelse af PIHL-K&L Gruppen som dialog- og forhandlingspart.

 

Anlægsøkonomien kan herefter sammenfattes til følgende:

 

Det kommunale engangsvederlag forudsættes uændret at udgøre 90 mio. kr. ekskl. moms (2010-priser), svarende til 93,4 mio. kr. i 2012 prisniveau. Den konkrete betalingsplan for udbetaling af vederlaget kendes ikke, før ændringer i projekts organisations- og udbudsmodel er gennemført.

 

Hertil kommer tilskødning af kommunal grund til en værdi på ca. 32 mio. kr. Dette vil ikke påvirke kommunens kassebeholdning/budget.

 

Udgiften til trafikmæssige ændringer på Hans Mules Gade på 2.250.000 kr. ekskl. moms forventes afholdt i 2016.

 

Udgiften til køb/ekspropriation af private P-pladser på 2.160.000 kr. forventes afholdt i 2013.

 

Anlægsøkonomien kan sammenfattes til følgende:

 

Anlægsbehov og budget


Samlet set er der den fornødne anlægsfinansiering. Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med overflytning af anlægsbevillinger fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget, jf. forliget om budget 2012-15 vedrørende Musik og Teaterhus samt Byens Ø, er en såkaldt periodiseringsudfordring.

 

Denne udfordring er følgende:


Udfordringen med at skubbe i alt 76,2 mio. kr. til 2015 er foreløbigt håndteret teknisk ved at lægge periodiseringsudfordringen ind på bevillingen til Musik- og Teaterhus.

 

Det foreslås, at denne udfordring håndteres endeligt, når der foreligger nærmere afklaring omkring betalingsplan for Musik- og Teaterhuset.

 

Endelig afklaring af hvorvidt kommunens engagement i Musik- og Teaterhuset medfører deponeringsforpligtelse for Odense Kommune, er og kan fortsat ikke afklares endeligt, før end projektet og dermed omfanget af kommunens engagement er endeligt afklaret gennem den kommende kalibreringsproces. Fastlæggelse af forpligtelsen og omfanget af denne skal afklares/bekræftes endeligt med Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilket vil ske som et element i udviklingsprocessen. Det tilstræbes, at en given deponeringsforpligtelse minimeres.

 

Tidligere i processen har Borgmesterforvaltningen forudsat, at deponering skulle ske i forbindelse med ibrugtagning af huset, det vil sige i 2015 (2016) og svarende til det samlede anlægstilskud på 120 mio. kr.

 

Driftsøkonomi.

 

Jf. den tidligere sag godkendt af byrådet i januar 2012 blev driftsøkonomien oplyst således:

 

Odense Kommune skal betale en løbende ydelse for brugsretten med 11 mio. kr. ekskl. moms/år i de første 5 år fra ibrugtagning i 2015 (2016) og 8 mio. kr. ekskl. moms/år de efterfølgende 20 år. Beløbene indeksreguleres som de øvrige erhvervslejekontrakter. Samlet set en betaling på 215 mio. kr. i 2011-priser, jf. endvidere sag om "Musik- og Teaterhus - etablering, fornyet behandling" på byrådets møde den 16/2 2011.

 

Udnyttelse af brugsretten medfører driftsudgifter, herunder primært kommunalt køb af arrangementer på ca. 10 mio. kr. ekskl. moms/år fra ibrugtagning, forventeligt i 2016. Forberedelse af udnyttelse af brugsretten fra ibrugtagning anslås at udgøre 1 mio. kr./år 2 år før ibrugtagning, forventeligt i 2014 og 2015.

 

Det skal understreges, at driftsforudsætningerne er i overensstemmelse med det hidtidige beslutningsgrundlag, som byrådet vedtog på mødet den 16/2 2011.

 

Driftsøkonomien kan sammenfattes til følgende:

 

- 1.000 kr. - 

2014

2015

2016-19

2020-30

2030 ff

Løbende ydelse

 

5.500

11.000

8.000

0

Køb af arrangementer

 

 

10.000

10.000

10.000

Forberedelse af brugsretten

1.000

1.000

0

0

0

Drift i alt

1.000

6.500

21.000

18.000

10.000

 

 

 

 

 

 

Budget

0

(8.900)

(8.900)

(8.900)

(8.900)

 

 

 

 

 

 

Forskel

-1.000

(2.400)

(-12.100)

(-9.100)

(-1.100)

 

Der blev oprindeligt afsat budget på 10,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 og herefter 12,0 mio. kr. fra 2013 og hvert år fremefter til drift af Musik og Teaterhus.  Driftsbevillingerne er løbende blevet disponeret til andre formål i forbindelse med de senere års budgetforlig. Senest i forbindelse med forliget om budget 2011 blev den på det tidspunkt resterende bevilling på 8,9 mio. kr. årligt disponeret til andre formål til og med 2014.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

8. Tilladelse til nedknusning og sortering af affald

Åbent - 2012/174653

 

Sagsresumé

Forvaltningen har modtaget ansøgning om etablering af virksomhed på Hedagervej 90 i Lumby. Virksomheden skal beskæftige sig med sortering og nedknusning af bygningsaffald med tilhørende oplag af nedknuste og sorterede materialer.

 

Sagen har tidligere været behandlet af By- og Kulturudvalget, der i 2009 afslog at give permanent tilladelse til at etablere en nedknusnings- og sorteringsvirksomhed på ejendommen.

 

I forbindelse med revision af kommuneplanen, der skal være tilendebragt ved udgangen af 2013, vil der blive foretaget en vurdering af kommunens erhvervsarealer, herunder behovet for flere erhvervsarealer i kommunens nordvestlige del.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at der iværksættes naboorientering med henblik på, at forvaltningen efterfølgende kan give tidsbegrænset tilladelse på bestemte vilkår.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der iværksættes naboorientering med henblik på, at By- og Kulturforvaltningen efterfølgende kan give en tidsbegrænset tilladelse til nedknusning og sortering af byggeaffald med tilhørende oplag af nedknuste og sorterede materialer på ejendommen Hedagervej 90. Tilladelsen skal gives på de vilkår, der er nævnt i sagsfremstillingen.

 

 

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i landzone.

 

Ansøger ønsker specifikt at placere sig i Odense N, da der i dag ikke er mulighed for at aflevere nedbrydningsmaterialer i området. Ansøger vurderer, at anlægget vil kunne betjene store dele af Nordfyn herunder det nordlige Odense, og at der er stor efterspørgsel blandt især lokale håndværkere efter dette tilbud.

 

Nedknusning på egen ejendom betyder, at der kan anvendes eldrevet fremfor diseldrevet maskinel.

 

Det kan ved besigtigelse på ejendommen konstateres, at der vil kunne etableres oplag på ejendommen, og at det på grund af en lavning i terrænet vil kunne afskærmes fra det åbne land. Det vil dog være opdyrkede landbrugsarealer, der skal inddrages til formålet. Anlægget vil være placeret inden for støjkonsekvensområdet for Odense Lufthavn

 

Planlovens landzonebestemmelser omhandler beskyttelse af det åbne land mod andet end det, der er nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Nedknusning af bygningsaffald falder ikke ind under denne kategori. Endvidere vil en permanent landzonetilladelse til denne type af virksomhed være i strid med kommunens overordnede planlægning og styring af erhvervsudviklingen.

 

På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at der kan gives en 3-årig landzonetilladelse, indtil en planlagt revision af kommuneplanen har fundet sted. Den tidsbegrænsede tilladelse foreslås givet på følgende vilkår:

 

 • Landzonetilladelsen tinglyses på ejendommen
 • Nedknusningen må finde sted 8 gange om året, én gang om måneden af maksimalt 5 hverdage pr. gang. Der skal friholdes for nedknusning i børnenes sommerferie.
 • Det udendørs oplag skal afskærmes for indblik fra det omkringliggende åbne land med jordvolde eller beplantning.

 

Inden der gives en tidsbegrænset landzonetilladelse vil der, jf. planlovens § 35, blive iværksat naboorientering af 18 dages varighed. En tidsbegrænset landzonetilladelse er underlagt de almindelige planmæssige forhold og kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet.

 

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 9. Kærbygade 10, Vester Kærby. Nedrivning af gård

Åbent - 2012/177812

 

Sagsresumé

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om nedrivning af en firelænget gård på Kærbygade 10.

 

Ejer ønsker at fjerne ejendommen og erstatte den med en ny hovedbygning. Den ny hovedbygning skal udføres som et længehus med garage og hestestald. Ønsket om nedrivning begrundes i bygningernes meget dårlige stand.

 

Af kommuneplan fremgår det, at hovedbygningen er bevaringsværdig i kategori 4, og at driftsbygningerne er bevaringsværdige i kategori 3.

 

Ifølge lov om fredede og bevaringsværdige bygninger må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivningsmeddelelsen har været offentliggjort.

Odense Bys Museer, Landsforeningen for bygnings- og bevaringskultur samt Kulturmiljørådet har sendt indsigelse mod nedrivningen. Alle mener, at der er tale om markante bygninger, der samtidigt er væsentlige i forhold til landsbybebyggelsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der nedlægges § 14 forbud jf. Planloven, og at der udarbejdes en lokalplan for landsbyens bevarelse.

 

Hvis der nedlægges et forbud mod nedrivning, kan kommunen af ejer blive mødt med et krav om overtagelse af ejendommen efter planlovens § 49.

 

Såfremt der måtte blive rejst krav om overtagelse, skal der tages stilling til, om betingelserne i § 49 er opfyldt. Det indebærer, at det skal vurderes, om der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

 1. Der nedlægges § 14 forbud, jf. Planloven, på ejendommen Vester Kærbygade 10.

 2. Der udarbejdes en lokalplan for landsbyen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Der henvises til sagsresuméet.

 

Bilag

1. Luftfoto Kærbyvej (Foto kærby.pdf)
1. Gadefoto Kærbyvej (Gadefoto.pdf)

 

 

 10. Fastlæggelse af By- og Kulturudvalgets mødekalender for 2013

Åbent - 2012/175084

 

Sagsresumé

Forslag til mødeplan for 2013 er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslaget.

 

 

 

Sagsfremstilling

Ingen

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Forslag til mødeplan for By- og Kulturudvalget 2013 (Mødeoversigt BKU 2013.pdf)
2. Kalenderoversigt for By- og Kulturudvalgets møder 2013 (BKU kalender 2013.pdf)

 

 

 11. Høring fra Nyborg Kommune - husdyrsag med arealer i Odense Kommune (Sludevej 6)

Åbent - 2012/172896

 

Sagsresumé

Et husdyrbrug i Nyborg Kommune har udbringningsarealer i Odense Kommune. By- og Kulturforvaltningen skal derfor give en udtalelse til Nyborg Kommune. Forvaltningen skal vurdere, om der er forhold ved arealerne, der giver behov for at stille særlige vilkår til deres anvendelse.

 

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at der kan udbringes husdyrgødning på arealerne uden væsentlig påvirkning af naturområder, grundvand eller Odense Fjord. Forvaltningen har vurderet, at der ikke er behov for at stille særlige vilkår til arealerne.

 

En del af arealerne er udpeget til skovrejsning, men de kan modtage husdyrgødning, indtil selve skovrejsningen starter.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der ikke stilles vilkår til udbringningsarealerne i Odense Kommune.

 

 

 

Sagsfremstilling

Når et husdyrbrug skal have miljøgodkendelse efter husdyrloven, skal alle de arealer, der modtager husdyrgødning fra produktionen, godkendes. Den kommune, hvor ejendommen ligger, skal udarbejde godkendelsen. Hvis nogle af arealerne ligger i andre kommuner, skal de høres. De skal så vurdere, om særlige forhold gør, at der skal stilles specielle vilkår til arealerne. Der er blot tale om en udtalelse, som så skal indarbejdes i den endelige miljøgodkendelse.

 

Nyborg Kommune behandler i øjeblikket en sådan sag om miljøgodkendelse af et husdyrbrug, der har arealer i Odense Kommune.

 

Husdyrbruget råder over i alt 395 ha, hvoraf ca. 225 ha ligger i Odense Kommune. Arealerne i Odense Kommune ligger i den vestlige del af kommunen – ved Villestofte, Elmelund, Holmstrup og Bellinge. Størstedelen ligger ved Elmelund.

Arealerne i Odense Kommune ligger alle i oplandet til Odense Fjord.

 

Beregninger viser, at der ikke vil ske en øget udvaskning af næringsstoffer til grundvand eller vandområder. Ansøger har valgt sædskiftetiltag til at nedbringe udvaskningen af kvælstof. Forvaltningen har derfor vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af grundvand eller af Odense Fjord.

 

Flere af arealerne grænser op til byzone eller til naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I de generelle regler for udbringning af husdyrgødning er der taget hensyn til både naboer og naturbeskyttelse. Forvaltningen har vurderet, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af hverken naturområder eller naboer. Det er altså forvaltningens vurdering, at de generelle regler sikrer tilstrækkelige hensyn.

 

De fleste af arealerne ved Elmelund er udpeget til skovrejsning. Naturstyrelsen og Odense Kommune ejer arealerne, og ansøger har forpagtet dem. Det er planen, at selve skovrejsningen skal starte i 2013 eller 2014. Indtil da kan arealerne fortsat modtage husdyrgødning.

 

Samlet vurdering

Det er forvaltningens samlede vurdering, at der fortsat kan udbringes husdyrgødning på arealerne i Odense Kommune. Forvaltningen vurderer, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af vand, natur eller naboer i Odense Kommune. Der er ikke grundlag for at stille yderligere vilkår.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Kort over arealer i Odense Kommune (Sludevej 6) (Sludevej arealer Odense.pdf)

 

 

 12. Anlægsrammen Trafiksikkerhedsplan - Godkendelse af projekter 2012

Åbent - 2012/004158

 

Sagsresumé

Der arbejdes ud fra en langsigtet handlingsplan for trafiksikkerhed med en flerstrenget strategi, der er beskrevet i Trafiksikkerhedsplanen. Strategien har fokus på fysiske ændringer af kryds og strækninger (sortpletarbejdet), etablering af stier, skoleveje samt påvirkning af trafikanternes holdning i forhold til trafiksikkerhed, herunder færdselsundervisning og kampagner.

 

For at opnå disse målsætninger søges der frigivet 745.000 kr.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

 1. Sagens projekter udføres i 2012.

 

 1. Forbrug af 745.000 kr. af anlægsrammen for "Trafiksikkerhedsplan" under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik.

 

 

 

Sagsfremstilling

På budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik er der under anlægsrammen "Trafiksikkerhedsplan" afsat 14.784.000 kr. på budgettet i 2012.

 

Der ønskes nu godkendelse af forbrug af 745.000 kr. til nedenstående projekter, jf. kortbilag med hovedområderne sortplettiltag og skoleveje samt øvrige trafiksikkerhedsfremmende projekter.

 

Sortplettiltag

Samlet overslag: 375.000 kr.

I bilag 1 er følgende projektforslag kortfattet beskrevet (anlægsoverslag er angivet i parentes).

 

Der er i 2012 frigivet beløb til kvalificering af overslag / forprojektering af kryds på Kløvermosevej ved Roesskovsvej.

 

·       Kløvermosevej: Kryds ved Roesskovsvej (200.000 kr.)

o   Der foreslås gennemført detailprojektering i efteråret 2012 med henblik på frigivelse af anlægsmidler fra budget 2013 til projektets gennemførelse i 2013.

 

Opfølgning på udmeldte sortpletprojekter før sortpletanalyse fra 2011

·       Bogensevej: Strækningen fra Næsbyvej til Karlavej (75.000 kr.)

 

·       Rugårdsvej: Strækning i kurve ved Prinsesse Maries Allé (100.000 kr.)

o   Supplerende tiltag efter etablering af nyt signal.

 

Skoleveje

Samlet overslag: 200.000 kr.

I bilag 2 er følgende projektforslag kortfattet beskrevet (anlægsoverslag er angivet i parentes).

 

·       Holluf Pile Skole – Tiltag i forbindelse med stikrydsning af fordelingsvejen Hvilehøjvej (100.000 kr.)

·       Højby Friskole / Rudolf Steiner-Skolen – Kurvetilpasning for højresving med skolebus (100.000 kr.)

 

Øvrige trafiksikkerhedsfremmende projekter

Samlet overslag: 170.000 kr.

I bilag 3 er følgende projektforslag kortfattet beskrevet (anlægsoverslag er angivet i parentes).

 

·       Østergårds Allé - Justering af fartdæmpere (170.000 kr.)

 

Økonomi

Oversigt over anlægsrammens økonomi.

 

Anlægsrammen "Trafiksikkerhedsplan" - beløb i 1.000 kr.

2012

Budget:

- Afsat budgetbeløb på anlægsrammen

 

 

14.784

Forbrugt:

- Tidligere godkendte projekter

 

Godkendelse i denne sag:

-Sortplettiltag

-Skolevejstiltag

-Øvrige trafiksikkerhedsfremmende projekter

 

 

-11.152

 

-745

-375

-200

-170

 

Restbudget på anlægsrammen

 

 

2.887

 

Ovenstående projektforslag medfører ikke yderligere afledte årlige driftsudgifter til drift, ren- og vedligeholdelse.

 

Bilag

2. Skolevejsprojekter (Bilag 2 - Skolevej.pdf)
3. Øvrige trafiksikkerhedsfremmende projekter (Bilag 3 - Øvrige trafiksikkerhedsfremmende projekter.pdf)
1. Sortplettiltag (Bilag 1 - Sortplet.pdf)

 

 

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse


13. Muligheder for etablering af større tagterrasser i bymidten

Åbent - 2012/174658

 

Sagsresumé

Der er gennem de seneste 10 år kommet et stigende antal ansøgninger om etablering af tagterrasser og altaner i midtbyen. Arealerne af dem ønskes i stigende grad større og større, og placeret i alle etager. For ansøger betyder en tagterrasse eller en større altan direkte adgang til et attraktivt friareal fra boligen.

 

Forvaltningen modtager samtidig et stigende antal klager fra naboer, der føler sig generet af indblik, røg og støj fra de nye opholdsarealer. Når tagterrassen/altanen først er godkendt, kan By- og Kulturforvaltningen ikke regulere brugen.

 

Midtbyen er reguleret af lokalplan nr. 0-548 for skilte og facader, og flere af ejendommene har derudover tinglyst bevarende lokalplaner, som betyder, at ønsker om etablering af tagterrasser og større altaner ikke kan imødekommes, med mindre de passer til bygningens oprindelige arkitektur. I de tilfælde, hvor forvaltningen har vurderet, at de ikke passer ind i den oprindelige arkitektur, har forvaltningen til dato givet afslag eller i dialog med ansøger forsøgt at finde andre løsninger.

 

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om etablering af en tagterrasse på Kongensgade 31B, 4. tv. Ejendommen er både reguleret af lokalplan nr. 0-548 for skilte og facader og lokalplan 0-648 for bolig- og erhvervsbebyggelse ved Klostervej.

 

Såfremt der skal tillades en tagterrasse på ejendommen, vil det kræve, at lokalplan 0-548 aflyses ved udarbejdelse af ny lokalplan, samt at der dispenseres fra lokalplan 0-648. Det betyder, at forvaltningen ændrer praksis på området, og der åbnes op for etablering af flere større altaner og tagterrasser i midtbyen.

 

Indstilling.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtager i dag et stigende antal henvendelser om etablering af større tagterrasser og altaner i bymidten. Forvaltningens praksis følger lokalplan nr. 0-548 for skilte og facade og eventuelle tinglyste lokalplaner på de givne ejendomme.

 

Skilte og facader lokalplanen nr. 0-548 har en formålsbestemmelse 1.1.5, hvor det fremgår, at ”Facadeændringer skal ske i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur”. Endvidere fremgår det af bestemmelse 4.4.2, at ”Der må ikke placeres altaner ovenpå kviste, hvor dette er synligt fra gaden, eller fra andet offentligt tilgængeligt areal”.

 

Formålsbestemmelserne betyder, at forvaltningen ikke kan give tilladelse til etablering af større altaner og tagterrasser i midtbyen, med mindre de passer ind i bygningens oprindelige arkitektur.

 

Såfremt udvalget ønsker, at forvaltningen skal ændre praksis, betyder det, at lokalplan nr. 0-548 for skilte og facader skal aflyses, og der udarbejdes en lokalplan med ændrede bestemmelser.

 

Ved at ændre praksis på området imødekommes et stigende ønske om etablering af større altaner og tagterrasser i bymidten. Samtidig må forventes et stigende antal klager fra naboer over gener fra støj, røg m.v. 

 

Konkret i forhold til Kongensgade 31B, 4. tv. ønsker ansøger at etablere en terrasse i en del af ejendommens tagkonstruktion.

 

Tagterrassen vil være synlig fra Klostervej og arealet bag Kongensgade, men ikke fra selve Kongensgade – dog afhængig af, hvor langt ned ad Grønnegade man står.

 

Ejendommen er fra år 1907, udpeget som bevaringsværdig i kategori 4, og omfattet af lokalplanerne nr. 0-548 og 0-648.

 

Lokalplan nr. 0-548 for skilte- og facader er tinglyst på ejendommen, og lokalplan nr. 0-648 gælder for bolig- og erhvervsbebyggelse ved Klostervej.

 

By- og Kulturforvaltningen har den 22/11 2010 givet afslag på ansøgning om etablering af en tagterrasse med henvisning til lokalplan nr. 0-548.

 

By- og Kulturforvaltningen modtager den 10/5 2012 en ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 0-548, således den tidligere ansøgte tagterrasse kan etableres.

 

Afslaget blev fastholdt, da der ikke kan dispenseres fra formålsbestemmelsen i en lokalplan. Afslaget begrundes med henvisning til lokalplan nr. 0-548 og ejendommens bevaringsværdi.

 

Bevaringsværdien er yderligere præciseret i lokalplan nr. 0-648 (for bolig- og erhvervsbebyggelse ved Klostervej). Ifølge lokalplanens bestemmelse 8.1 er Kongensgade 31B udpeget som bevaringsværdig, og ”Ændringer og vedligeholdelse skal foretages i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur og materialer. Eksempelvis må oprindelig blank mur ikke pudses, detaljer må ikke fjernes eller overdækkes, og oprindelige kviste, vinduesformater og opdelinger må ikke ændres”.

 

Såfremt der tillades en tagterrasse i den konkrete sag, vil det kræve, at lokalplan 0-548 aflyses ved udarbejdelse af ny lokalplan, og at der dispenseres fra lokalplan 0-648.

 

Til eksempel har forvaltningen på Klaregade 23, 4. sal givet tilladelse til etablering af tagterrasse. Terrassen er etableret på bagfacaden af en bevaringsværdig ejendom.

 

På Ny Vestergade 17 er der ansøgt om tagterrasse. Forvaltningen har ikke kunnet imødekomme det ønske, og har i dialog med ansøger fundet en anden løsning i form af to altaner.

 

Økonomi

 

Bilag

1. Kongensgade - foto (Kongensgade.pdf)
2. Kongensgade - tegningsmateriale (Kongensgade tegning.pdf)

 

 

 

E: Orientering


15. Salg af udlejningsejendomme i 2012.

Åbent - 2012/163718

 

Orientering

By- og Kulturforvaltningen udarbejdede i 2002 i samarbejde med repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, og Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen en rapport om eventuel yderligere salg af kommunale ejendomme, der administreres af Plan og Byg.

 

På baggrund heraf blev det besluttet, at der 1 gang årligt foretages en vurdering af, hvorvidt der eventuelt kan ske yderligere salg af ejendomme, som ikke er egnede til boligsociale formål.

 

Vurderingen forelægges By- og Kulturforvaltningen til orientering.

 

I den forbindelse er Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blevet bedt om at foretage en vurdering af, hvorvidt der er ejendomme, der ikke er nødvendige til løsning af boligsociale formål, og derfor kan sælges i 2012/2013.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har meddelt, at de ikke kan pege på boliger, der kan sælges.

 

På baggrund heraf vil der i 2012/2013 alene ske salg af forpagtningsboliger og 1- og 2 families ejendomme, når lejemålene opsiges. Dette er i overensstemmelse med de budmæssige forudsætninger for 2012/2013.

 

Ny virkelighed – Ny velfærd er den dagsorden, vi har sat for at udvikle nye løsninger, og der er besluttet 8 innovationsforløb,

 

Et af innovationsforløbene er ”vores bygninger”, hvor der vil blive set nærmere på den kommunale bygningsmasse, herunder både rammer og indhold - de fysiske bygninger (energi, vedligeholdelse m.v.) og udnyttelsen og brugen af dem.

 

Det vil være naturligt, at inddrage netop spørgsmålet om de kommunale boligers fremtidige rolle i forhold til løsning af boligsociale opgaver under ”vores bygninger”. By- og Kulturforvaltningen vil sikre, at elementet inddrages i det videre arbejde.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 

16. Status på Tarup Skole og tunnel under Rismarksvej

Åbent - 2011/033037

 

Orientering

På By- og Kulturudvalgsmødet den 11/9 2012 bad udvalget om, at der på næste udvalgsmøde blev orienteret om status på en eventuel ny stitunnel under Rismarksvej.

 

Den aktuelle status er, at der er afholdt møder med trafikgruppen i Tarup og Børn- og Ungeforvaltningen, hvor man har vurderet behovet og den mest egnede placering af tunnelen.

 

Der er desuden udført et økonomisk overslag på projektet, som viser, at en ny tunnel vil koste godt 20.000.000 kr. Det betyder, at der skal findes en selvstændig anlægsbevilling for at realisere projektet.

 

I forbindelse med budgetforliget 2013 er det besluttet, at der skal gennemføres en foroffentlighedsfase og en skitseprojektering.

 

Forventet procesplan til skitseprojektering og foroffentlighed:

 

Aktivitet

Formål

Foroffentlig høring

-    Borgermøde

-    Høringsportal

-    Etc.

Opstart januar 2013

-    At gøre opmærksom på, at der igangsættes et arbejde med at få etableret en tunnel under Rismarksvej

-    At indhente idéer og forslag til projektet

Skitseforslag udarbejdes

Opstart marts 2013

-    At få projektet konkretiseret blandt andet placering af tunnelen og økonomi

Offentlig høring eller information.

Opstart august 2013

-    At informere om, at det er det konkrete projekt vi arbejder videre med

-    At give borgerne mulighed for at komme med deres bemærkninger til det konkrete projekt

Frigivelse af økonomi til projektet.

Vil blive opstartet, når der gives en anlægsbevilling.

 

Projektering og anlæg.

 

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 17. Orientering om Venstres forespørgsel om betydningen af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade for Rismarksvej

Åbent - 2012/176206

 

Orientering

På udvalgsmødet den 11/9 2012 fik udvalget en mundtlig orientering med udgangspunkt i to rapporter fra COWI. På baggrund af den mundtlige orientering ønskede udvalget en skriftlig redegørelse, der hermed vedlægges.

 

Som det fremgår af det vedlagte notat fra COWI (se bilag), bygger de 2 rapporter på forskellige metodemæssige forudsætninger og baggrundsdata.

 

Bilag

1. Notat fra COWI (Notat Forespørgsel vedr trafikberegninger.pdf)

 

 

 

18. Birkum By, omfartsvej

Åbent - 2008/005963

 

Orientering

By- og Kulturudvalget har på mødet den 28/8 2012 fået en orientering om en eventuel ny omfartsvej omkring Birkum. På mødet ønskede udvalget at få belyst, hvad en ny omfartsvej ville koste med det nuværende prisniveau.

 

Forvaltningen har derfor beregnet et nyt anlægsoverslag, hvor man har taget udgangspunkt i det af Fyns Amts tidligere udarbejdede overslag.

 

Forvaltningen vurderer, at etableringen af en omfartsvej ved Birkum vil koste ca. 23.500.000 kr. i det nuværende marked.

 

Bilag

Ingen bilag.

 19. Udmøntning af budgetforlig - Budget 2013

Åbent - 2012/008820

 

Orientering

Forvaltningen har udarbejdet oversigt over opgaver som følge af budgetforlig af 20/9 2012 vedrørende Budget 2013.

 

Bilag

1. Oversigt over opgaver i forlængelse af budget 2013-16 (budgetbilag.pdf)

 

 

 20. Frikommuneforsøg- Ny virkelighed ny velfærd

Åbent - 2012/061598

 

Orientering

Odense Kommune har den 1/10 2012 modtaget svar på 2. runde af kommunens ansøgninger om frikommuneforsøg. Samlet oversigt og Økonomi- og Indenrigsministerens brev vedlægges som bilag.

 

Status på By- og Kulturudvalgets frikommuneforslag fra 2. runde viser:

a.    Mulighed for at grundejerne selv kan administrere drift og vedligeholdelse af belysning på private fællesveje: Imødekommet. Forslaget vil indgå i ændringer af frikommuneloven.

b.    Anvendelse af administrativt bødeforlæg ved overtrædelse af dele af olietankbekendtgørelsen: Ansøgningen er aktuelt under behandling i miljøministeriet.

c.    Anmeldeordning til etablering af jordvarmeanlæg: Imødekommet. Godkendes administrativt af Miljøministeriet.

d.    Mere solenergi-ændret afregningsgrundlag for solcelleanlæg: Afslag. Kan ikke imødekommes, idet forsøget vil medføre væsentlige udgifter for staten.

 1. Odense Bys Museer- Indgå eksklusive licensaftaler med private erhvervsdrivende- forretningsudvikling som værktøj til forebyggelse af tab af kulturarv: Imødekommet. Kan ske inden for gældende regler.

 

Den 1/11 2012 er der frist til 3. runde frikommuneforsøg. By- og Kulturforvaltningen har ikke nye forslag om dispensationer eller ændret lovgivning til denne runde.

 

I forlængelse af byrådets fortælling om Ny virkelighed – Ny velfærd arbejder By- og Kulturforvaltningen med, hvordan forvaltningen i højere grad kan inddrage civilsamfundet i forvaltningens opgaver.

 

I den forbindelse deltager By- og Kulturforvaltningen blandt andet i et tværgående samarbejde på tværs af forvaltningerne om en øget inddragelse af civilsamfundet, hvor fokus netop er på, hvordan kommunen i samarbejde med borgere og frivillige kan udvikle, udfordre og udføre de kerneydelser, som der er behov for. I øjeblikket arbejdes der på at finde en passende ramme for at prøve et sådant samarbejde, blandt andet inden for nogle geografiske opdelte områder.

 

”Øget inddragelse af civilsamfundet” er også et af regeringens seks overordnede forsøgstemaer. Foruden Øget inddragelse af civilsamfundet har regeringen udpeget følgende som overordnede forsøgstemaer:

 1. Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats
 2. Digitalisering
 3. En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats
 4. Nye løsninger i folkeskolen
 5. Kommunerne og vækstdagsordenen.

 

Derudover afventer By- og Kulturforvaltningen de eventuelle frikommuneforsøg, der måtte blive mulighed for at deltage i på baggrund af de 6 overordnede forsøgstemaer, som regeringen gerne vil samarbejde med frikommunerne om.

 

I forlængelse af byrådets overordnede fortælling om Ny virkelighed – Ny velfærd og direktørgruppens udmøntning heraf, har By- og Kulturforvaltningen på administrativt niveau udarbejdet en fortælling for forvaltningen. En fortælling der i tråd med den overordnede fortælling præciserer og skitserer, hvordan forvaltningen vil arbejde med Ny virkelighed - Ny velfærd. Det har resulteret i fem strategiske indsatsområder:

·         Den helhedsorienterede forvaltning

·         Den kommunikerende forvaltning

·         Den forandringsskabende forvaltning

·         Den involverende forvaltning

·         Den attraktive forvaltning.

Inden for hver af disse vil der være en række indsatser, som tilsammen sikrer, at forvaltningen fremadrettet fortsætter og videreudvikler arbejdet med Ny virkelighed – Ny velfærd.

 

Bilag

2. Samlet oversigt over afgørelser på frikommunernes ansøgninger i 3. runde (Samlet oversigt over afgørelser på frikommunernes ansøgninger i 3.pdf)
1. Ministerbrev til frikommunerne vedr. afgørelser på ansøgninger i 3. runde (Ministerbrev til frikommunerne vedr. afgørelse på ansøgninger i 3. runde.pdf)

 

 

 

21. Underskrift af revisionsprotokollat for 2011 - Odense Bys Museer

Åbent - 2012/173832

 

Orientering

Revisionsprotokollat til underskrift af By- og Kulturudvalgets medlemmer

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl