Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 9. maj 2012

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 09-05-2012 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben referat

9. Solgårdsvej. Salg af ejendom (Lukket)

1. Udbud af vejvedligehold

Åbent - 2010/099237

 

Sagsresumé

By- og Kulturudvalget besluttede i 2010 at gennemføre en tretrinsudbudsplan på Odense Kommunes vejnet, da der var et efterslæb i vejkapitalen på 180.000.000 kr. Udbudsplanen er nu delvist gennemført, og kun det store udbud af vejvedligeholdelsen i Odense by mangler. Dette udbudsmateriale forventes færdigt medio maj 2012. Kontraktbeløbet for vejvedligeholdelse vil være 500.000.000 kr. i kontraktperioden (2013-2027).

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at det planlagte udbud på belægninger i Odense by gennemføres, og budgettet til belægninger dermed fastlåses i kontraktperioden.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Jeanette Sandberg Sørensen og udvalgsmedlem Lene Junker deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen bemærker, at det ikke er muligt at fastlåse budgettet til vejbelægninger for kontraktperioden (perioden 2013-2027). I henhold til den kommunale styrelseslov gælder det, at de budgetoverslag i en flerårig periode, som ledsager kommunens budget, hverken i bevillingsmæssig eller i finansieringsmæssig henseende er forpligtende for kommunalbestyrelsen, heller ikke for kommunalbestyrelsens budgetudarbejdelse de kommende år i budgetoverslagsperioden, men alene er af informationsmæssig værdi. Der er derfor alene tale om en information, som har værdi for budgetudarbejdelsen i kontraktperioden, men de kommende byråd kan ikke forpligtes heraf. Selve indstillingen om at gennemføre et udbud, der medfører en kontraktperiode på 15 år, har Borgmesterforvaltningen ingen bemærkninger til, da dette på baggrund af de foreliggende oplysninger findes at være lovligt.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe Ø stemmer imod.

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget besluttede den 14/12 2010, at By- og Kulturforvaltningen skulle gennemføre udbud på vejvedligeholdelsen i Odense Kommune.

Beslutningen blev truffet, da det ved en gennemgang og tilstandsvurdering af kommunens veje, stier og fortove i 2010 blev konstateret, at situationen på veje, stier og fortove er, at vejkapitalen udhules. Det betyder, at det bliver dyrere og dyrere at vedligeholde vejene, og uden vedligeholdelse falder vejenes kvalitet og værdi voldsomt.

 

Det nuværende budget er ikke tilstrækkeligt til at opretholde vejanlæggenes værdi, og By- og Kulturforvaltningen og NIRAS vurderede, at der manglede 180.000.000 kr. i 2010, hvis vejanlæggene skulle opretholde værdien. Det vides ikke, hvor stort efterslæbet er på fortove m.m.

 

Den billigste måde at vedligeholde en vej på er ved løbende at vedligeholde den på et vist kvalitetsniveau. Slækkes der på vedligeholdelsen, bliver det totaløkonomisk meget dyrere at vedligeholde vejen. Det er derfor vigtigt, at Odense Kommune handler nu, da det ellers vil blive endnu dyrere for kommunen at indhente efterslæbet.

 

By- og Kulturudvalget besluttede derfor, på baggrund af ovenstående, at gennemføre en tretrins udbudsplan på Odense Kommunes vejnet for hermed at sikre mest værdi for de nuværende penge. Udbuddene skulle baseres på længerevarende partnerings-/funktionskontrakter, hvor entreprenøren kunne optimere vedligeholdelsen ved at gennemføre forebyggende vedligeholdelse. Denne nye udbudsform ser ud som det bedste bud på at bremse eller måske forøge vejkapitalen, hvis der ikke føres yderligere midler til området.

 

Funktionsudbud giver entreprenøren mulighed for at optimere vedligeholdelsen, og den lange kontraktperiode gør, at entreprenøren kan høste fordele ved at investere i bedre belægninger, der holder længere tid. Det betyder, at der vil være et incitament for entreprenøren til at lave bedre belægninger i Odense by. På kort sigt bliver vejenes kvalitet hævet, da det kan betale sig for entreprenøren, fordi der så er mindre vedligeholdelse på længere sigt.

 

Da udbudsformen er den første af sin art i Danmark, er det vanskeligt at vurdere, hvor meget vejkapitalen hæves. Funktionsudbuddet i Åbent land på belægninger har vist, at Odense Kommune har fået rigtig gode tilbud, der vil højne vejkapitalen på vejene omkring Odense.

 

By- og Kulturudvalget besluttede derfor, at der skulle konkurreres på at skabe mest værdi for de midler, der er til rådighed.

 

Følgende udbudsplan med 3 trin blev besluttet:

 

a.    Udbud af traditionel 15-årig funktionskontrakt for veje og asfaltstier i landområder. Udbuddet skulle gennemføres i 2011 med opstart i efteråret 2011.

 

b.    Udbud af funktions/partnering i lille forsøgsområde for 2 år. Udbuddet skulle gennemføres i 2011 med opstart i foråret 2011.

 

c.    Udbud af Odense by i funktions/partnering for 15 år. Udbuddet gennemføres i 2012, med opstart januar 2013.

 

Status april 2012

 

a. Funktionsudbuddet på 15 år i landområder er nu gennemført og er startet op 1/11 2011.

 

b. Partnerings-/funktionsudbuddet i et lille forsøgsområde (Næsby) er ligeledes gennemført. Den valgte udbudsproces vurderes stadig at være det bedste bud på, hvordan Odense Kommune sikrer vejkapitalen bedst muligt uden tilførsel af yderligere midler.

 

Tidsperioden på 2 år har været lige præcis nok til at give et erfaringsgrundlag. En længere forsøgsperiode kunne være at foretrække, men dette vil få efterslæbet til at vokse yderligere og kan derfor ikke anbefales. By- og Kulturforvaltningen mener derfor, at det vil være rettidig omhu at handle før efterslæbet bliver meget voldsomt.

 

Forsøgsområdet har givet mange erfaringer, og blandt andet kan nævnes, at By- og Kulturforvaltningen har:

 

-      revideret den måde, hvorpå fortovenes kvalitet vurderes på

-      ændret den måde, hvorpå fremskrivning af kontrakten foregår

-      ændret beskrivelser af kvalitetsniveauer

-      haft fokus på, hvordan samspillet med entreprenøren skal afspejles i kontrakten

-      haft fokus på, hvordan løsninger af uenigheder mellem bygherre og entreprenør kan forebygges kontraktuelt

-      fået forståelse for, hvordan partneringsbegrebet kan forvirre

-      haft fokus på, hvordan der kan leveres service over for borgerne.

 

c. Udbud af Odense by i partnering/funktion for 15 år.

Udbuddet laves som en omvendt licitation med et minimumskrav til kvaliteten. Det vil sige, at det sikres, at tilbuddene matcher vores økonomi, og Odense Kommune samtidig får en minimumskvalitet svarende til den kvalitet, vi har i dag.

 

Ved kontraktens ophør om 15 år er vejkapitalen ikke forringet yderligere, og det voksende efterslæb er bremset og i bedste fald blevet mindre. Det overordnede ansvar for vejen overdrages ligesom i funktionsudbuddet i åbent land til entreprenøren, som tager sig af borgerhenvendelser.

 

By- og Kulturforvaltningen arbejder i øjeblikket tæt sammen med Juridisk Kontor i Borgermesterforvaltningen for at finde den optimale procedure på skader. Odense Kommune vil som vejejer altid have det overordnede ansvar for skader. Entreprenøren vil som udgangspunkt håndtere skaderne, men den skadelidte har altid mulighed for at rette et krav mod Odense Kommune.

 

By- og Kulturforvaltningen har valgt at ændre navnet fra Funktions-/partneringsudbud til funktionsudbud med fleksible elementer. Dette er gjort på baggrund af erfaringerne fra forsøgsområdet samt erfaringerne fra den forudgående tekniske dialog med entreprenørerne. Her har vi kunnet konstatere, at der ligger mange forventninger i ordet partnering, og at det fortolkes meget forskelligt. For at sikre et godt kontraktgrundlag og undgå misforståelser er kontraktens navn derfor blevet ændret. Udbuddet er desuden blevet korrigeret i forhold til de øvrige erfaringer fra forsøgsområdet. Odense Kommune har i forbindelse med den tekniske dialog lyttet til entreprenørernes ønsker og idéer, og hvor det har været muligt, har vi tilrettet udbuddet.

 

Udbuddet forventes offentliggjort medio maj 2012 efter endelig politisk godkendelse, og er nu under udarbejdelse. Da udbuddet er en omvendt licitation, forventes det, at kontraktbeløbet vil være 500.000.000 kr. i kontraktperioden (2013-2027).

 

Benchmarking

 

Der har i 2010 være undersøgt, via 6-by samarbejdet, om det har været muligt at benchmarke 6-byerne. Det har ikke været muligt.

 

Økonomi

Hvis udbuddet gennemføres vil det kræve, at det nuværende budget til belægninger i Odense Kommune fastlåses i perioden 2013-2027.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

2. Budgettilretning på baggrund af tidligere politiske beslutninger samt øvrige justeringer

Åbent - 2012/017051

 

Sagsresumé

For at understøtte den faseopdelte budgetlægning er der ligesom sidste år planlagt 2 kommenterede forbrugsrapporter, 1 halvårsregnskab, 1 administrativ opfølgning og kun 1 budgetopfølgning. 

 

Dette betyder, at der kun kan ske tilretninger af budgettet ved den ene budgetopfølgning pr. 1/10, medmindre der bliver lavet selvstændige sager.

 

Da det økonomistyringsmæssigt er bedst at have tilrettede og korrekte budgetter, har Borgmesterforvaltningen sammenskrevet denne sag, som samler op fra forvaltningerne på budgettilretninger udvalgene imellem og budgettilretninger som følge af tidligere politiske beslutninger.

 

Der forslås på den baggrund tilretninger på følgende områder:

 

 • Flytning af tilskud vedr. Udvikling Fyn
 • Flytning af budget vedr. Handicaprådet
 • Flytning af budgettet for det tværgående sundhedsområde i Odense Kommune.
 • Flytning af restbudget vedr. overdragelse af rengøringsopgave
 • Flytning af budget vedr. oprettelse af ungecenter (Camp U)
 • Tilretning af budget på baggrund af prognose for 2012 på udvalgte områder inden for budgetgarantien
 • Flytning af budget vedr. anlægsstyring
 • Flytning af pulje fra uden overførselsadgang til med overførselsadgang
 • Flytning af budget vedr. Cityforeningen
 • Flytning af resterende del af anlægsbevilling vedr. brandsikringsanlæg
 • Flytning af anlægsmidler vedr. kvalitetsfondsområdet
 • Omprioritering af resterende anlægsbevilling i 2012.
 • Flytning af tre anlægsbevillinger til ordinære driftsbevillinger
 • Tilretning af budget på balanceforskydning vedrørende kvalitetsfondsmidlerne
 • Flytning af budget fra udgiftssiden til indtægtssiden vedr. overgangstilskuddet på beskæftigelsesområdet
 • Tilretning af budget vedr. kirkeskatter

Indstilling

Borgmesteforvaltningen indstiller til Økonomiudvalger, at byrådet godkender følgende:

 

a.    driftsområder med overførselsadgang søges der om:

a1) Budgetneutral tillægsbevilling fra 2012 og frem vedrørende samling af tilskud, som udbetales via Udvikling Fyn, flyttes fra Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget, jf. nedenstående tabel:

 

Udvalg

2012

2013 og frem

Børn- og Ungeudvalget

-523.288

-537.417

By- og Kulturudvalget

-3.259.143

-3.343.881

Økonomiudvalget

3.782.431

3.881.298


a2) Budgetneutral tillægsbevilling på 38.000 kr. fra 2012 og frem vedrørende flytning af budget vedrørende Handicaprådet fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

a3) Budgetneutral tillægsbevilling fra 2012-2016 vedrørende etablering af det tværgående Sundhedssekretariat flyttes fra nedenstående udvalg til Ældre- og Handicapudvalget.

 

Udvalg

2012

2013-2016

Socialudvalget

         -546.893

         -562.874

Børn– og Ungeudvalget

-588.300

-604.184

Økonomiudvalget

-845.981

-868.392

Ældre- og Handicapudvalget

1.981.174

2.035.450

 

a4) Budgetneutral tillægsbevilling på 4.327.423 kr. i 2012 og 4.441.934 kr. i 2013-2016 vedrørende rammen for Strategisk Sundhedsgruppe, som flyttes fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget.

a5) Budgetneutral tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2012 og 102.600 kr. i 2013 og frem vedrørende rengøringsopgave flyttes fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

 

a6) Budgetneutral tillægsbevilling fra 2012-2014 og fremover vedrørende oprettelse af et ungecenter (Camp U) flyttes fra nedenstående udvalg til By- og Kulturudvalget.

 

Udvalg

2012

2013

2014 og frem

By- og Kulturudvalget

2.645.134

2.743.004

2.743.004

Socialudvalget

-300.840

-311.971

-311.971

Børn- og Ungeudvalget

-2.344.294

-2.431.033

-2.431.033

 

a7) Budgetneutral tillægsbevilling på 2.004.005 kr. i 2012, -597.915 kr. i 2013 og 240.528 kr. i 2014-2016 vedrørende justering af besparelsesprofil for talegenkendelse samt udmøntning af fornyelsesramme fra Arbejdsmarkedsudvalget til budgetværnet under Socialudvalget

 

a8) Budgetneutral tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2012 og frem vedrørende anlægsstyring fra By- og Kulturvalget til Økonomiudvalget.

 

b.    driftsområder uden overførselsadgang søges der om:

b1) Budgetneutral tillægsbevilling på 24.900.000 kr. i 2012 fra Forsørgelses- og sikringsydelser under Socialudvalget til Beskæftigelsesindsatser og Forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget.

 

b2) Budgetneutral tillægsbevilling på 1.323.350 kr. i 2012, kr., -353.545 kr. i 2013 og 185.836 kr. i 2014-2016 vedrørende justering af besparelsesprofil for talegenkendelse samt udmøntning af fornyelsesramme fra Arbejdsmarkedsudvalget på områder uden overførsel til budgetværnet under Socialudvalget på områder med overførsel.

b3) At puljemidler vedrørende beskæftigelsestilskuddene under Økonomiudvalget flyttes fra områder uden overførselsadgang til områder med overførselsadgang i 2012. Puljen udgør i 2012 30.235.000 kr.

b4) Budgetneutral tillægsbevilling på 250.000 kr. i 2012 og fremover vedrørende tilskud til Cityforeningen flyttes fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget på områder med overførsel.

c.    anlæg søges der om:

c1) Budgetneutral tillægsbevilling på 8.699.660 kr. i 2012 vedrørende den resterende del af anlægsbevillingen til installeringer af brandsikringsanlæg flyttes fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

C2) Budgetneutral tillægsbevilling på 3.199.426 kr. i 2012, 14.162.546 kr. i 2013 og 2014 samt 14.076.651 kr. i 2015 og 2016. vedrørende to anlægsbevillinger under kvalitetsfondsområdet, der flyttes fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

C3) Budgetneutral tillægsbevilling på 774.736 kr. i 2012 vedrørende anlægsbevillinger inden for kvalitetsfondsområdet, der er overført i forbindelse med regnskab 2011 flyttes fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

C4) Omprioritering af resterende anlægsbevilling i Børn- og Ungeudvalget vedrørende Renovering af Odense Atletikstadium på 932.000 kr. i 2012 til anlægsprojekt vedrørende overfladebehandling af kunststofbelægning på Atletikbane.

C5) Der flyttes fra 2013 tre varige anlægsbevillinger fra anlæg til driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget:

 

Bevilling

2013

2014

2015

2016 og frem

Digitalisering

1.023.931

1.023.931

1.023.931

1.023.931

City Design Odense

6.323.188

6.323.188

6.323.188

6.323.188

Dokumentation/kvalitetsreform

4.273.850

3.186.925

3.186.925

5.186.925

 

d.    det finansielle område søges der om:


d1) Balanceforskydningerne i 2012 opskrives med 68.490.000 kr. vedrørende deponering af kvalitetsfondsmidler. Balanceforskydningerne nedskrives tilsvarende i 2013 med 68.490.000 kr.


e.    indtægtssiden søges der om:

e1) Der flyttes 6.082.000 kr. fra Økonomiudvalgets udgiftsbudget til indtægtssiden ”Tilskud og udligning” i 2012 vedrørende overgangstilskuddet på beskæftigelsesområdet.

e2) Indtægterne fra kirkeskatter øges med 5.000.000 kr. til 150.937.771 kr. i 2012. Merindtægten tilfalder kassen. Ændringen har ingen betydning for provstiernes budgetter i 2012.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Steen Møller og rådmand Jane Jegind stemmer imod den del af indstillingens pkt. a1, der vedrører flytning af tilskuddet til MiljøForum Fyn.

 

Økonomiudvalget ønsker punktet om flytning af anlægsbevillingen vedrørende City Design Odense udsat til behandling i en særskilt sag.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe C og V stemmer imod indstillingens pkt. a1.

 

Sagsfremstilling

I denne sag søges der om en række tekniske tilretninger af budgettet. Dels i forhold til budgettilretninger mellem udvalgene og dels som følge af tidligere politiske beslutninger.

 

Samling af tilskud – Udvikling Fyn (indstillingspunkt: a1)

 

De forskellige tilskud, som udbetales via Udvikling Fyn samles, under Økonomiudvalget. Det drejer sig om Odense Kommunes tilskud til MiljøForum Fyn, Havørred Fyn samt medarbejderbistand til Sport og Event. Det betyder, at følgende budgetposter flyttes til Økonomiudvalget i 2012 og frem:

 

Udvalg

Emne

2012

2013 og frem

Børn- og Ungeudvalget

Sport og Event

523.288

537.417

By- og Kulturudvalget

MiljøForum Fyn

1.652.427

1.695.390

By- og Kulturudvalget

Havørred Fyn

1.606.716

1.648.491

 

Flytning af budget vedrørende Handicaprådet (indstillingspunkt: a2)

 

Da det er Ældre- og Handicapudvalget, som har ansvaret for Handicaprådet, flyttes budgettet på 38.000 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget fra 2012 og frem.

 

Flytning af budget for det tværgående sundhedsområde i Odense Kommune (indstillingspunkt: a3 og a4)

 

Som led i etableringen af det tværgående Sundhedssekretariat afgiver forvaltningerne formelt ressourcer i form af lønkroner samt overhead til de medarbejdere, som indgår i det nye Sundhedssekretariat, som flyttes til Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Desuden overføres rammen og de forskellige projektmidler fra det nuværende formandskab for Strategisk Sundhedsgruppe (Børn- og Ungeforvaltningen) til Økonomiudvalget. Det administreres dog af lederen af Sundhedssekretariatet.

 

Udvalg/Omkostningstype

2012

2013-2016

 

 

 

Lønsum på medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen

     - 1.164.177

      -1.195.610

Overhead i Ældre- og Handicapforvaltningen

         - 128.059

          -131.517

Ældre- og Handicapudvalget

-1.292.236

-1.327.127

 

 

 

Lønsum på medarbejder i Socialudvalget

         - 492.696

          -507.094

Overhead i Socialudvalget

            -54.197

            -55.780

Socialudvalget

         -546.893

         -562.874

 

 

 

Lønsum på medarbejder i Børn- og Ungeforvaltningen

          -530.000

          -544.310

Overhead Børn- og Ungeforvaltningen

            -58.300

            -59.874

Strategisk sundhedsgruppe (overføres til Økonomiudvalget)

 -4.327.423

      -4.441.934

Børn- og Ungeudvalget

-4.915.723

-5.046.118

 

 

 

Medarbejder i Borgmesterforvaltningen

         -744.000

          -764.100

SAND gruppen

          -101.981

          -104.292

Økonomiudvalget (Borgmesterforvaltningen)

         -845.981

-868.392

 

 

 

I alt

      7.600.833

      7.804.511

 

Flytning af restbudget vedrørende overdragelse af rengøringsopgave

(indstillingspunkt: a5)

 

I forbindelse med overdragelse af rengøringsopgaven fra Rådhuset/Uddannelsescenter under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget blev der ikke flyttet budget vedrørende overhead. Dette søges overført med denne sag.

Der tilføres derfor 100.000 kr. i 2012 og 102.600 i 2013 og frem fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

 

Flytning af budget vedrørende ”CAMP U” (indstillingspunkt: a6)

 

Byrådet besluttede på møde den 22/6 2011 at oprette et ungecenter (Camp U) på den tidligere Humlehaveskolen. CAMP U skulle være med til at styrke uddannelsesparatheden hos unge, leve op til målsætningerne i Ungepakke 1 og 2, skabe stærkest mulig synergi mellem kommunale indsatser på ungeområdet og sikre den fortsatte udvikling af Fremtidens Skole.

 

Ved en fejl blev budgetterne kun tilrettet for 2011 og ikke for 2012 og frem.

Der skal derfor overføres budget fra Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

 

 

2012

2013

2014 og frem

By- og Kulturudvalget

2.645.134

2.743.004

2.743.004

 

 

 

 

Finansiering:

-1.088.850

-1.129.138

-1.129.138

Gadeplanindsats (SU)

-82.960

-86.030

-86.030

Marienlyst 10. klasse (BUU)

-207.400

-215.074

-215.074

Drift af hallen (BUU)

-798.490

-828.034

-828.034

Restfinansiering:

-1.556.284

-1.613.866

-1.613.866

Socialudvalget

-217.880

-225.941

-225.941

Børn- og Ungeudvalget

-1.338.404

-1.387.925

-1.387.925

 

Midler til anlægsstyring flyttes fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget (indstillingspunkt: a8)

 

Som konsekvens af de nye anlægsstyringsprincipper flyttes der 500.000 kr. svarende til et årsværk fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget fra 2012 og frem. Midlerne skal anvendes til den nye anlægsstyring og finansieres af det administrationsbidrag som By- og Kulturforvaltningen opkræver fra de enkelte anlægsprojekter.

 

Tilretning af budget på baggrund af prognose for 2012 på udvalgte områder inden for budgetgarantien (indstillingspunkt: a7, b1 og b2)

 

Der er udarbejdet prognose for 2012 på udvalgte driftsområder inden for Budgetgarantien og øvrige overførsler. Prognosen tager afsæt i regnskabserfaringer fra 2011 og forventninger til 2012. Nærmere beskrivelse af de udvalgte områder fremgår af forvaltningens opfølgningssag.

 

Prognosen inden for budgetgarantien vedrørende områderne Kontanthjælp, Førtidspension og Ledighedsydelse. På øvrige overførsler er Sygedagpenge og Løntilskud til fleksjob samt Boligstøtte.

 

Herudover har Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen et ønske om at nulstille budgettet på de tekniske konti under Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetbeløbene vedrører justering af besparelsesprofil vedrørende talegenkendelse samt udmøntning af fornyelsesramme. Budgetbeløbet under Arbejdsmarkedsudvalget er fordelt på henholdsvis områder med overførselsadgang og områder uden overførselsadgang og foreslås overført til budgetværnet i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, som er placeret under Socialudvalget på områder med overførselsadgang.

 

Det betyder:

 

·         Der overføres 2,0 mio. kr. i 2012, -597.915 kr. i 2013 og 240.528 kr. i 2014-2016 vedrørende justering af besparelsesprofil for talegenkendelse samt udmøntning af fornyelsesramme fra Arbejdsmarkedsudvalget til budgetværnet under Socialudvalget på områder med overførselsadgang.

·         Der overføres 24,9 mio. kr. i 2012 fra Forsørgelses- og sikringsydelser under Socialudvalget til Beskæftigelsesindsatser og Forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget på områder uden overførselsadgang.

·         Der overføres 1,3 mio. kr. i 2012, kr., -353.545 kr. i 2013 og 185.836 kr. i 2014-2016 vedrørende justering af besparelsesprofil for talegenkendelse samt udmøntning af fornyelsesramme fra Arbejdsmarkedsudvalget på områder uden overførsel til budgetværnet under Socialudvalget på områder med overførsel.

Flytning af pulje fra uden overførselsadgang til med overførselsadgang (indstillingspunkt: b3)

 

Kommunerne får et beskæftigelsestilskud til aktivering af forsikrede ledige samt til medfinansiering af disse A-dagpenge. Beskæftigelsestilskuddet udmeldes i året før budgetåret, midtvejsreguleres i budgetåret og efterreguleres i året efter budgetåret. Der er dermed en 3-årig cyklus før ét enkelt år er endeligt afregnet. Jf. kommunens budgettildelingsmodel på området reserveres overskydende midler i særlige puljer under Økonomiudvalget, ligesom eventuelle merbudgetbehov eller tilbagebetalinger finansieres så vidt muligt af puljerne, såfremt der er opsparet nok midler.

 

I dag ligger puljerne på områder uden overførselsadgang, hvilket giver uhensigtsmæssigheder, når puljemidlerne ved regnskabets aflæggelse skal overføres til næste budgetår. Derfor anmodes om at flytte midler fra områder uden overførselsadgang til områder med overførselsadgang. Beløbene på 9,1 mio. kr. for 2011 og 21,1 mio. kr. for 2012 berører ikke serviceudgifterne, da midler i forhold til beskæftigelsestilskuddet ikke indgår heri.

 

Overførsel af driftsmidler vedrørende City foreningen (indstillingspunkt: b4)

 

Der overføres et tilskud til Cityforeningen på 250.000 kr. i 2012 og fremover fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget på områder med overførsel.

 

Flytning af anlægsbevilling til By- og Kulturudvalget (indstillingspunkt: c1)

 

Som konsekvens af de nye anlægsstyringsprincipper flyttes den resterende del af anlægsbevillingen til installeringer af brandsikringsanlæg på 8,7 mio. kr. i 2012 fra Økonomiudvalget til By- og kulturudvalget, da By- og Kulturudvalget har fået ansvaret for alle anlægsprojekter på ejendomsområdet.

 

Overførsel af anlægsmidler vedrørende kvalitetsfondsområdet til By- og Kulturforvaltningen (indstillingspunkt: C2 og c3)

 

To anlægsbevillinger vedrørende skolernes genopretning og SFO under kvalitetsfondsområdet er ved en fejl ikke blevet flyttes fra Børn- og Ungeforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen. Dette indstilles i denne sag.

 


Bevilling

2012

2013

2014

2015

2016

Skolernes genopretning

          1.089.221

           12.598.806

12.598.806

           12.512.911

 12.512.911

SFO

          2.110.205

             1.563.740

1.563.740

             1.563.740

   1.563.740

I alt

                 3.199.426

                 14.162.546

                 14.162.546

                 14.076.651

     14.076.651

 

Derudover havde Børn- og Ungeforvaltningen et mindreforbrug på 774.736 kr. på anlægsbevillinger inden for kvalitetsfondsområdet, som i forbindelse med regnskab 2011 blev overført til 2012. Det anmodes om, at disse bevillinger også overføres til By- og Kulturforvaltningen.

Bevilling

2012

CVS-skoler

             163.028

Tingløkkeskolen

        -2.594.734

Skolernes genopretning

869.696

SFO-renoveringer

             546.465

Moderniseringsplan

             473.809

Den blå Planet - blok 4

              -33.527

Jagtvej Børnehus

             490.719

Korup Kultur/Idrætscenter

             859.280

I alt

             774.736

 

Omprioritering af resterende anlægsbevilling (indstillingspunkt: c4)

 

I forbindelse med regnskab 2011 blev der overført et mindreforbrug på 932.000 kr. vedrørende renovering af Odense Atletikstadion til 2012. Dette mindreforbrug ønskes i stedet anvendt til overfladebehandling af kunststofbelægningen på atletikbanen.

 

I budget 2004 blev der afsat en anlægsbevilling på 2.046.000 kr. til overfladebehandling af kunststofbanen på Odense Atletikstadion samt ændring af banemål for det areal, der blev anvendt til fodboldbane.

 

Overfladebehandlingen skulle sikre, at løbebanen blev opstreget og certificeret for fortsat at kunne anvendes til nationale og internationale arrangementer og mesterskaber.

 

Ændringen af banemål var desuden nødvendig for at imødekomme DBU’s krav til fodboldstadions for klubber, der spiller i Superligaen og i 1. division.

 

Overfladebehandlingen blev gennemført, men der forestår ifølge vedligeholdelsesplanen nu en ny behandling i 2012.

 

Flytning af fodboldbanen blev ikke gennemført, blandt andet fordi den resterende anlægssum på 932.000 kr. ikke kunne dække omkostningerne, og der er i mellemtiden indgået aftale med FC Fyn om, at klubben spiller sine hjemmekampe på Odense Stadion, hvis klubben igen rykker op i 1. division.

 

Den resterende anlægsbevilling på 932.000 kr. ønskes derfor anvendt til overfladebehandling af kunststofbelægningen på atletikbanen.

 

Flytning af tre anlægsbevillinger til ordinære driftsbevillinger (indstillingspunkt: c5)

 

Der søges om omflytning af tre varige anlægsbevillinger fra 2013 til driftsområdet med overførselsadgang. Omflytningen skyldes, at opgaver og aktiviteter under de tre bevillinger har ændret karakter, sådan de fremover bør drives som ordinært drift frem for anlægsbevillinger.

 

Bevilling

2013

2014

2015

2016 og frem

Digitalisering

1.023.931

1.023.931

1.023.931

1.023.931

City Design Odense

6.323.188

6.323.188

6.323.188

6.323.188

Dokumentation/kvalitetsreform

4.273.850

3.186.925

3.186.925

5.186.925

 

Da omflytningen først sker i 2013, påvirker det ikke kommunes samlede serviceudgifter i 2012. Serviceudgifter vil stige fra 2013 og frem. Dette forventes at kunne holdes inden for kommunens samlede serviceudgiftsramme.

 

De tre anlægsprojekt vil blive afsluttet med udgangen af 2012 og herefter fortsætte som driftsprojekter fra 2013 og frem.

Balanceforskydning vedrørende kvalitetsfondsmidlerne (indstillingspunkt: d1)

 

I forbindelse med regnskab 2011 blev der frigivet en betydelig del af de midler, som var deponeret fra kvalitetsfonden. Dette betyder dog samtidig, at den forventede frigivelse i 2012 ikke bliver så stor som forudsat. Derfor nedskrives balanceforskydningen i 2012 med 68,5 mio. kr. Dette modsvares af en opskrivning på 68,5 mio. kr. i 2013, hvorved den samlede påvirkning på kassebeholdningen er 0. Ændringerne giver dog et midlertidigt kassetræk i 2012 på 68,5 mio. kr., men dette er dækket ind via frigivelsen i forbindelse med regnskab 2011 på 90,6 mio. kr.

 

Flytning af budget fra Udgiftssiden til Indtægtssiden (indstillingspunkt: e1)

 

I forbindelse med reformen på beskæftigelsesområdet gældende fra 1/1 2011 gjaldt det, at kommuner med særlige udfordringer i at tilpasse indsatsen til den nye lovgivning fik et særligt overgangstilskud. Odense Kommune modtager et sådant tilskud, men da ordningen finansieres af alle landets kommuner, skal Odense Kommune reservere en del af det særlige tilskud til finansiering af det landsdækkende tilskud.

 

I 2012 skal Odense Kommune medfinansiere tilskudsordningen med godt 6 mio. kr., som hidtil har været budgetlagt på udgiftssiden. Dette er uhensigtsmæssigt, for den generelle drift og giver Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen problemer ved budgetudtræk m.m. Derfor anmodes om at overflytte budgettet til indtægtssiden under Tilskud og udligning. Kommunens revision, KPMG, er forelagt problemstillingen og har sagt god for ændringen.

 

Tilretning af budget vedrørende kirkeskatter (indstillingspunkt: e2)

 

Odense Kommune varetager for kommunens 2 provstier den overordnede budgetlægning, herunder beregning af indtægter fra kirkeskatter. Grundet en fejl er kirkeskatterne budgetteret 5 mio. kr. for lavt i 2012, hvorfor der anmodes om en budgettilretning, således at kirkeskatterne nu udgør 150,9 mio. kr. Kommunens kassebeholdning styrkes med 5 mio. kr. Ændringen har ingen betydning for provstiernes budgetter.

Økonomi

Udvalgenes servicerammer i 2012 skal justeres i forhold til enkelte omflytninger. Endvidere nedjusteres Socialudvalget serviceramme med 2,3 mio. kr. Herved er der overensstemmelse med Socialudvalgets serviceramme og deres korrigerede budget. De 2,3 mio. kr. vedrører nulstilling af refusionsbudget for særligt dyre enkeltsager.

 

Ændringer i udvalgenes servicerammer for 2012

 

1.000 kr.

2012

Økonomiudvalget

7.876

By- og Kulturudvalget

                 -1.014

Ældre- og Handicapudvalget

                  2.019

Socialudvalget

                 214

Børn- og Ungeudvalget

                 -7.783

Arbejdsmarkedsudvalget

                 -2.004

Samlet

-693

 

Kassebeholdningen forbedres samlet set med 5,0 mio. kr. Der er dog en forskydning fra 2013 til 2012, som likviditetsmæssigt er dækket ind via regnskab 2011.

 

Ændringer i kassebeholdningen i 1.000 kr.

 

 

2012

2013

Samlet

Kassen

-63.490

68.490

5.000Bilag

Ingen bilag.

 

 

3. "Letbane i Odense"

 

Åbent - 2010/068074

 

Sagsresumé

I 2011 vedtog byrådet, at der etableres en letbane i Odense. Byrådet godkendte at gennemføre en VVM-undersøgelse på første etape af letbanenettet, at udarbejde en sammenhængende strategi for byfortætning og byomdannelse i letbanekorridoren samt at forberede udbud. Desuden blev budget og bevillinger justeret.

Nu er der sket en yderligere specificering af projektet og dermed af budgettet. Særligt i relation til udgiftsfordelingen i 1. fase, VVM-fasen.

VVM-fasen forventes afsluttet med en byrådsgodkendelse i foråret 2014. I 2014 planlægges der oprettet et anlægsselskab sammen med staten og Region Syddanmark, hvor der således forventes tilført ny økonomi fra Odense Kommune, staten og formodentlig Region Syddanmark.

For at dække behovet i 2012 for yderligere detaljering af projektet og udarbejdelse af VVM-redegørelse anmodes der om fremrykning af rådighedsbeløb i 2013 på 6.100.000 kr. til 2012.

Behovet for 2013 og de efterfølgende år håndteres i forbindelse med den forestående budgetprocedure.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

 1. Rådighedsbevillingen på 6.100.000 kr. under Økonomiudvalget til forberedelse af letbanen fremrykkes fra 2013 til 2012.
 2. For at udjævne kassetrækket i 2012 udskydes 3.500.000 kr. af anlægsbevillingen til Web-strategien og 2.600.000 kr. af anlægsbevillingen til Fornyelsesstrategien, i alt 6.100.000 kr. fra 2012 til 2013. Projekterne er ligeledes placeret under Økonomiudvalget.
 3. I 2012 frigives der 6.100.000 kr. til forberedelsen af letbanen under Økonomiudvalget. Anlægsbevillingen finansieres af den afsatte rådighedsbevilling i 2012, jf. pkt. a.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget, at der etableres en letbane i Odense med et samlet netværk ud fra en ”H”-model, med en første etape fra Tarup til Vesterbro gennem midtbyen til Campus og til Hjallese station.

VVM-fasen for første etape blev påbegyndt i foråret 2011, og VVM-processens første offentlighedsfase er gennemført i efteråret 2011. Der er udarbejdet hvidbog med høringssvarene, og byrådet behandlede sagen om, hvilke alternativer der skal belyses, på mødet den 11/4 2012.

 

Den overordnede tidsplan for projektet er planlagt således, at VVM-fasen forventes afsluttet og godkendt af byrådet i foråret 2014.

 

Etablering af letbanens 1. etape inkl. bygherreorganisation, rådgivning og VVM-redegørelse, arealerhvervelser og anlægsarbejder er estimeret til 1.801 mio. kr.

 

Organisationen for letbaneprojektet er blevet forankret såvel internt som eksternt. Der er etableret en styregruppe med deltagelse af Odense Kommune, Transportministeriet, FynBus og Region Syddanmark. Der er etableret en bygherreorganisation med et Letbanesekretariat, hvor der tilknyttes en bygherrerådgiver.

 

Der skal knyttes tre rådgivere til projektet: bygherrerådgiver, teknisk rådgiver og rådgiver for design og visualisering. De to førstnævnte rådgivere har været i udbud og er nu i forhandlingsfasen. Rådgiver for design og visualisering er i prækvalifikationsfasen.

 

I beslutningssagen den 16/2 2011 blev der frigivet 9 mio. kr. til det videre arbejde i 2011 og 2012 fordelt med 4,5 mio. kr. pr. år. Beløbet var et rent estimat fra Grontmij af prisen for selve VVM-redegørelsen. Forhandlingerne med rådgiverne viser nu, at de samstemmende anbefaler en samtidig detaljering og specificering af letbanen tidligere end estimeret.

 

På baggrund heraf er der behov for en ændret periodisering af de 1.801 mio. kr. i form af opjustering af tallene i 2012 og 2013. Her vil der primært være udgifter til bygherreorganisation, kommunikation mv., detaljering og specificering af letbanen samt udarbejdelse af selve VVM-redegørelsen.

For at den samlede tidsplan kan holdes, er det vigtigt, at der kan skrives kontrakt med rådgiverne, og arbejderne kan startes op. Samtidig er det med til at signalere tillid til, at denne projektfase kan gennemføres. Rådgiverne vil kunne startes op i sommeren 2012.

Det er desuden lykkedes at få hele statens bidrag til VVM-arbejdet på 4.100.000 kr. overført til Odense Kommune i 2012.

 

Herefter er der i 2012 et behov på 10 mio. kr. for at sikre optimal fremdrift i projektet.

 

Der er fundet mulighed for at fremrykke 6,1 mio. kr. opført til letbaneprojektet i 2013 til 2012; projektets fremdrift vil blive tilpasset herefter.  

Behovet for 2013 og de efterfølgende år håndteres i forbindelse med den forestående budgetprocedure.

I 2014 planlægges projektet at få tilført ny økonomi fra anlægsselskabet.

For at fremrykningen af bevillingen til forberedelsen af letbanen ikke skal belaste kommunens likviditet, udskydes der et tilsvarende beløb fra 2012 til 2013 vedrørende to øvrige anlægsprojekter.

Der overføres 3,5 mio. kr. fra 2012 til 2013 af bevillingen til web-strategien. Webstrategien er et anlægsprojekt, som har kørt siden 2009. Der forventes et mindreforbrug i 2012 på 3,5 mio. kr., som overføres til 2013, hvor anlægsprojektet afsluttes, og Web-strategien føres videre i den løbende drift.

 

Tilsvarende forventes der et mindreforbrug på Fornyelsesstrategien på 2,6 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget overføres til 2013. Anlægsprojektet forventes afsluttet senest med udgangen af 2013.

 

Økonomi

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgenes servicerammer.

Der er samlet afsat 43,2 mio. kr. til forberedelsen af letbanen. Med denne sag er de 15,1 mio. kr. af rådighedsbeløbet frigivet, mens der resterer et rådighedsbeløb på 28,1 mio. kr. i 2014.

 

Bevilling til forberedelse af letbanen i 1.000 kr.

 

Bevilling

2011

2012

2013

2014

Tidligere frigivet anlægsbevilling

4.500

4.500

 

 

Frigivet ved denne sag

 

6.100

0

0

Resterende rådighedsbevilling

0

0

0

28.100Bilag

Ingen bilag.

 

4. Ændring af styrelsesvedtægten for Odense Kommune, 1. behandling.

Åbent - 2012/060747

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres som følge af:

 

·       at kommunens anlægsopgaver på ejendomsområdet, herunder ansvaret som bygherre samles under By- og Kulturudvalget

·       at Teknisk Service-enhed oprettes.

·       at der er foretaget ændring af organiseringen af hjælpemiddelområdet, og

 

Herudover foretages der enkelte redaktionelle ændringer.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller at byrådet godkender, at styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres som angivet nedenfor i sagsfremstillingen.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Anlægsstyring

Byrådet godkendte på mødet den 21/3 2012 retningslinjer vedrørende anlægsstyring i Odense Kommune.

 

Retningslinjerne indebærer, at kommunens anlægsopgaver på ejendomsområdet, fremadrettet er samlet i By- og Kulturforvaltningen, og at det politiske ansvar for gennemførelse af anlægsprojekterne overordnet forankres i By- og Kulturudvalget. Bygherreansvaret flyttes således fra det enkelte fagudvalg til By- og Kulturudvalget.

 

Det foreslås derfor, at styrelsesvedtægtens § 15 tilføjes en oplysning om, at By- og Kulturudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ejendomsområdet, herunder ansvaret som bygherre.

 

Teknisk Service-enhed

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede byrådet, at en del af kommunens tekniske servicefunktioner skal samles i en fælles enhed, der forankres i By- og Kulturforvaltningen. Teknisk Service-enhed går i drift 1. juni 2012.

 

Det foreslås, at styrelsesvedtægtens § 15 ændres således, at det fremgår, at By- og Kulturudvalget varetager den umiddelbare forvaltning i relation til Teknisk Service-enhed.

 

Det foreslås endvidere, at ”Ansvaret for vedligeholdelse af kommunale ejendomme” udgår af styrelsesvedtægtens § 15, idet denne opgave nu henhører under Teknisk Service-enhed.

 

Bestemmelsen i styrelsesvedtægtens § 15 får herefter følgende ordlyd:

 

§ 15. By- og Kulturudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på arealanvendelsesområdet samt på det tekniske og miljømæssige område, herunder bl.a.:

·         Kommuneplanen og lokalplaner, herunder arealsager i henhold til lov om planlægning

·         Bygningsmyndighed

·         Opgaver vedrørende boligbyggeri, byfornyelse, boligforbedring samt bygnings- og boligregistrering

·         Køb, salg, leje, udlejning af fast ejendom

·         Ansvaret for de til enhver tid værende opgaver, der henhører under Teknisk Service-enhed

·         Ansvaret for kommunens opgaver på ejendomsområdet, herunder bygherreansvaret

·         Opgaver i henhold til miljølovgivningen og forsyningslovgivningen

·         Kollektiv trafik

·         Taxilovgivningen

·         Veje, stier, vandløb, rekreative områder og kirkegårde

 

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver, herunder bl.a.:

·         Biblioteker

·         Museer

·         Øvrig kulturel virksomhed

 

Udvalget udarbejder forslag og indstilling til byrådet om sektorplaner mv. inden for de ovennævnte områder i samarbejde med Økonomiudvalget.”

 

Ændring af organiseringen af hjælpemiddelområdet

Byrådet godkendte på mødet den 21/3 2012, at myndighedsdelen vedrørende hjælpemidler på voksenområdet placeres i Ældre- og Handicapforvaltningen, dog med undtagelse af arbejdspladsredskaber- og indretning, som fortsat varetages i jobcenteret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Byrådet godkendte endvidere, at myndighedsdelen på børn- og ungeområdet fortsat placeres i Børn- og Ungeforvaltningen.

 

Under henvisning hertil foreslås det, at styrelsesvedtægtens § 16 ændres, således at det fremgår, at Ældre- og Handicapudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til hjælpemidler med undtagelse af arbejdspladsredskaber- og indretning, der bevilliges efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Bestemmelsen i styrelsesvedtægtens § 16 får herefter følgende ordlyd:

 

§ 16. Ældre- og Handicapudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver i relation til ældre samt til voksne med fysiske eller psykiske handicaps ellers psykiatriske lidelser, herunder bl.a.:

·         Hjemmehjælp

·         Hjemmesygepleje

·         Hjælpemidler, dog med undtagelse af arbejdspladsredskaber- og indretning, der bevilliges efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats

·         Omsorgsarbejde for pensionister

·         Ældre- og handicapegnede boliger

·         Plejeboliger

·         Dagcentre og optræningsfunktioner

·         Særlige former for støttecentre og bofællesskaber, herunder støtte og råd til hjemmeboende

·         Anbringelse på specialdøgninstitutioner for handicappede og psykiatriske patienter

·         Beskyttede værksteder og væresteder

·         Ledsagelse af fysisk og psykisk handicappede

·         Motorkøretøjssager


Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens sundhedsmæssige opgaver for borgere for så vidt angår:

·         Genoptræning i henhold til sundhedsloven

·         Vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud samt genoptræning i henhold til serviceloven

 

Udvalget udarbejder forslag og indstilling til byrådet om sektorplaner mv. inden for de ovennævnte områder i samarbejde med Økonomiudvalget.”

Som følge af byrådets beslutning skal styrelsesvedtægtens § 17 ændres således, at ”personlige hjælpemidler og kørselsordninger til personer over 18 år” udgår.

 

Bestemmelsen i styrelsesvedtægtens § 17 får herefter følgende ordlyd:

 

§ 17 Socialudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende voksne samt sundhedsmæssige opgaver i forhold til misbrugere, herunder bl.a.:

·         Varetagelse af tilbud til socialt udsatte borgere efter lov om social service.

·         Særlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og lov om
integration af udlændinge i Danmark.

·         Forebyggelse af misbrug.

·         Behandling af misbrug af borgere over 15 år.

·         Støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer målrettet under 60-årige.

·         Tilkendelse og udbetaling af førtidspension.

·         Udbetaling af folkepension.

·         Boligstøtte.


Borgerservicecentret
løser følgende hovedopgaver, der hører under Socialudvalgets umiddelbare forvaltning:

·         Udbetaling af familieydelser og børnetilskud.

·         Folkeregister.

·         Sygesikring og begravelseshjælp.

·         Personlige tillæg og helbredstillæg samt særlige ydelser til førtidspensionister.

·         Personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister.

 

Borgerservicecentret skal endvidere løse opgaver for de øvrige forvaltninger, herunder:

·         Prøvelse af vielsesbetingelserne på borgmesterens vegne.

·         Diverse serviceopgaver fra By- og Kulturforvaltningen, herunder salg og udlevering af:

·         BBR-ejermeddelelser.

·         Vurderings- og skatteattester.

·         Parkeringskort-/tilladelser

·         Planer for by og miljø, fx lokal- og kommuneplaner.

·         Skorstensfejning.

·         Stadepladser.

·         Trafikbøger og førerkort til taxikørsel.


Borgerservicecentret løser desuden opgaver for politiet i forbindelse med udstedelse af pas og kørekort.


Udvalget udarbejder forslag og indstilling til byrådet om sektorplaner mv. inden for de ovennævnte områder i samarbejde med Økonomiudvalget.”

 

Det foreslås endelig, at styrelsesvedtægtens § 18 ændres, således at det fremgår, at Arbejdsmarkedsudvalget, hvorunder jobcenteret hører, varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til hjælpemidler i form af arbejdspladsredskaber- og indretning, der bevilliges efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Bestemmelsen i styrelsesvedtægtens § 18 får herefter følgende ordlyd:

 

§ 18. Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

·         Opgaver i henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, herunder drift af jobcenter og udarbejdelse af årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision til blandt andre byrådet.

·         Opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats

·         Beskæftigelsesrettede opgaver i henholdsvis lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge samt lov om integration af udlændinge i Danmark

·         Indkomstoverførsler, herunder kontanthjælp, revalideringsydelse og sygedagpenge

·         Vurdering af arbejdsevne og erhvervsevne i førtidspensionssager

·         Opgaver i relation til hjælpemidler i form af arbejdspladsredskaber- og indretning, der bevilliges efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats

·         Kommunens overordnede integrationspolitik

·         Opgaver i relation til danskuddannelse for voksne

·         Samspil med virksomheder om arbejdskraft og aktivering

 

Udvalget udarbejder forslag og indstilling til byrådet om sektorplaner mv. inden for de ovennævnte områder i samarbejde med Økonomiudvalget.”

Det fremgår allerede af styrelsesvedtægtens § 19, at Børn- og Ungeudvalget varetager den umiddelbare forvaltning i forhold til opgaver om hjælpemidler til børn og unge, hvorfor der alene foretages enkelte redaktionelle ændringer i denne bestemmelse.

 

Redaktionelle ændringer

Der foretages endvidere enkelte redaktionelle ændringer af øvrige bestemmelser i styrelsesvedtægten.


Forslag til ændring af styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i byrådet.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 5. Odense Havns årsrapport 2011

Åbent - 2012/064940

 

Sagsresumé

Årsregnskabet for Odense Havn skal i henhold til havneloven udarbejdes i overensstemmelse med retningslinierne i årsregnskabsloven.

 

Havnebestyrelsen fremsender Odense Havns årsrapport for 2011 til byrådets godkendelse, idet det bemærkes, at den udførte revision ikke har givet anledning til forbehold.

 

Årsrapporten samt revisionsprotokollat til årsrapporten for 2011 vedlægges.

 

Indstilling

Havnebestyrelsen indstiller, at byrådet godkender Odense Havns regnskab for 2011.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Resultatopgørelse for 2011 i 1.000 kr.

 

Regnskab

Budget

 

Nettoomsætning

50.289

50.125

 

Andre driftsindtægter

822

903

 

Driftsudgifter

-10.008

-11.615

 

Andre eksterne omkostninger

-3.452

-3.443

 

Bruttofortjeneste

37.651

35.970

 

Personaleomkostninger

-15.582

-16.260

 

Afskrivninger

-11.278

-12.970

 

Resultat før finansielle poster

10.791

6.740

 

Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder

-98

-100

 

Finansielle indtægter

652

50

 

Finansielle omkostninger

-201

-560

 

Årets resultat

11.144

6.130

 

Forslag til resultatdisponering

           

 

 

Overført resultat

11.144

 

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

Bilag

1. Årsrapport (årsrapport.pdf)
2. Revisionsprotokollat (Protokollat.pdf)

 

 

 6. Revisionsberetning vedrørende den løbende revision i regnskabsåret 2011

Åbent - 2012/055969

 

Sagsresumé

KPMG har som led i revisionen af årsregnskabet for 2011 fremsendt Revisionsberetning nr. 11, der omhandler den løbende revision af årsregnskabet.

Den løbende revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Revisionsberetning nr. 11.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Revisionsberetning nr. 11 (Revisionsberetning nr 11 løbende revision 2011.pdf)

 

 

 

7. Udpegning af et nyt medlem af § 17, stk. 4 udvalget vedrørende Tryg By

Åbent - 2012/066439

 

Sagsresumé

Byrådet besluttede på mødet den 24/11 2010, at § 17, stk. 4 udvalget vedrørende Tryg By skulle udgøres af bl.a. 6 byrådsmedlemmer, som hver især repræsenterede partierne i byrådet.

 

Venstres gruppe har nu meddelt, at de ønsker at ændre udvalgets sammensætning, således at det bliver muligt at udpege ikke byrådsmedlemmer. På den baggrund indstiller Venstres gruppe, at ikke byrådsmedlem Flemming Kjersgaard Johansen udpeges som nyt medlem i stedet for byrådsmedlem Morten Kibæk.

 

Udpegningen har gyldighed for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Beslutning

Flemming Kjersgaard Johansen blev udpeget.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

8. Udpegning af en ny suppleant i Det lokale Beskæftigelsesråd

Åbent - 2012/065225

 

Sagsresumé

Byrådet udpegede på mødet den 12/5 2010 Linda Ann Riise som suppleant for Anne Birgit Jørgensen i Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

FTF har nu meddelt at Linda Ann Riise ønsker at udtræde af rådet. På den baggrund indstiller FTF at Jytte Kristensen indtræder i rådet som ny suppleant for Anne Birgit Jørgensen.
  

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Beslutning

Jytte Kristensen blev udpeget.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl