Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Dagsorden 25. april 2012

Knud

Odense Byråd

Åben

Dagsorden


Onsdag den 25-04-2012 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

11. Vejbelysningsaftale (Lukket)1. Frikommuneforsøg - 2. ansøgningsrunde

Åbent - 2011/092354

 

Sagsresumé

Hvert udvalg skal med denne fælles beslutningssag indstille konkrete frikommuneforsøg til vedtagelse i byrådet den 25/4 2012.

 

Fagudvalgene og Økonomiudvalget havde på møderne henholdsvis den 28/2 2012 og den 7/3 2012 en første drøftelse af forsøgene, hvorefter de har været i høring i råd mv.

 

Odense Kommunes motivation til at søge om frikommunestatus var, at vi ønskede et paradigmeskift i kommunens tilgang til den fælles samfundsmæssige udfordring, der indebærer, at vi skal få mere ud af de samme penge eller det samme ud af færre penge.

 

Velfærdsdagsorden Ny virkelighed – ny velfærd er Odense Kommunes ramme for udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, og frikommuneforsøget skal ses som et redskab, der skal bidrage til, at vi kommer igennem den nye virkelighed og ind i den nye velfærd. Frikommuneforsøget skal endvidere bidrage ind i og ses i sammenhæng med den nye budgetprocedure og den nye type budgetbidrag.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at de vedlagte forslag til frikommuneforsøg fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på at indgå i den kommende frikommunelov.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen, dog undtaget ansøgning om prisregulering af bagatelgrænsen på SL § 113 – som undersøges nærmere inden endelig stillingtagen. Udvalgets stillingtagen til dette forsøg vil foreligge i mødet.

 

Udvalgsmedlem Merete Østerbye deltog ikke i mødet.

 

Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget anbefaler indstillingen inklusive ansøgningen vedrørende brug af uddannelsespålæg for alle under 30 år, der blev udsendt til udvalgsmedlemmerne den 4/4 2012 og omdelt på mødet.

 

For så vidt angår ansøgningen "Uddannelse i centrum – Brug af uddannelsespålæg i forhold til beregning af ydelsen" stemte udvalgsmedlem Brian Dybro imod.

 

Hvad angår ansøgningen "Fokus på indsatsen – Arbejdsdusør som middel til fremme af behandlings- og beskæftigelsespotentiale hos de svageste målgrupper af kontanthjælpsmodtagere" stemte udvalgsmedlemmerne Mai Henriksen og Thomas Skovgaard Sejersen imod.

 

Ansøgningen "Borgeren i centrum – omlægning af resterende forud udbetalte kontanthjælpssager til bagud udbetalt ydelse" er trukket tilbage af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og indstilles ikke.

 

Udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets, Ældre- og Handicapudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets, Socialudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

 

Ansøgningen fra Ældre- og Handicapforvaltningen vedrørende pristalsregulering af bagatelgrænsen på SL § 113, pkt. 7a, udgår af 2. ansøgningsrunde.

 

Rådmand Stina Willumsen stemmer imod ansøgningen fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om brug af uddannelsespålæg i forhold til beregning af ydelsen (pkt. 20).

 

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod ansøgningen fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om arbejdsdusør som middel til fremme af behandlings- og beskæftigelsespotentiale hos de svageste målgrupper af kontanthjælpsmodtagere (pkt. 21).

 

Økonomiudvalget er enigt om, at man i den fremadrettede proces så vidt muligt taler sig til rette om de enkelte forslag i de respektive fagudvalg.

 

 

 

Sagsfremstilling

Odense Kommune fik i april 2011 status som frikommune. Det vil sige, at vi har mulighed for at udfordre lovgivningen dér, hvor vi synes fx regler og dokumentationskrav er ufleksible og bureaukratiske og derved hæmmer, at vi kan udvikle og fremtidssikre velfærdssamfundet i overensstemmelse med tankesættet i Ny virkelighed – ny velfærd.

 

Ny virkelighed – ny velfærd er rammen eller grundstenen for alle kommunens indsatser. Frikommuneordningen skal tænkes ind i den ramme og giver os mulighed for at leve op til intentionen om at afprøve anderledes, kreative og innovative metoder samt styre på effekten af vores indsatser. Derfor er sammenhængen til Ny virkelighed – ny velfærd beskrevet i alle forsøg.

 

Frikommuneforsøgene er dermed et afgørende element i at tilvejebringe de nye budgetbidrag. For at gøre nye løsninger mulige i innovationsprocesserne er vores frikommunestatus afgørende for at tænke nyt.

 

Odense Kommune indsendte i sommeren 2011 42 forslag til frikommuneforsøg. Odense Kommune valgte ikke at indsende forsøg til fristen den 1/11 2011, men i stedet at indsende forsøg til den kommende frist den 1/5 2012.

 

Proces for 2. ansøgningsrunde

For at sikre en høj grad af frihed og individuel tilpasning har processerne for inddragelse af medarbejdere, MED-system, brugere/borgere mv. været planlagt i de enkelte forvaltninger under overskriften Ny virkelighed – Ny velfærd. Der har ikke været gennemført en formel høring af alle forsøg i alle afdelingsudvalg, som det var tilfældet i forbindelse med 1. ansøgningsrunde, men processen har lagt op til inddragelse af afdelingsudvalg, hvor det har været relevant.

 

Fagudvalgene og Økonomiudvalget drøftede forslag til forsøg på egne ansvarsområder på møderne henholdsvis den 28/2 og 7/3 2012.

 

Ansøgningerne har været i høring i følgende råd mv. i perioden den 1/3 til den 15/3 2012 (Ansøgningen vedr. brug af uddannelsespålæg for alle unge under 30 år er udarbejdet efter høringsperioden og har derfor ikke været i høring).:

 

 • Handicaprådet
 • Ældrerådet
 • Integrationsrådet
 • Rådet for socialt udsatte
 • Bæredygtighedsrådet
 • Samarbejdsforum for frivilligt socialt arbejde
 • Det lokale Beskæftigelsesråd
 • Grønt råd

 

Udvalgte ansøgninger har været i høring i øvrige samarbejdsfora. Det er sket efter en konkret vurdering og vil fremgå af ansøgningen.

 

Høringssvar samt forvaltningernes eventuelle kommentarer til høringssvarene vedlægges som bilag.

Fagudvalgene har været forelagt en fælles beslutningssag på møderne den 10/4 2012 med henblik på indstilling af konkrete frikommuneforsøg til beslutning i byrådet den 25/4 2012. Økonomiudvalget forelægges forvaltningernes indstilling til forsøg samt forsøg på eget ansvarsområde på mødet den 18/4 2012.

Hvert udvalg indstiller med denne sag konkrete forsøg til byrådet.

 

Samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Økonomi- og indenrigsministeren har indbudt de 9 frikommuner til samarbejde om udvikling og evaluering af forsøg indenfor følgende 6 temaer: Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats, Øget inddragelse af civilsamfundet, Digitalisering, En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats, Nye løsninger i folkeskolen, Kommunerne og vækstdagsordenen. Ministerierne vil snarest invitere til opstartsmøder inden for hvert af de 6 temaer. Det er hensigten, at samarbejdet skal munde ud i en række konkrete forsøg inden udgangen af året og et samarbejde om en fælles evaluering.

 

Økonomi

Det forventes, at frikommuneforsøgene vil bidrage til effektiviseringer i kommunen.

 

Bilag

7. Høringssvar (Høringssvar.pdf)
1. Frikommuneansøgninger - BMF (Frikommuneansøgninger - BMF.pdf)
2. Frikommuneansøgninger - BKF (Frikommuneansøgninger - BKF.pdf)
4. Frikommuneansøgninger - SAF (Frikommuneansøgninger - SAF.pdf)
5. Frikommuneansøgninger - BUF (Frikommuneansøgninger - BUF.pdf)
8. Bemærkninger til høringssvar - BKF (Bemærkninger til høringssvar - BKF.pdf)
9. Bemærkninger til høringssvar - ÆHF (Bemærkninger til høringssvar - ÆHF.pdf)
10. Eftersendt høringssvar/LBR og LO-medlemmerne i LBR (Eftersendte høringssvar - LBR og Lo medlemmer i LBR.pdf)
6. Samlet oversigt over ansøgningerne (Samlet oversigt - alle forslag - byråd.pdf)
3. Frikommuneansøgninger - ÆHF (Frikommuneansøgninger - ÆHF - byråd.pdf)

 

 

 2. Forslag til frikommuneforsøg vedrørende praktisk hjælp til ældre

Åbent - 2011/185437

 

Sagsresumé

Fredensborg Kommune har fået godkendt et frikommuneforsøg, der går ud på at oprette et katalog på kommunens hjemmeside med private leverandører, som tilbyder praktisk hjælp til ældre.

 

Målgruppen er borgere, som efterspørger praktisk hjælp, men ikke får den fra kommunen. Enten fordi ydelsen ikke indgår i kommunens serviceniveau, eller fordi borgeren ikke er berettiget til at modtage den fra kommunen.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Odense Kommune ansøger ministeriet om at iværksætte et lignende forsøg.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen indsender en frikommuneansøgning vedrørende praktisk hjælp til ældre.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler, at Odense Kommune laver en forsøgsordning, hvor det muliggøres at vejlede borgere til at finde en service/hjælp, de har behov for, når disse ligger uden for de kommunale ydelser.

 

Udvalgsmedlem Merete Østerbye deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

I januar 2012 fik frikommunerne svar på de forsøgsansøgninger, som kunne behandles administrativt.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen har undersøgt, om der var forsøg, som andre kommuner fik godkendt, der kunne have relevans for Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi har derved identificeret to forsøg fra Fredensborg som interessante.

 

Det ene forsøg vedrører et 1-årigt samtykke for beboere i plejeboliger til, at personalet kan kontakte lægen eller sygehuset i forbindelse med et helbredsmæssigt problem. Dette forsøg kræver ikke godkendelse, og Vedvarende forløb vil indføre ordningen i kommunens plejeboliger.

 

Det andet forsøg drejer sig om, at kommunen gerne vil have mulighed for at oplyse borgerne om alternative muligheder for at få hjælp til praktiske opgaver, hvis hjælpen ikke er indeholdt i kommunens serviceniveau, eller borgeren ikke er berettiget til at modtage ydelsen fra kommunen. Det kan for eksempel dreje sig om snerydning eller havehjælp.

 

Fredensborg Kommune vil oplyse om alternative muligheder ved at lave et katalog på kommunens hjemmeside med private leverandører, som tilbyder relevante ydelser.

 

Forvaltningen forventer, at forsøget kan medvirke til at understøtte realiseringen af Ny virkelighed – Ny velfærd.

 

Da dette forsøg kræver ministeriets godkendelse, skal forvaltningen indsende en ansøgning.

 

Økonomi

Forslaget vil medføre mindre omkostninger til oprettelse af liste på kommunens hjemmeside, information til mulige leverandører og eventuel løbende administration.

 

Bilag

1. Fredensborg Kommunes ansøgning om frikommuneforsøg (Henvisning til andre leverandører.pdf)

 

 

 3. Nyt forslag til frikommuneforsøg: Sammenlægning af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget

Åbent - 2011/075393

 

Sagsresumé

Social– og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremlægger hermed nyt forslag fra forvaltningen til frikommuneforsøg. Forslaget er nærmere beskrevet i medfølgende bilag.

 

Det bemærkes, at forslaget har været præsenteret for Økonomiudvalget på mødet den 18/4 2012.

 

Indstilling

Social– og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget, at byrådet godkender vedlagte forslag til frikommuneforsøg vedrørende sammenlægning af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget med henblik på fremsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mohammed Mansour deltog ikke i mødet. 

 

 

 

Sagsfremstilling

Formålet med sammenlægningen af udvalgene er følgende:

 

·         Etablering af bedre arbejdsvilkår for byrådsmedlemmerne i de pågældende udvalg og byrådet som helhed.

·         Bedre planlægning og koordinering af udvalgsmøderne.

·         Bedre understøttelse af en tværgående politikindsats.

·         Tilvejebringelse af bedre rammebetingelser for en mere fleksibel og omstillingsparat administration, der også understøtter mere effektive arbejdsgange.

 

De forventede resultater som følge af sammenlægningen er følgende:

 

·         Større tilfredshed blandt byrådsmedlemmerne med deres arbejdsvilkår.

·         Reduktion af unødige administrative og bureaukratiske procedurer i forbindelse med opretholdelse af to udvalg, hvor der i forvejen er tale om 100 % personsammenfald.

 

Økonomi

Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til frikommuneforsøg: Sammenlægning af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget (Frikommune ansøgninger - fusion af arbejdsmarkedsudvalget og socialudvalget.pdf)

 

 

 

4. Forslag til frikommuneforsøg fra byrådsgruppe Ø vedrørende frivillig aktivering i stedet for tvang

Åbent - 2012/055114

 

Sagsresumé

I henhold til byrådets forretningsordens § 3 fremsender Enhedslisten hermed følgende forslag til optagelse på dagsordenen for mødet den 25/4 2012:

 

Forslag til frikommuneforsøg

 

Frivillig aktivering i stedet for tvang

 

På byrådsmødet den 22. juni 2011 oversendte byrådet Enhedslistens forslag til frikommuneforsøg med ”Frivillig aktivering i stedet for tvang” til Arbejdsmarkedsudvalget, og forslaget skulle indgå i 2. ansøgningsrunde til frikommuneforsøg.

 

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på deres møde den 28/2 2012 ikke at fremsende vort forslag til 2. ansøgningsrunde til frikommuneforsøg. Arbejdsmarkedsudvalget begrunder deres beslutning med ”da den nye lovgivning i vid udstrækning harmonerer med intentionerne i Enhedslistens forslag.”

 

Denne konklusion er Enhedslisten ikke enig i, vi erkender, at der på enkeltområder er sket forbedringer, men samtidig at der er strammet op på andre områder. Vi må også fortsat konstatere, at aktivering i nogle tilfælde benyttes i reelle stillinger i såvel den private som offentlige sektor i stedet for at ansætte ledige i ordinære stillinger med ret til overenskomstmæssig løn og optjening af ret til dagpenge.

 

På den baggrund genfremsender vi vort forslag til frikommuneforsøg af 22/6 2011:

 

”Frivillig aktivering i stedet for tvang

 

Forslaget går i al sin enkelhed ud på at gøre den lediges deltagelse i aktivering fuldstændig frivillig. Det kræver, at den samlede statslige refusion for kontanthjælps- og dagpengemodtagere fastfryses på det niveau, som den er i dag. For den ledige vil det betyde, at der stadig er en vifte af aktiveringstilbud at vælge imellem, men deltagelse i aktiveringsforløb er ikke nødvendig for modtagelse af kontanthjælp eller dagpenge. For kommunen vil det betyde, at man ikke behøver at spekulere i at aktivere så mange som muligt, men i stedet kan fokusere på aktiveringsindhold.”

 

Indstilling

 

 

 

Sagsfremstilling

 

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 

5. Høringssvar - forslag til lov om frikommuner

Åbent - 2011/009049

 

Sagsresumé

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fremsendt udkast til lov om frikommuner til høring. Der var frist for afgivelse af høringssvar den 20/4 2012, derfor har administrationen indsendt vedlagte høringssvar med forbehold for byrådets godkendelse.

 

Ny virkelighed – ny velfærd er rammen for alle vores indsatser, og frikommuneordningen er tænkt ind i den ramme som et redskab, der giver os mulighed for at udfordre lovgivningen dér, hvor bureaukratiske regler, dokumentationskrav mv. hæmmer innovation, nytænkning og effektive løsninger til gavn for borgerne.

 

Odense Kommune har udarbejdet 42 ansøgninger til frikommuneforsøgets 1. runde. Af disse blev 16 administrativt godkendt i december 2011. Med oversigten udsendt den 30/3 2012 af økonomi- og indenrigsministeren har Odense yderligere fået godkendt 9 forsøg – herunder 5 via udkastet til lov om frikommuner. I høringssvaret fremgår det, at Odense Kommune ikke er tilfreds med dette og snarest forventer en tilbagemelding vedrørende de ikke imødekomne ansøgninger.

 

Endvidere gives der udtryk for, at vi forventer, at flere af forsøgene vil blive drøftet og komme i betragtning i forbindelse med det samarbejde om udvikling og evaluering af forsøg, ministeriet har indbudt frikommunerne til. Samarbejdet vil komme til at foregå inden for følgende 6 forsøgstemaer:

 

·       Digitalisering

·       Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats

·       Øget inddragelse af civilsamfundet

·       En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats

·       Nye løsninger i folkeskolen

·       Kommunerne og vækstdagsordenen

 

Frikommuneforsøg vil være et afgørende element i de nye velfærdsløsninger, der skal udspringe af bl.a. de 6 igangsatte innovationsforløb. Vores status som frikommune er afgørende for at tænke nyt og skabe løsninger i innovationsprocesserne.

 

Innovationsforløbene vil kunne bidrage til forsøgstemaerne på forskellig vis og være med til at skabe nye og effektive velfærdsløsninger til gavn for borgerne.

 

Høringssvaret fremgår af sagsfremstillingen.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender høringssvaret.

 

 

 

Sagsfremstilling

Udkast til høringssvar fra Odense Kommune:

 

Høringssvar – forslag til lov om frikommuner

 

Odense Kommune fremsender hermed høringssvar til forslag til lov om frikommuner. Der tages forbehold for Odense Byråds godkendelse på mødet d. 25. april 2012.

 

Generelle kommentarer

Odense Kommune ansøgte om at blive frikommune med forventning om, at forsøget kan være medvirkende til realisere ambitionerne i kommunes velfærdsdagsorden: Ny virkelighed – ny velfærd.

 

Ny virkelighed – ny velfærd er rammen for alle vores indsatser og frikommuneordningen er tænkt ind i den ramme, idet ordningen giver os mulighed for at udfordre lovgivningen, der hvor bureaukratiske regler, dokumentationskrav mv. hæmmer innovation, nytænkning og effektive løsninger til gavn for borgerne.

 

Odense Kommune har udarbejdet 42 ansøgninger til frikommuneforsøgets 1. runde. Af disse blev 16 administrativt godkendt i december 2011. Med oversigten udsendt d. 30. marts 2012 af Økonomi- og Indenrigsministeren har Odense yderligere fået godkendt 9 forsøg – herunder 5 via udkastet til lov om frikommuner.

 

Dvs. Odense Kommune står med ikke mindre end 17 forsøg (40%), der ikke er godkendt eller givet tilbagemelding på. Dette er ikke tilfredsstillende, og kommunen forventer en snarlig tilbagemelding på, hvad status er på disse projekter.

 

Odense Kommune forventer endvidere, at mange af de forsøg, der endnu ikke er afklaret kan tages i betragtning eller indgå i det samarbejde Økonomi- og Indenrigsministeren har indbudt frikommunerne til, jævnfør de 6 forsøgstemaer.

 

Bemærkninger til lovforslagets generelle bestemmelser

Tidsfrist for nye ansøgninger fra frikommunerne

Lovforslaget angiver at sidste frist for at indsende ansøgninger er d. 1. nov. 2012, samt at forsøg senest kan iværksættes d. 31. dec. 2013. Odense Kommune er indforstået med, at det er nødvendigt at angive en deadline for indsendelse af forsøg, men finder at fristen er meget tidlig i forhold til at forsøget løber til 31. dec. 2015. Organisations- og kulturændringer i forhold til at skabe fornyelse og innovation kræver tid. Odense har netop igangsat 6 innovationsforløb under overskriften Ny virkelighed – ny velfærd, der skal tilvejebringe budgetbidrag til budget 2014. Frikommuneforsøget er indtænkt som et afgørende element i at gøre nye løsninger mulige i innovationsprocesserne - og derved i budgetbidragene. En frist d. 1. nov. 2012 vil begrænse denne mulighed væsentligt. Der opfordres til, at der som minimum kan indsendes forsøg i 2013.

 

Godkendelse af nye forsøg i ministerierne

Af lovforslaget fremgår det, at nye ansøgninger skal besluttes i byrådet og i langt de fleste tilfælde godkendes at det enkelte ressortministerium inden implementering. Det er naturligt, at byrådet skal ind over de enkelte forsøg, og at ministerierne ønsker et overblik over igangsatte forsøg, men det giver en lang og bureaukratisk proces. Umiddelbart havde vi nok forventet, at vi med frikommuneloven i hånden, havde kunnet nøjes med en byrådsgodkendelse som grundlag for forsøgsmuligheder, omfattet af loven. Alternativt foreslås det, at der sættes en tidsfrist for, hvor længe ministerierne må være om at behandle en ansøgning (hvis der er tale om et forsøg, der er lovhjemmel til) på f.eks. 1 måned.

 

Evaluering

Evaluering er en væsentlig del af frikommuneforsøget. Vi skal sikres dokumentation af de nye indsatser, idet de opnåede effekter er grundlaget for udviklingen af den kommunale service. Når det er sagt, vil Odense Kommune gerne henstilles til, at evalueringerne, som Økonomi- og Indenrigsministeren ifølge lovforslaget kan fastsætte nærmere regler om, ikke medfører unødigt mange administrative krav og procedurer for kommunerne.

 

Endvidere opfordres der til, at der sker et fagligt og økonomisk samarbejde mellem ministerierne og kommunerne om evaluering af forsøg.

 

Offentliggørelse og indberetning – frikommunevedtægt

Lovforslaget lægger endvidere op til, at der vil blive fastsat minimums krav til frikommunernes offentliggørelse af beslutninger om at iværksætte, ændre eller afbryde forsøg og at disse vil tage udgangspunkt i en såkaldt frikommunevedtægt. Også i denne forbindelse henstilles der til, at de fastsatte regler ikke medfører unødigt administration og bureaukrati.

 

Forsøg fra Odense Kommune, der imødekommes i lovforslaget

 

Odense Kommune får imødekommet følgende 5 forsøg via lovforslaget:

 

 1. Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser

 

 1. Tilkøbsydelser på kommunal mad

 

 1. Reklamer på Boggnasker.dk

 

 1. Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer

 

 1. Informeret samtykke til tandbehandlinger

 

Forsøgene er endvidere tildelt på listen ”Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget” udsendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet d. 30. marts 2012. 

 

Forsøg fra Odense Kommune, der endnu ikke er imødekommet eller imødekommes ved lovforslaget

 

Som nævnt har Odense Kommune 17 forsøg, der endnu ikke er givet tilbagemelding på. De 17 forsøg oplistes i det følgende, og der knyttes kommentarer til enkelte af disse.

 

 1. Obligatorisk digitalisering

Formålet med ansøgningen Obligatorisk digitalisering er via pilotprojekter at indhøste erfaringer med obligatorisk digitalisering. Der er tale om et bredspektret forsøg, der giver nyttige erfaring inden for en bred vifte af fagområder og dermed også erfaring med at understøtte borgere med meget forskelligeartede it-kompetencer. Erfaringer med incitamentstrukturer og viden om, hvordan vi bedst muligt indhøster de økonomiske gevinster af obligatorisk digitalisering er andre værdifulde resultater af forsøget. Pilotprojekterne vil give kommunerne og Økonomistyrelsen erfaringer, der kan være med til at kvalificere det nationale arbejde med den planlagte lovgivning vedrørende obligatorisk digitalisering. 

 

Odense kommune vil bringe dette forsøg i spil i samarbejdet omkring temaet ”Digitalisering”.

 

 1. Øget mulighed for innovation i EU-udbud

Lovforslagets § 12 lægger således op til en bredere dialogmulighed i forhold til behov, muligheder samt innovation således, at der fremadrettet kan fokuseres på kvalitative samt øgede økonomiske fordele. Ansøgningen fra Odense Kommune opfylder som udgangspunkt betingelserne for anvendelse af lovbestemmelsen, dog er den ikke godkendt og tildelt, i henhold til listen fremsendt 30. marts 2012 af Økonomi- og Indenrigsministeren. Den blev tildelt særskilt Fredensborg Kommune. Odense Kommune vil gerne bede om en tilbagemelding på, hvordan tildelingen af forsøg er foretaget, og hvorfor Odense Kommune ikke kan igangsætte forsøget. 

 

 1. Fritagelse for deponering ved OPP-projekter
 2. Salg af ydelser
 3. Nedsættelse af kommunal grundkapital
 4. Udvidelse af eksisterende lovligt etablerede udvalgs- og dagligvarebutikker beliggende udenfor kommuneplanens detailhandelsstruktur
 5. Fra standardiseret Energi Mærker til Effektive Energiplaner
 6. VVM – Nedre grænse for screening af anlæg til indvinding af grundvand
 7. Dispositioner på borgerens vegne
 8. Oprettelse af etisk Panel
 9. Delvis egenbetaling på høreapparater og egenbetaling på visse andre hjælpemidler
 10. Kontrolindsatsen skal ikke begrænses af servicerammen
 11. Fritagelse af særligt tilsyn der er omfattet af almindelig revision
 12. Styrkelse af muligheden for deltagelse i frivilligt socialt arbejde for ledige
 13. Etablering af ungemiljøer
 14. Udvikling af nye prøveformer i folkeskolen
 15. Lempelse af kravet om 2 årlige handleplansopfølgninger på anbringelses- og aflastningssteder til børn med svære funktionsnedsættelser

 

Odense Kommune vil bede de relevante ministerier om en tilbagemelding vedr. status på disse forsøg.

 

Som nævnt forventer Odense Kommune, at en del af ansøgningerne kan komme i betragtning i samarbejdet omkring de 6 forsøgstemaer.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i lovgivningen

 

Beskæftigelsesministeriets område

§ 6 Mentorordning

Ordningen virker umiddelbart og overordnet set som en rigtig god idé. Dog har Odense Kommune følgende spørgsmål/bemærkninger:

 

Hvem bevilliger, er det jobcenteret/beskæftigelsescentret?

Læst indirekte ud fra § 6 stk. 4 er det vel fortsat JC/BC, der har bevillingskompetencen? Men der står, at det er i samarbejde med virksomhederne/uddannelsesinstitutionerne.

 

Hvem har opfølgningsforpligtelsen på at vurdere et fortsat behov?

Hvordan skal der gives besked til dem med bevillingskompetencen, hvis borgeren alligevel - trods mentorstøtte - dropper ud? Her skal der laves aftaler med mange uddannelsesinstitutioner.

 

Hvad er grunden til, at der ikke er 50 % i refusion på ordningen?

Det giver et eventuelt mindre incitament til at tage større chancer/risici i brugen af mentor, da der for frikommunen ikke er råd til at tage fejl i alt for mange tilfælde. Derved bruges mentor-muligheden ikke som et "bredere" fastholdelsesinstrument, men målrettes mod dem, hvor der vurderes at være meget tæt på 100 % resultat, dvs. gennemførelse af uddannelse.

 

Større ressourceforbrug til en ny borgergruppe:

Forslaget vil betyde flere borgere, som Beskæftigelsescentret skal betjene, da en del nu må forventes ikke at have været i berøring med BC/JC før påbegyndelse af ordinær uddannelse. Det vil sige et større ressourceforbrug til en ny borgergruppe (dette oveni ingen refusion - se ovenstående).

 

Cost benefit analyse:

Som loven er formuleret nu, betyder det umiddelbart, at Beskæftigelsescenteret skal foretage nogle meget præcise cost benefit analyser af hvilke borgere, det vurderes, der vil få bevilliget mentormidler samt ressourceforbrug i forbindelse med administrationen. Cost benefit analysen kræver også et større ressourceforbrug.

 

§ 7 Vurdering af om betingelser for fleksjob fortsat er udfyldt

Paragraffen virker umiddelbart og overordnet set som en rigtig god ide. Det virker mere logisk, at det indgår i en naturlig del af kontaktforløbet. Dog har kommunen følgende bemærkning:

 

Det ville være mere hensigtsmæssigt, hvis berettigelsen til refusion blev harmoniseret. Generelt anses det som meget hårdt, at Beskæftigelsescentret/ kommunen straffes økonomisk i 36 måneder for ikke at opfylde betingelserne, når der ikke er påvist nogen særlig grund på lige præcist dette område.

Det virker ikke logisk, at Beskæftigelsescentret/kommunen ikke kan modtage refusion i 36 måneder, så frem det vurderes, at proceduren for at vurdere om borgeren fortsat er berettiget til ledighedsydelse, ikke er opfyldt. Mens der fortsat kan modtages refusion, hvis borgeren opfylder betingelserne.

 

Miljøministerens område

§14 Mulighed for at lave forsøg med at mere byggeri ibrugtages uden færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse, og at gebyrer kan differencieres yderligere.

 

Forslaget vedrørende færdigmelding/ ibrugtagning kan indebære, at man som sagsbehandler ikke får mulighed for at følge op på de vilkår, der er i en tilladelse. Alternativt skal tilladelser gives uden vilkår, hvilket må forventes at give længere svartider, fordi al dokumentation skal være på plads, før tilladelse gives.

 

God ide med mulighed for differentiering af gebyrer.

 

§ 16 Overførsel til byzone

Forsøget kan være hensigtsmæssigt, hvis der er tale om mindre områder, der udgør en naturlig del af afgrænsningen af et bysamfund. Det kunne f.eks. være eksisterende områder, der bl.a. er koblet op på en fælles infrastruktur. Eller det kunne være områder, historisk placeret i byzone, og hvor ændringer vil kræve en landzonetilladelse.

 

§ 17 Generel dispensationsmulighed

Forsøgsmuligheden er generelt god. Den kan give mening f.eks. i tilfælde, hvor udviklingen er løbet fra planlægningen. Det kan f.eks. være ift nye materialer, farver eller udformning.

 

§ 18 Fravige kommuneplanrammer via lokalplanlægningen

Odense Kommune ser ikke, at denne mulighed reelt får nogen praktisk betydning. Lokalplaner udarbejdes, som det også fremgår, parallelt med kommuneplantillæg. Forenklingen er dermed ikke umiddelbart synlig. Hvis kommuneplanrammer overføres med lokalplaner, vil der tillige efterfølgende - eller ved særlig procedure - skulle overføres rammeændringer til kommuneplanen.

 

Kommunen ser derimod en forenklingsmulighed ved, i disse tilfælde (mindre justeringer mv.), at undlade forhøringen på kommuneplantillægget. Processen afkortes derved, ligesom kommuneplanændringen foretages samtidigt og dermed automatisk bliver indarbejdet i gældende kommuneplan. Forhøring virker ofte overflødig i sådanne mindre sager.

 

§ 23 Fravige krav om 8 ugers indsigelsesfrist ifm lokalplanlægning

Derudover ser kommunen umiddelbart ikke den store begrundelse for at indskrænke de offentlige høringsperioder. Tværtimod opleves et særligt borgerfokus på, om borgerne nu er blevet tilstrækkeligt informeret om planprocesserne.

 

§ 24 'Byzonetilladelser´

Odense Kommune sidestiller muligheden for at meddele 'byzonetilladelser' (svarende til landzonetilladelser) med de allerede foreliggende muligheder for at meddele 'principielle/planmæssige godkendelser', idet vi dog kan se en fordel i at kunne stille vilkår som i en landzonetilladelse.

 

Odense ser dog en særlig problematik omkring afgrænsningen af 'berørte parter' i byzone, ligesom en 'klagemulighed med opsættende virkning' bør overvejes ifm planlægning i byzone. Begrebet 'byzonetilladelse' bør overvejes, da det kan være misvisende.

Økonomi

Det forventes, at frikommuneforsøgene vil bidrage til effektiviseringer i kommunen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Ændring af cykelprojekter i Trafik- og mobilitetsplanen

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

Ved byrådets vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur.

En af visionerne i denne beslutning var at fremme den bæredygtige trafik ved blandt andet at fremme forholdene for cyklisterne.

 

Der er derfor tidligere søgt og opnået tilskud fra statens grønne trafikpulje til udførelse af en række cyklistfremmende projekter.

 

En del af disse projekter er der begrundelse for at ændre i forhold til trafikkens udvikling, siden bevillingen blev givet.

 

De ønskede ændringer er godkendt af Vejdirektoratet, og kommunen bibeholder derfor det fulde støttebeløb.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender de foreslåede projektændringer for Cyklisternes By.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

Projektændringer til projekter med støtte fra den grønne cykelpulje

I august 2009 ansøgte By- og Kulturforvaltningen Vejdirektoratet om penge fra den grønne cykelpulje. Ansøgningen er efterfølgende vedtaget den 14/4 2010 af byrådet.

 

Forvaltningen har siden 2010 arbejdet med realisering af 9 cykelprojekter, der skal fremme forholdene for cyklisterne.

 

Der har dog vist sig god grund til at ændre på nogle af projekterne, hvorfor Odense Kommune har søgt Vejdirektoratet om lov til at ændre en række af delprojekternes indhold.

 

Projektændringer er alle blevet godkendt af Vejdirektoratet, og kommunen bibeholder derfor det fulde støttebeløb.

 

For alle ændringer gælder det, at de holdes inden for den tidligere bevilgede ramme.

 

Der er søgt om ændringer i følgende projekter:

 

Brugerråd. Der søges om tilladelse til at ændre udformningen. I stedet for nedsættelse af et bredt brugerråd inddrages borgerne i de enkelte projekter, sådan at der i fremtiden oprettes et konkret brugerråd til hvert projekt.

 

Etablering af cityparkeringspladser. Der søges om en ændret tidsplan og om opsætning af færre cykelparkeringspladser end tidligere forudsat. Grunden til ændringerne er, at det i planlægningsfasen har vist sig sværere at placere stativerne på grund af kravene til brand- og redningskøretøjer. I det nye projekt etableres der i stedet 750 cykelparkeringspladser frem for de tidligere planlagte 1000. Vejdirektoratet bibeholder den fulde finansiering.

 

Bilfrizone omkring 2 skoler. Oprindeligt var der søgt om tilladelse til et projekt, hvor der i en radius af 200-500 m fra skolen skulle etableres et indkørselsforbud. Gennem et godt samarbejde med Skoleafdelingen har det vist sig, at det er muligt at få selv helt små skoleelever til at cykle, hvis bare skolen tager cyklen i brug i undervisningen. Det ønskes derfor, at midlerne omprioriteres, således at vi igennem leg og læring får de unge til at cykle, frem for som tidligere via restriktioner.

 

Det oprindelige projekt var bygget på en lang tradition omkring skoleveje i Danmark, hvor man i forbindelse med etablering af restriktioner forsøger at påvirke forældrene. Denne type projekter har dog kun i begrænset omfang fået flere elever til at cykle.

 

Det nye projekt bygger på erfaringer fra Odense, hvor vi over blot 1 uge ændrede både børns, forældres og særligt læreres og pædagogers opfattelse af, hvad der er muligt. Den nye tilgang ønskes afprøvet via et pilotprojekt på 2 skoler, hvor cyklen inddrages i undervisningen. Byens mange grønne områder, kultur- og fritidsfaciliteter inddrages aktivt i undervisningen. Derved opstår der en synergi, idet undervisningen beriges af input via hyppigere cykelture. Ud over at blive både cykel- og trafiksikre opnår eleverne en række sundhedsfordele i og med, at de bliver mere fysisk aktive. Nerven i projektet går ud på at udarbejde koncepter for, hvordan cyklen kan bruges i undervisningen. Midlerne vil desuden gå til fysiske foranstaltninger ved skolerne som fx bedre cykelparkering, anskaffelse af reservecykler, turcykler, pumper eller lignende, som den enkelte skole måtte efterspørge.

 

Super Cykelsti.  I det oprindelige projekt var det meningen, at en supercykelsti skulle være en højhastighedssti med rene tekniske løsninger og serviceudbud, fx cykelpumper og cykeltællere.

 

Den nyeste forskning viser dog, at det ikke alene er hastigheden på turen, som er afgørende for, at man vælger cyklen, men en række andre faktorer, blandt andet tryghed og visuelle oplevelser.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at projektet Super Cykelsti gentænkes i samarbejde med Gehl arkitekterne, sådan at man inddrager de erfaringer, der er gjort i projektet ”Cykelliv”, hvor en forsker har analyseret cyklisters adfærd netop i Odense.

 

En kommende super cykelsti bliver således ikke som tidligere beskrevet alene en samling af rene tekniske løsninger, men en sammensætning af mange forskellige elementer. Der vil blive set på trygheden, belysningen, bredden af stien, beskæringen af beplantningen samt andre tilbud og oplevelser langs stien.

 

Projektet cykelsamkørselstjeneste ønskes ændret, således at der i stedet for en tjeneste, hvor cyklister kan finde sammen og i grupper aktivere grønt lys, nu indarbejdes en APP i mobilguiden, hvor cyklister kan finde sammen. Desuden skal der indarbejdes et pilotprojekt: ”Nedtælling på styret”. I dette pilotprojekt skal det undersøges, om det er muligt at udvikle en service, så cyklister på deres mobiltelefon kan se/høre en nedtælling til grønt lys i det lyskryds, de kører frem mod.

 

For projektet Park and Bike er der søgt om ændret tidsfrist, således at projektet står færdigt med udgangen af 2012. Desuden er der søgt om lov til at bruge restbeløbet vedrørende cykelfestival og cykelsommerskole til en videreførelse af projekterne.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

7. Forslag om udbetaling af diæter i forbindelse med deltagelse i kurser mv. som medlem af Hegnssynet

Åbent - 2012/042322

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremsender forslag til byrådet om, at der ydes diæter til Hegnssynets medlemmer i forbindelse med deltagelse i kurser mv., der anses for at have betydning for varetagelsen af deres hverv som medlemmer af Hegnssynet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der ydes diæter til Hegnssynets medlemmer i forbindelse med deltagelse i kurser mv., der anses for at have betydning for varetagelsen af deres hverv som medlemmer af Hegnssynet.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

Odense Kommunes Hegnssyn består af 3 medlemmer, af hvilke det ene medlem er beskikket som formand. Medlemmerne er udpeget af byrådet i henhold til hegnsloven.

 

Efter bestemmelser udstedt i medfør af hegnsloven får medlemmerne af Hegnssynet vederlag i forbindelse med behandlingen af hegnssager. Vederlaget udgør pr. hegnssag aktuelt 475 kr. til formanden og 325 kr. til hvert af de to øvrige medlemmer af hegnssynet. Vederlaget afholdes af sagens parter.

 

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 16a, stk. 1, jf. § 16, stk. 1, litra c og d, at byrådet kan beslutte, at medlemmer af kommunens hegnssyn skal have diæter i forbindelse med deltagelse i kurser og seminarer mv., der anses for at have betydning for varetagelse af deres hverv som medlem af Hegnssynet.

 

Hegnssynsmænd, der tillige er medlemmer af byrådet, kan imidlertid ikke modtage yderligere vederlag end det vederlag, der modtages som medlem af byrådet.

 

Sekretariatet for Hegnssynet har oplyst, at Hegnssynets medlemmer årligt deltager i årsmøde med generalforsamling i Foreningen af danske hegnssyn af et døgns varighed samt typisk 1-2 kurser årligt (dagsmøder), der behandler problemstillinger knyttet til Hegnssynets virksomhed.

 

Da der er tale om kursusvirksomhed af en vis varighed, og da kursusvirksomheden har betydning for varetagelsen af hvervet som medlem af kommunens hegnssyn, foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der ydes diæter til Hegnssynets medlemmer i forbindelse med deres deltagelse i kurser mv.

 

Det foreslås endvidere, at diæterne udbetales med virkning fra byrådets godkendelse.

 

Økonomi

Udbetaling af diæter vil medføre merudgifter, der maksimalt forventes at udgøre ca. 5.500 kr. pr. år, og som vil blive afholdt inden for driftsrammen på budgetområde 2.2, Plan og Byg.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 8. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde, ultimo marts 2012

Åbent - 2012/008140

 

Sagsresumé

I denne sag sendes 1. kvartals opfølgning på forventede regnskab 2012 for det specialiserede socialområde til byrådets godkendelse.

 

Udgifterne på det specialiserede socialområde har i de seneste år båret præg af at være stigende og svært styrbare. Det har presset økonomien i landets kommuner.

For at have mere fokus på området og derigennem bremse udgiftsstigningerne er der i Økonomiaftalerne siden 2010 indgået aftale om, at der kvartalsvis skal følges op på området.

 

De enkelte udvalg i Odense Kommune har i de seneste år iværksat en del tiltag for at følge udgifterne på det specialiserede socialområde tæt og løbende.

 

De kvartalsvise opfølgninger til byrådet laves derfor primært på grund af et lovmæssigt krav til indberetning til Økonomi– og Indenrigsministeriet, men er dog en god anledning til at give hele byrådet en status på området.

 

Det specialiserede socialområde dækker:

 • Udsatte børn og unge, som vedrører udgifter til særlige dagtilbud, plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner.

 

 • Udsatte voksne og handicappede, som vedrører udgifterne til pleje, omsorg, forebyggende indsats, hjælpemidler, rådgivning, botilbud, kontaktperson- og ledsagerordninger samt aktivitets- og samværstilbud.

 

 • Pleje og omsorg, som vedrører udgifter til plejehjem, beskyttede boliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem.

 

Samlet opfølgning, ultimo marts 2012
Opgørelsen på hele det specialiserede socialområde viser et forventet mindreforbrug på 26,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 24,1 mio. kr. af disse er dog ikke et reelt mindreforbrug, men skyldes, at budgetterne ikke er kommet rigtig på plads efter en omorganisering i Børn– og Familieafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen.

Det skal da også understreges, at der knytter sig en vis usikkerhed til hele området på grund af den tidlige opgørelse.

Opfølgning på de enkelte udvalg

 

Ældre– og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer balance i budgettet. Forvaltningens primære udfordringer kan henføres til køb og salg af pladser, hvor der kan konstateres et vigende salg på psykiatriområdet, færre udenbys borgere på plejecentre i Odense i forhold til Odenseborgere på plejecentre uden for Odense samt fortsatte udfordringer med at prognosticere udgifter til domsanbragte. Der vil som konsekvens af de konstaterede udfordringer blive iværksat en kapacitetsanalyse.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på knap 4 mio. kr., der primært udgøres af et forventet mindreforbrug på projektøkonomien, der hovedsageligt vedrører funktionen 5.38.45, Behandling af stofmisbrugere, og et merforbrug på 5.32.35, Hjælpemidler.

 

Børn- og Ungeforvaltningen

Børn- og Ungeforvaltningen har signaleret et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. på hele området Udsatte børn og unge. Dette skyldes dog, at budgetterne ikke er placeret korrekt i 2012 i Børn- og Familieafdelingen. To politiske beslutninger i efteråret 2011 har betydet store besparelser for Børn- og Familieafdelingen, og derfor har hele afdelingen været underlagt en omorganisering for at imødekomme disse besparelser. Der er derfor ikke tale om et mindreforbrug. Aktivitetsniveauet er det samme som i 2011, og der forventes budgetoverholdelse i 2012, hvilket vil fremgå af næste kvartalsrapport.

 

I de øvrige to forvaltninger forventer man stort set budgetoverholdelse på området.

 

Med de økonomistyringsprincipper, som kommunen har, forventes et eventuelt merforbrug på de enkelte områder at blive håndteret inden for eget udvalg.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde ultimo marts 2012.

 

 

 

Sagsfremstilling

I et vedlagt bilag kan opgørelsen ses mere detaljeret pr. forvaltning. Derudover er der knyttet kommentarer til de enkelte afvigelser i bilaget.

 

Økonomi

Sagen har ingen betydning for serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Detaljeret opgørelse fordelt på forvaltning (Bilag til Kvartalsrapport for de specialiserede socialområder 1kvartal 2012.pdf)

 

 

 9. Udvikling Fyn A/S - mulighed for midlertidigt medlemskab

Åbent - 2011/079737

 

Sagsresumé

På mødet den 21/12 2011 besluttede Odense Kommune sammen med Svendborg Kommune, Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Assens Kommune at stifte Udvikling Fyn A/S.

Udvikling Fyn A/S leverer primært turist- og erhvervsfremmeopgaver for ejerkommunerne, men leverer også projektledelse af fynske projekter – fx tværgående EU-projekter.

Udvikling Fyn har på baggrund af konkrete henvendelser fra ikke ejerkommuner udtrykt ønske om at kunne levere turist- og erhvervsfremmeopgaver til ikke ejerkommuner. Da Udvikling Fyn som udgangspunkt kun kan levere turist- og erhvervsfremmeydelser til ejerkommuner, er der behov for en ændring i vedtægter og ejeraftale, der giver de øvrige fynske kommuner mulighed for et associeret medlemskab med henblik på eventuelt fuldt ejerskab på sigte. Ændringer af vedtægter og ejeraftale skal godkendes af kommunalbestyrelserne i samtlige ejerkommuner samt på selskabets generalforsamling, inden de øvrige fynske kommuner kan tilbydes midlertidigt medlemskab – forventeligt omkring den 1/9 2012.

Efter stiftelsen har ejerkommunerne endvidere drøftet, at det er uhensigtsmæssigt, at der udpeges suppleanter til borgmestrenes post i bestyrelsen. Det skal på den baggrund anbefales, at vedtægterne tilrettes således, at der ikke er krav om suppleanter i bestyrelsen.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 1. Udvikling Fyn A/S får mulighed for at tilbyde midlertidigt medlemskab til ikke ejerkommuner på de vilkår, der fremgår af sagsfremstillingen.
 2. Der udpeges ikke suppleanter for borgmestrene i forhold til deres post i bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S.
 3. Vedtægt og ejeraftale for Udvikling Fyn A/S ændres i overensstemmelse med indstillingens punkt a og b.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

Udvikling Fyn A/S har modtaget positive tilkendegivelser og efterspørgsel vedrørende køb af Udvikling Fyns ydelser fra Kerteminde, Langeland og Ærø Kommuner samt muligheden for at blive midlertidigt medlem.

Udfordringen i forhold til samhandel med ikke-Udvikling Fyn kommuner består i, at hverken erhvervsfremmeloven, kommunalfuldmagtsreglerne eller lov nr. 548 om samarbejder mellem private og kommuner giver mulighed for, at Udvikling Fyn kan sælge ydelser til andre end ejerkommunerne. Udvikling Fyn har dog et ønske om – og oplever efterspørgsel efter – at kunne sælge turist- og erhvervsfremmeydelser til ikke ejerkommunerne med henblik på at øge interessen for et fremtidigt medlemskab.

Der er på den baggrund behov for en model, hvor man kan tilbyde ikke ejerkommunerne et midlertidigt medlemskab. Styregruppen for Udvikling Fyn har på den baggrund drøftet fordele og ulemper ved forskellige konstruktioner.  Det har været afgørende for valg af konstruktion, at ikke ejerkommunerne får incitament til at blive medejere og således ikke forbliver i rollen som ”prøvemedlem” eller står helt uden for Udvikling Fyn A/S.

Styregruppen anbefaler, at ikke ejerkommuner får tilbudt et midlertidigt medlemskab på nedenstående vilkår:

·        Midlertidige medlemmer skal tegne aktier i Udvikling Fyn A/S for nominelt 20.000 kr. til kurs 125, svarende til et kontant indskud på 25.000 kr.

·        Midlertidige medlemmer skal tiltræde ejeraftalen.

·        Midlertidige medlemmer får ikke plads i bestyrelsen og får derfor ikke indstillingsret.

·        Ingen øvre eller nedre økonomisk grænse for samhandel med Udvikling Fyn A/S.

·        Den maksimale tidsperiode for et midlertidigt medlemskab er 24 måneder.

·        Et midlertidigt medlem skal senest den 1/7 efter at have været ejer i 12 måneder, meddele, om man ønsker at indtræde som medejer af Udvikling Fyn A/S på samme vilkår som de oprindelige ejerkommuner.

·        Såfremt et midlertidigt medlem ikke ønsker at tegne fuldt medejerskab af Udvikling Fyn A/S, skal det midlertidige medlem indløse sine aktier i selskabet mod at få tilbagebetalt det kontante indskud på 25.000 kr.

·        Optagelsen af midlertidige medlemmer kan ske løbende.

Bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S har på det ordinære bestyrelsesmøde den 23/3 2012 tiltrådt styregruppens anbefaling.

Efter stiftelsen har ejerkommunerne endvidere drøftet, at det er uhensigtsmæssigt, at der udpeges suppleanter til borgmestrenes post i bestyrelsen. Det skal på den baggrund anbefales, at vedtægterne tilrettes således, at der ikke er krav om suppleanter i bestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Udvikling Fyn A/S - ejeraftale (UF ejeraftale 28 03 12 ren.pdf)
2. Udvikling Fyn A/S - vedtægter (Bilag 14, Vedtægter for Udvikling Fyn AS..pdf)

 

 

 

10. Odense Musikskole fastsættelse af takster for 2012/2013

Åbent - 2012/050533

 

Sagsresumé

Børn- og Ungeudvalget har på mødet den 23/3 2012 besluttet at reducere den planlagte stigning i brugerbetalingen på Odense Musikskole med 200.000 kr. Det betyder, at taksterne med virkning fra den 1/8 2012 skal ændres.

 

Takster skal godkendes af Odense Byråd.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender følgende takster for Odense Musikskole:

 

Odense Musikskole – takster – hele kr.

2012/2013

Nye takster

Instrumentalundervisning:

Elevbetaling

1 søskende

2 søskende

3 søskende

4 søskende

Holderundervisning:

Elementær musik

Kor/hørelære/sammenspil

1 fag

5.775

4.290

2.860

1.430

0

 

2.250

1.035

Flere fag

4.290

4.290

4.290

4.290

4.290

 

Taksterne er gældende med virkning pr. 1/8 2012.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget har på mødet den 23/3 2012 besluttet at reducere den planlagte stigning i brugerbetalingen på Odense Musikskole med 200.000 kr. Det betyder, at taksterne for Odense Musikskole skal ændres.

 

Odense Musikskole – takster – hele kr.

2012/2013

Iht. Budget 2012

2012/2013

Nye

Instrumentalundervisning:

Elevbetaling

1 søskende

2 søskende

3 søskende

4 søskende

Holderundervisning:

Elementær musik

Kor/hørelære/sammenspil

1 fag

6.160

4.620

3.080

1.540

0

 

2.520

1.260

Flere fag

4.620

4.620

4.620

4.620

4.620

1 fag

5.775

4.290

2.860

1.430

0

 

2.250

1.035

Flere fag

4.290

4.290

4.290

4.290

4.290

 

Taksterne gælder med virkning fra den 1/8 2012.

 

Økonomi

Forslaget har ingen budgetvirkning for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl